Tekst jednolity statutu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity statutu"

Transkrypt

1 Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InReturn (zwany dalej Funduszem ). Fundusz może używać skrótu nazwy SECUS FIZ InReturn. Fundusz może używać odpowiednika nazwy Funduszu w języku angielskim. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym, działającym na podstawie Ustawy oraz niniejszego Statutu. 3. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 4. Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 5. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Artykuł 2 Definicje Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Aktywach Funduszu oznacza to mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestnika, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw, 2) Aktywnym Rynku oznacza to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na tym rynku są jednorodne, b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, 3) Cenie Emisyjnej oznacza to cenę, po której Fundusz zbywa Certyfikaty, 4) Certyfikatach, Certyfikatach Inwestycyjnych 5) Depozytariuszu 6) Dniu Giełdowym 7) Dniu Wyceny 8) Dniu Wykupu oznacza to certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz, które nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy, oznacza to Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, - oznacza to dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, oznacza to każdy dzień, w którym dokonywana jest wycena Aktywów Funduszu, ustalenie Wartości Aktywów Netto oraz ustalenie Wartości Certyfikatu, - oznacza to każdorazowo Dzień Wyceny przypadający na ostatni Dzień Giełdowy każdego miesiąca kalendarzowego, 9) Ewidencji oznacza to ewidencję Uczestników prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo, zawierającą w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika, b) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów należących do Uczestnika, c) wskazanie ograniczeń zbywalności Certyfikatu d) datę i czas zawarcia transakcji, e) numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane środki z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, 10) Instrumentach Pochodnych oznacza to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych, 11) Instrumentach Rynku oznacza to instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy, Pieniężnego 12) Instytucji Kredytowej oznacza to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),

2 13) Komisji oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, 14) Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych 15) Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych 16) Towarowych Instrumentach Pochodnych oznacza to Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami, oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. z 2013 r., poz.536), oznacza to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, 17) Towarzystwie oznacza to SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Mokotowska 56, Warszawa, 18) Uczestniku oznacza to podmiot wskazany w Ewidencji jako posiadacz Certyfikatów, 19) Ustawie oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004r., Nr 146, poz z późn. zm.), 20) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.), 21) Wartości Aktywów Netto oznacza to ustaloną w danym Dniu Wyceny wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o wartość zobowiązań Funduszu, 22) Wartości Certyfikatu oznacza to Wartość Aktywów Netto podzieloną przez liczbę Certyfikatów w Dniu Wyceny, 23) Warunkach Emisji oznacza to dokument określający warunki emisji Certyfikatów, 24) Zgromadzeniu Inwestorów oznacza to organ Funduszu, działający na podstawie Ustawy i Statutu. Artykuł 3 Towarzystwo 1. Od chwili wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych organem Funduszu jest Towarzystwo. 2. Siedziba i adres Towarzystwa jest siedzibą i adresem Funduszu. 3. Towarzystwo, jako organ Funduszu, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo zarządza Funduszem odpłatnie. 4. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób zgodny ze statutem Towarzystwa. Do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Artykuł 4 Zgromadzenie Inwestorów 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. 2. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w Warszawie. 3. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 4. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo, gdy Towarzystwo uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane lub otrzyma stosowny wniosek o zwołanie Zgromadzenia od Uczestników. 6. Z zastrzeżeniem ust. 19, Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie powinno wskazywać miejsce i termin Zgromadzenia Inwestorów oraz proponowany porządek obrad. 7. Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa. Żądanie powinno wskazywać proponowaną datę Zgromadzenia Inwestorów, przypadającą nie wcześniej niż 21 dni od dnia złożenia żądania oraz szczegółowy porządek obrad. 8. Z zastrzeżeniem ust. 19, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 9. Towarzystwo blokuje Certyfikaty Uczestnika w Ewidencji do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady. 2

3 10. Uczestnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku udzielania pełnomocnictwa poza granicami Polski, treść dokumentu powinna zostać dodatkowo poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, chyba że umowa z danym krajem znosi ten obowiązek. 11. Zgromadzenie Inwestorów wyraża zgodę na: 1) zmianę Depozytariusza, 2) emisję obligacji, 3) emisję nowych Certyfikatów, 4) zmiany Statutu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów, 5) wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. 6) przekształcenie Certyfikatów imiennych w Certyfikaty na okaziciela, 7) zmianę Statutu Funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy. 12. Decyzje inwestycyjne dotyczące Aktywów Funduszu nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów. 13. (skreślony) 14. (skreślony) 15. Z zastrzeżeniem ust. 16, uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów. 16. Podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji lub rozwiązaniu Funduszu może nastąpić większością co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu. 17. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania w formie pisemnej. 18. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu obecni byli wszyscy Uczestnicy Funduszu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 19. Za zgodą Towarzystwa, Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są wszyscy Uczestnicy i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 20. Osoby biorące udział w posiedzeniach Zgromadzenia Inwestorów są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedziały się w związku z uczestnictwem w Zgromadzeniu Inwestorów, z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa oraz nie wykorzystywania tych informacji. Artykuł 5 Depozytariusz 1. Depozytariusz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy i za zgodą Komisji. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie ogranicza obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie. 3. Towarzystwo i Depozytariusz działają niezależnie i w interesie Uczestnika. Artykuł 6 Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe Funduszu będą badane lub będą podlegały przeglądowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez biegłego rewidenta, wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów, i będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Artykuł 7 Sposób udostępniania informacji o Funduszu do publicznej wiadomości 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, informacje o Funduszu udostępniane będą poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji lub dokumentu na stronie internetowej: W szczególności dotyczy to: a) informacji o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu, b) informacji o Wartości Certyfikatu, c) informacji o zmianie Statutu, zwołania Zgromadzenia Inwestorów. 2. Z uwagi na niepubliczny charakter Funduszu, Towarzystwo może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem, pod warunkiem przekazania powyższego hasła dostępu wszystkim Uczestnikom. Pozostałe informacje, zawiadomienia i ogłoszenia z zastrzeżeniem odrębnej formy wymaganej przepisami prawa będą ogłaszane przez Fundusz do wiadomości Uczestników poprzez ich wysłanie za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej ujawniony w Ewidencji. 3

4 3. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Fundusz obowiązek zamieszczania ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim, ogłoszenia te będą zamieszczane w Gazecie Giełdy Parkiet. W przypadku, gdy publikacja ogłoszeń nie będzie możliwa w Gazecie Giełdy Parkiet, w szczególności w wyniku zawieszenia lub zaprzestania wydawania tego dziennika, ogłoszenia będą zamieszczane w dzienniku Rzeczpospolita. 4. Warunki Emisji dołączane są do propozycji nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Warunki Emisji dostępne będą również w miejscu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 5. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu na stronie internetowej 6. Fundusz udostępnia na żądanie Uczestnika Funduszu roczne i półroczne sprawozdania finansowe niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta. 7. Informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane na żądanie jedynego Uczestnika Funduszu, przy czym w przypadku, gdy Uczestnikiem Funduszu są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny Uczestnik. Rozdział II WPŁATY DO FUNDUSZU Artykuł 8 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A 1. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii A. W ramach kolejnych emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty kolejnych serii. 2. W ramach emisji Certyfikatów serii A zaoferowanych zostanie nie mniej niż (pięć tysięcy) i nie więcej niż (jeden milion) Certyfikatów serii A. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat w łącznej wysokości nie mniej niż (pięćset tysięcy) złotych i nie więcej niż (sto milionów) złotych, w tym co najmniej (pięćset tysięcy) złotych w formie pieniężnej. 3. Cena Emisyjna Certyfikatu serii A wynosi 100 (sto) złotych. Artykuł 9 Terminy przyjmowania Zapisów 1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A rozpocznie się w terminie określonym przez Towarzystwo w Warunkach Emisji. 2. Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty zostaną określone w Warunkach Emisji Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 10. Artykuł 10 Warunki przyjmowania Zapisów i wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Zapisy na Certyfikaty prowadzi Towarzystwo. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 2. Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. 3. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii A jest wyłącznie Towarzystwo oraz osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 4. Zapis złożony przez podmiot inny niż Towarzystwo lub podmiot, który otrzymał imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji, jest nieważny. 4

5 5. Zapis na Certyfikaty serii A jest składany poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zapisu na Certyfikaty tej serii oraz dokonanie wpłaty na Certyfikaty w formie pieniężnej lub w formie określonej w ust. 7. Certyfikaty muszą być opłacone w całości przed zakończeniem przyjmowania zapisów. 6. Zapis na Certyfikaty serii A powinien obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii. Wraz z wpłatą na Certyfikaty serii A podmioty, o których mowa w ust. 3, wnoszą opłatę za wydanie Certyfikatów określoną w art Z zastrzeżeniem ust. 15, wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane, obok wpłat pieniężnych, także poprzez wnoszenie: 1) akcji spółek akcyjnych lub spółek komandytowo-akcyjnych, 2) udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 3) dłużnych papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowanych przez spółki, o których mowa w pkt wskazanych przez Towarzystwo w Warunkach Emisji i spełniających kryteria doboru lokat Funduszu, o których mowa w art Z zastrzeżeniem ust. 13, podmiot składający zapis na Certyfikaty serii A, który zamierza dokonać wpłaty do Funduszu w środkach pieniężnych oraz w prawach majątkowych, o których mowa w ust. 7, jest zobowiązany do złożenia odrębnie opłacanych zapisów. 9. Podmiot składający zapis na Certyfikaty serii A oraz dokonujący wpłaty w formie niepieniężnej przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa majątkowe, o których mowa w ust. 7, na Towarzystwo oraz składa u Depozytariusza, w terminie przyjmowania zapisów, kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych także te papiery wartościowe (odcinki zbiorowe), a jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów. Za termin wpłaty prawami majątkowymi uważa się dzień przeniesienia praw majątkowych na rzecz Towarzystwa stosownie do postanowień umowy, o której mowa powyżej, zawartej pomiędzy Towarzystwem a podmiotem składającym zapis na Certyfikaty serii A. 10. Prawa majątkowe, o których mowa w ust. 7, wycenione zostaną według metody przyjętej przez Fundusz dla wyceny Aktywów Funduszu, to jest zgodnie z postanowieniami art. 28. Wycena wnoszonych do Funduszu praw majątkowych nastąpi przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 9, oraz dodatkowo w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu, w którym przyjmowane będą zapisy na Certyfikaty serii A. 11. W przypadku wpłaty w formie przelewu bankowego, wpłata na Certyfikaty powinna zostać dokonana w walucie polskiej, nie późnej niż w dniu składania zapisu. 12. Kwota dokonanej na Certyfikaty serii A wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii A, powiększonej o opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 13. Niedokonanie wpłaty tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty w terminie przyjmowania zapisów lub niedokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. 13. W przypadku, gdy w odniesieniu do Certyfikatów serii A, wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest wyższa niż łączna wartość wnoszonych praw majątkowych, o których mowa w ust. 7 (ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10), osoba zapisująca się na Certyfikaty zobowiązana jest do dokonania wpłaty w wysokości kwoty powstałej różnicy w formie pieniężnej, w terminie przyjmowania zapisów. 14. W przypadku, gdy w odniesieniu do Certyfikatów serii A, wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest niższa niż łączna wartość wnoszonych praw majątkowych, o których mowa w ust. 7 (ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 przed zawarciem umowy przeniesienia praw majątkowych), osoba zapisująca się na Certyfikaty zobowiązana jest do niezwłocznej zmiany zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis. Zmiana zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis, powinna zostać dokonana przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 9. Do chwili zmiany zapisu, Towarzystwo odmawia zawarcia umowy, o której mowa w ust Towarzystwu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych praw majątkowych, o których mowa w ust. 7, w następujących przypadkach: 1) wszczęta została egzekucja w stosunku do spółki, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu, 2) w stosunku do spółki, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu wszczęto postępowanie naprawcze lub prowadzone jest postępowanie układowe, 3) spółka, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowanie takie zostało wszczęte w stosunku do tej spółki, 4) spółka, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu postawiona została w stan likwidacji. 5) wpłaty wnoszone w prawach majątkowych nie spełniają kryteriów doboru lokat Funduszu, o których mowa w art

6 16. Z uwzględnieniem art. 10 ust. 8, zapisy złożone przez jednego inwestora będą traktowane jako jeden zapis, przy czym w przypadku nieważności jednego ze złożonych zapisów lub nieopłacenia go, pozostałe zapisy złożone przez jednego inwestora zachowują ważność. 17. W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowe zasady emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym szczegółowe zasady, miejsca i terminy składania Zapisów oraz dokonywania wpłat określone zostaną w Warunkach Emisji. Artykuł 11 Zasady przydziału Certyfikatów 1. Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Certyfikaty. Przydział Certyfikatów każdej serii następuje poprzez wpisanie do Ewidencji liczby Certyfikatów danej serii przypadających na dokonane wpłaty do Funduszu. 2. W przypadku, gdy z wyceny wniesionych do Funduszu praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 7, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, wynika, że łączna wartość tych praw majątkowych jest niższa lub wyższa od wartości iloczynu liczby Certyfikatów, na które złożono zapis, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, wówczas, z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmuje się, że zapis dotyczy największej całkowitej liczby Certyfikatów serii A, która może być nabyta na podstawie danej wpłaty, a pozostała kwota jest zwracana podmiotowi dokonującemu zapisu w formie pieniężnej, w terminie 14 dni od daty przydziału Certyfikatów. 3. Zwrot nadpłaty, o której mowa w ust. 2, w środkach pieniężnych jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10% iloczynu ceny emisyjnej oraz największej całkowitej liczby Certyfikatów, która może być nabyta na podstawie danej wpłaty. W przypadku, gdy wysokość nadpłaty przekracza 10% iloczynu ceny emisyjnej oraz największej całkowitej liczby Certyfikatów, która może być nabyta na podstawie danej wpłaty, kwota wpłaty zwracana jest w całości podmiotowi dokonującemu zapisu. 4. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, Towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 5. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub 3) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu w przypadku, w którym w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub 4) zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, w ramach których zebrano wpłaty do Funduszu w formie pieniężnej w kwocie mniejszej niż (pięćset tysięcy) złotych, zwraca wpłaty do Funduszu, w tym przenosi prawa z akcji i udziałów, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1 4, oraz pobrane opłaty manipulacyjne. 6. W przypadku określonym w ust. 5, gdy wpłaty do Funduszu zostały dokonane poprzez wniesienie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 7, Towarzystwo przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych instrumentów finansowych wraz z pożytkami na osobę zapisującą się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 5 pkt 1 4. Artykuł 12 Kolejne emisje 1. Fundusz może emitować Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji, pod warunkiem dokonania zmian w Statucie. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej, niż w dniu wejścia w życie zmian Statutu, w szczególności zmian postanowień art Posiadaczom Certyfikatów Inwestycyjnych nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu kolejnej emisji..3. (skreślony) 4. Cena emisyjna Certyfikatów drugiej i następnych emisji nie może być niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie Inwestorów, w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności Uczestników reprezentujących 100% wyemitowanych Certyfikatów, może zadecydować o emisji Certyfikatów, których cena emisyjna będzie niższa niż określona w sposób powyższy, określając jednocześnie wartość różnicy. 6

7 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, maksymalna wysokość różnicy między Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji a ceną emisyjną Certyfikatu kolejnej emisji, zostanie określona w Statucie, w wysokości określonej w sposób wskazany w ust. 4, przed dokonaniem danej emisji Certyfikatów, w odniesieniu do każdej kolejnej emisji Certyfikatów osobno. 6. Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty zostaną określone w Warunkach Emisji. 7. Fundusz przewiduje możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii. Artykuł 13 Opłata za wydanie Certyfikatów 1. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów w wysokości maksymalnie 4% (cztery procent) wartości wydanych Certyfikatów. Opłata za wydanie Certyfikatów danej serii zostanie pobrana w formie pieniężnej, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Towarzystwa wraz z wpłatą na Certyfikaty tej serii. 2. Towarzystwo jest zwolnione z opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w ust Wysokość pobieranej opłaty Towarzystwo może uzależnić od wartości dokonywanej wpłaty, momentu dokonywania zapisu lub wartości aktywów inwestora zgromadzonych w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Skala i wysokość stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zróżnicowania będą udostępnione w Warunkach Emisji. Artykuł 13a Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B 1. W ramach emisji Certyfikatów serii B zaoferowanych zostanie nie mniej niż (pięć tysięcy) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii B. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii B wynosi 105,63 (sto pięć 63/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii B są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii B wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii B zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13b Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C 1. W ramach emisji Certyfikatów serii C zaoferowanych zostanie nie mniej niż (jeden tysiąc) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii C. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (sto cztery tysiące pięćset dziesięć) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii C wynosi 104,51 (sto cztery 51/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii C są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w 7

8 obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii C wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii C zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13c Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D 1. W ramach emisji Certyfikatów serii D zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii D. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.068,10 (jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem 10/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięć) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii D wynosi 106,81 (sto sześć 81/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii D są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii D wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii D zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13d Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E 1. W ramach emisji Certyfikatów serii E zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii E. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.082,80 (jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii E wynosi 108,28 (sto osiem 28/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii E są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii E wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii E zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13e Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F 1. W ramach emisji Certyfikatów serii F zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii F. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.062,90 (jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa 90/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii F wynosi 106,29 (sto sześć 29/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii F są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie4 posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia 8

9 Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii F wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii F zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13f Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G 1. W ramach emisji Certyfikatów serii G zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii G. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.061,30 (jeden tysiąc sześćdziesiąt jeden 30/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii G wynosi 106,13 (sto sześć 13/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii G są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii G wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii G zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13g Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H 1. W ramach emisji Certyfikatów serii H zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii H. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.068,10 (jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem 10/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii H wynosi 106,81 (sto sześć 81/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii H są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii H wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii H zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13h Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J 1. W ramach emisji Certyfikatów serii J zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii J. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.037,00 (jeden tysiąc trzydzieści siedem 00/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii J wynosi 103,70 (sto trzy 70/100) złotych. 9

10 ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii J są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii J wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii J zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13i Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K 1. W ramach emisji Certyfikatów serii K zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii K. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.014,90 (jeden tysiąc czternaście 90/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii K wynosi 101,49 (sto jeden 49/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii K są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii K wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii K zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13j Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii L 1. W ramach emisji Certyfikatów serii L zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii L. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1017,30 (tysiąc siedemnaście złotych 30/100 groszy) złotych oraz wyższa niż ,00 (pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii L wynosi 101,73 (sto jeden złotych 73/100 groszy) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii L są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w 10

11 obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii L wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii L zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13k Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Ł 1. W ramach emisji Certyfikatów serii Ł zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii Ł. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż dziesięciokrotność ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż pięćset tysiąckrotność ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii Ł będzie równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii Ł. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii Ł są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii Ł wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii Ł zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13l Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii M 1. W ramach emisji Certyfikatów serii M zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii M. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż dziesięciokrotność ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż pięćset tysiąckrotność ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii M będzie równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii M. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii M są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii M wraz z Warunkami Emisji do 11

12 maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii M zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13ł Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N 1. W ramach emisji Certyfikatów serii N zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii N. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż dziesięciokrotność ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż pięćset tysiąckrotność ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii N będzie równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii N. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii N są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii N wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii N zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13m Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O 1. W ramach emisji Certyfikatów serii O zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii O. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż dziesięciokrotność ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż pięćset tysiąckrotność ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii O będzie równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii O. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii O są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii O wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii O zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w 12

13 związku z przeprowadzeniem tej emisji. Rozdział III LOKOWANIE AKTYWÓW FUNDUSZU Artykuł 14 Cel inwestycyjny Funduszu 7. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 8. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1, a polityka inwestycyjna realizowana przez Fundusz charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka. 9. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% (zero procent) do 100% (sto procent) Aktywów Funduszu w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych w ust. 4 poniżej w punktach od 1) do 10) oraz w ust. 5, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz lokując Aktywa Funduszu dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. 10. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu, w następujące kategorie lokat: 1) papiery wartościowe, w tym akcje spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, będące przedmiotem publicznej oferty, jak i nie będące przedmiotem takiej oferty; 2) prawa do akcji, warranty subskrypcyjne i prawa poboru akcji, o których mowa w punkcie 1; 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 5) waluty obce; 6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne; 7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo; 8) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; 9) listy zastawne; 10) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; - pod warunkiem, że są zbywalne. 5. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub Instytucjach Kredytowych. 6. Fundusz nie będzie komplementariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych. 7. W przypadku podjęcia zamiaru dokonania lokaty, o której mowa w ust. 4 pkt 1 3, Towarzystwo przed podjęciem decyzji inwestycyjnej może zlecić w imieniu, na rzecz i na koszt Funduszu wykonanie analizy ekonomiczno-prawnej przedmiotu inwestycji (due diligence), a także innych dodatkowych analiz mających na celu określenie wartości i ryzyk związanych z przedmiotem inwestycji, w tym także wyceny aktywów stanowiących potencjalny przedmiot lokaty, a także aktywów będących składowymi aktywów stanowiących potencjalny przedmiot lokat podmiotom wyspecjalizowanym w tym zakresie. Artykuł Ekspozycja portfela inwestycyjnego Funduszu na akcje, może być uzyskiwana dzięki zajmowaniu długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. W wyniku stosowania powyższej strategii portfel akcyjny Funduszu może być w całości zastąpiony odpowiednią liczbą długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG Fundusz może dokonywać transakcji o charakterze arbitrażowym polegających na jednoczesnym nabywaniu akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 i jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. W wyniku stosowania powyższej strategii udział bezpośrednich lokat w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 może dojść do 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Netto Funduszu z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3 pkt 5. Zajęcie pozycji krótkiej na kontrakcie terminowym na WIG 20, notowanym na GPW powoduje zmniejszenie ekspozycji portfela inwestycyjnego Funduszu na akcje. Fundusz może zmniejszyć ekspozycję na akcje poprzez 13

14 zajmowanie krótkich pozycji na kontraktach terminowych na WIG 20 w momencie, gdy ich kurs rynkowy będzie wyższy od ich wyceny teoretycznej. 3. Fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży w rozumieniu art. 107 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Artykuł 16 Kryteria doboru lokat Funduszu 1. Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat Funduszu, jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów finansowych stanowiących przedmiot lokat Funduszu. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach Funduszu podejmowane będą przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. 2. Kryterium doboru instrumentów udziałowych do portfela inwestycyjnego Funduszu to maksymalizacja zwrotu z lokat Funduszu. Zarządzający lokować będą Aktywa Funduszu w instrumenty udziałowe mogące osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału przy akceptacji znacznego ryzyka inwestycyjnego związanego z dokonywanymi lokatami. Zarządzający Funduszu brać będą pod uwagę m.in. bieżącą sytuację ekonomiczno-finansowo-prawną podmiotu, perspektywy wzrostu jego wartości, wartość rynkową posiadanych przez niego aktywów, jego otoczenie zewnętrzne, atrakcyjność i długoterminowe prognozy rozwoju branży, w której działa, spodziewane stopy zwrotu oraz ryzyka związane z działalnością. 3. Kryteriami doboru instrumentów dłużnych do portfela inwestycyjnego Funduszu są prognozy zarządzających co do kształtowania się w przyszłości stóp procentowych oraz analiza sytuacji makroekonomicznej. 4. Kryteriami doboru Instrumentów Rynku Pieniężnego do portfela inwestycyjnego Funduszu jest zapewnienie płynności lokowanych środków, w szczególności, umożliwiające terminową regulację zobowiązań Funduszu oraz minimalizację ryzyka walutowego. 5. Kryterium doboru lokat, o których mowa w art. 14 ust. 4 pkt. 7 i 8 do portfela inwestycyjnego Funduszu jest maksymalizacja zwrotu z lokat Funduszu. Zarządzający Funduszem brać będą pod uwagę m.in. bieżące i historyczne wyniki inwestycyjne funduszu, atrakcyjność i długoterminowe prognozy rozwoju rynków i branż, w które inwestuje fundusz oraz spodziewane stopy zwrotu oraz ryzyka związane z jego działalnością. 6. (skreślony). Artykuł 17 Instrumenty pochodne 1. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne: 1) notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na uznane indeksy giełdowe, o których mowa w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych, 2) notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na akcje, 3) notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na obligacje, 4) kontrakty zamiany stopy procentowej (interest rate swap), 5) kontrakty terminowe na stopę procentową (forward rate agreement), 6) kontrakty zamiany walut (curency swap), 7) opcje na stopy procentowe (interest rate option), 8) opcje na waluty (currency option), 9) opcje, których bazę stanowią papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego. 2. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot Towarowe Instrumenty Pochodne, w tym w szczególności kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne i towary rolne. 3. Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są w szczególności następujące ryzyka: 1) ryzyko rynkowe, tj. ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład Aktywów Netto Funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób okeślony w przepisach wydanych na podstawie art.48a pkt 1 Ustawy, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik; 14

15 2) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Instrumentu Pochodnego; 3) ryzyko rozliczenia transakcji tj. ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym Instrumencie Pochodnym; 4) ryzyko kontrahenta, tj. wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, bez uwzględnienia opłat i świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności premii zapłaconej przy zakupie opcji, przy czym wysokość premii kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 5) ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości w odpowiednio krótkim okresie czasu sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych dokonuje pomiaru stosunku wielkości pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym Instrumencie, a w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych ryzyko płynności będzie mierzone poprzez analizę umów w zakresie możliwości realizacji transakcji zamykającej przed terminem realizacji transakcji wskazanym w umowie dotyczącej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego; 6) ryzyko modelu, tj. ryzyko, wystąpienia różnicy pomiędzy wyceną rynkową a wyceną teoretyczną opartą na prawidłowo skonstruowanym modelu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz będzie monitorował różnice wyceny według modelu do rzeczywistej ceny zamknięcia; 7) ryzyko operacyjne tj. ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące ryzyko prawne i dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze stosowanych w imieniu Funduszu procedur zawierania transakcji, rozliczania i wyceny, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym; 8) ryzyko związane z instrumentami bazowymi, tj. ryzyko związane z możliwością niekorzystnego kształtowania się wartości (cen) instrumentów bazowych, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy; 9) ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu, przy czym w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych. 4. Z nabywaniem Towarowych Instrumentów Pochodnych związane są następujące główne rodzaje ryzyka: 1) ryzyko rynkowe, tj. ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład Aktywów Funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jato metale, surowce energetyczne i towary rolne; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Towarowe Instrumenty Pochodne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy; 2) ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych inwestowanie w Towarowe Instrumenty Pochodne może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu, w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz wyznacza wartość bezwzględnych pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych w sposób określony w przepisach m/danych na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy; 3) ryzyko płynności, tj, ryzyko braku możliwości w odpowiednio krótkim okresie czasu sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji na Towarowych Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Towarowym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji; 4) ryzyko operacyjne, tj. ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące ryzyko prawne i dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze stosowanych w imieniu Funduszu procedur zawierania transakcji, rozliczania i wyceny; przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z 15

16 wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości. 5. W celu ograniczenia ryzyk wymienionych w ust. 3 i ust. 4 Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, na warunkach określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków i zasad: 1) instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: akcje, uznane indeksy giełdowe, papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe. Instrumentami bazowymi dla Towarowych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być: metale, surowce energetyczne i towary rolne; 2) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy: w celu zabezpieczenia portfela inwestycyjnego Funduszu przed spadkiem wartości poszczególnych jego składników oraz w przypadku niedostatecznej dla realizowania polityki inwestycyjnej płynności instrumentów bazowych; 3) łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez zajęcie pozycji na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych oraz Towarowych Instrumentów Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego z prawem i Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych; 4) w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: a) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z Instytucjami Kredytowymi lub z innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, lub z podmiotami podlegającymi i stosującymi się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym; b) Fundusz nie może zawierać z danym podmiotem kolejnych transakcji zwiększających ryzyko kontrahenta, jeżeli wartość ryzyka kontrahenta dla tego podmiotu wyznaczana jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne przekracza 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli kontrahentem jest Instytucja Kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny jeżeli przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu; c) łączna wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych ze wszystkimi podmiotami, nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu; d) wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z jednej transakcji, której przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w odniesieniu do jednego kontrahenta nie może przekroczyć 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli kontrahentem jest Instytucja Kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu; e) dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny powinien być kwotowany z co najmniej miesięczną częstotliwością, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i kwotowaną ceną sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) wartości nominalnej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z Dnia Wyceny. 5) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy: a) w przypadku nabycia przez Fundusz obligacji o oprocentowaniu stałym w celu modyfikacji ich oprocentowania na zmienne, b) w przypadku nabycia instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych w celu wyeliminowania ryzyka kursowego, c) w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej charakteryzującego portfel inwestycyjny Funduszu poprzez zmniejszenie wrażliwości wartości tego portfela na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych, d) w celu zabezpieczenia stopy procentowej, według której będą realizowane przyszłe lokaty Funduszu, w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa dokonania przez Fundusz lokaty oraz pod warunkiem, że planowany termin dokonania lokaty nie przekracza 3 miesięcy. 6) Fundusz będzie dokonywał lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy: a) w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie, Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych, przepisach wydanych na 16

17 podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na rynku towarowym, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu, b) w przypadku jednoczesnego nabycia i sprzedaży przez Fundusz będących Towarowymi Instrumentami Pochodnymi kontraktów terminowych na określone metale, surowce energetyczne, towary rolne (transakcje typu spread) w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany różnicy cen określonej pary Towarowych Instrumentów Pochodnych, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu. 6. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, wyznacza się z zastosowaniem metody przyjętej do obliczenia całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy. 7. Określone przez całkowitą ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne nie może w żadnym momencie przekraczać limitów określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych. 8. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 18, Fundusz uwzględnia kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne na warunkach określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych. 9. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość wbudowanego Instrumentu Pochodnego uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych. Artykuł 18 Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu i ograniczenia inwestycyjne 1. (skreślony). 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 4. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub Instytucji Kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 5. Waluta obca jednego państwa ani euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 6. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub Instytucjach Kredytowych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 7. Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 % (piętnaście procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75 % (siedemdziesięciu pięciu procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu. 8. Fundusz może lokować nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą. Ponadto, certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. 9. (skreślony). 10. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu. 11. Fundusz może z Aktywów Funduszu udzielać pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe, pod warunkiem, że łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta stanowiących lokaty Funduszu nie może przekroczyć limitów ustawowych określonych w art. 145 ust. 3 i 4 Ustawy. 12. Fundusz może z Aktywów Funduszu udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) wartości Aktywów Funduszu. Wysokość pożyczki udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu. Fundusz udzieli pożyczki jeżeli spełnione zostaną poniższe przesłanki: 1) pożyczkobiorcą jest spółka, której akcje lub udziały stanowią składnik Aktywów Funduszu lub w przypadku jeżeli zamiarem Funduszu jest nabycie akcji lub udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń lub 17

18 gwarancji wynika ze struktury transakcji związanej z nabywaniem akcji lub udziałów; 2) Fundusz dokona badania zdolności pożyczkobiorcy w zakresie zdolności do obsługi i spłaty zobowiązań i uzna je za wystarczające; 3) pożyczkobiorca będzie zobowiązany do wykorzystania pożyczki wyłącznie na określony w umowie pożyczki cel; 4) pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Funduszu co najmniej jedno z wymienionych poniżej zabezpieczeń: a) hipotekę na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, b) zastaw lub zastaw rejestrowy, c) zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych, d) cesję wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, e) przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, w przypadku gdy prawa majątkowe będące przedmiotem przewłaszczenia stanowią jedną z dopuszczalnych kategorii lokat Funduszu, a w wyniku przewłaszczenia Fundusz będzie spełniać limity inwestycyjne uwzględniające przedmiot przewłaszczenia, f) gwarancję lub poręczenie osoby trzeciej, g) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia pożyczkobiorcy, h) blokada papierów wartościowych. 13. Fundusz może udzielać poręczeń lub gwarancji za zobowiązania. Wysokość poręczenia lub gwarancji za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20 % (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu. Fundusz udzieli poręczenia lub gwarancji, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: 1) beneficjent poręczenia lub gwarancji jest spółką, której akcje lub udziały stanowią składnik Aktywów Funduszu; 2) Fundusz dokona badania zdolności beneficjenta poręczenia lub gwarancji w zakresie zdolności do obsługi i spłaty zobowiązań i uzna je za wystarczające; 3) beneficjent ustanowi na rzecz Funduszu co najmniej jedno z zabezpieczeń wskazanych w ust. 12 pkt 4) powyżej. 14. Minimalna wartość zabezpieczeń udzielonych przez potencjalnych pożyczkobiorców lub beneficjentów nie będzie niższa niż 25 % (dwadzieścia pięć) wartości pożyczki lub zobowiązania Funduszu wynikającego z poręczenia lub gwarancji. 15. Spłata pożyczek, o których mowa w ust. 12 powyżej, będzie następowała w ratach. Umowa pożyczki określi każdorazowo wysokość oprocentowania i warunki spłaty pożyczki, w szczególności: 1) harmonogram spłat; 2) wysokość rat lub sposób ich obliczenia; 3) okres karencji w spłacie rat pożyczki; 4) możliwość okresowego zawieszenia spłat. Rozdział IV DOCHODY FUNDUSZU ORAZ WYKUP CERTYFIKATÓW Artykuł 19 Dochody Funduszu 1. Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk (strata) netto ze zbycia lokat. 2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu i nie są wypłacane Uczestnikom Funduszu. Artykuł 20 Świadczenia Dodatkowe 1. Towarzystwo może zawrzeć z Inwestorem lub Uczestnikiem Funduszu, odrębną umowę o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika ( Umowa ). Umowa z Inwestorem zawierana jest pod warunkiem rejestracji Funduszu. Towarzystwo zawierając Umowę będzie w szczególności kierowało się jednym lub kilkoma z poniżej wymienionych kryteriów: a) wpływem Umowy na koszty ponoszone przez Towarzystwo oraz wysokość przychodów Towarzystwa, b) możliwościami finansowymi Towarzystwa, c) oceną Towarzystwa co do perspektyw współpracy z danym Inwestorem lub Uczestnikiem, d) czasem objęcia lub nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, e) wpływem Umowy na płynność Certyfikatów Inwestycyjnych, f) (skreślony). 18

19 2. Umowa o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika będzie określała szczegółowe zasady, terminy oraz sposób wypłaty dodatkowego świadczenia na rzecz Uczestnika zwanego dalej Dodatkowym Świadczeniem. 3. Uprawnionym do otrzymania Dodatkowego Świadczenia, będzie Uczestnik, który: a) zawarł Umowę wskazaną w ust. 2; b) w danym okresie rozliczeniowym posiadał taką liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, że średnia liczba Certyfikatów Inwestycyjnych w okresie rozliczeniowym była nie mniejsza niż wskazana każdorazowo w Umowie; c) posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie w danym okresie rozliczeniowym Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie, o której mowa w lit. b). Okresem rozliczeniowym jest wskazany w Umowie okres, którym może być miesiąc, kwartał lub rok. 4. Dodatkowe Świadczenie na rzecz Uczestnika wypłacane jest Uczestnikowi przez Towarzystwo, ze środków otrzymanych przez Towarzystwo z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w art Dodatkowe Świadczenie wypłacane jest zgodnie w postanowieniami Umowy o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika poprzez przekazanie kwoty Dodatkowego Świadczenia na rachunek bankowy albo rachunek pieniężny Uczestnika wskazany w Umowie. 6. Uczestnik ma prawo zmienić sposób wypłaty Dodatkowego Świadczenia. Dyspozycja dotycząca zmiany sposobu wypłaty Dodatkowego Świadczenia jest skuteczna w danym miesiącu kalendarzowym, o ile została otrzymana przez Towarzystwo, najpóźniej do 25 (słownie: dwudziestego piątego) dnia miesiąca poprzedzającego wypłatę Dodatkowego Świadczenia i wskazuje rachunek bankowy albo rachunek pieniężny prowadzony w ramach rachunku inwestycyjnego Uczestnika. 7. Szczegółowe zasady obliczania wysokości Dodatkowego Świadczenia oraz zasady jego wypłaty określa Umowa o świadczeniu dodatkowym na rzecz Uczestnika. Artykuł 21 Wykup Certyfikatów 1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika na następujących zasadach: 1) Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Uczestnik składa w siedzibie Towarzystwa najpóźniej w trzecim dniu roboczym miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu; 1 1 ) Żądanie wykupu może być również złożone przez pełnomocnika w siedzibie Towarzystwa, a także za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub przesyłką kurierską podpisane osobiście przez Uczestnika lub przez pełnomocnika. W przypadkach wskazanych w niniejszym pkt. do żądania wykupu powinno zostać załączone notarialne poświadczenie podpisu formularza wykupu lub, w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika, notarialne poświadczenie podpisu formularza wykupu oraz pełnomocnictwa. Uczestnicy, którzy nabyli lub objęli Certyfikaty Inwestycyjne za pośrednictwem podmiotu, z którym Towarzystwo ma podpisaną stosowną umowę, mogą zostać zwolnieni z zachowania szczególnej formy pisemnej opisanej powyżej; 1 2 ) W przypadku złożenia żądania wykupu w sposób korespondencyjny, termin, wskazany w pkt. 1, jest zachowany w przypadku doręczenia żądania wykupu najpóźniej trzeciego dnia roboczego miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu; 1 3 ) Każdorazowo żądanie wykupu, niezależnie od przyjętej formy i trybu, winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz lub Towarzystwo oraz wskazywać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz numer rachunku bankowego, o ile nie został podany lub jest inny niż wskazany w formularzu zapisu. Żądanie wykupu złożone po terminie, określonym w pkt. 1 lub pkt. 1 2 jest realizowane w kolejnym Dniu Wykupu; 2) żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa; 3) w związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo prowadzące Ewidencję dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji; 4) cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu; 5) Towarzystwo nie pobiera opłat za dokonanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych; 6) kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik; 7) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu, nie później jednak niż w 14 (czternastym) dniu po Dniu Wykupu, przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Ewidencji kwoty środków pieniężnych. 2. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpić może wyłącznie w przypadku, gdy lokaty Funduszu stanowią 19

20 papiery wartościowe notowane się na rynku regulowanym, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty pozwalające na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem. Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu uzależniona będzie od wartości tych lokat pomniejszonej o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań Funduszu przewidywanych w terminie 6 (sześciu) miesięcy po Dniu Wykupu, określoną przez Towarzystwo, przy uwzględnieniu zawartych przez Fundusz umów i zobowiązań Funduszu. Wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, w związku z ich wykupem, ustalana będzie w Dniu Wykupu. 3. W przypadku, w którym wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, w związku z ich wykupem, nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych przez Uczestników do wykupu, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji. 4. Towarzystwo działając w imieniu Funduszu na zasadach ustalonych przez siebie, jednolitych dla wszystkich Uczestników Funduszu, uwzględniając w szczególności długość uczestnictwa w Funduszu, może znieść lub obniżyć opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. 5. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 1. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 7 (siedmiu) dni od Dnia Wykupu. 6. Z chwilą wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa, zgodnie z Ustawą. Rozdział V KOSZTY FUNDUSZU Artykuł 22 Koszty Funduszu rodzaje, maksymalna wysokość 1. Następujące koszty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Funduszu pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub zwracane Towarzystwu przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo): 1) opłaty i koszty transakcyjne Funduszu, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskich i bankowych oraz inne koszty związane z transakcjami kupna, sprzedaży lub objęcia papierów wartościowych lub praw majątkowych, prowizje i opłaty operacyjne naliczane przez Depozytariusza, banki, domy maklerskie, instytucje depozytowe (np. KDPW S.A.), koszty prowizji bankowych związanych z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych Funduszu, 2) koszty sądowe i notarialne, 3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, w tym opłaty za zezwolenia i rejestracyjne, 4) koszty związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek, 5) ujemne saldo różnic kursowych, powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności i zobowiązań w walutach obcych oraz amortyzację premii, 6) koszty ogłoszeń, których obowiązek publikacji wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, 7) wynagrodzenie Towarzystwa, 8) wynagrodzenie depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów Funduszu, 9) koszty emisji obligacji przez Fundusz, 10) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Funduszu, 11) koszty usług doradczych oraz sporządzenia analizy ekonomiczno-prawnej, w tym wyceny, związane z obejmowaniem, nabywaniem i zbywaniem przedmiotów lokat, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 5, z zastrzeżeniem wysokości, zasad naliczania i wypłaty wynagrodzenia określonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi doradcze i sporządzającymi analizy ekonomiczno prawne a Funduszem, 12) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących na rzecz Funduszu następujące usługi, w zakresie innym niż wskazany w pkt. 11: usługi obsługi prawej, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi doradztwa związanego z działalnością inwestycyjną Funduszu, z zastrzeżeniem wysokości, zasad naliczania i wypłaty wynagrodzenia określonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami zewnętrznymi, o których mowa w niniejszym punkcie a Funduszem, 13) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu, 14) koszty utworzenia spółek oraz koszty dokonywania zmian w umowach lub statutach spółek, w których Fundusz będzie posiadał udziały lub akcje, na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych przez Fundusz w części odpowiadającej udziałowi Funduszu w tych spółkach, o ile koszty te, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie powinny zostać pokryte przez spółki lub innych wspólników, 15) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzeń Inwestorów, 16) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, które nie przekroczy kwoty (stu 20

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA

STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INMEDICA (zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r.

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, kapitał

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 6 maja 2014 r. STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INPROPERTY

STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INPROPERTY Tekst jednolity obowiązujący od 1 maja 2014 r. STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INPROPERTY Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM IV FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

STATUT KGHM IV FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT KGHM IV FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Definicje i skróty Ilekroć w Statucie jest mowa o: ---------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 1. W art. 2 statutu Funduszu dodaje się pkt 8a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. Niniejszym, MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Funduszu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Open

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25 listopada 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R.

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne ------------------------------------------------------------------ Art. 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza. Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank SA.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA Projekt zmian Statutu BGŻ S.A. W związku z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( BGŻ S.A. ) i BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BBI CAPITAL NFI S.A. W DNIU 30.11.2012 R. Z UWZGLĘDNIENIEM ŻĄDAŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 1 KSH PROJEKT UCHWAŁY NR Uchwała Nr_

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Alumetal S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Alumetal S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumetal S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 7 listopada 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r. TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Conerga

Bardziej szczegółowo

STATUT MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej

STATUT MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej STATUT MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA NEGATIVE DURATION

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 STYCZNIA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 STYCZNIA 2019 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 STYCZNIA 2019 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo