Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu lub innych elektronicznych nośników informacji

2 Spis treści Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zawarcie Umowy. Otwieranie Rachunku... 4 III. Pełnomocnictwa... 7 IV. Rachunek papierów wartościowych... 9 V. Rachunek pieniężny VI. Prowadzenie rejestrów VII. Obrót papierami wartościowymi VIII. Obsługa Dyspozycji i Zleceń zdalnych IX. Prawa pochodne, dla których nie ma obowiązku wnoszenia depozytu zabezpieczającego X. Rekomendacje XI. Pożyczki XII. Ustanawianie i realizacja zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie papierów wartościowych XIII. Tryb i warunki postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz środkach pieniężnych na rachunku Inwestora postanowienia ogólne XIV. Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych XV. Obciążanie papierów wartościowych zastawem XVI. Blokada rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Przewłaszczenie na zabezpieczenie XVII. Udostępnianie informacji XVIII. Korespondencja XIX. Zamknięcie Rachunku i likwidacja salda XX. Wnioski i Skargi XXI. Prowizje i opłaty XXII. Zmiany treści Regulaminu i tabel opłat i prowizji XXIII. Postanowienia końcowe Tabela Opłat i Prowizji: Część A Część B

3 Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem sieci Internet lub innych elektronicznych nośników informacji: Część A Część B

4 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego lub Umowy o świadczenie usług brokerskich. 2. Regulamin stanowi integralną część umów, o których mowa w ust Przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu są: 1) tryb i warunki zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie praw pochodnych, związanych z obowiązkiem wnoszenia przez klienta depozytu zabezpieczającego, 2) tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku praw majątkowych oraz zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na pośrednictwie w nabywaniu i zbywaniu praw majątkowych na rynku regulowanym, 3) tryb i warunki zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług polegających na pośrednictwie w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, 4) tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku transakcji giełdowych oraz zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na pośrednictwie w nabywaniu i zbywaniu praw majątkowych na giełdzie towarowej Przez użyte w Regulaminie określenie : 1) Dom Maklerski - należy rozumieć Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, 2) Inwestor - należy rozumieć klientów Domu Maklerskiego, tzn. rezydentów i nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, którzy podpisali z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego lub Umowę o świadczenie usług brokerskich, 3) Ustawa - należy rozumieć ustawę z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zm.), 4) Rozporządzenie należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerska oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1354), 5) Warunki Obrotu należy rozumieć dokument stanowiący podstawę dopuszczenia praw pochodnych do obrotu publicznego, 6) Rachunek - należy rozumieć prowadzone przez Dom Maklerski na rzecz Inwestora: rachunek papierów wartościowych lub rachunek pieniężny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 7) POK - należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu Maklerskiego prowadzącą bezpośrednią obsługę Inwestorów, 8) Umowa - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego lub Umowę o świadczenie usług brokerskich, 9) papiery wartościowe - należy rozumieć papiery wartościowe w znaczeniu określonym w Ustawie, 3

5 10) prawo do otrzymania papierów wartościowych - należy rozumieć prawo do otrzymania papierów wartościowych nabytych w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym, umożliwiające zobowiązanie się do ich zbycia, 11) prawo pochodne należy rozumieć prawa pochodne, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, 12) Zlecenie - należy rozumieć zlecenie kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na rynku regulowanym, składane przez Inwestora lub jego pełnomocnika, 13) zlecenie brokerskie - należy rozumieć zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane na rynek regulowany w celu jego realizacji, zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku, 14) Zlecenie DDM - należy rozumieć Zlecenie do dyspozycji maklera, tzn. Zlecenie umożliwiające wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego, z których każde może zawierać różne warunki realizacji, 15) Dyspozycja - należy rozumieć oświadczenie woli Inwestora lub jego pełnomocnika dotyczące Rachunku lub aktywów na nim zgromadzonych, przekazywane drogą telefoniczną, telefaksową, za pomocą modemu, innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji, 16) giełda - należy rozumieć giełdę papierów wartościowych, na którą kierowane są zlecenia brokerskie, 17) rynek pozagiełdowy należy rozumieć rynek, na którym odbywa się regulowany pozagiełdowy wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi, na który kierowane są zlecenia brokerskie prowadzony przez Centralną Tabelę Ofert S.A., 18) rynek regulowany należy rozumieć giełdę lub rynek pozagiełdowy, 19) jednostka obrotu należy rozumieć liczbę papierów wartościowych, poniżej której zlecenie brokerskie nie może zostać przekazane na rynek pozagiełdowy, 20) transakcja bezpośrednia należy rozumieć transakcję zawieraną bezpośrednio pomiędzy dającym Zlecenie a Domem Maklerskim, 21) sesja należy rozumieć sesję giełdową lub dzień transakcyjny na rynku pozagiełdowym, 22) rejestr operacyjny papierów wartościowych należy rozumieć rejestr papierów wartościowych i praw do otrzymania papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży Inwestora, 23) rejestr należności finansowych - należy rozumieć rejestr środków pieniężnych, które mogą stanowić pokrycie zleceń kupna, z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunku pieniężnym, 24) rejestr sesji - należy rozumieć rejestr mogący stanowić podstawę sprawdzania pokrycia Zleceń w czasie sesji, 25) maksymalne saldo debetowe należy rozumieć limit maksymalnej wysokości należności Domu Maklerskiego od Inwestora z tytułu zawartych transakcji na warunkach aneksu, o którym mowa w 49 ust. 1, 26) bezpieczny podpis elektroniczny należy rozumieć podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450), 27) Serwis informacyjny należy rozumieć zbiór informacji udostępniany za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, w szczególności za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych w rozdz. XVII, 4

6 28) Instrukcja należy rozumieć wydaną w formie Komunikatu instrukcję korzystania z Serwisu informacyjnego, 29) Użytkownik należy rozumieć Inwestora lub jego pełnomocnika posiadającego dostęp do Serwisu informacyjnego, 30) Komunikat - należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący zasady obsługi Inwestorów. 4. Zakres usług oraz sposób i warunki ich świadczenia przez Dom Maklerski regulowane są Umową, niniejszym Regulaminem, Komunikatami, Ustawą oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi (w tym Rozporządzeniem), aktami prawnymi wydanymi przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Centralną Tabelę Ofert S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz przez ich organy, jak również innymi przepisami prawa Klienci Domu Maklerskiego obsługiwani są w POK. Zakres usług świadczonych przez poszczególne POK może być przez Dom Maklerski zmieniony. Zmiana zakresu usług świadczonych przez poszczególne POK podawana jest do wiadomości Inwestorów w formie Komunikatu. 2. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu rodzaje dokumentów i oświadczeń woli, które mogą zostać przekazane do Domu Maklerskiego drogą korespondencyjną. W takim przypadku Dom Maklerski określa w ww. Komunikacie również formę tych dokumentów lub oświadczeń woli Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rodzaj lub poszczególne papiery wartościowe, w obrocie którymi nie będzie pośredniczył. 2. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rynki, w obrocie na których nie będzie pośredniczył. 7. W zakresie świadczenia usług brokerskich postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do Inwestorów będących uczestnikami bezpośrednimi KDPW lub dla których uczestnik KDPW będący bankiem prowadzi rachunek papierów wartościowych, z którymi Dom Maklerski zawarł Umowę o świadczenie usług brokerskich, o ile obowiązujące przepisy prawa, Umowa o świadczenie usług brokerskich oraz Umowa o dostarczanie papierów wartościowych i gwarantowanie zapłaty zawarta pomiędzy bankiem a Domem Maklerskim nie stanowią inaczej. 8. Dom Maklerski może świadczyć usługi inne niż uregulowane w niniejszym Regulaminie na warunkach określonych w podpisanej z Inwestorem umowie lub dodatkowych regulaminach o ile mieszczą się one w zakresie posiadanych przez Dom Maklerski zezwoleń lub obowiązujących przepisów. II. Zawarcie Umowy. Otwieranie Rachunku Otwarcie Rachunku lub świadczenie usług brokerskich następuje na podstawie Umowy. 2. W ramach Rachunku Dom Maklerski otwiera: 1) rachunek papierów wartościowych, 2) rachunek pieniężny. 5

7 Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski z osobą fizyczną uzależnione jest od: 1) dla rezydenta: a) okazania dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku przedstawienia paszportu należy dodatkowo złożyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia, z miejscowo właściwego urzędu, o miejscu stałego pobytu, b) złożenia karty wzorów podpisów, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego, z podpisem notarialnie poświadczonym, złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczonym przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie, c) podania numeru NIP, 2) dla nierezydenta: a) okazania paszportu. W przypadku przedstawienia paszportu nie zawierającego informacji o miejscu stałego pobytu należy dodatkowo złożyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia z właściwego urzędu o miejscu stałego pobytu, b) złożenia karty wzorów podpisów, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego. 2. Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (posiadającą zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu) uzależnione jest od przedłożenia w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach następujących dokumentów: 1) dla rezydenta: a) wypisu z właściwego rejestru (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wypisu w Domu Maklerskim) lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, b) zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego (REGON) lub innego równoważnego numeru identyfikacyjnego, c) dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP, d) karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego, z podpisami notarialnie poświadczonymi, złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczonymi przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie, e) innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów, 2) dla nierezydenta: a) wypisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, wydanego na podstawie przepisów prawa kraju będącego siedzibą danego podmiotu, b) karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Domu Maklerskiego, c) innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2) oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz potwierdzone przez polską placówkę konsularną (właściwą miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę klienta) co do ich zgodności z prawem kraju wystawienia 6

8 (sporządzenia). Podpisy złożone na karcie wzorów podpisów w imieniu klienta będącego nierezydentem powinny być potwierdzone przez właściwą polską placówkę konsularną co do tożsamości osób składających te podpisy lub powinny być złożone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub powinny zostać poświadczone przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie. 4. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu potwierdzenia przez polską placówkę konsularną zgodności dokumentów z prawem kraju wystawienia (sporządzenia). 5. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić formę dokumentów oraz zasady ich doręczania do Domu Maklerskiego. 6. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z poszczególnymi klientami, z wyłączeniem zawierania Umów z klientami, którzy nabyli papiery wartościowe w publicznej ofercie, w której brał udział Dom Maklerski. 7. Klient podpisując Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dom Maklerski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Stroną Umowy mogą być również małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej, którzy przy zawarciu Umowy złożą pisemne oświadczenie potwierdzające: 1) pozostawanie w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej małżeńskiej, 2) że aktywa deponowane na Rachunku wchodzą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, 3) wzajemne upoważnienie do samodzielnego dysponowania Rachunkiem w pełnym zakresie i bez ograniczeń. Upoważnienie udzielone przez współmałżonków umocowuje do samodzielnego składania przez każdego z nich wszelkich oświadczeń i dyspozycji, zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem, w tym do udzielania pełnomocnictw, negocjowania prowizji i wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 27 ust. 2. Małżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy. 2. W przypadku pisemnego odwołania przez któregokolwiek z małżonków upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) oraz w przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentów potwierdzających ustanie związku małżeńskiego lub małżeńskiej wspólności majątkowej Umowa wygasa bez konieczności dokonywania wypowiedzenia. 3. Upoważnienie nie obejmuje umocowania do samodzielnego zawierania przez jednego z małżonków innych umów (aneksów) z Domem Maklerskim oraz dokonywania zmian w zawartych umowach i aneksach, z zastrzeżeniem możliwości negocjowania prowizji Stroną Umowy może być również osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Przy zawarciu Umowy osoba taka zobowiązana jest przedłożyć dodatkowo w Domu Maklerskim pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, z podpisem poświadczonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego. W trakcie trwania Umowy powyższy wymóg stosuje się odpowiednio, w szczególności dla każdego zlecenia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, składanego przez osobę mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 2. Stroną Umowy może być również osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych. Umowę w imieniu takiej osoby zawiera jej przedstawiciel ustawowy. W trakcie trwania Umowy przedstawiciel ustawowy dysponuje rachunkiem takiej osoby, w jej imieniu. 3. Zawarcie Umowy przez przedstawiciela ustawowego i dalsze dysponowanie Rachunkiem w imieniu osoby, o której mowa w ust. 2 oraz wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dalsze dysponowanie Rachunkiem przez osobę, o której mowa w ust. 1 wymaga przedłożenia w Domu Maklerskim stosownego zezwolenia sądu opiekuńczego w każdym przypadku, gdy zezwolenie takie jest wymagane dla danej czynności, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Z osobami nie mogącymi czytać lub pisać Dom Maklerski podpisuje Umowę w obecności 7

9 notariusza w formie aktu notarialnego. 2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości zawarcia Umowy w zwykłej formie pisemnej przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby nie mogącej czytać lub pisać. Pełnomocnictwo powinno mieć formę aktu notarialnego. 3. Koszty zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 ponosi Inwestor. 14. Umowa może zostać zawarta drogą korespondencyjną. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego, wszystkich wymaganych dokumentów z podpisami Inwestora na Umowie i oświadczeniami Inwestora w treści Umowy potwierdzonymi przez notariusza, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny lub inną instytucję wskazaną przez Dom Maklerski Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 Dom Maklerski realizuje Zlecenia, dyspozycje oraz inne czynności zlecone przez Inwestorów wyłącznie na podstawie dowodów tożsamości, o ile z zawartych z Inwestorem umów lub aneksów nie wynika inny sposób identyfikacji Inwestora. 2. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego pisemnego powiadomienia Domu Maklerskiego o wszelkich zmianach danych jego dotyczących, zawartych w Umowie oraz wszelkich zmianach w dokumentach złożonych lub okazanych przy lub po zawarciu Umowy i wszelkich innych umów. W przypadku zmiany treści tych dokumentów Inwestor obowiązany jest okazać dokumenty w brzmieniu uwzględniającym zmiany. Zmiany te nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy i są skuteczne wobec Domu Maklerskiego nie później niż od dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Dom Maklerski powyższego powiadomienia i okazania wymaganych dokumentów. Zmiany danych Inwestora w powyższym trybie może dokonać również właściwie umocowany pełnomocnik. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku powiadomienia o utraceniu dokumentu lub zmianie danych, a w szczególności za zrealizowanie dyspozycji lub Zlecenia w oparciu o utracony dokument. 3. Dom Maklerski może żądać w czasie obowiązywania Umowy przedstawienia przez Inwestora odpowiednich dokumentów w celu uzupełnienia niezbędnych w ocenie Domu Maklerskiego danych, w szczególności w celu uzupełnienia danych potrzebnych dla celów podatkowych. W przypadku niezastosowania się do powyższego żądania niezwłocznie po wezwaniu, Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Postanowienia ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do dokumentów okazywanych i przedkładanych przez pełnomocników Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór Umowy ustalany jest przez Dom Maklerski. 2. W imieniu Inwestora nie będącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu będącego Inwestorem. 3. W imieniu Domu Maklerskiego Umowę podpisuje dwóch upoważnionych pracowników. III. Pełnomocnictwa Inwestor może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do zawarcia Umowy (otwarcia Rachunku) lub dysponowania jego Rachunkiem. 2. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych Domowi Maklerskiemu lub jego pracownikom w zakresie unormowanym Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w Domu Maklerskim oraz pełnomocnictw 8

10 udzielonych przez pełnomocnika będącego osobą prawną zatrudnionym przez siebie pracownikom. 3. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Pełnomocnictwo może być udzielone, bądź zmieniona jego treść wyłącznie przez Inwestora poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli: 1) z podpisami mocodawcy i pełnomocnika złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub 2) z podpisami mocodawcy i pełnomocnika poświadczonymi przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie lub 3) z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym. 2. Pełnomocnictwo może zostać udzielone drogą korespondencyjną. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego dokumentu pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym. 3. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno być udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dom Maklerski ma prawo żądać przedstawienia przez Inwestora oświadczenia konsula polskiego o zgodności formy prawnej oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnictwa z prawem miejsca dokonania czynności. 4. Pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dom Maklerski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Inwestor może udzielić następujących rodzajów pełnomocnictw: 1) pełnomocnictwo bez ograniczeń - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem w takim samym zakresie jak Inwestor, za wyjątkiem dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, z zastrzeżeniem możliwości negocjowania prowizji. W szczególności pełnomocnik nie może zawierać w imieniu Inwestora nowych umów z Domem Maklerskim ani dokonywać zmian w umowach zawartych przez Inwestora z Domem Maklerskim, 2) pełnomocnictwo w ograniczonym zakresie - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Inwestora. 2. Dla zawarcia i rozwiązania Umowy (otwarcia i zamknięcia Rachunku), dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, w szczególności do zawierania nowych umów (aneksów) z Domem Maklerskim i dokonywania zmian w umowach (aneksach) zawartych przez Inwestora wymagane jest pełnomocnictwo w tym zakresie. 3. Pełnomocnictwo może być stałe, okresowe lub jednorazowe. 20. Pełnomocnictwo jest skuteczne wobec Domu Maklerskiego od dnia roboczego następującego po dniu jego otrzymania przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny termin Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, o którym mowa w 36 ust. 3 i 5, może być w każdym czasie odwołane lub zmienione. Stosowne oświadczenie woli Inwestora wywołuje skutki prawne poczynając od dnia roboczego następującego po dniu, w którym oświadczenie to zostało złożone w POK, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny termin. 2. Do odwołania pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia 18, z zastrzeżeniem, iż podpis pełnomocnika nie jest wymagany. 9

11 Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji, Zleceń oraz innych czynności zleconych Domowi Maklerskiemu przez pełnomocnika po śmierci mocodawcy, do czasu otrzymania aktu zgonu Inwestora. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie przez mocodawcę o odwołaniu pełnomocnictwa. 3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek czynności dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie o ograniczeniu zakresu udzielonego pełnomocnictwa. 23. Inwestor może ustanowić Dom Maklerski pełnomocnikiem, w szczególności do wykonania określonych czynności związanych z nabyciem (objęciem) papierów wartościowych w imieniu Inwestora w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej. IV. Rachunek papierów wartościowych Rachunek papierów wartościowych służy do ewidencjonowania papierów wartościowych Inwestora dopuszczonych do publicznego obrotu. 2. Zapisów na rachunku papierów wartościowych Dom Maklerski dokonuje na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności na zasadach i w terminach określonych przez KDPW. 3. Wartość papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych jest obliczana zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości przez domy maklerskie. 25. W ramach rachunku papierów wartościowych wyodrębnione są konta blokowane, na których ewidencjonowane są papiery wartościowe służące jako zabezpieczenie wykonania: 1) zobowiązań wynikających z pożyczek papierów wartościowych udzielonych na podstawie odrębnych obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub regulaminów, 2) zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek środków pieniężnych zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych, na podstawie umowy z bankiem lub na podstawie odrębnych obowiązujących w Domu Maklerskim umów lub regulaminów, 3) zobowiązań wynikających z praw pochodnych, na podstawie odrębnego regulaminu, 4) zobowiązań wynikających z praw majątkowych na rynku regulowanym, na podstawie odrębnego regulaminu, 5) zobowiązań wynikających z praw majątkowych na giełdzie towarowej, na podstawie odrębnego regulaminu, 6) innych zobowiązań, a w szczególności: a) zobowiązań z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub innego zabezpieczenia, b) z tytułu blokady w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, c) z tytułu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z publicznym ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, d) z tytułu otrzymania przez Dom Maklerski polecenia blokady od Inwestora lub uprawnionych organów, e) w pozostałych uzasadnionych przypadkach. 10

12 Dom Maklerski wystawia imienne świadectwa depozytowe na wniosek Inwestora. 2. Świadectwo depozytowe wystawia się oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych. 3. Dom Maklerski realizuje polecenie Inwestora dotyczące wystawienia świadectwa depozytowego dla papierów wartościowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia odpowiedniego wniosku. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 Dom Maklerski wystawia nowe świadectwo depozytowe dotyczące papierów wartościowych zablokowanych w związku z wystawionym wcześniej świadectwem depozytowym jedynie w przypadku, gdy Inwestor zwróci wystawione wcześniej świadectwo depozytowe lub upłynie jego termin ważności. 5. Dom Maklerski może wystawić duplikat świadectwa depozytowego (z zaznaczeniem tego faktu w treści świadectwa) po złożeniu pisemnego oświadczenia o utracie oryginału świadectwa depozytowego. 6. Dom Maklerski może wystawić nowe świadectwo depozytowe dotyczące papierów wartościowych zablokowanych w związku z wcześniej wystawionym świadectwem, jeżeli cel wystawienia nowego świadectwa depozytowego jest inny niż cel określony uprzednio w świadectwie wystawionym wcześniej Inwestor może w drodze pisemnej dyspozycji dokonać przeniesienia papierów wartościowych ze swojego rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim na inny rachunek papierów wartościowych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu, bądź nie są one przedmiotem ważnego zlecenia sprzedaży. 2. Przeniesienie papierów wartościowych z rachunku wspólnego małżonków na rachunek papierów wartościowych jednego z małżonków wymaga ich wspólnej zgody. 3. Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu papierami wartościowymi rozumie się w szczególności: 1) blokadę papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zapłaty należności przez Inwestora wynikającą z aneksu do Umowy dotyczącego odraczania terminu płatności, 2) blokadę papierów wartościowych ustanowioną zgodnie z niniejszym Regulaminem, jeżeli z jej istoty wynika zakaz przenoszenia papierów wartościowych na inny rachunek, 3) inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie papierami wartościowymi przez Inwestora wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim oraz obowiązujących przepisów prawa. 4. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych papierów wartościowych z rachunku papierów wartościowych Inwestora na inny rachunek, w przypadku wystąpienia salda debetowego na rachunku bądź rachunkach pieniężnych, istnienia zobowiązania z tytułu odroczonego terminu płatności lub innych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, do czasu ich uregulowania. 5. Jeżeli papiery wartościowe mają być przelane na rachunek nie należący do ich właściciela, w wyniku transakcji lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza rynkiem regulowanym, do dyspozycji przeniesienia musi być dołączona umowa przenosząca ich własność lub inny dokument będący tytułem prawnym przeniesienia, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 28. W celu realizacji uprawnień, dotyczących papierów wartościowych, z tytułu spadku i umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych lub prawomocnego orzeczenia sądowego Inwestor musi przedłożyć w POK w przypadku: 1) umowy cywilnoprawnej (np. umowy sprzedaży), z zastrzeżeniem pkt 2 - umowę z podpisami stron poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego, 2) darowizny - umowę darowizny w formie aktu notarialnego, 3) decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego prawomocną decyzję lub orzeczenie, 11

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo