1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ogłasza następujące zmiany Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS: 1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: 2. Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne, nieposiadające formy dokumentu, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. Nr 184, poz ze zm.) ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. 2. Zmienia się art. 1 ust. 18 nadając mu następujące brzmienie: 18. Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji jako posiadacz co najmniej jednego Certyfikatu. 3. Zmienia się art. 1 ust nadając im następujące brzmienie: 21. Dzień Roboczy dzień tygodnia z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). 22. Dzień Ustalenia Uprawnień dzień, na koniec którego zostaną określeni, na podstawie Ewidencji, Uczestnicy Funduszu uprawnieni do otrzymania Dochodów, o których mowa w art Rejestracja Funduszu - wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 24. Ustawa o FI ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz z późn. zm.). 4. Zmienia się art. 2 ust. 4 nadając mu następujące brzmienie: 4. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach Ustawy o FI oraz w niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem, iż Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o FI. 5. Zmienia się art. 2 ust. 6 nadając mu następujące brzmienie: 6. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie. 6. Zmienia się art. 6 ust. 2-3 oraz 7 nadając im następujące brzmienie: 2. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na Stronie internetowej Towarzystwa, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.

2 7. Towarzystwo dokonuje w Ewidencji, blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił, w trybie określonym w ust. 5 i 6, zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 i 6, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady. 7. Zmienia się art. 7 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: 2. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają większością co najmniej 2/3 głosów jakie reprezentują obecni na Zgromadzeniu inwestorzy + 1 głos, z zastrzeżeniem ust. 3 i W art. 8 ust. 1 dodaje się po pkt 5) punkty 6) i 7) o następującej treści: 6) przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych w Certyfikaty na okaziciela, 7) zmianę Statutu Funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy o FI. 9. Zmienia się art. 8 ust. 5 nadając mu następujące brzmienie: 5. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć, na wniosek Towarzystwa uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłacenie Uczestnikom Funduszu Dochodów Funduszu, o których mowa w art. 41. Uchwała w sprawie wypłaty Dochodów powinna być zgodna z postanowieniami art. 41 i określać: 1) łączną kwotę Dochodów przeznaczonych do wypłaty Uczestnikom, 2) termin w jakim powinna nastąpić wypłata Dochodów, 3) Dzień Ustalenia Uprawnień. 10. Zmienia się art. 11 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie: 1. Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne, które są emitowanymi w serii papierami wartościowymi imiennymi, reprezentującymi prawa Uczestników Funduszu. 11. Zmienia się art. 14 ust. 7 nadając mu następujące brzmienie: 7. W przypadku gdy Cena Emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych drugiej i kolejnych emisji byłaby niższa niż WANCI ustalonej według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, to maksymalna wysokość różnicy pomiędzy WANCI wyliczoną na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji a Ceną Emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji, może wynieść 300,00 (trzysta) złotych. 12. Zmienia się art. 14j nadając mu następujące brzmienie: Art. 14j. Dwunasta Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii L 1. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych zbierane są zapisy na Certyfikaty Preferencyjne serii L, z zastrzeżeniem ust Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne dwunastej emisji serii L nie może obejmować mniej niż minimalną liczbę Certyfikatów wskazaną w Warunkach Emisji dwunastej emisji serii L. 3. Cena Emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych dwunastej emisji serii L zostanie podana w Warunkach Emisji serii L. 4. Zapłata za Certyfikaty Inwestycyjne dwunastej emisji serii L nastąpi poprzez wkład pieniężny. 5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne dwunastej emisji serii L będzie nie mniej niż 1000 (tysiąc) i nie więcej niż (dwanaście tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. 6. Wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas dwunastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii L będzie wynosiła nie mniej niż ,00 (jeden milion) złotych i nie więcej niż ,00 (dwanaście milionów) złotych i jest równa iloczynowi ceny emisyjnej jednego Certyfikatu, o której mowa w ust. 3 oraz łącznej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych jedenastej emisji serii L. 7. Minimalna łączna wysokość wpłat w ramach dwunastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii L niezbędna do dojścia do skutku dwunastej emisji wynosi ,00 (jeden milion) złotych.

3 13. po art. 14j dodaje się art. 14k, art. 14l, art. 14m o następującej treści: Art. 14k. Trzynasta Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii M 1.W ramach trzynastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych zbierane są zapisy na Certyfikaty Uprzywilejowane serii M. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych trzynastej emisji serii M zostanie podana w Warunkach Emisji serii M. 3. Zapłata za Certyfikaty Inwestycyjne trzynastej emisji serii M może nastąpić poprzez wniesienie do Funduszu papierów wartościowych, innych niż zdematerializowane papiery wartościowe, w postaci akcji spółek komandytowo-akcyjnych, z zastrzeżeniem, iż zapłata nie może być dokonana jednocześnie wkładem pieniężnym i papierami wartościowymi. Wartość wpłaty w akcjach, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest ustalana w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji. 4. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne trzynastej emisji serii M będzie nie mniej niż 170 (sto siedemdziesiąt) i nie więcej niż (trzy tysiące sto siedemdziesiąt) Certyfikatów Inwestycyjnych. 5. Wartość wpłat do Funduszu zebranych podczas trzynastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii M będzie wynosiła nie mniej niż ,00 (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż ,00 (trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych i jest równa iloczynowi ceny emisyjnej jednego Certyfikatu, o której mowa w ust. 2 oraz łącznej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych trzynastej emisji serii M. 6. Minimalna łączna wysokość wpłat w ramach trzynastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii M niezbędna do dojścia do skutku dwunastej emisji wynosi ,00 (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych. Art. 14l. Czternasta Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N 1. W ramach czternastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych zbierane są zapisy na Certyfikaty Preferencyjne serii N, z zastrzeżeniem ust Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne czternastej emisji serii N nie może obejmować mniej niż minimalną liczbę Certyfikatów wskazaną w Warunkach Emisji dwunastej emisji serii N. 3. Cena Emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych czternastej emisji serii N zostanie podana w Warunkach Emisji serii N. 4. Zapłata za Certyfikaty Inwestycyjne czternastej emisji serii N nastąpi poprzez wkład pieniężny. 5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne czternastej emisji serii N będzie nie mniej niż 1000 (tysiąc) i nie więcej niż (dwanaście tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. 6. Wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas czternastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii N będzie wynosiła nie mniej niż ,00 (jeden milion) złotych i nie więcej niż ,00 (dwanaście milionów) złotych i jest równa iloczynowi ceny emisyjnej jednego Certyfikatu, o której mowa w ust. 3 oraz łącznej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych jedenastej emisji serii N. 7. Minimalna łączna wysokość wpłat w ramach czternastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii N niezbędna do dojścia do skutku dwunastej emisji wynosi ,00 (jeden milion) złotych. Art. 14m. Piętnasta Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O 1. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych zbierane są zapisy na Certyfikaty Uprzywilejowane serii O. 2. Cena Emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych piętnastej emisji serii O zostanie podana w Warunkach Emisji serii O. 3. Zapłata za Certyfikaty Inwestycyjne piętnastej emisji serii O może nastąpić poprzez wniesienie do Funduszu papierów wartościowych, innych niż zdematerializowane papiery wartościowe, w postaci akcji spółek komandytowo-akcyjnych, z zastrzeżeniem, iż zapłata nie może być dokonana jednocześnie wkładem pieniężnym i papierami wartościowymi. Wartość wpłaty w akcjach, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest ustalana w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji. 4. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne piętnastej emisji serii O będzie nie mniej niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) i nie więcej niż (trzy tysiące) Certyfikatów Inwestycyjnych. 5. Wartość wpłat do Funduszu zebranych podczas piętnastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O będzie wynosiła nie mniej niż ,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie

4 więcej niż ,00 (trzy miliony) złotych i jest równa iloczynowi ceny emisyjnej jednego Certyfikatu, o której mowa w ust. 2 oraz łącznej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych piętnastej emisji serii O. 6. Minimalna łączna wysokość wpłat w ramach piętnastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O niezbędna do dojścia do skutku dwunastej emisji wynosi ,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 14. Zmienia się art. 16 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie: 1. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty są podmioty, które otrzymały Imienną Propozycję Nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych oraz Towarzystwo. Zapis, który zostanie złożony przez podmiot inny niż ten, do którego wystosowana została Imienna Propozycja Nabycia nie zostanie przyjęty. 15. Zmienia się art. 17 ust. 6 nadając mu następujące brzmienie: 6. Podmiot zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne winien złożyć w miejscu dokonywania zapisu wypełniony w odpowiedniej liczbie egzemplarzy formularz zapisu zawierający w szczególności oświadczenie tego podmiotu, w którym stwierdza on, że: 1) zapoznał się z treścią Warunków Emisji oraz zaakceptował treść Statutu, 2) zobowiązuje się do wpłaty środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne na odpowiedni rachunek u Depozytariusza, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, a w przypadku dokonania wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne papierami wartościowymi, zobowiązuje się do zawarcia, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, umowy przenoszącej prawa z tych papierów wartościowych na Fundusz oraz składa u Depozytariusza kopię tej umowy, a także te papiery. Jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu podmiot zapisujący się składa dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów. 16. Zmienia się art. 17 ust. 11 nadając mu następujące brzmienie: 11. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne wiąże podmiot zapisujący się od dnia złożenia zapisu. Podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty Inwestycyjne przestaje być związany zapisem w przypadku ogłoszenia niedojścia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku w wyniku niezłożenia w okresie przyjmowania zapisów ważnych zapisów na odpowiednią liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. 17. Zmienia się art. 18 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie: 1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez podmiot zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne lub przez jego pełnomocnika. Do czynności tych należy w szczególności: 1) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, 2) odbiór potwierdzenia dokonania wpłaty na Certyfikaty, 3) odbiór zaświadczenia o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Funduszu, 4) wydanie dyspozycji określającej formę zwrotu środków pieniężnych. 18. Zmienia się art. 18 ust. 5 oraz ust. 8 nadając im następujące brzmienie: 5. Liczba pełnomocnictw możliwych do udzielenia przez jednego Uczestnika jest ograniczona do Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika: 1) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu, 2) dla osób prawnych, adres, REGON oraz nr KRS; do pełnomocnictwa załącza się odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5 19. W art. 18 po ust. 8 dodaje się ust. 8a nadając mu następujące brzmienie: 8a. Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane mocodawcy: 1) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu mocodawcy, 2) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwa, adres, REGON oraz nr KRS; do pełnomocnictwa załącza się odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku spółek cywilnych - umowę spółki i zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 20. Zmienia się art. 21 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 8 nadając im następujące brzmienie: 3. Wpłata dokonywana przelewem na wskazany w Warunkach Emisji rachunek bankowy powinna zawierać adnotację: Wpłata na Certyfikaty serii... FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS, 5. W przypadku pierwszej emisji, przed Rejestracją Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat, lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą. 8. W przypadku, gdy nadpłata, o której mowa w ust. 7 nie przekracza 10% odpowiednio ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego lub jej wielokrotności, to jest ona zwracana w środkach pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu przez osobę, która wniosła te papiery. 21. Zmienia się art. 23 poprzez wykreślenie ust. 2 oraz nadając ust. 4 następujące brzmienie: 4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 zwrot wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne, o których mowa w art. 19 ust. 2 wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami od tych wpłat naliczonymi przez Depozytariusza dokonywany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty zamknięcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia zwrotu wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne. Odsetki będą naliczone każdego dnia według stopy oprocentowania ustalonej z Depozytariuszem nie niższej niż stopa oprocentowania rachunków bieżących stosowana przez Depozytariusza. 22. Zmienia się art. 27 ust. 5 nadając mu następujące brzmienie: 5. Fundusz nie będzie reinwestował środków pochodzących: - z przychodów z lokat netto Funduszu dokonywanych w ramach Portfela Podstawowego, za wyjątkiem przychodów z tytułu udzielanych pożyczek; - ze zbycia lokat dokonanych w ramach Portfela Podstawowego, za wyjątkiem środków ze zbycia lokat będących pożyczkami udzielonymi Spółkom Celowym lub pochodzących z umorzenia akcji lub udziałów Funduszu w Spółkach Celowych. Środki, o których mowa w zdaniu pierwszym, poza wyjątkami tam wskazanymi, przeznaczane będą na wypłatę dochodów lub wykup certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z zapisami art c. 23. Zmienia się art. 34 ust. 5 nadając mu następujące brzmienie: 5. Fundusz zobowiąże Spółkę Celową będącą pożyczkobiorcą, w zależności od kondycji finansowej tejże spółki, do ustanowienia dla Funduszu zabezpieczenia lub kilku zabezpieczeń łącznie, w postaci: 1) środków pieniężnych, 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) weksla wystawionego przez Spółkę Celową lub podmiot trzeci, 6) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

6 7) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 8) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej pożyczkobiorcy, 9) hipoteki, 10) gwarancji lub poręczenia według prawa cywilnego. 24. Zmienia się art. 37 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 6) nadając im następujące brzmienie: 1) Dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, kwitów depozytowych, listów zastawnych, weksli), oraz wierzytelności pieniężnych -w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; przy czym dodatkowo, efektywna stopa procentowa będzie skorygowana o marżę wynikającą z ryzyka kredytowego dotyczącego odpowiednio emitenta lub dłużnika ustaloną przy uwzględnieniu terminu zapadalności wycenianego składnika lokat; Skutek wyceny dłużnych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych, o których mowa powyżej, zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu. 6) pożyczek - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; przy czym efektywna stopa procentowa będzie skorygowana o marżę wynikającą z ryzyka kredytowego dotyczącego pożyczkobiorcy ustaloną przy uwzględnieniu terminu zapadalności wycenianego składnika lokat. 25. Zmienia się art. 42b ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: 2. O ile wartość Lokat Płynnych, o której mowa w ust. 5 poniżej na to pozwala, Fundusz podejmuje decyzję o wykupie, w każdym przypadku zbycia lokaty Funduszu z Portfela Podstawowego, na warunkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż wykup nie następuje w przypadku zbycia lokat będących pożyczkami udzielonymi Spółkom Celowym lub umorzenia akcji (udziałów) Funduszu w Spółkach Celowych. 26. Zmienia się art. 48 nadając mu następujące brzmienie: Art. 48. Zmiany Statutu. 1. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów, z zastrzeżeniem spraw, o których mowa w art. 8 ust. 1 Statutu. W tych przypadkach zmiana Statutu musi być poprzedzona wyrażeniem zgody przez Zgromadzenie Inwestorów. 2. Zmiany Statutu Funduszu nie wymagają zezwolenia Komisji z zastrzeżeniem art. 117a Ustawy o FI. 3. Zmiany Statutu, ogłaszane są jednokrotnie na Stronie internetowej Towarzystwa. 4. Zmiana Statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez Zgromadzenie inwestorów w przypadku, gdy na zmianę wyraziło zgodę Zgromadzenie inwestorów. Zmiany, o których mowa w pkt 1 26, zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 1a i pkt 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w sposób określony w art. 48 ust. 3 Statutu. Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS

STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Tekst jednolity wg stanu na 28 lutego 2013r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Art. 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku STATUT tekst jednolity według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku STATUT tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Spis treści Spis treści... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na 12.01.2016r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku Akcjonariusz: imię i nazwisko / firma Akcjonariusza PESEL / KRS Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. Niniejszym, MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Conerga

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 5 kwietnia 2011 roku

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 5 kwietnia 2011 roku STATUT tekst jednolity według stanu na dzień 5 kwietnia 2011 roku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Art.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Sporządzony dnia 05 grudnia 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus z dnia 29 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus z dnia 29 czerwca 2015 r. Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus z dnia 29 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej Akcjonariuszem ): Dane Akcjonariusza: uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 13 czerwca 2013 roku Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r.

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, kapitał

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2017 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna, w dniu 13 sierpnia 2014 roku Uchwała numer w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Warszawa, 10.10.2013 r. PKO Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne ------------------------------------------------------------------ Art. 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A. z dnia r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A. z dnia r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [...]. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 3 kwietnia 2018 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Qumak S.A. DATA NW: 05 grudnia 2017 roku (godz. 11.00)/04 01

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEśENIA: 1. Niniejszy formularz nie słuŝy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

ZASTRZEśENIA: 1. Niniejszy formularz nie słuŝy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 06 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:. Nr dowodu/ Nr właściwego

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 22.12.2016 r. (Rep. A nr 14433/2016) sporządzony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza.

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU zwołanym na dzień 10 marca 2016 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo