Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu."

Transkrypt

1 ERASMUS+

2 E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus, Alfa, Edulink.

3 Informacje ogólne Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. Nowy program opiera się na doświadczeniach i sukcesie dotychczasowych programów, lecz jego wpływ ma być bardziej znaczący. Zgodnie z podstawowym założeniem programu inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną.

4 ERASMUS + Wyzwania dla programu zwiększenie zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników reakcja na wysoki poziom bezrobocia wśród młodych osób potrzeba bardziej ścisłego związku między programem a jego strukturalnymi założeniami większy nacisk na związki nauczania formalnego z nieformalnym więcej międzysektorowych partnerstw z szeroko rozumianym środowiskiem pracy prostsza struktura programu i koncentracja na wartości dodanej

5 - podejście instytucjonalne Silniejszy wpływ oznacza - duży nacisk na jakość i uznanie mobilności - silne wsparcie mobilności kadr na wszystkich polach - większy nacisk położony mobilność, oddziaływanie na organizacje i wpływ na systemy - międzysektorowa współpraca pomiędzy wszystkimi polami (edukacja, szkolenia i młodzież) - systematyczna ocena i wsparcie językowe

6 E R A S M U S + Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport

7 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Changing lives. Opening minds.

8 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Główne działania: Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo. Praktyki zawodowe i job shadowing w instytucjach szkolenia zawodowego dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe (nauczyciele zawodu, instruktorzy, kierownicy praktyk, doradcy zawodowi, kadra zarządzająca instytucjami szkolnictwa zawodowego). Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich.

9 KA 1 mobilność nauczycieli zawodów Cele i główne działania wzrost możliwości edukacji za granicą dla nauczycieli zawodów, zapewnienie im umiejętności przenoszenia efektów kształcenia zawodowego na środowisko pracy; staże zagraniczne w firmach i innych miejscach zatrudnienia (organizacje publiczne, organizacje pozarządowe) lub w szkołach zawodowych aktualizacja technik nauczania i umiejętności pedagogicznych; staże w konsorcjach, instytucjach szkolących; staże w instytucjach partnerskich; job shadowing w instytucjach szkolących;

10 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji Strategiczne Partnerstwa Główne działania: Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (dawne projekty wielostronne transferu innowacji w LdV). Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami (dawne projekty partnerskie w programie LdV). Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty transferu innowacji w LLP-LdV). Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy. Projekty mające na celu ułatwienia uznawania kwalifikacji na poziomie UE.

11 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE AKCJA 3 Wsparcie dla reform Główne działania: Wzajemne uczenie się poprzez działania w grupach roboczych. Badania mające na celu podniesienie jakości i dostępności praktyk zawodowych. Wsparcie dla narzędzi Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji oraz zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym (ECVET i EQAVET).

12 Jakie organizacje mogą realizować projekty KA1 - mobilność VET Udział organizacji: wszelkie organizacje publiczne lub prywatne działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (zdefiniowane jako Organizacje VET) każda organizacja publiczna lub prywatna aktywna na rynku pracy lub w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży.

13 Nowość: Konsorcjum Narodowe VET: wszyscy członkowie konsorcjum muszą być z tego samego kraju programu członkowie muszą być zidentyfikowane w chwili ubiegania się o grant. konsorcjum musi zawierać co najmniej 3 organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego. Organizacja kształcenia zawodowego lub narodowe konsorcjum VET mogą złożyć wniosek tylko raz na rundę selekcji. Jednakże organizacja VET może być częścią kilku różnych konsorcjów w tym samym czasie.

14 PIC indywidualny numer identyfikacyjny Obowiązkowo dla organizacji wysyłającej i organizacji przyjmującej Krok 1: Zarejestruj się w bazie ECAS (ang. European Commission Authentication System). Krok 2: Zarejestruj swoją organizację w Portalu Użytkownika URF (Unique Registration Facility). Krok 3: załącz niezbędną dokumentację (skany)

15 Innowacje Erasmusa+ wzmocnione wsparcie językowe dla uczestników przed i w trakcie mobilności (obsługa techniczna on-line, ocena poziomu znajomości); szkolenia prowadzone przez ekspertów, nauczycieli; możliwość organizacji szeregu mobilności przez okres 2 lat.

16 Staże dla uczniów szkół zawodowych Formy: Wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu: szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami wysyłającym i przedsiębiorstwami

17 Formy: Mobilność kadry VET Praktyki zagraniczne i job shadowing osób zajmujących się szkoleniem zawodowym (np. nauczyciele zawodu, osoby odpowiedzialne za Szkolenia) ; Prowadzenie kursów

18 o Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata o Minimalna liczba partnerów: 2 o Minimalna liczba krajów: 2

19 Jak długo może trwać mobilność: Mobilność dla uczniów szkół zawodowych od 2 tygodni do 12 miesięcy Mobilność dla nauczycieli, osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe od 2 dni do 2 miesięcy Czas trwania projektu 1 rok lub 2 lata

20 Projekty mobilności rola partnerów Zadania organizacji wysyłającej: 1. Określa cele stażu zbieżne z potrzebami szkoleniowymi; 2. Wybiera odpowiedni kraj docelowy, organizację goszczącą, czas trwania stażu oraz program stażu; 3. Wybiera uczestników na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów; 4. Przygotowuje uczestników, we współpracy z organizacjami partnerskimi, do życia zawodowego i kulturalnego, a także warunków panujących w kraju goszczącym, przede wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe; 5. Dokonuje oceny z każdym uczestnikiem jego rozwoju osobistego i zawodowego, osiągniętego dzięki uczestnictwu w stażu.

21 Zadania organizacji przyjmującej: 1. Przydziela uczestnikom zadania i obowiązki odpowiadające ich wiedzy, umiejętnościom, kwalifikacjom oraz celom szkolenia; 2. Zapewnia dostęp do odpowiedniego wyposażenia i wsparcia; 3. Wyznacza opiekuna, który będzie monitorować postępy uczestników; 4. Zapewnia wsparcie praktyczne; 5. Wystawia certyfikaty/zaświadczenia.

22 Na co można otrzymać środki finansowe?: ZASADY FINANSOWANIA KATEGORIE KOSZTÓW Koszty jednostkowe (unit costs) - podróż (dofinansowanie obliczane ze względu na odległość) - indywidualne wsparcie (dofinansowanie dzienne lub miesięczne) - wsparcie organizacyjne (dofinansowanie na uczestnika) - wsparcie językowe (dofinansowanie na uczestnika tylko dla uczących się zawodowo i wolontariuszy) - opłata za kurs (dofinansowanie dzienne) koszty rzeczywiste (real costs) - specjalne potrzeby (wsparcie dla osób niepełnosprawnych) - wyjątkowe koszty (bezpośrednio związane z daną mobilnością)

23 Koszty uprawnione Bezpośrednio związane z przedmiotem projektu; Uzasadnione niezbędne do realizacji projektu; Poniesione zgodnie z zasadami racjonalnego zarządzania; Powstałe w okresie trwania projektu; Faktycznie poniesione przez beneficjenta możliwe do sprawdzenia.

24 Finanse: Uczniowie i kadra: Podróż stawka ryczałtowa KE Wsparcie organizacyjne (w tym przygotowanie pedag.-kult.-jęz.) 350 Euro/osoba Wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami + Uczniowie: Wsparcie indywidualne stawka ryczałtowa KE Wsparcie językowe (inne języki) 150 Euro/osoba Koszty specjalne Kadra: Wsparcie indywidualne stawka ryczałtowa KE

25 Projekty mobilności Koszty podróży Podróż z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania stażu w kraju docelowym i z powrotem; Koszty oparte na odległości dla jednego uczestnika: Odległość pomiędzy 100 and 499 km: 180 EUR na uczestnika Odległość pomiędzy 500 and1999 km: 275 EUR na uczestnika Odległość pomiędzy 2000 and 2999 km: 360 EUR na uczestnika Odległość pomiędzy 3000 and 3999 km: 530 EUR na uczestnika Odległość pomiędzy 4000 and 7999 km: 820 EUR na uczestnika Odległość 8000 km lub więcej: 1100 EUR na uczestnika Każdy uczestnik ma prawo do refundacji tylko jednego przejazdu tam i z powrotem.

26 Projekty mobilności Koszty wsparcia organizacyjnego do 100 uczestników: 350 EUR na uczestnika + ponad 100. uczestników: 200 EUR za każdego dodatkowego uczestnika Wszelkie koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności (z wyjątkiem utrzymania uczestników), w tym przygotowanie (pedagogiczne, międzykulturowe, językowe), monitorowania i wspierania uczestników w trakcie mobilności, walidacji efektów uczenia się.

27 Projekty mobilności Koszty indywidualnego wsparcia Zakwaterowanie; Wyżywienie; Udział osoby towarzyszącej: jeżeli w projekcie biorą udział uczniowie opiekun koszty utrzymania jak dla kadry Inne dla uczniów inne dla kadry

28 Projekty mobilności Wsparcie językowe Tylko dla mobilności trwających od 1 do 12 miesięcy: 150 EUR na uczestnika potrzebującego wsparcia językowego - dla języków, których nie oferuje centrum obsługi on-line.

29 Projekty mobilności Wsparcie specjalnych potrzeb Warunkowo: wniosek o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów nadzwyczajnych musi być uzasadniony w formularzu wniosku.

30 Projekty mobilności Wsparcie językowe on-line oferowane przez KE: dot. języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski; Ocena na wstępie, ocena wyników; Wsparcie przed i w trakcie mobilności.

31 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Projekty mobilności 17 marca 2014 roku (do godz. 12:00)

32 Realizacja projektu Od 1 lipca 2014 r.

33 Wnioskowanie

34 Dokumenty projektowe obowiązujące wnioskodawców: Wniosek aplikacyjny obowiązkowo online

35 Ocena Narodowa Agencja Kontraktowanie Narodowa Agencja

36 Europejskie kryteria oceny Znaczenie projektu (maksymalnie 30 punktów) odniesienie do propozycji: - cele i priorytety działań (zgodne z celami projektu mobilności) - potrzeby i cele uczestniczących organizacji i poszczególnych uczestników Stopień, w jakim projekt jest odpowiedni do : - osiągania wysokiej jakości wyników w nauce dla uczestników - wzmocnienia potencjału i międzynarodowej potencjału organizacji uczestniczących

37 Jakość działań projektowych i realizacji projektu (maksymalnie 40 punktów) przejrzystość, kompletność i jakość we wszystkich fazach projektu (przygotowanie, realizacja działań związanych z mobilnością, kontrolowanie, przebieg projektu) spójność celów projektu i proponowanych działań jakość praktycznych ustaleń, zasad zarządzania i wsparcia jakość przygotowania zapewnionego uczestnikom jakość ustaleń dotyczących uznawania i walidacji efektów uczenia się uczestników adekwatność metod wyboru i / lub zaangażowania uczestników w działania na rzecz mobilności jakość współpracy i komunikacji pomiędzy uczestniczącymi organizacjami, jak również z innymi zainteresowanymi stronami

38 Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 30 punktów) jakość środków do oceny efektów projektu potencjalny wpływ projektu: - na uczestników i organizacje uczestniczące w projekcie (w jego trakcie i po zakończeniu); - na środowisko lokalne, regionalne, krajowe i / lub europejskie; adekwatność i jakość działań mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wewnątrz i poza uczestniczącymi organizacjami.

39 WIĘCEJ INFORMACJI

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo