Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie"

Transkrypt

1 Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/ uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR R.SZK. 2011/ uczniów klasa 3AT i 3 BT 1 słuchacz SP 2. CELE PRAKTYK Podwyższenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez praktyczną naukę zawodu. Wspieranie osób na wstępnym etapie szkolenia zawodowego, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego zagranicą, a tym samym przygotowanie ich do wejścia na polski lub europejski rynek pracy po skończeniu szkoły zawodowej i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Zapoznanie uczestników projektu ze strukturą przedsiębiorstwa i możliwościami wykorzystania TI. Realizację wybranej europejskiej ścieżki szkolenia zawodowego ( Europass- Mobility ). Dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy opracowanie programu stażu zawodowego lub modyfikacja treści nauczania w systemie modułowym pod kątem wymagań pracodawców. Nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami. Doskonalenie umiejętności językowych uczestników projektu, przede wszystkim języka zawodowego.

2 3. CZAS TRWANIA 4 TYGODNIE 4. MIEJSCE PRAKTYK Wielka Brytania. Plymouth. Różne zakłady pracy wykorzystujące IT. Miejsca odbywania praktyk będą uzgadniane z partnerem zagranicznym. 5. OCENA PRAKTYK Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia na specjalnym formularzu o odbyciu praktyk zawodowych od organizacji pośredniczącej. Zostanie tam podany termin odbycia stażu i zakres szkolenia. Dokument będzie poświadczony podpisem i pieczątką. Poświadczenie odbycia praktyk w systemie szkolnym potwierdza ocena na świadectwie szkolnym i zapis w dokumentacji szkolnej (w indywidualnych arkuszach ocen). Sprawdzenie nabytych przez uczestników umiejętności dokonamy na podstawie egzaminu przeprowadzonego po ich powrocie do kraju w wyznaczonym przez radę pedagogiczną terminie, o którym uczniowie zostaną poinformowani przed wyjazdem zagranicę. Zadania egzaminacyjne zostaną opracowane na podstawie programu praktyk i wpisów w dzienniczkach praktyk w formie podobnej do egzaminu zawodowego dla absolwentów szkoły. Ocenę ostateczną wystawia na podstawie wyników egzaminu, wpisów w dzienniczku praktyk, opinii opiekuna praktyk i rozmowy z uczniem (także w języku angielskim) komisja egzaminacyjna wyznaczona przez Dyrektora szkoły, a zatwierdza tę ocenę rada pedagogiczna. Uczestnicy projektu otrzymają także dokument Europass Mobility jako potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego zagranicą oraz zaświadczenia ze szkoły o udziale w projekcie. 6. PROGRAM PRAKTYK Program zagranicznej praktyki zawodowej zostanie przekazany uczniom w formie załącznika do umowy oraz podany wcześniej do wiadomości na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. 7. ZASADY REKRUTACJI Kryteria kwalifikujące do wyjazdu na praktyki: - ocena z języka angielskiego, - średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

3 - pozytywna ocena z zachowania: poprawna, dobra, bardzo dobra i wzorowa w przypadku uczniów technikum, natomiast dla słuchaczy szkoły policealnej pozytywna opinia opiekuna klasy. Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie skali punktowej, a mianowicie - za ocenę celującą z języka angielskiego (na świadectwie szkolnym) - 6 pkt. - za ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego (na świadectwie szkolnym) - 5 pkt. - za ocenę dobrą z języka angielskiego (na świadectwie szkolnym) - 4 pkt. - za ocenę dostateczną z języka angielskiego (na świadectwie szkolnym) - 3 pkt. - za ocenę dopuszczającą z języka angielskiego (na świadectwie szkolnym) - 2 pkt. - ocena negatywna - 0 pkt. - za średnią ocen z przedmiotów zawodowych - skala punktacji jak wyżej; - za ocenę z zachowania (tylko pozytywną) - następująca punktacja: ocena wzorowa - 6 pkt. ocena bardzo dobra - 5 pkt. ocena dobra - 4 pkt. ocena poprawna - 3 pkt. oceny negatywne z zachowania - 0 pkt. Kandydaci do udziału w projekcie otrzymują specjalnie przygotowany wniosek - podanie oraz informacje o trybie i terminie składania go do Sekretariatu szkoły. Na jego podstawie i dokumentacji szkolnej komisja przyznaje punkty. O ostatecznej kwalifikacji do wyjazdu zadecyduje najwyższa liczba punktów. W przypadku dużej liczby chętnych przewidujemy utworzenie listy rezerwowej - miejsce na tej liście zależy od liczby uzyskanych punktów.

4 Jeśli uczestnik z listy głównej zrezygnuje z udziału w projekcie (rezygnacja tylko na piśmie), to na jego miejsce wchodzi kandydat do wyjazdu z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. Rekrutację uczestników przeprowadza Szkolna Komisja powołana przez Dyrektora ZS NR 26 w Warszawie i przedstawia jej wyniki w formie protokołu. 8. PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU Przewidujemy zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczestników projektu, których celem będzie przygotowanie do pobytu w Wielkiej Brytanii, a mianowicie: - zajęcia w formie warsztatów prowadzone przez psychologa lub pedagoga szkolnego integrujące grupę, trening psychologiczny - techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz trening dotyczący pracy w grupie i współdziałania, dodatkowe warsztaty psychologiczne dla osób ze specjalnymi potrzebami, - zajęcia informujące o kulturze i obyczajowości mieszkańców Wielkiej Brytanii z podkreśleniem różnic kulturowych, zapoznanie z zasadami zachowania w rodzinie angielskiej i in., zajęcia prowadzone metodą projektu w celu zachęcenia uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji oraz w formie warsztatów prowadzonych przez osobę znającą dobrze Wielką Brytanię, mieszkającą tam lub po dłuższym pobycie na Wyspach Brytyjskich,, - dodatkowe lekcje języka angielskiego (2 godziny w tygodniu przez okres co najmniej jednego semestru szkolnego) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych potrzebnych w codziennych kontaktach i słownictwa specjalistycznego z dziedziny informatyki, zajęcia będzie prowadzić nauczycielka języka angielskiego. Przygotowanie uczniów do wyjazdu powinno rozpocząć się pół roku przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii; na zajęcia dodatkowe powinni obowiązkowo uczęszczać zakwalifikowani do wyjazdu na zagraniczne praktyki uczniowie i słuchacze, także kandydaci z listy rezerwowej. Wszystkie planowane w zakresie przygotowania zajęcia odbędą się w szkole w terminach ustalonych w harmonogramie działań projektu. Są one bezpłatne dla uczestników. Uczestnicy projektu będą na bieżąco informowani w sprawach organizacyjnych, np. dotyczących terminów wyjazdu i przyjazdu, środków transportu międzynarodowego, środków transportu lokalnego, miejsc odbywania praktyk, miejsc zakwaterowania, możliwości kontaktu z organizatorem angielskim i polskim oraz z opiekunem. 9. SZKOŁA ZAPEWNI WYJEŻDŻAJĄCYM transport autokarowy

5 dodatkowe ubezpieczenie na okres odbywania praktyk i czas podróży w obie strony, w zakresie i wysokości uzgodnionymi z rodzicami uczniów zakwaterowanie i wyżywienie ( Młodzież będzie mieszkać w rodzinach angielskich, otrzyma pełne wyżywienie oraz będzie miała opłacony transport lokalny do miejsca pracy (bilety miesięczne). Osoby ze specjalnymi potrzebami poruszające się na wózku będą miały opłacony transport specjalny oraz zamieszkają w warunkach dostosowanych do ich potrzeb. warunki pobytu będą na bieżąco kontrolowane przez opiekuna młodzieży na miejscu w Plymouth program kulturowy - organizowanie czasu wolnego młodzieży, szczególnie w weekendy kieszonkowe na drobne wydatki w wysokości wynikającej z dotacji na jedną osobę, pozostałą po odliczeniu kosztów pobytu i ubezpieczenia 10. FINANSE Koszt całego projektu: EURO w tym na jedną osobę wysokość dotacji (wyżywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe) EURO koszty przygotowania do wyjazdu 200 EURO koszty zarządzania 200 EURO Koszty podróży 350 EURO ŁĄCZNIE NA JEDNA OSOBĘ: 2869 EURO 11. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROJEKTU P. Dyrektor Bożena Wróblewska

6 P. Wiesława Mościcka Filipczak (koordynator projektu, sprawy organizacyjne) P. Małgorzata Rosińska (opiekun praktyk, sprawy merytoryczne) UWAGA!!! Wszelkie informacje na temat projektu będą podane na tablicy ogłoszeń po załatwieniu spraw formalnych z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci (programy mobilności zawodowej). Opracowała: Wiesława Mościcka - Filipczak

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo