DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) , , , fax.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax."

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) , , , fax. (22) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH I. Postanowienia ogólne Regulamin określa prawa i obowiązki Domu Maklerskiego BIG-BG Spółka Akcyjna oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi, Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi lub Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie warrantami. 2. Regulamin stanowi integralną część umów, o których mowa w ust W stosunku do klientów, którzy zawarli z Domem Maklerskim BIG-BG Spółka Akcyjna Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi, postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko w części dotyczącej świadczenia usług brokerskich w zakresie kontraktów terminowych. 4. Warunkiem świadczenia usług brokerskich w zakresie praw pochodnych na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A. (CTO) jest zawarcie z Domem Maklerskim BIG BG S.A. Umowy o świadczenie usług brokerskich na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A. 1. Przez użyte w Regulaminie określenie: 2. 1) Dom Maklerski - należy rozumieć Dom Maklerski BIG-BG Spółka Akcyjna, 2) Inwestor - należy rozumieć klientów Domu Maklerskiego, tzn. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne mającą siedzibę w kraju, inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu oraz osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania w kraju, osoby prawne nie mające siedziby w kraju, inne podmioty nie mające siedziby w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, będące stroną dla Domu Maklerskiego, które podpisały z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi, Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie warrantami, 3) Ustawa - należy rozumieć ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 4) Umowa o kontrakty terminowe - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi, 5) Umowa - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi, lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie warrantami, 6) POK - należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu Maklerskiego prowadzącą bezpośrednią obsługę Inwestorów, 7) papiery wartościowe - należy rozumieć papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy, z wyłączeniem praw pochodnych, 8) prawa pochodne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, w szczególności: kontrakty terminowe, jednostki indeksowe, i warranty, 9) Warunki Obrotu - należy rozumieć dokument zawierający informacje na temat praw pochodnych, a przede wszystkim ich rodzaju i zasad obrotu nimi, zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), 10) transakcja terminowa - należy rozumieć umowę zawartą na giełdzie/rynku pozagiełdowym prowadzonym przez CTO, w której strony zobowiązują się wzajemnie do dokonania rozliczenia na warunkach wynikających z regulacji zawartych w Warunkach Obrotu.. Przedmiotem transakcji terminowej jest kontrakt terminowy lub jednostka indeksowa stanowiący zbiór praw i obowiązków określonych w standardzie tego kontraktu lub jednostki indeksowej. 11) kupno kontraktu terminowego lub jednostki indeksowej - należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony kupującej w transakcji terminowej, tj. zajęcie pozycji długiej, 12) sprzedaż kontraktu terminowego lub jednostki indeksowej - należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony sprzedającej w transakcji terminowej, tj. zajęcie pozycji krótkiej, 1

2 13) zamknięcie pozycji - ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem i zbyciem kontraktu terminowego lub jednostki indeksowej odpowiednio wskutek zbycia lub nabycia kontraktu terminowego lub jednostki indeksowej tej samej serii, 14) wykonanie jednostki indeksowej realizacja prawa do otrzymania przez nabywcę jednostki indeksowej (Inwestora, posiadającego pozycję długą w jednostkach indeksowych) od wystawcy jednostki indeksowej (Inwestora, posiadającego pozycję krótką w jednostkach indeksowych), kwoty rozliczenia jednostki indeksowej na zasadach określonych w standardzie jednostki indeksowej. 15) Zlecenie - należy rozumieć składane przez Inwestora zlecenie kupna lub sprzedaży praw pochodnych dopuszczonych do wtórnego publicznego obrotu giełdowego/pozagiełdowego prowadzonego przez CTO, 16) zlecenie brokerskie - należy rozumieć zlecenie wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane na giełdę/rynek pozagiełdowy prowadzony przez CTO w celu jego realizacji, zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku, 17) giełda - należy rozumieć giełdę papierów wartościowych, na którą kierowane są zlecenia brokerskie. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do giełdy, w tym postanowienia 22 i 23 mają odpowiednio zastosowanie do rynku pozagiełdowego prowadzonego przez CTO. 18) rachunek papierów wartościowych - rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 19) zabezpieczający rachunek papierów wartościowych wydzielone blokowane konto rachunku papierów wartościowych służące do zabezpieczania transakcji terminowych zawieranych na zlecenie Inwestora oraz zajętych przez Inwestora pozycji w kontraktach terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, 20) rachunek pieniężny - rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 21) zabezpieczające rachunki pieniężne wydzielone blokowane konta rachunku pieniężnego służące do zabezpieczania transakcji terminowych zawieranych na zlecenie Inwestora oraz zabezpieczania zajętych przez Inwestora pozycji w kontraktach terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, 22) rachunek zabezpieczający - zabezpieczający rachunek papierów wartościowych lub zabezpieczające rachunki pieniężne, 23) Komunikat - należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący zasady obsługi Inwestorów w POK, 24) wstępny depozyt zabezpieczający - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub ustaloną w drodze umowy między stronami minimalną wartość aktywów, które Inwestor zobowiązany jest utrzymywać na rachunku zabezpieczającym w związku ze złożonym Zleceniem, 25) depozyt zabezpieczający - należy rozumieć aktywa, które Inwestor utrzymuje na rachunku zabezpieczającym w celu zabezpieczenia zajętych pozycji w kontraktach terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, 26) depozyt utrzymania - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub ustaloną w drodze umowy między stronami minimalną wartość depozytu zabezpieczającego. II. Zawarcie Umowy Zawarcie Umowy uzależnione jest od podpisania przez Inwestora z Domem Maklerskim lub obowiązywania Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 2. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Umowy od spełnienia przez Inwestora dodatkowych warunków, w szczególności dotyczących wartości aktywów lub obrotów Inwestora w Domu Maklerskim. 3. Przed zawarciem Umowy o kontrakty terminowe Inwestor zobowiązany jest podać Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). 4. Przed zawarciem Umowy o kontrakty terminowe Inwestor zobowiązany jest złożyć oświadczenie o własnej sytuacji finansowej. Zakres informacji w oświadczeniu określany jest przez Dom Maklerski. 5. Inwestor może posiadać tylko jedną zawartą z Domem Maklerskim Umowę o kontrakty terminowe. 6. Stroną Umowy o kontrakty terminowe nie mogą być małżonkowie. 4. Dom Maklerski może w Umowie o kontrakty terminowe ustalić indywidualnie dla każdego Inwestora maksymalny limit zaangażowania, określający maksymalną liczbę kontraktów terminowych i jednostek indeksowych, które Inwestor może posiadać. Przy ustalaniu maksymalnego limitu zaangażowania 2

3 Dom Maklerski bierze pod uwagę: wycenę rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Inwestora, dotychczasowy obrót kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi w Domu Maklerskim oraz przebieg współpracy z Inwestorem Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór Umowy ustalany jest przez Dom Maklerski. 2. Wejście w życie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, chyba że w treści Umowy strony określą późniejszy termin. 3. W imieniu Inwestora nie będącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu będącego Inwestorem. 4. W imieniu Domu Maklerskiego Umowę podpisuje dwóch upoważnionych pracowników. 5. Warunkiem zawarcia Umowy o kontrakty terminowe przez Dom Maklerski jest otwarcie przez KDPW kont indywidualnych Inwestora. III. Ewidencja praw pochodnych. 6. Prawa pochodne należące do Inwestora rejestrowane są na rachunku papierów wartościowych. 7. Kontrakty terminowe i jednostki indeksowe należące do Inwestora mogą być rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w więcej niż jednym portfelu, rozumianym w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, po nadaniu przez KDPW odrębnych oznaczeń dla poszczególnych portfeli Inwestor może, w drodze dyspozycji, dokonać przeniesienia praw pochodnych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu, ze swojego rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim na inny rachunek. 2. Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu prawami pochodnymi rozumie się w szczególności: 1) zajęcie rachunku papierów wartościowych w związku z prowadzoną egzekucją sądową lub administracyjną, 2) blokady ustanowione przez Dom Maklerski na podstawie dyspozycji uprawnionych organów, 3) inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie prawami pochodnymi przez Inwestora, wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim oraz obowiązujących przepisów prawa. 3. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych praw pochodnych z rachunku papierów wartościowych Inwestora na inny rachunek w przypadku: 1) wystąpienia salda debetowego na rachunku pieniężnym - do czasu uregulowania należności w stosunku do Domu Maklerskiego, 2) braku zgody uczestnika rozliczającego prowadzącego rachunek, na który ma zostać wykonane przeniesienie praw pochodnych. O fakcie nie wykonania dyspozycji przeniesienia Dom Maklerski zawiadamia Inwestora listem poleconym. 4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Inwestora wskutek nie wykonania dyspozycji przeniesienia praw pochodnych, z przyczyn określonych w ust Jeżeli prawa pochodne mają być przeniesione na rachunek nie należący do Inwestora, do dyspozycji przeniesienia musi być dołączona umowa przenosząca ich własność lub inny dokument będący tytułem prawnym przeniesienia. 6. Przeniesienie warrantów, z rachunku wspólnego małżonków na rachunek jednego z małżonków wymaga ich wspólnej dyspozycji. 7. Kontrakty terminowe i jednostki indeksowe mogą być przeniesione jedynie na rachunek należący do Inwestora. 9. Warunkiem zarejestrowania kontraktów terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora, w szczególności w związku z dokonanym transferem portfela bądź portfeli z innego domu maklerskiego, jest posiadanie na rachunku zabezpieczającym depozytu zabezpieczającego zobowiązania wynikające z przenoszonych kontraktów terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, w wysokości wymaganej dla depozytu utrzymania, obowiązującej w Domu Maklerskim w chwili rejestracji kontraktów terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych. 3

4 IV. Rachunek zabezpieczający. 10. Na rachunku zabezpieczającym blokowane są środki pieniężne lub papiery wartościowe stanowiące: 1) zabezpieczenie aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe i aktywnych Zleceń sprzedaży jednostek indeksowych, 2) zabezpieczenie zajętych pozycji w kontraktach terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, 3) w pozostałych uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski wykonuje blokadę środków pieniężnych na zabezpieczającym rachunku pieniężnym w przypadku: 1) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu złożenia Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych, zgodnie z 18, 2) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu transferu kontraktów terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, zgodnie z 9, 3) konieczności uzupełnienia zabezpieczenia, zgodnie z 22 i 23, 4) złożenia dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia przez Inwestora, zgodnie z Blokada, o której mowa w ust. 1, obejmuje 100% wymaganych środków pieniężnych. 3. W przypadku, gdy podczas uzupełniania zabezpieczenia okaże się, że wysokość niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym jest mniejsza od wartości, o której mowa w ust. 2, blokada obejmuje wówczas wszystkie niezablokowane środki pieniężne. Postanowienia 24 stosuje się odpowiednio. 12. Środki pieniężne na zabezpieczającym rachunku pieniężnym są nieoprocentowane. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu wprowadzić oprocentowanie środków pieniężnych znajdujących na zabezpieczającym rachunku pieniężnym. 13. Do wykonywania odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego uprawniony jest wyłącznie Dom Maklerski Blokada papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych następuje po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Inwestora i obejmuje 100% papierów wartościowych w niej określonych. 2. W przypadku, gdy liczba niezablokowanych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych jest mniejsza od określonej w dyspozycji Inwestora, blokada, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest wówczas do wysokości niezablokowanych papierów wartościowych Papierami wartościowymi stanowiącymi zabezpieczenie transakcji terminowej mogą być wyłącznie papiery wartościowe określone w Komunikacie. 2. Papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić zabezpieczenie transakcji terminowej po otrzymaniu przez Dom Maklerski wystawionego przez KDPW potwierdzenia ich blokady. 3. Dom Maklerski w drodze Komunikatu, z zastrzeżeniem ust. 4, ustala do jakiej wysokości aktualnie wymaganego depozytu zabezpieczającego będą zaliczone papiery wartościowe zablokowane na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych. W przypadku braku takiego Komunikatu obowiązują proporcje określone przez KDPW. 4. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo całkowitego wyłączenia możliwości wykorzystania papierów wartościowych jako zabezpieczenia transakcji terminowej, o czym informuje w drodze Komunikatu Odblokowanie papierów wartościowych z zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych Inwestora następuje po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Inwestora, z zastrzeżeniem 24 ust Odblokowanie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe jedynie po otrzymaniu przez Dom Maklerski wystawionego przez KDPW potwierdzenia odblokowania tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego do zajętych pozycji i aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe oraz zajętych pozycji krótkich i aktywnych Zleceń sprzedaży jednostek indeksowych w innych papierach wartościowych lub środkach pieniężnych. 4

5 V. Szczególne warunki obrotu kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi Przed złożeniem Zlecenia Inwestor zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Obrotu odnoszącymi się do praw pochodnych będących przedmiotem Zlecenia. Inwestor zobowiązany jest do ich przestrzegania. Warunki Obrotu dostępne są w POK. 2. Zlecenie na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe, poza wymogami określonymi w Regulaminie świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, powinno zawierać NIK, numer portfela, oświadczenie, że Inwestor zapoznał się z treścią Warunków Obrotu oraz inne elementy, w szczególności określone w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi i w Warunkach Obrotu Wymagane pokrycie Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych określa się jako sumę wstępnego depozytu zabezpieczającego i przewidywanej prowizji. Wymagane pokrycie Zlecenia kupna jednostek indeksowych określa się jako sumę wartości Zlecenia i przewidywanej prowizji. 2. Weryfikacja pokrycia Zlecenia na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe następuje w momencie jego złożenia w Domu Maklerskim. 3. Pokrycie Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych sprawdza się w oparciu o stan zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych, tj. zablokowanych na nim papierów wartościowych nie stanowiących zabezpieczenia aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe, aktywnych Zleceń sprzedaży jednostek indeksowych oraz zajętych pozycji, a także w oparciu o stan rachunku pieniężnego, tj. niezablokowanych środków pieniężnych. Inwestor zobowiązany jest posiadać aktywa stanowiące 100% wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego i 100% przewidywanej prowizji, które podlegają blokadzie na rachunku zabezpieczającym. Pokrycie Zlecenia kupna jednostek indeksowych sprawdza się w oparciu o stan rachunku pieniężnego, tj. nie zablokowanych środków pieniężnych. Inwestor zobowiązany jest posiadać środki pieniężne stanowiące 100 % wymaganej wartości Zlecenia kupna jednostek indeksowych i 100 % przewidywanej prowizji, które podlegają blokadzie. 4. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych ma nastąpić zamknięcie zajętej wcześniej pozycji lub zajęcie pozycji skorelowanej, rozumianej w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, Dom Maklerski może przyjąć i zrealizować Zlecenie na kontrakty terminowe lub Zlecenie sprzedaży jednostek indeksowych bez konieczności posiadania przez Inwestora aktywów w wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego, chyba że w wyniku realizacji zamknięcia pozycji powstanie brak zabezpieczenia pozycji uprzednio skorelowanej. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia kupna jednostek indeksowych ma nastąpić zamknięcie zajętej wcześniej pozycji, rozumianej w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, Dom Maklerski może przyjąć i zrealizować Zlecenie kupna jednostek indeksowych bez konieczności posiadania przez Inwestora środków pieniężnych wynikających z wartości Zlecenia Dom Maklerski ma prawo odrzucić bądź zredukować Zlecenie na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe, którego realizacja mogłaby spowodować przekroczenie: 1) limitu zaangażowania Inwestora określanego przez Dom Maklerski zgodnie z 4, 2) limitu zaangażowania Inwestora, limitu zaangażowania uczestnika rozliczającego lub limitu transakcyjnego Domu Maklerskiego określonego wielkością depozytu rozliczeniowego, o których mowa w Warunkach Obrotu do wysokości nie powodującej przekroczenia ww. limitów. 2. Dom Maklerski ma prawo odrzucić bądź zredukować Zlecenie na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe do wysokości posiadanych przez Inwestora aktywów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym, w przypadku braku lub niewystarczającej ilości aktywów na pokrycie: 1) wstępnego depozytu zabezpieczającego lub depozytu utrzymania, 2) wartości Zlecenia, 3) przewidywanej prowizji. 3. Dom Maklerski ma prawo odrzucić Zlecenie, gdy jest ono niezgodne z Warunkami Obrotu. 4. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić limit wielkości jednego Zlecenia na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe. 5. Dom Maklerski może zredukować do wymaganego poziomu Zlecenie na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe w przypadku, gdy liczba kontraktów terminowych lub jednostek indeksowych określona w tym Zleceniu przekracza limit wielkości, o którym mowa w ust Dom Maklerski może odmówić przyjęcia i realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe w innych niż opisane w ust. 1, 2, 3 i 5 uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy realizacja Zlecenia na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe mogłaby naruszyć obowiązujące przepisy, bądź jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego. 7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji Inwestora przez KDPW na skutek przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 1, a także w sytuacji odmowy przyjęcia i realizacji Zlecenia, o której mowa w ust. 1, 2, 3, 5 i 6. 5

6 8. Dom Maklerski informuje Inwestora o odrzuceniu lub redukcji Zlecenia na kontrakty terminowe z przyczyn określonych w ust. 1 lub 2: 1) w przypadku Zleceń składanych osobiście i Dyspozycji składanych drogą telefoniczną w chwili składania Zlecenia lub Dyspozycji, 2) w przypadku Dyspozycji składanych drogą faksową w trakcie telefonicznego potwierdzania przez Inwestora złożonej Dyspozycji (o ile Inwestor dokonuje potwierdzenia telefonicznego) Inwestor posiadający zajętą pozycję długą w jednostkach indeksowych może zgłosić wykonanie jednostek indeksowych, zgodnie z Warunkami Obrotu, do realizacji w dniu zgłoszenia do godziny określonej w Komunikacie. Zgłoszenia złożone po godzinie określonej w Komunikacie będą realizowane w dniu następnym. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji krótkich w jednostkach indeksowych na skutek losowania przeprowadzonego przez KDPW, wynikającego z Warunków Obrotu. VI. Depozyt zabezpieczający. Rozliczenia kontraktów terminowych i jednostek indeksowych. 21. Z chwilą realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych wstępny depozyt zabezpieczający staje się depozytem zabezpieczającym, zaś w przypadku częściowej realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych, depozytem zabezpieczającym staje się część wstępnego depozytu zabezpieczającego, odpowiednio do stopnia realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych Dom Maklerski weryfikuje wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający w trakcie sesji giełdowej oraz po jej zakończeniu. 2. W przypadku, gdy z weryfikacji wykonywanej w trakcie sesji giełdowej lub po jej zakończeniu wynika, że zablokowany depozyt zabezpieczający zajęte w danym momencie przez Inwestora pozycje przewyższa depozyt zabezpieczający wyliczony wg zasad, na których następuje wyliczenie depozytu utrzymania, stan depozytu zabezpieczającego zostaje pomniejszony o kwotę nadwyżki, z zastrzeżeniem ust. 3. Pomniejszenie to nie dotyczy aktywów zablokowanych na podstawie Raportu Dziennego KDPW. 3. W przypadku, gdy z weryfikacji, o której mowa powyżej wynika, że w wyniku zamknięcia zajętych pozycji Inwestor poniósł stratę lub istnieje ryzyko poniesienia potencjalnej straty wyliczanej w oparciu o kurs rozliczeniowy dla pozycji zajętych na sesji poprzedniej lub o kurs zawarcia transakcji dla pozycji zajętych na sesji bieżącej oraz w oparciu o kurs ostatniej transakcji terminowej na bieżącej sesji giełdowej, zablokowany depozyt zabezpieczający jest powiększany o kwotę poniesionej przez Inwestora straty i straty potencjalnej. 4. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu ustalić wysokość różnicy pomiędzy kursem ostatniej transakcji terminowej a kursem rozliczeniowym dla pozycji zajętych na sesji poprzedniej lub kursem zawarcia transakcji terminowej dla pozycji zajętych na sesji bieżącej, która w przypadku nie zapewnienia środków na pokrycie powiększenia depozytu zabezpieczającego o kwotę stanowiącą wysokość straty i straty potencjalnej, o których mowa w ust. 3, upoważnia Dom Maklerski do zamknięcia dowolnych pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do pokrycia ww. powiększenia depozytu zabezpieczającego. 5. Bieżąca wycena papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi przez KDPW Na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez KDPW, po rozliczeniu sesji giełdowej Dom Maklerski dokonuje codziennych i ostatecznych rozliczeń z Inwestorem: 1) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika zobowiązanie Inwestora do wniesienia kwoty rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje pomniejszony o kwotę rozliczenia, 2) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika należność dla Inwestora w kwocie rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje powiększony o kwotę rozliczenia. 2. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia wartość depozytu zabezpieczającego przekroczy poziom depozytu utrzymania, Dom Maklerski dokonuje odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego, do wysokości przewidzianej dla depozytu utrzymania. 3. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej depozytu utrzymania, Dom Maklerski dokonuje zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny na zasadach określonych w 11, z zastrzeżeniem ust. 4, do wysokości przewidzianej dla depozytu utrzymania, a w przypadku dalszego braku wymaganego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, Dom Maklerski dokonuje zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny na zasadach określonych w 11 do wysokości 140% wartości wymaganej przez KDPW, a w przypadku braku całkowitej kwoty na wykonanie uzupełnienia stosuje się odpowiednio 24. 6

7 5. Jeżeli Inwestor zamknie wszystkie zajęte pozycje, wszelkie środki pieniężne stanowiące depozyt zabezpieczający i znajdujące się na zabezpieczającym rachunku pieniężnym zostaną odblokowane, o ile nie pozostaną bez zabezpieczenia aktywne Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych wykorzystujące pozycje skorelowane Inwestor jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania stanu rachunku zabezpieczającego w celu ustalenia, czy wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający nie obniżyła się poniżej depozytu utrzymania, zgodnie z 23 ust. 3, poniżej wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, zgodnie z 23 ust. 4 lub w celu zapewnienia środków na pokrycie powiększenia depozytu zabezpieczającego o kwotę stanowiącą wysokość straty i straty potencjalnej, zgodnie z 22 ust W przypadku, gdy występuje brak środków pieniężnych na wykonanie zablokowania, o którym mowa w 23 ust. 3 i 4 oraz 22 ust. 3, Inwestor zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający do wysokości, o których mowa w ust Uzupełnienie musi nastąpić w terminie przewidzianym w Komunikacie poprzez: 1) wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek pieniężny i wydanie dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia, 2) wydanie dyspozycji uznania nowych papierów wartościowych jako zabezpieczenie zajętych pozycji, zgodnie z 14 i z zastrzeżeniem W sytuacji braku uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2, w wymaganym terminie, Dom Maklerski może zamknąć dowolne pozycje w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora w liczbie niezbędnej do uzyskania wymaganych wartości depozytu zabezpieczającego, zgodnie z ust. 1, dla kontraktów terminowych lub jednostek indeksowych pozostałych na rachunku papierów wartościowych. Ww. zlecenie zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie z tytułu konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić maksymalną kwotę odchylenia od wartości depozytu utrzymania, której brak nie będzie powodował zamknięcia pozycji Inwestora, o ile nie spowoduje to obniżenia depozytu zabezpieczającego poniżej wartości wymaganej przez KDPW. 5. W przypadku wystąpienia salda ujemnego na zabezpieczającym rachunku pieniężnym, Inwestor obowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności z tego tytułu. Za okres utrzymywania salda ujemnego Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia odsetek karnych określonych w Komunikacie. Zmiany wysokości ww. odsetek nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu lub Umowy, dokonywane są w drodze Komunikatu oraz obowiązują od dnia wskazanego w tym Komunikacie. 6. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do zamknięcia dowolnych pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora, z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do zlikwidowania zadłużenia wobec Domu Maklerskiego (tj. kwoty, która powinna być zablokowana na zabezpieczającym rachunku pieniężnym). Ww. zlecenie zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie. 7. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do wystąpienia w jego imieniu do KDPW bez osobnej dyspozycji Inwestora z dyspozycją odblokowania dowolnej liczby papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie praw pochodnych i niezwłocznej ich sprzedaży w liczbie umożliwiającej pokrycie zadłużenia wobec Domu Maklerskiego. 8. W przypadku, gdy zamknięcie pozycji wskazane w ust. 6 nie wystarcza na likwidację salda ujemnego na zabezpieczającym rachunku pieniężnym, Inwestor upoważnia Dom Maklerski do sprzedaży w jego imieniu papierów wartościowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub do zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych na prawa majątkowe, znajdujących się na rachunku praw majątkowych Inwestora, z limitem zapewniającym realizację zlecenia, na poczet zlikwidowania salda ujemnego. Ww. zlecenie sprzedaży papierów wartościowych lub zlecenie zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych na prawa majątkowe może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie. VII. Warranty Do zasad obrotu warrantami nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio: Warunki Obrotu, Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz Regulamin świadczenia usług brokerskich na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A.. 2. W obrocie warrantami Inwestor nie ma możliwości składania zleceń kupna z odroczonym terminem płatności. 1. Ogólne zasady wykonania warrantów określają Warunki Obrotu Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu szczegółowe warunki wykonania warrantów, z zastrzeżeniem ust. 1. 7

8 VIII. Prowizje i opłaty Dom Maklerski pobiera prowizje i opłaty za świadczenie usług brokerskich w zakresie praw pochodnych na rzecz Inwestora określone w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych. Z umów zawartych z Inwestorem może wynikać obowiązek uiszczenia innych prowizji i opłat. 2. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, mogą wyłączyć lub ograniczyć w sposób wskazany w umowie stosowanie Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych ustalana jest przez Zarząd Domu Maklerskiego. 2. Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych dostępna jest w POK. IX. Postanowienia końcowe Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie i Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych. 2. W razie zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych, Dom Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 5, przesyła na ostatni znany adres Inwestora pełny tekst wprowadzonych zmian. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia tekstu zmian, Inwestor nie wypowie na piśmie Umowy, uważa się zmieniony Regulamin lub zmienioną Tabelę Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych za przyjęte przez Inwestora i obowiązujące strony po upływie tego terminu, chyba że Dom Maklerski wskazał w tekście zmian późniejszą datę wejścia ich w życie. 3. Tekst zmian wysłany przez Dom Maklerski uważa się za doręczony - po upływie 14 dni od dnia nadania w urzędzie pocztowym - jeżeli został wysłany na ostatni znany adres Inwestora. 4. W przypadku złożenia przez Inwestora oświadczenia, o odbieraniu przez Inwestora wszelkiej korespondencji w POK, skutek doręczenia tekstu zmian następuje z upływem 14 dni od dnia złożenia tekstu zmian w Domu Maklerskim w miejscu na ten cel przeznaczonym; dzień ten wskazany jest w adnotacji o złożeniu dokumentu, dokonywanej przez pracownika Domu Maklerskiego. 5. W przypadku obniżenia lub zawieszenia niektórych lub wszystkich opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych, Dom Maklerski wywiesza treść zmian w POK na 7 dni przed wejściem zmian w życie. Jeżeli w okresie 7 dni od wywieszenia treści zmian w POK Inwestor nie oświadczy na piśmie, iż nie akceptuje zmian, uważa się zmienioną Tabelę Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych za przyjętą przez Inwestora i obowiązującą strony po upływie tego terminu. Pisemne oświadczenie o braku akceptacji uważa się za wypowiedzenie Umowy od daty doręczenia Domowi Maklerskiemu pisma Inwestora 30. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do przekazywania informacji o zawieranych przez Inwestora transakcjach terminowych do KDPW lub innych podmiotów uprawnionych do występowania do KPWiG z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie kontraktów terminowych lub jednostek indeksowych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów Rozwiązanie Umowy następuje: 1) w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Inwestora - z upływem terminu wypowiedzenia licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia, 2) w razie śmierci Inwestora będącego osobą fizyczną po otrzymaniu przez Dom Maklerski aktu zgonu Inwestora, 3) w wyniku likwidacji, upadłości bądź utraty bytu prawnego Inwestora - po otrzymaniu przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego potwierdzającego zaistniały stan faktyczny, 4) w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski - z upływem terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 5) w wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - z chwilą jej rozwiązania. 2. Wszelkie pełnomocnictwa dotyczące zamykania pozycji Inwestora nie wygasają w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt Dom Maklerski ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia przez Inwestora postanowień Umowy lub Regulaminu. 8

9 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności dotyczących zawarcia Umowy, prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, pełnomocnictw, pobierania, zawieszania lub obniżania opłat i prowizji, korespondencji, blokad i zastawu, reklamacji, trybu wypowiadania Umowy, wydawania Komunikatów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, Warunków Obrotu, a także regulacje KPWiG, KDPW, giełdy, CTO i inne przepisy regulujące publiczny obrót papierami wartościowymi oraz regulacje prawa cywilnego. 9

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 11/06/12 z dnia 15.11.2012r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW RACHUNEK PAPIERÓW 1. AKTYWA... 2 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 5 3. BLOKADY POD ZABEZPIECZENIE KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY... 6 3.1. BLOKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Forma prawna za~dnienia. l'orma prawna zatrudnienia. Nie

Forma prawna za~dnienia. l'orma prawna zatrudnienia. Nie Dziennik Ustaw Nr 163-6808- Poz. 1158 i 1159 7. Systemy operacyjne, oprogramowanie standardowe oraz systemy użytkowe eksploatowane w jednostce banku. 7.1. Wymienić 'eksploatowane w okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 lipca 1995 r. 1) rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - jeżeli klientem jest uczestnik bezpośredni

z dnia 7 lipca 1995 r. 1) rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - jeżeli klientem jest uczestnik bezpośredni Monitor Polski Nr 35-662- Poz. 420 420 ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK:

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK: WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK: AGORA S.A., BANK BPH S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BRE BANK S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., NETIA S.A., PROKOM SOFTWARE S.A. Komisja Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo