Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maria Gmytrasiewicz dr Roman Sobiecki Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu Technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne Cele kształcenia Przykładowe scenariusze zajęć Ćwiczenia Zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Ćwiczenia Sprawdzian postępów Źródła finansowania Ćwiczenia Ćwiczenie Sprawdzian postępów Zarządzanie należnościami, gotówką, zapasami i zobowiązaniami Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wartość pieniądza w czasie Ćwiczenia Sprawdzian postępów Lokaty finansowe Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kredytowanie działalności przedsiębiorstw Ćwiczenia Sprawdzian postępów Preliminowanie inwestycji Ćwiczenia Sprawdzian postępów Finansowanie obrotów z zagranicą Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik rachunkowości. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, w których wskazano umiejętności, jakie powinien posiadać uczeń przed rozpoczęciem pracy z poradnikiem, cele kształcenia, które wskazują, jakie umiejętności uczeń powinien opanować w procesie kształcenia danej jednostki modułowej, przykładowe scenariusze zajęć, ćwiczenia zawierające polecenie, sposób wykonania i wyposażenia stanowiska pracy, sprawdzian postępów - pozytywny wynik uzyskany przez ucznia umożliwia realizacje następnego tematu, w przypadku trudności należy go powtórzyć i wyjaśnić wątpliwości, ewaluacja osiągnięć ucznia, przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego, które należy przeprowadzić po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej, co pozwoli ocenić poziom ukształtowanych umiejętności w całej jednostce modułowej, literaturę, która umożliwi uczniowi pogłębienie wiedzy z zakresu jednostki modułowej. W materiale nauczania zostały omówione również treści dotyczące zastosowania użytkowego programu komputerowego (arkusza kalkulacyjnego w programie Excel). Są to głównie bardzo istotne wskazówki praktyczne, które umożliwią uczniowi wykorzystanie komputera do złożonych obliczeń finansowych. Ćwiczenia zamieszczone w rozdziałach: Wartość pieniądza w czasie, Lokaty finansowe, Kredytowanie działalności przedsiębiorstw zostały tak opracowane by mógł je uczeń wykonać na komputerze, wykorzystując umiejętności ukształtowane na zajęciach z technologii informacyjnej i zdobywał nowe, tzn. by ciągle rozwijał się informatycznie. Zawsze ma możliwość skontrolowania wyniku obliczeń wykorzystując kalkulator. Sporządzone w programie arkusze uczeń może wykorzystywać wielokrotnie, testując różne sytuacje praktyczne. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania, np. samokształcenia kierowanego, tekstu przewodniego, ćwiczeń praktycznych, projektów. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. 3

5 SCHEMAT UKŁADU JEDNOSTEK MODUŁOWYCH 412[01].Z2 Organizacja i finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02 Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Wykorzystywanie informacji ekonomicznej w procesie decyzyjnym 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, rozróżniać i klasyfikować majątek przedsiębiorstwa, rozróżniać typy operacji gospodarczych, rozróżniać źródła zobowiązań, określać skutki niewykonania zobowiązania, obliczać i analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, obliczać i interpretować wskaźniki i miary statystyczne, poruszać się w oknach systemu Windows, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, sterować miejscem zapisu danych na dysku i dyskietkach, stosować podstawowe dane dotyczące arkuszy kalkulacyjnych, formatować i redagować komórki arkusza, stosować zasady adresowania względnego i bezwzględnego komórek, efektywnie wykorzystywać podstawowe działania na komórkach, sporządzać tabele i wykresy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, stosować zasady tworzenia wydruków w arkuszu. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA Po zrealizowaniu tej jednostki modułowej uczeń powinien umieć: określić podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami jednostki gospodarującej, scharakteryzować źródła finansowania aktywów, scharakteryzować strategie finansowania aktywów, dokonać wyboru sposobu finansowania działalności bieżącej, określić zasady zarządzania zasobami gotówkowymi, należnościami, zobowiązaniami oraz zapasami, wyjaśnić istotę kredytu handlowego, wyjaśnić istotę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, scharakteryzować kredyty bankowe według różnych kryteriów, ocenić opłacalność korzystania z różnych źródeł finansowania działalności, wyjaśnić istotę zmienności pieniądza w czasie, odróżnić pojęcie procentu i stopy procentowej, posłużyć się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym, obliczyć aktualną wartość przyszłej płatności przy udzielaniu i korzystaniu z kredytu handlowego, wypełnić druki wniosku kredytowego, przygotować dokumenty stanowiące załączniki wniosku kredytowego, skontrolować terminy spłaty zobowiązań oraz ściągania należności i roszczeń, określić finansowe i prawne skutki niedotrzymania terminów płatności, przeprowadzić negocjacje w sprawie przyśpieszenia wpływu należności i odroczenia terminu spłaty zobowiązań, obliczyć odsetki od niezapłaconych zobowiązań, określić skutki prawne niewykonywania zobowiązań, wypełnić weksel własny i trasowany, obliczyć dyskonto i redyskonto weksla, wyjaśnić istotę preliminowania inwestycji, określić metody oceniające efektywność zamierzeń inwestycyjnych, ocenić opłacalność inwestycji, obliczyć przyszłą wartość lokat stosując rachunek odsetkowy i dyskontowy, skorzystać z informacji, prospektów, ulotek przy wyborze form lokowania środków pieniężnych, skorzystać z ceduły giełdowej w zakresie funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych, rozróżnić sposoby ograniczania ryzyka kursowego dla przedsiębiorstwa, scharakteryzować formy rozliczeń finansowych w obrotach z zagranicą, zastosować złożone formuły w arkuszu kalkulacyjnym Excel do obliczeń: wartości obecnej i przyszłej lokaty i strumieni pieniądza, kwoty odsetek, realnej stopy procentowej, stopy dyskontowej; zastosować funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym Excel do obliczeń: stałej raty kredytu, wartości spłaty kapitału dla danej inwestycji przy założeniu okresowych i stałych rat i stałego oprocentowania oraz wartości spłaconych odsetek w podanym okresie przy założeniu okresowych, stałych płatności i stałej stopy procentowej, utworzyć zestawienia graficzne w arkuszu kalkulacyjnym Excel do sytuacji praktycznych. 6

8 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć nr 1 Temat: Źródła finansowania. Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: sklasyfikować rodzaje kapitałów z uwzględnieniem różnych kryteriów finansowania działalności przedsiębiorstwa, wyjaśnić różnice między finansowaniem wewnętrznym a finansowaniem zewnętrznym działalności przedsiębiorstwa, rozróżnić kapitały własne i obce, rozróżnić kapitały własne w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjnoprawnych, określić istotę leasingu, scharakteryzować faktoring, scharakteryzować franchising scharakteryzować venture capital, określić wady i zalety finansowania obcego, ocenić opłacalności korzystania z różnych źródeł finansowania działalności, dokonać wyboru sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa. Metody nauczania uczenia się: miniwykład, pogadanka heurystyczna, metoda plakatowa, ćwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca zespołowa. wykaz literatury jak punkcie 7 poradnika, foliogramy, instrukcje dla ucznia, arkusze papieru format A1 do prezentacji plakatowej, flamastry, luźne kartki, rzutnik. Czas trwania: 90 minut Przebieg zajęć: I. Sprawy organizacyjne. II. Podanie tematu zajęć i zapoznanie z celami kształcenia. III. Realizacja zadań dydaktycznych 1. Nauczyciel prezentuje na foliogramie Kryteria finansowania działalności przedsiębiorstwa i krótko je wyjaśnia. 7

9 2. Uczniowie pracują w zespołach roboczych i na podstawie literatury zawartej w punkcie 7 poradnika charakteryzują kapitały ze względu na trzy kryteria: pierwszy zespół - ze względu na dostęp do kapitału, drugi zespół - ze względu na czas wykorzystania i trzeci zespół - ze względu na źródło pochodzenia kapitału. Wyniki pracy zespołowej prezentuje lider grupy. 3. Uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenie dotyczące zaklasyfikowania podanych przykładów kapitałów, występujących w przedsiębiorstwie B, do kapitałów własnych lub obcych. Efekty pracy indywidualnej porównują w zespole. Przykłady kapitałów w przedsiębiorstwie B Kapitał własny Kapitał obcy Zobowiązania wobec urzędu skarbowego Z wygospodarowanego zysku zakupiono nową maszynę Przedsiębiorstwo zakupiło materiały do produkcji na kredyt Przedsiębiorstwo sprzedało firmie faktoringowej wierzytelność Pozyskano nowy samochód w drodze leasingu Odbiorca dokonał przedpłaty na zakup 100 garniturów Odbiorca nabył garnitury i wystawił weksel płatny po 40 dniach 4. Na podstawie literatury zawartej w punkcie 7 poradnika uczniowie rozpoznają kapitały własne w różnych formach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa. 5. Nauczyciel nawiązuje do form finansowania obcego i na foliogramie prezentuje jego formy, do których należą: kredyty bankowe, kredyty pozabankowe, obligacje, leasing, factoring, forfaiting, franchising i venture capital. 6. Uczniowie pracując w grupach charakteryzują jedną z form finansowania zwracając uwagę na wady i zalety, a efekty pracy przedstawiają w formie plakatowej. Pierwsza grupa - leasing, druga grupa - factoring, trzecia grupa - franchising, czwarta grupa - venture capital. Nauczyciel informuje, że kredyty bankowe i obligacje będą dokładnie charakteryzowane przy realizacji innych tematów w tej jednostce modułowej. 7. Uczniowie oceniają, która (które) z zaprezentowanych form finansowania obcego jest (są) najbardziej opłacalna (e) przy finansowaniu działalności bieżącej przedsiębiorstwa. 8. Podsumowanie uczniowie uzasadniają potrzebę korzystania z kapitałów obcych przez przedsiębiorstwa, uczniowie wskazują korzyści i wady finansowania obcego, ocena poziomu osiągnięć uczniów i ocena ich aktywności. 8

10 Scenariusz zajęć nr 2 Temat: Weryfikacja usług finansowych banków komercyjnych z wykorzystaniem komputera. Czas: 180 minut Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do weryfikacji usług finansowych banków komercyjnych. Cele szczegółowe: Podstawowe Po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć: - zaprezentować informacje o bankach i oferowanych przez nie usługach, - rozróżniać podstawowe rodzaje usług finansowych, - wyjaśnić pojęcia: kredyt bankowy, lokata bankowa, kredytodawca, kredytobiorca, rata kredytu, odsetki, kapitalizacja odsetek, stopa procentowa realna, stopa procentowa nominalna, kapitał, prowizja bankowa, zabezpieczenie kredytu, poręczyciel, - skorzystać z systemu operacyjnego Windows oraz z sieci komputerowej. Rozszerzające Po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć: - sklasyfikować warunki kredytowe, lokacyjne, - zidentyfikować elementy stanowiące koszt kredytu, - zastosować formuły finansowe: odsetkowa, wartość przyszła, wartość obecna, - zastosować podstawowe funkcje finansowe w arkuszu Excel: - obliczyć wysokość rat za pomocą funkcji PMT, - obliczyć odsetki za pomocą funkcji PPMT, - obliczyć spłatę kredytu za pomocą funkcji IPMT, - przedstawić za pomocą wykresów spłatę kredytu oraz kształtowanie się podziału rat w spłatach i odsetkach, - wnioskować nt. struktury rat spłacanego kredytu na podstawie wykresów. Dopełniające Po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć: - sformułować wnioski dotyczące ofert finansowych banków, - zanalizować, jakie czynniki i dlaczego mają wpływ na atrakcyjność oferty kredytowej i lokacyjnej, - porównać warunki lokacyjne banków (wysokość odsetek od lokat: jedno-, trzy-, sześciomiesięcznych i rocznych): - zastosować formułę odsetkową dla okresów kapitalizacji krótszych niż 1 rok, - zastosować właściwe formaty komórek, - zaprezentować (z wykorzystaniem komputera) usługi świadczone przez banki, - utworzyć podsumowania graficzne (wykresy, w tym niestandardowe). Metody kształcenia: pogadanka heurystyczna, ćwiczenia (w tym komputerowe), objaśnienie instruktaż, metoda plakatowa. 9

11 Formy organizacyjne pracy ucznia: praca zespołowa jednolita i zróżnicowana. 1. materiały przygotowane metodą projektów (prezentacje multimedialne, opracowania w teczkach), 2. arkusze kalkulacyjne w programie Excel (przygotowane przez nauczyciela), 3. rzutnik pisma, tablica magnetyczna, stanowisk komputerowych 5. drukarka, 6. luźne kartki, flamastry, arkusze papieru (format A0), 7. arkusze folii do drukowania, 8. arkusze obserwacji, 9. foliogramy ukazujące przebieg lekcji, 10. instrukcje dla ucznia. Przebieg zajęć 1. Sprawy organizacyjne 2. Wprowadzenie - Podanie tematu i sposobu jego realizacji. - Utworzenie zespołów roboczych. - Rozdanie zespołom Arkuszy obserwacji pracy zespołu (załącznik nr 1) i instrukcji dla ucznia. 3. Realizacja zadań dydaktycznych - Przedstawienie sytuacji i omówienie zadań do wykonania. - Prezentacje poszczególnych banków (krótkie uzasadnienie wyboru) przez poszczególne zespoły w postaci prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint i z wykorzystaniem zebranych metodą projektów materiałów. - Klasyfikowanie ofert bankowych w zespołach na podstawie formularza (Instrukcja dla ucznia załącznik nr 2) i analizy oferty wybranych banków (na podstawie tabel roboczych przygotowanych przez poszczególne zespoły metodą projektów). - Tworzenie zbiorczej listy ofert finansowych banków komercyjnych metodą plakatową. - Definiowanie nowych pojęć ekonomicznych: stopa procentowa, kredyt, lokata, rata kredytu, odsetki, prowizje bankowe, opłata manipulacyjna itp. - Symulacje usług finansowych na komputerze: dla lokat terminowych - Obliczanie odsetek od lokaty przy wykorzystaniu kalkulatora oszczędnościowego ze strony internetowej - Wprowadzanie danych i wykonywanie w arkuszu kalkulacyjnym obliczeń: odsetek, wartości przyszłej, wartości obecnej, stopy procentowej. - Porównanie warunków lokat terminowych ze wzglądu na czas kapitalizacji odsetek. - Interpretowanie wyników w postaci graficznej. Wydruk wyników na folii. dla kredytów bankowych - Obliczanie odsetek od kredytu przy wykorzystaniu kalkulatora kredytowego ze strony internetowej - Wprowadzanie danych i wykonywanie w arkuszu kalkulacyjnym obliczeń: wysokości raty kredytu, spłaty kredytu, spłaty odsetek kredytu. - Interpretowanie wyników w postaci graficznej (wykres kredytu i wykres struktury rat). - Wydruk wyników na folii. - Prezentacje przez wybrany zespół wyników symulacji. - Porównanie kredytów oferowanych przez różne banki. - Prezentacja wyników. 10

12 - Analiza sformułowanych wniosków elementy stanowiące koszt kredytu. 4. Podsumowanie - Ocena wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć. - Praca domowa. ZAŁĄCZNIK NR 1 ARKUSZ OBSERWACJI PRACY ZESPOŁU NR... UMIEJĘTNOŚCI Podstawowe P - stosowanie podstawowych pojęć ekonomicznych (zaliczony test na poziomie podstawowym) (3 5) - klasyfikowanie podstawowych rodzajów usług finansowych (na podstawie tabeli Oferty bankowe ) (3 6) - wyszukiwanie potrzebnych informacji z tabeli Oferty bankowe (0 2) - zastosowanie formuł w komórkach (suma, iloczyn, różnica) (0 2) - drukowanie dokumentów w sieci zestawień, wykresów (0 2) - stosowanie adresowania bezwzględnego w prostych formułach (0 2) - wyszukanie strony internetowej na podstawie adresu WWW i dokonywanie obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora internetowego (0 2) Rozszerzające R - zastosowanie w arkuszu formuły odsetkowej i wartości przyszłej (0 2) - obliczenie wysokości rat za pomocą funkcji PMT (0 2) - obliczenie spłat kredytu i odsetek za pomocą funkcji PPMT i IPMT(0 2) - przedstawienie na wykresie struktury rat (0 2) Dopełniające D - sformułowanie wniosków dotyczących ofert finansowych banków, (0 2) - zestawienie i porównanie warunków kredytowych w różnych bankach (0 2) - obliczenie i porównanie wysokości odsetek od lokat 1-, 3-, 6-miesięcznych i rocznych (0 2) - tworzenie niestandardowych podsumowań graficznych (0 2) Źródło: opracowanie własne PUNKTY Wyniki: - ilość poprawnych odpowiedzi P... - ilość poprawnych odpowiedzi R+D... Ocena... Normy wymagań na stopnie szkolne: ocena normy wymagań ocena dopuszczająca co najmniej 15 pkt. za zadania z poziomu podstawowego ocena dostateczna co najmniej 17 pkt. za zadania z poziomu podstawowego ocena dobra co najmniej 17 pkt. za zadania z poziomu podstawowego i co najmniej 12 pkt. za zadania z poziomu ponad podstawowego ocena bardzo dobra co najmniej 17 pkt. za zadania z poziomu podstawowego i co najmniej 14 pkt. za zadania z poziomu ponadpodstawowego 11

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 Oferty bankowe Rodzaj ofert bankowych Przykłady Oferty depozytowe Oferty kredytowe Inne oferty Źródło: opracowanie własne PUNKTACJA Za 5 prawidłowych odpowiedzi w każdej z kategorii Za 4 prawidłowe odpowiedzi w każdej z kategorii Uwaga! Pomoce dydaktyczne: teczka tematyczna zasoby Internetu (http://biznes.onet.pl/banki). 2 pkt. 1 pkt. 12

14 5. ĆWICZENIA 5.1. Zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Porównaj strategię umiarkowaną i dynamiczną finansowania działalności przedsiębiorstwa. Która strategia jest korzystniejsza dla przedsiębiorstwa? Wskazówki do realizacji: sposób wykonania oraz wskazać dostępne dla uczniów źródła informacji. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zgromadzić literaturę do wykonania ćwiczenia, 3) ustalić charakterystyczne cechy strategii umiarkowanej i dynamicznej, 4) porównać cechy strategii umiarkowanej z dynamiczną, 5) zapisać w tabeli różnice i podobieństwa strategii wynikające z porównania cech arkusz ćwiczeniowy nr 1, 6) porównać uzyskane wyniki w grupie, 7) odpowiedzieć na pytanie, która strategia jest korzystniejsza dla przedsiębiorstwa? ćwiczenia indywidualne, dyskusja dydaktyczna. literatura z rozdziału 7, arkusz ćwiczeniowy nr 1. Arkusz ćwiczeniowy nr 1 Strategia umiarkowana Źródło: opracowanie własne Różnice Podobieństwa Strategia dynamiczna Ćwiczenie 2 Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. 13

15 Wskazówki do realizacji: sposób wykonania oraz wskazać dostępne dla uczniów źródła informacji. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zgromadzić literaturę do wykonania ćwiczenia, 3) uzupełnić arkusz ćwiczeniowy nr 2 załączony tekst, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. ćwiczenia indywidualne literatura z rozdziału 7, arkusz ćwiczeniowy nr 2. Arkusz ćwiczeniowy nr 2 Działalność przedsiębiorstwa oparta jest na ciągłym przepływie pieniądza. Finanse przedsiębiorstwa związane są z i. środków pieniężnych. Realizacja określonych celów przedsiębiorstwa w głównej mierze zależy od zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Polegają one na. oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych. Głównym celem zarządzania finansami jest dążenie do., który może być osiągnięty poprzez. i. Z procesem zarządzania finansami związane jest ryzyko finansowe, które jest tym większe im Aby przedsiębiorstwo nie zbankrutowało ryzyko finansowe powinno osiągnąć poziom tzw... Narzędziami zarządzania finansami są. i. Osobą odpowiedzialną za właściwie podjęte decyzje finansowe w dużym przedsiębiorstwie jest. Strategia finansowa to zespół określonych zasad, którymi kieruje się przedsiębiorstwo przy określaniu. oraz.. w celu maksymalizacji zysku Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) zdefiniować pojęcia: finansów? zarządzania finansami? strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa? 2) określić podstawowe cele zarządzania finansami? 3) określić instrumenty zarządzania finansami? 4) scharakteryzować strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa? 5) porównać strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa? 6) wymienić zasady uwzględniane przy kształtowaniu struktury kapitału? Tak Nie 14

16 5.2. Źródła finansowania Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaklasyfikuj kapitały występujące w przedsiębiorstwie B do kapitałów własnych lub obcych. Wskazówki do realizacji: sposób wykonania oraz wskazać dostępne dla uczniów źródła informacji. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z przykładami kapitałów w przedsiębiorstwie B, 2) zaklasyfikować podane przykłady kapitałów do kapitałów własnych lub obcych stawiając znak X w odpowiedniej kolumnie arkusz ćwiczeniowy nr 3, 3) sprawdzić poprawność rozwiązania w grupie. ćwiczenia indywidualne i grupowe. literatura z rozdziału 7, arkusz ćwiczeniowy nr 3. Arkusz ćwiczeniowy nr 3 Przykłady kapitałów w przedsiębiorstwie B Zobowiązania wobec urzędu skarbowego Z wygospodarowanego zysku zakupiono nową maszynę Przedsiębiorstwo zakupiło materiały do produkcji na kredyt Przedsiębiorstwo sprzedało firmie faktoringowej wierzytelność Pozyskano nowy samochód w drodze leasingu Odbiorca dokonał przedpłaty na zakup 100 garniturów Odbiorca nabył garnitury i wystawił weksel płatny po 40 dniach Źródło: opracowanie własne Kapitał własny Kapitał obcy Ćwiczenie 2 Oceń, która forma finansowania zakupu maszyny do produkcji będzie bardziej opłacalna dla przedsiębiorstwa: czy kredyt inwestycyjny czy leasing? Wskazówki do realizacji: sposób wykonania oraz wskazać dostępne dla uczniów źródła informacji. 15

17 Sposób wykonania ćwiczenia 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje o kredycie inwestycyjnym i leasingu, 2) porównać wady i zalety obu form finansowania zakupu maszyny do produkcji, 3) przedstawić ocenę opłacalności kredytu inwestycyjnego i leasingu, wykorzystując przykładowy wykaz rat kredytowych i leasingowych, 4) dokonać wyboru korzystniejszego sposobu finansowania zakupu maszyny do produkcji, 5) zweryfikować ocenę opłacalności w grupie. ćwiczenia praktyczne, pokaz z objaśnieniem, dyskusja dydaktyczna. literatura z rozdziału 7, przykładowy wykaz rat kredytowych od kredytu inwestycyjnego i rat leasingowych, kalkulator. Ćwiczenie 3 Oblicz, ile zarobi firma faktoringowa na transakcji i jaką kwotę otrzyma przedsiębiorstwo E? Przedsiębiorstwo E zawarło umowę z firmą faktoringową o sprzedaż wierzytelności na kwotę zł. Na podstawie umowy opłaty wynoszą: odsetki od kwoty wierzytelności 12%, prowizja za obsługę wierzytelności 5% od kwoty wierzytelności. Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres oraz sposób wykonania. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) obliczyć odsetki od kwoty wierzytelności, 3) obliczyć wysokość prowizji za obsługę wierzytelności, 4) odliczyć ile zarobi na tej transakcji firma faktoringowa?, 5) obliczyć kwotę, którą otrzyma przedsiębiorstwo E. 6) zaprezentować efekty swojej pracy. ćwiczenia indywidualne, dyskusja dydaktyczna. kalkulator, literatura z rozdziału 7. 16

18 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) scharakteryzować rodzaje kapitałów z uwzględnieniem różnych kryteriów finansowania majątku przedsiębiorstwa, 2) wyjaśnić różnice między finansowaniem wewnętrznym a finansowaniem zewnętrznym działalności przedsiębiorstwa, 3) rozróżnić kapitały własne od obcych, 4) rozróżnić kapitały własne w przedsiębiorstwach o rożnych formach organizacyjno-prawnych, 5) wymienić źródła finansowania obcego, 6) określić istotę leasingu, 7) scharakteryzować factoring, 8) scharakteryzować franchising, 9) scharakteryzować forfaiting, 10) ocenić opłacalność korzystania z różnych źródeł finansowania działalności, 11) dokonać wyboru sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa. Tak Nie 17

19 5.3. Zarządzanie należnościami, gotówką, zapasami i zobowiązaniami Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Oblicz oszczędności wynikające ze skrócenia cyklu rotacji zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym Z i ustal ich wpływ na bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa na podstawie danych: przeciętny stan zapasów wynosi zł, wartość sprzedaży zł, ilość dni w okresie badanym 30, w następnym miesiącu skrócono cykl rotacji o 1 dzień. Wskazówki do realizacji: sposób wykonania oraz dostępne dla uczniów źródła informacji. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zorganizować stanowisko do wykonania ćwiczenia, 2) zapisać wzór, według którego obliczy szybkość krążenia zapasów w przedsiębiorstwie, 3) obliczyć ile dni potrzebuje przedsiębiorstwo na jeden cykl obrotu zapasami, 4) zapisać wzór, według którego obliczy przeciętny stan zapasów po skróceniu cyklu rotacji, 5) obliczyć przeciętny stan zapasów po skróceniu cyklu rotacji, 6) zapisać wzór, według którego obliczy oszczędności wynikające ze skrócenia cyklu rotacji, 7) obliczyć oszczędności wynikające ze skrócenia cyklu rotacji zapasami, 8) odpowiedzieć na pytanie, dotyczące wpływu skrócenia cyklu obrotu zapasami na bieżącą płynność w przedsiębiorstwie Z, 9) porównać wyniki obliczeń w grupie. ćwiczenia indywidualne i grupowe, pokaz z objaśnieniem, dyskusja dydaktyczna. kalkulator, literatura z rozdziału 7. Ćwiczenie 2 Oblicz optimum dostawy, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje rocznie sztuk produktów, koszt jednego zamówienia wynosi 900 zł, cena zakupu produktu 70 zł, a roczny koszt utrzymania zapasu wynosi 10% ceny zakupu. Wskazówki do realizacji: sposób wykonania oraz wskazać dostępne dla uczniów źródła informacji. 18

20 Sposób wykonania ćwiczenia 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapisać wzór, według którego obliczy optimum dostawy, 3) obliczyć optimum dostawy, 4) odpowiedzieć na pytanie, ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo złoży zamówienia?, 5) zaprezentować efekty swojej pracy ćwiczenia indywidualne, dyskusja dydaktyczna. kalkulator, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Oblicz, jakie korzyści osiągnie przedsiębiorstwo W z tytułu skonta, udzielonego przez dostawcę A wiedząc, że przedsiębiorstwo A udzieliło swojemu odbiorcy W kredytu kupieckiego na 40 dni. Jeżeli zapłata nastąpi przed upływem 10 dni to przedsiębiorstwo A zaproponowało odbiorcy skonto w wysokości 3%. Roczna stopa oprocentowania depozytu bankowego wynosi 11%. Wskazówki do realizacji: sposób wykonania oraz wskazać dostępne dla uczniów źródła informacji. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapisać wzór, według którego obliczy roczną stopę oprocentowania kredytu kupieckiego przy zastosowaniu skonta, 2) obliczyć roczną stopę oprocentowania kredytu kupieckiego przy zastosowaniu skonta, 3) porównać roczną stopę oprocentowania kredytu kupieckiego przy zastosowaniu skonta z roczną stopą oprocentowania depozytu bankowego, 4) ocenić opłacalność oferty przedstawionej przedsiębiorstwu W, 5) ocenić korzyści przedsiębiorstwa A z tytułu zastosowania skonta, 6) zapisać wnioski. ćwiczenia indywidualne, pokaz z objaśnieniem, dyskusja dydaktyczna. kalkulator, literatura z rozdziału 7. 19

21 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: zdefiniować pojęcia: 1) należności, zapasów, 2) określić podstawowe zasady zarządzania należnościami, 3) określić zasady zarządzania zapasami, 4) określić zasady zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie, 5) obliczyć optimum dostawy, 6) określić istotę zarządzania zobowiązaniami w przedsiębiorstwie, 7) określić skutki prawne niewykonania zobowiązań, 8) obliczyć wskaźniki rotacji zapasów i określić ich wpływ na bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa, 9) scharakteryzować wskaźniki służące do oceny stanu należności w przedsiębiorstwie, 10) obliczyć korzyści z tytułu skonta. Tak Nie 20

22 5.4. Wartość pieniądza w czasie Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Oblicz w arkuszu kalkulacyjnym <pieniądz_1> w skoroszycie <bank> wartość przyszłą dla kwoty = 300,00 zł, stopa procentowa = 12% w skali roku, czas trwania lokaty = 8 miesięcy. Wskazówki do realizacji: zaprezentować sposób wykonania w programie. Sposób wykonania ćwiczenia 1) obliczyć za pomocą formuły = 12%/12 oprocentowanie w skali miesiąca, 2) obliczyć za pomocą formuły = B3*(1+B5)^B7 wartość przyszłą w arkuszu, korzystając ze wzoru: liczba okresów Wartość przyszła = wartość obecna*(1 + stopa procentowa) 3) uzupełnić arkusz wg wzoru (rys ). Rys Wartość przyszła do ćwiczenia 1. Źródło: opracowanie własne pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne kalkulator, komputer z programem Excel. Ćwiczenie 2 Oblicz przyszłą wartość kwoty ,00 zł za 2 lata, jeżeli stopa procentowa w skali roku wynosi 14%. Wskazówki do realizacji: zaprezentować sposób wykonania w programie. 21

23 Sposób wykonania ćwiczenia 1) dokonać obliczeń wykorzystując kalkulator na podstawie wzoru na wartość przeszłą (patrz ćwiczenie 1), 2) skontrolować obliczenia w arkuszu <pieniądz_1> w skoroszycie <bank>. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne kalkulator, komputer z programem Excel. Ćwiczenie 3 Oblicz w arkuszu kalkulacyjnym <pieniądz_2> w skoroszycie <bank> wartość strumieni pieniądza na koniec trzeciego roku, które wpłyną do przedsiębiorstwa za jeden rok, za dwa lata i za trzy lata odpowiednio w wysokościach 2 000,00 zł, 2 300,00 zł i 2 600,00 zł przy oprocentowaniu rocznym 10%. Wskazówki do realizacji: zaprezentować sposób wykonania w programie. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastosować do obliczeń wzór na wartość przyszłą strumieni pieniężnych postaci: n 1 FV SV (1 + = i= 0 i i r) gdzie: FV wartość przyszła strumieni pieniężnych, SV i wartość poszczególnych kwot w momencie ich otrzymania (strumień), r stopa procentowa (stopa kapitalizacji), n- liczba okresów (kapitalizacji), i zmienna sterującą. 2) uzupełnić arkusz w następujący sposób: - w komórkach: B2, B3, B4 wstawić wartości strumieni w kolejnych latach, - w komórce B3 wstawić wartość kapitału początkowego lokaty, - w komórce B6 wstawić stopę procentową, - w komórce B8 wstawić liczbę okresów, - w komórce B10 wstawić formułę =B2*(1+B6)^2 +B3*(1+B6)^1+B4*(1+B6)^0, wynikającą ze wzoru na wartość przyszłą strumieni pieniężnych. Uzupełniony arkusz przedstawia rys

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI. Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2.

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI. Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić podstawowe funkcje systemu bankowego; wymienić i scharakteryzować podstawowe usługi

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSOWANIE polega na: pozyskiwaniu środków pieniężnych przez

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Tabela przestawna to narzędzie, które oferuje szybkie tworzenie tzw. raportu tabeli przestawnej, czyli podsumowywania skomplikowanego zbioru danych. Wstawianie tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza. strona 1

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza.  strona 1 Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu Przykładowa analiza www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu oferowanego przez bank 2 2. Parametry faktoringu 2 3. Objaśnienia terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz zaleŝności z zakresu zarządzania finansami w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Temat: Dochody z kapitału Opracowała Grażyna Drożdżowska Uwagi realizacyjne Lekcja jest przewidziana jako jednostka 2- godzinna stanowiąca utrwalenie

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. Imię nazwisko:... numer indeksu:... nr zadania zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa Wartość pieniądza w czasie 1 złoty posiadany dzisiaj jest wart więcej niż 1 złoty posiadany w przyszłości, np. za rok. Powody: Suma posiadana

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 Warianty W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się

Bardziej szczegółowo

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Funkcje w MS Excel Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje finansowe Podsumowanie 2/27 Wprowadzenie Funkcje: Są elementami

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się A co by

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe:

6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 3 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 3. 2. Metody i techniki:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny harmonogram kredytowy

Uniwersalny harmonogram kredytowy 2008 Uniwersalny harmonogram kredytowy Sposoby spłaty i efektywny koszt kredytu Część II warsztatów komputerowych poświęcona tworzeniu dynamicznego harmonogramu kredytowego umożliwiającego porównanie sposobów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Łukaszewski Budżetowanie projektów 1

dr Tomasz Łukaszewski Budżetowanie projektów 1 Firma rozważa sfinansowanie projektu kredytem. Kwota kredytu wynosi 100 000 zł, oprocentowanie 15%, spłacany będzie przez 7 lat. A. Ile wyniosą raty przy założeniu, że kredyt będzie spłacany ratą roczną

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe Szczegółowy program kursu 1. Budżetowanie i analiza Budżety stanowią dla zarządców jedno z głównych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiEP-MFU-W-S14_pNadGenD94HY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE PYTANIA KONTROLNE Różnica pomiędzy: inwestycją, projektem inwestycyjnym, przedsięwzięciem inwestycyjnym Rodzaje inwestycji ze względu na cel Wartość pieniądza w

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Funkcje finansowe Excel udostępnia cały szereg funkcji finansowych, które pozwalają na obliczanie min.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Finanse dla każdego" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowy. Charakteryzuje poszczególne rodzaje rachunków bankowych

Ponadpodstawowy. Charakteryzuje poszczególne rodzaje rachunków bankowych EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAM: 23 02/T-5, SP/MEN/1998.02.24 KLASA 4 TE1, 4 TE2 ROK SZKOLNY 2011/2012 ALEKSANDRA WOŁOSZYK L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Podstawowy Poziom wymagań Ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo