SPRAWDZIAN w województwie ś ląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWDZIAN w województwie ś ląskim"

Transkrypt

1 SPRAWDZIAN 2011 w województwie ś ląskim Jaworzno 2011

2

3 Jaworzno, 7 lipca 2011 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2011 r. Opracowanie zawiera opis organizacji i przebiegu sprawdzianu, zestawienia danych liczbowych i analizę statystyczną wyników, składające się na obraz poziomu opanowania umiejętności przez tegorocznych uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Zachęcam do zapoznania się z niniejszym sprawozdaniem przede wszystkim dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy bezpośrednio kształtują proces uczenia, oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły, którzy mają wpływ na jakość nauczania. W celu oceny efektywności działań podjętych po analizach wyników z lat ubiegłych proponuję sięgnięcie do sprawozdań OKE ze sprawdzianów z poprzednich sesji egzaminacyjnych. Mam nadzieję, że przedstawiony materiał będzie dla Państwa bogatym i inspirującym źródłem informacji. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu w roku szkolnym 2010/2011. Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Dyrektor OKE Roman Dziedzic

4

5 I. INFORMACJE OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Organizacja i przebieg sprawdzianu Przygotowanie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Zbieranie danych o uczniach przystępujących do sprawdzianu oraz dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Uczestnicy sprawdzianu oraz jego przebieg Sprawdzanie prac egzaminacyjnych Komunikowanie wyników II. ANALIZA ILOŚCIOWA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 3. Wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Ogólne wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w powiatach i gminach województwa śląskiego Wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w obszarach umiejętności Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Wyniki uczniów z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego Wyniki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Informacje o przystępujących do sprawdzianu w formie dostosowanej Wyniki uczniów słabo widzących Wyniki uczniów słabo słyszących i niesłyszących Wyniki uczniów z trudnościami w uczeniu się Słownik terminów...76 III. ANALIZA ROZWIĄZAŃ STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 6. Zadania zamknięte Zadania otwarte...89

6

7 I. INFORMACJE OGÓLNE

8

9 1. WPROWADZENIE 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Podstawę prawną jego przeprowadzania stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). Celem sprawdzianu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie klas szóstych szkół podstawowych opanowali umiejętności opisane w formie standardów wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów: czytanie (I), pisanie (II), rozumowanie (III), korzystanie z informacji (IV), wykorzystywanie wiedzy w praktyce (V). Sprawozdanie przygotowano dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Śląskiego Kuratora Oświaty, delegatur Kuratorium Oświaty, organów prowadzących szkoły oraz szkół podstawowych województwa śląskiego. Wydział Badań i Analiz Strona 9 z 97

10 2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU 2.1. Przygotowanie przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Spotkanie informacyjne dla nowo powołanych dyrektorów szkół podstawowych oraz ich zastępców dotyczące organizacji i przeprowadzania sprawdzianu odbyło się 9 marca 2011 r. W trakcie spotkania przypomniano zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) oraz omówiono procedury organizacji i przeprowadzania sprawdzianu Zbieranie danych o uczniach przystępujących do sprawdzianu oraz dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Dane o uczniach przystępujących do sprawdzianu 5 kwietnia 2011 r. przekazywane były przez dyrektorów szkół do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie do 29 października 2010 r. Termin aktualizacji danych upłynął 20 marca 2011 r. Na dzień przed sprawdzianem kurierzy dostarczyli materiały egzaminacyjne do szkół. Wydział Badań i Analiz Strona 10 z 97

11 2.3. Uczestnicy sprawdzianu oraz jego przebieg Do sprawdzianu w 2011 r. zgłoszono uczniów z 1186 szkół województwa śląskiego, natomiast przystąpiło do niego szóstoklasistów 1 z 1184 szkół. Wśród zdających było uczniów z dysleksją (6,24% przystępujących do sprawdzianu) szóstoklasistów dziewcząt (48,41%) chłopców (51,59%) 723 dziewczęta z dysleksją (1,76% ogółu zdających ) chłopców z dysleksją (4,48% ogółu zdających ) Schemat 1. Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu w 2011 roku Z przystąpienia do sprawdzianu zostało zwolnionych 58 uczniów (ze względów zdrowotnych lub losowych). Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu 5 kwietnia 2011 r., wyznaczono termin dodatkowy: 7 czerwca 2011 r. 1 Liczba uwzględnia 144 laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego lub grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy są zwolnieni ze sprawdzianu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik. Wydział Badań i Analiz Strona 11 z 97

12 Tabela 1. Liczba zdających w województwie śląskim z uwzględnieniem lokalizacji oraz liczby szkół Zdający Lp. Lokalizacja szkoły Szkoły ogółem dziewczęta chłopcy liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent 1. Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców , , , ,2 2. Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców , , , ,4 3. Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców 78 6, , , ,2 4. Gminy wiejskie , , , ,1 Razem Przebieg sprawdzianu był monitorowany w 367 szkołach (30,99% wszystkich szkół, w których przeprowadzono sprawdzian) przez 388 obserwatorów (267 przedstawicieli gmin, 84 wizytatorów, 31 pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz 6 pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie). Większość uczniów rozwiązywała zadania standardowego zestawu egzaminacyjnego przeznaczonego dla zdających bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową. Dla uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przygotowano dostosowane zestawy egzaminacyjne. Tabela 2. Liczba zdających w województwie śląskim z uwzględnieniem typu zestawu egzaminacyjnego Typ zestawu egzaminacyjnego Symbol zestawu Liczba zdających ogółem dziewczęta chłopcy Zestaw standardowy dla uczniów bez dysfunkcji i dla uczniów z dysleksją Zestaw dostosowany dla uczniów słabo widzących (czcionka Arial 16 pkt.) Zestaw dostosowany dla uczniów słabo widzących (czcionka Arial 24 pkt.) Zestaw dostosowany dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille a) Zestaw dostosowany dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących Zestaw dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim S S S S S S Razem Czas trwania sprawdzianu wynosił 60 minut. W przypadku uczniów z dysfunkcjami mógł być on przedłużony, nie więcej jednak niż 30 minut. Wydział Badań i Analiz Strona 12 z 97

13 2.4. Sprawdzanie prac egzaminacyjnych Prace egzaminacyjne sprawdzało 629 egzaminatorów w 29 zespołach, którymi kierowało 29 przewodniczących (w 19 ośrodkach sprawdzania) w terminie od 15 do 18 kwietnia 2011 r. W skład każdego z zespołów wchodzili także asystenci techniczni (29 osób), którzy sumowali punkty i sprawdzali, czy punktacja została zaznaczona na kartach odpowiedzi. Przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych odbyło się spotkanie organizacyjne (koordynatora sprawdzianu z przewodniczącymi zespołów egzaminatorów) i szkolenie merytoryczne (przewodniczących zespołów egzaminatorów, a następnie egzaminatorów) dotyczące stosowania klucza punktowania zadań otwartych Komunikowanie wyników 27 maja 2011 r. dyrektorzy szkół zostali zapoznani z wynikami uczniów przez Serwis dla dyrektorów. W tym samym dniu na stronie internetowej OKE w Jaworznie została zamieszczona wstępna informacja o wynikach sprawdzianu 2011 r. w województwie śląskim. Zaświadczenia z wynikami uczniowie otrzymali w dniu zakończenia roku szkolnego 22 czerwca 2011 r. Wydział Badań i Analiz Strona 13 z 97

14

15 II. ANALIZA ILOŚCIOWA WYNIKÓW SPRAWDZIANU

16 3. WYNIKI UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-112), przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową, rozwiązywało szóstoklasistów 2, w tym uczniów z dysleksją Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-112) składał się z 26 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych i 6 otwartych. Został on skonstruowany według planu przedstawionego w tabeli 3. Maksymalna liczba punktów, którą uczeń mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła 40, w tym: 20 punktów za zadania zamknięte i 20 punktów za zadania otwarte. Tabela 3. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Obszar umiejętności Maksymalna liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Numery zadań Czytanie (1) , 2., 3., 4., 5., 6., 12., 13., 14., 15. Pisanie (2) , 26. Rozumowanie (3) , 16., 17., 20., 22., 23. Korzystanie z informacji (4) , 9., 10., 11. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5) , 19., 21., W tym 144 laureatów konkursów przedmiotowych, którzy są zwolnieni ze sprawdzianu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik. Wydział Badań i Analiz Strona 16 z 97

17 3.2. Ogólne wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników sprawdzianu szóstoklasistów w województwie śląskim zostały przedstawione w tabeli 4. Tabela 4. Wyniki uczniów z województwa śląskiego rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Liczba uczniów/punktów Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Liczba punktów możliwych do zdobycia 40 podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,62 0,64 0,61 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Średni wynik (średnia arytmetyczna) 24,96 25,50 24,45 Odchylenie standardowe 7,48 7,26 7,64 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Dla uczniów klas szóstych z województwa śląskiego standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych okazał się umiarkowanie trudny. Średni wynik ze sprawdzianu w województwie śląskim wynosi 24,96, czyli jest o 0,31 punktu niższy od średniego wyniku w kraju (25,27) szóstoklasistów województwa śląskiego (54,06%) uzyskało 25 i więcej punktów ze sprawdzianu. Maksymalny wynik (40 pkt.) uzyskało 186 uczniów (0,46%), natomiast minimalny (1 pkt) jedna osoba. Dziewczęta uzyskały nieco wyższe wyniki niż chłopcy. Tabela 5. Średnie wyniki i wskaźniki łatwości zestawów zadań sprawdzianu w latach w województwie śląskim Rok Średni wynik * 29,24 28,9 25,6 29,35 24,86 26,17 25,39 22,26 24,37 24,96 Wskaźnik łatwości zestawu 0,73 0,72 0,64 0,73 0,62 0,65 0,63 0,56 0,61 0,62 * Nie należy bezpośrednio porównywać średnich wyników sprawdzianu w poszczególnych latach. Wydział Badań i Analiz Strona 17 z 97

18 Pozycję ucznia w populacji zdających egzamin, ze względu na osiągnięty przez niego wynik, pozwala ustalić skala standardowej dziewiątki, zwana także skalą staninową (tabela 6.). Skalę staninową otrzymujemy poprzez dokonanie podziału uporządkowanych rosnąco surowych wyników na dziewięć przedziałów. Pozycja wyniku na skali staninowej zależy od tego, jakie wyniki uzyskali wszyscy przystępujący do sprawdzianu w danym roku. Zastosowanie tej skali pozwala porównywać wyniki uczniów i szkół z wynikami z lat ubiegłych, niezależnie od różnic stopnia trudności zestawów zadań egzaminacyjnych stosowanych w poszczególnych latach. Tabela 6. Wyniki uczniów z województwa śląskiego w skali staninowej Przedziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku ogółem (procent) Województwo śląskie (rzeczywisty procent wyników) dziewczęta (procent) chłopcy (procent) % najniższy 3,1 2,1 4, % bardzo niski 7,3 6,2 8, % niski 11,4 10,9 12, % niżej średni 15,0 15,0 15, % średni 22,5 22,7 22, % wyżej średni 18,1 18,9 17, % wysoki 13,0 13,6 12, % bardzo wysoki 8,1 8,8 7, % najwyższy 1,6 1,9 1,3 W przedziale wyników od średnich do bardzo wysokich rzeczywisty procent wyników był wyższy od zakładanego teoretycznie, natomiast w przedziale wyników najwyższych znacznie niższy od oczekiwanego. Optymizmem napawa fakt, że procent wyników najniższych, niskich i niżej średnich był dużo mniejszy od zakładanego teoretycznie. Wydział Badań i Analiz Strona 18 z 97

19 5% 4% [Procent uczniów] 3% 2% 1% 0% [Liczba punktów i przedziały staninowe] Wykres 1. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego z uwzględnieniem przedziałów staninowych 5% 4% [Procent uczniów] 3% 2% 1% 0% [Liczba punktów] dziewczęta chłopcy Wykres 2. Rozkład wyników dziewcząt i chłopców z województwa śląskiego z uwzględnieniem przedziałów staninowych Wydział Badań i Analiz Strona 19 z 97

20 Rozkład wyników uzyskanych przez szóstoklasistów z województwa śląskiego jest lewoskośny. Wśród wyników uzyskiwanych przez uczniów przeważały wyniki od średnich do wysokich (znajdujące się w staninach 5. 7.). Dziewczęta osiągały nieco wyższe wyniki niż chłopcy. 6% 5% 4% [Procent uczniów] 3% 2% 1% 0% [Liczba punktów] bez dysleksji z dysleksją Wykres 3. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego bez dysleksji i z dysleksją (rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych) Uczniowie z dysleksją stanowili 6,38% osób rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w województwie śląskim. Uzyskali oni wyniki wyższe od wyników swoich rówieśników bez dysleksji różnica między wynikami średnimi 3 wynosi 0,48 punktu na korzyść uczniów z dysleksją. 3 Średni wynik dla uczniów bez dysleksji wyniósł 24,93 punktu, z dysleksją 25,41. Wydział Badań i Analiz Strona 20 z 97

21 3.3. Wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w powiatach i gminach województwa śląskiego Zamieszczona poniżej mapa konturowa województwa śląskiego pokazuje terytorialne zróżnicowanie ze względu na średnie wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych. Mapa 1. Średnie wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników sprawdzianu zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki powiatów zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą: I grupa to 7% powiatów z najniższą średnią, II grupa 24%, III grupa 38%, IV grupa 24%, V grupa 7% powiatów. Wydział Badań i Analiz Strona 21 z 97

22 Tabela 7. Wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w powiatach województwa śląskiego Wynik Wynik Średni wynik Lp. Powiat * Liczba Odchylenie najczęstszy środkowy (średnia uczniów standardowe (modalna) (mediana) arytmetyczna) 1. będziński ,48 7,40 2. bielski ,39 7,22 3. Bielsko-Biała ,41 7,37 4. bieruńsko-lędziński ,01 7,21 5. Bytom ,74 7,57 6. Chorzów ,5 25,23 7,35 7. cieszyński ,47 7,32 8. Częstochowa ,76 7,35 9. częstochowski ,26 7, Dąbrowa Górnicza ,10 7, Gliwice ,20 7, gliwicki ,18 7, Jastrzębie-Zdrój ,54 7, Jaworzno ,16 7, Katowice ,54 7, kłobucki ,92 7, lubliniecki ,49 7, mikołowski ,62 7, Mysłowice ,70 7, myszkowski ,94 7, Piekary Śląskie ,71 7, pszczyński ,91 7, raciborski ,30 7, Ruda Śląska ,23 7, rybnicki ,99 7, Rybnik ,07 7, Siemianowice Śląskie ,08 7, Sosnowiec ,30 7, Świętochłowice ,19 7, tarnogórski ,79 7, Tychy ,21 7, wodzisławski ,85 7, Zabrze ,12 7, zawierciański ,56 7, Żory ,13 7, żywiecki ,19 7,29 *W tabeli 7. nie uwzględniono wyników 3 uczniów województwa śląskiego zdających egzamin w Rabce. Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w poszczególnych powiatach województwa śląskiego wykazują zróżnicowanie od 23,19 do 26,41 punktu (średnia dla województwa 24,96 punktu). Wydział Badań i Analiz Strona 22 z 97

23 [Średnia arytmetyczna] 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 [Powiaty] będziński bielski Bielsko-Biała bieruńsko - lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański Żory żywiecki 24,48 25,39 26,41 25,01 23,74 25,23 25,47 25,76 25,26 25,10 25,20 25,18 24,54 24,16 25,54 25,92 24,49 25,62 23,70 24,94 23,71 24,91 24,30 24,23 23,99 25,07 24,08 24,30 23,19 24,79 26,21 24,85 24,12 25,56 24,13 25,19 Wykres 4. Średnie wyniki uczniów w poszczególnych powiatach województwa śląskiego Pionową linią na wykresie 4. zaznaczono średnią arytmetyczną wyników uczniów z województwa śląskiego 24,96 pkt. Wydział Badań i Analiz Strona 23 z 97

24 Tabela 8. Wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w gminach województwa śląskiego Powiat * Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średni wynik w punktach (średnia arytmetyczna) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Odchylenie standardowe Będzin , ,60 Bobrowniki 79 24, ,66 Czeladź , ,25 będziński Mierzęcice 81 25, ,40 Psary 94 25, ,03 Siewierz , ,28 Sławków 66 24, ,5 7,78 Wojkowice 54 24, ,53 Bestwina , ,88 Buczkowice , ,49 Czechowice- Dziedzice , ,37 Jasienica , ,96 bielski Jaworze 77 25, ,63 Kozy , ,94 Porąbka , ,5 7,16 Szczyrk 54 24, ,48 Wilamowice , ,40 Wilkowice , ,85 Bielsko-Biała Bielsko-Biała , ,37 Bieruń , ,15 bieruńsko - lędziński Bojszowy 91 26, ,27 Chełm Śląski 56 26, ,40 Imielin 79 26, ,63 Lędziny , ,42 *W tabeli 8. nie uwzględniono wyników 3 uczniów z województwa śląskiego zdających egzamin w Rabce. Wydział Badań i Analiz Strona 24 z 97

25 Powiat * Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średni wynik w punktach (średnia arytmetyczna) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Odchylenie standardowe Bytom Bytom , ,57 Chorzów Chorzów , ,5 7,35 Brenna , ,05 Chybie 94 24, ,08 Cieszyn , ,60 Dębowiec 53 27, ,64 Goleszów 84 26, ,69 cieszyński Hażlach 82 26, ,14 Istebna , ,96 Skoczów , ,93 Strumień , ,20 Ustroń , ,46 Wisła , ,5 7,95 Zebrzydowice , ,12 Częstochowa Częstochowa , ,35 Blachownia , ,35 Dąbrowa Zielona 34 23, ,39 Janów 55 26, ,23 częstochowski Kamienica Polska 37 25, ,47 Kłomnice , ,81 Koniecpol , ,43 Konopiska 90 25, ,68 Kruszyna 59 23, ,39 Lelów 31 25, ,47 *W tabeli 8. nie uwzględniono wyników 3 uczniów z województwa śląskiego zdających egzamin w Rabce. Wydział Badań i Analiz Strona 25 z 97

26 Powiat * Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średni wynik w punktach (średnia arytmetyczna) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Odchylenie standardowe Mstów 90 26, ,26 Mykanów , ,12 Olsztyn 86 25, ,48 częstochowski Poczesna , ,02 Dąbrowa Górnicza Przyrów 35 24, ,5 7,89 Rędziny 96 25, ,21 Starcza 33 27, ,38 Dąbrowa Górnicza , ,32 Gliwice Gliwice , ,69 Gierałtowice , ,67 Knurów , ,38 Pilchowice 91 24, ,46 gliwicki Pyskowice , ,70 Rudziniec 97 25, ,79 Sośnicowice 82 25, ,5 6,60 Toszek 97 23, ,19 Wielowieś 62 26, ,08 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój , ,41 Jaworzno Jaworzno , ,47 Katowice Katowice , ,80 Kłobuck , ,29 kłobucki Krzepice 88 27, ,76 Lipie 61 25, ,20 Miedźno 81 24, ,66 *W tabeli 8. nie uwzględniono wyników 3 uczniów z województwa śląskiego zdających egzamin w Rabce. Wydział Badań i Analiz Strona 26 z 97

27 Powiat * Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średni wynik w punktach (średnia arytmetyczna) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Odchylenie standardowe Opatów 66 27, ,04 Panki 51 26, ,03 kłobucki Popów 61 26, ,55 Przystajń 75 23, ,30 Wręczyca Wielka , ,04 Boronów 30 22, ,55 Ciasna 63 25, ,85 Herby 68 24, ,75 lubliniecki Kochanowice 65 25, ,81 Koszęcin , ,90 Lubliniec , ,56 Pawonków 79 22, ,35 Woźniki , ,46 Łaziska Górne , ,54 mikołowski Mikołów , ,68 Ornontowice 61 22, ,74 Orzesze , ,04 Wyry 60 24, ,5 7,63 Mysłowice Mysłowice , ,45 Koziegłowy , ,22 myszkowski Myszków , ,10 Niegowa 62 25, ,5 7,24 Poraj , ,59 Żarki 76 24, ,5 7,87 *W tabeli 8. nie uwzględniono wyników 3 uczniów z województwa śląskiego zdających egzamin w Rabce. Wydział Badań i Analiz Strona 27 z 97

28 Powiat * Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średni wynik w punktach (średnia arytmetyczna) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Odchylenie standardowe Piekary Śląskie Piekary Śląskie , ,95 Goczałkowice- Zdrój 78 24, ,5 8,26 Kobiór 45 27, ,84 pszczyński Miedźna , ,65 Pawłowice , ,97 Pszczyna , ,36 Suszec , ,67 Kornowac 50 24, ,80 Krzanowice 42 23, ,19 raciborski Krzyżanowice 89 23, ,17 Kuźnia Raciborska , ,59 Nędza 64 23, ,83 Pietrowice Wielkie 72 22, ,21 Racibórz , ,64 Rudnik 46 21, ,76 Ruda Śląska Ruda Śląska , ,45 rybnicki Czerwionka- Leszczyny , ,47 Gaszowice 87 22, ,16 Jejkowice 44 23, ,95 Lyski 90 24, ,04 Świerklany , ,28 Rybnik Rybnik , ,64 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie , ,72 *W tabeli 8. nie uwzględniono wyników 3 uczniów z województwa śląskiego zdających egzamin w Rabce. Wydział Badań i Analiz Strona 28 z 97

29 Powiat * Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średni wynik w punktach (średnia arytmetyczna) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Odchylenie standardowe Sosnowiec Sosnowiec , ,38 Świętochłowice Świętochłowice , ,94 Kalety 82 26, ,03 tarnogórski Krupski Młyn 27 27, ,83 Miasteczko Śląskie 76 21, ,81 Ożarowice 60 26, ,15 Radzionków , ,68 Świerklaniec 98 25, ,74 Tarnowskie Góry , ,37 Tworóg 56 24, ,78 Zbrosławice , ,76 Tychy Tychy , ,10 Godów , ,74 Gorzyce , ,72 Lubomia 68 24, ,15 wodzisławski Marklowice 69 23, ,68 Mszana 75 24, ,98 Pszów , ,95 Radlin , ,5 7,71 Rydułtowy , ,90 Wodzisław Śląski , ,05 Zabrze Zabrze , ,84 zawierciański Irządze 33 26, ,21 Kroczyce 70 24, ,5 6,82 *W tabeli 8. nie uwzględniono wyników 3 uczniów z województwa śląskiego zdających egzamin w Rabce. Wydział Badań i Analiz Strona 29 z 97

30 Powiat * Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średni wynik w punktach (średnia arytmetyczna) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Odchylenie standardowe Łazy , ,35 Ogrodzieniec 84 25, ,5 7,16 Pilica 98 25, ,87 zawierciański Poręba 81 26, ,5 7,44 Szczekociny 82 25, ,65 Włodowice 45 25, ,08 Zawiercie , ,20 Żarnowiec 58 23, ,42 Żory Żory , ,45 Czernichów 73 25, ,87 Gilowice 70 25, ,79 Jeleśnia , ,57 Koszarawa 49 24, ,54 Lipowa , ,67 Łękawica 56 26, ,33 Łodygowice , ,87 żywiecki Milówka , ,82 Radziechowy- Wieprz , ,56 Rajcza , ,30 Ślemień 41 26, ,90 Świnna 85 24, ,79 Ujsoły 43 24, ,05 Węgierska Górka , ,52 Żywiec , ,5 7,08 *W tabeli 8. nie uwzględniono wyników 3 uczniów z województwa śląskiego zdających egzamin w Rabce. Wydział Badań i Analiz Strona 30 z 97

31 3.4. Wyniki uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w obszarach umiejętności Dla uczniów województwa śląskiego umiejętności z zakresu czytania były łatwe, natomiast z zakresu pisania, rozumowania i korzystania z informacji umiarkowanie trudne. Najtrudniejsze dla szóstoklasistów okazały się umiejętności z wykorzystywania wiedzy w praktyce. Czytanie (1) 0,82 0,84 0,83 [Obszary umiejętności] Pisanie (2) Rozumowanie (3) Korzystanie z informacji (4) Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5) 0,48 0,53 0,48 0,47 0,48 0,58 0,57 0,58 0,58 0,66 0,64 0,65 ogółem dziewczęta chłopcy 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Wykres 5. Wskaźnik łatwości w obszarach umiejętności w województwie śląskim W tabeli 9. i na wykresie 6. przedstawiono wskaźniki łatwości obszarów umiejętności w poszczególnych przedziałach staninowych. Zacieniowane pola w tabeli obejmują grupy uczniów, których osiągnięcia są co najmniej zadowalające (tzn. wartość wskaźnika łatwości wynosiła co najmniej 0,70). Wydział Badań i Analiz Strona 31 z 97

32 Tabela 9. Wartości wskaźnika łatwości zestawu egzaminacyjnego i obszarów umiejętności w przedziałach staninowych w województwie śląskim Opis wyniku Najniższy Bardzo Niżej Wyżej Bardzo Niski Średni Wysoki niski średni średni wysoki Najwyższy Skala staninowa Przedziały punktowe wyznaczone dla kraju Zestaw egzaminacyjny 0,21 0,32 0,42 0,51 0,63 0,74 0,82 0,90 0,96 Czytanie (1) 0,40 0,60 0,72 0,79 0,85 0,90 0,94 0,97 0,99 Pisanie (2) 0,13 0,25 0,36 0,46 0,54 0,61 0,68 0,78 0,91 Rozumowanie (3) 0,15 0,24 0,36 0,52 0,68 0,81 0,90 0,96 0,99 Korzystanie z informacji (4) Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5) 0,34 0,41 0,45 0,50 0,56 0,63 0,69 0,79 0,91 0,05 0,08 0,14 0,24 0,42 0,66 0,85 0,94 0,99 Umiejętności z zakresu czytania okazały się łatwe już dla uczniów, których wynik mieścił się w staninie 3. Umiejętności z zakresu pisania i korzystania z informacji okazały się łatwe dla uczniów, których wynik mieścił się w staninie 8. Dla szóstoklasistów, których wynik znajdował się w przedziale wyników od najniższych do średnich, umiejętności z zakresu wykorzystywania wiedzy w praktyce były trudne. Dopiero dla uczniów, którzy osiągnęli wynik mieszczący się w staninach 8. 9., sprawdzane umiejętności z zakresu wszystkich obszarów okazały się łatwe lub bardzo łatwe. 1,0 0,8 [Wartość wskaźnika] 0,6 0,4 0,2 0, Czytanie (1) Pisanie (2) Rozumowanie (3) Korzystanie z informacji (4) Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5) Wykres 6. Wskaźnik łatwości obszarów umiejętności w poszczególnych przedziałach staninowych w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 32 z 97

33 Czytanie Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu czytania można było uzyskać 10 punktów. Najwięcej uczniów otrzymało 9 punktów. Tabela 10. Wyniki uczniów z województwa śląskiego w obszarze czytanie Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,84 0,85 0,83 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Średni wynik (średnia arytmetyczna) 8,41 8,48 8,34 Odchylenie standardowe 1,68 1,58 1,76 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Dla szóstoklasistów z województwa śląskiego umiejętności z zakresu czytania okazały się łatwe. Wartość mediany jest wysoka i oznacza, że co najmniej połowa zdających ( uczniów 54,81%) uzyskała 9 lub 10 punktów w tym obszarze. Wynik maksymalny osiągnęło uczniów (26,38%), natomiast minimalny 21 osób (0,05%). 8,41 punktu średnia arytmetyczna w województwie śląskim 8,28 punktu średnia arytmetyczna w kraju Schemat 2. Porównanie średniej arytmetycznej wyników uczniów w obszarze czytanie między województwem śląskim a krajem Średnia arytmetyczna wyników uczniów z województwa śląskiego w zakresie czytania jest nieco wyższa od średniej arytmetycznej w kraju. Wydział Badań i Analiz Strona 33 z 97

34 32% 28% 24% [Procent uczniów] 20% 16% 12% 8% 4% 0% [Liczba punktów] Wykres 7. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze czytanie 33% 30% 27% 24% [Procent uczniów] 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% [Liczba punktów] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 8. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze czytanie z uwzględnieniem płci Wydział Badań i Analiz Strona 34 z 97

35 Rozkład wyników w obszarze czytanie uzyskanych przez uczniów z województwa śląskiego jest lewoskośny. Znaczne przesunięcie wykresu w kierunku wyników wysokich wskazuje, że umiejętności z tego obszaru większości uczniów nie sprawiły trudności. Dziewczęta częściej niż chłopcy uzyskiwały od 9 do 10 punktów z zakresu czytania. Tabela 11. Wskaźnik łatwości zadań w obszarze czytanie w województwie śląskim Uczeń Sprawdzana czynność Numer zadania Wartość wskaźnika łatwości ogółem dziewczęta chłopcy odczytuje ogólny sens tekstu 1. 0,91 0,92 0,89 wyszukuje informacje w tekście 2. 0,93 0,94 0,92 określa funkcję elementów tekstu 3. 0,56 0,59 0,53 wyszykuje informacje podane wprost 4. 0,92 0,93 0,90 rozumie puentę tekstu 5. 0,93 0,94 0,93 wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 6. 0,96 0,96 0,96 wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 12. 0,84 0,85 0,84 określa intencję bohatera 13. 0,91 0,92 0,91 rozumie główną myśl tekstu 14. 0,49 0,48 0,51 dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu 15. 0,83 0,86 0,80 Dla szóstoklasistów z województwa śląskiego bardzo łatwymi czynnościami z tego obszaru okazały się: wnioskowanie na podstawie przesłanek zawartych w tekście popularnonaukowym (zadanie 6.), wyszukiwanie informacji zawartej w tekście (zadania 2. i 4.), rozumienie puenty tekstu (zdanie 5.) oraz określanie intencji bohatera (zadanie 13.). Niepokojąca jest niska wartość wskaźnika łatwości dotycząca umiejętności odczytywania głównej myśli tekstu popularnonaukowego (zadanie 14.). Dziewczęta lepiej niż chłopcy opanowały większość umiejętności z obszaru czytanie. Wydział Badań i Analiz Strona 35 z 97

36 Pisanie W tym obszarze za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik to 6 punktów. Tabela 12. Wyniki uczniów z województwa śląskiego w obszarze pisanie Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,54 0,59 0,49 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Średni wynik (średnia arytmetyczna) 5,41 5,90 4,94 Odchylenie standardowe 2,38 2,24 2,41 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Dla ogółu uczniów z województwa śląskiego umiejętności z tego obszaru okazały się umiarkowanie trudne, jedynie dla chłopców były one trudne. Wynik od 6 do 10 punktów uzyskało zdających (51,55%). Maksymalny wynik uzyskało 793 szóstoklasistów (1,97%), natomiast minimalny osoby (4,48%). 5,41 punktu średnia arytmetyczna w województwie śląskim 5,46 punktu średnia arytmetyczna w kraju Schemat 3. Porównanie średniej arytmetycznej wyników uczniów w obszarze pisanie między województwem śląskim a krajem Średnia arytmetyczna wyników uczniów z województwa śląskiego w tym obszarze umiejętności jest zbliżona do średniej arytmetycznej w kraju. Wydział Badań i Analiz Strona 36 z 97

37 [Procent uczniów] 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% [Liczba punktów] Wykres 9. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze pisanie 24% 21% 18% [Procent uczniów] 15% 12% 9% 6% 3% 0% [Liczba punktów] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 10. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze pisanie z uwzględnieniem płci Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze pisanie jest zbliżony do rozkładu normalnego. Dla większości uczniów zadania badające opanowanie umiejętności z tego obszaru były umiarkowanie trudne. Wyniki dziewcząt są wyraźnie wyższe od wyników chłopców. Dziewczęta częściej niż chłopcy uzyskiwały w zakresie tego obszaru od 6 do 10 punktów. Wydział Badań i Analiz Strona 37 z 97

38 Tabela 13. Wskaźnik łatwości zadań z poszczególnych czynności w obszarze pisanie w województwie śląskim Uczeń Sprawdzana czynność Numer Wartość wskaźnika łatwości zadania i czynności ogółem dziewczęta chłopcy opisuje dzieło sztuki użytkowej 25.I 0,52 0,57 0,48 pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa 25.II 0,32 0,34 0,30 pisze poprawnie pod względem gramatycznym 25.III 0,66 0,71 0,62 pisze ortograficznie 25.IV 0,72 0,78 0,66 pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym 25.V 0,75 0,82 0,69 pisze zaproszenie 26.I 0,28 0,35 0,22 pisze ortograficznie 26.II 0,70 0,78 0,62 W obszarze pisanie uczniowie najlepiej radzili sobie z interpunkcją i ortografią (czynności 25.V i 25. IV). Najtrudniejszą czynnością w tym obszarze okazało się napisanie zaproszenia dla dyrektora szkoły na otwarcie wystawy w imieniu samorządu klasowego (czynność 26.I). Chłopcy mieli większe trudności niż dziewczęta z opanowaniem wszystkich czynności dotyczących tego obszaru. Wydział Badań i Analiz Strona 38 z 97

39 Rozumowanie Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu rozumowania zdający mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów. Uczniowie najczęściej uzyskiwali 7 punktów. Tabela 14. Wyniki uczniów w obszarze rozumowanie w województwie śląskim Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,67 0,65 0,68 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Średni wynik (średnia arytmetyczna) 5,34 5,24 5,43 Odchylenie standardowe 2,24 2,24 2,25 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów W przypadku tego obszaru sprawdzane umiejętności okazały się umiarkowanie trudne zdających (51,69%) uzyskało od 7 do 8 punktów w tym obszarze. Maksymalny wynik uzyskało uczniów (18,05%), a minimalny 963 zdających (2,39 %). 5,34 punktu średnia arytmetyczna w województwie śląskim 5,28 punktu średnia arytmetyczna w kraju Schemat 4. Porównanie średniej arytmetycznej wyników uczniów w obszarze rozumowanie między województwem śląskim a krajem Średnia arytmetyczna wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze rozumowanie jest nieco wyższa od średniej arytmetycznej w kraju. Wydział Badań i Analiz Strona 39 z 97

40 20% 16% [Procent uczniów] 12% 8% 4% 0% [Liczba punktów] Wykres 11. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze rozumowanie 20% 15% [Procent uczniów] 10% 5% 0% [Liczba punktów] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 12. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze rozumowanie z uwzględnieniem płci Rozkład wyników uczniów w województwie śląskim w obszarze rozumowanie jest lewoskośny. Umiejętności z tego obszaru dla znacznej grupy uczniów były łatwe, jednak dla większości uczniów okazały się umiarkowanie trudne. Chłopcy i dziewczęta prawie w jednakowym stopniu opanowali umiejętności z omawianego obszaru. Wydział Badań i Analiz Strona 40 z 97

41 Tabela 15. Wskaźnik łatwości zadań w obszarze rozumowanie w województwie śląskim Uczeń Sprawdzana czynność Numer zadania Wartość wskaźnika łatwości ogółem dziewczęta chłopcy umieszcza datę w przedziale czasowym 7. 0,50 0,49 0,50 wyznacza długość krawędzi sześcianu 16. 0,51 0,49 0,53 wyznacza wielokrotność liczby 17. 0,73 0,68 0,77 wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej 22. 0,62 0,60 0,63 wyznacza czynnik iloczynu 23. 0,77 0,78 0,76 Dla uczniów z województwa śląskiego wyznaczanie czynnika iloczynu oraz wielokrotności liczby okazało się łatwe (zadania 23. i 17.). Uczniowie najsłabiej opanowali umiejętność umieszczania daty w przedziale czasowym (zadanie 7.). Chłopcy nieco lepiej niż dziewczęta opanowali czynności z omawianego obszaru. Wydział Badań i Analiz Strona 41 z 97

42 Korzystanie z informacji Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu korzystania z informacji uczniowie mogli otrzymać maksymalnie 4 punkty. Najczęściej uzyskiwali 2 punkty. Tabela 16. Wyniki uczniów z województwa śląskiego w obszarze korzystanie z informacji Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,61 0,60 0,62 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Średni wynik (średnia arytmetyczna) 2,44 2,40 2,48 Odchylenie standardowe 0,94 0,94 0,94 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów W województwie śląskim umiejętności z zakresu korzystania z informacji okazały się umiarkowanie trudne. Ponad połowa zdających ( uczniów 79,95%) otrzymała za ten obszar 2 i więcej punktów. Najwyższy wynik w tym obszarze uzyskało uczniów (10,16%), natomiast najniższy 779 zdających (1,94%). 2,44 punktu średnia arytmetyczna w województwie śląskim 2,31 punktu średnia arytmetyczna w kraju Schemat 5. Porównanie średniej arytmetycznej wyników uczniów w obszarze korzystanie z informacji między województwem śląskim a krajem Średnia arytmetyczna wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze korzystanie z informacji jest nieco wyższa od średniej arytmetycznej w kraju. Wydział Badań i Analiz Strona 42 z 97

43 44% [Procent uczniów] 40% 36% 32% 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% [Liczba punktów] Wykres 13. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze korzystanie z informacji 44% 40% 36% 32% [Procent uczniów] 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% [Liczba punktów] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 14. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze korzystanie z informacji z uwzględnieniem płci Wydział Badań i Analiz Strona 43 z 97

44 Rozkład wyników uzyskanych przez uczniów województwa śląskiego w obszarze korzystanie z informacji jest asymetryczny. Przesunięcie wykresu w kierunku wyników wysokich wskazuje na to, że umiejętności z tego obszaru dla wielu uczniów były łatwe, jednak dla większości osób okazały się umiarkowanie trudne. Dziewczęta w podobnym stopniu, jak chłopcy opanowały umiejętności z zakresu omawianego obszaru. Tabela 17. Wskaźnik łatwości zadań w obszarze korzystanie z informacji w województwie śląskim Uczeń Sprawdzana czynność ustala datę na podstawie informacji zawartych w przypisie Numer zadania Wartość wskaźnika łatwości ogółem dziewczęta chłopcy 8. 0,56 0,58 0,55 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 9. 0,91 0,91 0,91 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 10. 0,55 0,54 0,56 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 11. 0,28 0,28 0,28 Czynnością bardzo łatwą dla szóstoklasistów było wykorzystanie danych zamieszczonych w tabeli w celu uszeregowania osób według wieku (zadanie 9.). Natomiast trudne okazało się określenie czasu, który mija od imienin do urodzin wyszczególnionych w tabeli przyjaciół (zadanie 11.). Wydział Badań i Analiz Strona 44 z 97

45 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce W zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce zdający mogli otrzymać maksymalnie 8 punktów. Najczęściej uzyskiwany wynik to jeden punkt. Tabela 18. Wyniki uczniów województwa śląskiego w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,49 0,48 0,50 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Średni wynik (średnia arytmetyczna) 3,94 3,86 4,02 Odchylenie standardowe 2,73 2,71 2,74 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Dla uczniów z województwa śląskiego umiejętności z zakresu wykorzystywania wiedzy w praktyce okazały się trudne uczniów (50,22%) otrzymało za ten obszar od 4 do 8 punktów. Maksymalny wynik w tym obszarze uzyskało uczniów (13,52%), natomiast minimalny wynik osoby (12,31%). 3,94 punktu średnia arytmetyczna w województwie śląskim 3,93 punktu średnia arytmetyczna w kraju Schemat 6. Porównanie średniej arytmetycznej wyników uczniów w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce między województwem śląskim a krajem Średnia arytmetyczna wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce pokrywa się ze średnią arytmetyczną w kraju. Wydział Badań i Analiz Strona 45 z 97

46 18% 15% [Procent uczniów] 12% 9% 6% 3% 0% [Liczba punktów] Wykres 15. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce 16% 12% [Procent uczniów] 8% 4% 0% [Liczba punktów] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 16. Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce z uwzględnieniem płci Rozkład wyników uczniów z województwa śląskiego w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce jest prawoskośny. Przesunięcie wykresu w kierunku wyników niskich wskazuje, że umiejętności z tego obszaru dla większości uczniów okazały się trudne. Chłopcy, podobnie jak dziewczęta, mieli trudności w opanowaniu umiejętności z tego obszaru. Wydział Badań i Analiz Strona 46 z 97

47 Tabela 19. Wskaźnik łatwości zadań w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce w województwie śląskim Uczeń Sprawdzana czynność Numer zadania Wartość wskaźnika łatwości ogółem dziewczęta chłopcy oblicza cenę jednostkową produktu 18. 0,54 0,56 0,52 wskazuje praktyczny sposób wyrównania dwóch wielkości 19. 0,54 0,54 0,53 ustala sposób obliczenia pola trójkąta 20. 0,71 0,73 0,69 oblicza długość zgodnie z warunkami zadania 21. 0,49 0,47 0,50 wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części 24. 0,44 0,44 0,45 Szóstoklasiści z województwa śląskiego najlepiej poradzili sobie z ustaleniem sposobu obliczenia pola trójkąta (zadanie 20.). Najtrudniejszą czynnością okazało się wyznaczenie kwoty i dzielenie jej na równe części (zadanie 24.). Dziewczęta nieco lepiej niż chłopcy radziły sobie z większością czynności omawianego obszaru. Wydział Badań i Analiz Strona 47 z 97

48 3.5. Wyniki uczniów z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego Tabela 20. zawiera wykaz badanych na sprawdzianie czynności wraz z wskaźnikami łatwości zadań i czynności. Tabela 20. Wskaźniki łatwości zadań i czynności badanych za pomocą standardowego zestawu egzaminacyjnego (S-1-112) Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów Czytanie odczytuje ogólny sens tekstu 0, Czytanie wyszukuje informacje w tekście 0, Czytanie określa funkcję elementów tekstu 0, Czytanie wyszykuje informacje podane wprost 0, Czytanie rozumie puentę tekstu 0, Czytanie wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 0, Rozumowanie umieszcza datę w przedziale czasowym 0, Korzystanie z informacji ustala datę na podstawie informacji zawartych w przypisie 0, Korzystanie z informacji 4. Korzystanie z informacji 4. Korzystanie z informacji korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,91 1 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,55 1 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0, Czytanie wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 0, Czytanie określa intencję bohatera 0,91 1 Wydział Badań i Analiz Strona 48 z 97

49 Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów Czytanie rozumie główną myśl tekstu 0, Czytanie dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu 0, Rozumowanie wyznacza długość krawędzi sześcianu 0, Rozumowanie wyznacza wielokrotność liczby 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce oblicza cenę jednostkową produktu 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wskazuje praktyczny sposób wyrównania dwóch wielkości 0, Rozumowanie ustala sposób obliczenia pola trójkąta 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce oblicza długość zgodnie z warunkami zadania 0, Rozumowanie wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej 0, Rozumowanie wyznacza czynnik iloczynu 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części 0,44 4 I. opisuje dzieło sztuki użytkowej 0, Pisanie II. pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa III. pisze poprawnie pod względem gramatycznym 0,32 1 0,66 0,57 1 IV. pisze ortograficznie * 0,72 1 V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym * 0, Pisanie I. pisze zaproszenie 0,28 2 0,42 II. pisze ortograficznie * 0,70 1 Wydział Badań i Analiz Strona 49 z 97

50 * Uczniowie z dysleksją: Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Liczba punktów Pisanie IV. zamyka myśli w obrębie zdań 1 V. rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką Pisanie II. rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką 1 Tabela 21. Wskaźnik łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego w województwie śląskim Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Numery zadań zamkniętych 11., 14. otwartych 21., 24., 25.II, 26.I, , 7., 8., 10., 16., 18., , 25.I, 25.III, , 15., 17., , 25.IV, 25.V, 26.II 1., 2., 4., 5., 6., 9., 13. Uczniowie dobrze radzili sobie z zadaniami zamkniętymi, wyjątek stanowiły jedynie zadania 11. i 14., które sprawiły szóstoklasistom największe problemy. Zadania otwarte badające opanowanie czynności z różnych obszarów standardów okazały się dla zdających trudne, umiarkowanie trudne lub łatwe. Dziewczęta lepiej niż chłopcy radziły sobie z rozwiązywaniem większości zadań zestawu egzaminacyjnego, co ilustrują wykresy 17. i 18. Wydział Badań i Analiz Strona 50 z 97

51 1 0,89 0,92 0,91 [Numery zadań] ,28 0,28 0,28 0,50 0,49 0,50 0,55 0,58 0,56 0,51 0,48 0,49 0,53 0,56 0,54 0,55 0,53 0,49 0,51 0,56 0,59 0,52 0,56 0,54 0,53 0,54 0,54 0,68 0,77 0,73 0,69 0,71 0,73 0,84 0,85 0,84 0,80 0,86 0,83 0,92 0,94 0,93 0,90 0,92 0,93 0,93 0,94 0,93 0,96 0,96 0,96 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,91 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] ogółem dziewczęta chłopcy Wykres 17. Wskaźnik łatwości zadań zamkniętych w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 51 z 97

52 21 22 [Numery zadań] ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] ogółem dziewczęta chłopcy Wykres 18. Wskaźnik łatwości zadań otwartych w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 52 z 97

53 4. WYNIKI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 4.1. Informacje o przystępujących do sprawdzianu w formie dostosowanej Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązywali dostosowane zestawy zadań egzaminacyjnych. Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 60 minut. Na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej czas ten mógł zostać wydłużony o 30 minut. Do sprawdzianu w formie dostosowanej w 2011 roku przystąpiło 887 uczniów. 887 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 90 uczniów słabo widzących 173 uczniów słabo słyszących i niesłyszących 624 uczniów z trudnościami w uczeniu się dziewcząt chłopców dziewcząt chłopców dziewczęta chłopców Schemat 7. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępujących do sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz Strona 53 z 97

54 Tabela 22. Liczba uczniów rozwiązujących różne typy dostosowanych zestawów zadań egzaminacyjnych Typ zestawu egzaminacyjnego Symbol zestawu Liczba uczniów ogółem dziewczęta chłopcy Zestaw dostosowany dla uczniów słabo widzących (czcionka Arial 16 pkt.) Zestaw dostosowany dla uczniów słabo widzących (czcionka Arial 24 pkt.) Zestaw dostosowany dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille a) Zestaw dostosowany dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących Zestaw dostosowany dla uczniów z trudnościami w uczeniu się S S S S S Razem Wydział Badań i Analiz Strona 54 z 97

55 4.2. Wyniki uczniów słabo widzących Do sprawdzianu przystąpiło 90 uczniów słabo widzących. Rozwiązywali oni zestaw zadań egzaminacyjnych w formie dostosowanej (powiększona czcionka). Liczba punktów za umiejętności w poszczególnych obszarach była taka sama jak w standardowym zestawie zadań egzaminacyjnych. Ogólne wyniki uczniów słabo widzących w województwie śląskim zamieszczono w tabelach 23. i 24. oraz na wykresach 19. i 20. Tabela 23. Wyniki uczniów słabo widzących Liczba uczniów/punktów Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Liczba punktów możliwych do uzyskania 40 Podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,48 0,51 0,46 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) ,5 Średni wynik (średnia arytmetyczna) 19,17 20,38 18,20 Odchylenie standardowe 8,09 8,27 7,89 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Dla uczniów słabo widzących zestaw zadań egzaminacyjnych okazał się trudny. Dziewczęta osiągały nieco lepsze wyniki niż chłopcy. Najwyższy wynik (38 punktów) w województwie śląskim uzyskała jedna osoba (1,11%), natomiast wynik najniższy (5 punktów) otrzymały dwie osoby (2,22%). 48 zdających (53,33%) otrzymało ze sprawdzianu od 18 do 40 punktów. Wysoka wartość odchylenia standardowego świadczy o dużym zróżnicowaniu wyników wśród zdających. Wydział Badań i Analiz Strona 55 z 97

56 12% 10% [Procent uczniów] 8% 6% 4% 2% 0% [Liczba punktów] Wykres 19. Rozkład wyników uczniów słabo widzących w województwie śląskim 14% 12% 10% [Procent uczniów] 8% 6% 4% 2% 0% [Liczba punktów] dziewczęta chłopcy Wykres 20. Rozkład wyników uczniów słabo widzących w województwie śląskim z uwzględnieniem płci Rozkład wyników uczniów słabo widzących w województwie śląskim jest prawoskośny, co oznacza, że dla większości tych osób sprawdzian był trudny. Z rozkładu wyników uczniów słabo widzących, uwzględniającego płeć zdających, można wnioskować, że dziewczęta osiągały nieco wyższe wyniki niż chłopcy. Wydział Badań i Analiz Strona 56 z 97

57

58 Tabela 26. Wskaźniki łatwości zadań i czynności badanych zestawem egzaminacyjnym dostosowanym do potrzeb uczniów słabo widzących (S-4-112, S-5-112) w województwie śląskim Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów Czytanie odczytuje ogólny sens tekstu 0, Czytanie wyszukuje informacje w tekście 0, Czytanie określa funkcję elementów tekstu 0, Czytanie wyszykuje informacje podane wprost 0, Czytanie rozumie puentę tekstu 0, Czytanie wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 0, Rozumowanie umieszcza datę w przedziale czasowym 0, Korzystanie z informacji ustala datę na podstawie informacji zawartych w przypisie 0, Korzystanie z informacji 4. Korzystanie z informacji 4. Korzystanie z informacji korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,76 1 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,44 1 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0, Czytanie wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 0, Czytanie określa intencję bohatera 0, Czytanie rozumie główną myśl tekstu 0, Czytanie dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu 0,70 1 Wydział Badań i Analiz Strona 58 z 97

59 Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów Rozumowanie wyznacza długość krawędzi sześcianu 0, Rozumowanie wyznacza wielokrotność liczby 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce oblicza cenę jednostkową produktu 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wskazuje praktyczny sposób wyrównania dwóch wielkości 0, Rozumowanie ustala sposób obliczenia pola trójkąta 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce oblicza długość zgodnie z warunkami zadania 0, Rozumowanie wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej 0, Rozumowanie wyznacza czynnik iloczynu 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części 0,23 4 I. pisze opowiadanie 0, Pisanie II. pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa III. pisze poprawnie pod względem gramatycznym 0,46 1 0,41 0,44 1 IV. pisze ortograficznie * 0,24 1 V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym * 0, Pisanie I. pisze zaproszenie 0,24 2 0,32 II. pisze ortograficznie * 0,48 1 * Uczniowie z dysleksją: Numer zadania Pisanie Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Liczba punktów IV. zamyka myśli w obrębie zdań 1 V. rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką Pisanie II. rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką 1 Wydział Badań i Analiz Strona 59 z 97

60 1 0,83 2 0,78 3 0,37 4 0, ,88 0,92 7 0,42 8 0,40 9 0,76 [Numery zadań] ,21 0,44 0, , , , , , , , ,62 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Wykres 21. Wskaźniki łatwości zadań zamkniętych zestawu egzaminacyjnego dostosowanego do potrzeb uczniów słabo widzących w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 60 z 97

61 21 0, ,41 [Numery zadań] ,23 0, , ,32 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Wykres 22. Wskaźniki łatwości zadań otwartych zestawu egzaminacyjnego dostosowanego do potrzeb uczniów słabo widzących w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 61 z 97

62 4.3. Wyniki uczniów słabo słyszących i niesłyszących Do sprawdzianu przystąpiło 173 uczniów słabo słyszących i niesłyszących. Rozwiązywali oni zadania egzaminacyjne dostosowane do tego rodzaju dysfunkcji. Omawiany zestaw zawierał 26 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Liczba punktów za umiejętności w poszczególnych obszarach była taka sama jak w standardowym zestawie zadań egzaminacyjnych. Ogólne wyniki uczniów słabo słyszących i niesłyszących w województwie śląskim przedstawiono w tabelach 27. i 28. oraz na wykresach 23. i 24. Tabela 27. Wyniki uczniów słabo słyszących i niesłyszących w województwie śląskim Liczba uczniów/punktów Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Liczba punktów możliwych do uzyskania 40 Podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,48 0,47 0,48 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Średni wynik (średnia arytmetyczna) 19,00 18,65 19,21 Odchylenie standardowe 9,10 8,41 9,52 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących z województwa śląskiego zestaw zadań egzaminacyjnych okazał się trudny. Dla chłopców ten zestaw był nieco łatwiejszy niż dla dziewcząt. W grupie chłopców wystąpiło większe zróżnicowanie wyników niż wśród dziewcząt. Najwyższy wynik (37 punktów) w województwie śląskim uzyskały dwie osoby (1,16%). Wynik najniższy (1 punkt) otrzymał jeden uczeń (0,58%). 93 osoby (53,76%) otrzymały od 18 do 37 punktów. Wydział Badań i Analiz Strona 62 z 97

63 7% 6% 5% [Procent uczniów] 4% 3% 2% 1% 0% [Liczba punktów] Wykres 23. Rozkład wyników uczniów słabo słyszących i niesłyszących w województwie śląskim 8% 7% 6% [Procent uczniów] 5% 4% 3% 2% 1% 0% [Liczba punktów] dziewczęta chłopcy Wykres 24. Rozkład wyników uczniów słabo słyszących i niesłyszących w województwie śląskim z uwzględnieniem płci Rozkład wyników uczniów słabo słyszących i niesłyszących z województwa śląskiego jest asymetryczny, przesunięty w kierunku wyników niskich. Dla większości uczniów słabo słyszących i niesłyszących sprawdzian okazał się trudny, tylko dla nielicznej grupy osób był łatwy. W grupie chłopców wyłoniły się 3 równoliczne grupy zdających o wartościach modalnej 17, 23 i 24 punktów. Chłopcy osiągali nieco wyższe wyniki niż dziewczęta. Wydział Badań i Analiz Strona 63 z 97

64 Tabela 28. Wyniki uczniów słabo słyszących i niesłyszących w obszarach umiejętności w województwie śląskim Liczba uczniów/punktów Czytanie (1) Pisanie (2) Rozumowanie (3) Korzystanie z informacji (4) Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5) Liczba uczniów 173 Liczba punktów za obszar umiejętności Podstawowe wskaźniki statystyczne Łatwość obszaru umiejętności 0,62 0,44 0,45 0,52 0,34 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 6,16 4,40 3,63 2,09 2,72 Odchylenie standardowe 2,45 2,41 2,53 1,07 2,68 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących z województwa śląskiego umiejętności z zakresu czytania oraz korzystania z informacji okazały się umiarkowanie trudne. Umiejętności z pozostałych obszarów były trudne. Tabela 29. Wskaźnik łatwości zadań zestawu egzaminacyjnego dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących w województwie śląskim Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe zamkniętych 3., 7., 8., 11., 5., 10., 15., 1., 2., 4., 6., 9., 13., 14., 16., 17., , 20. Numery zadań otwartych 26.I 21., 22., 23., 24., 25.I, 25., II 26.II Dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących z województwa śląskiego większość zadań (zarówno zamkniętych, jak i otwartych) okazała się trudna. Tabela 30. zawiera wykaz badanych na sprawdzianie czynności wraz z wartościami współczynnika łatwości zadań i czynności zestawu egzaminacyjnego dostosowanego do potrzeb uczniów słabo słyszących i niesłyszących z województwa śląskiego. Wydział Badań i Analiz Strona 64 z 97

65 Tabela 30. Wskaźniki łatwości zadań i czynności badanych zestawem egzaminacyjnym dostosowanym do potrzeb uczniów słabo słyszących i niesłyszących (S-7-112) w województwie śląskim Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów Czytanie odczytuje ogólny sens tekstu 0,16 0, Czytanie wyszukuje informacje w tekście 0,71 0, Czytanie objaśnia rolę układu liczb w tekście 0,16 0, Czytanie wyszykuje informacje podane wprost 0,71 0, Czytanie rozumie puentę tekstu 0,16 0, Czytanie wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 0,71 0, Rozumowanie umieszcza datę w przedziale czasowym 0,16 0, Korzystanie z informacji ustala datę na podstawie informacji zawartych w przypisie 0,71 0, Korzystanie z informacji 4. Korzystanie z informacji 4. Korzystanie z informacji korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,16 0,16 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,71 0,71 korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 0,16 0, Czytanie wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 0,71 0, Czytanie określa intencję bohatera 0,16 0, Czytanie rozumie główną myśl tekstu 0,71 0, Czytanie dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu 0,16 0,16 Wydział Badań i Analiz Strona 65 z 97

66 Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów Rozumowanie wyznacza sumę długości krawędzi sześcianu 0,71 0, Rozumowanie wyznacza wielokrotność liczby 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce oblicza cenę jednostkową produktu 0,51 1 oblicza ułamek danej liczby 0, Rozumowanie ustala sposób obliczenia pola trójkąta 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce oblicza długość zgodnie z warunkami zadania 0, Rozumowanie wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej 0, Rozumowanie wyznacza czynnik iloczynu 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części 0, Pisanie Pisanie I. opisuje przedmiot 0,32 3 0,44 II. tworzy tekst komunikatywny 0,57 3 I. pisze zaproszenie 0,16 2 0,44 II. tworzy tekst komunikatywny 0,71 2 Wydział Badań i Analiz Strona 66 z 97

67 1 0,80 2 0,70 3 0, ,66 0,75 6 0, ,39 0,46 9 0,77 [Numery zadań] ,29 0,63 0, , , ,47 0, , , ,45 0,43 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Wykres 25. Wskaźniki łatwości zadań zamkniętych zestawu egzaminacyjnego dostosowanego do potrzeb uczniów słabo słyszących i niesłyszących w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 67 z 97

68 21 0, ,44 [Numery zadań] ,26 0, , ,44 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Wykres 26. Wskaźniki łatwości zadań otwartych zestawu egzaminacyjnego dostosowanego do potrzeb uczniów słabo słyszących i niesłyszących w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 68 z 97

69 4.4. Wyniki uczniów z trudnościami w uczeniu się Do sprawdzianu przystąpiło 624 uczniów z trudnościami w uczeniu się. Zdający rozwiązywali specjalnie dla nich przygotowany zestaw zadań egzaminacyjnych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów, w tym za: czytanie 9 punktów, pisanie 8 punktów, rozumowanie 9 punktów, korzystanie z informacji 2 punkty, wykorzystywanie wiedzy w praktyce 12 punktów. Ogólne wyniki uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim przedstawiono w tabelach 31. i 32. oraz na wykresach 27. i 28. Tabela 31. Wyniki uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim Liczba uczniów/punktów Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Liczba punktów możliwych do uzyskania 40 Podstawowe wskaźniki statystyczne Wskaźnik łatwości zestawu 0,57 0,57 0,58 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Średni wynik (średnia arytmetyczna) 22,92 22,61 23,14 Odchylenie standardowe 6,84 6,34 7,16 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Zestaw zadań egzaminacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim okazał się umiarkowanie trudny. Chłopcy osiągali wyższe wyniki niż dziewczęta. W grupie chłopców wystąpiło większe zróżnicowanie wyników niż wśród dziewcząt. Najwyższy wynik (40 punktów) w województwie śląskim uzyskało 2 uczniów (0,32%), natomiast wynik najniższy (1 punkt) 2 chłopców (0,32%). 343 zdających (54,97%) uzyskało od 23 do 40 punktów. Wydział Badań i Analiz Strona 69 z 97

70 8% 7% 6% [Procent uczniów] 5% 4% 3% 2% 1% 0% [Liczba punktów] Wykres 27. Rozkład wyników uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim 10% 8% [Procent uczniów] 6% 4% 2% 0% [Liczba punktów] dziewczęta chłopcy Wykres 28. Rozkład wyników uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim z uwzględnieniem płci Rozkład wyników uczniów z trudnościami w uczeniu się jest zbliżony do rozkładu normalnego. Sprawdzane umiejętności tylko dla nieznacznej grupy osób były łatwe. Dla większości szóstoklasistów z trudnościami w uczeniu się sprawdzian okazał się umiarkowanie trudny. Chłopcy osiągali wyższe wyniki niż dziewczęta. Wydział Badań i Analiz Strona 70 z 97

71 Tabela 32. Wyniki uczniów z trudnościami w uczeniu się w obszarach umiejętności w województwie śląskim Liczba uczniów/punktów Czytanie (1) Pisanie (2) Rozumowanie (3) Korzystanie z informacji (4) Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5) Numery zadań Liczba uczniów 624 Liczba punktów za obszar umiejętności Podstawowe wskaźniki statystyczne Łatwość obszaru umiejętności 0,68 0,68 0,45 0,42 0,53 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 6,16 5,46 4,04 0,84 6,42 Odchylenie standardowe 1,97 2,22 1,89 0,70 2,66 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Dla uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim umiarkowanie trudne okazały się umiejętności z zakresu czytania, pisania oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Umiejętności w obszarze rozumowanie oraz korzystanie z informacji były dla nich trudne. Najmniejsze zróżnicowanie wyników wśród tych uczniów widoczne jest w obszarze korzystanie z informacji. Tabela 33. Wskaźnik łatwości zadań i czynności zestawu egzaminacyjnego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne zamkniętych , 5.I, 15., 17., 18. otwartych 1.II, 1.,4., 7.,19.II, 23.I, 23.III, 23., 25.II umiarkowanie trudne 5., 6., 8.I, 8., 11., 12., 16., I, 13.III, 19.III, 19.IV, 19., 23.II, 25.I, 25. łatwe 3., 8.II, 10.,14., 22., 24., 26. bardzo łatwe 5.II 13.I, 13.II, 13.,19.I 9. Dla uczniów z trudnościami w uczeniu się większość zadań zamkniętych była umiarkowanie trudna. Tylko zadanie 20. okazało się dla zdających bardzo trudne. Zadania otwarte badające opanowanie umiejętności z wybranych obszarów standardów najczęściej były dla zdających trudne lub umiarkowanie trudne. Wydział Badań i Analiz Strona 71 z 97

72 Tabela 34. zawiera wykaz badanych na sprawdzianie czynności wraz z wartościami współczynnika łatwości. Tabela 34. Wskaźniki łatwości zadań i czynności badanych zestawem egzaminacyjnym dostosowanym do potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się (S-8-112) w województwie śląskim Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów Czytanie I. odczytuje informacje z tekstu 0,64 1 0,48 3. Rozumowanie II. umieszcza datę w przedziale czasowym 0, Czytanie odczytuje informacje z tekstu 0, Czytanie odczytuje informacje z tekstu 0, Rozumowanie oblicza długość życia Kopernika 0, Czytanie odczytuje informacje z tekstu 0, Rozumowanie Korzystanie z informacji wskazuje wyrażenie arytmetyczne zgodne z podanym kryterium 0,68 1 wskazuje źródło określonej informacji 0, Rozumowanie rozpoznaje zjawiska astronomiczne 0, Pisanie uzasadnia wybór pory roku 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce rozpoznaje porę roku na podstawie opisu 0,74 1 oblicza czas zakończenia filmu 0,52 1 przelicza minuty na godziny 0, Czytanie odczytuje nazwy planet 0, Pisanie stosuje zasadę pisowni nazw własnych 0,83 1 Wydział Badań i Analiz Strona 72 z 97

73 Numer zadania Obszar standardów Uczeń Sprawdzana czynność ucznia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wskazuje przyrząd do obserwacji ciał niebieskich 0, Korzystanie z informacji 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wskazuje źródło określonej informacji 0,55 1 ustala właściwą tempera turę prasowania 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Pisanie wyjaśnia zasadę działania termostatu w żelazku 0,46 1 I. pisze tekst na podany temat 0,83 2 II. pisze tekst poprawny pod względem 0,45 2 językowym 0,62 III. pisze ortograficznie 0,52 1 IV. pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym 0, Rozumowanie ustala rok wydarzenia 0, Rozumowanie oblicza upływ czasu między wydarzeniami 0, Czytanie wyszukuje informacje w tekście 0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce I. ustala metodę obliczenia kosztu zakupu dwóch opakowań towaru 0,38 1 II. ustala metodę obliczenia reszty 0,54 0,43 1 III. poprawnie wykonuje rachunki i oblicza resztę 0,35 wskazuje sposób ochrony środowiska 0, Rozumowanie I. ustala sposób wyznaczenia temperatury 0, Wykorzystywanie 0,53 II. wyznacza temperaturę 0,49 1 wiedzy w praktyce Wykorzystywanie wiedzy w praktyce rozpoznaje bezpieczne formy zabawy 0,79 1 Wydział Badań i Analiz Strona 73 z 97

74 2 0,35 3 0,80 5 0,66 6 0,68 8 0, , ,52 0,54 [Numery zadań] ,43 0, , , , , , ,77 0, ,79 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 [Wartość wskaźnika] Wykres 29. Wskaźniki łatwości zadań zamkniętych zestawu egzaminacyjnego dostosowanego do potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 74 z 97

75 1 0,48 4 0,28 7 0,29 [Numery zadań ] ,75 0, , , ,53 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 [Wartość wskaźnika] Wykres 30. Wskaźniki łatwości zadań otwartych zestawu egzaminacyjnego dostosowanego do potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim Wydział Badań i Analiz Strona 75 z 97

76 Wskaźnik łatwości zestawu zadań Wskaźnik łatwości zadania 5. SŁOWNIK TERMINÓW stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich uczniów przystępujących do sprawdzianu do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. Wyrażamy liczbą z przedziału 0 1. Przedstawiamy także w postaci procentowej, np. wskaźnik łatwości 0,75 można interpretować: zdający uzyskali 75% punktów możliwych do zdobycia. stosunek liczby punków uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich uczniów przystępujących do sprawdzianu do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za to zadanie. Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Skala staninowa otrzymuje się ją poprzez dokonanie podziału uporządkowanych rosnąco surowych wyników na dziewięć przedziałów. Pierwszy przedział to 4% populacji uczniów z wynikiem najniższym, drugi 7% uczniów z wynikiem bardzo niskim, trzeci 12% z wynikiem niskim, czwarty 17% z wynikiem niżej średnim, piąty 20% zdających z wynikiem średnim, szósty 17% z wynikiem wyżej średnim, siódmy 12% z wynikiem wysokim, ósmy 7% z wynikiem bardzo wysokim, dziewiąty 4% z wynikiem najwyższym. W tak skonstruowanej skali wynik średni dla populacji zdających znajduje się w 5. staninie. Pozycja wyniku na skali staninowej zależy od tego, jakie wyniki uzyskali wszyscy przystępujący do sprawdzianu w danym roku. Zastosowanie skali pozwala porównywać wyniki uczniów i szkół z wynikami z lat ubiegłych, niezależnie od różnic stopnia trudności zestawów zadań egzaminacyjnych stosowanych w poszczególnych latach. stopnie skali staninowej % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% procent populacji zdających Stopień skali Nazwa stanina staninowej 9 najwyższy 8 bardzo wysoki 7 wysoki 6 wyżej średniego 5 średni 4 niżej średniego 3 niski 2 bardzo niski 1 najniższy Wydział Badań i Analiz Strona 76 z 97

77 Średnia arytmetyczna suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez ich liczbę. Mediana wynik środkowy wybrany z wyników uporządkowanych rosnąco, dzieli zdających na dwie równe grupy. Modalna najczęściej powtarzająca się wartość. Odchylenie standardowe Rozkład zbiorowości ze względu na zmienną miara rozrzutu wyniku w stosunku do średniej mierzona w punktach. Wysoka wartość informuje o bardzo zróżnicowanym poziomie uczniów. przyporządkowanie wartościom zmiennej liczebności bądź częstości ich występowania w badanej zbiorowości. Wydział Badań i Analiz Strona 77 z 97

78

79 III. ANALIZA ROZWIĄZAŃ STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH

80

81 6. ZADANIA ZAMKNIĘTE (1. 20.) W skład zestawu wchodziło 20 zadań zamkniętych, w tym 8 zadań związanych z tekstem popularnonaukowym, 4 zadania powiązane z tekstem poetyckim i 3 zadania sprawdzające umiejętność korzystania z informacji podanych w formie tabeli. Tekst do zadań od 1. do 8. Ciekawą anegdotę 1 z lat chłopięcych sławnego matematyka Karola Gaussa 2 przytaczają jego biografowie. Oto Karolek, gdy ukończył siedem lat, został oddany według zwyczaju do szkoły. Na którejś lekcji nauczyciel podyktował następujące zadanie: Obliczyć sumę wszystkich liczb od 1 do 40. Nauczyciel był pewien, że wykonanie zadania zajmie uczniom większą część lekcji. Jakież było jego zdziwienie, gdy po chwili usłyszał okrzyk: Już skończyłem!. Zaraz też na jego biurku znalazł się zeszyt podpisany: Karol Gauss. Rozgniewany nauczyciel, sądząc, że ma do czynienia z uczniowskim żartem, mruknął pod nosem: Oduczę cię, smyku, podobnych sztuczek. Poczekaj tylko!. Tymczasem zadowolony i pewny siebie Karolek powrócił na swoje miejsce w ławce i czekał, aż inni skończą rozwiązywać zadanie. Wreszcie wszyscy oddali zeszyty. Nauczyciel zabrał się do sprawdzania. Większość uczniów mimo długich obliczeń podała wynik błędny, zaś w zeszycie Gaussa figurowała tylko jedna liczba i to był wynik poprawny! Jak Gauss do niego doszedł? Zauważył, że suma liczby pierwszej i liczby ostatniej (czyli 1 i 40) wynosi 41. Taka sama jest suma liczb drugiej i przedostatniej (czyli 2 i 39). I tak dalej Takich par liczb jest dwadzieścia, a suma każdej pary wynosi 41: Chłopiec to spostrzegł, pomnożył w myśli 20 przez 41 i zapisał w zeszycie tylko jedną liczbę: 820. Nauczyciel poznał, że ma przed sobą dziecko o zdumiewających zdolnościach. Z całym oddaniem zajął się rozwijaniem jego talentu. Wkrótce jednak musiał stwierdzić, że ten uczeń już nic od niego nauczyć się nie może Na podstawie: Szczepan Jeleński, Lilavati. Warszawa anegdota krótkie opowiadanie o zabawnym zdarzeniu z życia znanej osoby. 2 Karol Gauss ( ) niemiecki uczony; matematyk, astronom, fizyk. Tytuł doktora uzyskał w wieku 22 lat. W 1807 roku został profesorem. Jest uważany za jednego z największych matematyków świata. Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 81 z 97

82 Zadanie 1. Tekst jest anegdotą o A. konieczności uczenia się matematyki. B. ujawnieniu się matematycznego talentu. C. szkolnych przygodach pierwszoklasistów. D. dawnych sposobach nauczania matematyki. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1). Czynność Uczeń odczytuje ogólny sens tekstu. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości B 0 1 0,91 Zadanie 2. Nauczyciel myślał, że zadanie polegające na obliczeniu sumy czterdziestu liczb A. pozwoli odkryć geniusz jednego z uczniów. B. umożliwi uczniom odkrycie nowego wzoru. C. zajmie uczniom większą część lekcji. D. zniechęci uczniów do matematyki. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1). Czynność Uczeń wyszukuje informacje w tekście. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości C 0 1 0,93 Zadanie 3. Co pokazuje przedstawiony w tekście układ liczb? A. Tok myślenia Karola przy rozwiązywaniu zadania. B. Rozwiązanie podyktowane przez nauczyciela. C. Obliczenia zapisane przez Karola w zeszycie. D. Jedyną metodę rozwiązania zadania. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1). Czynność Uczeń określa funkcję elementów tekstu. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości A 0 1 0,56 Zadanie 4. Po sprawdzeniu zeszytu Karola nauczyciel zrozumiał, że trzeba A. przenieść go do następnej klasy. B. wezwać jego rodziców. C. rozwijać jego talent. D. dać mu nauczkę. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1). Czynność Uczeń wyszukuje informacje podane wprost. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości C 0 1 0,92 Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 82 z 97

83 Zadanie 5. Zakończenie tekstu: Wkrótce jednak musiał stwierdzić, że ten uczeń już nic od niego nauczyć się nie może znaczy, że A. uczeń nie docenił nauczyciela. B. nauczyciel zniechęcił się do ucznia. C. nauczyciel zrezygnował z pracy. D. uczeń dorównał nauczycielowi. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1). Czynność Uczeń rozumie puentę tekstu. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości D 0 1 0,93 Zadanie 6. Z tekstu wynika, że mały Karol był bardzo A. bystry. B. nieśmiały. C. dowcipny. D. niegrzeczny. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1). Czynność Uczeń wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości A 0 1 0,96 Zadanie 7. Kiedy odbyła się opisana lekcja? A. Na przełomie XVII i XVIII wieku. B. W drugiej połowie XVIII wieku. C. Na przełomie XVIII i XIX wieku. D. W pierwszej połowie XIX wieku. Obszar standardów 3. Rozumowanie Standard wymagań Uczeń posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń (3.1). Czynność Uczeń umieszcza datę w przedziale czasowym. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości B 0 1 0,50 Zadanie 8. Ile lat miał Karol Gauss, kiedy został profesorem? A. 22 B. 30 C. 48 D. 78 Obszar standardów 4. Korzystanie z informacji Standard wymagań Uczeń posługuje się źródłem informacji (4.1). Czynność Uczeń ustala datę na podstawie informacji zawartych w przypisie. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości B 0 1 0,56 Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 83 z 97

84 Tekst do zadań od 9. do 11. Grupa przyjaciół postanowiła obdarowywać się prezentami z okazji imienin i urodzin. Dzieci zapisały wszystkie daty, żeby o nich pamiętać. Andrzej Ania Janek Marysia Data urodzenia Data imienin 30 listopada 26 lipca 24 czerwca 8 grudnia Zadanie 9. Kto jest najstarszy? A. Andrzej. B. Ania. C. Janek. D. Marysia. Obszar standardów 4. Korzystanie z informacji Standard wymagań Uczeń posługuje się źródłem informacji (4.1). Czynność Uczeń korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości A 0 1 0,91 Zadanie 10. Ile dzieci ma urodziny w lecie? A. Czworo. B. Troje. C. Dwoje. D. Jedno. Obszar standardów 4. Korzystanie z informacji Standard wymagań Uczeń posługuje się źródłem informacji (4.1). Czynność Uczeń korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości C 0 1 0,55 Zadanie 11. Najwięcej czasu mija od imienin do urodzin A. Andrzeja. B. Ani. C. Janka. D. Marysi. Obszar standardów 4. Korzystanie z informacji Standard wymagań Uczeń posługuje się źródłem informacji (4.1). Czynność Uczeń korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości D 0 1 0,28 Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 84 z 97

85 Tekst do zadań od 12. do 15. Sum (fragmenty) Mieszkał w Wiśle sum wąsaty, Znakomity matematyk. Znała suma cała rzeka, Więc raz przybył lin z daleka I powiada: Drogi panie, Ja dla pana mam zadanie, Jeśli pan tak liczyć umie, Niech pan powie, panie sumie, Czy pan zdoła, w swym pojęciu, Odjąć zero od dziesięciu? Sum uśmiechnął się z przekąsem, Liczy, liczy coś pod wąsem, Wąs sumiasty jak u suma, A sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę Może dziesięć? Może jeden? Myśli, myśli: To dopiero! Od dziesięciu odjąć zero? Żebym miał przynajmniej kredę! Zaraz, zaraz Wiem już Jeden! Nie! Nie jeden. Dziesięć chyba Ach, ten lin! To wstrętna ryba! A lin szydzi: Panie sumie, W sumie pan niewiele umie! Jan Brzechwa, Sto bajek. Warszawa Zadanie 12. Początek wiersza mówi, że sum w Wiśle A. budził grozę. B. był autorytetem. C. był wyśmiewany. D. budził wstręt. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst poetycki (1.1). Czynność Uczeń wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości B 0 1 0,84 Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 85 z 97

86 Zadanie 13. Lin przybył do suma, bo chciał A. ośmieszyć znanego matematyka. B. zawrzeć znajomość z uczonym. C. nauczyć się odejmować. D. zostać matematykiem. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst poetycki (1.1). Czynność Uczeń określa intencję bohatera. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości A 0 1 0,91 Zadanie 14. W którym zadaniu występuje taki sam problem jak w zadaniu lina? A. Od jednego odjąć zero. B. Od jedenastu odjąć zero. C. Od dziewięciu odjąć zero. D. Od dwudziestu odjąć zero. Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst poetycki (1.1). Czynność Uczeń rozumie główną myśl tekstu. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości D 0 1 0,49 Zadanie 15. Słowa, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenia, są w zdaniu: A. Liczy, liczy coś pod wąsem. B. A sum duma, duma, duma. C. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. D. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie Obszar standardów 1. Czytanie Standard wymagań Uczeń odczytuje tekst poetycki (1.1). Czynność Uczeń dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości C 0 1 0,83 Zadanie 16. Z drutu o długości 2,40 m trzeba wykonać szkielet sześcianu. Jaką największą długość może mieć krawędź tego sześcianu? A. 80 cm B. 60 cm C. 40 cm D. 20 cm Obszar standardów 3. Rozumowanie Standard wymagań Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur (3.6). Czynność Uczeń wyznacza długość krawędzi sześcianu. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości D 0 1 0,51 Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 86 z 97

87 Zadanie 17. Automat w 10 sekund napełnia jednocześnie 5 butelek. Ile najwięcej butelek napełni w ciągu minuty? A. 300 B. 50 C. 30 D. 25 Obszar standardów 3. Rozumowanie Standard wymagań Uczeń wnioskuje o przebiegu zjawiska, mającego charakter prawidłowości, na podstawie jego opisu (3.7). Czynność Uczeń wyznacza wielokrotność liczby. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości C 0 1 0,73 Zadanie 18. Małgosia kupiła 4 jednakowe paczki naklejek. Z 20 zł otrzymała 11,40 zł reszty. Ile kosztowała paczka naklejek? A. 8,60 zł B. 2,85 zł C. 2,40 zł D. 2,15 zł Obszar standardów 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Standard wymagań Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy (5.3). Czynność Uczeń oblicza cenę jednostkową produktu. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości D 0 1 0,54 Zadanie 19. W jednym słoiku jest 5 4 kg miodu, a w drugim 5 3 kg miodu. Ile miodu należy przełożyć z jednego słoika do drugiego, aby w obu słoikach było tyle samo miodu? A kg B kg C kg D kg Obszar standardów 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Standard wymagań Uczeń wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności liczb (5.5). Czynność Uczeń wskazuje praktyczny sposób wyrównania dwóch wielkości. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości A 0 1 0,54 Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 87 z 97

88 Tekst i rysunek do zadań 20. i 21. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach przedstawionych na rysunku. Część przeznaczona pod uprawę warzyw została na tym rysunku zacieniowana. 14,5 m Zadanie 20. Które wyrażenie pozwala obliczyć, ile metrów kwadratowych przeznaczono pod uprawę warzyw? 14,5 17 2(14,5 17) A. B. 14,5 17 C. D. 2(14,5 + 17) m Obszar standardów 3. Rozumowanie Standard wymagań Uczeń opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego (3.5). Czynność Uczeń ustala sposób obliczenia pola trójkąta. Poprawna odpowiedź Liczba punktów Wskaźnik łatwości A 0 1 0,71 Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 88 z 97

89 7. ZADANIA OTWARTE ( ) Zestaw obejmował 6 zadań otwartych, w tym 4 zadania o charakterze matematycznym i 2 zadania wymagające sformułowania wypowiedzi pisemnej. Zadanie 21. Działka została ogrodzona. W ogrodzeniu zostawiono metrową przerwę na wejście. Jaka jest długość ogrodzenia? Zapisz wszystkie obliczenia. Obszar standardów Standard wymagań Czynność 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące długości (5.3). Uczeń oblicza długość zgodnie z warunkami zadania. Liczba punktów Wskaźnik łatwości 0 2 0,49 Klucz punktowania 2 p. Ustalenie właściwej metody obliczenia długości ogrodzenia ORAZ poprawne obliczenie tej długości. 1 p. Ustalenie właściwej metody obliczenia długości ogrodzenia, ALE niepoprawne obliczenie tej długości. 0 p. Brak właściwej metody obliczenia długości ogrodzenia. Przykłady poprawnych rozwiązań Sposób I 2 14, = = 63 (m) 63 1 = 62 (m) Sposób III 2(14,5 + 17) 1 = 62 (m) Odpowiedź: Długość ogrodzenia wynosi 62 m. Sposób II 17 1 = 16 (m) ,5 + 14, 5 = 62 (m) Sposób IV 14, = 31,5 (m) 31,5 2 = 63 (m) 63 1 = 62 (m) Komentarz Uczniowie najczęściej zaczynali od obliczenia obwodu działki, a następnie od otrzymanej liczby odejmowali 1 (m). Inni obliczali sumę długości boków, pomniejszając o 1 m długość jednego z nich (np ,5 + 14,5 = 62 lub 14,5 + 13, = 62). Najczęściej popełniane błędy Do błędów popełnianych przez uczniów na etapie ustalania sposobu rozwiązania zadania należało przede wszystkim: obliczanie połowy długości ogrodzenia działki sumowanie długości dwóch (zamiast czterech) boków prostokąta (14, =...); nieuwzględnianie metrowej przerwy w ogrodzeniu (pomijanie działania 63 1 =...); obliczanie powierzchni działki (14,5 17 =...) zamiast jej obwodu. Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 89 z 97

90 Zadanie 22. Plac o powierzchni 19 m 2 trzeba wysypać żwirem. Jeden worek żwiru wystarcza na 1,5 m 2 powierzchni. Ile najmniej takich worków żwiru trzeba kupić? Zapisz wszystkie obliczenia. Obszar standardów Standard wymagań Czynność 3. Rozumowanie Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania (3.8). Uczeń wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej. Liczba punktów Wskaźnik łatwości 0 2 0,62 Klucz punktowania 2 p. Ustalenie właściwej metody wyznaczenia liczby worków ORAZ poprawne wyznaczenie tej liczby. 1 p. Ustalenie właściwej metody wyznaczenia liczby worków, ALE niepoprawne wyznaczenie tej liczby. 0 p. Brak właściwej metody wyznaczenia liczby worków. Przykłady poprawnych rozwiązań Sposób I 19 : 1,5 = 12,6 Sposób III 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 +1,5 + 1,5 +1,5 = 19,5 (m 2 ) Odpowiedź: Trzeba kupić co najmniej 13 worków żwiru. Sposób II 12 1,5 = 18 (m 2 ) 13 1,5 = 19,5 (m 2 ) Sposób IV 19 : 1,5 = 12 r Komentarz Uczniowie, którzy poprawnie rozwiązali to zadanie, najczęściej rozpoczynali od wyznaczenia ilorazu 19 : 1,5 =..., a następnie uwzględniając warunki zadania zaokrąglali wynik do liczby całkowitej większej od tego wyniku (13). Często zamiast obliczania ilorazu stosowano metodę szacowania uczniowie poszukiwali mnożnika liczby 1,5 pozwalającego uzyskać wynik zbliżony do 19,5. W tym celu dodawali 1,5 + 1,5 + 1, lub wykonywali mnożenie liczby 1,5 przez liczby takie jak 12 lub/i 13 albo 14 lub/i 13. Najczęściej popełniane błędy Wielu uczniów popełniało błędy już na etapie ustalania sposobu rozwiązania zadania zapisywali działania, których jedyny związek z treścią zadania stanowiły dane, co świadczy o braku umiejętności przełożenia treści zadania na język matematyki. Często w pracach uczniów pojawiał się zapis działania: 19,5 1,5 =... Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 90 z 97

91 Zadanie 23. Ciastka są sprzedawane w dużych i małych opakowaniach. Duże opakowanie zawiera 28 ciastek. W trzech dużych opakowaniach jest tyle samo ciastek, ile w siedmiu małych. Ile ciastek jest w małym opakowaniu? Zapisz wszystkie obliczenia. Obszar standardów Standard wymagań Czynność 3. Rozumowanie Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania (3.8). Uczeń wyznacza czynnik iloczynu. Liczba punktów Wskaźnik łatwości 0 2 0,77 Klucz punktowania 2 p. Ustalenie właściwej metody wyznaczenia liczby ciastek w małym opakowaniu ORAZ poprawne wyznaczenie tej liczby. 1 p. Ustalenie właściwej metody wyznaczenia liczby ciastek w małym opakowaniu, ALE niepoprawne wyznaczenie tej liczby. 0 p. Brak właściwej metody wyznaczenia liczby ciastek w małym opakowaniu. Przykłady poprawnych rozwiązań Sposób I Sposób II 3 28 = : 7 = 4 84 : 7 = = 12 Odpowiedź: W małym opakowaniu jest 12 ciastek. Komentarz Uczniowie najczęściej stosowali pierwszą z wyżej zaprezentowanych metod rozwiązania tego zadania najpierw obliczali liczbę ciastek mieszczących się w 3 dużych opakowaniach (3 8 = 84 lub = 84), a następnie dzielili wynik przez liczbę małych opakowań (7). Najczęściej popełniane błędy Zadanie wymagało wykonania dwóch działań na liczbach całkowitych mieszczących się w przedziale (0 100), stąd w rozwiązaniach uczniowskich występuje niewiele błędów rachunkowych. Uczniowie, którzy nie otrzymali punktów za to zadanie, z reguły popełniali błędy na poziomie ustalania metody jego rozwiązania nie potrafili utworzyć działań matematycznych stosownych do treści. Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 91 z 97

92 Zadanie 24. Magda ma 56 zł oszczędności, a Basia 20 zł. Dziewczynki postanowiły nadal oszczędzać. Magda będzie odkładać po 9 zł miesięcznie. Po ile złotych powinna odkładać co miesiąc Basia, aby po 8 miesiącach mieć tyle samo pieniędzy, ile Magda? Zapisz wszystkie obliczenia. Obszar standardów Standard wymagań Czynność 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy (5.3). Uczeń wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części. Liczba punktów Wskaźnik łatwości 0 4 0,44 Klucz punktowania 4 p. Ustalenie właściwej metody obliczenia kwoty 8-miesięcznych oszczędności Basi (lub różnicy miesięcznych oszczędności Basi i Magdy) ORAZ poprawne obliczenie tej kwoty ORAZ ustalenie właściwej metody obliczenia kwoty miesięcznych oszczędności Basi ORAZ poprawne obliczenie kwoty miesięcznych oszczędności Basi. 3 p. Ustalenie właściwej metody obliczenia kwoty 8-miesięcznych oszczędności Basi (lub różnicy miesięcznych oszczędności Basi i Magdy) ORAZ ustalenie właściwej metody obliczenia kwoty miesięcznych oszczędności Basi, ALE niepoprawne obliczenia na jednym z wymienionych etapów rozwiązania (końcowy wynik musi być większy niż 9). 2 p. Ustalenie właściwej metody obliczenia kwoty 8-miesięcznych oszczędności Basi (lub różnicy miesięcznych oszczędności Basi i Magdy) ORAZ ustalenie właściwej metody obliczenia kwoty miesięcznych oszczędności Basi, ALE niepoprawne obliczenia na obu etapach rozwiązania. LUB Ustalenie właściwej metody obliczenia kwoty 8-miesięcznych oszczędności Basi (lub różnicy miesięcznych oszczędności Basi i Magdy) ORAZ poprawne obliczenie tej kwoty, ALE brak poprawności w dalszej części rozwiązania albo brak dalszej części rozwiązania. 1 p. Ustalenie właściwej metody obliczenia kwoty 8-miesięcznych oszczędności Basi (lub różnicy miesięcznych oszczędności Basi i Magdy), ALE brak poprawnego obliczenia tej kwoty i brak poprawności w dalszej części rozwiązania. LUB Poprawne obliczenie kwoty, jaką Magda/Basia będzie miała po ośmiu miesiącach, ALE brak poprawności w dalszej części rozwiązania. 0 p. Brak poprawnej metody rozwiązania zadania. Przykłady poprawnych rozwiązań Sposób I = = 128 (zł) = 108 (zł) 108 : 8 = 13,5 (zł) Sposób III 9 8 = 72 (zł) = 36 (zł) = 108 (zł) 108 : 8 = 13,5 (zł) Sposób II = 36 (zł) 36 : 8 = 4,50 (zł) 9 + 4,50 = 13,50 (zł) Sposób IV = x x = 13,50 (zł) Odpowiedź: Basia powinna co miesiąc odkładać po 13,50 zł. Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 92 z 97

93 Komentarz Największa liczba rozwiązań odzwierciedla tok rozumowania przedstawiony wyżej jako pierwszy ze sposobów polegający na obliczeniu kolejno: kwoty, jaką po 8 miesiącach oszczędzania dysponować będzie Magda, posiadająca na wstępie 56 zł ( = = 128), różnicy kwoty, jaką po 8 miesiącach będzie miała Magda (128 zł), i kwoty, jaką posiada Basia ( = 108), wysokości kwoty, którą co miesiąc powinna odkładać Basia, aby po upływie wyznaczonego czasu oszczędności obu dziewczynek były równe. Najczęściej popełniane błędy Rozwiązując to zadanie, uczniowie dość często popełniali błędy rachunkowe. Wielu nie poradziło sobie również z ustaleniem sposobu rozwiązania zadania. Często zaprezentowany tok rozumowania urywa się na obliczeniu wysokości kwoty, jaką po 8 miesiącach oszczędzania będzie miała dziewczynka dysponująca na początku sumą 56 złotych. Pewna część niepoprawnych rozwiązań kończy się odpowiedzią, według której kwota, jaką co miesiąc powinna odkładać Basia, jest mniejsza od 9 zł, czyli od kwoty odkładanej co miesiąc przez dziewczynkę dysponująca większą kwotą wyjściową. Udzielenie przez ucznia takiej nielogicznej odpowiedzi świadczy o tym, że nie sprawdził otrzymanego wyniku z warunkami zadania. Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 93 z 97

94 Zadanie 25. Opisz przedstawiony na ilustracji znaczek pocztowy. Obszar standardów 2. Pisanie Standard wymagań Uczeń pisze na temat i zgodnie z celem (2.1) celowo stosuje środki językowe (2.3) przestrzega norm gramatycznych (2.3) przestrzega norm ortograficznych (2.3) przestrzega norm interpunkcyjnych (2.3) Czynność Uczeń I. opisuje dzieło sztuki użytkowej II. pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa III. pisze poprawnie pod względem gramatycznym Liczba punktów 3 0,52 1 0,32 1 0,66 IV. pisze ortograficznie 1 0,72 V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym 1 0,75 Wskaźnik łatwości 0,57 Klucz punktowania I Treść 3 p. Opis zawiera następujące elementy: nazwisko osoby (Karol Gauss/Gauss) informacje o wyglądzie postaci (co najmniej trzy) informację o kształcie znaczka LUB inną informację o znaczku informację o danych zamieszczonych na znaczku. 2 p. Opis zawiera następujące elementy: nazwisko osoby (Karol Gauss/Gauss) informacje o wyglądzie postaci (dwie) informację o kształcie znaczka LUB inną informację o znaczku (umieszczoną na znaczku). 1 p. Opis zawiera następujące elementy: nazwę osoby (Karol Gauss/Gauss/starszy mężczyzna/mężczyzna/człowiek/itp.) informację o wyglądzie postaci LUB informacje o znaczku (dwie). 0 p. Inna wypowiedź. II Styl* 1 p. Uczeń opisuje, a nie opowiada ORAZ używa słów określających relacje przestrzenne (np.: na, nad, pod, obok, z drugiej strony, z prawej strony, wzdłuż itp.). Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Strona 94 z 97

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Jednostka terytorialna Powiat Region 2010 2011 2012 Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Szczyrk (1) bielski

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Załącznik nr 2 do umowy nr 19/DI/PN/2013 (wzór) Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Lp. Nazwa OPS Siedziba OPS województwo powiat gmina Liczba szt. terminali kontakt Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 w powiatach i gminach w województwie śląskim Jaworzno, 2019 INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R.

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. (źródło:główny Urząd Statystyczny w Krakowie, "Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

rok 2010 Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu gminy Liczba mieszkańców objętych selektywnym odbieraniem odpadów komunalnych

rok 2010 Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu gminy Liczba mieszkańców objętych selektywnym odbieraniem odpadów komunalnych rok 2010 L.p. Jednostka terytorialna Liczba ludności Liczba mieszkańców objętych zorganizowanym odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych Liczba mieszkańców objętych selektywnym odbieraniem odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Załącznik nr 7 Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. W S T Ę P 3 2. I N F O R M A C J E O U C Z N I A C H P R Z Y S T Ę P U J Ą C Y C H D O S P R A W D Z I A N U 4

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon Alicja Gregorczyk - Jędrzejewska Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Bielsko - Biała Cieszyn, ul. Kraszewskiego 12 660 436 282 Bielsko - Biała bielski cieszyński żywiecki m. Bielsko - Biała - m. Szczyrk

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 Raport monitoringowy z realizacji celu strategicznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE V WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU KATOWICE 2006 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SPIS TREŚCI 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU 3 1.1. Przygotowanie szkół do przeprowadzania sprawdzianu 3 1.2. Zbieranie danych o uczniach przystępujących

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r.

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 11 Zdawalność matury 2015 ogółem podział na gminy Strona 2 z 11 Będzin 368 75,8 294 81,0 74 55,4 Bielsko Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 Bieruń 231 86,6 104 94,2

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu A. STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu A. STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko-Biała, dnia 18 marca 2019 r. Delegatura w Bielsku-Białej DBB-0011-9/19 Informacja o minimalnym i ustawowym składzie liczbowym obwodowych komisji wyborczych w stałych i odrębnych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Sprawdzian 2011 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 5 3. WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 w województwie śląskim Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 5 2. INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 7 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ JO f f ( j O ' vj%r (j1' X» " URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSSiM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU KATOWICE 2005 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN w województwie śląskim

SPRAWDZIAN w województwie śląskim SPRAWDZIAN 2012 w województwie śląskim Jaworzno 2012 W sprawozdaniu wykorzystano zdjęcia pochodzące ze strony internetowej http://www.ns.lviv.ua/free-vector/cinema-clip-art-free.html Jaworzno, 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji w roku 2019

Podział dotacji w roku 2019 Województwo: ŚLĄSKIE Podział dotacji w roku 2019 Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych KOD jst % wsk jst do GRUPA

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2011

Raport ze sprawdzianu 2011 Raport ze sprawdzianu 2 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 33 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 0 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa Wykaz podpisanych umów w ramach naboru projektów systemowych na lata 2014-2015, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (stan na styczeń 2014 r.) Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 M U KATOWICE 2006 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2001 R.

LUDNOŚĆ RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2001 R. archiwalny U rzą d S ta tystyc zn y w K atow icach Statistical Office in Katow ice LUDNOŚĆ RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2001 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ct Population,

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2011 Numery 1 332* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2012 Pozycje 1 6136 do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2011 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Potencjał fiskalny: dane mapa

Potencjał fiskalny: dane mapa Potencjał fiskalny: dane mapa Jednostki terytorialne PF1 PF2 Boronów 59252,3636 87516,1909 Brenna 1569756,0000 32508,6465 Chybie 236388,2105 53370,6440 Ciasna 109780,8000 74287,1599 Cieszyn 206536,2353

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ZAŁĄCZNIKI 1 do 8 - komunalne ZAŁĄCZNIKI 9 do 11 Komunalne osady ściekowe KONSORCJUM IETU Katowice

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE,

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1886/139/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2016 r. LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, spośród wniosków złożonych w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Kierunki presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego w perspektywie 2030 roku. Tadeusz Kmieć dr inż. arch.

Kierunki presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego w perspektywie 2030 roku. Tadeusz Kmieć dr inż. arch. Działanie współfinansowane Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierunki presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2010 Numery 1 282* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

Wykaz podpisanych umów, projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania (stan na sierpień 2012r.)

Wykaz podpisanych umów, projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania (stan na sierpień 2012r.) Wykaz podpisanych umów, projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 (stan na sierpień 2012r.) Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 06-0 Na podstawie art. 8 pkt 0, art. 89 ust. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Załącznik I

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Załącznik I SPIS TREŚCI I. Informacje o istniejących instalacjach, w których przetwarzane są odpady komunalne i strumieniu komunalnych... 3 II. Planowane inwestycje... 36 II.A. Inwestycje planowane do rozbudowy/modernizacji...

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii

4. Charakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii 4. harakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii 4.1. Ogólna charakterystyka województwa w zakresie potencjału energii odnawialnych Większość z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r.

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r. nr rejonu operacyjnego TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 0.0.20 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU 2011 w województwie dolnośląskim i opolskim

WYNIKI SPRAWDZIANU 2011 w województwie dolnośląskim i opolskim ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008. Jaworzno, 25 lipca 2008 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2008 r. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu rysunkowego Ilustracje Prawniczych Przygód Mądrej Sówki Zosi

Regulamin konkursu rysunkowego Ilustracje Prawniczych Przygód Mądrej Sówki Zosi Regulamin konkursu rysunkowego Ilustracje Prawniczych Przygód Mądrej Sówki Zosi 1. Organizatorem (dalej jako: Organizator) konkursu rysunkowego (dalej jako: Konkurs) jest Okręgowa Izba Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin 1 LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin Budżet projektu Lp. Numer wniosku Gmina Tytuł projektu Budżet projektu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 Raport monitoringowy z realizacji celu strategicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian po klasie szóstej Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 2011

Sprawdzian po klasie szóstej Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 2011 Sprawdzian po klasie szóstej 20 Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 20 Informacje ogólne Sprawdzian po klasie szóstej odbył się 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2008 Numery 1 223* Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika druga pozycję

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 93 6713 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93 TREŚĆ: Poz.: P O R O Z U M I E N I A: 2007 Aneks Nr 1/2009 do Porozumienia zawartego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2011 W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2011 W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2011 W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-112), przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. INFORMACJE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych technologii w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego

Wdrożenie nowych technologii w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego Wdrożenie nowych technologii w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego Lesław DWORZYŃSKI Zbigniew TABOR Wrocław, 20 października 2017 r. Opis: 1. Omówienie RPO WSL 2014 2020

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Katowice, styczeń 2008 Copyright by Regionalny

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R.

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R. Urz¹d Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

2012 3 2012 Analizy RCAS

2012 3 2012 Analizy RCAS 2012 3 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R. Urzqd Statystyczny w Katow icach Statistical Office in Katow ice LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R. I N F O R M A C J E I O P R A C O W A N I A S T A T Y S T Y C Z N

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 10 lutego 2017 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010.

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Stan na 1 stycznia 2019 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i uprawnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo