DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) , , , fax.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax."

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) , , , fax. (22) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH I. Postanowienia ogólne Regulamin określa prawa i obowiązki Domu Maklerskiego BIG-BG Spółka Akcyjna oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi, Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi lub Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie warrantami. 2. Regulamin stanowi integralną część umów, o których mowa w ust W stosunku do klientów, którzy zawarli z Domem Maklerskim BIG-BG Spółka Akcyjna Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi, postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko w części dotyczącej świadczenia usług brokerskich w zakresie kontraktów terminowych. 4. Warunkiem świadczenia usług brokerskich w zakresie praw pochodnych na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A. (CTO) jest zawarcie z Domem Maklerskim BIG BG S.A. Umowy o świadczenie usług brokerskich na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A. 1. Przez użyte w Regulaminie określenie: 2. 1) Dom Maklerski - należy rozumieć Dom Maklerski BIG-BG Spółka Akcyjna, 2) Inwestor - należy rozumieć klientów Domu Maklerskiego, tzn. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne mającą siedzibę w kraju, inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu oraz osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania w kraju, osoby prawne nie mające siedziby w kraju, inne podmioty nie mające siedziby w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, będące stroną dla Domu Maklerskiego, które podpisały z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi, Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie warrantami, 3) Ustawa - należy rozumieć ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 4) Umowa o kontrakty terminowe - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi, 5) Umowa - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi, lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie warrantami, 6) POK - należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu Maklerskiego prowadzącą bezpośrednią obsługę Inwestorów, 7) papiery wartościowe - należy rozumieć papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy, z wyłączeniem praw pochodnych, 8) prawa pochodne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, w szczególności: kontrakty terminowe, jednostki indeksowe, i warranty, 9) Warunki Obrotu - należy rozumieć dokument zawierający informacje na temat praw pochodnych, a przede wszystkim ich rodzaju i zasad obrotu nimi, zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), 10) transakcja terminowa - należy rozumieć umowę zawartą na giełdzie/rynku pozagiełdowym prowadzonym przez CTO, w której strony zobowiązują się wzajemnie do dokonania rozliczenia na warunkach wynikających z regulacji zawartych w Warunkach Obrotu.. Przedmiotem transakcji terminowej jest kontrakt terminowy lub jednostka indeksowa stanowiący zbiór praw i obowiązków określonych w standardzie tego kontraktu lub jednostki indeksowej. 11) kupno kontraktu terminowego lub jednostki indeksowej - należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony kupującej w transakcji terminowej, tj. zajęcie pozycji długiej, 12) sprzedaż kontraktu terminowego lub jednostki indeksowej - należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony sprzedającej w transakcji terminowej, tj. zajęcie pozycji krótkiej, 1

2 13) zamknięcie pozycji - ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem i zbyciem kontraktu terminowego lub jednostki indeksowej odpowiednio wskutek zbycia lub nabycia kontraktu terminowego lub jednostki indeksowej tej samej serii, 14) wykonanie jednostki indeksowej realizacja prawa do otrzymania przez nabywcę jednostki indeksowej (Inwestora, posiadającego pozycję długą w jednostkach indeksowych) od wystawcy jednostki indeksowej (Inwestora, posiadającego pozycję krótką w jednostkach indeksowych), kwoty rozliczenia jednostki indeksowej na zasadach określonych w standardzie jednostki indeksowej. 15) Zlecenie - należy rozumieć składane przez Inwestora zlecenie kupna lub sprzedaży praw pochodnych dopuszczonych do wtórnego publicznego obrotu giełdowego/pozagiełdowego prowadzonego przez CTO, 16) zlecenie brokerskie - należy rozumieć zlecenie wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane na giełdę/rynek pozagiełdowy prowadzony przez CTO w celu jego realizacji, zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku, 17) giełda - należy rozumieć giełdę papierów wartościowych, na którą kierowane są zlecenia brokerskie. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do giełdy, w tym postanowienia 22 i 23 mają odpowiednio zastosowanie do rynku pozagiełdowego prowadzonego przez CTO. 18) rachunek papierów wartościowych - rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 19) zabezpieczający rachunek papierów wartościowych wydzielone blokowane konto rachunku papierów wartościowych służące do zabezpieczania transakcji terminowych zawieranych na zlecenie Inwestora oraz zajętych przez Inwestora pozycji w kontraktach terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, 20) rachunek pieniężny - rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 21) zabezpieczające rachunki pieniężne wydzielone blokowane konta rachunku pieniężnego służące do zabezpieczania transakcji terminowych zawieranych na zlecenie Inwestora oraz zabezpieczania zajętych przez Inwestora pozycji w kontraktach terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, 22) rachunek zabezpieczający - zabezpieczający rachunek papierów wartościowych lub zabezpieczające rachunki pieniężne, 23) Komunikat - należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący zasady obsługi Inwestorów w POK, 24) wstępny depozyt zabezpieczający - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub ustaloną w drodze umowy między stronami minimalną wartość aktywów, które Inwestor zobowiązany jest utrzymywać na rachunku zabezpieczającym w związku ze złożonym Zleceniem, 25) depozyt zabezpieczający - należy rozumieć aktywa, które Inwestor utrzymuje na rachunku zabezpieczającym w celu zabezpieczenia zajętych pozycji w kontraktach terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, 26) depozyt utrzymania - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub ustaloną w drodze umowy między stronami minimalną wartość depozytu zabezpieczającego. II. Zawarcie Umowy Zawarcie Umowy uzależnione jest od podpisania przez Inwestora z Domem Maklerskim lub obowiązywania Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 2. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Umowy od spełnienia przez Inwestora dodatkowych warunków, w szczególności dotyczących wartości aktywów lub obrotów Inwestora w Domu Maklerskim. 3. Przed zawarciem Umowy o kontrakty terminowe Inwestor zobowiązany jest podać Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). 4. Przed zawarciem Umowy o kontrakty terminowe Inwestor zobowiązany jest złożyć oświadczenie o własnej sytuacji finansowej. Zakres informacji w oświadczeniu określany jest przez Dom Maklerski. 5. Inwestor może posiadać tylko jedną zawartą z Domem Maklerskim Umowę o kontrakty terminowe. 6. Stroną Umowy o kontrakty terminowe nie mogą być małżonkowie. 4. Dom Maklerski może w Umowie o kontrakty terminowe ustalić indywidualnie dla każdego Inwestora maksymalny limit zaangażowania, określający maksymalną liczbę kontraktów terminowych i jednostek indeksowych, które Inwestor może posiadać. Przy ustalaniu maksymalnego limitu zaangażowania 2

3 Dom Maklerski bierze pod uwagę: wycenę rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Inwestora, dotychczasowy obrót kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi w Domu Maklerskim oraz przebieg współpracy z Inwestorem Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór Umowy ustalany jest przez Dom Maklerski. 2. Wejście w życie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, chyba że w treści Umowy strony określą późniejszy termin. 3. W imieniu Inwestora nie będącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu będącego Inwestorem. 4. W imieniu Domu Maklerskiego Umowę podpisuje dwóch upoważnionych pracowników. 5. Warunkiem zawarcia Umowy o kontrakty terminowe przez Dom Maklerski jest otwarcie przez KDPW kont indywidualnych Inwestora. III. Ewidencja praw pochodnych. 6. Prawa pochodne należące do Inwestora rejestrowane są na rachunku papierów wartościowych. 7. Kontrakty terminowe i jednostki indeksowe należące do Inwestora mogą być rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w więcej niż jednym portfelu, rozumianym w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, po nadaniu przez KDPW odrębnych oznaczeń dla poszczególnych portfeli Inwestor może, w drodze dyspozycji, dokonać przeniesienia praw pochodnych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu, ze swojego rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim na inny rachunek. 2. Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu prawami pochodnymi rozumie się w szczególności: 1) zajęcie rachunku papierów wartościowych w związku z prowadzoną egzekucją sądową lub administracyjną, 2) blokady ustanowione przez Dom Maklerski na podstawie dyspozycji uprawnionych organów, 3) inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie prawami pochodnymi przez Inwestora, wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim oraz obowiązujących przepisów prawa. 3. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych praw pochodnych z rachunku papierów wartościowych Inwestora na inny rachunek w przypadku: 1) wystąpienia salda debetowego na rachunku pieniężnym - do czasu uregulowania należności w stosunku do Domu Maklerskiego, 2) braku zgody uczestnika rozliczającego prowadzącego rachunek, na który ma zostać wykonane przeniesienie praw pochodnych. O fakcie nie wykonania dyspozycji przeniesienia Dom Maklerski zawiadamia Inwestora listem poleconym. 4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Inwestora wskutek nie wykonania dyspozycji przeniesienia praw pochodnych, z przyczyn określonych w ust Jeżeli prawa pochodne mają być przeniesione na rachunek nie należący do Inwestora, do dyspozycji przeniesienia musi być dołączona umowa przenosząca ich własność lub inny dokument będący tytułem prawnym przeniesienia. 6. Przeniesienie warrantów, z rachunku wspólnego małżonków na rachunek jednego z małżonków wymaga ich wspólnej dyspozycji. 7. Kontrakty terminowe i jednostki indeksowe mogą być przeniesione jedynie na rachunek należący do Inwestora. 9. Warunkiem zarejestrowania kontraktów terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora, w szczególności w związku z dokonanym transferem portfela bądź portfeli z innego domu maklerskiego, jest posiadanie na rachunku zabezpieczającym depozytu zabezpieczającego zobowiązania wynikające z przenoszonych kontraktów terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, w wysokości wymaganej dla depozytu utrzymania, obowiązującej w Domu Maklerskim w chwili rejestracji kontraktów terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych. 3

4 IV. Rachunek zabezpieczający. 10. Na rachunku zabezpieczającym blokowane są środki pieniężne lub papiery wartościowe stanowiące: 1) zabezpieczenie aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe i aktywnych Zleceń sprzedaży jednostek indeksowych, 2) zabezpieczenie zajętych pozycji w kontraktach terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, 3) w pozostałych uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski wykonuje blokadę środków pieniężnych na zabezpieczającym rachunku pieniężnym w przypadku: 1) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu złożenia Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych, zgodnie z 18, 2) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu transferu kontraktów terminowych lub krótkich pozycji w jednostkach indeksowych, zgodnie z 9, 3) konieczności uzupełnienia zabezpieczenia, zgodnie z 22 i 23, 4) złożenia dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia przez Inwestora, zgodnie z Blokada, o której mowa w ust. 1, obejmuje 100% wymaganych środków pieniężnych. 3. W przypadku, gdy podczas uzupełniania zabezpieczenia okaże się, że wysokość niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym jest mniejsza od wartości, o której mowa w ust. 2, blokada obejmuje wówczas wszystkie niezablokowane środki pieniężne. Postanowienia 24 stosuje się odpowiednio. 12. Środki pieniężne na zabezpieczającym rachunku pieniężnym są nieoprocentowane. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu wprowadzić oprocentowanie środków pieniężnych znajdujących na zabezpieczającym rachunku pieniężnym. 13. Do wykonywania odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego uprawniony jest wyłącznie Dom Maklerski Blokada papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych następuje po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Inwestora i obejmuje 100% papierów wartościowych w niej określonych. 2. W przypadku, gdy liczba niezablokowanych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych jest mniejsza od określonej w dyspozycji Inwestora, blokada, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest wówczas do wysokości niezablokowanych papierów wartościowych Papierami wartościowymi stanowiącymi zabezpieczenie transakcji terminowej mogą być wyłącznie papiery wartościowe określone w Komunikacie. 2. Papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić zabezpieczenie transakcji terminowej po otrzymaniu przez Dom Maklerski wystawionego przez KDPW potwierdzenia ich blokady. 3. Dom Maklerski w drodze Komunikatu, z zastrzeżeniem ust. 4, ustala do jakiej wysokości aktualnie wymaganego depozytu zabezpieczającego będą zaliczone papiery wartościowe zablokowane na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych. W przypadku braku takiego Komunikatu obowiązują proporcje określone przez KDPW. 4. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo całkowitego wyłączenia możliwości wykorzystania papierów wartościowych jako zabezpieczenia transakcji terminowej, o czym informuje w drodze Komunikatu Odblokowanie papierów wartościowych z zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych Inwestora następuje po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Inwestora, z zastrzeżeniem 24 ust Odblokowanie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe jedynie po otrzymaniu przez Dom Maklerski wystawionego przez KDPW potwierdzenia odblokowania tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego do zajętych pozycji i aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe oraz zajętych pozycji krótkich i aktywnych Zleceń sprzedaży jednostek indeksowych w innych papierach wartościowych lub środkach pieniężnych. 4

5 V. Szczególne warunki obrotu kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi Przed złożeniem Zlecenia Inwestor zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Obrotu odnoszącymi się do praw pochodnych będących przedmiotem Zlecenia. Inwestor zobowiązany jest do ich przestrzegania. Warunki Obrotu dostępne są w POK. 2. Zlecenie na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe, poza wymogami określonymi w Regulaminie świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, powinno zawierać NIK, numer portfela, oświadczenie, że Inwestor zapoznał się z treścią Warunków Obrotu oraz inne elementy, w szczególności określone w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi i w Warunkach Obrotu Wymagane pokrycie Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych określa się jako sumę wstępnego depozytu zabezpieczającego i przewidywanej prowizji. Wymagane pokrycie Zlecenia kupna jednostek indeksowych określa się jako sumę wartości Zlecenia i przewidywanej prowizji. 2. Weryfikacja pokrycia Zlecenia na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe następuje w momencie jego złożenia w Domu Maklerskim. 3. Pokrycie Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych sprawdza się w oparciu o stan zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych, tj. zablokowanych na nim papierów wartościowych nie stanowiących zabezpieczenia aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe, aktywnych Zleceń sprzedaży jednostek indeksowych oraz zajętych pozycji, a także w oparciu o stan rachunku pieniężnego, tj. niezablokowanych środków pieniężnych. Inwestor zobowiązany jest posiadać aktywa stanowiące 100% wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego i 100% przewidywanej prowizji, które podlegają blokadzie na rachunku zabezpieczającym. Pokrycie Zlecenia kupna jednostek indeksowych sprawdza się w oparciu o stan rachunku pieniężnego, tj. nie zablokowanych środków pieniężnych. Inwestor zobowiązany jest posiadać środki pieniężne stanowiące 100 % wymaganej wartości Zlecenia kupna jednostek indeksowych i 100 % przewidywanej prowizji, które podlegają blokadzie. 4. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych ma nastąpić zamknięcie zajętej wcześniej pozycji lub zajęcie pozycji skorelowanej, rozumianej w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, Dom Maklerski może przyjąć i zrealizować Zlecenie na kontrakty terminowe lub Zlecenie sprzedaży jednostek indeksowych bez konieczności posiadania przez Inwestora aktywów w wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego, chyba że w wyniku realizacji zamknięcia pozycji powstanie brak zabezpieczenia pozycji uprzednio skorelowanej. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia kupna jednostek indeksowych ma nastąpić zamknięcie zajętej wcześniej pozycji, rozumianej w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, Dom Maklerski może przyjąć i zrealizować Zlecenie kupna jednostek indeksowych bez konieczności posiadania przez Inwestora środków pieniężnych wynikających z wartości Zlecenia Dom Maklerski ma prawo odrzucić bądź zredukować Zlecenie na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe, którego realizacja mogłaby spowodować przekroczenie: 1) limitu zaangażowania Inwestora określanego przez Dom Maklerski zgodnie z 4, 2) limitu zaangażowania Inwestora, limitu zaangażowania uczestnika rozliczającego lub limitu transakcyjnego Domu Maklerskiego określonego wielkością depozytu rozliczeniowego, o których mowa w Warunkach Obrotu do wysokości nie powodującej przekroczenia ww. limitów. 2. Dom Maklerski ma prawo odrzucić bądź zredukować Zlecenie na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe do wysokości posiadanych przez Inwestora aktywów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym, w przypadku braku lub niewystarczającej ilości aktywów na pokrycie: 1) wstępnego depozytu zabezpieczającego lub depozytu utrzymania, 2) wartości Zlecenia, 3) przewidywanej prowizji. 3. Dom Maklerski ma prawo odrzucić Zlecenie, gdy jest ono niezgodne z Warunkami Obrotu. 4. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić limit wielkości jednego Zlecenia na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe. 5. Dom Maklerski może zredukować do wymaganego poziomu Zlecenie na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe w przypadku, gdy liczba kontraktów terminowych lub jednostek indeksowych określona w tym Zleceniu przekracza limit wielkości, o którym mowa w ust Dom Maklerski może odmówić przyjęcia i realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe w innych niż opisane w ust. 1, 2, 3 i 5 uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy realizacja Zlecenia na kontrakty terminowe lub jednostki indeksowe mogłaby naruszyć obowiązujące przepisy, bądź jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego. 7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji Inwestora przez KDPW na skutek przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 1, a także w sytuacji odmowy przyjęcia i realizacji Zlecenia, o której mowa w ust. 1, 2, 3, 5 i 6. 5

6 8. Dom Maklerski informuje Inwestora o odrzuceniu lub redukcji Zlecenia na kontrakty terminowe z przyczyn określonych w ust. 1 lub 2: 1) w przypadku Zleceń składanych osobiście i Dyspozycji składanych drogą telefoniczną w chwili składania Zlecenia lub Dyspozycji, 2) w przypadku Dyspozycji składanych drogą faksową w trakcie telefonicznego potwierdzania przez Inwestora złożonej Dyspozycji (o ile Inwestor dokonuje potwierdzenia telefonicznego) Inwestor posiadający zajętą pozycję długą w jednostkach indeksowych może zgłosić wykonanie jednostek indeksowych, zgodnie z Warunkami Obrotu, do realizacji w dniu zgłoszenia do godziny określonej w Komunikacie. Zgłoszenia złożone po godzinie określonej w Komunikacie będą realizowane w dniu następnym. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji krótkich w jednostkach indeksowych na skutek losowania przeprowadzonego przez KDPW, wynikającego z Warunków Obrotu. VI. Depozyt zabezpieczający. Rozliczenia kontraktów terminowych i jednostek indeksowych. 21. Z chwilą realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych wstępny depozyt zabezpieczający staje się depozytem zabezpieczającym, zaś w przypadku częściowej realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych, depozytem zabezpieczającym staje się część wstępnego depozytu zabezpieczającego, odpowiednio do stopnia realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych Dom Maklerski weryfikuje wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający w trakcie sesji giełdowej oraz po jej zakończeniu. 2. W przypadku, gdy z weryfikacji wykonywanej w trakcie sesji giełdowej lub po jej zakończeniu wynika, że zablokowany depozyt zabezpieczający zajęte w danym momencie przez Inwestora pozycje przewyższa depozyt zabezpieczający wyliczony wg zasad, na których następuje wyliczenie depozytu utrzymania, stan depozytu zabezpieczającego zostaje pomniejszony o kwotę nadwyżki, z zastrzeżeniem ust. 3. Pomniejszenie to nie dotyczy aktywów zablokowanych na podstawie Raportu Dziennego KDPW. 3. W przypadku, gdy z weryfikacji, o której mowa powyżej wynika, że w wyniku zamknięcia zajętych pozycji Inwestor poniósł stratę lub istnieje ryzyko poniesienia potencjalnej straty wyliczanej w oparciu o kurs rozliczeniowy dla pozycji zajętych na sesji poprzedniej lub o kurs zawarcia transakcji dla pozycji zajętych na sesji bieżącej oraz w oparciu o kurs ostatniej transakcji terminowej na bieżącej sesji giełdowej, zablokowany depozyt zabezpieczający jest powiększany o kwotę poniesionej przez Inwestora straty i straty potencjalnej. 4. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu ustalić wysokość różnicy pomiędzy kursem ostatniej transakcji terminowej a kursem rozliczeniowym dla pozycji zajętych na sesji poprzedniej lub kursem zawarcia transakcji terminowej dla pozycji zajętych na sesji bieżącej, która w przypadku nie zapewnienia środków na pokrycie powiększenia depozytu zabezpieczającego o kwotę stanowiącą wysokość straty i straty potencjalnej, o których mowa w ust. 3, upoważnia Dom Maklerski do zamknięcia dowolnych pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do pokrycia ww. powiększenia depozytu zabezpieczającego. 5. Bieżąca wycena papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi przez KDPW Na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez KDPW, po rozliczeniu sesji giełdowej Dom Maklerski dokonuje codziennych i ostatecznych rozliczeń z Inwestorem: 1) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika zobowiązanie Inwestora do wniesienia kwoty rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje pomniejszony o kwotę rozliczenia, 2) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika należność dla Inwestora w kwocie rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje powiększony o kwotę rozliczenia. 2. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia wartość depozytu zabezpieczającego przekroczy poziom depozytu utrzymania, Dom Maklerski dokonuje odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego, do wysokości przewidzianej dla depozytu utrzymania. 3. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej depozytu utrzymania, Dom Maklerski dokonuje zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny na zasadach określonych w 11, z zastrzeżeniem ust. 4, do wysokości przewidzianej dla depozytu utrzymania, a w przypadku dalszego braku wymaganego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, Dom Maklerski dokonuje zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny na zasadach określonych w 11 do wysokości 140% wartości wymaganej przez KDPW, a w przypadku braku całkowitej kwoty na wykonanie uzupełnienia stosuje się odpowiednio 24. 6

7 5. Jeżeli Inwestor zamknie wszystkie zajęte pozycje, wszelkie środki pieniężne stanowiące depozyt zabezpieczający i znajdujące się na zabezpieczającym rachunku pieniężnym zostaną odblokowane, o ile nie pozostaną bez zabezpieczenia aktywne Zlecenia na kontrakty terminowe lub Zlecenia sprzedaży jednostek indeksowych wykorzystujące pozycje skorelowane Inwestor jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania stanu rachunku zabezpieczającego w celu ustalenia, czy wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający nie obniżyła się poniżej depozytu utrzymania, zgodnie z 23 ust. 3, poniżej wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, zgodnie z 23 ust. 4 lub w celu zapewnienia środków na pokrycie powiększenia depozytu zabezpieczającego o kwotę stanowiącą wysokość straty i straty potencjalnej, zgodnie z 22 ust W przypadku, gdy występuje brak środków pieniężnych na wykonanie zablokowania, o którym mowa w 23 ust. 3 i 4 oraz 22 ust. 3, Inwestor zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający do wysokości, o których mowa w ust Uzupełnienie musi nastąpić w terminie przewidzianym w Komunikacie poprzez: 1) wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek pieniężny i wydanie dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia, 2) wydanie dyspozycji uznania nowych papierów wartościowych jako zabezpieczenie zajętych pozycji, zgodnie z 14 i z zastrzeżeniem W sytuacji braku uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2, w wymaganym terminie, Dom Maklerski może zamknąć dowolne pozycje w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora w liczbie niezbędnej do uzyskania wymaganych wartości depozytu zabezpieczającego, zgodnie z ust. 1, dla kontraktów terminowych lub jednostek indeksowych pozostałych na rachunku papierów wartościowych. Ww. zlecenie zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie z tytułu konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić maksymalną kwotę odchylenia od wartości depozytu utrzymania, której brak nie będzie powodował zamknięcia pozycji Inwestora, o ile nie spowoduje to obniżenia depozytu zabezpieczającego poniżej wartości wymaganej przez KDPW. 5. W przypadku wystąpienia salda ujemnego na zabezpieczającym rachunku pieniężnym, Inwestor obowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności z tego tytułu. Za okres utrzymywania salda ujemnego Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia odsetek karnych określonych w Komunikacie. Zmiany wysokości ww. odsetek nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu lub Umowy, dokonywane są w drodze Komunikatu oraz obowiązują od dnia wskazanego w tym Komunikacie. 6. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do zamknięcia dowolnych pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora, z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do zlikwidowania zadłużenia wobec Domu Maklerskiego (tj. kwoty, która powinna być zablokowana na zabezpieczającym rachunku pieniężnym). Ww. zlecenie zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie. 7. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do wystąpienia w jego imieniu do KDPW bez osobnej dyspozycji Inwestora z dyspozycją odblokowania dowolnej liczby papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie praw pochodnych i niezwłocznej ich sprzedaży w liczbie umożliwiającej pokrycie zadłużenia wobec Domu Maklerskiego. 8. W przypadku, gdy zamknięcie pozycji wskazane w ust. 6 nie wystarcza na likwidację salda ujemnego na zabezpieczającym rachunku pieniężnym, Inwestor upoważnia Dom Maklerski do sprzedaży w jego imieniu papierów wartościowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub do zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych na prawa majątkowe, znajdujących się na rachunku praw majątkowych Inwestora, z limitem zapewniającym realizację zlecenia, na poczet zlikwidowania salda ujemnego. Ww. zlecenie sprzedaży papierów wartościowych lub zlecenie zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych na prawa majątkowe może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie. VII. Warranty Do zasad obrotu warrantami nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio: Warunki Obrotu, Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz Regulamin świadczenia usług brokerskich na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A.. 2. W obrocie warrantami Inwestor nie ma możliwości składania zleceń kupna z odroczonym terminem płatności. 1. Ogólne zasady wykonania warrantów określają Warunki Obrotu Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu szczegółowe warunki wykonania warrantów, z zastrzeżeniem ust. 1. 7

8 VIII. Prowizje i opłaty Dom Maklerski pobiera prowizje i opłaty za świadczenie usług brokerskich w zakresie praw pochodnych na rzecz Inwestora określone w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych. Z umów zawartych z Inwestorem może wynikać obowiązek uiszczenia innych prowizji i opłat. 2. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, mogą wyłączyć lub ograniczyć w sposób wskazany w umowie stosowanie Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych ustalana jest przez Zarząd Domu Maklerskiego. 2. Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych dostępna jest w POK. IX. Postanowienia końcowe Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie i Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych. 2. W razie zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych, Dom Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 5, przesyła na ostatni znany adres Inwestora pełny tekst wprowadzonych zmian. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia tekstu zmian, Inwestor nie wypowie na piśmie Umowy, uważa się zmieniony Regulamin lub zmienioną Tabelę Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych za przyjęte przez Inwestora i obowiązujące strony po upływie tego terminu, chyba że Dom Maklerski wskazał w tekście zmian późniejszą datę wejścia ich w życie. 3. Tekst zmian wysłany przez Dom Maklerski uważa się za doręczony - po upływie 14 dni od dnia nadania w urzędzie pocztowym - jeżeli został wysłany na ostatni znany adres Inwestora. 4. W przypadku złożenia przez Inwestora oświadczenia, o odbieraniu przez Inwestora wszelkiej korespondencji w POK, skutek doręczenia tekstu zmian następuje z upływem 14 dni od dnia złożenia tekstu zmian w Domu Maklerskim w miejscu na ten cel przeznaczonym; dzień ten wskazany jest w adnotacji o złożeniu dokumentu, dokonywanej przez pracownika Domu Maklerskiego. 5. W przypadku obniżenia lub zawieszenia niektórych lub wszystkich opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych, Dom Maklerski wywiesza treść zmian w POK na 7 dni przed wejściem zmian w życie. Jeżeli w okresie 7 dni od wywieszenia treści zmian w POK Inwestor nie oświadczy na piśmie, iż nie akceptuje zmian, uważa się zmienioną Tabelę Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych za przyjętą przez Inwestora i obowiązującą strony po upływie tego terminu. Pisemne oświadczenie o braku akceptacji uważa się za wypowiedzenie Umowy od daty doręczenia Domowi Maklerskiemu pisma Inwestora 30. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do przekazywania informacji o zawieranych przez Inwestora transakcjach terminowych do KDPW lub innych podmiotów uprawnionych do występowania do KPWiG z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie kontraktów terminowych lub jednostek indeksowych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów Rozwiązanie Umowy następuje: 1) w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Inwestora - z upływem terminu wypowiedzenia licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia, 2) w razie śmierci Inwestora będącego osobą fizyczną po otrzymaniu przez Dom Maklerski aktu zgonu Inwestora, 3) w wyniku likwidacji, upadłości bądź utraty bytu prawnego Inwestora - po otrzymaniu przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego potwierdzającego zaistniały stan faktyczny, 4) w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski - z upływem terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 5) w wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - z chwilą jej rozwiązania. 2. Wszelkie pełnomocnictwa dotyczące zamykania pozycji Inwestora nie wygasają w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt Dom Maklerski ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia przez Inwestora postanowień Umowy lub Regulaminu. 8

9 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności dotyczących zawarcia Umowy, prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, pełnomocnictw, pobierania, zawieszania lub obniżania opłat i prowizji, korespondencji, blokad i zastawu, reklamacji, trybu wypowiadania Umowy, wydawania Komunikatów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, Warunków Obrotu, a także regulacje KPWiG, KDPW, giełdy, CTO i inne przepisy regulujące publiczny obrót papierami wartościowymi oraz regulacje prawa cywilnego. 9

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa prawa i

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bnpparibas.pl www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna

świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.2010 1 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zawarta w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. dnia pomiędzy: Domem Maklerskim BDM S.A.

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zwana dalej Umową, zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu Giełdowej

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/106/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)

Uchwała Nr 42/106/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Uchwała Nr 42/106/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ DOM MAKLERSKI S.A. DEFINICJE: Dom Maklerski, Vestor DM Vestor z siedzibą w Warszawie; GPW Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 11/06/12 z dnia 15.11.2012r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 18 października 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ A\ a Panią (-em)...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ A\ a Panią (-em)... UMOWA NR.. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ( Umowa ) zawarta w dniu... pomiędzy: Biurem Maklerskim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym dnia r. Nr rach. derywatów: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO BONÓW SKARBOWYCH I BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP ORAZ PRZEPROWADZANIE OPERA-

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO BONÓW SKARBOWYCH I BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP ORAZ PRZEPROWADZANIE OPERA- UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO BONÓW SKARBOWYCH I BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP ORAZ PRZEPROWADZANIE OPERA- CJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH W SYSTEMIE SKARBNET4 zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1/BRPiKO/2019

Komunikat nr 1/BRPiKO/2019 Komunikat nr 1/BRPiKO/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej Na podstawie 24-27 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo