STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA"

Transkrypt

1 Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 6 maja 2014 r. STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną działającą na podstawie Ustawy oraz niniejszego Statutu. 2. Fundusz działa jako fundusz inwestycyjny zamknięty niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu Ustawy, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym. 3. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura. Fundusz może używać skróconej nazwy SECUS NSFIZ InSecura. 4. Fundusz może używać odpowiednika nazwy Funduszu wskazanej w ust. 3 w języku angielskim, tj. SECUS Non-Standarized Securitization Closed End Investment Fund InSecura oraz odpowiednika skróconej nazwy, o której mowa w ust. 3 w języku angielskim, tj. SECUS NSCIF InSecura. 5. Zgodnie z Ustawą, Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 6. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w Wierzytelności lub Pakiety Sekurytyzowanych Wierzytelności, w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. 7. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Artykuł 2 Definicje i skróty 1. Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znacznie:

2 2 Aktywa Funduszu, Aktywa Aktywa Płynne Aktywny Rynek Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty Depozytariusz Dzień Giełdowy Dzień Wyceny Oznacza mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne, w tym z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. Oznacza Aktywa Funduszu ulokowane w kategorie lokat określone w Art. 21 ust. 1 lit. c) - f) oraz środki pieniężne Funduszu. Oznacza rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty, będące przedmiotem obrotu są jednorodne; b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy; c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Oznacza emitowane przez Fundusz, imienne certyfikaty inwestycyjne, które nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy. Oznacza Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 20. Oznacza to dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: a) na dzień roboczy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu; b) na ostatni Dzień Giełdowy każdego miesiąca kalendarzowego; c) na dzień roboczy poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu; d) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji; e) na 3 (trzy) dni robocze przed dniem podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o wypłacie dochodów

3 3 Funduszu; Dzień Wykupu Oznacza Dzień Wyceny przypadający na ostatni Dzień Giełdowy każdego miesiąca kalendarzowego, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Dzień Ustalania Oznacza dzień, na koniec którego zostaną określeni, na Uprawnień podstawie Ewidencji, Uczestnicy uprawnieni do otrzymania dochodu Funduszu. EBI Oznacza Europejski Bank Inwestycyjny. EBOR Oznacza Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Ewidencja Oznacza ewidencję Uczestników Funduszu prowadzą przez Towarzystwo, zgodnie z Art. 19 Statutu. Fundusz Oznacza SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura. GPW Oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. IFC Oznacza Międzynarodową Korporację Finansową. Instrumenty mają znaczenie nadane im przez Ustawę. Rynku Pieniężnego KNF, Komisja Oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. OECD Oznacza Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Pakiet Oznacza zbiór Wierzytelności lub zbiór praw do świadczeń z Sekurytyzowanyc tytułu Wierzytelności, będących przedmiotem transakcji h Wierzytelności nabycia przez Fundusz. Rejestr Funduszy Oznacza jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy Inwestycyjnych inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Statut Oznacza niniejszy Statut. Towarzystwo Oznacza ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, Warszawa. Uczestnik Funduszu, Uczestnik Oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej wskazane w Ewidencji jako posiadacz Certyfikatów Inwestycyjnych.

4 4 Ustawa Oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Ustawa o Ofercie Publicznej Oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wartość Aktywów Oznacza wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o Netto Funduszu zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. (WAN) Wartość Aktywów Oznacza wartość Certyfikatu Inwestycyjnego obliczoną jako Netto Funduszu Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzieloną Na Certyfikat przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych zawartą w Ewidencji Inwestycyjny Uczestników Funduszu w danym Dniu Wyceny. (WANCI) Wierzytelności Oznacza wierzytelności spełniające warunki, o których mowa w art. 21 ust. 4 Statutu. Warunki Emisji Oznaczają warunki emisji Certyfikatów emitowanych przez Fundusz. Zgromadzenie Inwestorów Oznacza organ Funduszu działający na podstawie Ustawy i niniejszego Statutu. 2. Odesłania w niniejszym Statucie do dokumentów i aktów prawnych należy interpretować jako odesłania do tych dokumentów i aktów prawnych z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian i uzupełnień. Artykuł 3 Firma, siedziba i adres Towarzystwa 1. Fundusz utworzony jest przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. 2. Adresem Towarzystwa jest: ul. Pankiewicza 3, Warszawa. 3. Siedziba i adres Towarzystwa jest jednocześnie siedzibą i adresem Funduszu.

5 5 ROZDZIAŁ II ORGANY FUNDUSZU Artykuł 4 Organy Funduszu Organami Funduszu są: a) Towarzystwo; b) Zgromadzenie Inwestorów. Artykuł 5 Towarzystwo, sposób reprezentacji Funduszu. Zarządzający Funduszem 1. Towarzystwo, działając jako organ Funduszu, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa działający łącznie lub członek zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem. 3. Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu. 4. Towarzystwo zamierza zawrzeć umowę, na podstawie której powierzy wyspecjalizowanemu podmiotowi zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami określonymi w Art. 21 ust. 1 lit. a) Statutu. 5. Towarzystwo zamierza zawrzeć umowę, na podstawie której powierzy podmiotowi, o którym mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu obejmującą Aktywa Płynne. Artykuł 6 Zgromadzenie Inwestorów 1. Zgromadzenie Inwestorów wykonuje czynności określone w Ustawie i w niniejszym Statucie. 2. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu, tj. w Warszawie. 3. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów dla swojej ważności wymagają bezwzględnej większości głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Statut stanowią inaczej. 4. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

6 6 5. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo na żądanie uprawnionego organu albo Uczestnika uprawnionego do zwoływania Zgromadzeń Inwestorów zgodnie z Ustawą. 7. W Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 8. Głosowanie na Zgromadzeniu Inwestorów jest jawne. 9. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania w formie pisemnej. Artykuł 7 Sposób i warunki zwołania Zgromadzenia Inwestorów 1. Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Towarzystwo zarządzające Funduszem, ogłaszając o tym co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie jest dokonywane na stronie internetowej lub za pomocą listu poleconego. Jednocześnie, zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia może być wysłane, zamiast listu poleconego, także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio Uczestnik wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 2. W listach, ogłoszeniach i zawiadomieniach o zwołaniu Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, oznacza się dokładne miejsce, w którym odbywać się będzie Zgromadzenie Inwestorów, datę i godzinę jego rozpoczęcia, a także zamieszcza się jego porządek obrad. 3. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa. Jeżeli Zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt Towarzystwa, Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 4. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia

7 7 Inwestorów złożyli Towarzystwu, pisemny zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Towarzystwo blokuje Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów. 5. Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się bez formalnego zwołania i jest uprawnione do podjęcia uchwał, o ile na takim Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty wyemitowane przez Fundusz, a żadna z obecnych osób nie wyraziła sprzeciwu wobec odbycia Zgromadzenia Inwestorów ani wobec jakiegokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. W takim przypadku, nie ma zastosowania wymóg złożenia pisemnej informacji o zamiarze udziału z 7 (słownie: siedmio) dniowym wyprzedzeniem, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie w tej kwestii zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz treść planowanych uchwał wraz z dyspozycją blokady Certyfikatów, zostało złożone w dniu Zgromadzenia Inwestorów. 6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są wszyscy Uczestnicy Funduszu uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 7. Osoby biorące udział w posiedzeniach Zgromadzenia Inwestorów są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych podczas Zgromadzenia Inwestorów, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie jest dopuszczalne lub wymagane na podstawie odnośnych przepisów prawa. 8. Uczestnik Funduszu ma prawo żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową zgodnie z art. 281 ust. 1 pkt 11 Ustawy. Artykuł 8 Uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów 1. Zgromadzenie Inwestorów wyraża zgodę na: a) zmianę Depozytariusza, jak również w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę umowy z Depozytariuszem; b) emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych; c) dokonanie emisji obligacji;

8 8 d) wypłatę dochodów Funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26; e) wybór biegłego rewidenta dokonującego przeglądu i badania sprawozdania finansowego Funduszu; f) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych; g) rozwiązania Funduszu. h) przekształcenie Certyfikatów imiennych w Certyfikaty na okaziciela; i) zmianę Statutu Funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy. 2. Zgromadzenie Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu Uczestnicy Funduszu mogą osobiście lub reprezentujących ich pełnomocników przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, w tym także w przypadku gdy decyzja inwestycyjna dotyczy Aktywów Funduszu, których wartość przekracza 15 (piętnaście) % wartości Aktywów Funduszu. 3. W celu realizacji uprawnień Zgromadzenia Inwestorów, o których mowa ust. 2, Zgromadzenie Inwestorów uchwałą upoważnia Uczestnika, który w imieniu Zgromadzenia Inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. 4. Uczestnikiem, o którym mowa w ust. 3 może być wyłącznie Uczestnik, który: a) wyraził pisemną zgodę na wykonywanie czynności, o którym mowa w ust. 2; b) zawarł z Towarzystwem umowę o udostępnienie ksiąg i dokumentów Funduszu oraz zachowaniu tajemnicy zawodowej w rozumieniu art. 280 ust. 2 Ustawy 5. Uczestnik, o którym mowa w ust. 3, traci prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania wyjaśnień od Towarzystwa: a) z dniem, w którym złoży pisemną rezygnację lub b) z dniem, w którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie, w drodze uchwały, decyzję o odwołaniu Uczestnikowi upoważnienia do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania wyjaśnień od Towarzystwa, lub c) z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, o której mowa w ust.. 4 lit. b); 6. Umowa o której mowa w ust. 4 lit. b) o udostępnienie ksiąg i dokumentów Funduszu i zachowaniu tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 280 ust. 2 Ustawy powinna określać cel, miejsce oraz termin udostępnienia ksiąg i dokumentów Funduszu. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,

9 9 Uczestnik, o którym mowa w zdaniu powyżej podlega odpowiedzialności na zasadach określonych w umowie oraz odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 289 Ustawy.7. Wybrany przez Zgromadzenie Inwestorów Uczestnik, o którym mowa w ust. 3. może przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. 8. Zgromadzenie Inwestorów jest uprawnione do podjęcia uchwały, co do zgodności realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i jego polityki inwestycyjnej ze Statutem oraz przepisami Ustawy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub w przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Zgromadzenie Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz może powiadomić KNF. ROZDZIAŁ III FIRMA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA Artykuł 9 Depozytariusz 1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu jest bank działający pod firmą Raiffeisen Bank Polska S.A. 2. Siedzibą Depozytariusza jest Warszawa. 3. Adresem Depozytariusza jest: ul. Piękna Obowiązki Depozytariusza określone zostały w Ustawie oraz w odrębnej umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu zawartej przez Depozytariusza z Towarzystwem. 5. Umowa, o której mowa w ust. 4 nie ogranicza obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności Depozytariusza określonych w Ustawie. ROZDZIAŁ IV CERTYFIKATY INWESTYCYJNE. WPŁATY DO FUNDUSZU. SPOSÓB ZBIERANIA WPŁAT. TERMIN I WARUNKI PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Artykuł 10 Certyfikaty Inwestycyjne 1. Certyfikaty Inwestycyjne są imiennymi papierami wartościowymi. 2. Certyfikaty inwestycyjne są Certyfikatami Inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy.

10 10 3. Certyfikat Inwestycyjny jest niepodzielny. 4. Certyfikaty Inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 5. Certyfikaty Inwestycyjne nie mają formy dokumentu. 6. Certyfikaty Inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 7. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. 8. Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji i przysługują osobie w nim wskazanej jako posiadacz Certyfikatu Inwestycyjnego. Artykuł 11 Cena emisyjna; Łączna wysokość wpłat do Funduszu 1. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego pierwszej emisji serii A wynosi zł (dwieście tysięcy złotych). 2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego kolejnych emisji będzie nie mniejsza niż WANCI określona na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej serii. 3. W ramach emisji Certyfikatów serii A zaoferowanych zostanie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii A. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat w łącznej wysokości nie mniej niż (jeden milion) złotych i nie więcej niż (sto milionów) złotych. Artykuł 12 Warunki przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty 1. Przed rejestracją Funduszu zbierane są wpłaty do Funduszu w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji serii A. Wpłaty do Funduszu w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji zostaną dokonane po rejestracji Funduszu. Kolejna emisja Certyfikatów Inwestycyjnych będzie wymagała zmiany Statutu. 2. Zapisy na Certyfikaty prowadzi Towarzystwo. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób.

11 11 3. Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii A jest wyłącznie Towarzystwo oraz osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Zapis złożony przez podmiot inny niż Towarzystwo lub podmiot, który otrzymał imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji, jest nieważny. 6. Zapis na Certyfikaty serii A jest składany poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zapisu na Certyfikaty tej serii oraz dokonanie wpłaty na Certyfikaty w formie pieniężnej. Certyfikaty muszą być opłacone w całości przed zakończeniem przyjmowania zapisów. 7. Zapis na Certyfikaty serii A powinien obejmować nie mniej niż 1 (jeden) Certyfikat emitowany w ramach tej serii. Wraz z wpłatą na Certyfikaty serii A podmioty, o których mowa w ust. 4, wnoszą opłatę za wydanie Certyfikatów określoną w art Wpłata na Certyfikaty powinna zostać dokonana w walucie polskiej, nie późnej niż w dniu składania zapisu. 9. Kwota dokonanej na Certyfikaty serii A wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii A, powiększonej o opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art Niedokonanie wpłaty tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty w terminie przyjmowania zapisów lub niedokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. 11. Zapisy złożone przez jednego inwestora będą traktowane jako jeden zapis, przy czym w przypadku nieważności jednego ze złożonych zapisów lub nieopłacenia go, pozostałe zapisy złożone przez jednego inwestora zachowują ważność.

12 W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowe zasady emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym szczegółowe zasady, miejsca i terminy składania Zapisów oraz dokonywania wpłat określone zostaną w Warunkach Emisji. 13. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji serii A może obejmować nie mniej niż 1 (jeden) Certyfikat Inwestycyjny i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. W przypadku dokonania zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. 14. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na wskazany rachunek bankowy Towarzystwa albo Funduszu. 15. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 17 Statutu. 16. Szczegóły pobrania przez Towarzystwo opłaty za wydanie Certyfikatów, w tym wartość opłaty przypadającej na jeden Certyfikat, zostaną podane w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych każdej emisji. 17. Opłata za wydanie Certyfikatów zostanie pobrana wraz z wpłatą na Certyfikaty. 18. Fundusz przewiduje możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii. Artykuł 13 Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji serii A rozpocznie się w terminie określonym przez Towarzystwo, podanym do wiadomości Inwestorów w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych pierwszej emisji serii A, nie wcześniej jednak niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia Komisji na utworzenie Funduszu. 2. Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty zostaną określone w Warunkach Emisji. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów

13 13 przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 12. Artykuł 13a Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B 1. W ramach emisji Certyfikatów serii B zaoferowanych zostanie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii B. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,05 (dziewięćset czternaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa 05/100) złotych oraz wyższa niż ,00 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięć) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii B wynosi ,41 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć 41/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii B są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii B wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii B zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13b

14 14 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C 1. W ramach emisji Certyfikatów serii C zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii C. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,35 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt 35/100) złotych oraz wyższa niż ,00 (dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 00/100) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii C wynosi ,35 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt 35/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii C są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii C wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii C zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13c Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D 1. W ramach emisji Certyfikatów serii D zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii D. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,31 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 31/100) złotych oraz wyższa niż ,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) złotych.

15 15 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii D wynosi ,31 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 31/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii D są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii D wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii D zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13d Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E 1. W ramach emisji Certyfikatów serii E zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii E. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,64 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 64/100) złotych oraz wyższa niż (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii E wynosi ,64 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 64/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii E są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z

16 16 Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii E wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii E zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13e Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F 1. W ramach emisji Certyfikatów serii F zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii F. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,54 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewiętnaście 54/100) złotych oraz wyższa niż (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii F wynosi ,54 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewiętnaście 54/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii F są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii F

17 17 wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii F zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13f Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G 1. W ramach emisji Certyfikatów serii G zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii G. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,36 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery 36/100) złote oraz wyższa niż ,00 (dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii G wynosi ,36 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery 36/100) złote. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii G są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii G wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii G zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13g Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H

18 18 1. W ramach emisji Certyfikatów serii H zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii H. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,02 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 02/100) złote oraz wyższa niż (dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziesięć) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii H wynosi ,02 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 02/100) złote. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii H są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii H wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii H zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13h Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii I 1. W ramach emisji Certyfikatów serii I zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii I. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,21 (dwieście trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy 21/100) złote oraz wyższa niż ,00 (sto jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) złotych.

19 19 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii I wynosi ,21 (dwieście trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy 21/100) złote. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii I są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii I wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii I zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13i Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J 1. W ramach emisji Certyfikatów serii J zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii J. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,42 (dwieście jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 42/100) złotych oraz wyższa niż (sto milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii J wynosi ,42 (dwieście jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 41/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii J są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami

20 20 Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii J wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii J zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13j Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K 1. W ramach emisji Certyfikatów serii K zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii K. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,05 (dwieście jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 05/100) złotych oraz wyższa niż (sto milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii K wynosi ,05 (dwieście jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 05/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii K są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo.

21 21 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii K wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii K zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13k Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii L 1. W ramach emisji Certyfikatów serii L zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii L. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,25 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć 25/100) złotych oraz wyższa niż ,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii L wynosi ,25 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć 25/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii L są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii L wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii L zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13L

22 22 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii M 1. W ramach emisji Certyfikatów serii M zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii M. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,86 (dwieście tysięcy sto dziewięćdziesiąt 86/100) złotych oraz wyższa niż (sto milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii M wynosi ,86 (dwieście tysięcy sto dziewięćdziesiąt 86/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii M są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii M wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii M zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji Artykuł 13m Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N 1. W ramach emisji Certyfikatów serii N zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii N. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,19 (dwieście cztery tysiące pięćset czternaście 19/100) złotych oraz wyższa niż (sto dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) złotych.

23 23 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii N wynosi ,19 (dwieście cztery tysiące pięćset czternaście 19/100) złotych. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii N są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii N wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii N zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13n Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O 1. W ramach emisji Certyfikatów serii O zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500 (pięćset) Certyfikatów serii O. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,08 (dwieście trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa 08/100) złote oraz wyższa niż (sto jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści 00/100) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii O wynosi ,08 (dwieście trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa 08/100) złote. 3. Do Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii stosuje się odpowiednio postanowienia art Statutu. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii O są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami

24 24 Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii O wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii O zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 14 Przydział i wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych jest dokonywany niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji. W przypadku, gdy w chwili zamknięcia zapisów łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, na które złożono ważne zapisy, i które zostały prawidłowo opłacone, będzie większa niż maksymalna liczba Certyfikatów emitowanych w ramach danej emisji, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przydzielona poszczególnym podmiotom składającym zapisy będzie podlegała proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą przydzielane. Jeżeli po dokonaniu przydziału zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną w ramach danej emisji nieprzydzielone Certyfikaty Inwestycyjne, Towarzystwo dokona ich przydziału podmiotom, które złożyły zapisy, według własnego uznania, z tym, iż łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przydzielona danemu podmiotowi nie może być wyższa niż liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, na jaką dany podmiot złożył zapisy. 2. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych następuje niezwłocznie po dokonaniu ich przydziału jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych. 3. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych następuje przez wpisanie do Ewidencji Uczestników danych Uczestnika i liczby Certyfikatów Inwestycyjnych dla poszczególnych Uczestników, wynikającej ze złożonych ważnych zapisów.

25 25 4. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, Towarzystwo złoży wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. Artykuł 15 Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Nie przydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w przypadku: a) nieważności zapisu spowodowanej niepełnym, nieprawidłowym lub nieczytelnym wypełnieniem formularza zapisu przez osobę dokonująca zapisu, lub b) nie dokonania wpłaty w pełnej wysokości lub w terminie określonych w Warunkach Emisji. 2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku niedojścia emisji do skutku z powodu: a) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; b) cofnięcia przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu; c) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu; 3. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Towarzystwo, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, zwróci przelewem dokonane wpłaty bez odsetek, na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w zapisie oraz pobrane opłaty manipulacyjne. 4. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej, Towarzystwo, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w ust. 2. powyżej, zwróci przelewem dokonane wpłaty, wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia dokonania wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 2 powyżej, na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w zapisie oraz pobrane opłaty manipulacyjne. Artykuł 16 Działanie przez pełnomocnika 1. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu może być złożony także przez pełnomocnika.

26 26 2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Pełnomocnictwo udzielane jest oraz odwoływane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w obecności upoważnionego pracownika Towarzystwa lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. 4. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest udzielone lub odwołane w języku obcym treść dokumentu obejmującego czynność udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa wymaga poświadczenia za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub przez urząd konsularny, o ile umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska lub obowiązujące przepisy prawa nie znoszą tego obowiązku. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Towarzystwo może żądać od pełnomocnika i mocodawcy informacji i dodatkowych dokumentów, jeżeli jest do tego zobowiązane lub uprawnione przez właściwe przepisy. 6. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje o osobie nabywającej Certyfikaty Inwestycyjne oraz o pełnomocniku: a) dla osób fizycznych: 1) imię i nazwisko, 2) dokładny adres, 3) PESEL i numer dowodu osobistego lub numer paszportu; b) dla osób prawnych: 1) rezydentów: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON; 2) nierezydentów: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika. 7. Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnik ma obowiązek zostawić pracownikowi Towarzystwa w momencie składania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu

Tekst jednolity statutu Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r.

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, kapitał

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Funduszu

Bardziej szczegółowo

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza.

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU zwołanym na dzień 10 marca 2016 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25 listopada 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 5 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r. TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Warszawa, 10.10.2013 r. PKO Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Projekty uchwał wraz z informacją nt. proponowanych zmian Statutu Sygnity S.A. Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA

STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INMEDICA (zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 3 Fundusz

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 czerwca 2018 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 czerwca 2018 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza. Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank SA.

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A. w przedmiocie wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inwestycje

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1 AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1. Pani Renata Kula i Ewa Dubicka w imieniu reprezentowanego Towarzystwa oświadczają, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 lipca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 85/2013. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A.

Poznań, dnia 25 lipca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 85/2013. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. Poznań, dnia 25 lipca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 85/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku Uchwała nr /2016 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając na podstawie art. 409 1 KSH i 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo