Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia r.

2 PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie Podpisanie umowy z NA 30 dni Przekazanie I transzy na realizację projektu (max. 80% grantu) 30 dni Realizacja projektu (Ewentualne raporty cząstkowe) Przygotowanie i złożenie raportu końcowego do NA (Mobility Tool) Zatwierdzenie lub odrzucenie raportu końcowego Powiadomienie pismem beneficjenta o kwocie dofinansowania Dokonanie płatności końcowej (max.20% grantu) 60 dni

3 PRZEKAZANIE ZALICZKI Na konto: instytucji realizującej projekt organu prowadzącego, np.: szkoły publiczne, jednostki samorządu terytorialnego Rachunek bankowy: rachunek otwarty i prowadzony w imieniu organizacji beneficjenta przez instytucję bankową działającą w Polsce; rachunek otwarty na potrzeby projektu. Jeżeli jest to ogólny rachunek firmowy beneficjenta, konieczne jest stworzenie systemu księgowania, zapewniającego w każdym momencie jednoznaczne określenie wydatków i wpływów związanych z realizowanym projektem.

4 BIEŻĄCA EWALUACJA PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU 1. Cele i strategia projektu 2. Współpraca z partnerem 3. Rekrutacja uczestników (umowy dwustronne) 4. Przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe 5. Realizacja staży 6. Monitorowanie przebiegu staży 7. Raporty uczestników 8. Ewaluacja staży/projektu 9. Certyfikacja 10. Upowszechnianie rezultatów projektu BIEŻĄCA EWALUACJA PROJEKTU

5 PARTNERSTWO zalecenia W przypadku współdziałania z organizacjami pośredniczącymi należy szczegółowo opisać zasady współpracy (np. w postaci umowy) Uwzględnienie aktywnego udziału w projekcie wszystkich partnerów Uszczegółowienie programu stażu, ustalenie ostatecznych terminów Uzgodnienie kwestii opieki na miejscu oraz ew. wsparcia językowego Monitoring realizacji programu staży Certyfikacja uczestników Sprawowanie kontroli nad partnerstwem

6 UCZESTNICY Odpowiedni do tematyki projektu Odpowiedni do charakterystyki opisanej we wniosku Wybrani w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane potencjalnym uczestnikom (rozmowy kwalifikacyjne, ankiety, komisja rekrutacyjna, protokół) Lista rezerwowa Umowy dwustronne Zakaz ponownego wyjazdu tej samej osoby w ramach tej samej akcji! Udział w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym

7 PRZYGOTOWANIE językowe, kulturowe i pedagogiczne Związane z treścią merytoryczną projektu Uwzględniające specyfikę danego projektu Jest kluczem do powodzenia stażu Przeprowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach Dopasowane do oczekiwań/profilu/potrzeb uczestników z naciskiem na słownictwo zawodowe, warsztaty interpersonalne, zakup podręczników, słowników Zakup przewodników, wejścia do muzeum, wynajęcie przewodnika, spotkanie integracyjne Bardzo ważna jest przygotowania Dokumentacja w postaci umowy, szczegółowego programu, listy uczestników Ewaluacja programu przygotowania

8 EWALUACJA PROJEKTU Powinna być prowadzona na wszystkich etapach Może być prowadzona w różnorodny sposób w zależności od rodzaju projektu, określonego celu, czasu Prowadzona za pomocą różnorodnych metod: ankiety, kwestionariusze, wywiady indywidualne, grupowe, obserwacja, analiza dokumentów i wykorzystanie wyników Wymaga indywidualnego podejścia Beneficjent decyduje o wyborze obszaru ewaluacji Muszą być spełnione podstawowe zasady: Planowanie ewaluacji Zbieranie i analiza danych Interpretacja danych

9 EWALUACJA PROJEKTU Czas EX ANTE Przed rozpoczęciem projektu Kryterium chronologiczne PROJEKT BIEŻĄCA W trakcie projektu OCENA PROJEKTU EX POST Po zakończeniu projektu WEWNĘTRZNA Przez instytucję realizującą projekt ZEWNĘTRZNA Przez niezależny podmiot Kryterium podmiotowe

10 UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW Najpierw powstaje rezultat potem jego upowszechnianie Rezultat: produkt, metoda, doświadczenie Odbiorcy: grupa docelowa projektu, grupa pośrednia, potencjalni odbiorcy (kto w przyszłości może z tego skorzystać) Harmonogram upowszechniania: w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu Zaangażowanie uczestników w przekazywanie wiedzy i doświadczeń!

11 PROMOCJA I INFORMACJA Działania zmierzające do upowszechniania informacji o projekcie, o tym, że jest realizowany promocja i informacja upowszechnianie rezultatów Harmonogram działań informacyjno-promocyjnych: przed rozpoczęciem projektu, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu Odbiorcy: społeczność lokalna, władze lokalne/regionalne, inne szkoły/instytucje w regionie, uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy

12 WIZYTY MONITORUJĄCE u wybranych beneficjentów w trakcie realizacji projektu zbieranie informacji o jakościowych i ilościowych aspektach zarządzania projektem Zagadnienia: Postęp realizacji a cele projektu Uczestnicy Partnerstwo Zarządzanie projektem Program przygotowania Program stażu Monitorowanie i ewaluacja Walidacja i certyfikacja Program upowszechniania Współpraca z Narodową Agencją

13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Umowa dwustronna Warszawa, dnia r.

14 UMOWA DWUSTRONNA Przed rozpoczęciem pobytu za granicą beneficjent zobowiązany jest podpisać umowę z uczestnikiem Wzór umowy dwustronnej wraz z załącznikami(zakładka dostępna wkrótce): Projekty Mobilności Konkurs 2013 zarządzanie projektem realizacja projektu Umowa o staż (IVT, PLM) Warunki umowy ZAŁ. I Porozumienie o programie stażu i Karta Jakości Stażu (stała) ZAŁ. II Warunki ogólne (stałe) Umowa o odbycie wymiany doświadczeń Warunki umowy ZAŁ. I Program pracy VETPRO ZAŁ. II Warunki ogólne (stałe)

15 Warunki umowy Artykuł 1. Cel finansowania Artykuł 2. Czas trwania umowy - wskazuje daty rozpoczęcia i zakończenia stażu (bez podróży) Artykuł 3. Finansowanie stażu/wyjazdu kwota na utrzymanie jednego uczestnika: (wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy lokalne, ubezpieczenie), kalkulacja dofinansowania dokonywana wg tabeli stawek dla właściwego konkursu (Dodatkowe zapisy dot. np. zarządzanie kosztami utrzymania) Artykuł 4. Warunki płatności - określa sposób wypłaty dofinansowania Artykuł 5. Raport końcowy - zobowiązuje uczestnika do złożenia raportu ze stażu Artykuł 6. Konto bankowe Artykuł 7. Obowiązujące prawo i jurysdykcja sądowa Data i podpis uczestnika i beneficjenta

16 POROZUMIENIE O PROGRAMIE STAŻU / PRACY Integralna część umowy Program pomiędzy instytucją wysyłającą, a organizacją przyjmującą Porozumienie przez wszystkie zaangażowane strony osobę kontaktową instytucji wysyłającej (np. przedstawiciela prawnego/koordynatora projektu) osobę kontaktową w instytucji przyjmującej uczestnika lub opiekuna prawnego Program może być dla wszystkich uczestników lub treści stażu w zależności od potrzeb. w zakresie

17 POROZUMIENIE O PROGRAMIE STAŻU / PRACY W dokumencie muszą znaleźć się opisy dot.: - m.in. opis umiejętności i kwalifikacji, szczegółowy program stażu i opis zadań stażysty, sposoby monitorowania, ewaluacji i walidacji stażu do porozumienia dołączona jest podlegający modyfikacji dokument stały, nie m.in. szczegółowy program wymiany, ustalenia dot. monitorowania wymiany, przewidywany sposób wykorzystania wyników, ocena Do obu rodzajów umów dołączone są także są dokumentami stałymi, nie podlegają modyfikacji i stanowią integralną część niniejszej umowy

18 ZASADY PRZYGOTOWANIA UMOWY O STAŻ Przygotowana dla każdego uczestnika, przed rozpoczęciem stażu zawodowego / wymiany 2 egzemplarze, po jednym dla każdej ze stron Sporządzona wg wzoru Komisji Europejskiej (www.leonardo.org.pl) Niedopuszczalne jest wykreślanie zapisów w umowie W przypadku, gdy jakikolwiek z zapisów (artykułów) umowy nie ma zastosowania należy treść zapisu zachować w oryginale umowy dwustronnej z zaznaczeniem Należy przygotować w języku polskim, dodatkowo możliwe przygotowanie umowy w języku obcym W przypadku uczniów niepełnoletnich umowę powinien podpisać także prawny opiekun Data podpisania umowy ręcznie wpisana faktyczna data podpisania dokumentu przez każdą ze stron

19 MODYFIKOWANIE UMOWY, których uregulowanie jest ważne z punktu widzenia beneficjenta np. dotyczących wypłacenia uczestnikowi kieszonkowego Art. 3 Finansowanie stażu opcje do dodania: Organizacja wysyłająca zobowiązuje się dokonać w imieniu uczestnika opłat związanych z kosztami podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubrania roboczego, etc. Beneficjent zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej (pakiet podstawowy OC, NW, KL: polisa indywidualna lub zbiorcza-imienna) na okres wyjazdu objęty umową na rzecz uczestnika ze środków przyznanych uczestnikowi na utrzymanie. Polisa zostanie przekazana uczestnikowi przed wyjazdem. Uczestnik otrzyma kieszonkowe gotówką w kwocie. EUR za pokwitowaniem przez obie strony.

20 MODYFIKOWANIE UMOWY Art. 3 Finansowanie stażu opcje do dodania c.d.: Beneficjent przekaże na rachunek bankowy instytucji przyjmującej/ pośredniczącej kwotę... EUR na pokrycie kosztów utrzymania uczestnika/uczestników, która obejmuje koszty: noclegów w terminie oraz wyżywienia (wymienić liczbę posiłków i dni, w których zostały opłacone) Jeśli staż trwa krócej niż 3 lub 4 tyg. można usunąć zapis o stawce na 3 i 4 tydzień Jeśli staż trwa powyżej 13 tyg. - proponowany zapis: Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona jako suma stawek wynoszących na pierwsze 13 tygodnie EUR, na 14-ty tydzień EUR, na 15-ty tydzień EUR (razem EUR). Jeśli beneficjent nie wnioskował o maksymalne stawki na utrzymanie Ostateczna kwota dofinansowania wynosi zgodnie z wnioskowanym budżetem EUR na uczestnika na tygodnie

21 PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI Zakup książek, słowników, publikacji z kosztów przygotowania k-p-j dla wszystkich uczestników Kieszonkowe dla uczestników (utrzymanie) imienna lista potwierdzająca odbiór gotówki lub wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie przelewu Tłumaczenie umowy o staż wraz z załącznikami koszty zarządzania Ponowny udział osób, które już raz uczestniczyły w stażu w ramach programu LdV jest działaniem niedozwolonym Program przygotowania k-p-j nie może się odbywać kosztem czasu przeznaczonego na staż zawodowy (tydzień odnosi się do co najmniej pełnych pięciu dni roboczych); przygotowanie może być realizowane wyłącznie poza godzinami stażu

22 Zespół Ekspertów ECVET w Polsce Zespół powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działa w ramach projektu realizowanego przez FRSE w ramach konkursu zorganizowanego przez Komisję Europejską dla Narodowych Agencji Programu Uczenie się przez całe życie. Zespół liczy 9 Ekspertów: IBE, MEN, KOWEZiU, uczelnie wyższe. PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI

23 Cele główne projektu: Promocja rozwoju i wdrożenia systemu ECVET, jako elementu idei uczenia się przez całe życie i strategii Europa Implementacja działań wskazanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI

24 Aktualne informacje: Strona internetowea Ekspertów ECVET (www.eksperciecvet.org.pl), dająca możliwość m.in. skierowania pytań do Ekspertów i zapoznania się z materiałami nt. systemu ECVET. PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI

25 METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Strona internetowa Szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów Konsultacje telefoniczne, owe z pracownikami NA Konsultacje w siedzibie NA Wizyty monitorujące i kontrolne

26 Dziękuję za uwagę!.

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo