STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO"

Transkrypt

1 STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem ). Fundusz może używać skrótu nazwy GO FUND FIZ Fundusz jest osobą prawną działającą na podstawie Ustawy oraz niniejszego Statutu Fundusz działa jako fundusz inwestycyjny zamknięty, fundusz z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe, z zastrzeżeniem art Statutu Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy Art. 2 Definicje i skróty Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znaczenie: ) Aktywa Funduszu, Aktywa Oznaczają mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne, w tym z tytułu wpłat Uczestników, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. Na Aktywa Funduszu składają się Aktywa Subfunduszy ) Aktywa Subfunduszu Oznaczają mienie każdego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników do danego - 1 -

2 Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu ) Aktywny Rynek Oznacza rynek spełniający łącznie następujące kryteria: ) instrumenty, będące przedmiotem obrotu są jednorodne,--- 2) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ) ceny są podawane do publicznej wiadomości ) Certyfikat Inwestycyjny, Oznacza emitowane przez Fundusz papiery wartościowe Certyfikat imienne lub na okaziciela, niebędące zdematerializowanymi certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy, reprezentującymi określone Statutem prawa majątkowe Uczestników, w szczególności prawo do udziału w Aktywach Subfunduszu i inne prawa związane z danym Subfunduszem ) Depozytariusz Oznacza ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska ) Dzień Roboczy Oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) Dzień Giełdowy Oznacza dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ) Dzień Wyceny Oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, Aktywów Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszy i Wartości Aktywów Netto Subfunduszy na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: ) na Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, ) na Dzień Giełdowy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych kolejnych Subfunduszy, nietworzonych w związku z tworzeniem Funduszu, ) na ostatni Dzień Giełdowy w każdym kwartale - 2 -

3 kalendarzowym, ) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji danego Subfunduszu, ) na 7 (siódmy) Dzień Giełdowy poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji danego Subfunduszu lub likwidacji Funduszu, ) w dniu Wykupu, ) w dniu następującym po zmianie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu wynikającej z przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji lub wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych ) Dzień Wykupu Oznacza każdorazowo ostatni Dzień Wyceny przypadający w danym kwartale kalendarzowym ) Ewidencja Oznacza ewidencję informacji o Uczestnikach, zawierającą dane ich identyfikujące, obejmujące w szczególności imię (imiona) i nazwisko Uczestnika, lub jego firmę (nazwę), numer PESEL lub właściwego rejestru, numer rachunku bankowego, na który będą przelewane środki z tytułu wypłaty dochodów i wykupu, a także adres zamieszkania albo siedziby oraz adresy korespondencyjne, w tym adres poczty elektronicznej, na który będą przesyłane Uczestnikom informacje i zawiadomienia, o których mowa w Statucie Funduszu, a ponadto dane o Certyfikatach Inwestycyjnych poszczególnych emisji, prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo, w tym liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów Inwestycyjnych należących do Uczestnika Funduszu, datę i czas zawarcia transakcji, a także datę oraz kwotę dochodów Funduszu wypłaconych Uczestnikowi ) Fundusz Oznacza GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ) Instrumenty Pochodne Oznaczają prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1-3 -

4 lit. a) Ustawy o obrocie, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej, walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych ) Instrumenty Rynku Oznaczają papiery wartościowe lub prawa majątkowe Pieniężnego inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub a) c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego ) KNF, Komisja Oznacza Komisję Nadzoru Finansowego ) Rejestr Funduszy Oznacza jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy Inwestycyjnych inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie ) Statut Oznacza niniejszy Statut ) Subfundusz Oznacza nieposiadającą osobowości prawnej, wydzieloną organizacyjnie część Funduszu, która może charakteryzować się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną ) Towarzystwo Oznacza GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ) Uczestnik Oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które są - 4 -

5 wskazane w Ewidencji jako posiadacze Certyfikatów Inwestycyjnych ) Ustawa Oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz ze zm.) ) Ustawa o obrocie Oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183, poz ze zm.) ) Wartość Aktywów Netto Funduszu Oznacza Wartość Aktywów Funduszu jako suma aktywów wszystkich Subfunduszy pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest sumą Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy ) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu, w proporcji uzależnionej od udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu ) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Oznacza wartość Certyfikatu Inwestycyjnego obliczoną jako Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Certyfikat Inwestycyjny Wyceny podzieloną przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem zawartą w Ewidencji w Dniu Wyceny ) Warunki Emisji Oznaczają warunki emisji Certyfikatów emitowanych przez Fundusz ) Wynagrodzenie Towarzystwa Oznacza wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Funduszu i każdego Subfunduszu ) Zgromadzenie Inwestorów Oznacza organ Funduszu działający na podstawie Ustawy i Statutu Art. 3 Firma, siedziba i adres Towarzystwa 1. Fundusz utworzony jest przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa Adresem Towarzystwa jest: ul. Stawki 2 w Warszawie

6 4. Siedziba i adres Towarzystwa są jednocześnie siedzibą i adresem Funduszu Art. 4 Subfundusze 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Fundusz składa się z następujących Subfunduszy: ) subgo Obligacje1, ) subgo Micro, ) (skreślony), ) (skreślony), ) subgo Fund Energia2, ) subgo Fund Wierzytelności, ) subgo Fund Private3, ) Subfunduszu 8, ) Subfunduszu 9, ) Subfunduszu Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej Nowe Subfundusze mogą być tworzone na zasadach określonych w art. 64 Statutu Każdy z Subfunduszy może stosować inną politykę inwestycyjną ROZDZIAŁ II ORGANY FUNDUSZU Art. 5 Organy Funduszu Organami Funduszu są: ) Towarzystwo, ) Zgromadzenie Inwestorów Art. 6 Towarzystwo, sposób reprezentacji Funduszu 1. Towarzystwo, działając jako organ Funduszu, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi Do reprezentowania Funduszu wobec osób trzecich i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Towarzystwa łącznie Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Art. 7 Zgromadzenie Inwestorów - 6 -

7 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 11, nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu informację o zamiarze udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, w formie pisemnej, w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację przez Towarzystwo. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności. Towarzystwo blokuje w Ewidencji Certyfikaty Uczestników, którzy zgłosili zamiar uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu zamiaru uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów wskazano dłuższy termin blokady Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu Z zastrzeżeniem ust. 5, 7 i 11, Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad Zamiast ogłoszenia może zostać Uczestnikom wysłane zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów. Zawiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia Inwestorów listem poleconym lub przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane w Ewidencji Uczestników Każdy Certyfikat Inwestycyjny posiadany przez Uczestnika daje prawo do jednego głosu w Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnicy posiadający co najmniej 10 (dziesięć) % wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia, sąd - 7 -

8 rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Towarzystwa Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie: ) rozwiązania Funduszu; ) zatwierdzania rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz rocznych sprawozdań jednostkowych każdego z Subfunduszy; ) wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza; ) wyrażenia zgody na emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych; ) wyrażenia zgody na emisję obligacji; ) wyrażenia zgody na zmiany Statutu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych; ) wyrażenia zgody na przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych w Certyfikaty na okaziciela; ) wyrażenia zgody na zmianę Statutu, o której mowa w art. 65 ust. 5 Statutu Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, w tym także w przypadku gdy decyzja inwestycyjna dotyczy Aktywów Funduszu, których wartość przekracza 15 (piętnaście) % wartości Aktywów Funduszu W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania w formie pisemnej Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz rocznych sprawozdań jednostkowych każdego z Subfunduszy za ten rok

9 14. Z zastrzeżeniem ust uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów, z tym że uchwały Zgromadzenia Inwestorów dotyczące danego Subfunduszu wymagają do ich podjęcia oddania głosów za reprezentujących co najmniej 90 % Certyfikatów związanych z Subfunduszem, którego dotyczy uchwała Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie, co najmniej 90 % ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym co najmniej 90 % Certyfikatów Inwestycyjnych związanych oddzielnie z każdym Subfunduszem Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 8 pkt 5), 7) i 8) jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji, przekształceniem certyfikatów inwestycyjnych lub dokonaniem zmiany statutu Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik Zgromadzenia Inwestorów jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w związku z uczestnictwem w Zgromadzeniu Inwestorów, z wyjątkiem informacji, na ujawnienie, których zezwalają przepisy prawa Głosowanie na Zgromadzeniu Inwestorów jest jawne ROZDZIAŁ III FIRMA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA Art. 8 Depozytariusz Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska ROZDZIAŁ IV CERTYFIKATY INWESTYCYJNE. Art. 9 Certyfikaty Inwestycyjne 1. Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne w rozumieniu Ustawy Certyfikat Inwestycyjny jest niezdematerializowanym papierem wartościowym Fundusz może emitować Certyfikaty Inwestycyjne imienne i na okaziciela

10 4. Certyfikat Inwestycyjny jest niepodzielny Certyfikaty Inwestycyjne związane z jednym Subfunduszem reprezentują jednakowe prawa majątkowe Certyfikaty Inwestycyjne nie mają formy dokumentu Certyfikaty Inwestycyjne danej serii oznaczane są nazwą danej emisji. Nazwy serii i emisji stanowić będą kolejno te same litery alfabetu od A do Z. Pierwsza emisja związana z tworzeniem Funduszu i Subfunduszy oznaczona będzie literą A Certyfikaty Inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Ustawie Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Certyfikatu Inwestycyjnego Na żądanie Uczestnika Towarzystwo wyda Uczestnikowi zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Certyfikaty Inwestycyjne podlegają wykupowi na zasadach określonych w Art. 43 Statutu Sprzedaż albo przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego nie podlegają ograniczeniom Przeniesienie praw z Certyfikatów Inwestycyjnych następuje z chwilą dokonania w Ewidencji wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych ROZDZIAŁ V WPŁATY DO FUNDUSZU I SUBFUNDUSZY. SPOSÓB ZBIERANIA WPŁAT. TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH PIERWSZEJ EMISJI Art. 10 Łączna wysokość wpłat do Funduszu i Subfunduszy w ramach pierwszej emisji 1. Do utworzenia Funduszu i Subfunduszy niezbędne jest zebranie w drodze zapisów prowadzonych bezpośrednio przez Towarzystwo wpłat do Subfunduszy: subgo Obligacje1, subgo Micro, subgo Fund Dynamic3 oraz subgo Fund Dynamic4 w łącznej wysokości nie niższej niż (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, i z zastrzeżeniem łącznego spełnienia warunku, że wpłaty do: ) Subfunduszu subgo Obligacje1 nie będą niższe niż (dwanaście tysięcy pięćset) złotych, ) Subfunduszu subgo Micro nie będą niższe niż (dwanaście tysięcy pięćset)

11 złotych, ) Subfunduszu subgo Fund Dynamic3 nie będą niższe niż (dwanaście tysięcy pięćset) złotych, ) Subfunduszu subgo Fund Dynamic4 nie będą niższe niż (dwanaście tysięcy pięćset) złotych Wpłaty do Funduszu będą dokonywane w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane odpowiednio z subgo Obligacje1, subgo Micro, subgo Fund Dynamic3 oraz subgo Fund Dynamic Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne subgo Obligacje1 będzie nie mniej niż (dwanaście tysięcy pięćset) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne subgo Micro będzie nie mniej niż (dwanaście tysięcy pięćset) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne subgo Fund Dynamic3 będzie nie mniej niż (dwanaście tysięcy pięćset) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne subgo Fund Dynamic4 będzie nie mniej niż (dwanaście tysięcy pięćset) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z subgo Obligacje1 łączna wysokość wpłat do subgo Obligacje1 nie może być niższa niż (dwanaście tysięcy pięćset) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z subgo Micro łączna wysokość wpłat do subgo Micro nie może być niższa niż (dwanaście tysięcy pięćset) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z subgo Fund Dynamic3 łączna wysokość wpłat do subgo Fund Dynamic3 nie może być niższa niż (dwanaście tysięcy pięćset) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z subgo Fund Dynamic4 łączna wysokość wpłat do subgo Fund Dynamic4 nie może być niższa niż (dwanaście tysięcy pięćset) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych

12 11. Subfundusze: subgo Fund Energia2, subgo Fund Wierzytelności, subgo Fund Private3, Subfundusz 8, Subfundusz 9 oraz Subfundusz 10 zostaną utworzone po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne subgo Fund Energia2 będzie nie mniej niż (pięćset tysięcy) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne subgo Fund Wierzytelności będzie nie mniej niż (sto tysięcy) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne subgo Fund Private3 będzie nie mniej niż (pięćset tysięcy) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Subfunduszu 8 będzie nie mniej niż (pięćset tysięcy) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Subfunduszu 9 będzie nie mniej niż (pięćset tysięcy) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Subfunduszu 10 będzie nie mniej niż (pięćset tysięcy) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów serii A W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z subgo Fund Energia2 łączna wysokość wpłat do subgo Fund Energia2 nie może być niższa niż (pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z subgo Fund Wierzytelności łączna wysokość wpłat do subgo Fund Wierzytelności nie może być niższa niż (sto tysięcy) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z subgo Fund Private3 łączna wysokość wpłat do subgo Fund Private3 nie może być niższa niż (pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z Subfunduszem 8 łączna wysokość wpłat do Subfunduszu 8 nie może być niższa niż

13 (pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z Subfunduszem 9 łączna wysokość wpłat do Subfunduszu 9 nie może być niższa niż (pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z Subfunduszem 10 łączna wysokość wpłat do Subfundszu 10 nie może być niższa niż (pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż (sto milionów) złotych Do przyjmowania wpłat i zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z Subfunduszami, o których w niniejszym artykule, stosuje się postanowienia Art Statutu Art. 11 Uprawniony do zapisu na Certyfikaty serii A. Opłata za wydanie Certyfikatów serii A 1. Uprawnionym do składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z Subfunduszami są osoby wskazane w art. 16 ust. 1 Statutu Z zastrzeżeniem ust. 3, Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z Subfunduszami, wynoszącą do 5 % ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii A danego Subfunduszu, przy czym szczegółowe zasady naliczania opłaty mogą zostać określone w Warunkach Emisji Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z danym Subfunduszem w przypadku dokonania przez osobę uprawnioną ważnego zapisu na łączną kwotę co najmniej (sto tysięcy) zł Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii A związanego z Subfunduszem będzie równa 1 (jeden) złotych i będzie jednolita dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami Art. 12 Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A. Nieprzydzielenie Certyfikatów serii A 1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z subgo Obligacje1, subgo Micro, subgo Fund Dynamic3 i subgo Fund Dynamic4 rozpocznie się w terminie określonym przez Towarzystwo, podanym do wiadomości w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danego Subfunduszu, nie wcześniej jednak niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane odpowiednio z

14 subgo Obligacje1, subgo Micro, subgo Fund Dynamic3 i subgo Fund Dynamic4 zakończy się z chwilą przyjęcia ważnych zapisów na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z każdym z tych Subfunduszy, które mogły być objęte zapisami, nie później jednak niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, serii A związane odpowiednio z każdym z tych Subfunduszy wskazanego w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danego Subfunduszu Propozycja nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie skierowana do mniejszej od stu liczby osób lub podmiotów, w związku z czym nie będzie ona ofertą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane z Subfunduszami: subgo Fund Energia2, subgo Fund Wierzytelności, subgo Fund Private3, Subfundusz 8, Subfundusz 9 oraz Subfundusz 10 rozpocznie się w terminie określonym przez Towarzystwo, podanym do wiadomości w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danego Subfunduszu, po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, nie wcześniej jednak, niż z upływem 5 miesięcy od dnia tego wpisu. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane odpowiednio z Subfunduszami: subgo Fund Energia2, subgo Fund Wierzytelności, subgo Fund Private3, Subfundusz 8, Subfundusz 9 oraz Subfundusz 10, zakończy się z chwilą przyjęcia ważnych zapisów na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z każdym z tych Subfunduszy, które mogły być objęte zapisami, nie później jednak niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A związane odpowiednio z każdym z tych Subfunduszy wskazanego w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danego Subfunduszu Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z Subfunduszami nastąpi w przypadku: ) nieważności zapisu spowodowanej niepełnym, nieprawidłowym lub nieczytelnym wypełnieniem formularza zapisu przez osobę dokonującą zapisu lub nie dokonaniem wpłaty wynikającej z zapisów w pełnej wysokości lub w terminie określonych w Statucie i w Warunkach Emisji; ) nie dokonania wpłat do poszczególnych Subfunduszy w minimalnej wysokości określonej w Statucie dla danego Subfunduszu i nieutworzenia w związku z tym tego Subfunduszu, lub też w przypadku nie dokonania wpłat w minimalnej wysokości

15 wymaganej do utworzenia Funduszu Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych odpowiednio z Subfunduszami: subgo Obligacje1, subgo Micro, subgo Fund Dynamic3 oraz subgo Fund Dynamic4 staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku nie dojścia emisji do skutku z powodu: ) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; ) cofnięcia przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu; ) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu W przypadku określonym w ust. 3 Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty (w tym pobrane opłaty) bez odsetek i odszkodowań na rachunek bankowy wskazany w zapisie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne W przypadku określonym w ust. 4 Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty (w tym pobrane opłaty) wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia dokonania wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 4 na wskazany w zapisie rachunek bankowy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w ust ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z SUBFUNDUSZAMI ORAZ KOLEJNYMI EMISJAMI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJYCH W RAMACH SUBFUNDUSZY Art. 13 Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Po wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych zostaną przeprowadzone następujące emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, oznaczone kolejno literami od B do Z, gdzie przydzielane będą Certyfikaty danej serii oznaczone literą danej emisji: ) dla subgo Obligacje1: emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od do Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Subfunduszu wpłat w minimalnej wysokości PLN, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat

16 na poziomie PLN, z zastrzeżeniem postanowienia art oraz art ; -- 2) dla subgo Micro: emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od do Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Subfunduszu wpłat w minimalnej wysokości PLN, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie PLN; ) (skreślony); ) (skreślony); ) dla subgo Fund Energia2: emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od do Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Subfunduszu wpłat w minimalnej wysokości PLN, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie PLN; ) dla subgo Fund Wierzytelności: emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od do Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Subfunduszu wpłat w minimalnej wysokości PLN, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie PLN, z zastrzeżeniem postanowienia art oraz art ; ) dla subgo Fund Private3: emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od do Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Subfunduszu wpłat w minimalnej wysokości PLN, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie PLN; ) dla Subfunduszu 8: emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od do Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Subfunduszu wpłat w minimalnej wysokości PLN, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie PLN; ) dla Subfunduszu 9: emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od do Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Subfunduszu wpłat w minimalnej wysokości PLN, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie PLN;

17 10) dla Subfunduszu 10: emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od do Certyfikatów Inwestycyjnych, a warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Subfunduszu wpłat w minimalnej wysokości PLN, przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat na poziomie PLN Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla każdej z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 każdorazowo określi Towarzystwo w Warunkach Emisji. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym może zostać opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa Cena emisyjna Certyfikatów drugiej i kolejnych emisji będzie każdorazowo ustalana przez Towarzystwo w Warunkach Emisji, nie może być jednak niższa niż Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny związany z tym Subfunduszem według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji. W przypadku, gdy cena emisyjna Certyfikatów drugiej i kolejnych emisji, ustalona w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, będzie wyższa niż 1 (jeden) PLN, wówczas minimalna i maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych oferowana w ramach danej emisji zostanie ustalona w Warunkach Emisji jako iloraz minimalnej i odpowiednio maksymalnej wysokości wpłat dla danego Subfunduszu, określonej zgodnie z ust. 1 pkt 1) 10) powyżej oraz ceny emisyjnej Certyfikatów ustalonej zgodnie ze zdaniem poprzednim Z zastrzeżeniem ust. 5, Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji, wynoszącą do 5 % ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego danej emisji, przy czym szczegółowe zasady naliczania opłaty mogą zostać określone w Warunkach Emisji Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych

18 kolejnych emisji w przypadku dokonania przez osobę uprawnioną ważnego zapisu na łączną kwotę co najmniej (sto tysięcy) zł Określone poniżej w Art Statutu zasady przyjmowania zapisów, dokonywania wpłat oraz przydziału lub nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych są wspólne dla wszystkich tworzonych w ramach Funduszu Subfunduszy oraz kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywanych w ramach istniejących Subfunduszy W przypadku drugiej i następnych emisji Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne danej emisji, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, przed dokonaniem przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji Dopuszczalne jest jednoczesne przeprowadzenie kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych wszystkich przeprowadzanych jednocześnie emisji zostanie skierowane do mniej niż 100 imiennie wskazanych osób Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 1. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 dokonywana będzie w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w formie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439) W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż (dwieście dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych Termin rozpoczęcia i zakończenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 określi Towarzystwo w Warunkach Emisji danej serii Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii K związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 będzie ustalona przez Towarzystwo w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, nie może być jednak niższa niż Wartość Aktywów Netto

19 Subfunduszu subgo Obligacje1 na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii W przypadku, gdy cena emisyjna Certyfikatów, ustalona w sposób wskazany w poprzednim ustępie, będzie wyższa niż 1 (jeden) złoty, wówczas minimalna i maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych oferowana w ramach danej emisji zostanie ustalona w Warunkach Emisji jako iloraz minimalnej i odpowiednio maksymalnej wysokości wpłat dla danego Subfunduszu, określonej zgodnie z ust. 9 poniżej oraz ceny emisyjnej Certyfikatów ustalonej zgodnie z ust Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii K związane z subfunduszem subgo Obligacje1 zbierane są w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1. Proponowane nabycie dotyczy niepublicznych Certyfikatów Inwestycyjnych, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 powołanej ustawy, które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu Towarzystwo skieruje propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii K związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 do nieoznaczonego adresata, przy czym uprawnionymi do składania zapisu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Serii K są osoby fizyczne, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej Minimalna wartość zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii K związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 liczona jako iloczyn ceny emisyjnej oraz liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wynosi (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 nie może być niższa niż iloczyn liczby (dwieście dwadzieścia tysięcy) oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu subgo Obligacje1 na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8 oraz wyższa niż (sto milionów) złotych

20 10. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii K związane z Subfunduszem subgo Obligacje1 mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. 11. Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 13 ust. 5 w przypadku dokonania przez osobę uprawnioną ważnego zapisu na łączną kwotę powyżej (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych Do przyjmowania wpłat i zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K związane z Subfunduszem subgo Obligacje1 stosuje się odpowiednio postanowienia art. 13 ust. 4, art. 13 ust. 7, art Statutu, z zastrzeżeniem odmienności wynikających z postanowień niniejszego artykułu Szczegółowe zasady przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K oraz związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 zostaną określone w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii Art Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 1. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 dokonywana będzie w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w formie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 185,poz.1439) W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż (dwieście dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż (sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych Termin rozpoczęcia i zakończenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii O związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 określi Towarzystwo w Warunkach Emisji danej serii Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem subgo Obligacje1 będzie ustalona przez Towarzystwo w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, nie może być jednak niższa niż Wartość Aktywów Netto Subfunduszu subgo Obligacje1 na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 1. W art. 2 statutu Funduszu dodaje się pkt 8a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r. TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25 listopada 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Open

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 5 Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 6 maja 2014 r. STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 3 Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI DETALICZNYCH NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI DETALICZNYCH NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI DETALICZNYCH NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa

Bardziej szczegółowo

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. 1 W Statucie Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

1) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Stawający, oboje działający w imieniu spółki GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że reprezentowana przez nich spółka dokonuje zmiany statutu funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 40/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/05/2011

OGŁOSZENIE 40/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/05/2011 OGŁOSZENIE 40/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/05/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT OPEN FINANCE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu

Tekst jednolity statutu Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Profit Absolute

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier

Bardziej szczegółowo

AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1 AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1. Pani Renata Kula i Ewa Dubicka w imieniu reprezentowanego Towarzystwa oświadczają, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1.

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1. STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o: DEFINICJE Artykuł 1. 1) Aktywach Funduszu lub Aktywach rozumie się

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku 1 W Statucie Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych:

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: STATUT TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, lub nazwą skróconą TOTAL FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne ------------------------------------------------------------------ Art. 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R.

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 36/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/04/2011

OGŁOSZENIE 36/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/04/2011 OGŁOSZENIE 36/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/04/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 34/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 6/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/01/2011

OGŁOSZENIE 6/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/01/2011 OGŁOSZENIE 6/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/01/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 6/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 20/02/2008

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 20/02/2008 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo