Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maria Gmytrasiewicz dr Roman Sobiecki Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu Technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne Cele kształcenia Materiał nauczania Zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Źródła finansowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zarządzanie należnościami, gotówką, zapasami i zobowiązaniami Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wartość pieniądza w czasie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Lokaty finansowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kredytowanie działalności przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Preliminowanie inwestycji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Finansowanie obrotów z zagranicą Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w poznaniu podstawowych celów i instrumentów zarządzania finansami przedsiębiorstwa, źródeł finansowania, zasad zarządzania aktywami obrotowymi oraz zobowiązaniami. Ponadto wzbogacisz swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące wartości pieniądza w czasie, lokat finansowych, kredytowania działalności przedsiębiorstw, planowania inwestycji oraz finansowania obrotów z zagranicą. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz pracując z poradnikiem, materiał nauczania, zawiera wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej. Podzielono go na 8 tematów, ściśle ze sobą powiązanych i realizowanych w logicznej kolejności, zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś zagadnienia zawarte w materiale nauczania, ćwiczenia, które mają na celu ukształtowanie umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów, którego pozytywny wynik warunkuje realizację następnego tematu, sprawdzian osiągnięć, czyli przykładowy zestaw zadań i pytań, dzięki któremu sprawdzisz czy nabyłeś niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. W materiale nauczania zostały omówione również treści dotyczące zastosowania użytkowego programu komputerowego (arkusza kalkulacyjnego w programie Excel). Są to głównie bardzo istotne wskazówki praktyczne, które umożliwią Ci wykorzystanie komputera do złożonych obliczeń finansowych. Ćwiczenia zamieszczone w rozdziałach: Wartość pieniądza w czasie, Lokaty finansowe, Kredytowanie działalności przedsiębiorstw zostały tak opracowane byś mógł je wykonać na komputerze, wykorzystując umiejętności ukształtowane na zajęciach z technologii informacyjnej i zdobywał nowe, tzn. byś ciągle rozwijał się informatycznie. Zawsze masz możliwość skontrolowania wyniku obliczeń wykorzystując kalkulator. Sporządzone w programie arkusze możesz wykorzystywać wielokrotnie, testując różne sytuacje praktyczne. 3

5 SCHEMAT UKŁADU JEDNOSTEK MODUŁOWYCH 412[01].Z2 Organizacja i finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02 Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Wykorzystywanie informacji ekonomicznej w procesie decyzyjnym 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, rozróżniać i klasyfikować majątek przedsiębiorstwa, rozróżniać typy operacji gospodarczych, rozróżniać źródła zobowiązań, ustalać skutki niewykonania zobowiązania, obliczać i analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, obliczać i interpretować wskaźniki i miary statystyczne, poruszać się w oknach systemu Windows, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, sterować miejscem zapisu danych na dysku i dyskietkach, stosować podstawowe dane dotyczące arkuszy kalkulacyjnych, formatować i redagować komórki arkusza, stosować zasady adresowania względnego i bezwzględnego komórek, efektywnie wykorzystywać podstawowe działania na komórkach, sporządzać tabele i wykresy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, stosować zasady tworzenia wydruków w arkuszu. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA Po zrealizowaniu tej jednostki modułowej powinieneś umieć: określić podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami jednostki gospodarującej, scharakteryzować źródła finansowania aktywów, scharakteryzować strategie finansowania aktywów, dokonać wyboru sposobu finansowania działalności bieżącej, określić zasady zarządzania zasobami gotówkowymi, należnościami, zobowiązaniami zapasami, wyjaśnić istotę kredytu handlowego, wyjaśnić istotę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, scharakteryzować kredyty bankowe według różnych kryteriów, ocenić opłacalność korzystania z różnych źródeł finansowania działalności, wyjaśnić istotę zmienności pieniądza w czasie, odróżnić pojęcie procentu i stopy procentowej, posłużyć się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym, obliczyć aktualna wartość przyszłej płatności przy udzielaniu i korzystaniu z kredytu handlowego, wypełnić druki wniosku kredytowego, przygotować dokumenty stanowiące załączniki wniosku kredytowego, skontrolować terminy spłaty zobowiązań oraz ściągania należności i roszczeń, określić finansowe i prawne skutki niedotrzymania terminów płatności, przeprowadzić negocjacje w sprawie przyśpieszenia wpływu należności i odroczenia terminu spłaty zobowiązań, obliczyć odsetki od niezapłaconych zobowiązań, określić skutki prawne niewykonywania zobowiązań, wypełnić weksel własny i trasowany, obliczyć dyskonto i redyskonto weksla, wyjaśnić istotę preliminowania inwestycji, określić metody oceniające efektywność zamierzeń inwestycyjnych, ocenić opłacalność inwestycji, obliczyć przyszłą wartość lokat stosując rachunek odsetkowy i dyskontowy, skorzystać z informacji, prospektów, ulotek przy wyborze form lokowania środków pieniężnych, skorzystać z ceduły giełdowej w zakresie funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych, rozróżnić sposoby ograniczania ryzyka kursowego dla przedsiębiorstwa, scharakteryzować formy rozliczeń finansowych w obrotach z zagranicą, zastosować złożone formuły w arkuszu kalkulacyjnym Excel do obliczeń: wartości obecnej i przyszłej lokaty i strumieni pieniądza, kwoty odsetek, realnej stopy procentowej, stopy dyskontowej; zastosować funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym Excel do obliczeń: stałej raty kredytu, wartości spłaty kapitału dla danej inwestycji przy założeniu okresowych i stałych rat i stałego oprocentowania oraz wartości spłaconych odsetek w podanym okresie przy założeniu okresowych, stałych płatności i stałej stopy procentowej, utworzyć zestawienia graficzne w arkuszu kalkulacyjnym Excel do sytuacji praktycznych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Materiał nauczania Zasady gospodarki finansowej obejmujące przedsiębiorstwa są określone przez przepisy prawne i dotyczą: powoływania i tworzenia oraz funkcjonowania przedsiębiorstw, tworzenia i dysponowania funduszami własnymi, korzystania przez firmy z kredytów i innych usług bankowych, stosowania cen, stawek, taryf i opłat, płacenia podatków, podziału zysku. Finanse przedsiębiorstwa obejmują zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy. Zarządzanie finansami polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz racjonalnym lokowaniu ich w składnikach majątkowych. Nadrzędnym celem zarządzania finansami jest wzrost wartości firmy, który umożliwia maksymalizację korzyści przypadających udziałowcom firmy. Maksymalizowanie korzyści można osiągnąć poprzez: maksymalizowanie zyskowności kapitałów własnych, optymalizowanie nadwyżki finansowej 1. Skalę zyskowności firmy określa głównie: poziom stopy zyskowności kapitałów własnych, kwota zysku i jej dynamika, marża zysku na sprzedaży oraz relacja miedzy zyskiem a amortyzacją. Nadwyżka finansowa (cash flow) jest sumą zysku netto i amortyzacji. Decyzje finansowe obejmują dwa obszary: finansowanie, inwestowanie. Podejmowane decyzje finansowe wpływają w przedsiębiorstwie na: wielkość i strukturę aktywów, wielkość i strukturę kapitału, koszt alternatywnych sposobów finansowania, wielkość dywidend w stosunku do zysków. Decyzjom finansowym towarzyszy ryzyko, które nie powinno przekroczyć określonego poziomu ryzyka granicznego. Ryzyko jest tym wyższe, im wyższe zyski w stosunku do zaangażowanego kapitału zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo nie może utracić płynności finansowej (zdolności do regulowania bieżących zobowiązań). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wymaga od osób, które tym się zajmują odpowiedniej wiedzy. Za prawidłowość i efektywność operacji finansowych w małych przedsiębiorstwach odpowiadają właściciele, kierownicy firmy, w dużych zaś menedżer finansowy. Podejmowane przez nich bieżące i perspektywiczne decyzje finansowe powinny uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne, a w szczególności koniunkturę gospodarczą, 1 Witold Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa

9 politykę fiskalną, poziom inflacji, politykę monetarną państwa oraz interwencjonizm państwowy. Narzędzia zarządzania finansami: analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, która umożliwia ocenę zgodności realizacji operacji finansowych w stosunku do założeń i jest punktem wyjścia do planowania i podejmowania decyzji na przyszłość. Obejmuje analizę pionową, poziomą i wskaźnikową. planowanie finansowe. Strategia finansowania to zespół określonych zasad, którymi kieruje się przedsiębiorstwo przy określaniu struktury majątku oraz źródeł jego finansowania w celu osiągnięcia zamierzonego celu 2. W zależności od wielkości posiadanych kapitałów własnych, kondycji finansowej i stosunku do ryzyka przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność w oparciu o następujące strategie 3 : - zachowawczą, - umiarkowaną, - dynamiczną. Strategia zachowawcza (tradycyjna) zakłada finansowanie aktywów trwałych netto oraz całości aktywów obrotowych kapitałami stałymi (kapitał własny i zobowiązania długoterminowe). Strategia ta ogranicza ryzyko działalności, świadczy o ustabilizowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale nie prowadzi do dynamicznego rozwoju firmy. Strategia umiarkowana (harmonijna, równowagi) zakłada podział aktywów obrotowych na część stałą i zmienną. Część stała pokrywana jest kapitałami stałymi, a część zmienną zobowiązaniami krótkoterminowymi np. kredytami obrotowymi, kredytami kupieckimi oraz zobowiązaniami. Jest stosunkowo bezpieczna, ponieważ przedsiębiorstwo nie traci bieżącej płynności finansowej. Przedsiębiorstwa stosujące tę strategię dążą do dalszego rozwoju ograniczając ryzyko. Strategia dynamiczna zakłada, że cały majątek trwały powinien być pokryty kapitałami stałymi, natomiast aktywa obrotowe w całości finansowane są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Jest to bardzo ryzykowna strategia i przez znaczną część wierzycieli oceniana ujemnie. Wykorzystują ją przedsiębiorstwa ekspansywne, dążące do maksymalizacji zysku w stosunku do kapitałów własnych. Zaangażowanie kapitałów w aktywa trwałe powoduje ich zamrożenie na dłuższy okres czasu, dlatego wartość aktywów trwałych netto powinna znaleźć pokrycie w kapitale własnym i zobowiązaniach długoterminowych. Zasady kształtowania struktury kapitału: - ustalenie maksymalnego poziomu zadłużenia w stosunku do posiadanego majątku, zwracając uwagę jednocześnie na pozom zadłużenia krótkookresowego i długookresowego, - ustalenie minimum kapitałów własnych, w literaturze ekonomicznej zakłada się, że udział kapitału własnego w przedsiębiorstwie powinien kształtować się w granicach 50%, - ustalenie granicy zadłużenia, aby nie obniżać zyskowności przedsiębiorstwa. Nie stosowanie się do powyższych zasad może doprowadzić przedsiębiorstwo do utraty bieżącej płynności finansowej, trudności w regulowaniu zobowiązań długoterminowych a w konsekwencji do jego bankructwa. 2 Ewa Jarocka: Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa Ewa Jarocka: Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa

10 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Wyjaśnij definicję finansów. 2. Na czy polega zarządzanie finansami? 3. Jakie są cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa? 4. Jakie znasz narzędzia zarządzania finansami? 5. Jakie wyróżniamy strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa? 6. Jakie są zasady kształtowania struktury kapitału? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Porównaj strategię umiarkowaną i dynamiczną finansowania działalności przedsiębiorstwa. Która strategia jest korzystniejsza dla przedsiębiorstwa? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zgromadzić literaturę do wykonania ćwiczenia, 3) ustalić charakterystyczne cechy strategii umiarkowanej i dynamicznej, 4) porównać cechy strategii umiarkowanej z dynamiczną, 5) zapisać w tabeli różnice i podobieństwa strategii wynikające z porównania cech arkusz ćwiczeniowy nr 1, 6) porównać uzyskane wyniki w grupie, 7) odpowiedzieć na pytanie, która strategia jest korzystniejsza dla przedsiębiorstwa? Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6, arkusz ćwiczeniowy nr 1. Arkusz ćwiczeniowy nr 1 Strategia umiarkowana Różnice Strategia dynamiczna Podobieństwa 9

11 Ćwiczenie 2 Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zgromadzić literaturę do wykonania ćwiczenia, 3) uzupełnić arkusz ćwiczeniowy nr 2 załączony tekst, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6, arkusz ćwiczeniowy nr 2. Arkusz ćwiczeniowy nr 2 Działalność przedsiębiorstwa oparta jest na ciągłym przepływie pieniądza. Finanse przedsiębiorstwa związane są z i. środków pieniężnych. Realizacja określonych celów przedsiębiorstwa w głównej mierze zależy od zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Polega ono na oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych. Głównym celem zarządzania finansami jest dążenie do., który może być osiągnięty poprzez. i. Z procesem zarządzania finansami związane jest ryzyko finansowe, które jest tym większe im Aby przedsiębiorstwo nie zbankrutowało ryzyko finansowe powinno osiągnąć poziom tzw... Narzędziami zarządzania finansami są. i. Osobą odpowiedzialną za właściwie podjęte decyzje finansowe w dużych przedsiębiorstwach jest. Strategia finansowa to zespół określonych zasad, którymi kieruje się przedsiębiorstwo przy określaniu. oraz.. w celu maksymalizacji zysku Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcia: finansów? zarządzania finansami? strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa? 2) określić podstawowe cele zarządzania finansami? 3) określić instrumenty zarządzania finansami? 4) scharakteryzować strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa? 5) porównać strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa? 6) wymienić zasady uwzględniane przy kształtowaniu struktury kapitału? Tak Nie 10

12 4.2. Źródła finansowania Materiał nauczania Każde przedsiębiorstwo realizując swoje cele dysponuje określonymi zasobami majątkowymi, odpowiednią baza materialną. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa dzielimy na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Aktywa trwałe występują w wielu procesach, zużywając się stopniowo, natomiast aktywa obrotowe uczestnicząc w procesach gospodarczych znajdują się w ciągłym ruchu, zmieniając swoją postać. Działalność operacyjna i inwestycyjna przedsiębiorstwa uzależniona jest od zgromadzonych kapitałów. Wysokość kapitałów zależy od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Większe możliwości dostępu do kapitału mają spółki akcyjnej, ponieważ kapitał może być pozyskiwany na rynku kapitałowym, mniejsze możliwości mają jednoosobowe przedsiębiorstwa prywatne, czy spółki takie jak: spółka partnerska, czy cywilna. Sposób pozyskiwania kapitałów umożliwiających realizację określonych celów przedsiębiorstwa i finansujących majątek przedstawia poniższy rysunek. Finansowanie majątku przedsiębiorstwa ze względu na dostęp do kapitału ze względu na czas korzystania z kapitału ze względu na źródło pochodzenia kapitału zewnętrzne wewnętrzne obce własne długoterminowe krótkoterminowe Rys Finansowanie majątku przedsiębiorstwa Źródło: Ewa Jarocka: Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2004 Finansowanie zewnętrzne - kapitał potrzebny przedsiębiorcy do działalności pochodzi z zewnątrz. W zależności od formy własności przedsiębiorstwa przybiera różne nazwy: fundusz założycielski występuje w przedsiębiorstwie państwowym, fundusz udziałowy występuje w spółdzielniach, 11

13 kapitał zakładowy w spółkach akcyjnych, kapitał właścicieli występuje w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych, kapitał właściciela występuje w przedsiębiorstwie prywatnym. Finansowanie wewnętrzne, czyli samofinansowanie jest możliwe wówczas, gdy przedsiębiorstwo osiąga dodatni wynik finansowy, czyli nadwyżkę przychodów nad poniesionym kosztami. Finansowanie wewnętrzne związane może być również ze sprzedażą zbędnych składników majątkowych oraz ze środkami pochodzącymi z amortyzacji. Finansowanie długoterminowe związane jest z zaangażowaniem środków w przedsiębiorstwie na stałe lub długofalowo, dotyczy działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Okres zwrotu zaangażowanych środków jest dłuższy niż 1 rok. Kapitały pochodzą od właścicieli oraz kredytodawców. Finansowanie krótkoterminowe związane jest z działalnością bieżącą przedsiębiorstwa. Dotyczy pozyskania środków, których okres zwrotu jest krótszy niż 1 rok. Środki te przeznaczone są na uregulowanie bieżących zobowiązań. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się zobowiązania wobec: dostawców za zakupione materiały, usługi obce, budżetów z tytułu niezapłaconych podatków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za należne składki, banków i instytucji pozabankowych za zaciągnięte kredyty i pożyczki, których termin płatności nie przekracza 1 roku, pracowników z tytułu naliczonych i niewypłaconych wynagrodzeń. Kapitał własny wnosi do przedsiębiorstwa właściciel lub współwłaściciele, którzy tym samym nabywają prawo do uczestniczenia w podziale zysku, decydują o jego wykorzystaniu. Może przybierać postać pieniężną lub rzeczową (aport). W przypadku dużych strat kapitał własny ulega zmniejszeniu i może być zwrócony tylko w części w momencie likwidacji lub nawet utracony w całości. Z tego powodu podmioty wnoszące kapitał własny są zainteresowane efektywnością i rentownością przedsiębiorstwa. Kapitały własne tworzy się poprzez: wniesienie przez właściciela lub współwłaściciela określonych wartości w formie pieniężnej lub rzeczowej (kapitał założycielski), gromadzenie części osiągalnych nadwyżek i tworzenie tzw. kapitału samofinansowania. Postać kapitału własnego zależy od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach państwowych tworzy się dwa podstawowe fundusze własne: fundusz założycielski, który powstaje z wydzielenia części własności państwowej, oddanej w użytkowanie przedsiębiorstwa w zamian za wpłatę części zysku do budżetu, fundusz przedsiębiorstwa, który powstaje i corocznie powiększa się z części osiąganego zysku, służy on także na pokrycie ewentualnych strat. W spółdzielniach mogą być tworzone trzy fundusze własne: fundusz udziałowy, który powstaje z wpłat udziałów członkowskich - każdy członek spółdzielni może wpłacić dowolną liczbę udziałów, ale przynajmniej jeden, fundusz wkładów, który tworzony jest z rzeczowych wkładów członków, fundusz zasobowy, który tworzony jest z wpisowego członków i z części corocznie osiągalnego zysku, służy on w pierwszej kolejności na pokrycie ewentualnych strat. W spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych tworzony jest jeden kapitał założycielski z wkładów kapitałowych wspólników, zwany kapitałem zakładowym lub kapitałem spółki. Jeżeli wspólnicy decydują się na przeznaczenie części zysku na powiększenie kapitału, nie tworzy się nowego kapitału, a powiększa się kapitał zakładowy. Kapitał spółki stanowi o jej majątku. Wobec wierzycieli gwarancję stanowi nie tylko kapitał spółki, ale także osobisty majątek wspólników (z wyjątkiem komandytariuszy w spółkach 12

14 komandytowych i akcjonariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych). Wkłady mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub rzeczowej (aporty). W spółkach komandytowo-akcyjnych tworzy się kapitał zakładowy z wkładów wspólników i akcji, który powinien wynosić, co najmniej 50 tys. zł. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał powstaje z wkładów założycieli, tworząc kapitał zakładowy, który dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Wysokość udziałów poszczególnych założycieli jest wpisana w umowie spółki. Określenie ich wysokości jest ważne, ponieważ wspólnicy odpowiadają wobec wierzycieli do wysokości wkładów (udziałów). Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić minimum 50 tys. zł i dzieli się na udziały nie mniejsze niż 500 zł. Wspólnicy wnoszą jeden lub więcej udziałów w formie pieniężnej lub rzeczowej. Ponadto w spółkach z o.o. mogą być tworzone inne kapitały, np. kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy. Kapitały te tworzone są z części wygospodarowanego zysku, nie są obligatoryjne. W spółkach akcyjnych kapitał założycielski składa się z kapitału zakładowego zwanego akcyjnym, którego wysokość musi wynosić minimum 500 tys. zł. Jest on podzielony na akcje o wartości nominalnej minimum 1 zł. Większość akcji sprzedawana jest za gotówkę, ale część z nich może być wydawana za aporty. Łączna wartość kapitału akcyjnego i liczba akcji musi być określona w statucie spółki akcyjnej i rejestrze przedsiębiorstw. W spółce akcyjnej tworzone są obligatoryjnie inne kapitały, a mianowicie kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy. Kapitał własny powinien odpowiadać, co najmniej wartości aktywów trwałych firmy. Struktura kapitału im wyższy jest udział kapitału własnego w całym kapitale, tym mniejsza zależność przedsiębiorstwa od innych instytucji i kontrahentów. Konieczne jest zachowanie właściwej struktury kapitału, ponieważ decyduje ona o zachowaniu płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie, gdy przedsiębiorstwo stara się o kredyt bankowy lub kredyt handlowy. Kapitały własne są fundamentem każdej działalności gospodarczej, ale mają one ograniczone rozmiary i dlatego prawie każde przedsiębiorstwo poszukuje dodatkowych, obcych źródeł finansowania. Kapitał obcy stanowią zobowiązania wobec wierzycieli oraz kredyty i pożyczki udzielone na ściśle określony czas, za wynagrodzeniem w formie odsetek. Formy finansowania obcego przestawia poniższy rysunek. Formy finansowania obcego venture capital kredyty bankowe pozabankowe kredyty leasing franchising factoring forfaiting Rys Formy finansowania obcego Źródło: opracowanie własne Leasing - jest to usługa finansowa stanowiąca w istocie alternatywną do kredytu bankowego formę finansowania zakupów majątku trwałego. Polega na przekazaniu przez finansującego środka trwałego (przedmiotu leasingu) do wykorzystania w określonym czasie korzystającemu, który z kolei zobowiązuje się do dokonywania w regularnych odstępach czasu płatności (tzw. rat leasingowych) na rzecz finansującego. 13

15 Finansującym może być np. producent oddający swoje wyroby w użytkowanie innym przedsiębiorstwom (leasing bezpośredni) lub pośrednik, np. bank lub wyspecjalizowana firma leasingowa (leasing pośredni). Umowa leasingu powinna spełniać następujące warunki: musi być zawarta na czas określony i suma opłat ustalonych w umowie musi być, co najmniej równa wartości początkowej środka trwałego, który jest przedmiotem leasingu. Umowie leasingu towarzyszy również opcja zakupu po zakończeniu umowy, co oznacza, że korzystający może zakupić użytkowany środek trwały za uzgodnioną cenę. Najczęściej wyróżnia się leasing operacyjny (jest umową długoterminową) i finansowy (jest umową krótkoterminową). Zalety leasingu: firmy leasingowe przeważnie nie wymagają zabezpieczenia środka trwałego albo wymagają niewysokiego zabezpieczenia, prosta procedura i szybko dochodzi do podpisania umowy, opłaty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu, co zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Factoring jest to forma finansowania przedsiębiorstw polegająca na wykupie przez faktora po określonej cenie nieprzeterminowanych wierzytelności faktoranta w połączeniu ze świadczeniem na jego rzecz dodatkowych usług. Przedmiotem faktoranta są zazwyczaj wierzytelności krótkoterminowe, głównie z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług. Faktor skupuje należności faktoranta przed terminem ich wymagalności, a tym samym finansuje swego klienta. Zaletą factoringu jest to, że faktorant dość szybko ma dostęp do gotówki, co skraca cykl inkasa należności i wpływa pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Wyróżniamy factoring pełny (właściwy), niepełny (niewłaściwy) i mieszany. Uczestnikami faktoringu są: faktor to instytucja finansowa specjalizująca się w nabywaniu wierzytelności przysługujących faktorantowi oraz świadcząca dodatkowe usługi związane z obsługą wierzytelności w ramach umowy factoringowej w zamian za otrzymaną prowizję. faktorant wierzyciel będący zazwyczaj dostawcą towarów lub usług, sprzedający przysługującą mu wierzytelność faktorowi. dłużnik odbiorca towarów lub usług, który ma zobowiązanie wobec faktoranta. Za usługi faktor pobiera opłaty: odsetki, prowizje w wysokości obliczonej od wartości brutto faktury oraz opłaty za dodatkowe usługi. Forfaiting podobnie jak factoring jest to instrument finansowy polegający na zakupie przez forfaitera tytułu eksportu towarów i usług bez regresu w stosunku do fortfaitysty, jest to korzystne dla sprzedawcy wierzytelności. Warunkiem umowy forfaitingowej jest bezregresowy skup wierzytelności przez forfaitera. Ponosi on wówczas pełne ryzyko niewypłacalności samego dłużnika, a także ryzyko ekonomiczne i polityczne kraju dłużnika, dlatego forfaiting w porównaniu z factoringiem jest bardzo drogi. Jego przedmiotem są należności średnio- i długoterminowe. Forfating dotyczy z reguły 100% wierzytelności z tytułu danej transakcji. Często wierzytelności te zabezpieczone są wekslem. Forfaiter - podmiot, który specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności przysługujących forfaityście. Funkcję forfaitysty pełnią wyspecjalizowane instytucje finansowe: banki, towarzystwa forfaitingowe, spółki factoringowe. Forfaitysta wierzyciel będący zazwyczaj dostawcą, eksporterem towarów lub usług, sprzedający przysługującą mu wierzytelność forfaiterowi. 14

16 Franchising polega na ścisłej współpracy dwóch jedno duże mające określoną pozycję na rynku a drugie małe lub rozpoczynające prowadzenie działalności niezależnych przedsiębiorstw (pod względem prawnym i finansowym) w zakresie zbytu umożliwiającym dystrybucje towarów, usług i technologii. Franchisingodawca udziela franchisingobiorcy prawa do korzystania ze swojego znaku i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Do zalet franchisingu dla franchisingobiorcy należą: mniejsze środki finansowe na stworzenie przedsiębiorstwa, renoma firmy eliminuje ryzyko niepowodzenia, uniknięcie kosztów dotyczących promocji oraz reklamy. Do wad zaliczyć należy: ograniczenie prawa własności i opłaty franchisingowe. Venture capital to kapitał wysokiego ryzyka, gdzie udostępnienie kapitału rekompensowane jest przez duże zyski, choć i strata jest bardzo prawdopodobna. W Polsce jako forma obcego finansowania nie jest jeszcze w pełni wykorzystywana. Na świecie kapitał ten jest oferowany przez wyspecjalizowane instytucje, które łączą sposoby działania banku i towarzystwa ubezpieczeniowego Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Jakie znasz źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa? 2. Jakie są różnice między finansowaniem zewnętrznym a wewnętrznym? 3. Jakie są różnice między kapitałami własnymi a obcymi? 4. Jakie znasz rodzaje kapitałów własnych w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjno-prawnych? 5. Jakie znasz formy finansowania obcego? 6. Co stanowi istotę leasingu? 7. Co jest istotą franchisingu? 8. Jakie strony uczestniczą w factoringu? 9. Co jest istotą forfaitingu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaklasyfikuj kapitały występujące w przedsiębiorstwie B do kapitałów własnych lub obcych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z przykładami kapitałów w przedsiębiorstwie B, 2) zaklasyfikować podane przykłady kapitałów do kapitałów własnych lub obcych stawiając znak X w odpowiedniej kolumnie arkusz ćwiczeniowy nr 3, 3) sprawdzić poprawność rozwiązania w grupie. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6, arkusz ćwiczeniowy nr 3. 15

17 Arkusz ćwiczeniowy nr 3 Przykłady kapitałów w przedsiębiorstwie B Zobowiązania wobec urzędu skarbowego Z wygospodarowanego zysku zakupiono nową maszynę Przedsiębiorstwo zakupiło materiały do produkcji na kredyt Przedsiębiorstwo sprzedało firmie faktoringowej wierzytelność Pozyskano nowy samochód w drodze leasingu Odbiorca dokonał przedpłaty na zakup 100 garniturów Odbiorca nabył garnitury i wystawił weksel płatny po 40 dniach Kapitał własny Kapitał obcy Ćwiczenie 2 Oceń, która forma finansowania zakupu maszyny do produkcji będzie bardziej opłacalna dla przedsiębiorstwa: czy kredyt inwestycyjny czy leasing? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zgromadzić literaturę do wykonania ćwiczenia, 3) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje o kredycie inwestycyjnym i leasingu, 4) porównać wady i zalety obu form finansowania zakupu maszyny do produkcji, 5) przedstawić ocenę opłacalności kredytu inwestycyjnego i leasingu, wykorzystując przykładowy wykaz rat kredytowych i rat leasingowych, 6) dokonać wyboru korzystniejszego sposobu finansowania zakupu maszyny do produkcji, 7) zweryfikować ocenę opłacalności w grupie. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału 6, przykładowy wykaz rat kredytowych od kredytu inwestycyjnego i rat leasingowych, kalkulator. Ćwiczenie 3 Oblicz ile zarobi firma faktoringowa na transakcji i jaką kwotę otrzyma przedsiębiorstwo E? Przedsiębiorstwo E zawarło umowę z firmą faktoringową o sprzedaż wierzytelności na kwotę zł. Na podstawie umowy opłaty wynoszą: odsetki od kwoty wierzytelności 12%, prowizja za obsługę wierzytelności 5% od kwoty wierzytelności. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) obliczyć odsetki od kwoty wierzytelności, 3) obliczyć wysokość prowizji za obsługę wierzytelności, 4) odliczyć, ile zarobi na tej transakcji firma factoringowa?, 5) obliczyć kwotę, którą otrzyma przedsiębiorstwo E, 6) zaprezentować efekty swojej pracy. 16

18 Wyposażenie stanowiska pracy: kalkulator, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) scharakteryzować rodzaje kapitałów z uwzględnieniem różnych kryteriów finansowania majątku przedsiębiorstwa? 2) wyjaśnić różnice między finansowaniem wewnętrznym a finansowaniem zewnętrznym działalności przedsiębiorstwa? 3) rozróżnić kapitały własne od obcych? 4) rozróżnić kapitały własne w przedsiębiorstwach o rożnych formach organizacyjno-prawnych? 5) wymienić źródła finansowania obcego? 6) określić istotę leasingu? 7) scharakteryzować factoring? 8) scharakteryzować franchising? 9) scharakteryzować forfaiting? 10) ocenić opłacalność korzystania z różnych źródeł finansowania działalności? 11) dokonać wyboru sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa? Tak Nie 17

19 4.3. Zarządzanie należnościami, gotówką, zapasami i zobowiązaniami Materiał nauczania Zarządzanie należnościami Należności to roszczenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego dłużników. Stanowią rezultat sprzedaży produktów i towarów na zasadach kredytu manipulacyjnego i kupieckiego tzn. zapłata nastąpiła w okresie późniejszym. W przypadku kredytu manipulacyjnego jest to zwykle kilka dni po wykonaniu świadczenia, natomiast w przypadku kredytu kupieckiego jest to okres dłuższy. Zarządzanie należnościami utożsamiane jest z polityką kredytową przedsiębiorstwa wobec swoich odbiorców, której celem jest stworzenie dogodnych warunków współpracy. Sprzedaż z odroczoną płatnością to często warunek zakupu produktów i usług, ponieważ odbiorcy nie posiadając wolnych, własnych środków pieniężnych nie muszą korzystać z kredytu bankowego. Zarządzanie należnościami opiera się na następujących zasadach: klasyfikowanie klientów od strony ich gotowości i możliwości do spłaty zadłużenia, formułowanie założeń polityki kredytowej w stosunku do swoich kontrahentów (odbiorców), stosowanie odpowiedniej polityki inkasowania należności i kontrolowanie jego prawidłowego przebiegu celem przyśpieszenia wpływu należności. W warunkach rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa w celu zwiększenia sprzedaży oraz przyspieszenia inkasa należności stosują zachęty dla odbiorców w postaci: skonta, bonifikat, oraz upustów. Skonto to opust, który odbiorca może sobie potrącić od sumy faktury, jeżeli reguluje ją gotówką. Wzór na obliczanie rocznej stopy oprocentowania kredytu kupieckiego przy zastosowaniu skonta: Roczna stopa procentowa kredytu kupieckiego = stopa skonta okres zapłaty w dniach - okres skonta w dniach x 365 Sprzedaż na kredyt daje przedsiębiorstwom możliwości zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży, może również wpływać na wzrost zysków. Z takiej możliwości zakupów korzysta coraz większa liczba klientów. Zbyt długi okres kredytowania należności może wpłynąć na pogorszenie sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa. Należy systematycznie dokonywać okresowej oceny stanu należności, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy podjąć określone działania mające na celu poprawę ściągalności należności. Mogą również pojawić się należności nieściągalne. Finansowanie należności od odbiorców związane jest ze wzrostem kosztów działalności bieżącej i zamrożeniem środków pieniężnych oraz powstaniem zatorów płatniczych. Przedsiębiorstwa nie mając natychmiastowych płatności za sprzedane towary zmuszone są do szukania obcych źródeł finansowania. Prowadzi to wzrostu kosztów zmiennych o koszt kredytu (oprocentowanie), nie wpływa to jednak na wzrost kosztów stałych. Ponadto przedsiębiorstwa zabezpieczając się przed terminowym inkasem należności żądają od klientów odpowiednich form gwarancji spłat i ubezpieczenia ryzyka strat spowodowanych niewypłacalnością. Nie bez znaczenia jest określenie w umowie z klientem form rozliczeń pieniężnych. 18

20 Wzrost kosztów zmiennych związanych z finansowaniem należności, przy zwiększonej sprzedaży oraz wydłużenie okresu kredytowania przedsiębiorstwa może w następnym roku przyczynić się do osiągnięcia przyrostu zysku brutto. Do oceny stanu należności służą następujące wskaźniki: - wskaźnik obrotu (rotacji) należnościami, który informuje, ile razy w badanym okresie przedsiębiorstwo odtwarza stan należności. wskaźnik obrotu należnościami sprzedaż netto = przeciętny stan należności wskaźnik obrotu należnościami w dniach określa, ile dni upływa od momentu sprzedaży towarów do chwili wpływu gotówki. wskaźnik obrotu ilość dni w okresie należnościami w dniach = wskaźnik obrotu należnościami Zarządzanie zapasami Zapasy to składniki majątkowe obejmujące surowce, materiały, produkcję w toku, półfabrykaty oraz wyroby i towary. Czynniki mające wpływ na wielkość zapasów w przedsiębiorstwie to: przedmiot działalności przedsiębiorstwa, wielkość produkcji, szybkość rotacji środków obrotowych. Gromadzenie i utrzymanie zapasów powoduje określone koszty: koszty zamrożenia określonych środków pieniężnych w zapasach, koszty składowania, przechowywania i obrotu wewnątrz firmy, koszty ubezpieczenia od wypadków, kradzieży i szkód losowych. Z zapasami łączy się ryzyko strat, jakie może powstać wskutek zgromadzenia nie przydatnych materiałów, wytworzenia wyrobów lub nabycia towarów w ilościach przekraczających możliwości ich zbytu, a także spadku ich cen na rynku poniżej kosztu własnego. Sfinansowanie tych zapasów w znacznej części obcymi kapitałami wiąże się z ryzykiem utraty zdolności płatniczej przez przedsiębiorstwo wskutek braku wpływów gotówkowych ze sprzedaży. Za optymalny uważa się taki zapas, który umożliwia utrzymanie ciągłości produkcji i sprzedaży oraz zmniejsza do minimum koszty ich magazynowania. Z finansowego punktu widzenia istotna jest klasyfikacja zapasów ze względu na funkcje spełniane w przedsiębiorstwie na: zapasy prawidłowe, które obejmują zapasy bieżące, sezonowe i rezerwowe, zapasy nieprawidłowe, obejmują zapasy nadmierne i zbędne Zapasy prawidłowe to zapasy, które pozwalają na realizację zadań produkcyjnych przedsiębiorstwa i umożliwiają zachowanie ciągłości produkcji i sprzedaży. Zapasy bieżące zapewniają ciągłość produkcji oraz sprzedaży. Ich optymalna wielkość powinna być określona na podstawie odpowiednich kalkulacji - norm zapasów. Maksymalny zapas bieżący powinien pokrywać potrzeby, jakie występują miedzy dwoma kolejnymi dostawami. Ulega on obniżeniu do zera w dniu kolejnej dostawy. Zapasy sezonowe przekraczają bieżące potrzeby przedsiębiorstwa. Gromadzone są w związku z sezonowością potrzeb konsumentów, przed okresami wzmożonego zbytu. Zapasy rezerwowe nazywane są zapasami minimalnymi lub bezpieczeństwa. Zapasy nadmierne przekraczają uzasadnione ekonomicznie potrzeby w zakresie zapasów bieżących i sezonowych. Zapasy zbędne nie mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwie 19

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda Zarządzanie należnościami Paulina Drozda Należności Należności to roszczenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego dłużników. Stanowią rezultat sprzedaży produktów i towarów na zasadach kredytu manipulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK Trzydnik Duży, maj 2015 rok ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 05 maja 2015 r. w s p r a w i e : sprawozdania finansowego gminy

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym. Etap szkolny. Rok szkolny 2013/2014

XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym. Etap szkolny. Rok szkolny 2013/2014 XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym Etap szkolny Rok szkolny 2013/2014 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo