OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA *"

Transkrypt

1 Nowoczesne systemy informatyczne dla sektora MSP Jerzy NAWROCKI!ukasz OLEK Instytut Informatyki Politechniki Pozna"skiej OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Streszczenie. Przypadki u#ycia s$ wykorzystywane najcz%&ciej do opisu wymaga" funkcjonalnych systemów informatycznych. Eksperymenty przeprowadzone na Politechnice Pozna"skiej pokaza'y, i# mog$ by( one z powodzeniem wykorzystane do opisu procesów biznesowych jako alternatywa dla notacji graficznych. Przypadki u#ycia s$ pó'formalne: proces biznesowy jest wyra#ony jako sekwencja kroków, a ka#dy krok jest opisany w j%zyku naturalnym. Procesy biznesowe z regu'y trwaj$ d'u#ej ni# wykonywanie poszczególnych wymaga" funkcjonalnych. Pojawia si% wi%c potrzeba zmodyfikowania tego opisu tak, aby odpowiada' naturze takich procesów. W artykule dokonano omówienia bada" dotycz$cych zastosowania przypadków u#ycia do modelowania procesów biznesowych. Przedstawiono pewne rozszerzenia przypadków u#ycia, które zosta'y uznane za interesuj$ce podczas przygotowywania opisów procesów biznesowych. Rozszerzenia te pozwalaj$ wyrazi( metamorfoz% aktorów oraz pokaza( kroki, które musz$ by( wykonane przed g'ównym scenariuszem. 1. Wprowadzenie Istniej$ dwa najwa#niejsze podej&cia do opisywania procesów biznesowych: diagramy i tekst. Prawdopodobnie najbardziej popularny w obszarze opisywania modeli biznesowych jest j%zyk UML [13]. W roku 2004 zaproponowano kolejn$ notacj%, diagramy BPMN [3], które wydaj$ si% bardzo interesuj$ce i staj$ si% coraz bardziej popularne. Je&li chodzi o notacje tekstowe, to z punktu widzenia opisu procesów biznesowych, najwa#niejsze wydaj$ si% przypadki u#ycia. Koncepcj% przypadków u#ycia stworzy' Ivar Jacobson [8], który pocz$tkowo wykorzystywa' je do opisu systemów telekomunikacyjnych. Najpopularniejsz$ form$ opisu przypadków u#ycia jest sekwencja kroków wykonywanych * Praca wykonana w ramach grantu BW

2 2 Autor przez aktorów. Ka#dy krok jest wyra#ony w j%zyku naturalnym. Przypadki u#ycia zosta'y w'$czone do j%zyka UML (jako diagramy przypadków u#ycia) [6] oraz do Rational Unified Process [9]. Dzi%ki temu sta'y si% bardzo popularne. Technika ta zosta'a dopracowana przez Cockburna [4] oraz Adolpha, Bramblea i innych [1]. Cockburn, Adolph i Bramble zaproponowali wiele przydatnych wskazówek dotycz$cych pisania czytelnych przypadków u#ycia. Opis procesów biznesowych ma szczególne znaczenie w przypadku tworzenia systemów informatycznych dla skomplikowanych dziedzin biznesowych. W takiej sytuacji bardzo po#$dane jest przygotowanie dokumentu Koncepcja Dzia'ania (ang. Concept of Operations), który opisuje zastan$ sytuacj%, uzasadnienie potrzeby zmian oraz proponowany system [7]. Zastana sytuacja mo#e by( opisana przy u#yciu notacji tekstowej lub diagramowej. W celu sprawdzenia jako&ci, opis ten powinien by( zaprezentowany nie tylko informatykom, lecz równie# reprezentantom klienta i przysz'ym u#ytkownikom systemu. Tak wi%c wa#ne jest, aby notacja by'a czytelna dla szerokiego grona odbiorców. Na Politechnice Pozna"skiej przeprowadzili&my w 2005 roku eksperyment maj$cy na celu porównanie przypadków u#ycia z diagramami BPMN. Okaza'o si%, i# 'atwiej jest wyszukiwa( b'%dy w przypadkach u#ycia ni# w diagramach BPMN. Podczas przygotowywania procesów biznesowych za pomoc$ przypadków u#ycia zaobserwowali&my pewne wzorce opisowe, które mog$ by( u#yteczne z punktu widzenia opisów procesów biznesowych. Przypadki u#ycia prezentowane w literaturze s$ dedykowane do opisu interakcji cz'owieka z komputerem.. Ten poziom opisu dotyczy stosunkowo krótkich sesji trwaj$cych minuty lub godziny. Na poziomie procesów biznesowych przedzia'y czasowe mog$ trwa( nawet tygodnie lub lata. W rezultacie mo#na zaobserwowa( nowe zjawiska, nie wyst%puj$ce na poziomie interakcji cz'owiek-komputer, np. przekszta'canie jednego aktora w drugiego (metamorfoza aktora). Nast%pny rozdzia' zawiera krótkie wprowadzenie do przypadków u#ycia. Zaobserwowane zjawiska dotycz$ce aktorów s$ przedstawione w rozdziale 3. W trakcie pracy nad procesami biznesowymi bardzo wa#n$ spraw$ jest zrozumienie celu ka#dego procesu i jego kroków. W rozdziale 4 zaproponowali&my przypadek u#ycia z prologiem, w celu wyra#enia kroków, które s$ logicznie po'$czone z danym przypadkiem u#ycia, lecz musz$ by( wykonane przed jego g'ównym scenariuszem. Rozdzia' 5 omawia narz%dzie UC Workbench rozwijane na Politechnice Pozna"skiej, które s'u#y do wygodnego zarz$dzania przypadkami u#ycia.

3 Tytu' referatu 3 2. Przypadki u"ycia Przypadek u#ycia opisuje j%zykiem naturalnym interakcj% pomi%dzy aktorami. Najcz%&ciej jest to interakcja pomi%dzy systemem, a jego u#ytkownikami. Wtedy mamy do czynienia z opisywaniem wymaga" funkcjonalnych. W podobny sposób mo#emy zapisywa( procesy biznesowe. Przypadki u#ycia mog$ przyjmowa( ró#n$ form%. Najprostsza forma, to pojedyncze zdania opisuj$ce jedynie cel przypadku u#ycia. Z drugiej strony przypadek u#ycia mo#e by( w pe'ni ustrukturalizowany, opisuj$cy nie tylko zachowanie, lecz równie# zakres, warunki wst%pne, wyzwalacze, priorytety, czas odpowiedzi itp. (zobacz [1]). W kontek&cie procesów biznesowych nast%puj$ce informacje wydaj$ si% by( najwa#niejsze: - Nazwa przypadku u#ycia, okre&laj$ca cel biznesowy - Aktorzy bior$cy udzia' w przypadkach u#ycia (aktorem mo#e by( cz'owiek, urz$dzenie lub inny system) - G!ówny scenariusz opisuj$cy krok po kroku najcz%stsze zachowanie - Rozszerzenia dodaj$ce do kroków pewne zdarzenia, wraz z krokami alternatywnymi odpowiadaj$cymi tym zdarzeniom. Ta forma przypadków u#ycia wydaje si% by( najpowszechniejsza (por. [8,6,1,16]) Przyk'ad przypadku u#ycia jest zaprezentowany na rys. 1. Nazwa tego przypadku u#ycia brzmi: Zaliczanie semestru. Posiada on takich aktorów jak: Student i Dziekan (w rozdz. 3 omówimy ró#nice pomi%dzy aktorami g'ównymi i wspieraj$cymi). G'ówny scenariusz sk'ada si% z 5 kroków i towarzyszy mu jedno rozszerzenie. UC-1: Zaliczanie semestru G#ówny scenariusz 1. Student ucz%szcza na zaj%cia. 2. Dziekan wyznacza termin z'o#enia indeksów w Dziekanacie. 3. Student zalicza przedmioty i zdaje egzaminy. 4. Student odbywa praktyk% zawodow$. 5. Student oddaje indeks do Dziekanatu w terminie wyznaczonym przez Dziekanat. Rozszerzenia 4a. W danym semestrze nie ma praktyki zawodowej 4a1. Nast%puje przej&cie do kroku 5. Rysunek 1. Przypadek u#ycia opisuj$cy zaliczanie semestru przez studenta. Przypadek u#ycia sk'ada si% ze zbioru scenariuszy posiadaj$cych wspólny cel biznesowy. Ka#de rozszerzenie opisuje inny scenariusz. Przypadki u#ycia w formie przedstawionej na rys. 1 s$ pó'formalne. Maj$ posta( sekwencji kroków, dzi%ki czemu mo#na je automatycznie animowa( (zobacz [11,20]), lecz s$ wyra#one j%zykiem naturalnym, przez co staj$ si% bardziej zrozumia'e dla ludzi nie b%d$cych ekspertami w informatyce.

4 4 Autor Czytelnik mo#e si% zastanawia(, dlaczego przedstawia( procesy biznesowe za pomoc$ opisu tekstowego, zamiast zastosowa( notacje diagramowe, np. BPMN ([19,20]) lub UML ([23])? Z eksperymentów przeprowadzonych na Politechnice Pozna"skiej w 2005 roku wynika, i# przypadki u#ycia opisuj$ce procesy biznesowe s$ prostsze do zrozumienia ni# diagramy BPMN ([3]), tak wi%c ich zastosowanie wydaje si% by( uzasadnione. Przypadki u#ycia s$ czasem mylone z diagramami przypadków u#ycia w j%zyku UML (diagram pokazuje jedynie aktorów i nazwy przypadków u#ycia, lecz pomija g'ówny scenariusz i rozszerzenia) Dobre praktyki dotycz$ce przypadków u"ycia Pisanie dobrych przypadków u#ycia jest sztuk$ wymagaj$c$ do&wiadczenia. Mo#na jednak skorzysta( z dobrych zasad dot. przypadków u#ycia ([1]), aby ustrzec si% podstawowych b'%dów. Wybrane zasady zosta'y zamieszczone poni#ej. - Ma#yZespó#Autorów (ang. SmallWritingTeam). Wielko&( zespo'u pisz$cego przypadki u#ycia to najwa#niejszy czynnik wp'ywaj$cy na ich jako&(. W wi%kszo&ci sytuacji 2-3 osoby powinny by( wystarczaj$ce. - Udzia#Publiczno%ci (ang. ParticipatingAudience). Analitycy rzadko kiedy s$ ekspertami w dziedzinie, któr$ modeluj$. W zwi$zku z tym dobry model wymaga sprz%#enia zwrotnego ekspertów po stronie klienta. Takie osoby patrz$ na model z innej perspektywy i b%d$ w stanie znale)( wi%cej potencjalnych problemów. - Ró"neFormy (ang. MultipleForms). Przypadki u#ycia mog$ przyjmowa( ró#ne formy (patrz rozdz. 2). W zale#no&ci od potrzeby stopnia sformalizowania modelu mo#na wybra( zarys przypadku u#ycia, lub form% w pe'ni ustrukturalizowan$. - Szeroko%&PrzedG#'boko%ci$ i RozwójSpiralny (ang. BreadthBeforeDepth i SpiralDevelopment). Pozyskiwanie wymaga" jest procesem odkrywczym. Pisanie kompletnych przypadków u#ycia ju# na samym pocz$tku jest strat$ energii, gdy# jest du#e prawdopodobie"stwo i# takie przypadki u#ycia b%d$ si% cz%sto zmienia(. Zamiast tego nale#y zacz$( od pewnego tylko zarysu przypadku u#ycia i stopniowo dodawa( szczegó'ów, co pewien czas prosz$c klienta o sprz%#enie zwrotne. - Przegl$dDwupoziomowy (ang. TwoTierReview). Przegl$dy s$ konieczne do zapewnienia wysokiej jako&ci modelu. Model, stworzony przez analityków, musi by( przegl$dany przez szerokie grono recenzentów, zarówno po stronie dostawcy jak i klienta. W zwi$zku z tym warto przeprowadzi( przegl$dy dwupoziomowe. Pierwsze wewn%trzne, s$ przeprowadzane jedynie przez kilka osób, lecz powoduj$ znalezienie wi%kszo&ci defektów. Dzi%ki temu przegl$d zewn%trzny b%dzie si% odbywa' du#o sprawniej, gdy# wtedy recenzenci mog$ si% skupi( jedynie na istotnych b'%dach nie wykrytych wcze&niej.

5 Tytu' referatu 5 - FrazaCzasownikowaWNazwie (ang. VerbPhraseName). Nazwa przypadku u#ycia powinna w jak najlepszy sposób opisywa( jego tre&(. W zwi$zku z tym nie powinno si% stosowa( ogólnych, niewiele znacz$cych nazw (np. G'ówny przypadek u#ycia), lecz fraz% czasownikow$ (np. Przebieg projektu InMoST, Publikowanie artyku!ów) 3. Aktorzy Powszechnie wiadomo, w jaki sposób stosowa( przypadki u#ycia do opisu interakcji pomi%dzy cz'owiekiem a systemem (HCI, ang. Human-Computer Interaction) na poziomie funkcjonalnym (zobacz np. [4,1]). Jednak#e jest znaczna ró#nica pomi%dzy HCI, a modelami biznesowymi. Procesy HCI trwaj$ kilka minut (w niektórych sytuacjach kilka godzin), natomiast procesy biznesowe mog$ trwa( tygodnie, miesi$ce lub nawet lata (Cockburn nazywa poziom procesów biznesowych poziomem podsumowania [4]). W trakcie tworzenia przypadków u#ycia do opisu procesów biznesowych, zaobserwowali&my ró#nego rodzaju zjawiska dotycz$ce aktorów. Te zjawiska chcieli&my opisa( w bie#$cym rozdziale Aktorzy g#ówni i wspieraj$cy Przypadki u#ycia poziomu HCI zawieraj$ aktorów dwojakiego rodzaju: g'ównych i pobocznych. G'ówny aktora, to aktor który pragnie co& uzyska( od systemu w danym momencie [1]. Aktor poboczny to najcz%&ciej urz$dzenie lub system zewn%trzny (np. us'ugi WebServices). Podobne rozró#nienie mo#na zrobi( dla biznesowych przypadków u#ycia. U#yteczne okaza'o si% rozró#nienie na aktorów g'ównych i wspieraj$cych. Za'ó#my, i# pewna osoba my&li o zbudowaniu systemu informatycznego dla gabinetu dentystycznego. Analityk biznesowy zidentyfikowa' trzy role: dentysta, pacjent i sekretarka. Prawdziwa interakcja na poziomie biznesowym zachodzi pomi%dzy dentyst$, a pacjentem sekretarka ma rol% wspieraj$c$. Tak wi%c dentysta i pacjent byliby aktorami g'ównymi, natomiast sekretarka wspieraj$cym. Rozró#nienie pomi%dzy aktorami g'ównymi, a wspieraj$cymi pozwala 'atwiej zrozumie( i zamodelowa( procesy, zanim system komputerowy zostanie wyspecyfikowany i zaimplementowany. G'ówni aktorzy s$ niezast$pieni i nie mog$ by( usuni%ci po wprowadzeniu systemu informatycznego, natomiast rola aktorów wspieraj$cych nie jest wymagana i mo#e by( 'atwo zmieniona lub nawet wymieniona na now$ technologi%.

6 6 Autor 3.2. Aktorzy zbiorowi Na poziomie HCI wyst%puje tylko jedna osoba w danym momencie. W momencie specyfikowania modeli biznesowych, pojawiaj$ si% wiele sytuacji w których krok jest wykonywany przez grup% osób. Przyk'adowo na uniwersytecie wiele decyzji jest podejmowanych przez Rad% Wydzia'u Aktorzy tworzeni dynamicznie Na poziomie HCI aktorzy s$ statyczni. Aktor istnieje zanim dany przypadek u#ycia jest wywo'any i zostaje w systemie do ko"ca wykonywania tego przypadku u#ycia. Poziom biznesowy opisuje procesy, które trwaj$ du#o d'u#ej, zdarzaj$ si% wi%c przypadki u#ycia, w trakcie których powstaje nowy aktor. PRINCE2 to bardzo popularna metodyka zarz$dzania projektami [10]. Mapa procesów PRINCE2 jest przedstawiona na rys. 2. Rysunek 2. Mapa procesów dla metodyki PRINCE2 (zgodnie z [10]). Pierwszy problem jaki si% pojawia: w jaki sposób ten 2-wymiarowy opis przedstawi( za pomoc$ sekwencji kroków przypadków u#ycia. Nale#y pami%ta( i# modelowanie jest &ci&le zwi$zane z uogólnianiem. Sztuk$ jest pomijanie nieistotnych detali. W tym przypadku nale#y si% skupi( na sekwencji procesów SU + IP + (SB & CS) + CP. Wtedy odpowiadaj$cy przypadek u#ycia mo#e wygl$da( nast%puj$co: UC-1: Prowadzenie projektu wg metodyki PRINCE 2 G#ówny scenariusz 1. Rozpocz%cie projektu (SU). 2. Inicjacja projektu (IP). 3. Wykonywanie etapu. 4. Zamykanie projektu (CP) Rozszerzenia 3a. Jest potrzebny dodatkowy etap. 3a1. Krok 3 jest powtarzany. Rysunek 3. Przypadek u#ycia opisuj$cy zarz$dzanie projektem wg PRINCE2.

7 Tytu' referatu 7 Najwa#niejsza wada przypadku u#ycia z rys. 3. to fakt, i# nie specyfikuje on, kto powinien wykona( dany krok. Mo#na dopisa( Kto& na pocz$tku ka#dego kroku, lecz by'aby to tylko sztuczka syntaktyczna. Inna mo#liwo&( to dopisanie Zespo'u Zarz$dzania Projektem (PMT ang. Project Management Team). Lecz PMT jest tworzony podczas fazy Rozpocz%cia projektu (SU). Nie mo#e wykonywa( tego kroku, skoro jeszcze nie istnieje. Aby znale)( rozwi$zanie nale#y przyjrze( si% fazie SU. Pokazana jest ona na rys. 4. Rysunek 4. Rozpocz%cie projektu (SU) w PRINCE2. Skrót PM oznacza kierownika projektu (ang. Project Manager). Jednak#e, zwi%kszenie poziomu szczegó'owo&ci i opisywanie ka#dego z podprocesów jako krok (SU1,..., SU6, IP1,..., IP6 itd.) skutkowa'oby bardzo d'ugimi scenariuszami g'ównymi (zgodnie ze wzorcami przypadków u#ycia [1] g'ówny scenariusz powinien zawiera( od 3 do 9 kroków). Aby rozwi$za( ten problem mo#na wy'$czy( podprocesy SU1, SU2 i SU3 z procesu SU oraz umie&ci( je na wy#szym poziomie w przypadku u#ycia UC-1 (podprocesy SU2 i SU3 zosta'y po'$czone w jeden krok), tak jak pokazano to na rys. 5. UC-2: Prowadzenie projektu wg metodyki PRINCE 2 G#ówni aktorzy: Klient, Dostawca Aktorzy wspieraj$cy: Przew.Komitetu Steruj$cego, Kierownik Projektu, Zespó' Zarz$dzania G#ówny scenariusz 1. Klient i Dostawca powo'uj$ Przew. Komitetu Steruj$cego i Kierownika Projektu (SU1). 2. Przewodnicz$cy i Kierownik Projektu kompletuj$ Zespó' Zarz$dzania (SU2, SU3). 3. Zespó' Zarz$dzania kontynuuje rozpocz%cie projektu (SU4 SU6). 4. Zespó' Zarz$dzania inicjuje projekt (IP). 5. Zespó' Zarz$dzania kontroluje etap. 6. Zespó' Zarz$dzania zamyka projekt (CP). Rozszerzenia 5a. Jest potrzebny jeszcze jeden etap. 5a1. Krok 5 jest powtarzany. Rysunek 5. Poprawiona wersja przypadku u#ycia z rys. 3.

8 8 Autor 3.4. Metamorfoza aktorów Za'ó#my, i# budujemy system zarz$dzania informacj$ dla uniwersytetu. Jednym z g'ównych aktorów b%dzie osoba chc$ca uzyska( dyplom na uniwersytecie. Na pocz$tku osoba ta jest tylko kandydatem, nast%pnie jest ona przyj%ta a# w ko"cu staje si% studentem (po otrzymaniu indeksu i legitymacji studenckiej). Po zdaniu wszystkich egzaminów i obronieniu pracy dyplomowej staje si% absolwentem. Na Politechnice Pozna"skiej istniej$ równie# wolni s'uchacze. Taki s'uchacz mo#e sta( si% normalnym studentem od drugiego roku. Je#eli student nie wywi$#e si% ze swoich zobowi$za" mo#e zosta( skre&lony z listy studentów. Taka metamorfoza mo#e by( przedstawiona za pomoc$ automatu sko"czonego z rys. 6, natomiast rys. 7 przedstawia odpowiadaj$cy przypadek u#ycia. Rysunek 6. Automat sko"czony pokazuj$cy mo#liwe przekszta'cenia aktora. UC-3: Uzyskanie dyplomu G#ówni aktorzy: Aktorzy {Kandydat alias Przyj%ty alias Student alias Absolwent alias Wolny Student alias Usuni%ty} Wspieraj$cy aktorzy: Senat, Rektor, Komisja Rekrutacyjna, Uniwersytet G#ówny scenariusz 1. Senat okre&la regu'y dotycz$ce przyjmowania studentów. 2. Rektor powo'uje Komisj% Rekrutacyjn$. 3. Uniwersytet organizuje drzwi otwarte. 4. Kandydat sk'ada podanie. 5. Komisja Rekrutacyjna obwieszcza list% osób przyj%tych. Kandydat zostaje Przyj%ty. 6. Osoba Przyj%ta zaczyna studiowa(. Osoba przyj%ta staje si' Studentem. 7. Student ko"czy pomy&lnie semestry Student podchodzi do egzaminu dyplomowego. Student zostaje Absolwentem. 9. Absolwent otrzymuje dyplom. Rozszerzenia 5a. Kandydat nie mo#e by( przyj%ty z powodu ograniczonej liczby miejsc. 5a1. Kandydat studiuje jako Wolny Student. Powrót do kroku 8. Rysunek 7. Przypadek u#ycia z metamorfoz$ aktorów.

9 Tytu' referatu 9 4. Scenariusze z prologiem W modelowaniu biznesowym procesy s$ g'ówn$ cz%&ci$ opisu (pozosta'e elementy to aktorzy i obiekty informacyjne). Zrozumienie opisu biznesowego wymaga nie tylko zrozumienia w jaki sposób procesy s$ wykonywane, lecz równie# dlaczego. Adolph [1] pisze: system jest niew!a"ciwy je#eli nie dostarcza us!ug, które s$ warto"ciowe dla u#ytkowników. Parafrazuj$c to zdanie mo#na powiedzie(, #e procesy biznesowe s$ niew'a&ciwe, je#eli nie dostarczaj$ us'ug warto&ciowych dla g'ównych aktorów. Dobry sposób zapisu procesów biznesowych powinien wi%c wspiera( zrozumienie celu ka#dego procesu. Z tego punktu widzenia klasyczne przypadki u#ycia maj$ pewne s'abo&ci przedyskutowane poni#ej. Za'ó#my, #e chcemy kontynuowa( rozwój modelu biznesowego dla uniwersytetu, zarysowanego w roz. 3.4 (zobacz przypadek u#ycia UC-3). Za'ó#my, #e chcemy opisa( krok 8 (zaliczanie semestru). Opis móg'by zawiera( kroki z g'ównego scenariusza przypadku u#ycia UC-4 (rys. 8). Jednak#e ta sekwencja kroków nie pokazuje czynno&ci, jakie musz$ by( wykonane zanim student zaczyna semestr. Proponujemy rozszerzenie formy opisu przypadku u#ycia poprzez dodanie prologu. Prolog okre&la sekwencj% czynno&ci, jakie musz$ by( wykonane przed g'ównym scenariuszem (mo#na równie# pomy&le( o symetrycznym rozszerzeniu epilogu lecz do tej pory nie znale)li&my przyk'adu pokazuj$cego u#yteczno&( takiego rozszerzenia). Rysunek 8 opisuje zaliczenie semestru oraz, w formie prologu, wszystkie czynno&ci, jakie musz$ by( wcze&niej wykonane. UC-4: Zaliczanie semestru G#ówny aktor: Student lub Wolny S'uchacz Aktorzy wspieraj$cy: Rektor, Kierownik Jednostki, Rada Wydzia'u Prolog 1. Rada Wydzia'u uchwala program studiów. 2. Dziekan przydziela zaj%cia do zainteresowanych jednostek i ustala osoby odpowiedzialne za przedmiot. 3. Co najmniej tydzie" przed rozpocz%ciem semestru Dziekan og'asza szczegó'owy rozk'ad zaj%( G#ówny scenariusz 4. Student lub Wolny S'uchacz ucz%szcza na zaj%cia. 5. Dziekan ustala termin z'o#enia indeksów w dziekanacie. 6. Student lub Wolny S'uchacz zdaje egzaminy i zdobywa punkty. 7. Student lub Wolny S'uchacz odbywa praktyk% zawodow$. 8. Student lub Wolny S'uchacz sk'ada indeks w dziekanacie. Rozszerzenia 7a. Na danym semestrze nie ma obowi$zkowej praktyki zawodowej. 7a1. Przej&cie do kroku Rysunek 8. Przypadek u#ycia z prologiem.

10 10 Autor 5. UC Workbench UC Workbench to narz%dzie rozwijane od dwóch lat na Politechnice Pozna"skiej. Pocz$tkowo mia'o s'u#y( wspomaganiu pracy analityka podczas edycji wymaga" u#ytkownika, czyli pomaga( w edycji przypadków u#ycia, generowaniu prototypu funkcjonalnego, szacowaniu pracoch'onno&ci wymaga" [15]. Podczas edycji wymaga" analityk mo#e pod'$czy( pod poszczególne kroki przypadków u#ycia szkice ekranów aplikacji i na tej podstawie wygenerowa( makiet% wymaga". T$ sam$ funkcjonalno&( mo#na wykorzysta( podczas pracy nad biznesowymi przypadkami u#ycia. Tym razem zamiast szkiców projektów ekranów mo#emy do'$czy( diagramy (np. BPMN, UML) obrazuj$ce poszczególne procesy biznesowe (rys. 9). Rysunek 9. Makieta procesu biznesowego z odpowiadaj$cym diagramem BPMN. Dodatkowo UC Workbench umo#liwia wygenerowanie papierowej dokumentacji procesów biznesowych, na podstawie przypadków u#ycia. Taki dokument zawiera nast%puj$ce rozdzia'y: 1. Wprowadzenie 2. Aktorzy 3. Procesy biznesowe 4. Obiekty informacyjne G'ówn$ zalet$ takiego podej&cia jest wystarczy zmieni( jaki& przypadek u#ycia, a system automatycznie zmieni makiet% i dokument.

11 Tytu' referatu Podsumowanie Artyku' przedstawia pewne problemy zwi$zane z opisywaniem procesów biznesowych z wykorzystaniem przypadków u#ycia. Eksperymenty przeprowadzone na Politechnice Pozna"skiej pokaza'y, i# przypadki u#ycia s$ prostsze do zrozumienia ni# diagramy BPMN, wi%c ich wykorzystanie wydaje si% by( uzasadnione. Podczas przygotowywania modeli biznesowych zauwa#yli&my wiele zjawisk dotycz$cych aktorów. D'ugo&( trwania procesów biznesowych jest zdecydowanie wi%ksza od d'ugo&ci trwania sesji interakcji pomi%dzy cz'owiekiem a systemem (ang. HCI Human- Computer Interaction), dlatego mo#na zaobserwowa( np. aktorów tworzonych dynamicznie lub metamorfoz% aktorów (rozdz. 3). Kolejnym zaproponowanym rozszerzeniem jest prolog, który umo#liwia pokazanie kontekstu dla danego przypadku u#ycia. LITERATURA 1. Adolph S., Bramble P., Cockburn A., Pols A.: Patterns for Effective Use Cases. Addison- Wesley (2002) 2. Burns, A., Wellings, A. J.: HRT-HOOD: a structured design method for hard real-time systems, Real-Time Systems, Volume 6, Issue 1, p , January Business Process Modeling Notation Version 1.0, May 2004 (http://www.bpmn.org) 4. Cockburn A.: Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley (2000) 5. Douglas C.: Introduction to Statistical Quality Control, Third Edition. Wiley & Sons (1997) 6. Fowler M., Scott K.: UML Distilled. Addison-Wesley (2000) 7. IEEE Guide for Information Technology System Definition Concept of Operations (ConOps) Document, IEEE Std , March Jacobson I., Christerson M., Jonsson P., Overgaard G.: Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach. Addison-Wesley, Reading MA (1992) 9. Kruchten, P.: The Rational Unified Process: An Introduction (2nd Edition). Addison- Wesley (2000) 10. Managing Successful Projects with PRINCE2. The Stationery Office Books (2002) 11. Nawrocki J., Olek!.: A Tool for Use-Case Engineering. Extreme Programming and Agile Methodologies 2005, Lecture Notes in Computer Science 3556, OMG Unified Modeling Language Specification Version 1.5, March 2003 (http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm)

12 12 Autor 13. Penker M., Eriksson H. E.: Business Modeling With UML: Business Patterns at Work. Addison-Wesley (2000) 14. Reisig W.: Petri Nets, An Introduction. EATCS, Monographs on Theoretical Computer Science, W.Brauer, G. Rozenberg, A. Salomaa (Eds.), Springer Verlag, Berlin (1985) 15. Ribu K.: Estimating Object-Oriented Software Projects With Use Cases. Master of Science Thesis. University of Oslo (2001) 16. Schneider G., Winters J. P.: Applying Use Cases: A Practical Guide. Addison-Wesley (1998) 17. Harel D.: Statecharts: A visual formalism for complex systems. Weizmann Institute of Science, Dept. of Computer Science (1986) 18. White S.: BPMN and Business Process Management: Nawrocki J., Olek L.: Use Cases Engineering with UC Workbench. in Zielinski K., Szmuc T. (eds): Software Engineering: Evolution and Emerging Technologies, IOS Press 2005, Nawrocki J., N%dza T., Ochodek M., Olek!.: Describing Business Processes with Use Cases, 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Computer Science, in print. 22. Pilone D., Pitman N.: UML 2.0 in a Nutshell. O Reilly (2005).

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI Streszczenie

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań Koncepcja wykładu: Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek Slajdy/Lektor/Montaż: Łukasz Olek Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu zaawansowana inżynieria oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania.

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. Specyfikacja wymagań Autor: Łukasz Olek Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. 1 Plan wykładów Zasady skutecznego działania Specyfikacja wymagań Kontrola

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE

WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE 1. Wymogi podstawowe Praca dyplomowa: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta,

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo