Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, o opiece profilaktycznej nad kobietami, o leczonych w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach leczenia uzależnień, pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, koordynowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego: - MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, - MZ-12 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, - MZ-14 Sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, - MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, 2. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach w województwie kujawskopomorskim udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, w Polsce wykorzystano dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie ( 3. Dane statystyczne o leczonych w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach leczenia uzależnień w Polsce w latach udostępnił Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 4. Dane o zgonach i liczbie ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego ( 5. Dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory pochodzą z raportów sporządzonych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Chorób Nowotworowych przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ( 6. Publikacje i opracowania: - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007", Warszawa 2007 (Rok LXVII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008", Warszawa 2008 (Rok LXVIII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009", Warszawa 2009 (Rok LXIX), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010", Warszawa 2010 (Rok LXX), - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny: biuletyny za lata Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce po uaktualnieniu ( - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc: biuletyny za lata Gruźlica w Polsce ( - Instytut Psychiatrii i Neurologii: roczniki za lata Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej. Rocznik Statystyczny - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Szczepienia ochronne w Polsce za lata , dane za 2010 r. przed uaktualnieniem (

4 Uwagi ogólne 1. Większość danych statystycznych prezentowanych w dziale nie obejmuje danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). Dane, które nie obejmują ww. resortów opatrzono dopiskiem resort zdrowia. 2. Zestawienia danych dokonano w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych bez względu na źródło finansowania tych świadczeń oraz w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 3. Dane statystyczne zawarte w tablicach mogą być niekompletne. Pomimo obowiązku statystycznego niektóre praktyki zawodów medycznych nie przekazały sprawozdań. 4. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób, u których stwierdzono schorzenia zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w latach ubiegłych. 5. Leczeni po raz pierwszy w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym. 6. Rozpoznanie zasadnicze jest to rozpoznanie choroby stanowiącej główny problem zdrowotny pacjenta powodujący zgłoszenie się po poradę lekarską. 7. Chorobowość jest to liczba chorych w stosunku do liczby ludności z tym, że do chorych zalicza się zarówno tych, którzy chorowali w roku sprawozdawczym jak i tych, którzy chorowali od dłuższego czasu (leczeni ogółem). 8. Zachorowalność (zapadalność) jest to liczba nowych zachorowań w okresie sprawozdawczym (nowych przypadków chorobowych) w stosunku do liczby ludności. 9. Jednostki chorobowe (rozpoznanie) podano według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), obowiązującej od r. 10. Krajowy Rejestr Chorób Nowotworowych gromadzi dane na podstawie sprawozdania MZ/N-1a Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego, która służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych (C00-C97 według ICD-10) i raka in situ (D00-D09) przez podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarskie. Kartę należy wypełniać przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z leczeniem lub postępem choroby oraz na podstawie karty zgonu jeżeli przyczyną był nowotwór złośliwy. 11. Liczba leczonych w poszczególnych rodzajach poradni zestawionych według powiatów odnosi się do osób leczonych w poradniach funkcjonujących na terenie danego powiatu. Mogą to być pacjenci zamieszkujący w tym powiecie jak również z innych powiatów. 12. W celu zminimalizowania błędów obliczanych wskaźników wynikających z prawa wyboru lekarza czy z braku poradni na terenie danego powiatu oraz dla odniesienia liczb bezwzględnych do liczby ludności na danym terenie, niektóre dane statystyczne zgrupowano dla 3 rejonów obejmujących powiaty leżące na obszarach dawnych województw: - rejon bydgoski powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński i miasto na prawach powiatu Bydgoszcz, - rejon toruński powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski i miasta na prawach powiatu: Toruń i Grudziądz, - rejon włocławski powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski i miasto na prawach powiatu Włocławek. 13. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców (np. 10 tys. ludności) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca. Współczynniki zgonów oraz współczynniki zachorowalności na nowotwory do 2009 r. przeliczono na podstawie liczby ludności zameldowanej na pobyt stały. Z uwagi na przyjętą przez GUS zmianę metodologii liczenia współczynników demograficznych dane od 2010 r. odniesiono do ludności faktycznej zbilansowanej w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku.

5 Wskaźniki wyliczone w oparciu o dane demograficzne za 2010 r. zostały skorygowane na podstawie przeliczonej liczby ludności (na bazie wyników NSP 2011) 15. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ogółem.

6 SYTUACJA ZDROWOTNA Analiza stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ma charakter wyłącznie statystyczny i odnosi się do faktów zarejestrowanych w placówkach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej. Analizie poddano negatywne mierniki zdrowia, tj. zachorowalność i chorobowość na choroby ujęte w obligatoryjnej publicznej sprawozdawczości statystycznej oraz umieralność. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort zdrowia Na koniec 2011 r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej było dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat, u których stwierdzono schorzenia, o osoby (1,9%) mniej niż w 2010 r. Wskaźnik na 10 tys. ludności tej grupy wiekowej w 2011 r. wyniósł (w 2010 r ). W 2011 r. najczęstszymi problemami zdrowotnymi były zniekształcenia kręgosłupa, na które chorowało dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat (w 2010 r ). U osób tej grupy wiekowej stwierdzono alergie (w 2010 r. u osób) a u zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (w 2010 r. u osób). Z powodu otyłości leczono osoby, o 239 osób więcej niż rok wcześniej. Spośród wszystkich leczonych w wieku 0 18 lat w 2011 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej po raz pierwszy schorzenia stwierdzili u osób wzrost o 5,3% w stosunku do 2010 r. Głównym powodem leczenia wśród tych pacjentów były alergie (4 014 osób), zniekształcenia kręgosłupa (3 241 osób) oraz zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (2 327 osób). Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort zdrowia Na koniec 2011 r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej było osób w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia, o osób (10,6%) więcej niż w 2010 r. i o osób (18,9%) więcej niż w 2009 r. Oznacza to, że na 10 tys. ludności tej grupy wiekowej przypadało średnio osób z różnymi schorzeniami (w 2010 r , w 2009 r osób). Podobnie jak w latach poprzednich, w 2011 r. najczęstszymi problemami zdrowotnymi były choroby układu krążenia, na które chorowało osób w wieku 19 lat i więcej (w 2010 r osoby, w 2009 r osób). U osób tej grupy wiekowej stwierdzono choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (w 2010 r. u , w 2009 r. u ) a u cukrzycę (w 2010 r. u , w 2009 r. u ). W porównaniu do 2010 r., w 2011 r. największy wzrost (o 31,4%) odnotowano w przypadku osób ze stwierdzonymi chorobami układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej, przewlekłymi chorobami układu trawiennego (wzrost o 23,3%) oraz nowotworami (wzrost o 22,5%). Spadek o 8,4% nastąpił w przypadku osób, u których stwierdzono przewlekłą chorobę reumatyczną. Spośród wszystkich leczonych w wieku 19 lat i więcej w 2011 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej po raz pierwszy stwierdzili schorzenia u osób, wzrost o 21,8% w stosunku do 2010 r. Głównymi powodami leczenia wśród tych pacjentów były: choroby układu krążenia (32,6%), choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (16,8%), przewlekłe choroby układu trawiennego (12,4%) oraz choroby obwodowego układu nerwowego (10,9%). Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia Według danych statystycznych udostępnionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy w 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano najwięcej zachorowań z powodu następujących chorób zakaźnych: grypy i podejrzeń zachorowań na grypę , ospy wietrznej , wirusowych zakażeń jelitowych (3 024), biegunek

7 i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 1 230, płonicy (szkarlatyny) oraz salmonelozy zatrucia pokarmowego 534. W 2011 r. zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę zarejestrowano , czyli o (53,7%) przypadków więcej niż w 2010 r. Wskaźnik zapadalności na 10 tys. ludności to 114,7 (w 2010 r. 74,6) i był niższy niż wskaźnik dla Polski 300,1 (w 2010 r. 143,1). Zachorowania dzieci w wieku 0 14 lat stanowiły 36,2% (w 2010 r. 38,1%, w 2009 r. 41,3%). Drugą jednostką chorobową pod względem liczby zachorowań była ospa wietrzna. W 2011 r. odnotowano o 19,9% zachorowań mniej niż w rok wcześniej ale nadal to jedna z najwyższych zapadalności wśród chorób zakaźnych. Zapadalność na ospę wietrzną na 10 tys. ludności województwa wyniosła 49,4 i była wyższa niż w Polsce 44,9. Najwyższa zapadalność wystąpiła w powiecie golubsko-dobrzyńskim 126,0 zachorowań na 10 tys. ludności powiatu, mogileńskim 70,8, żnińskim 66,9 i Włocławku 66,2. W 2011 r. zarejestrowano przypadki zachorowań na wirusowe zakażenie jelitowe, w tym (47,1%) zachorowań dotyczyło dzieci do lat 2. Zapadalność na 10 tys. ludności wyniosła 14,4. Najwyższe wskaźniki zachorowalności na 10 tys. ludności zarejestrowano w powiecie chełmińskim 25,2, Włocławku 23,7 i powiecie sępoleńskim 23,3. W 2011 r. zachorowań na płonicę (szkarlatynę) było o 25,6% więcej niż w 2010 r. Zapadalność na 10 tys. ludności wynosiła 5,5 i była wyższa niż dla Polski 4,7. Najwięcej zachorowań na 10 tys. ludności miasta lub powiatu zanotowano: w powiecie radziejowskim 11,8, sępoleńskim 8,9, Bydgoszczy 8,7 i w powiecie nakielskim 8,5. Inne problemy epidemiologiczne to ponad 3-krotny wzrost zachorowań na ksztusiec liczba zachorowań w 2011 r. wyniosła 145 a w 2010 r. 43; wzrost zachorowań na inne bakteryjne zatrucia pokarmowe liczba zachorowań 48, w 2010 r. 22 oraz różę 352 zachorowania, w 2010 r. 268 i różyczkę 257 zachorowań, w 2010 r W 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. odnotowano więcej zachorowań m.in. na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2 - wskaźnik na 10 tys. ludności wzrósł z 64,1 w 2010 r. do 96,8 w 2011 r. W 2011 r. zarejestrowano 46 nowo wykrytych zakażeń HIV, o 15 przypadków więcej niż w 2010 r. Zgłoszono również 6 przypadków AIDS (tyle samo co rok wcześniej). W porównaniu do 2010 r. w 2011 r. spadła m.in. liczba zachorowań na czerwonkę bakteryjną - w 2011 r. nie było żadnego przypadku a w 2010 r. 11 zachorowań, lambliozę z 529 przypadków do 173 (spadek o 67,3%), wirusowe zapalenie wątroby typu B ze 113 do 89 (o ponad 21%), ospę wietrzną z do (o ok. 20%),salmonellozy - zatrucia pokarmowe - z 613 do 534 (o ok. 13%), boreliozę z Lyme z 356 do 327 (o ponad 8%), świnkę ze 174 do 162 (o prawie 7%). Zachorowania na gruźlicę Według danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 377 przypadków zachorowań na gruźlicę, o 9 mniej niż w roku poprzednim. 70,3% zachorowań dotyczyło mężczyzn (w 2010 r. 68,1%). Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wyniosła w 2011 r. 1,80 na 10 tys. ludności i była niższa niż w Polsce 2,20. Nowych zachorowań na gruźlicę wszystkich postaci było 331 (współczynnik 1,58). Stanowiły one 87,8% ogółu zachorowań w 2011 r. Ponowne zachorowania było ich 46 (współczynnik 0,22) to 12,2% zarejestrowanych przypadków. Zachorowania na gruźlicę płuc stanowiły 92,8% wszystkich zachorowań. Wśród chorych zarejestrowanych w 2011 r. potwierdzenie bakteriologiczne diagnozy uzyskano u 330 osób (87,5%). Gruźlica płuc została potwierdzona bakteriologicznie u 315 osób, co stanowiło 90,0% zachorowań na gruźlicę płuc; gruźlica pozapłucna została potwierdzona bakteriologicznie u 15 osób, stanowiło to 55,6% zachorowań na gruźlicę pozapłucną. Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową resort zdrowia Liczba zachorowań na kiłę zarejestrowana w 2011 r. przez poradnie skórno-wenerologiczne województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 32, w tym 1 przypadek kiły wrodzonej (w 2010 r. 53 zachorowania na kiłę, w 2009 r. 48). Wskaźnik zachorowań na 10 tys. ludności województwa: w 2011 r. 0,15, w 2010 r. 0,25, w 2009 r. 0,23. W 2011 r. kiłę rozpoznano u 25 mężczyzn i 7 kobiet.

8 W 2011 r. zarejestrowano 30 zachorowań na rzeżączkę (w 2010 r. również 30, w 2009 r. 50). Wskaźnik zachorowań na 10 tys. ludności: w 2011 r. 0,14, w 2010 r. również 0,14, w 2009 r. 0,24. Na rzeżączkę w 2011 r. chorowało 25 mężczyzn i 5 kobiet. W 2011 r. u 48 pacjentów rozpoznano nierzeżączkowe nieżyty. Liczba tych osób wzrosła o 9% w porównaniu do 2010 r. U 61 osób stwierdzono kłykciny kończyste (w 2010 r. u 72 osób) a u 70 opryszczkę narządów płciowych (w 2010 r. u 10, w 2009 r. u 25). Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach terapii uzależnień resort zdrowia W 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim pod opieką poradni zdrowia psychicznego było osób, o 3,6 % więcej niż w 2010 r. i o 1 % więcej niż w 2009 r. Z powodu zaburzeń psychicznych (łącznie z uzależnieniami) leczono osoby, w tym leczeni po raz pierwszy osób stanowili 23,8% leczonych ogółem. Obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne dotyczyły 852 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2011 r. najwięcej leczonych było z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych 26,5% ogółu leczonych z zaburzeniami psychicznymi bez uzależnień, organiczne zaburzenia psychotyczne stanowiły problemy zdrowotne u 13,4% pacjentów, z powodu epizodów afektywnych leczyło się 11,2% osób, schizofrenia dotyczyła 10,3% leczonych, a z powodu depresji nawracających i zaburzeń dwubiegunowych 9,6% osób. Przeciętnie na 10 tys. mieszkańców województwa w 2011 r. z pomocy poradni zdrowia psychicznego skorzystały 393 osoby, w tym 381 osób z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień), (4,1/10 tys. to obserwacje stanu psychicznego i jw.). W poradniach terapii uzależnień od alkoholu w 2011 r. leczyło się osób, o 8,3% mniej niż rok wcześniej i o 0,9% mniej niż w 2009 r.; z tego osób to pacjenci z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem, 261 osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, a 586 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień). Obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne dotyczyły 941 osób. Spośród osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z używaniem alkoholu leczonych po raz pierwszy było (43,3%). Wskaźniki chorobowości i zachorowalności w tej grupie chorób osiągnęły wartości odpowiednio 38,0 i 16,4 na 10 tys. mieszkańców regionu (w 2010 r. 41,5 i 16,3). Głównym powodem leczenia się w tej poradni był zespół uzależnienia od alkoholu osób (o 10% mniej niż w 2010 r.), z których po raz pierwszy do poradni zgłosiło się osób (o 1% mniej niż w 2010 r.). W poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w 2011 r. leczyły się osoby, o 7,9% mniej niż rok wcześniej. Leczonych po raz pierwszy było 686 osób (59,5%). Wskaźniki chorobowości i zachorowalności w tej grupie chorób osiągnęły wartości odpowiednio 5,5 i 3,3 na 10 tys. mieszkańców regionu (w 2010 r. 6,0 i 3,8). Spośród rozpoznań większość stanowił zespół uzależnienia od środków psychoaktywnych 83%. Zgony według płci, wieku i przyczyn Ogólna liczba zgonów w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. wyniosła , co oznacza spadek o 3,9% (790 przypadków) w stosunku do roku ubiegłego. W 2010 r. w grupie 20- i 30-latków głównym powodem zgonów były przyczyny zewnętrzne, tj. wypadki, samookaleczenia, przestępstwa, itp. (odpowiednio 67,3% i 39,3%), w tym ok. 90,0% to zgony mężczyzn. Głównymi przyczynami zgonów 40-latków były nowotwory i choroby układu krążenia (25,7% i 26,4%). Podobnie w grupie 50-latków: nowotwory stanowiły przyczynę zgonów 38,3,5% osób, a choroby układu krążenia 30,0%; 79,2% 40-latków i 74,2% 50-latków zmarłych z powodu chorób układu krążenia to mężczyźni. Zarówno w 2011 r., jak i w 2010 r. wśród zgonów przedwczesnych (do 60 roku życia) ponad 70% stanowiły zgony mężczyzn. W 2011 r. zmarło 126 niemowląt (o 5 mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło nieco ponad 0,6% zgonów ogółem. Największy odsetek stanowiła wczesna umieralność niemowląt (od 0 do 27 dnia życia) 74,6% (94 przypadki) wszystkich zgonów niemowląt (w 2010 r. 85, tj. 64,9%).

9 Ogólny współczynnik zgonów niemowląt w województwie wzrósł z 58,0 w 2010 r. do 60,1 na 10 tys. urodzeń żywych w 2011 r. i jest znacznie wyższy od współczynnika zgonów niemowląt obliczonego dla Polski (47,3). Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ W 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano zachorowań na nowotwory złośliwe i in situ, (wzrost o 2% w porównaniu do 2009 r.). Od 2006 r. obserwuje się stały wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. Współczynnik zachorowalności na nowotwory dla województwa w 2010 r. (38,7 na 10 tys. ludności) był wyższy niż dla Polski (36,5). Współczynnik zachorowalności w województwie był minimalnie wyższy dla mężczyzn (38,8) niż dla kobiet (38,6). Najczęstsze zachorowania na nowotwory u mężczyzn: oskrzela i płuca (8,7 zachorowań na 10 tys. mężczyzn), gruczoł krokowy (5,1), pęcherz moczowy (3,2), jelito grube (2,7). U kobiet najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory piersi (8,0 zachorowań na 10 tys. kobiet), oskrzela i płuca (3,8), trzon macicy (3,2), jajnik (2,3) i jelito grube (2,3). Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w powiatach mieściły się w 2010 r. w zakresie od 23,6 do 55,0 zarejestrowanych zachorowań na 10 tys. ludności powiatu. Najwyższe występowały (tak jak w poprzednim roku) w Bydgoszczy 55,0, Włocławku 44,9, powiecie inowrocławskim 42,2 i radziejowskim 41,8 i były wyższe niż średnia dla całego województwa 38,7 zachorowań na 10 tys. ludności. Najniższe natomiast w powiatach: toruńskim 23,6, grudziądzkim 26,5 i lipnowskim 26,0. Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych i in situ w województwie kujawskopomorskim w 2010 r. wynosiła (wzrost o 2,2% w porównaniu do 2009 r). Współczynnik zgonów na nowotwory dla województwa w 2010 r. (27,3 na 10 tys. ludności) był wyższy niż dla Polski (24,0). Współczynnik zgonów w województwie był wyższy dla mężczyzn (30,9) niż dla kobiet (24,0). Główne przyczyny zgonów z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn w 2010 r.: oskrzela i płuca (10,3 zgony na 10 tys. mężczyzn), jelito grube (2,3), gruczoł krokowy (2,2), żołądek (2,1). Wśród kobiet główne przyczyny zgonów z powodu nowotworów złośliwych to: oskrzela i płuca (4,1 zgony na 10 tys. kobiet), sutek (2,8), jelito grube (2,1). Współczynniki zgonów z powodu nowotworów złośliwych i in situ w powiatach mieściły się w 2010 r. w zakresie od 21,4 do 32,7 zgonów na 10 tys. ludności powiatu. Najwyższe (tak jak w poprzednich latach) występowały w powiecie radziejowskim 32,7, w Grudziądzu 31,5, w Bydgoszczy 30,9, i powiecie aleksandrowskim 30,7. Najniższe natomiast w powiecie sępoleńskim 20,4, bydgoskim 21,0, i żnińskim 21,8. W 2010 r. wskaźnik zachorowań w województwie kujawsko-pomorskim z powodu nowotworów trzonu macicy i jajnika na 10 tys. kobiet był najwyższy w kraju. (trzon macicy: województwo 3,2, Polska 2,6; jajnik: województwo 2,3, Polska 1,8). Drugie miejsce w rankingu województw miało kujawsko-pomorskie z powodu zachorowalności na nowotwory szyjki macicy (województwo 2,1, Polska 1,5). Na tle Polaki w 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie miało najwyższy wskaźnik pod względem umieralności ogólnej na nowotwory złośliwe wśród kobiet (województwo 24,0 zgony na 10 tys. kobiet; Polska 20,5) oraz 2 miejsce wśród mężczyzn (województwo 30,9; Polska 27,8). Pod względem umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuca kujawskopomorskie zajmuje 1 miejsce zarówno wśród mężczyzn (województwo - 10,3; Polska 8,7) jak i kobiet. (województwo - 4,1; Polska 3,1) Najwyższy w kraju w 2010 r. wskaźnik zgonów z powodu nowotworów jelita grubego wśród kobiet był w województwie kujawsko-pomorskim (2,1, Polska 1,7). Drugie miejsce w rankingu województw miało kujawsko-pomorskie wśród mężczyzn z powodu umieralności na nowotwory jelita grubego (województwo 2,3, Polska 2,0).

10 Tabl Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi zdrowymi w wieku do lat 3 według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. - resort zdrowia Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Województwo po raz pierwszy (pierwsza porada w życiu dziecka) razem w 1 roku do 1 życia miesiąca Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym z tego w wieku z tego w wieku do 14 dnia od 2 do 4 tygodnia 1-11 miesięcy po raz następny razem do 3 lat w tym w wieku do 1 roku Procentowy udział udzielonych porad po raz pierwszy dzieciom do 1 miesiąca w liczbie dzieci do 1 roku życia 1/ liczby liczby liczby liczby liczby liczby liczby % ,3 79,7 43,8 35,9 5, ,4 84,6 44,3 40,3 5, ,7 81,5 44,9 36,5 5, ,9 78,5 43,6 35,0 5, ,7 81,0 45,5 35,6 5,3 1 aleksandrowski ,0 90,4 84,6 5,8 5,1 2 brodnicki ,0 84,2 50,0 34,2 5,1 3 Bydgoszcz ,3 4 bydgoski ,7 85,5 36,7 48,8 4,9 5 chełmiński ,8 76,7 41,6 35,1 6,2 6 golubsko-dobrz ,6 84,0 49,9 34,1 4,6 7 Grudziądz ,1 8 grudziądzki ,9 70,6 40,1 30,5 4,9 9 inowrocławski ,4 77,3 31,5 45,8 5,2 10 lipnowski ,6 70,4 63,6 6,9 4,6 11 mogileński ,1 48,7 20,2 28,5 3,6 12 nakielski ,9 66,7 46,7 20,0 4,7 13 radziejowski ,0 91,4 71,7 19,7 5,2 14 rypiński ,5 115,6 84,6 31,1 5,5 15 sępoleński ,5 72,4 33,5 38,9 4,9 16 świecki ,0 78,5 42,4 36,2 5,1 17 Toruń ,9 18 toruński ,2 81,6 43,1 38,5 6,9 19 tucholski ,9 86,0 22,3 63,7 4,6 20 wąbrzeski ,3 109,8 42,5 67,3 6,1 21 Włocławek ,6 22 włocławski ,7 86,7 68,3 18,4 5,3 23 żniński ,2 70,1 42,8 27,3 5,1 1/ Liczba dzieci do 1 roku życia według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu / do 1 miesiąca z tego w wieku do 14 dnia od 2 do 4 tygodnia Średnia liczba porad przypadająca na 1 dziecko do 1 roku życia 2/ Iloraz sumy liczby porad udzielonych przez lekarzy po raz pierwszy i po raz następny dzieciom zdrowym w wieku do 1 roku i liczby urodzeń żywych w danym powiecie. Źródło: sprawozdanie MZ-11. Tabl Wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi zdrowymi w wieku do 1 roku w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Lata Wskaźnik wczesnego objęcia opieką lekarską dzieci zdrowych w wieku do 1 miesiąca (w %) 1/ Wskaźnik objęcia opieką lekarską dzieci zdrowych w 1 roku życia (w %) 2/ ,5 80,6 91,0 92, ,0 81,3 95,1 95, ,0 97,2 1/ Iloraz liczby porad udzielonych po raz pierwszy przez lekarzy dzieciom zdrowym w wieku do 1 miesiąca x 100 i liczby urodzeń żywych. 2/ Iloraz liczby porad udzielonych przez lekarzy po raz pierwszy dzieciom zdrowym w wieku do 1 roku x 100 i liczby urodzeń żywych.

11 Tabl Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. - resort zdrowia Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Liczba dzieci i młodzieży podlegających badaniu Liczba dzieci i młodzieży zbadanych w wieku lat 1/ w wieku lat 1/ / / Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Wiek / klasa: 2 lata, 4 lata, 6 lat / klasa "0", 10 lat / klasa III, 13 lat / I klasa gimnazjum, 16 lat / I klasa szkoły ponadgimnazjalnej, lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej. Źródło: sprawozdanie MZ-11.

12 Tabl Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. - resort zdrowia (dok.) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Województwo Z liczby dzieci i młodzieży zbadanych - uczniowie zbadani na terenie szkoły Procentowy udział liczby dzieci i młodzieży zbadanych w liczbie dzieci i młodzieży podlegających badaniu w wieku lat 1/ w wieku lat 1/ / / ,1 75,6 88,6 88,8 86,6 73,8 61, ,1 75,8 88,9 87,9 85,0 73,5 62, ,9 76,5 89,2 87,0 84,7 73,7 61, ,1 74,5 84,5 84,5 83,7 72,1 58, ,4 74,9 88,9 86,8 84,3 74,3 61,3 1 aleksandrowski ,7 98,9 100,0 98,9 95,7 91,7 84,8 2 brodnicki ,5 86,4 98,2 97,0 95,8 91,3 89,3 3 bydgoski ,7 56,1 91,8 91,4 82,0 66,2 60,6 4 chełmiński ,2 76,0 94,9 91,7 86,2 82,4 86,5 5 golubsko-dobrz ,0 81,9 92,9 84,5 78,7 87,2 81,6 6 grudziądzki ,4 94,7 96,4 91,5 95,9 94,0 65,1 7 inowrocławski ,8 79,9 86,3 89,1 87,5 68,9 64,6 8 lipnowski ,0 94,7 91,5 90,8 92,0 89,6 74,9 9 mogileński ,5 76,7 96,4 93,5 92,6 65,1 71,5 10 nakielski ,5 75,1 93,5 91,7 78,5 68,1 46,5 11 radziejowski ,9 90,1 90,3 91,4 96,3 56,3 46,3 12 rypiński ,2 95,1 94,3 90,5 84,8 86,3 61,1 13 sępoleński ,8 80,6 71,1 85,1 79,5 80,4 70,4 14 świecki ,5 80,9 94,3 93,4 94,7 85,7 76,7 15 toruński ,4 79,8 91,2 90,3 86,2 72,0 53,5 16 tucholski ,8 55,2 97,2 94,8 89,7 62,2 55,4 17 wąbrzeski ,8 93,4 94,8 93,8 89,3 74,3 65,5 18 włocławski ,2 80,6 87,7 89,0 84,2 83,5 58,1 19 żniński ,3 78,5 95,7 95,3 96,8 78,8 79,3 20 Bydgoszcz ,9 54,7 76,3 73,6 76,1 63,7 42,5 21 Grudziądz ,3 79,1 93,8 93,1 85,4 84,9 80,2 22 Toruń ,1 82,6 88,9 73,4 66,0 59,3 53,9 23 Włocławek ,6 49,9 79,6 78,3 81,3 82,5 44,8 100% 80% 60% Struktura procentowa dzieci i młodzieży zbadanych i niezbadanych w ramach profilaktycznych badań lekarskich w woj. kujawsko-pomorskim w 2011 r. - resort zdrowia 16,6% 25,1% 11,1% 13,2% 15,7% 25,7% 38,7% Niezbadani Zbadani 40% 20% 83,4% 74,9% 88,9% 86,8% 84,3% 74,3% 61,3% 0% 2 lata 4 lata 6 lat 10 lat 13 lat 16 lat 18/19 lat

13 Tabl Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Liczby bezwzględne O g ó ł e m 1/ Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) dychawica oskrzelowa (J45) Alergie pokarmowe (K52.2) skórne (L27.2) Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) układu nerwowego (Q00-Q07) układu krążenia (Q20-Q28) Wady narządów płciowych (Q50-Q56) rozwojowe aberracje chromosomowe (Q90-Q99) inne Zaburzenia rozwoju (R62) fizycznego (R62.8) w tym : psychomotorycznego (R62.0) Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 2/ Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 1/ roku / Liczba osób ze schorzeniami, każda osoba wykazana jeden raz bez względu na liczbę schorzeń. Osoby, u których stwierdzono wiecej niż jedno schorzenie wykazano przy odpowiednich rozpoznaniach. 2/ Wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem z tego w wieku lat Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym Struktura procentowa schorzeń u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy poz w woj. kujawsko-pomorskim w dniu r. - resort zdrowia Pacjenci z innymi schorzeniami; 28,2% Zniekształcenia kręgosłupa; 18,0% Alergie pokarmowe; 4,1% Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka; 16,6% Alergie skórne; 4,8% Wady rozwojowe; 5,7% Zaburzenia rozwoju; 5,8% Otyłość; 7,8% Dychawica oskrzelowa; 9,0%

14 Tabl Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Wskaźniki na 10 tys. ludności danej grupy wiekowej O g ó ł e m Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) Alergie Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem z tego w wieku lat Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku , , , , , ,2 360, , , , , , ,4 354, , , , , , ,5 323, , , , , , ,1 365, , , , , , ,9 391,4 14,1 9,2 13,3 13,6 14,0 18,4 3,6 79,6 180,0 128,4 56,4 43,3 52,9 24,1 46,4 12,5 25,0 30,9 55,5 83,9 11,4 20,1 2,1 5,6 14,5 30,4 33,3 4,9 0,4 0,4 0,2-1,1 0,1 0,1 215,5 36,8 142,3 204,9 315,1 271,1 36,9 2,1 1,8 1,1 0,6 2,5 3,7 0,6 65,2 11,7 42,8 47,8 92,4 98,5 6,9 48,5 8,2 33,2 43,9 67,2 66,4 7,1 29,3 12,3 31,0 27,2 35,1 35,6 2,6 456,8 29,1 190,4 402,1 707,8 646,1 54,5 39,5 2,8 7,5 14,5 44,9 96,5 8,8 dychawica oskrzelowa (J45) 247,7 97,1 265,1 349,4 291,2 193,1 46,9 pokarmowe (K52.2) 112,5 288,4 221,0 81,9 57,4 36,7 21,7 skórne (L27.2) 132,2 252,4 222,5 113,6 93,1 72,2 25,3 495,8 7,4 81,9 461,7 844,0 669,4 75,8 60,0 48,8 77,9 60,9 62,4 56,1 10,4 układu nerwowego (Q00-Q07) 20,5 10,5 31,9 22,6 21,9 18,2 2,5 układu krążenia (Q20-Q28) 84,2 124,6 127,7 75,7 70,9 60,5 13,5 narządów płciowych (Q50-Q56) 22,9 27,9 59,9 31,2 13,7 4,4 4,0 aberracje chromosomowe (Q90-Q99) 11,8 8,9 16,3 14,5 11,4 9,3 1,3 inne 18,7 24,8 28,5 19,4 17,3 11,3 3,3 158,8 93,3 151,9 165,7 204,1 150,4 22,8 fizycznego (R62.8) 129,1 42,0 93,9 140,4 181,4 136,0 16,2 psychomotorycznego (R62.0) 21,4 35,1 54,3 17,2 14,2 9,2 3,7 Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Wady rozwojowe Zaburzenia rozwoju (R62) w tym : Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 1/ Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 1/ Wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. 20,0 7,0 13,9 18,5 24,2 28,3 1,3 352,7 156,3 230,2 444,0 455,5 339,3 53, ,8 Schorzenia u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u których stwierdzono schorzenia w poz w woj. kujawsko-pomorskim w dniu r. - resort zdrowia - wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat 456,8 ogółem po raz pierwszy w danym roku ,8 247,7 215,5 158,8 158,0 132,2 112,5 54,5 46,9 36,9 22,8 24,7 25,3 21,7 0 Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Dychawica oskrzelowa Otyłość Zaburzenia rozwoju Wady rozwojowe Alergie skórne Alergie pokarmowe

15 Tabl Procentowy udział dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w liczbie ludności danej grupy wiekowej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem roku ,0 12,5 20,9 23,4 31,0 24,0 3, ,1 12,5 22,6 24,0 30,8 24,3 3,5 O g ó ł e m ,3 11,3 19,6 24,0 30,2 24,2 3, ,7 10,8 17,6 22,9 30,1 24,7 3, ,6 12,7 18,6 22,8 30,4 26,3 3,9 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) 0,14 0,09 0,13 0,14 0,14 0,18 0,04 Niedokrwistości (D50-D59) 0,80 1,80 1,28 0,56 0,43 0,53 0,24 Choroby tarczycy (E00-E07) 0,46 0,12 0,25 0,31 0,56 0,84 0,11 Cukrzyca (E10-E14) 0,20 0,02 0,06 0,15 0,30 0,33 0,05 Niedożywienie (E40-E46) 0,00 0,00 0,00-0,01 0,00 0,00 Otyłość (E65-E68) 2,16 0,37 1,42 2,05 3,15 2,71 0,37 Zaburzenia odżywiania (F50) 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 0,65 0,12 0,43 0,48 0,92 0,99 0,07 Padaczka (G40) 0,48 0,08 0,33 0,44 0,67 0,66 0,07 Dziecięce porażenie mózgowe (G80) 0,29 0,12 0,31 0,27 0,35 0,36 0,03 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) 4,57 0,29 1,90 4,02 7,08 6,46 0,54 Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) 0,40 0,03 0,07 0,15 0,45 0,97 0,09 dychawica oskrzelowa (J45) 2,48 0,97 2,65 3,49 2,91 1,93 0,47 Alergie pokarmowe (K52.2) 1,13 2,88 2,21 0,82 0,57 0,37 0,22 skórne (L27.2) 1,32 2,52 2,22 1,14 0,93 0,72 0,25 Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Wady rozwojowe 4,96 0,07 0,82 4,62 8,44 6,69 0,76 0,60 0,49 0,78 0,61 0,62 0,56 0,10 układu nerwowego (Q00-Q07) 0,20 0,11 0,32 0,23 0,22 0,18 0,02 układu krążenia (Q20-Q28) 0,84 1,25 1,28 0,76 0,71 0,61 0,14 narządów płciowych (Q50-Q56) 0,23 0,28 0,60 0,31 0,14 0,04 0,04 aberracje chromosomowe (Q90-Q99) 0,12 0,09 0,16 0,15 0,11 0,09 0,01 inne 0,19 0,25 0,28 0,19 0,17 0,11 0,03 Zaburzenia rozwoju (R62) 1,59 0,93 1,52 1,66 2,04 1,50 0,23 w tym : fizycznego (R62.8) 1,29 0,42 0,94 1,40 1,81 1,36 0,16 psychomotorycznego (R62.0) 0,21 0,35 0,54 0,17 0,14 0,09 0,04 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 1/ 0,20 0,07 0,14 0,19 0,24 0,28 0,01 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 3,53 1,56 2,30 4,44 4,55 3,39 0,53 1/ Wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. z tego w wieku lat Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym Tabl Liczba ludności w wieku 0-18 lat według faktycznego miejsca zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. Razem w wieku 0-18 lat Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. z tego w wieku lat

16 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Lata Ogółem województwo brodnicki P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski O g ó ł e m 1/ Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) / Liczba osób ze schorzeniami, każda osoba wykazana jeden raz bez względu na liczbę schorzeń. Osoby, u których stwierdzono wiecej niż jedno schorzenie wykazano przy odpowiednich rozpoznaniach. Źródło: sprawozdanie MZ-11.

17 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (cd.) Liczby bezwzględne P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Lata rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek O g ó ł e m 1/ Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) / Liczba osób ze schorzeniami, każda osoba wykazana jeden raz bez względu na liczbę schorzeń. Osoby, u których stwierdzono wiecej niż jedno schorzenie wykazano przy odpowiednich rozpoznaniach. Źródło: sprawozdanie MZ-11.

18 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (cd.) Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Lata Ogółem województwo brodnicki P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) Alergie dychawica oskrzelowa (J45) pokarmowe (K52.2) skórne (L27.2) Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Źródło: sprawozdanie MZ-11.

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2010-2011. Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 304 10,43 7 557 16,99 w tym zatrucia pokar. (A02.0) 299 10,26 7 407 19,22

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Stan w dniu 31.12. 2012 Nazwa choroby woj. dolnośląskie 2 Polska 2 Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo