STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO"

Transkrypt

1 STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu FIZ Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą ) oraz w niniejszym statucie (zwanym dalej Statutem ), nadanym przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-416) przy alei Generała Józefa Hallera 140 (zwaną dalej Towarzystwem ) Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa, określone w ust Czas trwania Funduszu jest nieograniczony Artykuł 2 Definicje Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znaczenie: ) Aktywa Funduszu lub Aktywa mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; ) Aktywa Płynne wchodzące w skład Aktywów Funduszu środki pieniężne oraz depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych płatne na żądanie; 3) Certyfikaty emitowane przez Fundusz papiery wartościowe, niepodzielne, imienne i nieposiadające formy dokumentu, reprezentujące w ramach danej serii jednakowe prawa majątkowe; ) Depozytariusz bank, o którym mowa w art. 6 Statutu, prowadzący rejestr Aktywów Funduszu, pełniący obowiązki depozytariusza zgodnie z Ustawą; ) Dłużne Papiery Wartościowe Papiery Wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne, w tym w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe, a także inne zbywalne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego; ) Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; ) Dzień Wyceny dzień, na który dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, przypadający: a) na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu następujący po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, b) na ostatni Dzień Roboczy każdego kwartału roku kalendarzowego, c) na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji, e) na dzień podziału Certyfikatów, f) na dzień poprzedzający dzień, na który zwołane zostało Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji przez Fundusz, g) na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji Funduszu, h) na dzień ustalenia wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, w przypadku likwidacji Funduszu;

2 8) Dzień Wykupu dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów na żądanie Uczestników, przypadający na ostatni Dzień Roboczy każdego kwartału roku kalendarzowego począwszy od 5. pełnego kwartału działalności Funduszu (przy czym za dzień rozpoczęcia działalności przez Fundusz przyjmuje się dzień wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych); ) Dzień Wypłaty - określony przez Towarzystwo, dzień, w którym Fundusz dokonuje wypłaty dochodów Funduszu; ) Ewidencja Uczestników ewidencja zawierająca informacje o Uczestnikach, umożliwiającą ich identyfikację oraz dane o przysługujących Uczestnikom Certyfikatach, prowadzoną zgodnie z art. 123 ust. 3 Ustawy oraz art. 15 Statutu; ) Instrumenty Rynku Pieniężnego instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; 12) Komisja Komisja Nadzoru Finansowego; ) Opłata Dystrybucyjna opłata, o której mowa w art. 21 Statutu, która może być pobierana przez Towarzystwo przy zapisach na Certyfikaty; ) Opłata Za Wykup opłata, o której mowa w art. 22 Statutu, pobierana przez Towarzystwo przy wykupie Certyfikatów przez Fundusz; ) Papiery Wartościowe papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy; ) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Rejestrowy, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy (Dz. U. z 2004 roku, Nr 226, poz z późn. zm.); 17) Sąd Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie; ) Spółka Celowa podmiot działający w formie spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego głównym przedmiotem działalności jest nabywanie na własny rachunek nieruchomości rolnych oraz zarządzanie portfelem nieruchomości rolnych lub ich odpowiednik z siedzibą za granicą; ) Uczestnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (jednakże posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), na rzecz których zapisano w Ewidencji Uczestników Funduszu co najmniej jeden Certyfikat; ) Udziałowe Papiery Wartościowe Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego, w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, a także inne zbywalne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego; ) Ustawa ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz z późn. zm.); ) Waluta Obca waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub euro; ) Wartość Aktywów Netto różnica wartości Aktywów Funduszu i wartości zobowiązań Funduszu; ) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów w tym Dniu Wyceny; ) Warunki Emisji dokument określający warunki emisji Certyfikatów; ) Wymagana Wpłata wpłata na Certyfikaty danej emisji wymagana do pełnego opłacenia zapisu na Certyfikaty danej emisji, to jest wpłata o wartości stanowiącej iloczyn liczby Certyfikatów danej emisji objętych zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu danej emisji powiększonego o Opłatę Dystrybucyjną, w przypadku gdy Opłata Dystrybucyjna jest pobierana; ) Zgromadzenie Inwestorów organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz niniejszego Statutu

3 Rozdział II Organy Funduszu Artykuł 3 Organy Funduszu Organami Funduszu są: ) Towarzystwo; ) Zgromadzenie Inwestorów Artykuł 4 Towarzystwo 1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób określony w statucie Towarzystwa. 3. Towarzystwo działa w interesie Uczestników zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz niniejszego Statutu Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności Artykuł 5 Zgromadzenie Inwestorów 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. 3. Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się i powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Towarzystwa Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku określonym w ust. 3 nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika na zasadach szczegółowo określonych w art. 19 Statutu Każdy Certyfikat daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w Warszawie Zgody Zgromadzenia Inwestorów wymaga: ) zmiana depozytariusza przez Fundusz; ) emisja nowych Certyfikatów przez Fundusz; ) emisja obligacji przez Fundusz; ) przekształcenie Certyfikatów w Certyfikaty na okaziciela; ) zmiana Statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy

4 10. Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Towarzystwo zobowiązane jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za dany rok obrotowy, na dzień przypadający nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust. 11 i 13 niniejszego artykułu Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 9 pkt 3) 5), jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji, przekształceniem Certyfikatów lub dokonaniem zmiany Statutu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli obecni są Uczestnicy reprezentujący wszystkie istniejące Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. Protokół ze Zgromadzenia Inwestorów sporządza notariusz lub osoba wyznaczona przez Towarzystwo. W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia Inwestorów, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania, jak również umieścić zdania odrębne, jeżeli takie zostaną zgłoszone. Do protokołu należy dołączyć listę obecności podpisaną przez wszystkich Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów, a w przypadku gdy Uczestnik brał udział w Zgromadzeniu Inwestorów poprzez pełnomocnika także dokument pełnomocnictwa. Towarzystwo jest odpowiedzialne za prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Funduszu księgi protokołów, w której gromadzone są ułożone chronologicznie protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów, wraz z odpisami podjętych na Zgromadzeniu Inwestorów uchwał oraz dokumentami udzielonych pełnomocnictw Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, także w przypadku, gdy dotyczą lokat, których wartość przekracza 15% wartości Aktywów Funduszu Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów nadany przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów Rozdział III Depozytariusz Artykuł 6 Depozytariusz Depozytariuszem jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34 do wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Rozdział IV Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym Funduszu Artykuł 7 Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym Funduszu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonych pełnomocnictw zostało powierzone przez Towarzystwo W Investments Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 32 ( Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców 4

5 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Rozdział V Sposób zbierania wpłat do Funduszu Artykuł 8 Pierwsza emisja Certyfikatów oraz wysokość wpłat do Funduszu 1. Wpłaty do Funduszu przed jego zarejestrowaniem są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty pierwszej emisji ( Certyfikaty serii A1 ) Przedmiotem zapisów w ramach pierwszej emisji Certyfikatów będzie łącznie nie mniej niż 100 i nie więcej niż Certyfikatów serii A Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty serii A1 są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku, Nr 141, poz z późn. zm.), które otrzymają od Towarzystwa propozycję nabycia Certyfikatów serii A1. 4. Propozycje nabycia Certyfikatów serii A1 zostaną skierowane łącznie do nie więcej niż 99 osób uprawnionych do zapisywania się na Certyfikaty serii A Propozycje nabycia Certyfikatów serii A1 będą obejmowały łącznie nie więcej niż Certyfikatów Propozycje nabycia Certyfikatów serii A1 kierowane do osób fizycznych będą obejmowały co najmniej taką liczbę Certyfikatów, aby ich łączna wartość była nie mniejsza niż równowartość w złotych euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania propozycji. Propozycje nabycia Certyfikatów serii A1 kierowane do osób fizycznych będą doręczane adresatom w dniu ich wydania Zapis na Certyfikaty serii A1 może obejmować nie więcej niż liczbę Certyfikatów wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów serii A1, w odpowiedzi na którą zapis ten jest składany. Zapis obejmujący większą liczbę Certyfikatów, niż liczba Certyfikatów wskazana w propozycji nabycia Certyfikatów, w odpowiedzi na którą zapis ten jest składany, będzie uznany za zapis obejmujący liczbę Certyfikatów wskazaną w tej propozycji Cena emisyjna Certyfikatu serii A1 wynosi złotych i jest taka sama dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami Przy zapisach na Certyfikaty serii A1 Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A1 wyniesie nie mniej niż złotych i nie więcej niż złotych Do utworzenia Funduszu wymagane jest zebranie ważnych (prawidłowo złożonych i opłaconych) zapisów na nie mniej niż 100 Certyfikatów (niezależnie od ich serii) Artykuł 9 Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 1. Zapisy na Certyfikaty serii A1 będą przyjmowane od dnia 22 grudnia 2011 roku do dnia 23 grudnia 2011 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej serii, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty

6 Artykuł 10 Zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty serii A1 1. Zapisy na Certyfikaty serii A1 będą przyjmowane bezpośrednio przez Towarzystwo Osoba fizyczna, która otrzymała propozycję nabycia Certyfikatów serii A1, powinna złożyć zapis na Certyfikaty serii A1 w dniu, w którym otrzymała propozycję nabycia Certyfikatów. 3. Osoba zapisująca się na Certyfikaty serii A1 powinna złożyć w miejscu dokonywania zapisu wypełniony formularz zapisu na Certyfikaty serii A Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty serii A1 ponosi osoba zapisująca się Dla ważności zapisu na Certyfikaty serii A1 wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu na Certyfikaty serii A1 oraz dokonanie wpłaty na Certyfikaty tej serii, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 11 Statutu Zapis na Certyfikaty serii A1 jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń, w tym zastrzeżenia terminu, oraz wiąże podmiot zapisujący się na Certyfikaty serii A1 od dnia złożenia zapisu do dnia przydziału Certyfikatów przez Towarzystwo, przy czym podmiot zapisujący się przestaje być związany zapisem w przypadku: ) niedojścia emisji Certyfikatów serii A1 do skutku w wyniku niezłożenia w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty ważnych (to znaczy prawidłowo złożonych i w pełni opłaconych) zapisów na co najmniej 100 Certyfikatów serii A1; ) gdy postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne; ) gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 zebrano ważne (to znaczy prawidłowo złożone i w pełni opłacone) zapisy na co najmniej 100 Certyfikatów serii A1, ale w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Artykuł 11 Zasady dokonywania wpłat na Certyfikaty serii A1 1. Wartość dokonanej wpłaty na Certyfikaty serii A1 powinna być równa wartości Wymaganej Wpłaty Wpłata na Certyfikaty serii A1 może zostać dokonana wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Wpłat na Certyfikaty serii A1 można dokonywać wyłącznie przelewem na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza, przy czym tytuł przelewu powinien zawierać adnotację: Wpłata na certyfikaty inwestycyjne WI Inwestycje Rolne FIZ serii A1 oraz imię i nazwisko albo nazwę nabywcy Zapis na Certyfikaty serii A1 musi zostać opłacony nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Za termin opłacenia zapisu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków pieniężnych o wartości równej wartości Wymaganej Wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza Towarzystwo, po stwierdzeniu dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A1 przez osobę, która uprzednio złożyła zapis na Certyfikaty serii A1, wystawia pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty i przekazuje je tej osobie na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zapisu na Certyfikaty Przed wpisaniem Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami na Certyfikaty serii A1 ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te wpłaty przynoszą

7 Artykuł 12 Przydział i wydanie Certyfikatów serii A1 1. Przydział Certyfikatów serii A1 następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1, o ile w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty zebrano ważne (to znaczy prawidłowo złożone i w pełni opłacone) zapisy na co najmniej 100 Certyfikatów W przypadku dokonania przez osobę, która złożyła zapis na Certyfikaty serii A1, wpłaty o wartości niższej od wartości Wymaganej Wpłaty, Towarzystwo zredukuje zapis złożony przez taką osobę do takiej liczby Certyfikatów serii A1, jaka wynika z ilorazu kwoty dokonanej wpłaty i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A1 powiększonej o Opłatę Dystrybucyjną. W przypadku gdy w efekcie redukcji wykupu uzyskana zostanie niecałkowita liczba Certyfikatów, liczba ta ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej W przypadku, gdy na skutek redukcji dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, zapis na Certyfikaty serii A1 złożony przez osobę fizyczną będzie obejmował taką liczbę Certyfikatów, że ich łączna wartość będzie mniejsza niż równowartość w złotych euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia zapisu, Towarzystwo uzna ten zapis za nieważny O dojściu lub niedojściu emisji Certyfikatów serii A1 do skutku Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A1, Towarzystwo złoży do Sądu Rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 6. Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych nastąpi wydanie Certyfikatów serii A1 przez Fundusz. Wydanie Certyfikatów serii A1 nastąpi poprzez zapisanie ich w Ewidencji Uczestników Artykuł 13 Nieprzydzielenie Certyfikatów serii A1 lub Certyfikatów serii B1 1. Nieprzydzielenie Certyfikatów serii A1 może być spowodowane: ) nieważnością zapisu na Certyfikaty serii A1 w przypadku: a) niedokonania przez osobę, która złożyła zapis na odpowiednio Certyfikaty serii A1, wpłaty na Certyfikaty objęte zapisem w terminie określonym w art. 11 ust. 4 Statutu, b) dokonania przez osobę, która złożyła zapis na Certyfikaty serii A1, inną niż osoba fizyczna wpłaty na Certyfikaty objęte zapisem o wartości niższej od wartości Wymaganej Wpłaty na przynajmniej 1 Certyfikat serii A1 w terminie określonym w art. 11 ust. 4 Statutu, c) gdy na skutek redukcji dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ust. 2 Statutu, zapis na Certyfikaty serii A1 złożony przez osobę fizyczną będzie obejmował taką liczbę Certyfikatów, że ich łączna wartość będzie mniejsza niż równowartość w złotych euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia zapisu, d) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty serii A1; 2) niedojściem emisji Certyfikatów serii A1 do skutku w związku z niezebraniem w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty ważnych (to znaczy prawidłowo złożonych i w pełni opłaconych) zapisów na co najmniej 100 Certyfikatów Przydział Certyfikatów staje się bezskuteczny w przypadku, gdy: ) postanowienie sądu o odmowie wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne; ) w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 zebrano ważne (to znaczy prawidłowo złożone i w pełni opłacone) zapisy na co najmniej 100 Certyfikatów, ale w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

8 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. b), c) i d) Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1, dokona zwrotu wpłat z tytułu nieprzydzielenia odpowiednio Certyfikatów serii A1 bez jakichkolwiek odsetek z tytułu oprocentowania tych wpłat i pożytków, jakie te wpłaty przyniosły, oraz odszkodowań W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, dokona zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A1 do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust Zwrot nastąpi na wskazany w formularzu zapisu na odpowiednio Certyfikaty serii A1 rachunek bankowy podmiotu, który dokonał zapisu na Certyfikaty serii A Za dzień dokonania zwrotu uznaje się dzień obciążenia wydzielonego rachunku bankowego Towarzystwa prowadzonego przez Depozytariusza kwotą zwracanej wpłaty Rozdział VI Kolejne emisje Certyfikatów Artykuł 14 Zasady ogólne 1. Fundusz może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów serii A i emisji Certyfikatów serii B. 2. Fundusz może prowadzić jednocześnie nie więcej niż jedną emisję Certyfikatów serii A i nie więcej niż jedną emisję Certyfikatów serii B Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż po wejściu w życie odpowiednich zmian Statutu Wpłaty na Certyfikaty kolejnych emisji będą przyjmowane w terminach przyjmowania zapisów na Certyfikaty tych emisji określonych Statucie dla tych emisji Środki z tytułu wpłat na Certyfikaty kolejnych emisji będą gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty kolejnych emisji będą określały Warunki Emisji obejmujące Certyfikaty tych emisji Art. 14a Emisja Certyfikatów serii A2 1. Zapisy na Certyfikaty serii A2 będą przyjmowane od dnia 6 marca 2012 roku do dnia 25 marca 2012 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A2 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A2, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A2 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A2 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii A2 i nie więcej niż Certyfikatów serii A Cena emisyjna Certyfikatu serii A2 będzie równa 1.000,- złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii A2 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A2 wyniesie nie mniej niż złotych i nie więcej niż złotych Wpłaty na Certyfikaty serii A2 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie 8

9 Art. 14b Emisja Certyfikatów serii B1 1. Zapisy na Certyfikaty serii B1 będą przyjmowane od dnia 6 marca 2012 roku do dnia 25 marca 2012 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B1 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B1, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B1 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B1 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B1 będzie równa 1.000,- złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii B1 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B1 wyniesie nie mniej niż złotych i nie więcej niż złotych Wpłaty na Certyfikaty serii B1 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie Art. 14c Emisja Certyfikatów serii A3 1. Zapisy na Certyfikaty serii A3 będą przyjmowane od dnia 14 maja 2012 roku do dnia 24 czerwca 2012 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A3 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A3, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A3 zostanie zamieszczona na stronie internetowej przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A3 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii A3 i nie więcej niż Certyfikatów serii A Cena emisyjna Certyfikatu serii A3 będzie równa 1.001,00 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii A3 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A3 wyniesie nie mniej niż 1.001,00 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii A3 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie Art. 14d Emisja Certyfikatów serii B2 1. Zapisy na Certyfikaty serii B2 będą przyjmowane od dnia 14 maja 2012 roku do dnia 24 czerwca 2012 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B2 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B2, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B2 zostanie zamieszczona na stronie internetowej przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B2 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B2 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B2 będzie równa 1.001,00 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii B2 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej

10 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B2 wyniesie nie mniej niż 1.001,00 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii B2 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie Art. 14e Emisja Certyfikatów serii A4 1. Zapisy na Certyfikaty serii A4 będą przyjmowane od dnia 3 września 2012 roku do dnia 23 września 2012 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A4 rozpocznie się dniu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że do dnia poprzedzającego ten dzień zamknięta zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów serii A albo dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A poprzedniej emisji w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A4 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A4, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A4 zostanie zamieszczona na stronie internetowej przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A4 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii A4 i nie więcej niż Certyfikatów serii A Cena emisyjna Certyfikatu serii A4 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat serii A ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A4 i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat serii A ustalonej w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna Certyfikatu serii A4 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A4 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A4 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A Wpłaty na Certyfikaty serii A4 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie Art. 14f Emisja Certyfikatów serii B3 1. Zapisy na Certyfikaty serii B3 będą przyjmowane od dnia 3 września 2012 roku do dnia 23 września 2012 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B3 rozpocznie się dniu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że do dnia poprzedzającego ten dzień zamknięta zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów serii B albo dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B poprzedniej emisji w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B3 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B3, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B3 zostanie zamieszczona na stronie internetowej przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B3 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B3 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B3 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat serii B ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 10

11 przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B3 i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat serii B ustalonej w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna Certyfikatu serii B3 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B3 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B3 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B Wpłaty na Certyfikaty serii B3 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie Art. 14g Emisja Certyfikatów serii A5 1. Zapisy na Certyfikaty serii A5 będą przyjmowane od dnia 6 listopada 2012 roku do dnia 2 grudnia 2012 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A5 rozpocznie się dniu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że do dnia poprzedzającego ten dzień zamknięta zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów serii A albo dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A poprzedniej emisji w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A5 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A5, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A5 zostanie zamieszczona na stronie internetowej przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A5 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii A5 i nie więcej niż Certyfikatów serii A Cena emisyjna Certyfikatu serii A5 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat serii A ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A5 i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat serii A ustalonej w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna Certyfikatu serii A5 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A5 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A5 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A Wpłaty na Certyfikaty serii A5 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie Art. 14h Emisja Certyfikatów serii B4 1. Zapisy na Certyfikaty serii B4 będą przyjmowane od dnia 6 listopada 2012 roku do dnia 2 grudnia 2012 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B4 rozpocznie się dniu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że do dnia poprzedzającego ten dzień zamknięta zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów serii B albo dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B poprzedniej emisji w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B4 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B4, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B4 zostanie zamieszczona na stronie internetowej przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B

12 4. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B4 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B4 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B4 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat serii B ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B4 i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat serii B ustalonej w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna Certyfikatu serii B4 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B4 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B4 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B Wpłaty na Certyfikaty serii B4 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie Art. 14i Emisja Certyfikatów serii A6 1. Zapisy na Certyfikaty serii A6 będą przyjmowane od dnia 7 stycznia 2013 roku do dnia 3 lutego 2013 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A6 rozpocznie się dniu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że do dnia poprzedzającego ten dzień zamknięta zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów serii A albo dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A poprzedniej emisji w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A6 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A6, przy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A6 zostanie zamieszczona na stronie internetowej przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A6 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii A6 i nie więcej niż Certyfikatów serii A Cena emisyjna Certyfikatu serii A6 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat serii A ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A6 i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat serii A ustalonej w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna Certyfikatu serii A6 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A6 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A6 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A Wpłaty na Certyfikaty serii A6 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie Art. 14j Emisja Certyfikatów serii B5 1. Zapisy na Certyfikaty serii B5 będą przyjmowane od dnia 7 stycznia 2013 roku do dnia 3 lutego 2013 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B5 rozpocznie się dniu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że do dnia poprzedzającego ten dzień zamknięta zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów serii B albo dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B poprzedniej emisji w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B5 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B5, przy 12

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Sporządzony dnia 05 grudnia 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Sporządzony dnia 05 grudnia 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. Rep. A Nr 13749/2016

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.)

STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES FOTOVOLTAICA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES FOTOVOLTAICA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES FOTOVOLTAICA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inwestycje

Bardziej szczegółowo

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1.

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1. STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o: DEFINICJE Artykuł 1. 1) Aktywach Funduszu lub Aktywach rozumie się

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec

Bardziej szczegółowo

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów.

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zwany dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 22.12.2016 r. (Rep. A nr 14433/2016) sporządzony

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006

OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006 OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006 W dniu 10 stycznia 2006 r. Zarz¹d Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib¹ w Warszawie uchwali³ zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT REINO DYWIDENDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT REINO DYWIDENDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT REINO DYWIDENDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: REINO Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R.

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Conerga

Bardziej szczegółowo

STATUT REINO DYWIDENDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT REINO DYWIDENDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT REINO DYWIDENDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: REINO Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r. TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 09.02.2018 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 5 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na 12.01.2016r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Statut. Investor Private Equity. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktywów Niepublicznych

Statut. Investor Private Equity. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktywów Niepublicznych Statut Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2011 r.) Statut Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest

Bardziej szczegółowo

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych:

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: STATUT TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, lub nazwą skróconą TOTAL FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

Bardziej szczegółowo

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 20/02/2008

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 20/02/2008 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 1 statutu funduszu DMPM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ), FinCrea

Bardziej szczegółowo

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25 listopada 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 3 Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier

Bardziej szczegółowo