URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny- kwiecień 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny- kwiecień 2012 r."

Transkrypt

1 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Stan prawny- kwiecień 2012 r.

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.. 3 II. PKD DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY...4 III. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 1. Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.6 2. Sąd Rejestrowy...11 IV. URZĄD SKARBOWY Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Właściwość miejscowa organów podatkowych Podatek dochodowy od osób fizycznych. 17 Zasady ogólne: opodatkowanie według skali podatkowej...19 Zasady ogólne: opodatkowanie według stawki liniowej 19%..22 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.. 24 Karta podatkowa Podatek dochodowy od osób prawnych podatek od towarów i usług (VAT) Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej Sankcje przewidziane w ustawie Kodeks karny skarbowy..40 V. RACHUNKI BANKOWE.41 VI. ZUS 42 2

3 I. WPROWADZENIE Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji i urzędów publicznych. Bardzo istotnym jest pierwszy etap realizacji tej decyzji tzn. zarejestrowanie (zgłoszenie) działalności, wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu rozliczania podatku od towarów i usług - VAT. Jest to jedna z najważniejszych decyzji przedsiębiorcy. Od niej bowiem zależy nie tylko sposób naliczania i opłacania podatków oraz rodzaj prowadzonych ewidencji, ale również zakres obowiązków wobec Urzędu Skarbowego. Dokonując wyboru spośród wszystkich możliwych opcji przedsiębiorca musi uwzględniać nie tylko wysokość obciążeń finansowych. Każda z form opodatkowania to inne ograniczenia, przywileje, obowiązki ewidencyjne oraz szereg pozostałych okoliczności, które należy brać pod uwagę podejmując decyzje. Zagadnienia dotyczące podejmowania, wykonywania i likwidacji (zakończenia) działalności gospodarczej zostały ściśle uregulowane w przepisach prawnych. Wśród szeregu aktów prawnych odnoszących się do tych kwestii dominujące znaczenie mają: ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.), ustawa z dnia 15 września 2000r.- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w odniesieniu do spółek cywilnych, ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007r. Nr 168, poz ze zm), ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz ze zm), ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz ze zm), 3

4 W związku z tym, że polski system prawny daje możliwość wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć, jest właśnie wybór tej formy. Działalność gospodarczą można prowadzić: 1) pod własnym nazwiskiem jako indywidualną działalność gospodarczą, 2) w formie spółki cywilnej, 3) w formie spółki prawa handlowego: osobowej (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna), kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), 4) w innych mniej popularnych formach np. spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje. Działalność gospodarczą należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki bądź też w sądzie rejestrowym w zależności od wybranej formy organizacyjno-prawnej. Po uzyskaniu wpisu działalności gospodarczej do właściwej ewidencji lub rejestru uzyskuje się status przedsiębiorcy. II. PKD DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY Każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzi firmę, jest zobowiązany określić rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD. Podanie tych kodów niezbędne jest już w momencie zakładania własnej firmy i towarzyszy przedsiębiorcy na każdym etapie jej prowadzenia. Wszelka zmiana przedmiotu działalności firmy wiąże się z obowiązkiem zmian kodów PKD. Zakładając własną firmę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1. W rubryce zobowiązany jest określić przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej, podając 5-znakowy symbol według klasyfikacji PKD

5 Obowiązek takiego określenia działalności dotyczy również przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Obecnie wiążąca przedsiębiorców klasyfikacja PKD obowiązuje od 1 stycznia 2008r. i jest zgodna z klasyfikacjami europejskimi. Przedsiębiorcom dopiero rozpoczynającym prowadzenie własnego biznesu zależy na takim dopasowaniu kodów PKD do wykonywanej działalności, aby nie ograniczały możliwości rozwoju firmy w momencie rozszerzania zakresu jej działalności. Trzeba bowiem pamiętać, iż każda zmiana dotycząca przedsiębiorcy lub prowadzonej przez niego działalności wiąże się z obowiązkiem powiadomienia organu rejestrującego firmę. Przykładowo przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zobowiązany do powiadamiania organu ewidencyjnego o wszelkich zmianach w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Oznacza to więc, że jeżeli zdecyduje się na rozszerzenie prowadzonej działalności, np. o świadczenie nowych usług, to musi tę zmianę zgłosić do ewidencji poprzez wpisanie na formularzu CEIDG-1 kolejnych kodów PKD, określających nową działalność. Jak dopasować kody? Wybierając kody PKD dla swojej firmy, przedsiębiorca powinien zacząć, od wyboru tzw. rodzaju działalności przeważającej. To ten właśnie kod powinien być wpisany w wypełnianym formularzu, na pierwszym miejscu. Chodzi tu o określenie tego rodzaju wykonywanej w firmie działalności, która będzie dominująca. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a także osób fizycznych prowadzących własne firmy przeważający rodzaj działalności można określić na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, ustala się ją na podstawie udziału pracujących wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracowników. Działalność drugorzędna jest każdym innym rodzajem działalności, której efektem końcowym są wyroby lub usługi wykonywane dla strony trzeciej. Działalności przeważająca i drugorzędna są 5

6 zazwyczaj wykonywane przy wsparciu pewnej liczby działalności pomocniczych, takich jak księgowość, magazynowanie, zaopatrzenie, promocja sprzedaży, naprawa, konserwacja, itp. Tak więc, działalności pomocnicze to te, które są wykonywane wyłącznie po to, by wesprzeć działalność przeważającą lub drugorzędną przedsiębiorcy, poprzez dostarczanie wyrobów lub usług na potrzeby wyłącznie tego podmiotu. III. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w centralnym rejestrze CEIDG, który został zdefiniowany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm). Prowadzi go w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Zadaniem CEIDG jest: a) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi; b) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie; c) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego; 6

7 d) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu. Ponadto, dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami, w miejsce dotychczasowych 4 formularzy kierowanych do różnych organów i instytucji w związku z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzono jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: 1) osobiście albo 2) wysłany listem poleconym. Organ gminy weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym i potwierdza wnioskodawcy za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Organ gminy przekształca wniosek na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania albo zmiany wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu, odpowiednio do: 1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, 7

8 2) Głównego Urzędu Statystycznego, 3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca składający wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG nie ma nadanego NIP, CEIDG przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer. Przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym konieczne jest, przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku CEIDG, rozważenie kilku podstawowych kwestii, dotyczących: 1) prawidłowego wskazania naczelnika urzędu skarbowego Na formularzu CEIDG-1 przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania właściwego naczelnika urzędu skarbowego, do którego organ ewidencyjny przekaże dane z przedmiotowego wniosku w celu dokonania wpisu lub zaktualizowania danych w ewidencji podatników i nadania NIP w przypadku jego braku. Właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego dla nadania NIP lub dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego jest: dla podatnika podatku VAT (który nie korzysta ze zwolnienia) prowadzącego działalność opodatkowaną na terenie objętym zakresem działania jednego organu podatkowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT, dla podatnika podatku VAT (który nie korzysta ze zwolnienia) prowadzącego działalność opodatkowaną na terenie objętym zakresem działania więcej niż jednego organu podatkowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, 8

9 dla podatników podatku VAT, nieposiadąjacych stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju właściwym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dla pozostałych podatników, będących podatnikami podatku dochodowego, co do zasady, naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania (wyjątek stanowi karta podatkowa wówczas właściwość organu podatkowego ustala się według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności). 2) wyboru formy prawnej wykonywanej działalności gospodarczej tzn.: działalność prowadzona samodzielnie wniosek CEIDG-1, działalność w formie spółki cywilnej wniosek CEIDG-1, działalność w formie spółki prawa handlowego - zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne NIP-2 z odpowiednimi załącznikami (w tym NIP- D). 3) wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym zasady ogólne według skali podatkowej, lub podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. Należy pamiętać o konieczności złożenia w formie pisemnej oświadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Przepisy o podatku dochodowym nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego np. o wyborze formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy czy rodzaju prowadzonych urządzeń księgowych nie wskazują, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi 9

10 urzędu skarbowego. Zatem, zgłoszenie powyższych informacji należy uznać za dopełnienie stosownych obowiązków o ile złożenie wniosku CEIDG-1 nastąpiło z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów. W przypadku wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a w pozostałych przypadkach do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Należy pamiętać, iż wybrany sposób lub forma opodatkowania dochodów (przychodów) obowiązuje przez cały rok podatkowy chyba, że podatnik utraci prawo do stosowania wybranej formy opodatkowania. Niezłożenie na czas oświadczenia (wniosku) skutkuje przyjęciem formy opodatkowania na zasadach ogólnych i opłacania podatku dochodowego według skali podatkowej. 4) opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz rejestracji w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (niepodlegający zwolnieniu) lub rezygnujący ze zwolnienia, zobowiązani są dokonać zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Rejestracja w zakresie podatku VAT wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł, którą należy wpłacić na odpowiedni rachunek bankowy urzędu gminy/miasta. Podatnicy, którzy złożą zgłoszenie rejestracyjne, będą zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego, jako podatnicy VAT, z tym, że podatnicy dokonujący sprzedaży opodatkowanej będą zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni, a pozostali jako podatnicy VAT zwolnieni. 10

11 Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej zobowiązani są do wypełnienia formularza VAT-R w części C.3 Należy pamiętać, iż rejestracji w zakresie podatku VAT należy dokonać poprzez osobiste złożenie odpowiednich dokumentów we właściwym urzędzie skarbowym osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. SĄD REJESTROWY Nieco inaczej przebiega proces rejestracji przedsiębiorcy, który chce założyć spółkę prawa handlowego (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, spółkę jawną). Najpierw należy sporządzić umowę spółki. Od jej formy prawnej zależy, czy umowa będzie sporządzona w formie aktu notarialnego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), czy wystarczy zwykła forma pisemna (spółka jawna, spółka partnerska). Następnie należy udać się do Sądu Rejestrowego. Tam, według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w jednym okienku składane są wnioski: wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie płatnika składek według przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wniosek o nadanie numeru NIP druk NIP-2. Jeżeli działalność gospodarczą prowadzona będzie w formie spółki prawa handlowego (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wówczas należy dokonać rejestracji sądowej. Wszystkie w/w spółki powstają dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowanie rejestrowe jest bardzo sformalizowane wnioski o wpis składa się na specjalnych formularzach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wzory tych formularzy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ( Również na tej stronie są zamieszczone adresy wszystkich sądów rejestrowych. 11

12 IV. URZĄD SKARBOWY NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) Podstawowe akty prawne: - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz ze zm..), - Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm. ), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1282), - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 106 poz. 622), - Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 131, poz. 764). Każdy podatnik musi posiadać swój identyfikator podatkowy. W przypadku podatników, innych niż osoby fizyczne objęte tylko rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług identyfikatorem podatkowym jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Numer identyfikacji podatkowej nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego i służy do ewidencji podatników i płatników. Aby go uzyskać, musisz złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na właściwym formularzu. Osoby fizyczne podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zgłoszenia o nadanie NIP dokonują na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Wniosek ten można wypełnić w formie papierowej i złożyć w 12

13 dowolnym urzędzie gminy lub za pośrednictwem sieci Internet, posługując się formularzem dostępnym na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): Wniosek taki musi być opatrzony albo kwalifikowanym e-podpisem albo profilem zaufanym. Warunkiem korzystania z profilu zaufanego jest utworzenie konta na epuap. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (niepodlegające wpisowi do CEIDG np. rolnik, komornik sądowy), dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji. Dla pozostałych podatników, niebędących osobami fizycznymi ma zastosowanie formularz NIP-2, który w odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do KRS winien być złożony wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców w sądzie rejestrowym. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych podatków, bez względu na wybraną formę opodatkowania, liczbę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Nadanie numeru identyfikacji podatkowej nie podlega opłacie. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących m.in. nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania, miejsc wykonywania działalności gospodarczej itp., obowiązkowo należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego. II. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ORGANÓW PODATKOWYCH Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności 13

14 podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego W przypadku, gdy po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń. Ale należy zaznaczyć, że organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości. Podatek dochodowy od osób fizycznych Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe dołączone do zeznania podatkowego, jest: 1) organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy, 2) organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, jeżeli organ podatkowy, o którym mowa w pkt 1, nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki. 14

15 Podatek dochodowy od osób prawnych W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej: 1) z odpowiedniego rejestru lub 2) ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze. Właściwym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatkowej grupy kapitałowej jest organ podatkowy właściwy w sprawach tego podatku dla spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu. Podatek od towarów i usług Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) właściwym dla podatnika organem podatkowym w sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla: 1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej ze względu na adres siedziby, 2) osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania. Natomiast w przypadku podatników: 1) o których mowa w art. 16 i w art. 17 ustawy o VAT, a mianowicie: - dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy, - na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło 15

16 na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną, - uprawnionych do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami, - dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, - będących usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nie posiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, - nabywających towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, - obowiązanych do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10 ustawy o VAT (dotyczy nabywców nowego środka transportu będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów), niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, właściwym organem podatkowym jest: a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby, b) dla osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania; 2) nieposiadających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju -właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście. 16

17 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH Podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 361) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (Dz. U. Nr 219, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). Dla potrzeb podatku PIT, działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT. Dla potrzeb podatku PIT, wyżej wymienione czynności nie będą uznane za działalność gospodarczą, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, 17

18 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki cywilnej lub jednej z osobowych spółek prawa handlowego tj. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej. Nie dotyczy to spółek kapitałowych tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej, które posiadając osobowość prawną są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych Po podjęciu decyzji o prowadzeniu określonej działalności gospodarczej, należy dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT. Wybór ten jest bardzo ważny, gdyż wpływa nie tylko na wysokość przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Można też wybrać opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo kartę podatkową. Opodatkowanie działalności 18

19 Czym się różni opodatkowanie na ogólnych zasadach (tj. wg skali podatkowej lub wg jednolitej 19% stawki) od zryczałtowanych form opodatkowania? Przy zastosowaniu skali podatkowej lub 19% stawki, podatek obliczany jest od dochodu, tj. różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania. Przy opodatkowaniu ryczałtem, podatek obliczany jest od przychodu, czyli koszty uzyskania przychodu nie będą miały wpływu na wysokość twojego podatku. Natomiast przy opodatkowaniu kartą podatkową na wysokość podatku nie ma wpływu ani wysokość przychodu, ani koszty jego uzyskania, gdyż podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego. Przy wyborze formy opodatkowania niezbędna jest zatem znajomość wskaźników ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem firmy. Należy m.in. dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów, wydatków, czyli kosztów uzyskania przychodu, w tym również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania. ZASADY OGÓLNE Podatnik może wybrać opodatkowanie według skali progresywnej (18%, 32%) lub opodatkowanie według tzw. stawki linowej (19%). Opodatkowanie według skali podatkowej Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania. Przepisy nie zawierają warunków ograniczających możliwość opodatkowania w tej formie co oznacza, że może ją wybrać każda osoba fizyczna, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawa opodatkowania Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego według skali progresywnej zależy od faktycznie uzyskanych dochodów. Podstawę 19

20 opodatkowania stanowi dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Ustalenie podstawy opodatkowania (ustalenie dochodu) odbywa się na podstawie zapisów dokonywanych w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych. Przed obliczeniem podatku dochód ten można pomniejszyć o składki zapłacone bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika oraz osób współpracujących. Wysokość podatku Jeżeli dokonano wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych, podatek będzie płacony według obowiązującej w danym roku podatkowym progresywnej skali - skala (tabela) podatkowa zawarta jest w przepisie art. 27 ust.1 updof. Obowiązki podatnika Z tą formą opodatkowania wiąże się największa ilość obowiązków. Decydując się na zasady ogólne należy bowiem pamiętać, że obowiązek obliczenie zaliczek na podatek i wpłacanie ich na rachunek urzędu skarbowego należy do podatnika. Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, może wybrać okres rozliczeniowy zaliczek na podatek dochodowy miesiąc lub kwartał. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego lub mali podatnicy (t.j. tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości Euro), mogą złożyć zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nie złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, podatnik zobowiązany jest wpłacać zaliczki co miesiąc. W przypadku miesięcznego sposobu wpłacania zaliczek, pierwszą zaliczkę wpłaca się za miesiąc, w którym dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku wyliczoną zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc 20

21 poprzedni. Zaliczkę za grudzień należy uiścić w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego chyba, że przed upływem tego terminu zostanie złożone zeznanie podatkowe i wpłacony podatek. Od 2007r. nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji podatkowych. Jeżeli dokonano wyboru wpłacania zaliczek co kwartał, pierwszą zaliczkę należy uiścić za kwartał, w którym dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku wyliczoną zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową.. Zaliczki kwartalne za pierwszy, drugi i trzeci kwartał uiszczane są w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego chyba, że przed upływem tego terminu złożone zostanie zeznanie podatkowe i jak też dokonana zostanie zapłata podatku. Obliczoną w w/w sposób zaliczkę można obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym. Jednak obniżenie zaliczki o kwotę składki zdrowotnej nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki. Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego obowiązkiem podatnika jest złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek dotyczy również lat następnych (tylko w przypadku małych podatników ), chyba że w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zostanie złożone zawiadomienie w formie pisemnej o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Jeżeli zaś w danym roku podatkowym zaliczki rozliczne były miesięczne, a podatnik jest małym podatnikiem wg definicji zawartej w art. 5a ust. 20 updof, kwartalną formę rozliczeń można wybrać w terminie do dnia 20 lutego następnego roku podatkowego, składając w tym terminie stosowne zawiadomienie. 21

22 Obowiązki ewidencyjne W przypadku wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych, podatnicy maja obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (patrz: art.24a updof) albo prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najbardziej popularną i jednocześnie prostą formą ewidencji jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Księgę należy założyć na dzień rozpoczęcia tej działalności. Ponadto w terminie 20 dni od dnia założenia księgi obowiązkiem podatnika jest zawiadomić (w formie pisemnej) naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania, o jej prowadzeniu. Opodatkowanie według stawki liniowej 19% Warunki opodatkowania Dochód uzyskany z działalności gospodarczej, może być opodatkowany według 19% stawki (bez względu na wysokość dochodu) art. 30c updof. O wyborze tego sposobu płacenia podatku należy powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - do dnia 20 stycznia, a w przypadku rozpoczęcia działalność w ciągu roku - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Pamiętać należy, że ta forma płacenia podatku dotyczyć będzie wszystkich prowadzonych rodzajów działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. zarówno prowadzonej samodzielnie jak i w spółce niemającej osobowości prawnej. Pamiętać należy również o tym, że nie można skorzystać z tego sposobu płacenia podatku wówczas, gdy podatnik wykonuje usługi - na rzecz pracodawcy, u którego był zatrudniony w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym albo też nadal jesteś u niego zatrudniony - odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach prowadzonej działalności. 22

23 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku Podstawą opodatkowania jest dochód ustalony na podstawie zapisów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika oraz osób współpracujących. Wysokość podatku stanowi 19% podstawy opodatkowania. Obowiązki podatnika Podatnik obowiązany jest do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, comiesięcznych zaliczek na podatek. Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, może jednak wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek. Jeśli działalność rozpoczęto w trakcie roku podatkowego lub podatnik jest małym podatnikiem (t.j. takim, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości Euro), zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek składane jest w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zaliczki kwartalne uiszczane są w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Obliczoną w w/w sposób zaliczkę można obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym. Jednak obniżenie zaliczki o kwotę składki zdrowotnej nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki. Po zakończeniu roku obowiązkiem podatnika jest złożenie do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36L), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek dotyczy również lat następnych (tylko w przypadku małych podatników ), chyba że, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zostanie złożone zawiadomienie w formie pisemnej o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Jeżeli 23

24 zaś w danym roku podatkowym rozliczano zaliczki miesięczne, a podatnik jest małym podatnikiem wg definicji zawartej w art. 5a ust. 20 updof, kwartalną formę rozliczeń można wybrać w terminie do dnia 20 lutego następnego roku podatkowego, składając w tym terminie stosowne zawiadomienie. Uwaga! W przypadku wyboru opodatkowania podatkiem liniowym, podatnik traci prawa do: - wspólnego opodatkowania z małżonkiem, - preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci, - korzystania z innych ulg i zwolnień, w tym również z prawa do kontynuacji odliczeń (prawa nabyte). RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH Warunki opodatkowania Chcąc skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w terminie do dnia 20 stycznia, a jeżeli rozpoczęto działalność w trakcie roku do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że nastąpiła zmiana formy opodatkowania i poinformowano o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W następnym roku prowadzenia działalności można korzystać z tej formy opodatkowania tylko wtedy, gdy przychody za rok poprzedni nie przekroczą Euro. (art. 6 ust. 4 uzpdof). Należy zwrócić też uwagę, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej wykluczają możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zalicza się do nich np. prowadzenie aptek, kantorów, lombardów, handel częściami i akcesoriami do pojazdów 24

25 mechanicznych, wykonywanie większości wolnych zawodów (art. 8 uzpdof oraz wymienione w załączniku nr 2 do ustawy ). Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, który przed opodatkowaniem pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz ze zm.). Wysokość podatku Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i mogą odpowiednio wynosić: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% przychodu. Przykładowo: 20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów. Wolny zawód to działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu, 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym, 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej, 25

26 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu. Obowiązki podatnika Korzystając z tej formy opodatkowania podatnik obowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów i ustalania - co miesiąc na jej podstawie kwoty podatku podlegającego wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Wpłat podatku dokonuje się w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Obliczoną w w/w sposób zaliczkę można obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym. Jednak obniżenie zaliczki o kwotę składki zdrowotnej nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. KARTA PODATKOWA Warunki opodatkowania Podobnie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również karta podatkowa jest fakultatywną formą opodatkowania. To do podatnika należy decyzja, czy chce z niej skorzystać. Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest bardzo obszerna. Aby płacić podatek w formie karty podatkowej, należy prowadzić działalność gospodarczą, która uprawnia do takiego opodatkowania i złożyć przed rozpoczęciem działalności wniosek (na formularzu PIT-16) do właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu 26

27 skarbowego rozpatrzy wniosek i wyda decyzję, w której ustali wysokość podatku dochodowego poprzez ustalenie jego miesięcznej stawki. Wysokość podatku Stawki karty podatkowej ustalane są kwotowo. Ich wysokość uzależniona jest między innymi, od: rodzaju i zakresu prowadzenia działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Obowiązki podatnika Prowadząc działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej podatnik zwolniony jest z obowiązków sprawozdawczych bowiem podatnik opodatkowany w tej formie nie prowadzi dla celów podatku dochodowego żadnych ksiąg, za wyjątkiem podatników zatrudniających pracowników, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów pracowników, nie składa zeznań podatkowych ani deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu. (art. 24 ust. 1 uzpdof). Kwotę podatku ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego w decyzji, pomniejszonej o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne wpłaca się co miesiąc do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (a za grudzień w terminie do dnia 28 grudnia), na rachunek urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku obowiązkiem podatnika jest złożenie w urzędzie skarbowym (w terminie do dnia 31 stycznia) deklarację PIT-16A o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej, w poszczególnych miesiącach roku podatkowego, składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Wybierając jako formę opodatkowania kartę podatkową, że nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. 27

28 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH Podstawowe akty prawne: - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2006 r Nr 243 poz z późn. zm), - Ustawa z dnia 15 września 2000r.- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.), - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm.) Warunki opodatkowania W przypadku podjęcia działalności w formie spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), to spółka staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rok podatkowy Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik w statucie albo w umowie spółki postanowi inaczej i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą. Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Ustalenie podstawy opodatkowania odbywa się na podstawie prowadzonych w firmie ksiąg 28

29 rachunkowych, prowadzonych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz ze zm.). Wysokość podatku Wysokość podatku stanowi 19 % podstawy opodatkowania. Obowiązki podatnika Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest obowiązany do wpłacania na rachunek właściwego, ze względu na siedzibę firmy, urzędu skarbowego, zaliczkę miesięczną, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik jednak nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, oraz mali podatnicy (tj. takim, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości Euro), mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Zaliczki kwartalne, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. 29

30 Zawiadomienie, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek. Po zakończeniu roku podatkowego spółka ma obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT 8 w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego po upływie roku podatkowego. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Podstawowe akty prawne: - Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930). 30

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE PIT w działalności gospodarczej mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2017/2018 Pojęcie działalności gospodarczej Art. 2 ustawy o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej Działalność jednoosobowa 2018-04-16 Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej Zarejestrować działalność gospodarczą może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 września 2015 r. Administracja Podatkowa wychodząc naprzeciw potrzebom podatników wprowadziła nowe usługi, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność usługową lub wytwórczo usługową (szerzej art. 23 u.z.p.d.o.f.).

- osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność usługową lub wytwórczo usługową (szerzej art. 23 u.z.p.d.o.f.). - osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych płacą ryczałt, jeżeli w roku poprzedzającym rok

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT I. Rozpoczęcie działalności: 1. Rejestracja działalności gospodarczej Zarejestrowanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego FORMY OPODATKOWANIA O tytule prawa co do moŝliwości wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza się prowadzić. Podatek dochodowy moŝna płacić w formie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do rejestracji działalności musisz zastanowić się nad niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Informator dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą Zgorzelec, styczeń 2014 r. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - podstawowe informacje: adres: 59-900 Zgorzelec

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 2012 ROK Lp. temat Strona 1. FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 1.1. Podstawa prawna 2 1.2. Definicja działalności

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej K-052/1 Obowiązuje od 31.10.2011 r. I. Kogo dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski

Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski Nowe zwolnienie Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 PIT od 1.08.2019 r. wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne na 2016 rok

Regulacje prawne na 2016 rok KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Regulacje prawne na 2016 rok dla osób prowadzących lub zakładających własną firmę (dotyczy składek ZUS oraz podstaw postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne na 2017 rok

Regulacje prawne na 2017 rok KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach Regulacje prawne na 2017 rok dla osób prowadzących lub zakładających własną firmę (dotyczy składek ZUS oraz podstaw postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Jonas 1

Dr Krzysztof Jonas 1 Dr Krzysztof Jonas 1 Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo