TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r."

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem ). Fundusz może używać skrótu nazwy Noble Fund Dywidendowy FIZ. 2. Fundusz jest osobą prawną działającą na podstawie Ustawy oraz niniejszego Statutu. 3. Fundusz działa jako fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu Ustawy. 4. Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 5. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne dopuszczane Statutem i Ustawą klasy aktywów, w tym także w Instrumenty Pochodne. 6. Fundusz emituje wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy. 7. Fundusz został utworzony na czas nieoznaczony. Artykuł 2 Definicje i skróty Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znaczenie: 1) Aktywa Funduszu, Aktywa Oznacza mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne, w tym z tytułu wpłat Uczestników, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 2) Aktywny Rynek Oznacza rynek spełniający łącznie następujące kryteria: 1) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 2) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 3) ceny są podawane do publicznej wiadomości.

2 S t r o n a 2 3) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat Oznacza emitowane przez Fundusz imienne papiery wartościowe, niemające formy dokumentu, niebędące zdematerializowanymi certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy o obrocie, reprezentującymi określone Statutem prawa majątkowe Uczestników, w szczególności prawo do udziału w Aktywach Funduszu i inne prawa związane z danym Funduszem. 4) Depozytariusz Oznacza mbank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. 5) Dzień Roboczy Oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6) Dzień Wyceny Oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: 1) na 15 i w każdy ostatni dzień w miesiącu kalendarzowym, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Jeśli w danym miesiącu 15 dzień nie jest dniem, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Dzień Wyceny przypada na najbliższy dzień, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, następujący po 15 dniu w danym miesiącu, 2) na 7 (siódmy) Dzień Roboczy poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 3) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji. 7) Dzień Wykupu Oznacza Dzień Wyceny, o którym mowa w pkt 6 ppkt. 1); 8) Ewidencja Oznacza ewidencję Uczestników Funduszu, zawierającą w szczególności dane identyfikujące Uczestnika oraz dane o Certyfikatach Inwestycyjnych poszczególnych emisji, prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo. 9) Fundusz Oznacza Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 10) Instrumenty Pochodne Oznacza prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a Ustawy o obrocie, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych. 11) Instrumenty Rynku Rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe

3 S t r o n a 3 Pieniężnego inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego. 12) KNF, Komisja Oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. 13) Niewystandaryzowane Oznacza Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza Instrumenty Pochodne rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami. 14) Państwo Członkowskie Oznacza państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej. 15) Rada Inwestorów Oznacza organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Ustawie i Statucie. 16) Rejestr Funduszy Oznacza jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy Inwestycyjnych, Rejestr inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 17) Statut Oznacza niniejszy Statut. 18) Towarzystwo Oznacza Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. 19) Uczestnik Oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest wskazana w Ewidencji jako posiadacz Certyfikatów Inwestycyjnych. 20) Ustawa Oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 157). 21) Ustawa o obrocie Oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94). 22) Ustawa o ofercie Oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.

4 S t r o n a 4 23) Wartość Aktywów Netto Funduszu 24) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny Dz. U. z 2013 r. poz. 1382). Oznacza wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. Oznacza wartość Certyfikatu Inwestycyjnego obliczoną jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych zawartą w Ewidencji w Dniu Wyceny. 25) Warunki Emisji Oznaczają warunki emisji Certyfikatów emitowanych przez Fundusz. 26) Wykup Dywidendowy Oznacza wykup Certyfikatów Inwestycyjnych bez składania żądania przez Uczestnika na zasadach szczegółowo opisanych w art ) Zgromadzenie Oznacza organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Inwestorów Ustawie i Statucie. Artykuł 3 Firma, siedziba i adres Towarzystwa 1. Fundusz utworzony jest przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. 3. Adresem Towarzystwa jest: ul. Przyokopowa 33, Warszawa. 4. Siedziba i adres Towarzystwa jest jednocześnie siedzibą i adresem Funduszu. ROZDZIAŁ II ORGANY FUNDUSZU Organami Funduszu są: 1) Towarzystwo, 2) Zgromadzenie Inwestorów, 3) Rada Inwestorów. Artykuł 4 Organy Funduszu Artykuł 5 Towarzystwo, sposób reprezentacji Fundusz 1. Towarzystwo, działając jako organ Funduszu, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 2. Do reprezentowania Funduszu wobec osób trzecich i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu Towarzystwa działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników zgodnie z postanowieniami Statutu i Ustawy.

5 S t r o n a 5 Artykuł 6 Zgromadzenie Inwestorów 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów i w określonych przypadkach także Rada Inwestorów. 2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 11, nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Towarzystwo dokonuje w Ewidencji blokady Certyfikatów Uczestnika, który skutecznie zgłosi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów do czasu zakończenia tego Zgromadzenia Inwestorów. 4. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku udziału przez pełnomocnika pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności pracownika Towarzystwa i poświadczonym przez tego pracownika oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów. 5. Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną lub podmiot umocowany do tego przez Towarzystwo, chyba że umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a danym krajem znosi obowiązek uwierzytelnienia, lub zastępuje go inną formą uwierzytelnienia. 6. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego lub inny uprawniony podmiot. 7. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu. 8. Każdy Certyfikat Inwestycyjny posiadany przez Uczestnika daje prawo do jednego głosu w Zgromadzeniu Inwestorów. 9. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, Towarzystwo udostępnia Uczestnikom w siedzibie Towarzystwa treść rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. 10. Uczestnicy posiadający co najmniej 10 (dziesięć) % wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia, sąd rejestrowy może upoważnić

6 S t r o n a 6 Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Towarzystwa. 11. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 12. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie: 1) rozwiązania Funduszu, 2) zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, 3) wyrażenia zgody na: a) zmianę Depozytariusza, b) emisję nowych Certyfikatów, c) zmiany statutu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów, d) emisję obligacji, e) przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych z imiennych na okaziciela, f) zmianę statutu Funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy, g) inną niż wskazaną w lit. f zmianę statutu Funduszu i określenia terminu wejścia w życie tej zmiany, o ile Towarzystwo postanowi o poddaniu takiej zmiany pod głosowanie Zgromadzenia Inwestorów. 13. Żadna decyzja inwestycyjna dotycząca Aktywów Funduszu nie wymaga dla swej ważności zgody Zgromadzenia Inwestorów, bez względu na wartość Aktywów Funduszu, których decyzja dotyczy. 14. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, pod warunkiem, że na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 15. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania przez notariusza. 16. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest przygotować w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego roczne sprawozdanie finansowe Funduszu. 17. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu powinna być podjęta w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa. 18. Z zastrzeżeniem ust. 19 uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów,

7 S t r o n a 7 bez względu na ilość Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu. 19. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 12 pkt 1) oraz 3) lit. d-f jest podjęta, jeżeli głosy za podjęciem uchwały oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 (dwie trzecie) ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych. 20. Zasady prowadzenia obrad Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów uchwalany przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów. 21. Uczestnik Zgromadzenia Inwestorów jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w związku z uczestnictwem w Zgromadzeniu Inwestorów, z wyjątkiem informacji, na ujawnienie których zezwalają obowiązujące przepisy prawa. Artykuł 6a Rada Inwestorów 1. Poza Zgromadzeniem Inwestorów w Funduszu działa Rada Inwestorów, jako organ kontrolny. 2. Tryb działania Rady Inwestorów określa Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Inwestorów. 3. Członkiem Rady Inwestorów może być wyłącznie Uczestnik reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych w Funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie Inwestorów oraz dokonał blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5 % ogólnej liczby Certyfikatów w Ewidencji Uczestników Funduszu. 4. Rada Inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka Rady Inwestorów rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust Rada Inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków Rady Inwestorów spełnia warunki, o których mowa w ust Rada Inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych. 9. Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady Inwestorów mogą w szczególności przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję. 11. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów Uczestnik wykonuje: 1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi,

8 S t r o n a 8 2) przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi. 12. Certyfikat Inwestycyjny objęty blokadą, o której mowa w ust. 3 daje prawo do jednego głosu w Radzie Inwestorów. 13. Uchwały Rady Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzygający jest głos przewodniczącego Rady Inwestorów. Uchwały Rady Inwestorów wymagają zaprotokołowania w formie pisemnej. 14. Na pierwszym posiedzeniu Rada Inwestorów uchwala regulamin działania Rady Inwestorów. 15. Uczestnik zamierzający uczestniczyć w Radzie Inwestorów informuje o tym Towarzystwo w formie pisemnej i przekazuje dokument zawierający jego zgodę na uczestnictwo w Radzie Inwestorów oraz wniosek o dokonanie blokady Certyfikatów. 16. Posiedzenie Rady Inwestorów zwołuje członek Rady Inwestorów lub Towarzystwo. 17. Posiedzenie Rady Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu. 18. W przypadku, gdy Rada Inwestorów nie rozpoczęła działalności, albo jej działalność jest zawieszona, Zgromadzenie Inwestorów, poza uprawnieniami wskazanymi w art. 6 jest uprawnione także do kontroli realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Zgromadzenie Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję. 19. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 18 Zgromadzenie Inwestorów w drodze uchwały wskazuje Uczestnika, który w imieniu Zgromadzenia Inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. Uczestnik ten będzie uprawniony do przekazywania Uczestnikom wiarygodnej oceny realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych, jednakże nie będzie mógł przekazywać Uczestnikom szczegółowych danych zawartych w księgach rachunkowych Funduszu. 20. Wybrany przez Zgromadzenie Inwestorów Uczestnik, o którym mowa w ustępie powyżej, może wykonywać czynności kontrolne przez: 1) osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi, 2) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika w przypadku uczestników będących osobami fizycznymi. 21. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 22. Warunkiem przystąpienia przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 19, do czynności tam określonych jest złożenie przez tego Uczestnika nieodwołalnego zobowiązania do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich informacji udostępnionych mu przez Fundusz lub Towarzystwo.

9 S t r o n a Uczestnik, o którym mowa w ust. 19, traci prawo do wykonywania czynności kontrolnych: 1) z dniem, w którym straci status Uczestnika, lub 2) z dniem, w którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie, w drodze uchwały, decyzję o odebraniu temu Uczestnikowi prawa do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania wyjaśnień od Towarzystwa. 24. Towarzystwo przedstawia Radzie Inwestorów, a w przypadku o którym mowa w ust. 18, wybranemu przez Zgromadzenie Inwestorów uczestnikowi, o którym mowa w ust. 19, każdą decyzję inwestycyjną, której realizacja przekraczałaby jednorazowo kwotę zł, lub 20% Wartości Aktywów Netto Funduszu niezwłocznie po jej dokonaniu, a także na wyraźne żądanie Rady Inwestorów lub tego uczestnika - przedstawia dokumentację zawierającą źródła tej decyzji. Opinia lub ewentualny sprzeciw w stosunku do decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie są dla Towarzystwa wiążące. ROZDZIAŁ III FIRMA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA Artykuł 7 Depozytariusz 1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów jest mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej Depozytariusz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy z Towarzystwem. 3. Umowa, o której mowa w ust. 1 nie uchybia obowiązkom Depozytariusza wynikającym z Ustawy. 4. Towarzystwo i Depozytariusz działają niezależnie i w interesie Uczestnika. ROZDZIAŁ IV CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Artykuł 8 Certyfikaty Inwestycyjne 1. Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne. 2. Możliwość zbywania lub zastawiania Certyfikatów nie podlega ograniczeniom. 3. Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Certyfikatu Inwestycyjnego. 4. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów. 5. W przypadku, gdy nabycie Certyfikatów nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego przeniesienie praw z Certyfikatów z mocy prawa, wpis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie

10 S t r o n a 10 nabywcy. 6. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo wydaje zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji. 7. Certyfikaty poszczególnych serii mogą różnić się od siebie uprawnieniami, opisanymi szczegółowo w Statucie, w szczególności w zakresie zasad wykupu Certyfikatów. 8. Certyfikat Inwestycyjny jest niepodzielny. ROZDZIAŁ V WPŁATY DO FUNDUSZU. SPOSÓB ZBIERANIA WPŁAT. TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH PIERWSZEJ EMISJI. Artykuł 9 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach pierwszej emisji 1. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii A. W ramach kolejnych emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty kolejnych serii. 2. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie w drodze zapisów wpłat w łącznej wysokości nie niższej niż (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 3. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 4. Wpłaty do Funduszu będą dokonywane w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej. 5. Cena Emisyjna Certyfikatu serii A wynosi 100,00 (sto) złotych. Artykuł 10 Terminy przyjmowania Zapisów 1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A rozpocznie się w terminie 15 grudnia 2014 roku, a zakończy się w terminie 16 grudnia 2014 roku lub z chwilą przyjęcia ważnych zapisów na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które mogły być objęte zapisami, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 2. Towarzystwo może w drodze zmiany Statutu zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może w drodze zmiany Statutu zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Ogłoszenie o zmianie Statutu w zakresie zmiany terminów przeprowadzania zapisów zostanie opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa

11 S t r o n a 11 Artykuł 11 Uprawnieni do zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii A 1. Uprawnione do złożenia zapisów na Certyfikaty serii A są wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, do których skierowana została propozycja nabycia Certyfikatów serii A. 2. Propozycja nabycia Certyfikatów zostanie skierowana do maksymalnie 149 osób i nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie. 3. Zapisy będą przyjmowane przez Towarzystwo bezpośrednio, lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w trybie Ustawy o obrocie. Podmiot pośredniczący w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii będzie każdorazowo wskazany w Warunkach Emisji. 4. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, do którego skierowana została propozycja nabycia, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Zapis złożony przez podmiot inny niż podmiot, który otrzymał imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji, jest nieważny. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZAPISÓW ORAZ PRZYDZIAŁU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH PIERWSZEJ EMISJI Artykuł 12 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii A może zostać złożony na nie mniej niż (pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz nie więcej niż maksymalną wartość określoną Statutem dla emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, z zastrzeżeniem, że osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. Wraz z wpłatą na Certyfikaty serii A podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 1 Statutu, wnoszą opłatę za wydanie Certyfikatów określoną w art. 17 Statutu. 2. W przypadku dokonania zapisu na większą niż maksymalna wartość określona w Statucie dla Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną wartość Certyfikatów Inwestycyjnych określoną dla emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. 3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. 4. Zapis jest złożony w momencie otrzymania przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionego formularza zapisu, którego wzór zostanie udostępniony przez Towarzystwo, oraz wpłaty dokonanej w terminach przyjmowania zapisów i na zasadach określonych w art. 14.

12 S t r o n a 12 Artykuł 13 Działanie przez pełnomocnika 1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez osobę nabywającą Certyfikaty Inwestycyjne lub przez pełnomocnika. Do tych czynności należy w szczególności: 1) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne; 2) wydanie dyspozycji określającej formę zwrotu środków pieniężnych lub odbioru środków pieniężnych; 3) odbiór potwierdzenia o dokonaniu wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne oraz o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji. 2. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. 3. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. 4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie bądź złożonym w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić pełnomocnictwo do zarządzania portfelem instrumentów finansowych. 6. Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną lub podmiot umocowany do tego przez Towarzystwo, chyba że umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a danym krajem znosi obowiązek uwierzytelnienia, lub zastępuje go inną formą uwierzytelnienia. 7. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego lub inny uprawniony podmiot. 8. Pełnomocnictwo powinno zawierać informacje o osobie nabywającej Certyfikaty Inwestycyjne oraz o pełnomocniku, wymagane przez Towarzystwo. 9. Oryginał pełnomocnictwa pełnomocnik ma obowiązek zostawić Towarzystwu lub pracownikowi podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu zapisów, wskazanego w Warunkach Emisji danej serii Certyfikatów, w momencie składania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. 10. Postanowienia ust. 4 9 nie mają zastosowania do pełnomocnictw udzielonych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami firm inwestycyjnych, pośredniczących w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii. Artykuł 14 Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Składający zapis jest zobowiązany dokonać wpłaty, której wysokość powinna być równa

13 S t r o n a 13 iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego i powiększona o opłatę za wydanie Certyfikatów. 2. Dokonujący zapisu zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie przyjmowania zapisów, najpóźniej ostatniego Dnia Roboczego przyjmowania zapisów. 3. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić jedynie w środkach pieniężnych, w walucie polskiej. 4. Wpłaty w środkach pieniężnych winny być dokonywane przelewem na wskazany w Warunkach Emisji rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. 5. Za termin dokonania wpłaty środków pieniężnych przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek, o którym mowa w ust Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, co najmniej w wysokości określonej w ust. 1, powoduje nieważność zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. 7. Zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat. Jest ono przekazywane drogą pocztową, po opłaceniu zapisu, na wskazany w zapisie adres korespondencyjny. 8. Wpłaty do Funduszu są dokonywane i gromadzone, do dnia rejestracji Funduszu, na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza. Przed rejestracją Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat, ani pożytkami z tych wpłat. Odsetki od wpłat do Funduszu, za które dokonano przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem tych Certyfikatów Inwestycyjnych powiększają Aktywa Funduszu. Artykuł 15 Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej Statutem dla emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. 2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A następuje przez wpisanie do Ewidencji liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii A dla poszczególnych Uczestników, wynikającej ze złożonych ważnych zapisów. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą przydzielane. 3. W przypadku, gdy dokonano zapisów ponad maksymalną wysokość określoną Statutem, przydział dokonywany jest według zasady od najwcześniejszego zapisu aż do maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Decyduje moment otrzymania zapisu przez Towarzystwo. W przypadku zapisu powodującego przekroczenie maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z zasadą przyjętą w zdaniu poprzedzającym, zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na pozostałą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. 4. Towarzystwo zwraca wpłaty wynikające z zapisów lub części zapisów, za które nie przydzielono Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez

14 S t r o n a 14 Depozytariusza do dnia przydziału wraz z pobranymi opłatami. 5. Po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, Towarzystwo wysyła Uczestnikowi potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, zawierające w szczególności: 1) datę wydania potwierdzenia; 2) nazwę Funduszu; 3) dane identyfikujące Uczestnika; 4) datę dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych; 5) liczbę i serię przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych; 6) liczbę posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów po dokonaniu przydziału. 6. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5, przesyłane jest drogą pocztową, na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Ewidencji. Artykuł 16 Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w przypadku: 1) nieważności zapisu spowodowanej niepełnym, nieprawidłowym lub nieczytelnym wypełnieniem formularza zapisu przez osobę dokonującą zapisu lub, 2) nie dokonania wpłaty wynikającej z zapisu w pełnej wysokości lub w terminie określonych w Statucie i w Warunkach Emisji, lub 3) nie dokonania wpłat w minimalnej wysokości określonej w Statucie i nieutworzenia Funduszu. 2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku nie dojścia emisji do skutku z powodu uprawomocnienia się postanowienia o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 i 2 Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty bez odsetek i odszkodowań wraz z pobranymi opłatami zgodnie ze wskazaniem na formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niedokonania wpłaty tytułem zapisu w terminie określonym w Statucie lub w Warunkach Emisji zwrot może nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia dokonania wpłaty. 4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza oraz pobranymi opłatami od dnia dokonania wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek stanowiących podstawę dokonania zwrotu na wskazany w formularzu zapisu rachunek bankowy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń stanowiących podstawę dokonania zwrotu. Artykuł 17 Opłata za wydanie Certyfikatów 1. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów w wysokości maksymalnie 4% (cztery

15 S t r o n a 15 procent) wpłaconych na poczet zapisu środków. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie pobrana w formie pieniężnej, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Towarzystwa wraz z wpłatą na Certyfikaty tej serii. 2. Wysokość pobieranej opłaty w granicach określonych w ust. 1 powyżej Towarzystwo może uzależnić od wartości dokonywanej wpłaty, momentu dokonywania zapisu, podmiotu za pośrednictwem którego dokonywany jest zapis lub wartości aktywów inwestora zgromadzonych w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Skala i wysokość stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zróżnicowania będą udostępnione w Warunkach Emisji. ROZDZIAŁ VII WPŁATY DO FUNDUSZU W RAMACH KOLEJNYCH EMISJI. SPOSÓB ZBIERANIA WPŁAT, PRZYJMOWANIA ZAPISÓW ORAZ PRZYDZIAŁU CERTYFIKATÓW W RAMACH KOLEJNYCH EMISJI. Artykuł 18 Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Fundusz może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. 2. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych następujące po pierwszej emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery B, lub literą i cyfrą. 3. Przeprowadzenie kolejnych emisji może nastąpić pod warunkiem uzyskania zgody Zgromadzenia Inwestorów oraz dokonania zmian w Statucie w zakresie wysokości wpłat w ramach tej emisji oraz uprawnień wynikających z Certyfikatów danej serii. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu, następującym po dniu wejścia w życie zmian Statutu związanych z kolejną emisją. 4. Cena emisyjna Certyfikatów drugiej i kolejnych emisji będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej emisji. Cena emisyjna Certyfikatów drugiej i następnych emisji wskazana zostanie w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji. 5. O ile postanowienia Statutu dotyczące danej emisji nie stanowią inaczej, w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne drugiej i kolejnych serii, wskazanych w ust. 2, warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Funduszu wpłat w formie pieniężnej w ramach danej emisji w minimalnej wysokości zł (dwadzieścia tysięcy złotych), przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie ,00 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Minimalna i maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych w ramach danej emisji zostanie wskazana w Warunkach Emisji. 6. Propozycja nabycia Certyfikatów kolejnych emisji zostanie skierowana do maksymalnie 149 osób i nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie. 7. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo

16 S t r o n a 16 może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Ogłoszenie o zmianie terminów przeprowadzania zapisów zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa Artykuł 19 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może zostać złożony na nie mniej niż (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych oraz nie więcej niż maksymalną wartość określoną Statutem dla danej emisji, z zastrzeżeniem, że osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. Wraz z wpłatą na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji podmioty, do których skierowano ofertę nabycia Certyfikatów, wnoszą opłatę za wydanie Certyfikatów określoną w art. 21 Statutu. 2. W przypadku dokonania zapisu na większą niż maksymalna wartość określona w Statucie dla danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną wartość Certyfikatów Inwestycyjnych określoną dla danej emisji. 3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. 4. Zapis jest złożony w momencie otrzymania przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionego formularza zapisu, którego wzór zostanie udostępniony przez Towarzystwo, oraz wpłaty dokonanej w terminach przyjmowania zapisów i na zasadach określonych w art. 14 Statutu, z uwzględnieniem postanowień art. 20 Statutu. Artykuł 20 Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Składający zapis jest zobowiązany dokonać wpłaty, której wysokość powinna być nie mniejsza niż minimalna wartość wpłaty określona w art. 19 ust. 1 Statutu i powiększona o opłatę za wydanie Certyfikatów. 2. W przypadku drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych wpłaty będą dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu wskazany w Warunkach Emisji. 3. Za termin dokonania wpłaty środków pieniężnych przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy Funduszu. Artykuł 21 Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów w wysokości maksymalnie 4% (cztery

17 S t r o n a 17 procent) wpłaconych na poczet zapisu środków. Opłata za wydanie Certyfikatów danej serii zostanie pobrana w formie pieniężnej, poprzez dokonanie wpłaty na wydzielony rachunek Funduszu wraz z wpłatą na Certyfikaty tej serii. 2. Wysokość pobieranej opłaty w granicach określonych w ust. 1 powyżej może być uzależniona od wartości dokonywanej wpłaty, momentu dokonywania zapisu, podmiotu za pośrednictwem którego dokonywany jest zapis lub wartości aktywów inwestora zgromadzonych w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Skala i wysokość stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zróżnicowania będą udostępnione w Warunkach Emisji. Artykuł 22 Odpowiednie stosowanie postanowień dotyczących pierwszej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych W kwestiach nieuregulowanych w art Statutu, do drugiej i następnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia art. 11 oraz art Statutu. Art Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2015 roku i zakończą w dniu 28 stycznia 2015 roku. Art Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii C rozpoczną się w dniu 6 lutego 2015 roku i zakończą w dniu 20 lutego 2015 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D 1. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2015 roku i zakończą w dniu 24 kwietnia 2015 roku. 2. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nie będzie niższa niż kwota (jeden milion) złotych i nie wyższa niż kwota (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E 1. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E rozpoczną się w dniu 5 czerwca 2015 roku i zakończą w dniu 24 czerwca 2015 roku. 2. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E nie będzie niższa niż kwota (jeden milion) złotych i nie wyższa niż kwota (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych.

18 S t r o n a 18 Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F 1. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F rozpoczną się w dniu 7 lipca 2015 roku i zakończą w dniu 27 lipca 2015 roku. 2. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F nie będzie niższa niż kwota (jeden milion) złotych i nie wyższa niż kwota (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G 1. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G rozpoczną się w dniu 7 października 2015 roku i zakończą w dniu 26 października 2015 roku. 2. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nie będzie niższa niż kwota (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższa niż kwota (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2015 roku i zakończą w dniu 21 grudnia 2015 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii I Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2016 roku i zakończą w dniu 8 stycznia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J rozpoczną się w dniu 22 stycznia 2016 roku i zakończą w dniu 27 stycznia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii K rozpoczną się w dniu 5 lutego 2016 roku i zakończą w dniu 9 lutego 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii L Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii L rozpoczną się w dniu 22 lutego 2016 roku i zakończą w dniu 25 lutego 2016 roku.

19 S t r o n a 19 Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii M Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii M rozpoczną się w dniu 7 marca 2016 roku i zakończą w dniu 9 marca 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii N rozpoczną się w dniu 22 marca 2016 roku i zakończą w dniu 25 marca 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii O rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2016 roku i zakończą w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii P Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii P rozpoczną się w dniu 22 kwietnia 2016 roku i zakończą w dniu 27 kwietnia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii R Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii R rozpoczną się w dniu 6 maja 2016 roku i zakończą w dniu 9 maja 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii S Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii S rozpoczną się w dniu 23 maja 2016 roku i zakończą w dniu 27 maja 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii T Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii T rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 roku i zakończą w dniu 9 czerwca 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii U Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii U rozpoczną się w dniu 22 czerwca 2016 roku i zakończą w dniu 28 czerwca 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii W Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii W rozpoczną się w dniu 7 lipca 2016 roku i zakończą w dniu 8 lipca 2016 roku.

20 S t r o n a 20 Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y rozpoczną się w dniu 22 lipca 2016 roku i zakończą w dniu 27 lipca 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii Z rozpoczną się w dniu 5 sierpnia 2016 roku i zakończą w dniu 9 sierpnia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 rozpoczną się w dniu 23 sierpnia 2016 roku i zakończą w dniu 29 sierpnia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B1 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i zakończą w dniu 8 września 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 rozpoczną się w dniu 22 września 2016 roku i zakończą w dniu 27 września 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D1 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i zakończą w dniu 10 października 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E1 rozpoczną się w dniu 24 października 2016 roku i zakończą w dniu 27 października 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii F1 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i zakończą w dniu 8 listopada 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G1 rozpoczną się w dniu 22 listopada 2016 roku i zakończą w dniu 28 listopada 2016 roku.

21 S t r o n a 21 Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H1 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i zakończą w dniu 8 grudnia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii I1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I1 rozpoczną się w dniu 22 grudnia 2016 roku i zakończą w dniu 27 grudnia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1A Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 1A rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i zakończą w dniu 19 grudnia 2016 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J1 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i zakończą w dniu 10 stycznia 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii K1 rozpoczną się w dniu 23 stycznia 2017 roku i zakończą w dniu 27 stycznia 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1B Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 1B rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i zakończą w dniu 20 lutego 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii L1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii L1 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i zakończą w dniu 8 lutego 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii M1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii M1 rozpoczną się w dniu 22 lutego 2017 roku i zakończą w dniu 24 lutego 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1C

22 S t r o n a 22 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 1C rozpoczną się w dniu 7 marca 2017 roku i zakończą w dniu 21 marca 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii N1 rozpoczną się w dniu 7 marca 2017 roku i zakończą w dniu 8 marca 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii O1 rozpoczną się w dniu 22 marca 2017 roku i zakończą w dniu 29 marca 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii P1 rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2017 roku i zakończą w dniu 10 kwietnia 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii R1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii R1 rozpoczną się w dniu 25 kwietnia 2017 roku i zakończą w dniu 26 kwietnia 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii S1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii S1 rozpoczną się w dniu 5 maja 2017 roku i zakończą w dniu 9 maja 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii T1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii T1 rozpoczną się w dniu 22 maja 2017 roku i zakończą w dniu 29 maja 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii U1 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii U1 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2017 roku i zakończą w dniu 8 czerwca 2017 roku. Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii W1

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 5 Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1.

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1. STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o: DEFINICJE Artykuł 1. 1) Aktywach Funduszu lub Aktywach rozumie się

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 3 Fundusz

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inwestycje

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

3) Certyfikat certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, nieposiadający formy dokumentu, imienny Papier Wartościowy.

3) Certyfikat certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, nieposiadający formy dokumentu, imienny Papier Wartościowy. Warszawa, dnia 30 lipca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 12/2013) 1. w artykule 3 dotychczasowe ustępy od 1 do 36 zamienia

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Open

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Conerga

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów.

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zwany dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 1. W art. 2 statutu Funduszu dodaje się pkt 8a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Profit Absolute

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI DETALICZNYCH NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI DETALICZNYCH NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI DETALICZNYCH NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 6 maja 2014 r. STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu. 3. Definicje i skróty

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu. 3. Definicje i skróty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Fundusz. 2. Czas trwania Funduszu

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Fundusz. 2. Czas trwania Funduszu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OPEN FINANCE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OPEN FINANCE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Open Finance Europejskich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Sygnatura postępowania: DZZK/20/DIF/2018 Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Wejście Kapitałowe nr [*] STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25 listopada 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo