Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu lub innych elektronicznych nośników informacji

2 Spis treści Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zawarcie Umowy. Otwieranie Rachunku... 4 III. Pełnomocnictwa... 7 IV. Rachunek papierów wartościowych... 9 V. Rachunek pieniężny VI. Prowadzenie rejestrów VII. Obrót papierami wartościowymi VIII. Obsługa Dyspozycji i Zleceń zdalnych IX. Prawa pochodne, dla których nie ma obowiązku wnoszenia depozytu zabezpieczającego X. Rekomendacje XI. Pożyczki XII. Ustanawianie i realizacja zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie papierów wartościowych XIII. Tryb i warunki postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz środkach pieniężnych na rachunku Inwestora postanowienia ogólne XIV. Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych XV. Obciążanie papierów wartościowych zastawem XVI. Blokada rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Przewłaszczenie na zabezpieczenie XVII. Udostępnianie informacji XVIII. Korespondencja XIX. Zamknięcie Rachunku i likwidacja salda XX. Wnioski i Skargi XXI. Prowizje i opłaty XXII. Zmiany treści Regulaminu i tabel opłat i prowizji XXIII. Postanowienia końcowe Tabela Opłat i Prowizji: Część A Część B

3 Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem sieci Internet lub innych elektronicznych nośników informacji: Część A Część B

4 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego lub Umowy o świadczenie usług brokerskich. 2. Regulamin stanowi integralną część umów, o których mowa w ust Przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu są: 1) tryb i warunki zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie praw pochodnych, związanych z obowiązkiem wnoszenia przez klienta depozytu zabezpieczającego, 2) tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku praw majątkowych oraz zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na pośrednictwie w nabywaniu i zbywaniu praw majątkowych na rynku regulowanym, 3) tryb i warunki zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług polegających na pośrednictwie w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, 4) tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku transakcji giełdowych oraz zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na pośrednictwie w nabywaniu i zbywaniu praw majątkowych na giełdzie towarowej Przez użyte w Regulaminie określenie : 1) Dom Maklerski - należy rozumieć Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, 2) Inwestor - należy rozumieć klientów Domu Maklerskiego, tzn. rezydentów i nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, którzy podpisali z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego lub Umowę o świadczenie usług brokerskich, 3) Ustawa - należy rozumieć ustawę z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zm.), 4) Rozporządzenie należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerska oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1354), 5) Warunki Obrotu należy rozumieć dokument stanowiący podstawę dopuszczenia praw pochodnych do obrotu publicznego, 6) Rachunek - należy rozumieć prowadzone przez Dom Maklerski na rzecz Inwestora: rachunek papierów wartościowych lub rachunek pieniężny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 7) POK - należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu Maklerskiego prowadzącą bezpośrednią obsługę Inwestorów, 8) Umowa - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego lub Umowę o świadczenie usług brokerskich, 9) papiery wartościowe - należy rozumieć papiery wartościowe w znaczeniu określonym w Ustawie, 3

5 10) prawo do otrzymania papierów wartościowych - należy rozumieć prawo do otrzymania papierów wartościowych nabytych w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym, umożliwiające zobowiązanie się do ich zbycia, 11) prawo pochodne należy rozumieć prawa pochodne, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, 12) Zlecenie - należy rozumieć zlecenie kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na rynku regulowanym, składane przez Inwestora lub jego pełnomocnika, 13) zlecenie brokerskie - należy rozumieć zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane na rynek regulowany w celu jego realizacji, zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku, 14) Zlecenie DDM - należy rozumieć Zlecenie do dyspozycji maklera, tzn. Zlecenie umożliwiające wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego, z których każde może zawierać różne warunki realizacji, 15) Dyspozycja - należy rozumieć oświadczenie woli Inwestora lub jego pełnomocnika dotyczące Rachunku lub aktywów na nim zgromadzonych, przekazywane drogą telefoniczną, telefaksową, za pomocą modemu, innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji, 16) giełda - należy rozumieć giełdę papierów wartościowych, na którą kierowane są zlecenia brokerskie, 17) rynek pozagiełdowy należy rozumieć rynek, na którym odbywa się regulowany pozagiełdowy wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi, na który kierowane są zlecenia brokerskie prowadzony przez Centralną Tabelę Ofert S.A., 18) rynek regulowany należy rozumieć giełdę lub rynek pozagiełdowy, 19) jednostka obrotu należy rozumieć liczbę papierów wartościowych, poniżej której zlecenie brokerskie nie może zostać przekazane na rynek pozagiełdowy, 20) transakcja bezpośrednia należy rozumieć transakcję zawieraną bezpośrednio pomiędzy dającym Zlecenie a Domem Maklerskim, 21) sesja należy rozumieć sesję giełdową lub dzień transakcyjny na rynku pozagiełdowym, 22) rejestr operacyjny papierów wartościowych należy rozumieć rejestr papierów wartościowych i praw do otrzymania papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży Inwestora, 23) rejestr należności finansowych - należy rozumieć rejestr środków pieniężnych, które mogą stanowić pokrycie zleceń kupna, z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunku pieniężnym, 24) rejestr sesji - należy rozumieć rejestr mogący stanowić podstawę sprawdzania pokrycia Zleceń w czasie sesji, 25) maksymalne saldo debetowe należy rozumieć limit maksymalnej wysokości należności Domu Maklerskiego od Inwestora z tytułu zawartych transakcji na warunkach aneksu, o którym mowa w 49 ust. 1, 26) bezpieczny podpis elektroniczny należy rozumieć podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450), 27) Serwis informacyjny należy rozumieć zbiór informacji udostępniany za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, w szczególności za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych w rozdz. XVII, 4

6 28) Instrukcja należy rozumieć wydaną w formie Komunikatu instrukcję korzystania z Serwisu informacyjnego, 29) Użytkownik należy rozumieć Inwestora lub jego pełnomocnika posiadającego dostęp do Serwisu informacyjnego, 30) Komunikat - należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący zasady obsługi Inwestorów. 4. Zakres usług oraz sposób i warunki ich świadczenia przez Dom Maklerski regulowane są Umową, niniejszym Regulaminem, Komunikatami, Ustawą oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi (w tym Rozporządzeniem), aktami prawnymi wydanymi przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Centralną Tabelę Ofert S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz przez ich organy, jak również innymi przepisami prawa Klienci Domu Maklerskiego obsługiwani są w POK. Zakres usług świadczonych przez poszczególne POK może być przez Dom Maklerski zmieniony. Zmiana zakresu usług świadczonych przez poszczególne POK podawana jest do wiadomości Inwestorów w formie Komunikatu. 2. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu rodzaje dokumentów i oświadczeń woli, które mogą zostać przekazane do Domu Maklerskiego drogą korespondencyjną. W takim przypadku Dom Maklerski określa w ww. Komunikacie również formę tych dokumentów lub oświadczeń woli Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rodzaj lub poszczególne papiery wartościowe, w obrocie którymi nie będzie pośredniczył. 2. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rynki, w obrocie na których nie będzie pośredniczył. 7. W zakresie świadczenia usług brokerskich postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do Inwestorów będących uczestnikami bezpośrednimi KDPW lub dla których uczestnik KDPW będący bankiem prowadzi rachunek papierów wartościowych, z którymi Dom Maklerski zawarł Umowę o świadczenie usług brokerskich, o ile obowiązujące przepisy prawa, Umowa o świadczenie usług brokerskich oraz Umowa o dostarczanie papierów wartościowych i gwarantowanie zapłaty zawarta pomiędzy bankiem a Domem Maklerskim nie stanowią inaczej. 8. Dom Maklerski może świadczyć usługi inne niż uregulowane w niniejszym Regulaminie na warunkach określonych w podpisanej z Inwestorem umowie lub dodatkowych regulaminach o ile mieszczą się one w zakresie posiadanych przez Dom Maklerski zezwoleń lub obowiązujących przepisów. II. Zawarcie Umowy. Otwieranie Rachunku Otwarcie Rachunku lub świadczenie usług brokerskich następuje na podstawie Umowy. 2. W ramach Rachunku Dom Maklerski otwiera: 1) rachunek papierów wartościowych, 2) rachunek pieniężny. 5

7 Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski z osobą fizyczną uzależnione jest od: 1) dla rezydenta: a) okazania dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku przedstawienia paszportu należy dodatkowo złożyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia, z miejscowo właściwego urzędu, o miejscu stałego pobytu, b) złożenia karty wzorów podpisów, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego, z podpisem notarialnie poświadczonym, złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczonym przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie, c) podania numeru NIP, 2) dla nierezydenta: a) okazania paszportu. W przypadku przedstawienia paszportu nie zawierającego informacji o miejscu stałego pobytu należy dodatkowo złożyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia z właściwego urzędu o miejscu stałego pobytu, b) złożenia karty wzorów podpisów, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego. 2. Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (posiadającą zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu) uzależnione jest od przedłożenia w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach następujących dokumentów: 1) dla rezydenta: a) wypisu z właściwego rejestru (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wypisu w Domu Maklerskim) lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, b) zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego (REGON) lub innego równoważnego numeru identyfikacyjnego, c) dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP, d) karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego, z podpisami notarialnie poświadczonymi, złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczonymi przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie, e) innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów, 2) dla nierezydenta: a) wypisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, wydanego na podstawie przepisów prawa kraju będącego siedzibą danego podmiotu, b) karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego, c) innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2) oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz potwierdzone przez polską placówkę konsularną (właściwą miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę klienta) co do ich zgodności z prawem kraju wystawienia 6

8 (sporządzenia). Podpisy złożone na karcie wzorów podpisów w imieniu klienta będącego nierezydentem powinny być potwierdzone przez właściwą polską placówkę konsularną co do tożsamości osób składających te podpisy lub powinny być złożone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub powinny zostać poświadczone przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie. 4. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu potwierdzenia przez polską placówkę konsularną zgodności dokumentów z prawem kraju wystawienia (sporządzenia). 5. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić formę dokumentów oraz zasady ich doręczania do Domu Maklerskiego. 6. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z poszczególnymi klientami, z wyłączeniem zawierania Umów z klientami, którzy nabyli papiery wartościowe w publicznej ofercie, w której brał udział Dom Maklerski. 7. Klient podpisując Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dom Maklerski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Stroną Umowy mogą być również małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej, którzy przy zawarciu Umowy złożą pisemne oświadczenie potwierdzające: 1) pozostawanie w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej małżeńskiej, 2) że aktywa deponowane na Rachunku wchodzą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, 3) wzajemne upoważnienie do samodzielnego dysponowania Rachunkiem w pełnym zakresie i bez ograniczeń. Upoważnienie udzielone przez współmałżonków umocowuje do samodzielnego składania przez każdego z nich wszelkich oświadczeń i dyspozycji, zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem, w tym do udzielania pełnomocnictw, negocjowania prowizji i wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 27 ust. 2. Małżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy. 2. W przypadku pisemnego odwołania przez któregokolwiek z małżonków upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) oraz w przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentów potwierdzających ustanie związku małżeńskiego lub małżeńskiej wspólności majątkowej Umowa wygasa bez konieczności dokonywania wypowiedzenia. 3. Upoważnienie nie obejmuje umocowania do samodzielnego zawierania przez jednego z małżonków innych umów (aneksów) z Domem Maklerskim oraz dokonywania zmian w zawartych umowach i aneksach, z zastrzeżeniem możliwości negocjowania prowizji Stroną Umowy może być również osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Przy zawarciu Umowy osoba taka zobowiązana jest przedłożyć dodatkowo w Domu Maklerskim pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, z podpisem poświadczonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego. W trakcie trwania Umowy powyższy wymóg stosuje się odpowiednio, w szczególności dla każdego zlecenia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, składanego przez osobę mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 2. Stroną Umowy może być również osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych. Umowę w imieniu takiej osoby zawiera jej przedstawiciel ustawowy. W trakcie trwania Umowy przedstawiciel ustawowy dysponuje rachunkiem takiej osoby, w jej imieniu. 3. Zawarcie Umowy przez przedstawiciela ustawowego i dalsze dysponowanie Rachunkiem w imieniu osoby, o której mowa w ust. 2 oraz wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dalsze dysponowanie Rachunkiem przez osobę, o której mowa w ust. 1 wymaga przedłożenia w Domu Maklerskim stosownego zezwolenia sądu opiekuńczego w każdym przypadku, gdy zezwolenie takie jest wymagane dla danej czynności, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Z osobami nie mogącymi czytać lub pisać Dom Maklerski podpisuje Umowę w obecności 7

9 notariusza w formie aktu notarialnego. 2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości zawarcia Umowy w zwykłej formie pisemnej przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby nie mogącej czytać lub pisać. Pełnomocnictwo powinno mieć formę aktu notarialnego. 3. Koszty zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 ponosi Inwestor. 14. Umowa może zostać zawarta drogą korespondencyjną. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego, wszystkich wymaganych dokumentów z podpisami Inwestora na Umowie i oświadczeniami Inwestora w treści Umowy potwierdzonymi przez notariusza, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny lub inną instytucję wskazaną przez Dom Maklerski Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 Dom Maklerski realizuje Zlecenia, dyspozycje oraz inne czynności zlecone przez Inwestorów wyłącznie na podstawie dowodów tożsamości, o ile z zawartych z Inwestorem umów lub aneksów nie wynika inny sposób identyfikacji Inwestora. 2. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego pisemnego powiadomienia Domu Maklerskiego o wszelkich zmianach danych jego dotyczących, zawartych w Umowie oraz wszelkich zmianach w dokumentach złożonych lub okazanych przy lub po zawarciu Umowy i wszelkich innych umów. W przypadku zmiany treści tych dokumentów Inwestor obowiązany jest okazać dokumenty w brzmieniu uwzględniającym zmiany. Zmiany te nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy i są skuteczne wobec Domu Maklerskiego nie później niż od dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Dom Maklerski powyższego powiadomienia i okazania wymaganych dokumentów. Zmiany danych Inwestora w powyższym trybie może dokonać również właściwie umocowany pełnomocnik. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku powiadomienia o utraceniu dokumentu lub zmianie danych, a w szczególności za zrealizowanie dyspozycji lub Zlecenia w oparciu o utracony dokument. 3. Dom Maklerski może żądać w czasie obowiązywania Umowy przedstawienia przez Inwestora odpowiednich dokumentów w celu uzupełnienia niezbędnych w ocenie Domu Maklerskiego danych, w szczególności w celu uzupełnienia danych potrzebnych dla celów podatkowych. W przypadku niezastosowania się do powyższego żądania niezwłocznie po wezwaniu, Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Postanowienia ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do dokumentów okazywanych i przedkładanych przez pełnomocników Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór Umowy ustalany jest przez Dom Maklerski. 2. W imieniu Inwestora nie będącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu będącego Inwestorem. 3. W imieniu Domu Maklerskiego Umowę podpisuje dwóch upoważnionych pracowników. III. Pełnomocnictwa Inwestor może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do zawarcia Umowy (otwarcia Rachunku) lub dysponowania jego Rachunkiem. 2. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych Domowi Maklerskiemu lub jego pracownikom w zakresie unormowanym Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w Domu Maklerskim oraz pełnomocnictw 8

10 udzielonych przez pełnomocnika będącego osobą prawną zatrudnionym przez siebie pracownikom. 3. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Pełnomocnictwo może być udzielone, bądź zmieniona jego treść wyłącznie przez Inwestora poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli: 1) z podpisami mocodawcy i pełnomocnika złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub 2) z podpisami mocodawcy i pełnomocnika poświadczonymi przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie lub 3) z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym. 2. Pełnomocnictwo może zostać udzielone drogą korespondencyjną. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego dokumentu pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym. 3. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno być udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dom Maklerski ma prawo żądać przedstawienia przez Inwestora oświadczenia konsula polskiego o zgodności formy prawnej oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnictwa z prawem miejsca dokonania czynności. 4. Pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dom Maklerski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Inwestor może udzielić następujących rodzajów pełnomocnictw: 1) pełnomocnictwo bez ograniczeń - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem w takim samym zakresie jak Inwestor, za wyjątkiem dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, z zastrzeżeniem możliwości negocjowania prowizji. W szczególności pełnomocnik nie może zawierać w imieniu Inwestora nowych umów z Domem Maklerskim ani dokonywać zmian w umowach zawartych przez Inwestora z Domem Maklerskim, 2) pełnomocnictwo w ograniczonym zakresie - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Inwestora. 2. Dla zawarcia i rozwiązania Umowy (otwarcia i zamknięcia Rachunku), dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, w szczególności do zawierania nowych umów (aneksów) z Domem Maklerskim i dokonywania zmian w umowach (aneksach) zawartych przez Inwestora wymagane jest pełnomocnictwo w tym zakresie. 3. Pełnomocnictwo może być stałe, okresowe lub jednorazowe. 20. Pełnomocnictwo jest skuteczne wobec Domu Maklerskiego od dnia roboczego następującego po dniu jego otrzymania przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny termin Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, o którym mowa w 36 ust. 3 i 5, może być w każdym czasie odwołane lub zmienione. Stosowne oświadczenie woli Inwestora wywołuje skutki prawne poczynając od dnia roboczego następującego po dniu, w którym oświadczenie to zostało złożone w POK, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny termin. 2. Do odwołania pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia 18, z zastrzeżeniem, iż podpis pełnomocnika nie jest wymagany. 9

11 Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji, Zleceń oraz innych czynności zleconych Domowi Maklerskiemu przez pełnomocnika po śmierci mocodawcy, do czasu otrzymania aktu zgonu Inwestora. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie przez mocodawcę o odwołaniu pełnomocnictwa. 3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek czynności dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie o ograniczeniu zakresu udzielonego pełnomocnictwa. 23. Inwestor może ustanowić Dom Maklerski pełnomocnikiem, w szczególności do wykonania określonych czynności związanych z nabyciem (objęciem) papierów wartościowych w imieniu Inwestora w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej. IV. Rachunek papierów wartościowych Rachunek papierów wartościowych służy do ewidencjonowania papierów wartościowych Inwestora dopuszczonych do publicznego obrotu. 2. Zapisów na rachunku papierów wartościowych Dom Maklerski dokonuje na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności na zasadach i w terminach określonych przez KDPW. 3. Wartość papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych jest obliczana zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości przez domy maklerskie. 25. W ramach rachunku papierów wartościowych wyodrębnione są konta blokowane, na których ewidencjonowane są papiery wartościowe służące jako zabezpieczenie wykonania: 1) zobowiązań wynikających z pożyczek papierów wartościowych udzielonych na podstawie odrębnych obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub regulaminów, 2) zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek środków pieniężnych zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych, na podstawie umowy z bankiem lub na podstawie odrębnych obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub regulaminów, 3) zobowiązań wynikających z praw pochodnych, na podstawie odrębnego regulaminu, 4) zobowiązań wynikających z praw majątkowych na rynku regulowanym, na podstawie odrębnego regulaminu, 5) zobowiązań wynikających z praw majątkowych na giełdzie towarowej, na podstawie odrębnego regulaminu, 6) innych zobowiązań, a w szczególności: a) zobowiązań z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub innego zabezpieczenia, b) z tytułu blokady w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, c) z tytułu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z publicznym ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, d) z tytułu otrzymania przez Dom Maklerski polecenia blokady od Inwestora lub uprawnionych organów, e) w pozostałych uzasadnionych przypadkach. 10

12 Dom Maklerski wystawia imienne świadectwa depozytowe na wniosek Inwestora. 2. Świadectwo depozytowe wystawia się oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych. 3. Dom Maklerski realizuje polecenie Inwestora dotyczące wystawienia świadectwa depozytowego dla papierów wartościowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia odpowiedniego wniosku. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 Dom Maklerski wystawia nowe świadectwo depozytowe dotyczące papierów wartościowych zablokowanych w związku z wystawionym wcześniej świadectwem depozytowym jedynie w przypadku, gdy Inwestor zwróci wystawione wcześniej świadectwo depozytowe lub upłynie jego termin ważności. 5. Dom Maklerski może wystawić duplikat świadectwa depozytowego (z zaznaczeniem tego faktu w treści świadectwa) po złożeniu pisemnego oświadczenia o utracie oryginału świadectwa depozytowego. 6. Dom Maklerski może wystawić nowe świadectwo depozytowe dotyczące papierów wartościowych zablokowanych w związku z wcześniej wystawionym świadectwem, jeżeli cel wystawienia nowego świadectwa depozytowego jest inny niż cel określony uprzednio w świadectwie wystawionym wcześniej Inwestor może w drodze pisemnej dyspozycji dokonać przeniesienia papierów wartościowych ze swojego rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim na inny rachunek papierów wartościowych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu, bądź nie są one przedmiotem ważnego zlecenia sprzedaży. 2. Przeniesienie papierów wartościowych z rachunku wspólnego małżonków na rachunek papierów wartościowych jednego z małżonków wymaga ich wspólnej zgody. 3. Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu papierami wartościowymi rozumie się w szczególności: 1) blokadę papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zapłaty należności przez Inwestora wynikającą z aneksu do Umowy dotyczącego odraczania terminu płatności, 2) blokadę papierów wartościowych ustanowioną zgodnie z niniejszym Regulaminem, jeżeli z jej istoty wynika zakaz przenoszenia papierów wartościowych na inny rachunek, 3) inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie papierami wartościowymi przez Inwestora wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim oraz obowiązujących przepisów prawa. 4. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych papierów wartościowych z rachunku papierów wartościowych Inwestora na inny rachunek, w przypadku wystąpienia salda debetowego na rachunku bądź rachunkach pieniężnych, istnienia zobowiązania z tytułu odroczonego terminu płatności lub innych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, do czasu ich uregulowania. 5. Jeżeli papiery wartościowe mają być przelane na rachunek nie należący do ich właściciela, w wyniku transakcji lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza rynkiem regulowanym, do dyspozycji przeniesienia musi być dołączona umowa przenosząca ich własność lub inny dokument będący tytułem prawnym przeniesienia, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 28. W celu realizacji uprawnień, dotyczących papierów wartościowych, z tytułu spadku i umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych lub prawomocnego orzeczenia sądowego Inwestor musi przedłożyć w POK w przypadku: 1) umowy cywilnoprawnej (np. umowy sprzedaży), z zastrzeżeniem pkt 2 - umowę z podpisami stron poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego, 2) darowizny - umowę darowizny w formie aktu notarialnego, 3) decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego prawomocną decyzję lub orzeczenie, 11

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH. I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

Forma prawna za~dnienia. l'orma prawna zatrudnienia. Nie

Forma prawna za~dnienia. l'orma prawna zatrudnienia. Nie Dziennik Ustaw Nr 163-6808- Poz. 1158 i 1159 7. Systemy operacyjne, oprogramowanie standardowe oraz systemy użytkowe eksploatowane w jednostce banku. 7.1. Wymienić 'eksploatowane w okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Pierwotne

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Pierwotne Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Sare Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA GRANICĄ Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 1 września 2016 r. przez Benefit Systems S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...6 Rozdział 3. Zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 117/23/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru:

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Nazwa: Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / paszport / organu

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo