Prawne i organizacyjne aspekty medycyny (G) 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia Język prowadzenia zajęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawne i organizacyjne aspekty medycyny (G) 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia Język prowadzenia zajęć"

Transkrypt

1 KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1... Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów Higiena i epidemiologia Prawne i organizacyjne aspekty medycyny (G) 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia Forma studiów Profil kształcenia Język prowadzenia zajęć jednolite studia magisterskie ogólnoakademicki polski 9. Kierunek lekarski Rok Semestr drugi trzeci i czwarty 1. Ilość realizowanych godzin dydaktycznych W:8 S:10 Ćw:7 1. Jednostka realizująca moduł/przedmiot Katedra i Zakład Epidemiologii Nr Nr omówienie znaczenia higieny oraz epidemiologii wśród nauk medycznych C1 C C przekazanie wiedzy na temat wpływu czynników środowiskowych na stan zdrowia i metod oceny tych zależności C4 C5 przekazanie wiedzy na temat aktualnych metod epidemiologii klinicznej 0. Efekty kształcenia (EK) Nr EK Adres/telefon/strona internetowa Kierownik jednostki Osoba odpowidzialna za prowadzenie przedmiotu (kierownik ćwiczeń: imię, nazwisko, ) Nauczyciele akademiccy realizujący przedmiot (imię, nazwisko, ) Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Opis wymagania Cele kształcenia Opis celu przekazanie wiedzy na temat znaczenia higieny i epidemiologii dla kształtowania prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w odniesieniu do indywidualnych i zbiorowych potrzeb zdrowotnych Student, który zaliczył przedmiot wie/umie/ potrafi: wiedza Katowice 40-75, ul. Medyków 18, prof. dr hab. n med. Jan E. Zejda student posiada wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań stanu zdrowia jednostki i populacji, zna systemy klasyfikacji chorób EK.W1 Odniesienie do celów kształcenia C i C4 Odniesienie do EK dla origramu brak wymagań zapoznanie z metodami oceny stanu zdrowia populacji, z uwzględnieniem danych demograficznych i międzynarodowej klasyfikacji chorób oraz podstawowych typów badań epidemiologicznych Opis efektu kształcenia i odniesienie do celów przedmiotu, EK dla programu i EK ze standardu Małgorzata Kowalska, mkowalska@sum.edu.pl Jan E. Zejda (jzejda@sum.edu.pl), Bogumiła Braczkowska (bbraczkowska@sum.edu.pl), Grzegorz Brożek (brozekg@mp.pl), Małgorzata Kowalska (mkowalska@sum.edu.pl), Anna Korczyńska (korczynska.ania@gmail.com), Kamil Barański (kbaranski@sum.edu.pl) Odniesie nie do EK ze standar du G.W1 student zna metody pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, a także bazy danych przydatne dla oceny stanu zdrowia populacji EK.W C i C G.W1

2 student zna epidemiologię chorób zakaźnych i przewlekłych, sposoby zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej historii choroby EK.W oraz zna rolę nadzoru epidemiologicznego student zna podstawy działań interwencyjnych wobec pojedynczych osób i grup EK.W4 społecznych student zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i zaletry różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności EK.W5 zależności przyczynowo-skutkowej student zna regulacje dotyczace prowadzenia badań epidemiologicznych EK.W6 student zna zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty EK.W7 zgonu i karty zgłoszenia wybranych chorób C i C C i C4 C1 i C C i C5 C1 G.W G.W G.W G.W9 G.W1 student interpretuje miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności, EK.W8 ocenia sytuację epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w kraju umiejętności EK.U1 EK.U EK.U EK.U4 student umie ocenić problemy zdrowotne wybranej populacji student potrafi zebrać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych student potrafi zaplanować badanie epidemiologiczne student umie dokonać krytycznego przeglądu doniesień naukowych i poddać interpretacji ich wyniki kompetencje EK.K1 przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania EK.K się posiada umiejętność pracy w zespole profesjonalistów aktywnych w obszarze EK.K epidemiologii 1. Treści programowe C i C C C i C G.W1 G.U1 G.U C, C4 i C5 G.U4 C, C4 i C5 D.U17 C C1-C5 C1 G.W6 i D.U14 D.U16 D.U11 i D.U Forma zajęć: WYKŁADY Liczba godzin W1 Podstawy epidemiologii - I W Podstawy epidemiologii - II W Epidemiologia środowiskowa W4 Podstawy biostatystyki Σ Forma zajęć: SEMINARIA Liczba godzin Epidemiologia opisowa - zalety i wady modelu badania opisowego, możliwości pozyskiwania danych do opisu sytuacji zdrowotnej wskazanej populacji z uwzględnieniem m.in. czasu, miejsca oraz innych czynników S1 (pierwotne i wtórne dane) Epidemiologia analityczna - Metodologia badań epidemiologicznych. Charakterystyka podstawowych typów badań cele, sposób realizacji i przykłady epidemiologicznego badania ekologicznego, przekrojowego, kohortowego i kliniczno-referencyjnego: zalety i ograniczenia w/w badań. Błędy w badaniach epidemiologicznych; źródła, znaczenie błędu przypadkowego i systematycznego oraz możliwości ograniczenia S ich wpływu na wyniki badań Epidemiologia środowiskowa koncepcja dziedziny i jej znaczenie dla zdrowia publicznego, możliwości oceny ryzyka zdrowotnego z wykorzystaniem wyników badań epidemiologicznych i umiejętność interpretacji S poszczególnych miar ryzyka na wybranych przykładach Epidemiologia chorób zakaźnych - podstawy prawne i wytyczne dotyczące zgłaszalności, podejrzeń i rozpoznanych chorób zakaźnych. Międzynarodowe przepisy zdrowotne (źródła informacji). Nowe zagrożenia czynnikami zakaźnymi. Okoliczności sprzyjające szerzeniu się chorób zakaźnych. S4 Nadzór epidemiologiczny: ogólna i szczegółowa charakterystyka w stosunku do wybranych chorób.

3 Higiena i medycyna pracy definicja higieny pracy i medycyny pracy, pojęcie choroby zawodowej i choroby związanej z wykonywaniem pracy, demonstracja listy chorób zawodowych, omówienie procedury rozpoznawania i zgłaszania chorób zawodowych, możliwości działań profilaktycznych w higienie i medycynie S5 pracy Σ Forma zajęć: ĆWICZENIA Liczba godzin Interpretacja wyników badań epidemiologicznych. Koncepcje bezwarunkowej i warunkowej zależności przyczynowo-skutkowej w opisie etiopatogenezy chorób. Postulaty Henle-Koch a i kryteria Hill a w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w epidemiologii. Definicja i przykłady ustrojowych (osobniczych) i C1 środowiskowych czynników ryzyka. Definicja i przykłady czynników zakłócających. Koncepcja ryzyka i jego miary (ryzyko bezwzględne, ryzyko względne i ryzyko przypisane narażeniu). Doniesienie naukowe - poszukiwanie błędów i czynników zakłócających w doniesieniu naukowym, obliczanie miar ryzyka oraz różnicy ryzyka, praktyczna interpretacja przedziału ufności Epidemiologia kliniczna definicja i zadania epidemiologii klinicznej, koncepcja i ustalanie wartości należnej. C Wiarygodność testów diagnostycznych, eksperymentalne badanie kliniczne, znamienność statystyczna a kliniczna wyniku. C C4 Epidemiologia analityczna - protokół badawczy, przygotowanie standardowego protokołu epidemiologicznego badania opisowego, przekrojowego, kohortowego, i kliniczno-referencyjnego. Interpretacja wyników badań. Epidemiologia środowiskowa - realizacja zadań praktycznych zmierzających do poznania aktualnych dowodów C5 rakotwórczości dla wskazanych czynników lub okoliczności wg IARC, do wykształcenia umiejętności interpretacji wyników biomonitoringu, a także prowadzenia i interpretacji procedury oceny ryzyka zdrowotnego Epidemiologia chorób zakaźnych - analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakażenia szerzące się drogą krwi: wzw B, wzw C, HIV/AIDS. C6 Szczegółowa analiza sytuacji w zakresie gruźlicy w Polsce i w wybranych krajach Europy. Zakażenia szpitalne metody badań stosowane w nadzorze epidemiologicznym zakażeń. Metody profilaktyki - standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładach opieki zdrowotnej. Kalendarz szczepień. C7 Badanie kwestionariuszowe - konstrukcja kwestionariusza badań oraz ocena jego wiarygodności Higiena i medycyna pracy - demonstracja listy chorób zawodowych, procedura rozpoznawania i zgłaszania C8 wybranych chorób zawodowych, możliwości działań profilaktycznych na praktycznych przykładach; epidemiologia chorób zawodowych i parazawodowych w Polsce Biostatystyka przykłady zastosowania i interpretacji wyników prostych testów statystycznej znamienności C9 różnic i zależności w medycznych badaniach naukowych. Σ 7. Stosowane narzędzia dydaktyczne 1. prezentacje multimedialne... Nr EK Epidemiologia opisowa realizacja zadań praktycznych w oparciu o dane zawarte w bazach danych: HFA-Db, krajowym rejestrze nowotworów, epimeldunkach w zakresie chorób zakaźnych, bazie chorobowości hospitalizowanej NIZP-PZH. Standaryzacja współczynników opisujacych stan zdrowia bezpośredni kontakt nauczyciela akademickiego ze studentami w trakcie realizacji przydzielonych zadań wraz z interaktywną dyskusją uzyskanych wyników lub poczynionych obserwacji konspekty zajęć i treści zadań przeznaczone do pracy własnej studenta, umieszczone na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii, dostępne dla każdego studenta po zalogowaniu Sposoby weryfikacji efektów kształcenia i sposoby oceny Sposoby weryfikacji Warunki zaliczenia

4 EK.W1 EK.W EK.W EK.W4 EK.W5 EK.W6 EK.W7

5 EK.W8 weryfikacja przez osobę prowadzącą umiejętności studenta w zakresie oceny problemów zdrowotnych populacji na podstawie wyników zadań przeznaczonych do pracy własnej studenta podczas EK.U1 zajęć ćwiczeniowych weryfikacja przez osobę prowadzącą umiejętności studenta w zakresie poprawności zbierania aktualnych informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych wraz z interpretacją trendów czasowych i zróżnicowania geograficznego EK.U podczas zajęć ćwiczeniowych EK.U EK.U4 EK.K1 EK.K EK.K 4. weryfikacja przez osobę prowadzącą umiejętności studenta w zakresie planowania badania epidemiologicznego poprzez dobór właściwego typu badania dla postawionego celu, konstrukcję badania i krytyczną ocenę uzyskanych wyników - praca w grupach - osobowych i dyskusja wyników na forum całej grupy weryfikacja przez osobę prowadzącą umiejętności studenta w zakresie krytycznego przeglądu doniesień naukowych wraz z dyskusją wyników - praca w zespołach osobowych i dyskusja na forum całej grupy weryfikacja przez prowadzącego zajęcia kwalifikacji studenta w zakresie umiejętności dochowania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta wraz z ochroną danych osobowych pozyskiwanych w trakcie badań epidemiologicznych - praca z kwestionariuszem badawczym weryfikacja umiejętności stałego dokształcania się poprzez ocenę studenta w zakresie wiedzy dostępnej w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii - weryfikacja umiejętności pracy w zespole kolegów z grupy poprzez ocenę aktywności studenta w poszczególnych pracach grupowych oraz umiejętność prowadzenia dyskusji Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Samodzielna praca studenta warunkiem zaliczenia jest przedstawienie przez studenta krótkiego raportu wraz z podsumowaniem wyników w trakcie zajęć ćwiczeniowych warunkiem zaliczenia jest potwierdzona praktycznie umiejętność pracy studenta ze wskazanymi bazami danych podczas zajęć ćwiczeniowych oraz krótkie sprawozdanie z uzyskanych wyników warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego dla ocenianej grupy, a także pozytywny wynik indywidualnego końcowego testu egzaminacyjnego warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego dla ocenianej grupy, a także pozytywny wynik indywidualnego końcowego testu egzaminacyjnego warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena kwestionariusza badawczego konstruowanego podczas zajęć ćwiczeniowych sprawdzenie umiejętności samokształcenia z wykorzystaniem formy e- testu egzaminacyjnego learningu warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego na zadane pytania, a także pozytywny wynik indywidualnego końcowego warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego podczas zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych odbywających się w grupach Przecietna ilość godzin na zrealizowanie aktywności udział w wykładach 8 udział w seminariach 10 udział w ćwiczeniach 7 Σ 45 przygotowanie do ćwiczeń 0 przygotowanie do zaliczenia 0 przygotowanie do egzaminu 15 Σ 15 Łącznia ilość godzin 60 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5. Sumaryczne wskażniki charakteryzujące przedmiot Liczba punktów ECTS, które student uzyskuje na zajęciach wymagajacych bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1

6 Liczba punktów ECTS, które student uzyskuje na zajęcaich o charakterze praktycznym 1 6. Literatura 6.1 Literatura podstawowa 1 Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T.: Podstawy epidemiologii. Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy. Łódź 00 Kolarzyk E. (red.): Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 008 Materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie internetowej Katedry ( 6. Literatura uzupełniająca Ustawa z dnia 5 grudnia 008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z dnia 0 1 grudnia 008 r.) konspekty zajęć umieszczone na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii dostępne dla każdego studenta po zalogowaniu 7. Formy oceny - szczegóły Na ocenę Na ocenę Na ocenę 4 Na ocenę 5 student bardzo dobrze zna podstawowych podstawowe podstawowe uwarunkowania stanu student zna podstawowe uwarunkowań stanu uwarunkowania stanu zdrowia jednostki i populacji, potrafi uwarunkowania stanu zdrowia zdrowia jednostki i zdrowia jednostki i je kontrolować w trakcie badania jednostki i populacji, zna system populacji, nie zna populacji, zna systemy epidemiologicznego, zna aktualnie klasyfikacji chorób ICD-10 klasyfikacji chorób i obowiązujące systemy klasyfikacji systemów klasyfikacji EK.W1 chorób metod pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, a także baz danych przydatnych dla oceny EK.W stanu zdrowia epidemiologii chorób zakaźnych i przewlekłych, nie zna sposobów zapobiegania ich występowaniu, nie zna roli nadzoru EK.W epidemiologicznego podstaw działań interwencyjnych wobec pojedynczych osób i grup EK.W4 społecznych student zna podstawowe metody pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, a także wie jakie są podstawowe bazy danych przydatne dla oceny stanu zdrowia populacji student orientuje się w epidemiologii chorób zakaźnych i przewlekłych, potrafi wymienić sposoby zapobiegania ich występowaniu oraz zna rolę nadzoru epidemiologicznego student zna podstawy działań interwencyjnych wobec pojedynczych osób i grup społecznych wie w jaki sposób z metody pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, a także umie korzystać z baz danych przydatnych epidemiologię chorób zakaźnych i przewlekłych, zna sposoby zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej historii choroby oraz dobrze wie jaką rolę spełnia student jest dobrze zorientowany w zakresie mozliwości działań interwencyjnych wobec pojedynczych chorób i potrafi dokonać student bardzo dobrze zna metody pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, biegle pracuje z bazami danych przydatnymi dla oceny stanu zdrowia populacji student jest doskonale zorientowany w epidemiologii chorób zakaźnych i przewlekłych w skali regionu, kraju i w skali globalnej, zna sposoby zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej historii choroby oraz doskonale zna rolę nadzoru epidemiologicznego w sprawowaniu kontroli i zapobieganiu chorobom zakaźnym student bardzo dobrze opanował podstawy działań interwencyjnych wobec pojedynczych osób i grup społecznych, potrafi zaplanować i wykonać takie działanie

7 zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty zgonu i karty zgłoszenia wybranych chorób EK.W7 student nie umie zinterpretować miar częstości występowania chorób i niepełnosprawności, nie potrafi prawidłowo EK.W8 ocenić sytuacji EK.U1 EK.U EK.U EK.U4 student nie potrafi ocenić problemów zdrowotnych wybranej populacji student nie potrafi zebrać informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych student nie potrafi zaplanować badania epidemiologicznego student nie umie dokonać krytycznego przeglądu doniesień naukowych i poddać interpretacji ich wyniki sposobów identyfikacji i badania czynników ryzyka, wad i zalet różnego typu badań epidemiologicznych oraz miar świadczących o obecności zależności EK.W5 przyczynowo- regulacji dotyczacych prowadzenia badań EK.W6 epidemiologicznych student zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, potrafi wymienić wady i zaletry różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności zależności przyczynowoskutkowej student wie jakie są regulacje dotyczące prowadzenia badań epidemiologicznych student zna podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty zgonu i karty zgłoszenia wybranych chorób student interpretuje w stopniu wystarczającym miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności, potrafi ocenić sytuację epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w kraju student w zadowalający sposób umie ocenić problemy zdrowotne wybranej populacji student potrafi zebrać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych w Polsce student zna typy badań epidemiologicznych i potrafi zaplanować proste badanie typu przekrojowego student w sposób dostateczny umie dokonać krytycznego przeglądu doniesień naukowychw języku polskim i poddać interpretacji ich wyniki sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, potrafi wymienić wady i zaletry różnego typu badań epidemiologicznych oraz zna i umie zinterpretować miary regulacje dotyczące prowadzenia badań epidemiologicznych zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty zgonu i karty zgłoszenia wybranych chorób, zna wady i zalety prowadzonej student dobrze interpretuje miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności, dobrze radzi sobie z oceną sytuacji student dobrze radzi sobie z oceną problemów zdrowotnych wybranej populacji - zna bazy danych student i dobrze potrfi z radzi nich sobie ze zbieraniem informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych w naszym kraju - zna student potrafi zaplanować badanie epidemiologiczne typu przekrojowego i kliniczno-kontrolnego student dobrze radzi sobie z krytycznym przeglądem doniesień naukowych w języku polskim i angielskim oraz zna zasady student bardzo dobrze umie zidentyfikować i ocenić czynniki ryzyka, potrafi kontrolować je na poziomie planowania badania i analizy danych, dobrze zna ograniczenia i zaletry różnego typu badań epidemiologicznych oraz zna i umie zinterpretować miary świadczące o obecności zależności przyczynowo-skutkowej student bardzo dobrze zna regulacje dotyczące prowadzenia badań epidemiologicznych i potrafi je zastosować w planowanym badaniu - student bardzo dobrze orientuje się w zakresie zalet i mankamentów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty zgonu i kart zgłoszenia wybranych chorób - potrafi przeprowadzić krytyczną dyskusję zebranych danych statystycznych w student prawidłowo interpretuje miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności oraz wie jakie są ich ograniczenia oraz zalety, doskonale ocenia sytuację epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w kraju i student jest doskonale przygotowany do oceny problemów zdrowotnych wybranej populacji - zna bazy danych, biegle je wykorzystuje i potrafi jasno sformułować wnioski student w stopniu bardzo dobrym opanował technikę zbierania informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych zarówno z baz polskich jak i międzynarodowych i świetnie radzi sobie z interpretacją uzyskanych danych student jest dobrze przygotowany do planowania i realizacji każdego z rodzajów badań epidemiologicznych student bardzo dobrze dokonuje krytycznego przeglądu doniesień naukowych zarówno w języku polskim jak i angielskim, a także umie zinterpretowaći ich wyniki

8 EK.K1 EK.K EK.K 8. Inne przydatne informacje o module/przedmiocie 8.1 zasad opisujących konieczność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta student nie posiada świadomości własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się student nie potrafi współpracować w grupie Liczebność grup student zna zasady opisujące konieczność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta student jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia się, korzysta z proponowanej formy e-learningu i wykonuje zadania powierzone przez prowadzącego zajęcia - student potrafi współpracować w zespole w zakresie powierzonych zajęć zasady opisujące konieczność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta - wie, że powinny być wykorzystywane seminaryjnych 17 ćwiczeniowych 4 podczas pracy nad student jest dobrze i systematycznie przygotowany na kolejne zajęcia seminaryjne i ćwiczeniowe, także z student dobrze odnajduje się w pracy grupowej, przejmuje zadania lidera grupy w momencie małej aktywności student bardzo dobrze zna zasady opisujące konieczność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta - umie je wykorzystać podczas pracy nad kwestionariuszem badawczym konstruowanym podczas zajęć ćwiczeniowych student jest bardzo dobrze przygotowany na kolejne zajęcia dydaktyczne a jego wiedza wykracza poza proponowane treści programowe zawarte w literaturze uzupełniającej student jest najczęściej liderem grupy, jest kreatywny, potrafi dyskutować, wykazuje umiejętność słuchania kolegów i potrafi zmienić zdanie, gdy kontrargumenty są do zaakceptowania 8. Miejsce odbywania się zajęć Miejsce i godziny konsultacji 8. Materiały do zajęć sala 1/1 oraz sala 401 zgodnie z regulaminem zajęć dostępnym na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1... Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów Higiena i epidemiologia hiep Prawne i organizacyjne aspekty medyczne (G) 4. Status modułu/przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1... Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów Higiena i epidemiologia hiep Prawne i organizacyjne aspekty medyczne (G) 4. Status modułu/przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. 2.. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów Zdrowie publiczne Prawne i organizacyjne aspekty medycyny (G) 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 18. 19. 0. Nr Nr 1. C C4 C5 1. Efekty kształcenia (EK) Nr EK LK_hiep_W01 LK_hiep_W0 LK_hiep_W0 LK_hiep_W04 KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1... Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. Nazwa modułu/przedmiotu 2. Kod modułu/przedmiotu. Przynależność do grupy przedmiotów 4. Status modułu/przedmiotu przedmiot obowiązkowy 5. 6. 7. 8. Poziom kształcenia Forma studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. 2.. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów Zdrowie publiczne zdpu Prawne i organizacyjne aspekty medycyny (G) 4. Status modułu/przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU . 2. 3. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia 6. 7. Forma studiów Profil kształcenia stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA przedmiotu: Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. 2.. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów INFORMATYKA TERŚCI PODSTAWOWE 4. Status modułu/przedmiotu OBOWIĄZKOWY 5. 6. 7. 8. Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA przedmiotu: Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. 2. 3. Przynależność do grupy przedmiotów 4. Status modułu/przedmiotu 5. 6. 7. 8. Język prowadzenia zajęć 9. Kierunek 10. 11. Semestr 12. Ilość realizowanych godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Higiena 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia kształcenia

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia kształcenia SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 Typ modułu do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ-RM-1-31B

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Demografia i epidemiologia

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Demografia i epidemiologia SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2022 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Demografia i epidemiologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Demografia i epidemiologia. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Demografia i epidemiologia. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2018-2020 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Demografia i epidemiologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU/SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU/SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU/SYLABUS Wydział Kierunek studiów Jednostka organizacyjna prowadząca kierunek Poziom kształcenia Forma studiów Profil kształcenia Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot Moduł / Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW_I_ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW_I_ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW_I_ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Higiena 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Demografia i epidemiologia. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Demografia i epidemiologia. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Demografia i epidemiologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku:

Bardziej szczegółowo

I nforma cje ogólne. Zdrowie Publiczne

I nforma cje ogólne. Zdrowie Publiczne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US ZROWIE PUBLICZN E I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Nie dotyczy

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Nie dotyczy S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Nazwa modułu: Moduł C - Higiena i epidemiologia Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU :Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. Zakład Zdrowia Publicznego KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Logopedia z fonoaudiologią Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej Zakład Zdrowia Publicznego moduł/przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego rok akad. 2017/2018 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/higiena

Karta modułu/higiena Karta modułu/higiena Informacje ogólne o module/przedmiocie. Poziom : studia pierwszego stopnia 1. Kierunek studiów: Kosmetologia 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: I 5. Semestr: II 6. Nazwa modułu/przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO ogólnoakademicki x praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO ogólnoakademicki x praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj modułu/ przedmiotu: Kształcenia ogólnego podstawowy kierunkowy/profilowy inny Język wykładowy: polski obcy

Rodzaj modułu/ przedmiotu: Kształcenia ogólnego podstawowy kierunkowy/profilowy inny Język wykładowy: polski obcy Załącznik do Uchwały RWNZ nr z dnia 30.01.2018 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Statystyka medyczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Statystyka medyczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne () Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia praktyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2021 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Cykl 16 Rok akademicki 2017/2018 Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Zakład Zdrowia Publicznego Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Załącznik nr 5b do Uchwały

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Metodologia badań naukowych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Metodologia badań naukowych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodologia badań naukowych Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Cykl 16 Rok akademicki 2017/2018 Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Zakład Zdrowia Publicznego Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Załącznik nr 5b do Uchwały

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU Diagnostyka laboratoryjna w pediatrii. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: 2018-2024 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Podstawy zdrowia publicznego, podstawy ekonomiki zdrowia

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Podstawy zdrowia publicznego, podstawy ekonomiki zdrowia Cykl 18 Rok akademicki 2018/2019 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Wykład 10 Seminarium - Ćwiczenia - Samokształcenie - Laboratorium - E-learning - Zajęcia praktyczne - Praktyki zawodowe -

Liczba godzin Wykład 10 Seminarium - Ćwiczenia - Samokształcenie - Laboratorium - E-learning - Zajęcia praktyczne - Praktyki zawodowe - Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne

I nforma c j e ogólne Załącznik Nr do Uchwały Nr S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Nazwa modułu Socjologia medycyny Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Promocja zdrowia jamy ustnej Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy G

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Promocja zdrowia jamy ustnej Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy G Sylabus Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Promocja zdrowia jamy ustnej Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy G Nazwa grupy Prawnoorganizacyjne podstawy medycyny Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin CYKL 16 ROK AKADEMICKI 2017/2018 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Liczba godzin CYKL 16 ROK AKADEMICKI 2017/2018 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. CYKL 16 ROK AKADEMICKI 2017/2018 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia Ergonomia i higiena pracy forma studiów: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo Medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Nazwa przedmiotu SOCJOLOGIA MEDYCYNY Kod przedmiotu WL_PRZED36 Poziom studiów Jednolite studia magisterskie Status przedmiotu Obligatoryjny Rok i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr /03 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek LOGOPEDIA z FONOAUDIOLOGIĄ Profil ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

/ dr n. med. Dominik Maślach

/ dr n. med. Dominik Maślach KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

/ dr n. med. Dominik Maślach dr n. med. Angelika Charkiewicz Podstawy zdrowia publicznego, epidemiologia

/ dr n. med. Dominik Maślach dr n. med. Angelika Charkiewicz Podstawy zdrowia publicznego, epidemiologia Cykl 16 rok akad. 2017/2018 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA I HIGIENA PRACY. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S

ERGONOMIA I HIGIENA PRACY. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Ogólny obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. ERGONOMIA I HIGIENA PRACY Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 219-6-25 21:11:11.742564, P-1-17-18 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Zakażenia szpitalne Kod P-1-5a,5 Status Do wyboru Wydział / Instytut

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Zdrowie publiczne Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Sylabus z modułu. [11] Higiena. Poznanie wpływu środowiska i jego czynników na zdrowie człowieka.

Sylabus z modułu. [11] Higiena. Poznanie wpływu środowiska i jego czynników na zdrowie człowieka. Sylabus z modułu [11] Higiena 1. Ogólne informacje o module Nazwa modułu HIGIENA Kod modułu 11 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa kierunku studiów Forma studiów Profil kształcenia Semestr Status modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Nauk o Zdrowiu Dietetyka x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Nauk o Zdrowiu Dietetyka x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Stacjonarne I stopnia Rok Semestr Jednostka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w działalności fizjoterapeutycznej

Ekonomia w działalności fizjoterapeutycznej KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS ydział Nauk o Zdrowiu FIZJOTERAPIA Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej Zakład Zdrowia Publicznego moduł/przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakłada Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakłada Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Cykl 13 Rok akademicki 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS ZDROWIE PUBLICZNE ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej Zakłada

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne ZDROWIE PUBLICZNE

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne ZDROWIE PUBLICZNE S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu ZDROWIE PUBLICZNE Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) dr hab. n. med. prof. UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska dr n. med.

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) dr hab. n. med. prof. UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska dr n. med. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU :Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa

Bardziej szczegółowo

[44C] Zapobieganie Zakażeniom

[44C] Zapobieganie Zakażeniom 1. Ogólne informacje o module Sylabus z modułu [44C] Zapobieganie Zakażeniom Nazwa modułu ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM Kod modułu Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa kierunku studiów Forma studiów Profil

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w pulmonologii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizjoterapia oparta na dowodach

Bardziej szczegółowo

I nforma cje ogólne. jednolite magisterskie * I stopnia II stopnia X stacjonarne/niestacjonarne (wybrać) rok 2, semestr I.

I nforma cje ogólne. jednolite magisterskie * I stopnia II stopnia X stacjonarne/niestacjonarne (wybrać) rok 2, semestr I. Załącznik Nr do Uchwały Nr S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Socjologia medycyny Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodologia badań naukowych Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Liczba godzin. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGNOZOWANIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Cykl 15 Rok akademicki 2017/18 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RWNZ nr z dnia Liczba godzin

Załącznik do Uchwały RWNZ nr z dnia Liczba godzin Załącznik do Uchwały RWNZ nr z dnia 30.01.2018 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Zakład Chemii Rolniczej - Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym,

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Zakład Chemii Rolniczej - Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Cykl 16 Rok akademicki 2017/2018 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu. Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu. Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Załącznik nr b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 0.0.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia ZDROWIE PUBLICZNE ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Nie dotyczy. zaliczenie na ocenę: opisowe i testowe

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Nie dotyczy. zaliczenie na ocenę: opisowe i testowe S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Nazwa modułu/przedmiotu: Moduł D - Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych Rodzaj modułu/przedmiotu Obowiązkowy Wydział PUM Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo