PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS"

Transkrypt

1 STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP , kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, pzu.pl, infolinia

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne Artykuł 1. [Podstawowe informacje o Funduszu] 1. Niniejszy Statut, zwany dalej Statutem, określa cele, sposób działania oraz organizację funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego pod nazwą PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus, zwanego dalej Funduszem. 2. Fundusz może używać nazwy skróconej PZU FIZ Akcji Focus. 3. Z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz nabywa osobowość prawną. 4. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 5. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Artykuł 2. [Definicje] Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Aktywach Funduszu oznacza to mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw, 2) Aktywnym Rynku oznacza to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, 3) Cenie Emisyjnej oznacza to cenę, po której Fundusz zbywa Certyfikaty, 4) Certyfikacie oznacza to imienny certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, nieposiadający formy dokumentu, nieuprzywilejowany w zakresie prawa głosu na Zgromadzeniu Inwestorów, 5) Depozytariuszu oznacza Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Al. Armii Ludowej 26, Warszawa, 6) Dniu Wyceny oznacza to każdy dzień, w którym dokonywana jest wycena Aktywów Funduszu, ustalenie Wartości Aktywów Netto oraz ustalenie Wartości Certyfikatu, 7) Dniu Wykupu oznacza to ostatni Dzień Wyceny przypadający na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, 8) Ewidencji oznacza to ewidencję Uczestników prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo, zawierającą w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika, b) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów należących do Uczestnika, c) wskazanie ograniczeń zbywalności Certyfikatu, d) datę i czas zawarcia transakcji. 9) Firmie Inwestycyjnej - oznacza to wskazany w Warunkach Emisji dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską uprawniony do przyjmowania i przekazywania zapisów na Certyfikaty, 10) Instytucji Kredytowej - oznacza to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.), 11) Komisji oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, pzu.pl Strona 2 z 29

3 12) Rozporządzeniu oznacza to rozporządzenie wydane przez właściwego ministra na podstawie delegacji określonej w art. 154 ust. 6 Ustawy, dotyczące dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe, 12a) Rozporządzeniu 231/2013 oznacza to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83 z ), 13) Towarzystwie oznacza to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Jana Pawła II 24, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP ; zarządzające Funduszem, 14) Uczestniku oznacza to podmiot wskazany w Ewidencji jako posiadacz Certyfikatów, 15) Wartości Aktywów Netto oznacza to ustaloną w danym Dniu Wyceny wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o wartość zobowiązań Funduszu, 16) Wartości Certyfikatu oznacza to Wartość Aktywów Netto podzieloną przez liczbę Certyfikatów w Dniu Wyceny, 17) Warunkach Emisji oznacza to dokument określający warunki emisji Certyfikatów, 18) Zgromadzeniu Inwestorów oznacza to organ Funduszu działający na warunkach określonych w Ustawie oraz w niniejszym Statucie. Artykuł 3. [Organy Funduszu] Organami Funduszu są: 1) Towarzystwo, 2) Zgromadzenie Inwestorów. Artykuł 4. [Towarzystwo] 1. Siedziba i adres Towarzystwa jest siedzibą i adresem Funduszu. 2. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo zarządza Funduszem odpłatnie. 3. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób zgodny ze statutem Towarzystwa. Do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 4. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Artykuł 5. [Zgromadzenie Inwestorów] 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. 2. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu. Zgromadzenie Inwestorów otwiera osoba uprawniona do działania w imieniu Towarzystwa. 3. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne pzu.pl Strona 3 z 29

4 4. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo, gdy Towarzystwo uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane oraz w przypadkach określonych w ust Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, co najmniej na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno określać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. 7. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa, które ma obowiązek zwołania Zgromadzenia Inwestorów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. 8. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 9. Z zastrzeżeniem ust. 10, Uczestnik jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, jeśli nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów zgłosi Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 10. Uczestnik jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów odbywanym zgodnie z warunkami określonymi w ust. 8, jeśli nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów zgłosi Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 11. Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 9 i 10, od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów Towarzystwo blokuje Certyfikaty w Ewidencji. 12. Uczestnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Towarzystwo ma prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów bez prawa głosu. 14. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy: 1) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Funduszu, 2) wyrażenie zgody na zmianę Depozytariusza, 3) wyrażenie zgody na emisję nowych Certyfikatów, 4) wyrażenie zgody na emisję obligacji, 5) wyrażenie zgody na przekształcenie Certyfikatów z imiennych na certyfikaty inwestycyjne na okaziciela, 6) wyrażenie zgody na zmianę Statutu w zakresie określenia, że Certyfikaty będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, 7) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Funduszu, zgodnie z ust. 4, oraz wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu, 8) wyrażanie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, 9) wyrażanie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu Ustawy pzu.pl Strona 4 z 29

5 15. Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, w tym także w przypadku, gdy decyzja inwestycyjna dotyczy Aktywów Funduszu, których wartość przekracza 15% wartości Aktywów Funduszu. 16. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 17, zapadają zwykłą większością głosów. 17. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 14 pkt 1 oraz pkt 4-6, jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu, emisją obligacji, przekształceniem Certyfikatów lub dokonaniem zmiany Statutu Funduszu, o której mowa w ust. 14 pkt 6, oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. 18. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Uczestnicy posiadający wszystkie wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 19. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane przez notariusza. Artykuł 6. [Depozytariusz] 1. Depozytariusz wykonuje swoje funkcje na podstawie umowy. 2. Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie i Rozporządzeniu 231/2013, niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu. Artykuł 7. [Sprawozdania finansowe] 1. Sprawozdania finansowe Funduszu będą badane lub będą podlegały przeglądowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez biegłego rewidenta, wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów i będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. W przypadku, gdy pomimo prawidłowego zwołania, Zgromadzenie Inwestorów nie dokona wyboru biegłego rewidenta, wyboru biegłego rewidenta dokona Rada Nadzorcza Towarzystwa. Artykuł 8. [Działanie przez pełnomocnika] 1. Czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być dokonywane osobiście lub przez pełnomocnika, dotyczy to w szczególności następujących czynności: 1) złożenia zapisu na Certyfikaty, 2) uczestnictwa na Zgromadzeniu Inwestorów, 3) złożenia żądania wykupu Certyfikatów. 2. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 12, pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie bądź w formie aktu notarialnego, bądź w formie pisemnej z podpisem złożonym w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Firmę Inwestycyjną. 3. Wynikające z ust. 2 ograniczenia co do formy pełnomocnictwa nie mają zastosowania do pełnomocnictw udzielonych Firmie Inwestycyjnej lub jej pracownikom. 4. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym innym niż angielski wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Rozdział II. Warunki dokonywania zapisów i wpłat na Certyfikaty Artykuł 9. [Pierwsza emisja certyfikatów] 1. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii A. 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii A wynosi (słownie: jeden tysiąc) złotych i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów pzu.pl Strona 5 z 29

6 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A będzie nie mniej niż (słownie: cztery tysiące) i nie więcej niż (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów serii A. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A może obejmować co najmniej 200 (słownie: dwieście) Certyfikatów i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii A. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych (słownie: czterdzieści tysięcy) euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A będzie nie mniejsza niż (słownie: cztery miliony) złotych i nie większa niż (słownie: dziesięć milionów) złotych. Artykuł 9a [Druga emisja Certyfikatów] 1. W ramach drugiej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii B. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii B, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B będzie nie mniej niż 190 (sto dziewięćdziesiąt) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii B. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii B może obejmować co najmniej 190 (sto dziewięćdziesiąt) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii B. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii B nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B rozpoczyna się w dniu 7 marca 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B nastąpi z upływem 25 marca 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii B, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii B nie będzie mniejsza niż ,70 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż ,00 zł (słownie: sto jeden milionów siedemset trzy tysiące złotych). Artykuł 9b [Trzecia emisja Certyfikatów] 1. W ramach trzeciej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii C. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii C, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii C będzie nie mniej niż 175 (sto siedemdziesiąt pięć) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii C. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii C może obejmować co najmniej 175 (sto siedemdziesiąt pięć) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii C. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii C nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii c rozpoczyna się w dniu 7 kwietnia 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C nastąpi z upływem 26 kwietnia 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii C, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii C nie będzie mniejsza niż ,75 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt pzu.pl Strona 6 z 29

7 pięć groszy) oraz nie więcej niż zł (słownie: sto dziesięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Artykuł 9c [Czwarta emisja Certyfikatów] 1. W ramach czwartej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii D. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii D, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii D będzie nie mniej niż 170 (sto siedemdziesiąt) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii D. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii D może obejmować co najmniej 170 (sto siedemdziesiąt) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii D. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii D nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii D rozpoczyna się w dniu 6 maja 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D nastąpi z upływem 25 maja 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii D, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii D nie będzie mniejsza niż ,20 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż ,00 zł (słownie: sto trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Artykuł 9d [Piąta emisja Certyfikatów] 1. W ramach piątej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii E. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii E, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii E będzie nie mniej niż 170 (sto siedemdziesiąt) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii E. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii E może obejmować co najmniej 170 (sto siedemdziesiąt) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii E. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii E nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii E rozpoczyna się w dniu 7 czerwca 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E nastąpi z upływem 28 czerwca 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii E, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii E nie będzie mniejsza niż ,20 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset piętnaście złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż ,00 zł (słownie: sto czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Artykuł 9e [Szósta emisja Certyfikatów] 1. W ramach szóstej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii F pzu.pl Strona 7 z 29

8 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii F, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii F będzie nie mniej niż 170 (sto siedemdziesiąt) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii F. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii F może obejmować co najmniej 170 (sto siedemdziesiąt) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii F. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii F nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii F rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F nastąpi z upływem 26 lipca 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii F, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii F nie będzie mniejsza niż ,60 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż ,00 zł (słownie: sto piętnaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych). Artykuł 9f [Siódma emisja Certyfikatów] 1. W ramach siódmej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii G. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii G, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii G będzie nie mniej niż 160 (sto sześćdziesiąt) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii G. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii G może obejmować co najmniej 160 (sto sześćdziesiąt) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii G. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii G nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii G rozpoczyna się w dniu 5 sierpnia 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G nastąpi z upływem 19 sierpnia 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii G, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie będzie mniejsza niż ,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy) oraz nie więcej niż ,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy złotych). Artykuł 9g [Ósma emisja Certyfikatów] 1. W ramach ósmej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii H. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii H, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii H będzie nie mniej niż 160 (sto sześćdziesiąt) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii H. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii H może obejmować co najmniej 160 (sto sześćdziesiąt) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii H. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii H nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość pzu.pl Strona 8 z 29

9 w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii H rozpoczyna się w dniu 30 sierpnia 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H nastąpi z upływem 9 września 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii H, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H nie będzie mniejsza niż ,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) oraz nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Artykuł 9h [Dziewiąta emisja Certyfikatów] 1. W ramach dziewiątej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii I. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii I, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii I będzie nie mniej niż 155 (sto pięćdziesiąt pięć) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii I. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii I może obejmować co najmniej 155 (sto pięćdziesiąt pięć) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii I. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii I nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii I rozpoczyna się w dniu 20 września 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I nastąpi z upływem 28 września 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii I, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii I nie będzie mniejsza niż ,45 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych i czterdzieści pięć groszy) oraz nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych. Artykuł 9i [Dziesiąta emisja Certyfikatów] 1. W ramach dziesiątej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii J. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii J, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii J będzie nie mniej niż 155 (sto pięćdziesiąt pięć) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii J. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii J może obejmować co najmniej 155 (sto pięćdziesiąt pięć) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii J. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii J nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii J rozpoczyna się w dniu 7 października 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J nastąpi z upływem 24 października 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii J, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie będzie mniejsza niż ,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy) oraz nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy złotych). Artykuł 9j [Jedenasta emisja Certyfikatów] pzu.pl Strona 9 z 29

10 1. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii K. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii K, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii K będzie nie mniej niż 145 (sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii K. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii K może obejmować co najmniej 145 (sto czterdzieści pięć) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii K. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii K nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii K rozpoczyna się w dniu 7 listopada 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K nastąpi z upływem 25 listopada 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii K, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii K nie będzie mniejsza niż ,05 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych i pięć groszy) oraz nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sto dziewięć tysięcy złotych). Artykuł 9k [Dwunasta emisja Certyfikatów] 1. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii L. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii L, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii L będzie nie mniej niż 145 (sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii L. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii L może obejmować, co najmniej 145 (sto czterdzieści pięć) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii L. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii L nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii L rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2016 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L nastąpi z upływem 21 grudnia 2016 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii L, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii L nie będzie mniejsza niż ,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) oraz nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset osiem tysięcy złotych). Artykuł 9l [Trzynasta emisja Certyfikatów] 1. W ramach trzynastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii Ł. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii Ł, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii Ł będzie nie mniej niż 145 (sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej niż (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięć) Certyfikatów serii Ł. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii Ł może obejmować wyłącznie 145 (sto czterdzieści pięć) Certyfikatów serii Ł. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii Ł nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość pzu.pl Strona 10 z 29

11 w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii Ł rozpoczyna się w dniu 9 stycznia 2017 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł nastąpi z upływem 23 stycznia 2017 r. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Ł nie będzie mniejsza niż ,90 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) oraz nie będzie większa niż ,10 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy). 9. Każdy z podmiotów, do którego zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów serii Ł, może złożyć wyłącznie jeden zapis na Certyfikaty serii Ł. Artykuł 9ł [Czternasta emisja Certyfikatów] 1. W ramach czternastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii M. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii M, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii M będzie nie mniej niż 140 (sto czterdzieści ) oraz nie więcej niż (dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) Certyfikatów serii M. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii M może obejmować wyłącznie 140 (sto czterdzieści Certyfikatów serii M. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii M nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii M rozpoczyna się w dniu 7 lutego 2017 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M nastąpi z upływem 21 lutego 2017 r. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii M nie będzie mniejsza niż ,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysiące pięćset siedem złotych i czterdzieści groszy) oraz nie będzie większa niż ,60 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset dwa złote i sześćdziesiąt groszy). 9. Każdy z podmiotów, do którego zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów serii M, może złożyć wyłącznie jeden zapis na Certyfikaty serii M. Artykuł 9m[Piętnasta emisja Certyfikatów] 1. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii N. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii N ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii N będzie nie mniej niż 140 (sto czterdzieści ) oraz nie więcej niż (dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) Certyfikatów serii N. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii N może obejmować wyłącznie 140 (sto czterdzieści Certyfikatów serii N. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii N nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii N rozpoczyna się w dniu 7 marca 2017 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N nastąpi z upływem 22 marca 2017 r. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie będzie mniejsza niż ,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) oraz nie będzie większa niż ,20 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) pzu.pl Strona 11 z 29

12 9. Każdy z podmiotów, do którego zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów serii N, może złożyć wyłącznie jeden zapis na Certyfikaty serii N. Artykuł 9n[Szesnasta emisja Certyfikatów] 1. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii O. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii O ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii O będzie nie mniej niż 140 (sto czterdzieści) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii O. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii O może obejmować co najmniej 140 (sto czterdzieści) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii O. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii O nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii O rozpoczyna się w dniu 7 kwietnia 2017 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O nastąpi z upływem 25 kwietnia 2017 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii O, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O nie będzie mniejsza niż ,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) oraz nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Artykuł 9o[Siedemnasta emisja Certyfikatów] 1. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii P. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii P ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii P będzie nie mniej niż 145 (sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii P. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii P może obejmować co najmniej 145 (sto czterdzieści pięć) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii P. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii P nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii P rozpoczyna się w dniu 5 maja 2017 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P nastąpi z upływem 26 maja 2017 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii P, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii P nie będzie mniejsza niż ,10 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy) oraz nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych). Artykuł 9p [Osiemnasta emisja Certyfikatów] 1. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii R. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii R ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów pzu.pl Strona 12 z 29

13 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii R będzie nie mniej niż 145 (sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej niż (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) Certyfikatów serii R. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii R może obejmować co najmniej 145 (sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej niż 380 (trzysta osiemdziesiąt) Certyfikaty serii R. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii R nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii R rozpoczyna się w dniu 7 czerwca 2017 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R nastąpi z upływem 27 czerwca 2017 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii R, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii R nie będzie mniejsza niż ,95 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz nie będzie większa niż ,20 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych i dwadzieścia groszy). 9. Każdy z podmiotów, do którego zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów serii R, może złożyć wyłącznie jeden zapis na Certyfikaty serii R. Artykuł 9r[Dziewiętnasta emisja Certyfikatów] 1. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii S. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów serii S ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii S będzie nie mniej niż 145 (sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej niż (sto tysięcy) Certyfikatów serii S. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii S może obejmować co najmniej 145 (sto czterdzieści pięć) i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii S. 5. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii S nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 6. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii S rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2017 r. 7. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S nastąpi z upływem 26 lipca 2017 r. lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii S, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii S nie będzie mniejsza niż ,15 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) oraz nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Artykuł 10. [Nabywcy] 1. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty danej emisji są wyłącznie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które otrzymają imienną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. 2. Wpłaty na Certyfikaty żadnej z emisji nie będą zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) pzu.pl Strona 13 z 29

14 Artykuł 11. [Termin zapisów na Certyfikaty serii A] 1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A rozpoczyna się w dniu 20 listopada 2015 roku. 2. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nastąpi z upływem: 1) z upływem 11 grudnia 2015 roku lub 2) w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii A, lub 3) w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym wszystkie podmioty, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów serii A, złożą Towarzystwu pisemne oświadczenia, że nie będą dokonywać dalszych zapisów na Certyfikaty serii A, w zależności od tego, który z powyższych terminów upłynie wcześniej. Artykuł 12. [Zasady dokonywania zapisów] 1. Zapisy na Certyfikaty prowadzi Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. 2. Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. 3. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w art. 9l ust. 9, art. 9ł ust. 9, art. 9m ust. 9, art. 9p ust. 9 każdy z podmiotów, do którego zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów, może złożyć jeden lub więcej zapisów na Certyfikaty danej emisji, przy czym każdy z zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów objętych zapisem. W przypadku, gdy zapis lub wszystkie zapisy łącznie złożone przez jeden podmiot opiewają na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów danej emisji, przyjmuje się, że zapis lub wszystkie zapisy łącznie złożone przez jeden podmiot zostały złożone na maksymalną liczbę Certyfikatów. Artykuł 13. [Wpłaty] 1. Nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów podmiot zapisujący się na Certyfikaty zobowiązany jest dokonać wpłaty. 2. Wpłata na Certyfikaty serii A oraz na Certyfikaty kolejnych emisji może być dokonana wyłącznie w formie pieniężnej w walucie polskiej. 3. Wpłata na Certyfikaty serii A powinna być dokonana przelewem na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza wskazany w Warunkach Emisji. Wpłata na Certyfikaty kolejnych emisji powinna być dokonana na wydzielony rachunek bankowych Funduszu prowadzony przez Depozytariusza wskazany w Warunkach Emisji. 4. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień, w którym wpłacone środki pieniężne wpłynęły na wskazany rachunek bankowy. 5. Wartość dokonanej wpłaty na Certyfikaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu i Ceny Emisyjnej Certyfikatu. Wraz z wpłatą na Certyfikaty podmiot zapisujący się na Certyfikaty wnosi opłatę za wydanie Certyfikatów, określoną w art Niedokonanie wpłaty w terminie, dokonanie wpłaty pieniężnej w niepełnej wysokości lub niedokonanie pełnej opłaty, o której mowa w art. 16, powoduje nieważność zapisu na Certyfikaty. 7. Podmiot zapisujący się na Certyfikaty po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 5, otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty. Zostanie ono przekazane na adres korespondencyjny, wskazany na formularzu zapisu. Artykuł 14. [Zasady przydziału i wydania Certyfikatów lub dokonania zwrotu środków] 1. Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Certyfikaty danej emisji. Wydanie przydzielonych Certyfikatów następuje poprzez wpisanie do Ewidencji liczby Certyfikatów przypadających na dokonane wpłaty do Funduszu pzu.pl Strona 14 z 29

15 2. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów, na które złożono ważne zapisy, przekroczy maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów danej serii, złożone zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, przy czym część ułamkowa Certyfikatu powstała w wyniku redukcji nie będzie przydzielana. Fundusz dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty w terminie 7 dni od daty wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów lub w terminie 14 dni od dnia przydziału Certyfikatów w przypadku drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów. Fundusz dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty w środkach pieniężnych wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza do dnia odpowiednio wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych lub do dnia dokonania przydziału. Za dzień zwrotu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego prowadzonego przez Depozytariusza. 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zwrotu opłaty za wydanie Certyfikatów w części odpowiadającej wartości zredukowanego zapisu. 4. Towarzystwo niezwłocznie poinformuje podmioty, które dokonały ważnego zapisu na Certyfikaty, o dokonanym przydziale Certyfikatów. 5. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat w łącznej wysokości nie mniejszej niż (słownie: cztery miliony) złotych i nie większej niż (słownie: dziesięć milionów) złotych. 6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A, Towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 7. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub 2) upływu 3 miesięcy od terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, jeżeli Towarzystwo zebrało wpłaty w kwocie nie mniejszej niż (słownie: cztery miliony) złotych i nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub 3) zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, w ramach których zebrano wpłaty do Funduszu w kwocie mniejszej niż (słownie: cztery miliony) złotych, zwraca wpłaty do Funduszu, wraz z wartością otrzymanych pożytków lub odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1-3 oraz pobrane opłaty za wydanie Certyfikatów. Rozdział III. Kolejne emisje Certyfikatów Artykuł 15. [Zasady ogólne] 1. W ramach kolejnych emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty kolejnych serii. 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, do kolejnych emisji Certyfikatów, w tym do warunków przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty tych emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 10, art oraz art. 14 ust Cena emisyjna Certyfikatu kolejnych emisji będzie nie mniejsza niż Wartość Certyfikatu określona na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie odpowiednich zmian Statutu. 5. Wpłaty na Certyfikaty kolejnych emisji będą przyjmowane w terminach przyjmowania zapisów na Certyfikaty tych emisji określonych w Statucie oraz Warunkach Emisji przygotowanych w związku z prowadzeniem emisji tych Certyfikatów. 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do skutku kolejna emisja Certyfikatów, Fundusz w terminie 14 dni od upływu terminu do składania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, zwraca podmiotom, które złożyły zapisy na Certyfikaty takiej emisji, wpłaty do Funduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od pzu.pl Strona 15 z 29

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r.

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, kapitał

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 2 stycznia 2019 r. ze zmianami, które wejdą w życie 2 kwietnia 2019 r.

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 2 stycznia 2019 r. ze zmianami, które wejdą w życie 2 kwietnia 2019 r. STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Tekst jednolity obowiązujący od dnia 2 stycznia 2019 r. ze zmianami, które wejdą w życie 2 kwietnia 2019 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OFERTA PUBLICZNA OD DO AKCJI SERII D RUNMEGEDDON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT OFERTOWY

OFERTA PUBLICZNA OD DO AKCJI SERII D RUNMEGEDDON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT OFERTOWY OFERTA PUBLICZNA OD 50.000 DO 5 198 860 AKCJI SERII D RUNMEGEDDON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT OFERTOWY Spółka pod firmą RUNMAGEDDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000786001), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS

STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Tekst jednolity wg stanu na 28 lutego 2013r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Art. 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 6 maja 2014 r. STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający Uchwała nr 36/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. wybiera na Przewodniczącego Piotra Gerbera. 2. Uchwała wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu

Tekst jednolity statutu Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 14 sierpnia 2018 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW NN (L) SENIOR LOANS - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW NN (L) SENIOR LOANS - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Warszawa dnia 04 sierpnia 2015 roku. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW NN (L) SENIOR LOANS - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza.

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU zwołanym na dzień 10 marca 2016 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz Repertorium A numer 1936/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego (28.07.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZWOŁANE NA 20 SIERPNIA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZWOŁANE NA 20 SIERPNIA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZWOŁANE NA 20 SIERPNIA 2018 ROKU Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia: Uchwała nr 1 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Projekty uchwał wraz z informacją nt. proponowanych zmian Statutu Sygnity S.A. Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. MSIG 260/2013 (4377) poz. 18606 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18606. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. (załącznik nr 6) [BMSiG-11973/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Subfundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLMED S.A. W DNIU 2 SIERPNIA 2018 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLMED S.A. W DNIU 2 SIERPNIA 2018 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLMED S.A. W DNIU 2 SIERPNIA 2018 ROKU Ad. 2) Porządku obrad Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 2 marca 2017 r.

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 2 marca 2017 r. STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Tekst jednolity obowiązujący od dnia 2 marca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8 FAM Technika Odlewnicza S.A. 86-200 Chełmno, ul. Polna 8 Raport nr 64/2006 Tytuł: Złożenie ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii D. Data:8.30, 25.07.2006 r. Zarząd FAM Technika Odlewnicza Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 czerwca 2018 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 czerwca 2018 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA Projekt zmian Statutu BGŻ S.A. W związku z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( BGŻ S.A. ) i BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r. TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba:

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarząd Idea Bank S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Emperia Holding S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Emperia Holding S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25 listopada 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki LPP S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki LPP S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LPP S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A. w przedmiocie wyboru

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/07/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie

Uchwała Nr 1/07/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie Uchwała Nr 1/07/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.)

STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 12 września 2017 r.

zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 12 września 2017 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Rafako S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

a) Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 1 marca 2018 roku

a) Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 1 marca 2018 roku a) Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 1 marca 2018 roku I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 lipca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 85/2013. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A.

Poznań, dnia 25 lipca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 85/2013. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. Poznań, dnia 25 lipca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 85/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie z 28 sierpnia 2018 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 22.12.2016 r. (Rep. A nr 14433/2016) sporządzony

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEśENIA: 1. Niniejszy formularz nie słuŝy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

ZASTRZEśENIA: 1. Niniejszy formularz nie słuŝy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 06 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie z 13 lutego 2018 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle

Bardziej szczegółowo