Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej"

Transkrypt

1 Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1

2 Działalności gospodarstwa rolnego Działalność operacyjna obejmuje transakcje gospodarstwa rolnego wynikające z jego bieżącego funkcjonowania, a więc te, które przynoszą przychody ze sprzedaży produkcji roślinnej, zwierzęcej i działalności ubocznej (np. usług świadczonych sprzętem gospodarstwa) jak i te, które tworzą koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania gospodarstwa rolniczego, bądź tylko jego istnienia 2

3 Działalności gospodarstwa rolnego Działalność inwestycyjna obejmuje nabywanie i zbywanie składników majątku trwałego gospodarstwa rolnego 3

4 Działalności gospodarstwa rolnego Działalność finansowa obejmuje wszelkie kredyty i pożyczki pobierane na cele gospodarstwa rolnego i spłacane (bez kosztów obsługi - prowizji bankowych, odsetek). Praktycznie działalność ta związana jest z operacjami, które prowadzą do zmian wielkości i struktury kapitałów zaangażowanych w gospodarstwie 4

5 Działalność prywatna obejmuje wszelkie zaszłości nie związane z gospodarstwem rolnym 5

6 Sprzedaż wartość rzeczy i usług przekazanych za gotówkę lub na kredyt, bez kwoty podatku należnego od towarów i usług (VAT) 6

7 Wpłaty i Wpływy Wpłaty pieniądze uzyskane w okresie obrachunkowym ze sprzedaży produktów, usług oraz z tytułu otrzymanych dopłat i subwencji. Wpływy (sprzedaż) wartość rzeczy i usług przekazanych za gotówkę lub na kredyt, bez kwoty podatku należnego od towarów i usług (VAT). 7

8 Przychody Przychody jest to wpływy w okresie obrachunkowym skorygowane o zapasy: z początku (-) i z końca (+) tego okresu. 8

9 Przychody (rachunkowo) Przychody to wpływy z działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego, skorygowane o wartość: różnicy zapasów produktów pomiędzy końcem i początkiem roku, własnych produktów potencjalnie towarowych, zużytych w gospodarstwie rolnym, środków produkcji przekazanych nieodpłatnie z gospodarstwa rolnego, nieodpłatnie przekazanych produktów dla inwestycji gospodarstwa rolnego, nieodpłatnych przekazań produktów produkcji poza gospodarstwo rolne 9

10 Produkcja Produkcja to przychody w okresie obrachunkowym skorygowane transakcje nietowarowe. 10

11 Schemat obliczania produkcji w gospodarstwie rolnym Układ tradycyjny polski Zapasy produktów na pocz. roku Sprzedaż (produkcja towarowa brutto) Stan zwierząt na pocz. roku Zwierzęta z zakupu Produkty roślinne z zakupu Przekazania nieodpłatne Zapasy produktów na końcu roku Stan zwierząt na końcu roku PRODUKCJA KOŃCOWA PRODUKCJA KOŃCOWA NETTO BRUTTO Układ UE (FADN) Zapasy produktów na pocz. roku Sprzedaż (produkcja towarowa brutto) Stan zwierząt na pocz. roku Zwierzęta z zakupu Przekazania nieodpłatne Zużycie produkcyjne produktów potenc. towar. PRODUKCJA Zapasy produktów na końcu roku Stan zwierząt na końcu roku 11

12 Wartość produkcji (rachunkowo) Wartość produkcji gospodarstwa rolnego, skorygowana o wartość: własnych produktów potencjalnie towarowych, zużytych w gospodarstwie rolnym, nieodpłatnie przekazanych produktów dla inwestycji gospodarstwa rolnego, nieodpłatnie przekazanych produktów gospodarstwa poza gospodarstwo rolne 12

13 Koszty to wartość zużytych środków produkcji wraz ze świadczeniami finansowymi mającymi związek z działalnością operacyjną gospodarstwa rolnego w zdefiniowanym czasie 13

14 Zakup jest to wartość środków i usług pozyskanych za gotówkę bądź kredyt. Jeśli to możliwe, kwota ta powinna być pomniejszona o podatek naliczony od wartości dodanej (VAT) 14

15 Wypłaty i Wydatki Wypłaty suma pieniędzy wydatkowana w okresie obrachunkowym. Wydatki (zakup) jest to wartość środków i usług pozyskanych za gotówkę bądź kredyt. Jeśli to możliwe, kwota ta powinna być pomniejszona o podatek naliczony od wartości dodanej (VAT). 15

16 Koszty bezpośrednie Koszty które można bez żadnej wątpliwości zaliczyć do określonej działalności produkcyjnej i których wielkość ma proporcjonalny związek ze skalą produkcji. Ogólną zasadą przyświecającą zaliczaniu określonych składników kosztów do kosztów bezpośrednich jest jednoczesne spełnienie trzech kryteriów, a mianowicie: można je bez żadnej wątpliwości zaliczyć do określonej działalności; ich wielkość ma proporcjonalny związek ze skalą produkcji; mają bezpośredni wpływ na wielkość (wartość) produkcji 16

17 Zużycie pośrednie obejmuje wartość zużytych na cele produkcyjne produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji, a także materiałów z zakupu (łącznie z paliwami), energii, usług obcych (przetwórstwo obce, usługi agrotechniczne, weterynaryjne, prowizje płacone za usługi bankowe), koszty podróży służbowych oraz inne koszty (np. ubezpieczenia) 17

18 Amortyzacja to zmniejszenie wartości aktywów trwałych w roku obrachunkowym, powodowane zużyciem fizycznym i "moralnym Amortyzacja wyraża koszt użycia rzeczowych składników majątku trwałego w danym okresie 18

19 Koszty czynników zewnętrznych to koszty zaangażowania obcych czynników produkcji w działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego: odsetki od kredytów, wynagrodzenia pracowników najemnych, czynsze za dzierżawione aktywa rzeczowe (np. za ziemię). 19

20 Dochód pieniężny jest nadwyżką środków pieniężnych uzyskanych z tytułu działalności operacyjnej w roku obrachunkowym. Oblicza się go przez odjęcie od kwoty wpłaconych środków pieniężnych do kasy lub na rachunek gospodarstwa kwoty wypłaconych środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego gospodarstwa. 20

21 Wartość dodana netto (WDN) jest nadwyżką ekonomiczną pozostałą po odjęciu od wartości produkcji gospodarstwa rolnego wartości zużycia pośredniego, skorygowana o saldo dopłat i podatków oraz pomniejszona o wartość zużycia środków trwałych podlegających umarzaniu (amortyzacji). WDN odzwierciedla nowo wytworzoną wartość w gospodarstwie rolnym w okresie obrachunkowym przez wszystkie trzy czynniki wytwórcze (ziemię, kapitał i pracę), niezależnie kto jest ich właścicielem. 21

22 Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest wartością dodaną netto pomniejszoną o koszt zewnętrznych czynników wytwórczych (wynagrodzeń, odsetek i czynszów) i powiększoną o subsydia do inwestycji. Dochód ten jest nadwyżką ekonomiczną pozostałą na opłacenie nakładów pracy rolnika i za zaangażowanie własnego kapitału w działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego. 22

23 Schemat obliczania dochodu w gospodarstwie rolnym Układ tradycyjny polski PRODUKCJA KOŃCOWA NETTO Zużycie art. nieroln. i usługi Amortyzacja Produkcja Produkcja czysta brutto czysta netto Podatki i opłaty Odsetki, czynsze Koszty pracy Dochód rolniczy Układ UE (FADN) PRODUKCJA Dopłaty bieżące Zużycie pośrednie Podatki i opłaty Amorty-Wartośzacja rolniczego Wartość dodana dodana brutto gospodarstwa netto gospodarstwa rolnego Odsetki, czynsze Koszty pracy Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego Dopłaty inwest. 23

24 Bilans Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (np. na koniec danego roku obrotowego). Aktywa przedstawiane w bilansie są to kontrolowane przez przedsiębiorstwo zasoby. Pasywa natomiast pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów. 24

25 Bilans finansowy gospodarstwa rolnego jest fotografią stanu majątkowego gospodarstwa rolnego i ciążących na nim roszczeń w zdefiniowanym momencie (np. w dniu 1 stycznia 2013 r.). Obraz ten może być już inny w następnym dniu po dacie, na którą bilans został wykonany, gdy zostanie np. sprzedane ziarno pszenicy i zaistnieje należność z tego tytułu. 25

26 Aktywa są wartością wszystkich składników majątkowych, które znajdują się we władaniu gospodarstwa rolnego wraz z należnościami u innych podmiotów 26

27 Budowa bilansu Podstawowymi elementami bilansu są aktywa (zasoby przedsiębiorstwa) oraz pasywa (źródła ich finansowania). 27

28 Aktywa Aktywa dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe, przy czym kryterium podziału jest okres czasu, przez jaki przedsiębiorstwo zamierza dane aktywo utrzymywać: Aktywa trwałe aktywa, które nie zużywają się w trakcie jednego cyklu produkcyjnego i które przedsiębiorstwo zamierza utrzymywać dłużej niż rok. Aktywa obrotowe są to aktywa wykorzystywane w jednym cyklu produkcyjnym lub takie, które przedsiębiorstwo planuje spieniężyć w okresie krótszym niż rok. 28

29 Aktywa trwałe (majątek trwały) Podstawowym kryterium odróżnienia aktywów trwałych od obrotowych jest czas, przez jaki spółka zamierza je utrzymywać. Aktywa, które pozostaną w spółce dłużej niż rok zaliczane są do aktywów trwałych. Podstawowe elementy aktywów trwałych to: Środki trwałe grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu, rozpoczęte inwestycje, Wartości niematerialne i prawne licencje, patenty, znaki towarowe, Inwestycje długoterminowe np. udziały w innych podmiotach, obligacje, które spółka planuje utrzymać dłużej niż rok, Należności długoterminowe np. udzielone pożyczki. Wyjątkami od zasady spełniania kryterium roku są zapasy, które zawsze zaliczane są do aktywów obrotowych oraz należności handlowe, które zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wykazywane są wyłącznie jako aktywa obrotowe, a jeżeli termin ich zapadalności wynosi powyżej roku - prezentuje się je w aktywach obrotowych w oddzielnej linii. 29

30 Aktywa obrotowe Wszystkie aktywa o terminie zapadalności poniżej roku oraz które spółka zamierza utrzymywać krócej niż rok, lub które będą wykorzystane w jednym cyklu produkcyjnym, powinny być wykazywane jako aktywa obrotowe. Podstawowe elementy aktywów obrotowych to: Zapasy, Należności, Inwestycje krótkoterminowe, Środki pieniężne, Rozliczenia międzyokresowe. 30

31 Pasywa są wartością wszystkich funduszy, które sfinansowały aktywa gospodarstwa rolnego. Wyróżnia się spośród nich dwie podstawowe kategorie: pasywa tymczasowe i pasywa trwałe. Tymczasowość pasywów wynika z tego, że muszą w uzgodnionym terminie zostać zwrócone do ich źródła (właściciela). 31

32 Pasywa dzielą się na: Pasywa Kapitały własne kapitały reprezentujące własne źródła finansowania, takie jak kapitał założycielski bądź zysk zatrzymany. Kapitały obce (zobowiązania), czyli środki, które przedsiębiorstwo pożyczyło w celu sfinansowania swojej działalności. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z bardzo wielu różnych źródeł finansowania. W podstawowym podziale kapitałów obcych wyróżnia się zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. Podobnie jak w przypadku aktywów, kryterium podziału jest termin zapadalności, a graniczną długością czasu rok. 32

33 Zobowiązania mają charakter pasywów tymczasowych, gdyż są składnikami pożyczonymi na określony czas. 33

34 Kapitał własny są to pasywa trwałe wskazujące na udział właściciela w finansowaniu aktywów znajdujących się w gospodarstwie rolnym. 34

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo