Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13"

Transkrypt

1

2 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska) ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak) Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska, A.K. Nowak) wykluczenie finansowe (Malgorzatalwanicz-Drozdowska)... _ Nadmierne zadluienie (Malgorzata lwanicz-drozdowska) '. ANALIZA PRZVKLADOWYCH INlqATYW Z ZAKRESU EDUXAC/I F1NANSOWEJ W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKO ROZWINlIiTYCH (Ma/gorzata Iwanicz-Drozdowska, Rndos/aw Kitala. Anna Matuszyk. Agnieszka K Nowak) Zakres badan (Ma/gor2ata Iwanicz-Drozdowska)... _ Kanada (Agnieszka K Nowak) Inicjatywy promuj~ce korzystanie z konta bankowego lnicjatywy UCzqce. jak zarzcidzac finansami osobistymi Inicjatywy umoiliwiaj~ce rozwi~zywanie problem6w os6b nadmiernie zadluionych Inicjatywy promuj~ce platnosci bezgotowkowe Wielka Brytania (Agnieszka K Nowak) Inicjatywy promuj~ce korzystanie z konta bankowego Inicjatywy u c z~c e, jak zarz~dzac finansami osobistymi Inicjatywy umoiliwiaj~ce rozwi~zywanie problemow osob nadmiernie zadluionych Inicjatywy promuj~ ce platnosci bezgotowkowe Stany Zjednoczone Ameryki Polnocnej (USA) (Agnieszka K Nowak) Inicjatywy promuj ~ce korzystanie z konta bankowego lnicjatywy ucz~ce, jak zarz~dzac finansami osobistymi Inicjatywy umozliwiajqce rozwiqzywanie problem6w os6b nadmiernie zadluionych lnicjatywy promuj~ce platnosci bezgotowkowe Australia (Anna Matuszyk) Inicjatywy promujclce korzystanie z konta bankowego..... go lnicjatywy ucz~ce, jak zarz~ dzac finansami osobistymi... 91

3 6 Spis tre~ci lnicjatywy umozliwiaj'lce rozwiqzywanie problem6w os6b nadmiernie zadluzonych lnicjatywy promuj~ce platnosci bezgot6wkowe Republika Federalna Niemiec (Niemey) (RlIdoslawKitala) lnicjatywy promuj~ce korzystanie z konta bankowego lnicjatywy ll( Z'lce, jakzarz'ldzat finansami osobistymi Inicjatywy umozliwiaj'l.ce rozwi,\zywanie problemow os6b nadmiernie zadluzonych lnicjatywy promuj~ce platnosci bezgotowkowe Republika Austrii (Austria) (Radoslaw Kitala) lnicjatywy promuj~ce korzystanie z konta bankowego Inicjatywy uczilce, jak zarz'l.dzac finansami osobistymi lnicjatywy umozliwiaj~ce rozwi~ zywanie problem6w osob nadmiernie zadluzonych ~ lnicjatywy promuj~ce platnosci bezgotawkowe lrlandia (MaI90rzata.lwanicz-Drozdowska) lnicjatywy promuj~ce korzystanie z konta bankowego lnicjatywy UCZqce, jak zarzqdzat finansami osobistymi lnicjatywy um ozliwiaj~ce rozwi~zywanie problem6w osob nadmiernie zadluzonych lnicjatywy promuj~ce platnosci bezgotawkowe Szwajcaria (Rados/aw Kita/a) lnicjatywy promuj~ce korzystanie z konta bankowego _ lnicjatywy ucz~ce, jak zarz~dzac finansami osobistymi Inicjatywy umo±liwiaj<\ce rozwiqzywanie problemow os6b nadmiernie zadtuzonych ,"',... " lnicjatywy promuj~ce platnosci bezgotowkowe SWlADOMOS~ F1NANSOWA POLAK6W - WYNIKI BADAN ANKIETOWYCH (Mal9orzata lwanicz-drozdowska, Radoslaw Kitala, Anna Matuszyk, A9nimka K. Nowak)... _ Ogalne zalozenia (Mal9orzata lwanicz-drozdowska)... ' Badania wsrod doroslych (Mal9orzata Iwanicz-Drozdowska, Radoslaw Kitala, Anna Matuszyk, A9nimka K. Nowak) Wprowadzenie (Mal9orzata lwanicz-drozdowska) _ Swiadomosc finansowa w srodowisku medycznym (Mal9orzata Iwanicz-Drozdowska) Charakterystyka badanej grupy Analiza wynik6w badania Wnioski Swiadomosc finansowa wsrod informatykaw (RadoslawKitala) Charakterystyka badanej grupy Analiza wynik6w badania Wnioski

4 2.5. Australia zadluieniowej. Co waine, informacje na temat kredytow Si! rowniei dost~pne w j ~zyku hiszpanskim i Inicjatywy promuj'lce ptatnosci bezgotowkowe Przeprowadzone badania na temat edukacji w zakresie plamosci bezgotowko wych pokazuj'l, ie w USA trudno jest znaleic tego typu inicjatywy. Wynika to ze specyfiki funkcjonowania rozliczen, gdzie, w por6wnaniu do kraj6w UE, system rozliczen bezgotowkowych jest bardzo dobrze rozwini~ty, a w szczegolnosci - rozliczen za pomoci! czekow i kart plamiczych. }edni! z najbardziej widocznych inicjatyw w zakresie promowania plamosci bezgotowkowych jest dzialalnosc prowadzona przez National Credit Union Administration (NCUA). NCUA opracowala i prowadzi stron~ internetowi!: Financial Education Library, ktorej celem jest wyjasnienie zainteresowanym, jak korzystac z roinego rodzaju kart kredytowych Australia Anna Matuszyk Australia jest szostym pod wzgl~dem wielkosci krajem swiata. Naj g~scie j zaludnione jest wschodnie i poludniowo-wschodnie wybrzeie Australii. Ludnose kraju w roku 2011 wynosila , co daje okolo 2,8 osoby na 1 km' 167. Co czwarty mieszkaniec urodzil si~ za granici!, co r6wniei ma wplyw na poziom swiadomosci finansowej spo!eczenstwa. Dochod narodowy w 2008r. wynosil ponad 49 tys. USD na 1 mieszkanca. wykluczenie finansowe w Australii jest zauwaialne na poziomach indywidualnym, rodzinnym i domowym. W duiej mierze skoncentrowane jest ono na przedmiesciach i obrzeiach miast oraz wsr6d mniejszosci emicznych 16 '. l66 l r6dlo: [dost~p : r.]. 167lr6dlo: Australian Bureau of Statistics, 1O 114. nsflhomelhome?opendocument Idost~p : r lr6dlo: sion-summarypresentation. pdf [doste::p: r.j.

5 88 2. Analiza przyktadowych inicjatyw z zakresu edukacji finan sowej w wybranych krajach... W roku 2004 w Australii przeprowadzone zostalo badanie przez Cham Link and Associates'''. w celu okreslenia. jakie czynniki wplywaj<\ na wykluczenie finansowe' 70. Wynikalo z nich. ze okolo doroslych moze bye uwazanych za calkowicie wykluczonych. nieposiadaj<\cych zadnych produktow finansowych. Okolo 6% doroslych mialo minimalny dost~p do uslug finansowych. posiadaj<\c tylko komo osobiste w banku. W roku 2005 przeprowadzono kolejne badanie. aby okreslie. jakie s,! przyczyny trudnosci finansowych mieszkancow Australii"'. Okazalo si~. ze nalez,! do nich glownie: "niezdrowe" sposoby myslenia 0 finansach. w szczegolnosci "zycie dniem dzisiejszym" oraz "aspiracyjne" wydawanie pieni~dzy. Rownieizdarzenia. takie jak: utrata pracy. choroba. problemy wzwi,!zku osobistym. niewystarczaj'!ca wiedza finansowa. w duzym stopniu wplywaj,! na pojawianie si~ tychze trudnosci. W roku Australia and New Zealand Banking Group Limited (A NZ). wykonala badania m. poziomu swiadomosci finansowej Australijczykow. Z przeprowadzonej analizy wynikalo. ze jest Dna scisle powi'!zana z wiekiem osoby. jej plci,!. wyksztalceniem i charakterystykami spoleczno-ekonomicznymi"'. Badanie to potwierdzilo. ze czynnikami wplywaj<\cymi na wykluczenie finansowe s<\: bezrobocie. ub6stwo. kalectwo lub dlugotrwala choroba. niski poziom edukacji. Ponadro. wyodr~bniono czynniki. ktore powoduj<\ dlugoterminowe wykluczenie finansowe. Zaliczono do nich: brak swiadomosci finansowej. wyuczon'! dysfunkcj~ kredyrow<\. wykluczenie mi~dzypokoleniowe. )edyn<\ etniczn'l grup,! konsekwentnie zwi'!zan<\ z wykluczeniem finansowym S<\ aurochtoniczni Australijczycy (Aborygeni). Z rezultatow tychze badan wynikalo ponadto. ze: najnizszy przeci~tny poziom swiadomosci finansowej reprezemowaly: - osoby. kr6re skonczyly sw'! edukacj~ na poziomie roku 10. '" lub nizej. - osoby. ktorych glownym irodlem dochodu jestzasilek rz<\dowy. zapomoga lub S<\ niewykwalifikowan,! sil,! robocz'!. - osoby. ktorych dochod gospodarstw domowych byl ponizej AUD rocznle t 169 Chant Link &.Associates jest firm" zalozon" w 1989 roku, posiada siln" pozycjt:jako specjalist. w dziedzinie badail. marketingowych i strategii wsr6d wielu organizacji w Australii. 110 Por. A Report on Financial Exclusion in Australia. ANZ. November aula bout-us/corpora te-responsibility /corn m un i tylfina ncial-literacy'incl usion/resea rchl (dos[~p: llr.l. I1l Par. Understanding Personal Debt &Financial Difficulty in Australia, ACNielsen ANZ, November Par. ANZSurveyof AdultFinancial literacy inaustrajia, 'Ihe Social Research Centre s.i-6. I1l Year 10 w australijskim systemie edukacji to czwarty rok w szekioletniej szkole ~redniej i dotyczy os6b w wieku Jar.

6 88 2. Analiza przyktadowych inicjatyw z zakresu edukacji Finansowej w wybranych krajach... w roku 2004 w Australii przeprowadzone zostalo badanie przez Chant Link and Associates"', w celu okreslenia, jakie czynniki wplywaj,\ na wykluczenie finansowe l 70 Wynikalo z nich, ze okolo doroslych moze bye uwazanych za calkowicie wykluczonych, nieposiadaj,\cych zadnych produktow finansowych. Okolo 6% doroslych mialo minimalny dost~p do uslug finansowych, posiadaj'\c tylko konto osobiste w banku. W roku 2005 przeprowadzono kolejne badanie, aby okreslie, jakie s'\ przyczyny trudnosci finansowych mieszkancow Australjil 71. Okazalo si~, ze nalez,\ do nich glownie: "niezdrowe" sposoby myslenia 0 finansach, w szczeg6lnosci "zycie dniem dzisiejszym" oraz "aspiracyjne" wydawanie pien i ~dzy. Rowniez zdarzenia, takie jak: utrata pracy, choroba, problemy w zwi,\zku osobistym, niewystarczaj,\ca wiedza finansowa, w duzym stopniu wplywaj,\ na pojawianie si~ tychze trudnosci. W roku 2008, Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), wykonala badania nt. poziornu swiadornosci finansowej Australijczykaw. Z przeprowadzonej analizy wynikalo, ze jest ona SciSle powi,\zana z wiekiem osoby, jej plci'\, wyksztalceniem i charakterystykami spoleczno-ekonomicznymjl72. Badanie to potwierdzilo, ze czynnikami wplywaj,\cymi na wykluczenie finansowe s,\: bezrobocie, ubastwo, kalectwo lub dlugotrwala choroba, niski poziom edukacji. Ponadto, wyodr~bniono czynniki, ktare powoduj,\ dlugoterminowe wykluczenie finansowe. Zaliczono do nich: brak swiadomosci finansowej, wyuczon,\ dysfunkcj~ kredytow,\, wykluczenie mi~dzypokoleniowe. jedyn,\ etniczn,\ grup,\ konsekwentnie zwi,\zan,\ z wykluczeniem finansowym s'\ autochtoniczni Australijczycy (Aborygeni). Z rezultat6w tychze badan wynikalo ponadto, ze: najnizszy przeci~tny poziom swiadomosci finansowej reprezemowaly: - osoby, kt6re skonczyly sw,\ edukacj~ na poziomie roku 1O. l7l lub nizej, - osoby, kt6rych glownym zr6dlem dochodu jest zasilek rz,\dowy, zapomoga lub s,! niewykwalifikowan,\ sil,\ robocz,\, - osoby, ktorych doch6d gospodarstw domowych byl ponizej AUD rocznie, 169 Chant Link &. Associates jest finni\ z.lloiooi\. W 1989 roku, posi.ld.l silni\ pozycj~j.lko specj.llist.l w dziedzinie badan marketingowych i strategii w ~ r6d wielu organiza.cji w AuStr.llii. 170 Por. A R port on Financiol Exdu~ion jnau~t,olia, ANZ, November 2004, au/about-uslcorporate-respoosibilitylcommunitylfinancial-literacy-inclusion/researchl [dost~p: r.j. 111 Por. understandin9 Personal Deb16-Financial Difficu/tyinALLstralia, ACNieisen ANZ, November 200S. 112 Por. ANZSurveyof Adultfinoncial literacy in Australia, The Social Research Centre, 2008, s.1-6. m Year 10 w australijskim systemie edukacji to czwarty rok w szeacioletniej szkole sredniej i dotyczy os6b w wieku ls-16 iat.

7 2.S.Australia 89 - osoby z dw6ch skrajnych grup wiekowych: ponizej 24 lub ponad 70 lat. - kobiety. w szczeg61no Ci te powyzej 70. roku zyeia. - osoby. kt6re posluguj,! si~ w domu j~zykami innymi niz angielski. - Aborygeni lub mieszkancy wysp Ciesniny Torresa. sredni wynik swiadomosci finansowej. uzyskano dla: - os6b w wieku 35-59lat. - m~ z czyzn. - os6b. kt6re posiadaj,! wyksztalcenie uniwersyteckie. - os6b zyj'!cych w terenach (20%) klasyfikowanych jako posiadaj,!ce najmniej wzgl~dnych wad spoleczno-ekonomicznych. - os6b pracuj,!cych jako profesjonalisci. - os6b. kt6rych roczny doch6d gospodarstwa domowego byl nie mniejszy niz 150 tys. AUD. Wyniki te wskazuj'! na mocne powi,!zanie m i~dzy swiadomosei,! finansow,\. a demograficznymi i spoleczno-ekonomicznymi cechami. Jakkolwiek. niekoniecznie musi to oznaczat. ze wszyscy czlonkowie okreslonej podgrupy populacji maj,\ nizsz,\ (lub wyzsz'!) swiadomosc finansow'!. Tabela 2.3. Zmiany w swiadomosci finansowej mieszkaiicow Australii, lata 2002 i 2008 (%) Wyszczeg61nienie Regularne o szcz~ z anie Wie<iza, jak zaskarzyt bank lub instytu (j~ ~nan50w, Rorumienie oswiadczefl z funduszy emerytalnych Porownywanie produkt6w ~nan50wy<h"': - kredyt6w hipoteczny<h - ubezpieczen Stosowanie elekuonkznych kanal6w transakeji: - bankowosd internetowej - po<eeniezaplaty - bankomatu tr6dlo: opracowanie wlasne nil podstawie: ANZSurvey of AdultFinancialLiteracy inaustraua, The Social Research Centre s W celu sprawdzenia. czy w ostarnich latach nast,\pila zmiana w swiadomosei finansowej Australijczyk6w. zostaly przeprowadzone badania. w kt6rych por6w- 174 W roku 2008 wi ~cej os6b korzystaloz porad broker6w, kt6rzy dokonywali por6wnan dla swyc h klient6w.

8 go 2. Analiza przykladowych inicjatyw z zakresu ed ukacji finansowej w wybranych krajach... nano zmiany, jakie zaszly mi~dzy 2002 a 2008 rokiem. Wyniki badan zebrano w tabeli 2.3. W por6wnaniu z rokiem 2002, wyniki badania z 2008r. ukazuj'l pozytywne zmiany, tj. wi~cej os6b przyznaje, ze stara si~ oszcz~dzac regularnie oraz zwif:kszylo si~ zastosowanie elektronicznych kanal6w transakcji, w szczeg6lnosci bankowosci internetowej Inicjatywy promujc!ce korzystanie z konta bankowego W zwi'lzku z tym, ze w Australii wi~kszosc dochod6w, w tym wynagrodzen i swiadczen rz'ldowych, jest wplacanych bezposrednio na konto bankowe, posiadanie go jest niejako koniecznosci'l. Dotyczy to r6wniez os6b osiedlaj'lcych si~ w Australii. Maj'l oni szese tygodni, od przybycia, na otwarcie konta bankowego i w celu dopelnienia tej formalnosci bank wymaga od nich jedynie paszportu. Po uplywie tego czasu, w celu otwarcia rachunku, konieczne s'l dodatkowe dokumenty identyfikacyjne. wychodzc};c naprzeciw potrzebom mieszkanc6w, jak i imigrant6w, wiele instytucji finansowych tworzy strony internetowe, maj'lce pom6c im w wyborze odpowiedniego rachunku. Przykladem moze bye strona internetowa zalozona przez Stowarzyszenie Bank6w Australijskich - Australian Bankers' Association, (ABA, Zostala na niej umieszczona ulotka Smarter Bankin9 - Make the Most oryour Money, napisana w przyst~pny spos6b, aby pom6c osobom zainteresowanym w wyborze konta bankowego, ktore najbardziej odpowiada ich potrzebom' 7S. Dokonanie wlasciwego wyboru rachunku bankowego jest pierwszym krokiem w kierunku swiadomego korzystania z uslug finansowych. Wyb6r korzysrnego rachunku bankowego ma umozliwie analiza ofert bankowych, przedstawiona w prosty i zrozumialy spos6b (tabela 2.4). Na podstawie takiej analizy klient moze, zgodnie ze swoimi potrzebami, wybrae odpowiadaj'lce mu konto. 11S lr6d!o: hup:/lwww.bankers.asn.au/smaner-bankinglbest-account.html [dos[~p: r.!.

9 2.5. Australia 91 Tabela 2.4. Potrzeby klienta wplywaj'lce na wyb6r konta bankowego Potrzebu~ Konto Konto lokata Rachunekdo trans>lccyjne osla~nosciowe terminowa zari~dzania got6wq,onta, na kt6re ~rodki pieni~ne ~l wplywaly./ regulamie./ x./ y,ypiaca( \rodki pieni~;ne i lokowae depozyty././ x./ ~acic la zakupy i rachunki czekiem./ x x./ uzy.kiwae wysokie dochody odsetkowe ze zgromadzonych na koncie ~rodk6w pieni~;nych x x././ korzystat z bankomat6w././ x./ korzystac z internetu i bankowosci telefonicznej././ x./ korzysta( z uslug W oddzialach bankowych././././ uzy.kiwa( korzylci z oszcz~zania x./././ o) x - oznacza konto. kt6re nie jest odpowiednie dla danej potrzeby klienta;.;' oznaaa konto, kt6respelnia wym6g klienta. lr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie: http: //www.bankers.asn.au/smarter-banking/default.html [dost~p: r Inicjatywy uczilce, jak zarzildzac finansami osobistymi W Australii podejmowanych jest wiele inicjatyw zwi,!zanych z zarz'!dzaniem finansami osobistymi. Na uwag~ zasluguj,! przede wszystkim dzialania i programy podejmowane przez bank ANZ i Fundacj~ Swiadomosci Finansowej. Jednym z programow edukacyjnych oferowanych przez ANZ jestmoneyminded. Program ten ma pomoc ludziom w podejmowaniu swiadomych decyzji dotycz,!cych wykorzystania i zarz'!dzania pieni~dzmi' ''. Jest to wszechstronny zestaw zasobow edukacyjnych. dostarczanych przez sie': doradcow finansowych i trenerow w Australii i Nowej Zelandii. Program MoneyMinded sklada si~ z dwoch cz~sci: 1. MoneyMinded warsztaty - organizowane przez doradcow finansowych i trenerow. 2. MoneyMinded on-line - bazuje na oryginalnych warsztatach MoneyMinded i dostarcza ich zawartou w formacie elektronicznym. Warto zwrocic uwag~. ii MoneyMinded zapewnia bezstronn'! edukacj~ konsumentow. nie zawiera marki banku ANZ i nie promuje jego produkt6w finansowych 11foZr6dlo: r.l.

10 92 2. Analiza przyktadowych inicjatyw z zakresu edukacji fi nansowej w wybra nych krajach... i uslug. Aby program MoneyMinded byllatwiej dost~pny, ANZ wspiera organizacje i doradc6w finansowych w calej Australii w szkoleniach, a w niektorych przypadkach ich subsydiuje. Dzi~ki temu, w 200B r. ANZ dotarlo z tym programem do 15 tys. konsumentow. Program MoneyMinded sklada si~ z r6inych tematow podzielonych na 19 warsztatow, w ktorych moina wyroinic nast~puj,!ce grupy tematyczne 177 : 1. Planowanie i okreslanie budietu. 2. Wprowadzenie. 3. Zrozumienie pracy papierkowej (rachunki). 4. Dostawcy kredytu. s. Radzenie sobie z zadluieniem. 6. Prawa i obowi,!zki. 7. Planowanie na przyszlosc (m.in. emerytura). B. Dach nad glow'!. Kaidy warsztat moie bye oferowany indywidualnie lub jako cz~se wi~k s zego programu, w zaleinosci od potrzeb danego uczestnika. Program MoneyMinded cieszy si~ duiym powodzeniem, czego dowodem jest fakt, ii w okresie od 1 paidziernika 2007r. do 31 marca 200Br. uczestniczylo w nim 14BOO osob"'. Osoby, ktore najcz~ s ciej uczestniczyly w tym programie, to: osoby samotnie wychowuj'lce dzieci, studenci, osoby 0 niskich dochodach, osoby niepelnosprawne. Kolejnym programem, maj'lcym podniesc swiadomose finansow'l, oferowanym przez bank ANZ i prowadzonym przy wspolpracy z Wydzialem Rodziny, uslug Spolecznych i Spraw Krajowych, jest MoneyBusiness. Celem tego programu jest uzyskanie umiej~tnosci zarz'ldzania pi e ni~dzmi, pewnosci siebie oraz rozwijanie kultury oszcz~dzania w spolecznosciach 179. Program jest skierowany do mieszkarkow na s t~puj'lcyc h pilotaiowych lokalizacji: Katherine, Tennant Creek, Nguiu (Tiwi Islands) i Galiwinku (E1cho Island) w Terytorium Polnocnym Australii i Geraldton i Kununurra w Zachodniej Australii. Aby zapewnic jak najszerszy do s t~p, w programie tym uczestniczyli tei autochtoni, ktorzy mieli przekazywac w swoich spolecznosciach wiedz~ na temat \77 tr6dlo: (d o st~p: T.l. 178 Par. R. Russell. J. Harlim, R. Brooks. TlieExtent o(moneymindededucationinthecommunity: IOctober March 2008; April tr6dlo: 729.pdf [ do s t~p : r.j.

11 r 2.5. Australia 93 finans6w, budzetowania, placenia rachunk6w oraz uczyc plan6w oszcz~dzania 180. Po udanej wersji pilotazowej, rz,!d australijski rozszerzyl dzialania wiadczone w ramach tego programu. Tabela 2.5. Zakres dzialalnosci Fundacji Swiadomosci Finansowej R",n~ea!wiadomolC Praca ze szkofami Badania naukow!!.!mpania medialna pt..understanding Fundaeja WSjl6!pracowala ze Fundacja przeprowadzila badania Money' trwaja od lipca do grudnia 2006 r. wszystkimi pansrwowymi i lokalnymi w kwestiach rnansowych. w tym j miala podniest swiadomost nnansowq w/adzami oswiatowymi. aby edukacja badania dotycz,ce postawy obywateli oraz wskazat korzy!ci z niej nnansowa byla zawarta w programie Australijczyk6w wobec pienildzy. wynikaj~ce. edukacyjnym. Wskazane zostaly e[ekty pracy Fundaeji i innych instytu(ji WSjlOmagaj,cych ten prom. Strona Understanding Money Edukacja w mi.jscach pracy 2r6dla.dukacji rnansow.j Strona rz~dowa Understanding Money Fundacja wspolpracowaja Fundaeja opracowala jntemetow~ zostala utworzona w drugiej poiowie z pracodawcami j sektorem edukaeji baz~ danych 0 programach 2006 r. przez Fundacj~ Swiadomo!Ci w (elu lwi~kszenia dost~pu do pnansowych i zasobach w Australii. Flnansowej. Strona ta oferuje szeroki edukacji nnansowej w miejscach Baza sklada si~ z kompl.ksow.j listy zakres in[ormacji rnansowych dla pracy. program6w rnansowych i innych o56b.1ct6re chcq do.. edzie1 si~ wi~~ lr6d~. kt6re maj, promowat o zarzqdzaniu wlasnymi pie ni~zmi. edukacj~ rnansow,. Posiada narz\dzia. taki. jak: planowani. btxii.w, praktyczne i prost. w ulyeiu k.likulatory rnansow informacj. na tematy zwi ane z rnansami osobistymi i linki do innych przydatnych Slron internetowych. 2r6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie: Understandingmoney.Howtomake itworkfo ryoll, Authorised by the Ausualian Government, Capital Hill, Canberra. ACT, Commonwealth of Australia 2008; https:/iwww. understa ndi ng money. gov. au/documen ts/ha ndbooklenglish. pdf oru http: //www. understa ndi ngmaney. gov.au/content/consumer/about/aboutflf.aspx [dost~p: T. I. Drug,! instytucj,!, kt6ra angazuje si~ w inicjatywy zwi'lzane z edukacj'l finansow'! w Australii, jest Fundacja Swiadomo ci Finansowej (Financial Literacy Foundation) - patrz tabela 2.S. Zostala ona zalozona przez rz'!d australijski 181 w czerwcu 200S r., abyl82: 180 tr6d 10: A ball t-anz/corporate-responsibili ry/comm unity/fin aoci a} literacy-a nd-inclusion/progra ms/moneybusiness/default.asp Idost~p : r.j. 181 Rz<\d australijski odgrywa istotn<\ rol~ w zakresie edukacji finansowej. wsp6lpracuje z roznymi instytucjami finansowymi i organizacjami spolecznymi na terenie caiego kraju. Prowadzi stale badania maj'lce na celu okreslenie poziomu swiadomosci finansowej, czynnikaw maj'lcych na ni<\ wplyw oraz sposobaw poprawy sytuacj i. Aby mac realizowac te cele, zostala powolana fundacja Swiadomosci Finansowej. 182 Por. stan na r.

12 94 2. Analiza przykladowych inicjatyw z za kresu edukacji finansowej w wybranych krajach.. umozliwic wszystkim Australijezykom zwi~kszenie ich wiedzy finansowej i lepsze zarz'!dzanie przez nich srodkami pieni~znymi, skoneentrowac si~ na kwestiaeh finansowyeh i wsp6lpraeowac z rz'!dem, firmami i organizaejami spoleeznymi na terenie ealego kraju, stworzyc rnozliwosei dla wszystkich Australijczykow, aby lepiej rozumieli i zarz,!dzali ryzykiern finansowym i korzystali ze zwi~kszonej konkurencj w sektorze finansowym, wzrosla swiadomosc edukaeji finansowej i korzysci z niej wynikaj,!eyeh, stworzyc mozliwosci nauki 0 finansaeh dla Australijezykow w kazdym wieku - w szkole, w praey, otoezeniu spoleeznym, zapewnic praktyezne wsparcie edukatorom i szkolenioweom w ich praey na rzeez poprawy, jakosci i dost~pnosci irodel edukaeji finansowej. Od lipea 2008 r. funkeje fundaeji zostaly przesuni~te do Australijskiej Komisji Papierow Wartosciowyeh i Inwestyeji (ASIC). Na uwag~ z pewnosci,! zasluguje pierwszy australijski pol,!ezony program edukaeji finansowej i oszez~dnoscisaverplus 183. Ma on pomagac osobom 0 niskich doehodaeh oszez~dzac na edukaej~ swoj,!lub swoich dzieci i dodatkowo nagradzac za ten wysilek. Bank ANZ dodaje dolara do kazdego zaoszcz~dzonego dolara (an9 dollar-far-dollar), az do kwoty 1000 AUD'''. Pomaga w ten spos6b osoborn 0 niskieh doehodaeh nabrac przyzwyezajenia dlugoterminowego oszez~dzania. Niezalezne badanie wykazalo, ze 71 % uczestnik6w prograrnu Saver plus nadal eheialo konty nuowac oszcz~dzaniel Il 5. Program ten sklada si~ z trzeeh element6w: 1. dopasowanyeho szcz~ dno se i w stosunku 1 dolarza kazdy 1 dolarzaoszez~dzony, 2. edukaeji finansowej, 3. wsparcia ze strony organizaeji oferuj,!eej program. uprawnionymi do udzialu w tym programie S,! rodzice lub opiekunowie dzieeka uez~szezaj,!eego do rz'ldowej szkoly sredniej i posiadaj,!ey kart~ zdrowia wydan,! przez Centrelink, osi'!gaj,!ey zarobki z zatrudnienia w niepelnym wymiarze ezasu pracy, pracuj,!cy dorywezo lub na wlasny raehunek oraz b~d,!ey w stanie wykazac zdolnosc do oszez~dzania. Uezestnicy programu byli motywowani do osze z~dzania na eel edukacyjny. Ill) Program Saver Plus zostal stworzony przez bank ANZ r6dlo: racy-inclusionjprogramslsaver-piusl { dost~p: r.j. IllS Por. R. Russell, }. Harlim, R. Brooks, Savin9 behaviouro( past Saver Plus participants, May 2008.

13 2.5. Au stralia 95 Uczestnicy programu Saver plus wymienili nast~pujqce korzysci z nim zwiqzane l86 : kontynuacj~ oszcz~dzania, wi~kszq kontrol~ nad finansami, moiliwosc uczestnictwa dzieci w dodatkowych zaj~ciach szkolnych, moiliwosc przekazania lepszych umiej~tnosci zarzqdzania finansami dzieciom. Dzi~ki wspolpracy Caritas, Centacare oraz Commonwealth Bank of Australia, powstal program: Zarzqdzaj swoimi dochodami, zarzqdzaj swoimiyciem (Manageyourincome, Manage your life). Byl on projektem pilotazowym, zainicjowanym dla rodowitych Australijczyk6w zachodniej cz~sci New South Wales. Celem projektu bylo zapoznanie z zasadami zarzqdzania finansami tubyiczych spolecznosci lokalnych 18'. Zauwaiono, ie wlasnie w tych spolecznosciach slaby stan zdrowia i niski standard iycia Sq zwiqzane z nieprawidlowym gospodarowaniem pieni~dzmi. Program Manage your income, Manage your life koncentruje si~ na poprawie umiej~tnosci zarzqdzania pieni~dzmi przez oferowanie warsztatow i szkolen, ktore sprzyjajq zrozumieniu dzialania instytucji finansowych, a takie UCZq samodzielnosci i pewnosci w zarzqdzaniu pieni~dzmi. Rowniei TZqd Australii, a w szczegolnosci Wydzial Rodziny, Us lug Spolecznych i Spraw Krajowych, patronuje niektorym programom zwiqzanym z edukacjq finansowq. Przykladem jest Financial Management Pro9ram, ktorego celem jest zwi~kszanie niezaleinosci finansowej oraz samowystarczalnosci poszczegolnych obywateli, rodzin i spolecznosci 18 Program nie ogranicza si~ tylko do: doradztwa finansowego, pomocy w kryzysie finansowym, ale takie dostarcza informacji 0 zarzqdzaniu finansami i oszcz~dzaniu na emetytur~, znajdujqc ponadto sposoby na minimalizowanie problemu hazardu i szkoli ludzi w zarzqdzaniu srodkami pieni~inymi. Program dostarcza ubogim rodzinom i spolecznosciom, ktore Sq finansowo bezbronne (iub istnieje ryzyko, ie takimi si~ stanq), narz~dzi do zarzqdzania problemami finansowymi i pokonywania trudnosci. Celem jest rowniei umocnienie pewnosci finansowej posrod tych, ktorzy Sq najbardziej naraieni na ryzyko wykluczenia spolecznego i niekorzystnego poloienia, pomagajqc w wyrwaniu si~ z "bl~dnego kola". afena zawiera pakiet inicjatyw zarzqdzania finansami, ktore promujq korzystanie z uslug finansowych przez pomoc osobom 186 Por. R. Russell, J. Hariim, R. Brooks, Saver Plus 2008 follow-up survey results, RMIT University. May JCM/ContentDisplay.cfm&.ContentID=4667 Idost~p: r.j. 188 tr6dlo: [dost~p: 20.0l.2011r.1.

14 96 2. Analiza przyklad owych inicjatyw z zakresu ed ukacji finansowej w wybranych krajach... w unikaniu lub rozwi,!zywaniu trudnosci finansowych i osi,!ganiu samodzielnosci finansowej. W roku 2003 powstala Fundacja Banku Commonwealth maj,!ca poprawie edukacj~ finansow'! mlodziezy i autochtonicznych Australijczykow. W latach Fundacja Banku Commonwealth zainwestowala ponad 1,75 mln AUD w granty zwi,!zane z edukacj'! finansow'! (Financial Literacy Grants), przeznaczone dla australijskieh szkol srednieh 18 '. Celem programu bylo nauczenie mlodych Australijczykow zarz,!dzania pieni~dzmi. W roku 2010 program grantow zostal zakonczony, gdyz Fundacja postanowila skupic si~ na innym programie edukacji finansowej - StartSmart, ktory od momentu swojego powstania w 2007 r. dotarl do ponad 120 tys. uczniow i ieh nauczycieli z calej Australii. Sklada si~ on z dwoch CZ~SCP 9O : 1. Pro9ramu dla Szk61 Podstawowych (Primary School Pro9ram), 2. Pro9ramu dla Szk61 Srednich (Secondary School Pro9ram). Kluczowe koncepcje zawatte w Pro9ramiedla Szk6i Podstawowych S,! przedstawiane za pomoc,! interaktywnych gier. Dzi~ki temu projektowi, uczniowie mog,!"l: poznac, sk,!d si~ biorq pieni,!dze, zrozumiee wattose pieni,!dza i jego rol~, poznac zlote zasady oszcz~dzania, rozwin'lc umiej~tnosci zarz'ldzania pieni~dzmi w sytuacjach dnia codziennego. NatomiastPro9ram dlaszk6i Srednich, sklada si~ z czterech modul6w. Kaidy z nich jest realizowany w szkole w trakcie jednogodzinnej sesji. S,! to: 1. sprytne zarabianie {SmartEarnin9J - ten warsztat ma wyjasnic, dlaczego plad si~ podatki, jaka jest roiniea mi~dzy pracq dorywcz'l a pracq na cz~sc etatu oraz na czym polega progresywny system podatkowy, 2. sprytne oszcz~dzanie {SmartSavin9J - w ramach tego modulu uczniowie poznaj'l roine rodzaje rachunkow bankowych oru proste zasady o s zcz~dzania, 3. sprytne wydawanie (SmartSpendin9J - w tej cz~sci uczniowie poznaj'l zlote zasady oszcz~dzania i na co naleiy zwrocic uwag~ ubiegaj,!c s i~ 0 kredyt; zapoznaj'! si~ z r6inie'l mi~dzy racjonalnym a emocjonalnym dokonywaniem zakupow, 4. sprytne inwestowanie (Smartlnvestin9J - w ramach tego modulu przybliiana jest specyfika inwestycji. 189 Zr6dlo: aspx [dost~p : r.j. 190 Zr6dlo: r. J. 191 Zr6dlo: rdostt:p: r.j.

15 2.S. Australia 97 Na uwag'l zasluguje rowniez forma edukacji swiadczona przez Australijsk,! Cield~ Papierow Wartosciowych (Australian Securities Exchange - ASX)19Z. Na jej stronie intemetowej mozna si~ dowiedziec nie tylko, jak inwestowac w akcje, ale takze S,! tarn wyjasnione podstawowe poj~cia zwi'!zane z inwestycjami na rynku finansowym. Wiedza ta jest przekazywana w formie darmowych kursow on-line. Kursy S,! podzielone tematycznie na nast~puj'lce grupyl91: akcje, odsetki, papiery wartosciowe, por~czenia i raty, opcje, kontrakty CFD notowane na ASX, kontrakty futures. Tematyka jest prezentowana w prosty i zrozumialy sposob. Osoby zainteresowane mog'l poszerzyc sw'! wiedz~ ze wszystkich oferowanych tematow, jak tei; wybrac okreslony obszar zainteresowania i skupic si~ wyl'lcznie na nim. Do prezentacji sol dol'iczone takze interaktywne cwiczenia i dzialania, aby moc sprawdzic nabyt'l wiedz~. W dzialalnosci edukacyjnej na rynku ubezpieczeniowym wyroznia si~ Instytut Ubezpieczen i Finansow Australii i Nowej Zelandii (The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance), ktory jest wiod,!cym dostawc'l edukacyjnych uslug ubezpieczeniowych i finansowych". Instytut ksztalci, szkoli i swiadczy profesjonalne uslugi z branzy uslug finansowych w Australii, Nowej Zelandii, regionie Azji i Pacyfiku. wszystkie kursy s,! akredytowane zgodnie z Australijskimi ramami kwalifikacji i ciesz'! si~ mi~dzynarodowym uznaniem. Instytut utrzymuje kontakty z Charles SturtUniversity (CSU), Deakin University, Massey University i University of Technology w Sydney (UTS), aby zapewnic, ze czlonkowie Instytutu prowadz'! zaj~cia z ubezpieczen na poziomie uniwersyteckim r6dlo: hrrp:llwww.asx.com.aulrcsources/education/classes/online.htmldoste;p: r.1. 19] Ibidem r6dlo: Idost~p: r.j.

16 98 2. Analiza przykladowyeh inicjatyw z zakresu edukaeji finansowej w wybranych krajach Inicjatywy umozliwiaj'lce rozwi'lzywanie problem6w os6b nadmiernie zadtuzonych Programy zwi'lzane z rozwi'lzywaniem problemow osob nadmiernie zadluzonych w Australii S'l tworzone przez wladze, instytucje non profit oraz instytucje komercyjne. w wyniku wspolpracy Barnardos i banku HSBC, powstal Barnardos'" and HSBC Financial Literacy Project, ktory m ial skupic si~ na filantropii w promowaniu swiadomosci finansowej196. Projekt zostal uruchomiony w marcu 2006 r. i byl skierowany w szczegolnosci do rodzin borykaj'lcych si~ z zadluieniem lub maj'lcych sklonnosci do nadmiernego zadluzania si~ oraz takich, w ktorych dlug zagraza dobrobytowi dzieci. Projekt sklada si~ z nast~puj'lcych komponentow: Celebration planner -program oszcz~dnosciowy pomagaj'lcy rodzinom sprosta': presji finansowej w czasie Bozego Narodzenia lub innych uroczystosci, wakacji i kosztow powrotu do szkoly po wakacjach, Fast TracK - splaty zadluzenia i programu pomocy, edukacyjnych szkolen dla pracownikow firmy Barnardos korzystaj'lcych z programu, strony imernerowej - jako zrodla informacji dla pracownikow pomagaj'lcych rodzinom. Rowniez National Australia Bank (NAB)'97 aktywnie wl'lczyl si~ w inicjatywy zwi'lzane z rozwi'lzywaniem problemow osob nadmiemie zadluionych 198 W kwietniu 2006 r. NAB oglosil inwestycj~ w wysokosci 30 mln AUD na rozwoj programow non profit zwi'lzanych z mikrofinansami, aby pomoc osobom 0 niskich dochodach uzyska': dost~p do tanich kredytow i ubezpieczen. NAB oferuje tahe pozyczki mikroprzedsi~biorstwom, by wesprze': wlascicieli firm 0 niskich dochodach, ktorzy maj'l niewielki lub nie maj'l wcale moiliwosci dost~pu do przyst~pnego kredytu lub pozyczki. Program ten zostal zainicjowany w marcu 2007 r., a w ramach jego aktywizacji udzielono jui ponad 70 pozyczek 0 wartosci 1,1 mln AUD. 195 Bamardos to instytueja charytatywna. ktora ismieje w Australii ponad 120 1at. Zadaniem jej jest budowanie relacji mi~dzy dziecmi, mlodziez<t. ich rodzinami i spoleczenstwem. 196 Zr6dlo: [do st~p: r.j. 197 National Australia Bank (NAB) jest jedn<t z najwi~kszych instyrucji finansowych i bank6w w Australii pod wzg l ~dem kapitalizacji rynkowej i klient6w. NAB zajmowal w 200ar. 17. miejsce w rankingu najwi~ksz y c h bank6w na swiecie. mierzonych kapitalizacj<t rynkow'l. 198 t.rmio: I dost~p: r. 1.

17 2.S. Australia 99 Wspolny program banku ANZ i instytucji charytatywnej Brotherhood of St Laurence 19 ' - Pro9ressLoans- to program, ktory pozwala osobom 0 niskich dochodach z ograniczonym dost~pem do glownych :trodel kredyt6w, zaci'lgn'le niewielkie poiyczki na niezb~dne artykuly gospodarstwa domowego'oo. Program ten umoiliwia osobom mieszkaj'lcym w Victorii, w poludniowo-wschodniej cz~sci Australii, dost~p do pozyczek od 500 do 3000 AUD, aby moc zaplacic za podstawowe artykuly gospodarstwa domowego. Program Pro9ress Loans zostal uruchomiony w maju 2006 r. w odpowiedzi na zlecone badania ANZ, prowadzone przez Chant Link and Associates, dotycz'lce poziomu wykluczenia finansowego w Australii. Badania wykazaly, ie wielu Australijczykow walczy 0 dost~p do odpowiednio tanich, uczciwych i bezpiecznych uslug finansowych. Post~p w programie Pro9ress Loans byl zwienczeniem ponad 18 miesi~cy konsultacji i prac rozwojowych w celu zapewnienia spelnienia potrzeb os ob 0 niskich dochodach. Program Progress Loans mial: bye dost~pny dla uprawnionych odbiorcow z przejrzystymi oplatami i kosztami, bye finansowo oplacalnym w dluiszej perspektywie, skutecznie dotrzee do jak najwi~kszej rzeszy uprawnionych odbiorcow, budowae poczucie godnosci i zaufania wsrod uprawnionych odbiorcow. Uprawnionymi do korzystania z programu Progress Loans byly osoby posiadaj'lce kart~ opieki zdrowotnej lub kart~ emery ta, wydawane przez Centrelink, miee stale miejsce zamieszkania przez okres dluzszy nii szese miesi~cy i nie zalegac z podstawowymi oplatami Inicjatywy promuj'lce ptatnosci bezgotowkowe Warto przyjrzee si~ statystykom dotycz'lcym platnosci w Australii, by miee dokladniejszy obraz sytuacji 201 Australijczycy rezygnuj'l z platnosci gotowkowych i czekowych. wybieraj'lc cz~sciej elektroniczne formy platnosci. 199 Brotherhood of St. Laurenee jest instytuej<\ eharytatywn<\ z siedzib<\ w Melbourne, Victoria. Australia. loo 2 r6dlo: bout-usjcorporate-res pons ibil i ty leommu n itylfi nane ial-} i reraey-inc1usion / programs /progress - l o an s/ ldosr~p: r.!. 201 '1.r6dlo: http: //www.a pea.eom.a u /AR2008 / industry_payment_statistics.htmldost~p: r.1.

18 Analiza przykladowych inicjatyw z za kresu ed ukacji fl nansowej w w ybranych krajach... W lataeh liezba zakupow dokonanyeh przy uiyciu kart debetowyeh, obslugiwanyeh przez system FTPOS'02, wzrosla 0 ponad 66%, natomiast przy uiyciu kart kredytowyeh - 027%. Karty kredytowe zazwyezaj byly uiywane przy transakcjach 0 wi~kszych kwotach. W analizowanym okresie stopniowo obniiala si~ liczba uiywanych czekow. /ednak badania wskazuj'l, ie ezeki s'l nadal populamym srodkiem platniczym w firmaeh, natomiast eoraz rzadziej korzystaj'l z nieh konsumenci, zwlaszeza mlodzi, ktorzy preferuj'l inne formy platnosci bezgotowkowyeh. Po raz pierwszy w 2008 r. l'lezna liczba poleeer\. zaplaty (2 mln) przekroezyla!'iezn'lliezb~ ezekow (1,5mln) przetwarzanyeh kaidego dnia roboezego. Natomiast ealkowita Iiezba bezposrednich platnosci kartami kredytowymi wzrosla 05% w ci'lgu 2008 roku. W Iistopadzie 2007 r. APCA'Ol wraz z innymi ezlonkami ICPAC 'O< opraeowaly tzw. Zasady SamorzQdnosci Systemu Platnosci (Principles o(payments System Self-Covernance). Zgodnie z nimi powstaly wytyezne w sprawie poprawy systemu platnosci'os: 1. Wdroienie reform w odniesieniu do funkejonowania sieci bankomat6w - reformy maj'l zwi~kszye konkureneyjnose i innowaeyjnose w uslugaeh bankomatowyeh w wyniku zapewnienia sprawiedliwego dost~pu do ich sieei. 2. Bezposrednie obciclzenia - zgodnie z nowymi ustaleniami, system prowizji bankomatow zostanie zast'lpiony bezposrednim obci'lieniem (direct charging) przez wlasciciela bankomatu; nowe zasady zostaly opraeowane przez APCA, aby zapewnie, ie kwota bezposrednieh oplat jest ujawniana posiadaezowi karty i wyrainie widoezna na ekranie bankomatu; oplata musi bye rowniei pokazana w takim przedziale ezasu, ktory pozwala posiadaezowi karty zrezygnowae z transakeji, gdy nie ehee on ponosie oplat. 202 Terminale EFTPOS to przede wszystkim termina.ie platnicze - urz-ldzenia pozwalaj-lce na akcepta cj~ kart platniczych w placowkach handlowo-uslugowych. 20] APCA - Australian Payments CLearing Association - jest g16wni\ samoregulacyjncl instytucj'l platnosci. posiadaji\c'l okolo 80 czlonk6w, w tym banki, kasy kredytowe. Bank Rezerwy i inneorganizacje platnicze, uczestnicz<lcych wpi~ciu systemach rozliczania platnosci. Systerny te obejmujil rn.in. czeki. polecenia zaplaty i bezposrednie kredyty (directcredi[s), karty platnicze (EFTPOS &.ATM), platnosci 0 wysokiej wartosci (z rozliczeniami w czasie rzeczywistym) orolz handel i dystrybucj~ banknotow i monet mi~dzy bankami. 204 International Council of Payment Association Chief Executives - ICPACE - obejmuje przedsrawicieli stowarzyszen piarnosci z. Australii. Kanady, lrlandii, Republiki Poludniowej Afryki i Wielkiej Brytanii oraz Europejskiej Rady ds. Platnosci. Zostala zalozona w 2004r. w (elu zapewnienia efektywnego forum zwiclzanego z platnosciami krajowymi w celu wymiany informacji i "bycia" na biez<\co z mi~dzynarodowymi tendencjami rozwoju system6w platniczych. ICPACE zwoluje sifi corocznie - ostatnie sporkanie odbylo sifi w lrlandii w sierpniu Zrodlo: fdos t~p: r.j.

19 2.6. Republika Fede ra lna Niemiec (Niemcy) t'lczenie globalnej migracji w chipie - Program Platnosci Chipowych dla Australii zostal stworzony w styczniu 2008 r. z udzialem 21 podmiot6w, w sklad kt6rych weszly: instytucje finansowe, duzi detalisci i mi~dzynarodowe organizacje, b~d'lce wydawcami kart bankomatowych. Program zapewnia szerok'l koordynacj~ i infrastruktur~ umozliwiaj'lc'l migracj~ z paska magnetycznego na kart~ chipow'l. 4. Pomoc klientom przy dokonaniu zmiany rachunku - APCA wsp61pracuje z Ministerstwem Skarbu w sprawie wprowadzenia ulatwien zwi'lzanych z przenoszeniem rachunk6w. Celem jest zwi~kszenie konkurencji, ulatwienie konsumentom ustanowienia ponownych stalych platnosci, w tym polecenia zaplaty i um6w kredytowych, gdy przenosz'l swe konto transakcyjne do innej instytucji finansowej; od listopada 2008r., dotychczasowa instytucja finansowa musi dostarczyc klientowi list~ polecen zaplaty i aktywnosci platniczych na koncie w ci'lgu ostatnich 13 mies i~ c y, a nowa lista musi bye przygotowana do wsparcia go i ponownego ustanowienie tych uzgodnien na nowym koncie Republika Federalna Niemiec (Niemcy) Radoslaw Kitala Republik~ Federaln'l Niemiec zamieszkuje, wedlug danych, mieszkanc6w 2 " z czego 81,1 % mieszka w miastach. Jest to zatem najwi<:kszy pod wzgl~d em liczby ludnosci kraj czlonkowski Unii Europejskiej. Niemcy stanowi'l 91,8% ludnosci, pozostale 8,2% to obcokrajowcy - gl6wnie "furcy, Wlosi, Serbowie, Grecy, Polacy, Romowie. Struktura demograficzna ludnosci Niemiec wplywa niew'ltpliwie na poziom wykluczenia finansowego. Podczas analizy problemu warto przytoczyc podstawowe informacje na temat gospodarki Niemiec - PKP per capita (2009) wynioslo 359S0,00USD"'. Bezrobocie ksztaltowalo s i~ w sierpniu 2010 r. na poziomie 6,8%"'. Nalei y r6wniei podkreslic, 206 Dane na koniec 2009r.; DerF"tsherWeltalmanach2011 Za hlen DatenFakten, FisherTaschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2010, s Dane z 2009 r.: World E con o micoutl o okdat a base ~October 2010, International Monetary Fund, dane dost~ pn e Da stronie: [ dos t~p: r.I. 208 l r6d 10: bezrobocie/wiadomosci/artykullrekordowe;bezrobocie;w;eurolandzie.239.0, html [ dost~p : r.].

20 13 Metody pomiaru LGD dla kredyt6w detalicznych Anna Matuszyk Szkola GI6wna Handlowa w Warszawie Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowcgo od kilku lat prowadzi prace nad ujcdnoliccmem regujaeji nadzorezyeh, dotyez'lcych adckwatnosci kapitalowej bank6w, kt6re prowadz~ dzialalnosc w skali mi~dzynarodowej). Efektem tego bylo opublikowanie w czerwcu 2004 roku dokumentu pod nazwlj Nowa Umowa Kapitalowa, zwana takie "Basel H." Umowa ta, (nowelizowana w listopadzie 2005 roku i w ezerweu 2006 roku), szczegolowo okresla metodologi~ pomiaru adckwatnosei kapitalowej oraz minimalne standardy przewidziane dla nadzoru bankowcgo. Podstawowym celem pfzy.i~tych rozwiljzan jest wzmocnienie solidnosci i stabilnosci mi~dzynarodowego systemu bankowcgo. Zapisy Basel II zostaty przekszta!cone w prawo obowiljzujljce wc wszystkich panstwach poprzez: i nr 48/2006 (2006/48/EC) oraz i nr 49/2006 (2006/49/EC), zwane Iqcznie Capital Requirements Directive (C RD). Dla polskiego systemu prawnego, Nowa Umowa Kapitalowa (NUK) oraz dyrektywy CRD zostaly transponowane przez Uchwaly: z dnia 17 grudnia 2008 roku (Uchwala nr 380/2008) oraz 10 marca roku (Uchwala nr 76/2010). Pomi9dzy NUK a CRD istniej'l roinice ', ktore wynikajlj zarowno z odmiennosci statusu prawnego obydwu dokumentow (decyzje Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego majq jedynie status dobrowolnych porozumien pomi ~dzy uczcstnikami tego grcmium, przy czym nie wszystkie panstwa - cz!onkowie UE Sq reprczcntowane w Komiteeie Bazylejskim), jak tei z dljienia ku dostosowaniu regulacji europejskich do speeyfiki rynku finansowego Unii Europejskiej. Poniewai prawnie wiljiljee dla Polski postanowienia znajduj'l si, w dyrektywaeh UE, wszelkie odmiennosei pomi~dzy NUK a CRD b ~dq interpretowanc na korzysc zapis6w CRD'. Loss Given Default (LGD) jest odsetkiem ekspozyeji powstalej w ehwili niewykonania zobowi'lzania. Modelowanic LGD stalo s i ~ wain'l operacj'l w ostatnich kilku la- 229

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne do składu i łamania

Dane techniczne do składu i łamania Dane techniczne do składu i łamania Autor Tytuł próbka testowa Redaktor wydawnictwa Seria Format książki (strony): 17x24 cm kolumny: 13,5x20 cm + 1 cm pagina dwa łamy szerokość łamu 6,5 cm Tekst podstawowy

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Dokument konsultacyjny DK/06/CRM lipiec 2005 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) prosi o odpowiedzi i komentarze

Bardziej szczegółowo

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Warszawa pazdziernik 1997 2 SPIS TRESCI: ENGLISH SUMMARY 3 1. FUNDUSZE INWESTYCYJNE A EMERYTALNE 5 1.1 Fundusze

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

Iii T LSKIE 'towarzystwo p (;] POLITYKI (;jpołecznej

Iii T LSKIE 'towarzystwo p (;] POLITYKI (;jpołecznej Iii T LSKIE 'towarzystwo p (;] POLITYKI (;jpołecznej Rola aktywnei polityki społecznei w rozwiązywaniu problemów społecznych tom I Wdraianie aktywnei polityki społeanei w środowisku lokalnym pod redakciq

Bardziej szczegółowo

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej dr Marika Ziemba dr Krzysztof Świeszczak prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej Wprowadzenie Prowadzone na świecie badania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 103 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ryzyka FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II. 1.1 Misja i cele... 6. 1.3 Mapa ryzyka w Dexia... 10. 2.1. Fundusze własne...

Raport nt. ryzyka FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II. 1.1 Misja i cele... 6. 1.3 Mapa ryzyka w Dexia... 10. 2.1. Fundusze własne... Raport nt. ryzyka Spis treści 2008 FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II Wstęp... 3 1. Cele i polityka zarządzania ryzykiem... 6 1.1 Misja i cele... 6 1.2 Zasady funkcjonowania i organizacji dotyczące ryzyka...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXV) 2010 Dominik Skopiec* PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW W ostatnich latach wzrosło znaczenie ryzyka operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo