Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

2 Część I Charakterystyka Województwa

3 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo dzieli się na 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu oraz 144 gminy: 17 gmin miejskich,35 miejsko- wiejskich i 92 wiejskie. Na ich terenie znajdują się 52 miasta, największe to Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz. Województwo należy do słabo zalesionych 22,3 % ogólnej powierzchni (średnia krajowa 28,4%. Najsilniej zalesiona jest północna część województwa: powiaty tucholski 48,1% i świecki 35,5% oraz środkowa powiat bydgoski 41%. Najmniej lasów znajduje się na Kujawach posiadających urodzajne gleby: i tak powiat radziejowski 4,2% oraz ziemi chełmińskiej: powiaty- chełmiński 6,4% i wąbrzeski 6,8%. W południowej, uprzemysłowionej części regionu występuje kilka obszarów zagrożenia ekologicznego- wokół Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i Włocławka. Klimat województwa ma charakter przejściowy między chłodniejszym i wilgotniejszym klimatem północnej Polski a cieplejszym i suchszym środkowej Polski. Roczna suma opadów należy do najniższych w kraju i waha się od 580 mm na północnym wschodzie do 450 mm na południowym zachodzie. Województwo Kujawsko Pomorskie ma charakter przemysłowo rolniczy. Główne gałęzie przemysłu to: chemiczny ( w tym tworzyw i nawozów sztucznych, farb i lakierów, włókien chemicznych), spożywczy (w tym cukrowniczy, tłuszczowy, mięsny, owocowo warzywny), papierniczy (jeden z największych producentów papieru w kraju), drzewny (meblarski), elektrotechniczny, maszynowy, materiałów budowlanych (wapienniczy, cementowy), wydobycie soli. Największe ośrodki przemysłowe to: Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Włocławek, Świecie i Kruszwica. Rolnictwo jest dobrze rozwinięte. Przeważają gleby średnio urodzajne brunatne i bielicowe. Głównym surowcem mineralnym jest sól kamienna (kopalnie w Inowrocławia dostarczają około 40% produkcji soli w Polsce) oraz wapienie dla przemysłu cementowego. Eksploatowane są surowce budowlane (gliny, piaski i żwiry) i wody solankowe o właściwościach leczniczych: w Ciechocinku, Inowrocławiu i Wieńcu Zdroju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2002 r. na obszarze ,7 km 2 województwa kujawsko-pomorskiego (5,7 % ogólnej powierzchni Polski) zamieszkiwało osób (5,4 % ludności Polski). W roku 2001 liczbę ludności województwa określono na Znaczna różnica ( ) jest m.in. wynikiem zastosowania różnych metod obliczeniowych: dane demograficzne za rok 2002 zostały opracowane na podstawie wyników Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań z dnia r. oraz bilansów stanu i struktury ludności, natomiast za 2001 r. metodą szacunkowo-bilansową w oparciu o wyniki wcześniejszych spisów ludności. Zarówno pod względem liczby ludności jak i powierzchni województwo kujawskopomorskie zajmuje 10 miejsce w Polsce. 38,9 % ludności zamieszkiwało w czterech największych miastach regionu (miastach na prawach powiatu): Bydgoszczy (18,0 %), Toruniu (10,2 %), Włocławku (5,9 %) i Grudziądzu (4,8 %) łącznie osoby (w 2001 r ). Wśród powiatów ziemskich najwięcej ludności było w powiecie inowrocławskim , najmniej w powiecie wąbrzeskim osób. Średnia gęstość zaludnienia województwa wynosiła w 2002 r. 115 osób na 1 km 2 (w Polsce 122 osoby na 1 km 2 ) 8 pozycja w kraju. 2

4 Najwyższą gęstość zaludnienia (w osobach na 1 km 2 ) miały miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz 2.133, Toruń 1.820, Grudziądz i Włocławek oraz powiaty: inowrocławski 136 i aleksandrowski 116. Najmniejszą gęstość zaludnienia występuje w powiatach: tucholskim 44, sępoleńskim 52 i grudziądzkim 53. Na koniec 2002 r. ludność miejska w województwie stanowiła 62,1 % ludności ogółem, w kraju 61,7 %. Procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności poszczególnych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego był najwyższy w powiecie inowrocławskim 65,9 %, najniższy w powiecie grudziądzkim 13,7 %. W dniu r. kobiety stanowiły 51,7 % a mężczyźni 48,3 % ogólnej liczby ludności Stopień feminizacji w układzie miasto wieś: wśród populacji miast 52,7 % stanowiły kobiety, wśród mieszkańców wsi 50,0 %. Na 100 mężczyzn w mieście przypadało średnio 111 kobiet, na wsi 100 kobiet, przeciętnie w województwie 107 kobiet (w Polsce również 107). W 2002 r. w ruchu naturalnym ludności województwa zanotowano urodzenia żywe i zgonów, w tym 172 zgony niemowląt. Współczynnik urodzeń żywych na ludności osiągnął poziom 9,7, natomiast surowy współczynnik umieralności ogólnej na ludności województwa 9,2. Współczynnik zgonów niemowląt na urodzeń żywych kształtował się na poziomie 8,5. Współczynnik przyrostu naturalnego na ludności województwa wyniósł w 2002 r. 0,5. Ujemny przyrost naturalny wystąpił w powiecie aleksandrowskim (- 1,9) oraz w miastach: Grudziądzu (- 1,2) i Bydgoszczy (- 1,1). Najwyższy przyrost naturalny zanotowano w powiatach golubsko-dobrzyńskim (3,1) oraz toruńskim (2,6) i sępoleńskim (2,4). Na koniec 2002 r. w strukturze wiekowej ludności województwa odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0 17 lat (ludność w wieku przedprodukcyjnym) wyniósł 23,4 %. Ludność w wieku produkcyjnym (mężczyźni lata, kobiety lat) stanowiła 62,5 %, natomiast w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety od 60-go roku życia wyniósł w województwie 14,1 %. W układzie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego najwyższy procentowy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wystąpił w powiecie grudziądzkim 27,5 %, najniższy w mieście Bydgoszczy 19,5 %. Ludności w wieku produkcyjnym najwięcej było w miastach: Toruniu 66,6 % i Włocławku - 65,5 %, najmniej w powiatach radziejowskim i lipnowskim po 58,7 %. Ludność w wieku poprodukcyjnym miała największy udział w powiatach: radziejowskim 16,3 % i w mieście Bydgoszczy 16,0 %, najmniejszy w ziemskim powiecie bydgoskim 11,9 %. 3

5 A. Ogólna charakterystyka urodzeń i umieralności Urodzenia żywe Tabela 1. Współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto wieś rok 2002 rok 2001 Lp. Powiat kod terytorialny (pełny) ogółem w tym ogółem w tym miasto wieś miasto wieś Razem powiaty 9,7 8,8 11,3 10,0 9,0 12,1 (wojewodztwo) 1 aleksandrowski ,1 8,0 10,0 9,9 9,2 10,5 2 brodnicki ,0 9,2 12,4 11,1 10,0 11,8 3 bydgoski ,4 10,1 10,5 11,7 9,9 12,4 4 chełmiński ,1 9,7 11,9 10,9 9,1 12,1 5 golubskodobrzyński ,7 10,2 12,6 11,4 10,9 11,7 6 grudziądzki ,7 7,3 12,4 12,4 10,1 12,7 7 inowrocławski ,1 8,1 10,8 9,3 8,7 10,4 8 lipnowski ,0 8,9 12,0 11,9 9,7 12,9 9 mogileński ,3 7,8 10,3 10,1 9,1 10,8 10 nakielski ,0 10,3 11,6 11,3 10,9 11,7 11 radziejowski ,5 9,5 9,5 9,5 8,2 9,9 12 rypiński ,1 9,1 10,7 11,3 9,6 12,2 13 sępoleński ,6 9,6 11,4 11,2 9,6 12,3 14 świecki ,6 10,3 10,8 10,5 8,9 11,3 15 toruński ,7 10,9 11,9 11,7 10,9 11,9 16 tucholski ,5 8,8 12,6 12,0 10,3 12,7 17 wąbrzeski ,0 7,7 11,5 12,0 11,0 12,6 18 włocławski ,0 7,4 12,2 9,7 8,9 9,9 19 żniński ,8 9,5 11,8 10,3 9,8 10,7 20 m. Bydgoszcz ,3 8,3 x 8,4 8,4 x 21 m. Grudziądz ,9 8,9 x 9,1 9,1 x 22 m. Toruń ,6 8,6 x 9,4 9,4 x 23 m. Włocławek ,3 9,3 x 8,6 8,6 x Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy - na podstawie danych GUS udostępnionych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Najwyższy współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób w roku 2002 zanotowano w powiatach: golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, toruńskim. Natomiast najniższy w miastach: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń. 4

6 Urodzenia dzieci z niską masą urodzeniową Tabela 2. Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową poniżej 2500g, w tym poniżej 1000g na 1000 żywych urodzeń, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach rok 2002 rok 2001 Lp. Powiat kod TERYT (pełny) poniżej 2500 g. w tym poniżej 1000 g. poniżej 2500 g. w tym poniżej 1000 g Razem powiaty 66,3 5,7 64,6 4,7 (wojewodztwo) 1 aleksandrowski ,7 4,0 52,8 7,0 2 brodnicki ,0 13,2 54,4 3,5 3 bydgoski ,3 3,3 58,1 3,9 4 chełminski ,2 5,3 77,2 8,6 5 Golubsko-dobrzy ,7 7,5 64,5 5,7 6 grudziądzki ,6 8,8 63,1 4,1 7 inowrocławski ,6 7,3 68,6 4,4 8 lipnowski ,5 6,7 83,2 2,4 9 mogileński ,3 6,8 53,7 4,1 10 nakielski ,0 5,4 53,4 3,1 11 radziejowski ,0 9,7 84,9 4,7 12 rypiński ,5 4,3 68,6 5,7 13 sępoleński ,0 4,5 42,0 2,1 14 świecki ,7 7,7 74,3 2,8 15 toruński ,4 5,1 58,1 5,1 16 tucholski ,7 5,5 36,5 1,7 17 wąbrzeski ,7 2,8 77,8 9,2 18 włocławski ,1-66,7 1,2 19 żniński ,2 7,9 53,8 5,4 20 m. Bydgoszcz ,2 4,6 65,4 5,4 21 m. Grudziądz ,6 2,2 76,4 7,5 22 m. Toruń ,4 4,0 58,8 5,3 23 m. Włocławek ,0 8,0 82,6 5,6 Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy - na podstawie danych GUS udostępnionych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Najwyższy współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową na 1000 żywych urodzeń w roku 2002 zanotowano w powiatach: radziejowskim, golubsko-dobrzynskim, mogileńskim, wąbrzeskim. Natomiast najniższy w powiecie aleksandrowskim. W powiecie radziejowskim wysoki współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową odnotowany został również w roku

7 Zgony w poszczególnych powiatach Tabela 3. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto - wieś rok 2002 rok 2001 Lp. Powiat kod TERYT (pełny) ogółem w tym ogółem w tym miasto wieś miasto wieś Razem powiaty (wojewodztwo) 91,9 90,2 94,6 91,0 89,7 93,0 1 aleksandrowski ,0 104,1 115,0 112,4 109,7 114,9 2 brodnicki ,7 92,9 94,3 86,8 89,3 84,9 3 bydgoski ,8 85,9 80,1 80,4 82,2 79,6 4 chełmiński ,9 97,5 89,8 96,8 105,0 91,1 5 golubskodobrzyński ,8 68,3 96,5 87,8 81,9 91,3 6 grudziądzki ,1 111,0 93,8 92,4 78,3 94,5 7 inowrocławski ,5 87,1 97,0 91,0 90,7 91,7 8 lipnowski ,2 98,3 101,1 98,6 82,1 106,1 9 mogileński ,2 101,3 89,5 101,2 107,0 97,3 10 nakielski ,5 90,2 76,3 85,9 88,6 83,7 11 radziejowski ,5 87,9 108,4 101,9 106,6 100,3 12 rypiński ,6 81,3 113,2 95,8 94,0 96,9 13 sępoleński ,7 85,1 81,0 80,8 87,3 76,3 14 świecki ,1 82,0 89,6 86,9 79,1 90,9 15 toruński ,5 105,8 88,2 90,4 98,6 88,6 16 tucholski ,8 81,4 101,6 83,4 78,4 85,4 17 wąbrzeski ,0 87,5 88,4 85,8 84,5 86,6 18 włocławski ,0 112,8 108,1 111,1 114,3 110,3 19 żniński ,8 87,3 95,3 91,7 88,8 94,1 20 m. Bydgoszcz ,4 93,4 x 89,9 89,9 x 21 m. Grudziądz ,8 100,8 x 101,1 101,1 x 22 m. Toruń ,6 80,6 x 82,7 82,7 x 23 m. Włocławek ,5 87,5 x 84,1 84,1 x Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy - na podstawie danych GUS udostępnionych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Najwyższy współczynnik zgonów na osób w roku 2002 odnotowano w powiatach: aleksandrowskim, włocławskim, radziejowskim, rypińskim, lipnowskim, mieście Grudziądzu. W powiatach tych wysoki współczynnik umieralności utrzymuje się od 1999 r. Na terenie powiatu aleksandrowskiego znajduje się gmina Zakrzewo, która charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem umieralności w całym województwie 15,89. Jednak jest to gmina niewielka (3,8 tys. ludnosci), a na jej terenie zlokalizowany jest duży Dom Opieki Społecznej, co niewatpliwie ma znaczący wpływ na wysokość współczynnika Niski współczynnik zgonów utrzymujący się od 1999 roku odnotowano w mieście Toruniu i powiecie bydgoskim. 6

8 Tabela 4. Zgony według wieku i płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wiek zmarłych w latach Zgony w liczbach bezwzględnych ogółem mężczyźni kobiety Polska ,87 9,52 9,40 9,40 10,86 10,41 10,28 10,35 8,93 8,69 8,57 8,51 Województwo ,58 9,38 9,10 9,19 10,50 10,09 9,88 10,03 8,70 8,71 8,36 8, ,77 0,66 0,68 0,66 0,87 0,71 0,73 0,75 0,67 0,59 0,57 0, ,52 0,51 0,51 0,46 0,79 0,63 0,70 0,71 0,23 0,38 0,31 0, ,86 0,61 0,74 0,67 1,25 1,02 1,21 1,24 0,45 0,17 0,24 0, ,96 0,85 0,78 0,80 1,41 1,31 1,23 1,26 0,49 0,38 0,32 0, ,33 1,21 1,09 1,09 2,14 1,96 1,64 1,67 0,51 0,45 0,52 0, ,97 1,75 1,65 1,81 3,02 2,62 2,69 2,82 0,93 0,88 0,62 0, ,47 3,10 2,99 3,00 5,26 4,38 4,29 4,58 1,70 1,83 1,72 1, ,59 5,04 4,88 4,96 8,15 7,33 6,68 6,76 3,14 2,84 3,14 2, ,17 8,09 7,51 7,78 12,17 11,45 10,74 10,52 4,48 5,00 4,55 5, ,56 11,82 11,22 11,63 20,55 17,23 15,58 14,31 7,42 7,06 7,38 7, ,83 17,33 17,19 16,29 28,64 26,02 26,28 26,70 10,79 10,24 9,75 9, ,20 26,21 26,09 24,41 41,58 39,17 38,49 39,08 17,99 16,36 16,69 13, ,35 41,60 38,96 37,90 55,34 58,46 54,94 53,88 30,82 30,61 28,30 28, ,99 61,89 58,16 56,96 85,11 82,07 81,29 80,81 52,91 51,38 46,12 51, ,00 97,66 92,55 92,21 123,81 121,32 113,16 105,72 89,69 87,27 83,36 101,55 85 i więcej ,87 197,62 184,16 180,23 204,85 212,28 199,26 213,91 185,75 192,34 178,72 173,09 ogółem Współczynniki na 1000 ludności (danej płci) mężczyźni kobiety Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. 8

9 Zgony według płci i wieku Ogólna liczba zgonów w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 r. wynosiła i była niższa o 102 przypadki w stosunku do roku ubiegłego. Zgony niemowląt w 2002 r. 172 (w 2001 r. o 2 więcej) stanowiły, podobnie jak w roku poprzednim, 0,9 % zgonów ogółem. 57,6 % stanowiły zgony chłopców (w 2001 r. 55,7 %). Najwięcej zmarło niemowląt w okresie 0 27 dni życia 119 przypadków, w 2001 r. było ich również 119. Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wzrósł z 8,3 w 2001 r. do 8,5 w 2002 r. Współczynniki te są wyższe od obliczonych dla Polski (7,52). 9

10 Zgony niemowląt Tabela 5. Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto - wieś rok 2002 rok 2001 Lp. Powiat kod TERYT (pełny) ogółem w tym ogółem w tym miasto wieś miasto wieś Razem powiaty (wojewodztwo) 8,5 7,8 9,5 8,3 7,4 9,4 1 aleksandrowski ,0-3,3 8,8 16,3 3,1 2 brodnicki ,8 16,9 16,8 7,1 3,1 9,6 3 bydgoski ,0 11,7 12,1 4,9 7,9 3,9 4 chełmiński ,5 20,1 5,4 22,3 29,7 18,4 5 golubskodobrzyński ,2 11,4 14,1 9,5 5,3 11,8 6 grudziądzki ,1-14,4 16,3-18,3 7 inowrocławski ,6 6,7 6,5 7,6 7,2 8,2 8 lipnowski ,4 5,4 10,8 4,8 9,5 3,2 9 mogileński ,3 6,8-10,3 5,8 12,8 10 nakielski ,9 18,0 7,4 1,0-1,8 11 radziejowski ,7-12,7 16,5 22,2 15,0 12 rypiński ,3 6,6 3,2 9,5-13,9 13 sępoleński ,8 6,0 7,3 10,5-16,3 14 świecki ,6 3,0 11,3 5,6-7,9 15 toruński ,1 6,0 1,2 9,2-11,1 16 tucholski ,8 8,4 16,6 5,2-6,9 17 wąbrzeski ,3-16,1 6,9-10,7 18 włocławski ,8-6,8 14,0 12,8 14,3 19 żniński ,8 13,5 10,7 4,0 6,4 2,3 20 m. Bydgoszcz ,5 7,5 x 7,0 7,0 x 21 m. Grudziądz ,7 6,7 x 7,5 7,5 x 22 m. Toruń ,5 4,5 x 10,6 10,6 x 23 m. Włocławek ,6 10,6 x 7,5 7,5 x Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy - na podstawie danych GUS udostępnionych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Wysoki współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych w roku 2002 odnotowano w powiatach: brodnickim, tucholskim, grudziądzkim. W powiecie grudziądzkim wysoki współczynnik występował także w roku Niski współczynnik umieralności niemowląt w roku 2002 odnotowano w powiatach aleksandrowskim i mogileńskim. W 2002 roku w województwie kujawsko pomorskim zanotowano urodzenia żywe i 95 urodzeń martwych. Odnotowano 172 zgony niemowląt (dzieci do 1 roku życia). Dominuje umieralność wczesna. Do 6 doby życia zanotowano 91 zgonów, co stanowi 52,9 %, a do 28 doby życia zmarło 119 niemowląt, co stanowi 69,2% wszystkich zgonów. Współczynnik zgonów niemowląt w 2002 r. na 1 tys. urodzeń żywych wyniósł Polska - 7,52, województwo kujawsko-pomorskie - 8,54. 10

11 Współczynnik umieralności okołoporodowej (do 6 doby życia) na 1 tys. urodzeń (żywych i martwych) wyniósł: województwo kujawsko-pomorskie - 9,19. Przyczyny zgonu określone zostały na podstawie 167 kart statystycznych do kart zgonu, co stanowi 97,1% wszystkich przypadków. Dominującymi przyczynami zgonów niemowląt są: stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - 53,5%, wady rozwojowe wrodzone - 34,3%. W grupie zgonów z powodu stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym dominującymi przyczynami zgonów są: zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała - 45,6%, zespół zaburzeń oddychania noworodka - 16,3%, posocznica bakteryjna noworodka - 9,8%. W grupie zgonów z powodu wrodzonych wad urodzeniowych dominującymi przyczynami zgonów są: wrodzone wady układu krążenia - 28,6%, wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego - 19,6%. 11

12 Główne przyczyny zgonów W roku 2002 zmarło osób, co stanowi ok. 0,92% mieszkańców naszego województwa. Współczynnik umieralności na 10 tys. mieszkańców w latach wyniósł: Tabela 6. Współczynnik umieralności na 10 tys. mieszkańców w latach r r r r. Ogółem 95,84 93,89 90,98 91,89 Mężczyźni 105,21 101,06 98,80 100,30 Kobiety 87,01 87,13 83,60 84,02 Wskaźnik umieralności przedwczesnej (zmarłych w wieku 0-65 lat) na 10 tys. Mieszkańców w latach wyniósł: Tabela 7. Współczynnik umieralności przedwczesnej na 10 tys. mieszkańców w latach r r r r. Ogółem 31,9 30,1 28,7 30,0 Mężczyźni 46,1 42,2 40,6 43,0 Kobiety 18,5 18,1 17,5 17,8 Przyczyny zgonów ustalone zostały na podstawie Kart Statystycznych do Kart zgonów w ilości: 1. Rok , co stanowi 96,0% ogólnej liczby zgonów. 2. Rok , co stanowi 98,2% ogólnej liczby zgonów. 3. Rok , co stanowi 97,6% ogólnej liczby zgonów. 4. Rok , co stanowi 99,3% ogólnej liczby zgonów. Najczęstszymi przyczynami zgonów stanowiącymi ponad 90% wszystkich zgonów są: Tabela 8. Najczęstsze przyczyny zgonów 1999 r r r r. krążenia 46,0% 47,4% 47,3% 46,2% Nowotwory 23,2% 24,3% 26,2% 26,7% Objawy i cechy chorobowe gdzie indziej 5,9% 5,8% 5,9% 6,7% niesklasyfikowane Zewnętrzne przyczyny zgonu 6,4% 5,8% 6,3% 5,8% oddechowego 5,3% 5,7% 4,9% 4,5% trawiennego 3,3% 3,5% 3,7% 3,8% Najczęściej podawanymi przyczynami zgonów w grupie Objawy i cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane są: nagła śmierć, starość, nieznana przyczyna. Grupa zewnętrzne przyczyny zgonu obejmuje wszystkie przypadki zgonów nie będące bezpośrednim następstwem chorob i schorzen (urazy, wypadki, samobójstwa, zabójstwa itp.) 12

13 Tabela 9. Zgony ogółem według głównych przyczyn zgonu (wg ICD-10) w województwie kujawsko - pomorskim w latach Kod Liczba zgonów Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Współczynnik umieralności na 10 tys. ludności Kobiety Mężczyźni Choroby zakaźne i A00- pasożytnicze B99 C00- Nowotwory ogółem D48 D50- Choroby krwi D89 Zaburzenia wydzielania zewnętrznego E00- E ,51 0,45 0,53 0,57 0,43 0,36 0,41 0,35 0,60 0,54 0,67 0, ,20 22,83 23,22 24,58 17,92 19,05 19,13 20,15 26,75 26,84 27,56 29, ,13 0,19 0,20 0,14 0,18 0,25 0,19 0,15 0,09 0,13 0,21 0, ,58 1,34 1,26 1,32 1,92 1,69 1,40 1,68 1,22 0,97 1,12 0,93 Zaburzenia psychiczne F00-F ,50 0,48 0,34 0,18 0,25 0,22 0,18 0,07 0,78 0,76 0,51 0,30 nerwowego G00- G ,82 0,99 1,03 0,96 0,84 0,93 1,09 0,95 0,80 1,04 0,97 0,97 krążenia I00-I ,26 44,52 42,04 42,49 45,50 46,26 43,45 44,54 42,94 42,69 40,56 40,31 oddechowegoj00-j ,12 5,35 4,34 4,18 4,01 4,87 3,73 3,24 6,29 5,87 4,98 5,18 trawiennego K00- K ,17 3,29 3,27 3,51 2,61 2,73 2,89 3,04 3,76 3,89 3,66 4,02 Choroby skóry i tkanki L00- podskórnej L ,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,04 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 kostnostawowego M99 M ,20 0,19 0,19 0,17 0,25 0,25 0,30 0,23 0,16 0,13 0,08 0,11 moczowo - N00- płciowego N ,81 0,79 0,80 0,85 0,80 0,79 0,79 0,82 0,82 0,79 0,81 0,89 Ciąża, poród, połóg O00- O ,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Stany rozpoczyn. się w okresie P00-P96 okołoporodowym ,46 0,41 0,39 0,44 0,42 0,31 0,38 0,37 0,51 0,52 0,41 0,52 Wady rozwojowe wrodzone Q00- Q ,39 0,39 0,35 0,36 0,31 0,39 0,33 0,33 0,47 0,39 0,36 0,39 Objawy i cechy chorob. gdzie R00- indziej niesklasyfikowane R ,66 5,46 5,22 6,11 4,77 4,64 4,44 5,26 6,60 6,34 6,04 7,02 Urazy i zatrucia wskutek czynników zewnętrznych S00-T ,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,03 Zewnętrzne przyczyny zgonu V ,17 5,44 5,58 5,37 3,31 2,66 2,71 2,20 9,20 8,40 8,62 8,76 Y98 Pozostałe ,81 1,71 2,18 0,61 3,44 1,70 2,13 0,60 4,20 1,72 2,23 0,63 Razem ,84 93,89 90,98 91,89 87,01 87,13 83,60 84,02 105,21 101,06 98,80 100,30 Żródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 13

14 Wykres 1. Współczynniki umieralności na 10 tys. ludności województwa kujawsko-pomorskiego w latach ,00 90,00 80,00 70,00 9,27 3,17 5,12 6,17 5,66 6,99 3,29 5,35 5,44 5,46 7,32 3,27 4,34 5,58 5,22 5,65 3,51 4,18 5,37 6,11 60,00 22,20 22,83 23,22 24,58 50,00 40,00 30,00 20,00 44,26 44,52 42,04 42,49 10,00 0, krążenia Nowotwory ogółem Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Zewnętrzne przyczyny zgonu oddechowego trawiennego Pozostałe 14

15 Wykres 2. Współczynniki umieralności na 10 tys. ludności wg płci i struktury przyczyn zgonów w woj. kujawsko-pomorskim w latach ,00 100,00 90,00 80,00 70,00 8,89 2,61 4,01 3,31 4,77 6,93 2,73 4,87 2,66 4,64 7,25 2,89 3,73 2,71 4,44 5,59 3,04 3,24 2,20 5,26 9,68 7,05 3,76 3,89 6,29 5,87 9,20 8,40 6,60 6,34 7,38 3,66 4,98 8,62 6,04 5,71 4,02 5,18 8,76 7,02 60,00 50,00 17,92 19,05 19,13 20,15 26,75 26,84 27,56 29,30 40,00 30,00 20,00 45,50 46,26 43,45 44,54 42,94 42,69 40,56 40,31 10,00 0, Kobiety Mężczyźni krążenia Nowotwory ogółem Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Zewnętrzne przyczyny zgonu oddechowego trawiennego Pozostałe 15

16 Tabela 10. Zgony ogółem w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w latach L.p. Powiat Ogółem Liczba zgonów Kobiety Mężczyźni Ogółem Współczynniki umieralności na 1 tys. mieszkańców Kobiety Mężczyźni aleksandrowski ,95 10,81 11,24 11,00 9,53 9,57 10,85 10,25 12,47 12,14 11,67 11,80 2 brodnicki ,88 10,27 8,68 9,37 9,23 9,51 8,46 8,61 10,55 11,06 8,90 10,15 3 bydgoski ,61 8,58 8,04 8,18 7,32 7,82 7,24 7,17 9,92 9,35 8,85 9,22 4 chełmiński ,25 9,90 9,68 9,29 8,72 9,37 9,06 8,73 11,86 10,46 10,34 9,87 5 golubski ,51 8,82 8,78 8,58 8,94 7,37 8,18 8,38 10,07 10,28 9,38 8,79 6 grudziądzki ,01 9,47 9,24 9,61 7,82 8,88 8,66 8,76 10,20 10,07 9,82 10,48 7 inowrocławski ,72 9,78 9,10 9,05 8,93 9,08 8,11 8,15 10,56 10,50 10,14 10,01 8 lipnowski ,51 10,09 9,86 10,02 9,72 9,97 9,22 9,56 11,33 10,21 10,51 10,50 9 mogileński ,18 10,82 10,12 9,42 9,36 10,92 9,42 8,31 11,02 10,71 10,84 10,58 10 nakielski ,44 8,91 8,59 8,25 8,55 8,08 8,05 7,09 10,35 9,75 9,13 9,45 11 radziejowski ,58 10,80 10,19 10,35 10,19 10,52 9,45 9,85 13,00 11,08 10,95 10,86 12 rypiński ,55 10,30 9,58 10,16 10,35 9,56 8,55 9,05 10,75 11,07 10,65 11,31 13 sępoleński ,42 9,37 8,08 8,27 8,64 9,09 6,44 7,13 10,21 9,66 9,75 9,44 14 świecki ,58 8,81 8,69 8,71 9,13 8,11 8,19 8,53 10,04 9,54 9,21 8,89 15 toruński ,91 9,01 9,04 9,15 9,20 8,06 8,35 8,97 10,63 9,98 9,75 9,33 16 tucholski ,94 9,18 8,34 9,58 8,83 8,91 7,80 8,66 9,05 9,45 8,87 10,52 17 wąbrzeski ,17 10,08 8,58 8,80 9,59 9,99 8,29 7,65 10,77 10,17 8,87 10,00 18 włocławski ,34 11,17 11,11 10,90 10,07 9,92 10,39 9,90 12,63 12,44 11,84 11,92 19 żniński ,42 8,91 9,17 9,18 8,74 8,05 8,28 8,43 10,12 9,78 10,07 9,95 20 BYDGOSZCZ ,10 9,05 8,99 9,34 8,34 8,31 8,31 8,60 9,95 9,88 9,76 10,16 21 GRUDZIĄDZ ,14 9,84 10,11 10,08 8,76 9,46 8,91 8,92 11,67 10,25 11,43 11,37 22 TORUŃ ,46 8,26 8,27 8,06 7,60 7,72 7,59 7,24 9,44 8,88 9,04 8,99 23 WŁOCŁAWEK ,16 8,94 8,41 8,75 8,06 8,32 7,47 7,97 10,37 9,62 9,45 9,63 RAZEM ,58 9,39 9,10 9,19 8,70 8,71 8,36 8,40 10,52 10,11 9,88 10,03 Źródło:Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego. 16

17 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Wykres 3. Współczynniki Wykres 2.1. Współczynniki umieralności na umieralności 1 tys. mieszkańców na 1 tys. w mieszkańców powiatach województwa w powiatach kujawsko-pomorskiego województwa kujawsko-pomorskiego w latach w latach aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubski grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Wykres 4. Współczynniki 2.2. umieralności umieralności na 1 tys. na 1 kobiet tys. kobiet w powiatach w powiatach województwa województwa kujawsko-pomorskiego w latach w latach aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubski grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Wykres Wykres 5. Współczynniki 2.3. Współczynniki umieralności umieralności na 1 tys. na 1 mężczyzn tys. mężczyzn w powiatach w powiatach województwa województwa kujawsko-pomorskiego w latach w latach aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubski grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK

18 Tabela 11. Zgony ogółem według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Grupy wiekowe Liczba zgonów Ogółem Kobiety Mężczyźni Współczynnik umieralności na 1 tys. ludności Ogółem Kobiety Mężczyźni ,1 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 2,3 2,0 1,9 2, ,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0, ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0, ,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,8 0,6 0,7 0, ,9 0,6 0,7 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 1,3 1,0 1,2 1, ,0 0,9 0,8 0,8 0,5 0,4 0,3 0,4 1,4 1,3 1,2 1, ,3 1,2 1,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,2 2,0 1,6 1, ,0 1,7 1,7 1,8 0,9 0,9 0,6 1,0 3,0 2,6 2,7 2, ,5 3,1 3,0 3,0 1,7 1,8 1,7 1,6 5,3 4,4 4,3 4, ,6 5,0 4,9 5,0 3,2 2,8 3,1 2,8 8,1 7,3 6,7 7, ,2 8,1 7,5 7,8 4,5 5,0 4,5 4,7 12,2 11,4 10,7 11, ,5 11,8 11,2 11,6 7,4 7,1 7,4 6,9 20,6 17,2 15,6 17, ,8 17,3 17,2 16,3 10,8 10,2 9,8 9,9 28,6 26,0 26,3 24, ,2 26,2 26,1 24,4 18,0 16,4 16,7 14,4 41,5 39,2 38,5 37, ,4 41,6 39,0 37,9 30,9 30,6 28,3 27,3 55,3 58,5 54,9 53, ,0 61,9 58,2 57,0 52,9 51,4 46,1 45,9 85,2 82,1 81,3 78, ,0 97,7 92,5 92,2 89,8 87,3 83,4 83,6 123,7 121,4 113,2 111,9 85 i więcej ,0 196,8 184,2 180,2 186,1 191,9 178,7 173,3 204,6 210,6 199,3 201,2 Razem ,6 9,5 9,1 9,2 8,7 8,7 8,4 8,4 10,5 10,1 9,9 10,0 Żródło: Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego. 18

19 225,0 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 Wykres 6. Współczynniki umieralności na 1 tys. ludności wg grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach i więcej ,0 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 Wykres 7. Współczynniki umieralności na 1 tys. kobiet wg grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach i więcej ,0 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 Wykres 8. Współczynniki umieralności na 1 tys. mężczyzn wg grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach i więcej

20 Tabela 12. Przyczyny zgonów według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Tabela 4. Przyczyny zgonów według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Grupy wiekowe Płeć Rok Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory ogółem Choroby krwi Zaburzenia wydzielania zewnętrznego Zaburzenia psychiczne nerwowego krążenia oddechowego A00-B99 C00-D48 D50-D89 E00-E90 F00-F90 G00-G99 I00-I99 J00-J99 K00-K93 L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Żródło: Karty Statystyczne do Kart Zgonu. Uwaga! Patrz "Uwagi metodyczne" pkt 7. Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej kostno-stawowego moczowo - płciowego Ciąża, poród, połóg Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Urazy i zatrucia wskutek czynników zewnętrznych 20 Zewnętrzne przyczyny zgonu

21 Tabela 12. Przyczyny zgonów według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach c.d. Tabela 4. Przyczyny zgonów według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach c.d. Grupy wiekowe Płeć Rok Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory ogółem Choroby krwi Zaburzenia wydzielania zewnętrznego Zaburzenia psychiczne nerwowego krążenia oddechowego A00-B99 C00-D48 D50-D89 E00-E90 F00-F90 G00-G99 I00-I99 J00-J99 K00-K93 L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Żródło: Źródło: Karty Kujawsko-Pomorskie Statystyczne do Kart Centrum Zgonu. Zdrowia Uwaga! Publicznego Patrz "Uwagi metodyczne" pkt 7. trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej kostno-stawowego moczowo - płciowego Ciąża, poród, połóg Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Urazy i zatrucia wskutek czynników zewnętrznych 21 Zewnętrzne przyczyny zgonu

22 Tabela Przyczyny zgonów według grup wiekowych w w województwie kujawsko-pomorskim w w latach c.d. Tabela 4. Przyczyny zgonów według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach c.d. Grupy wiekowe Płeć Rok Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory ogółem Choroby krwi Zaburzenia wydzielania zewnętrznego Zaburzenia psychiczne nerwowego krążenia oddechowego A00-B99 C00-D48 D50-D89 E00-E90 F00-F90 G00-G99 I00-I99 J00-J99 K00-K93 L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Żródło: Źródło: Karty Kujawsko-Pomorskie Statystyczne do Kart Centrum Zgonu. Zdrowia Uwaga! Publicznego Patrz "Uwagi metodyczne" pkt 7. trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej kostno-stawowego moczowo - płciowego Ciąża, poród, połóg Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Urazy i zatrucia wskutek czynników zewnętrznych 22 Zewnętrzne przyczyny zgonu

23 Tabela Tabela 4. Przyczyny 12. Przyczyny zgonów zgonów według według grup wiekowych grup wiekowych w województwie w województwie kujawsko-pomorskim kujawsko-pomorskim w latach w c.d. latach c.d. Grupy wiekowe Płeć Rok Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory ogółem Choroby krwi Zaburzenia wydzielania zewnętrznego Zaburzenia psychiczne nerwowego krążenia oddechowego A00-B99 C00-D48 D50-D89 E00-E90 F00-F90 G00-G99 I00-I99 J00-J99 K00-K93 L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Żródło: Karty Statystyczne do Kart Zgonu. Uwaga! Patrz "Uwagi metodyczne" pkt 7. Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej kostno-stawowego moczowo - płciowego Ciąża, poród, połóg Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Urazy i zatrucia wskutek czynników zewnętrznych Zewnętrzne przyczyny zgonu 23

24 Tabela Tabela Przyczyny Przyczyny zgonów zgonów według według grup wiekowych grup wiekowych w województwie w województwie kujawsko-pomorskim kujawsko-pomorskim w latach w c.d. latach c.d. Grupy wiekowe Płeć Rok Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory ogółem Choroby krwi Zaburzenia wydzielania zewnętrznego Zaburzenia psychiczne nerwowego krążenia oddechowego A00-B99 C00-D48 D50-D89 E00-E90 F00-F90 G00-G99 I00-I99 J00-J99 K00-K93 L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Żródło: Karty Statystyczne do Kart Zgonu. Uwaga! Patrz "Uwagi metodyczne" pkt 7. Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 24 trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej kostno-stawowego moczowo - płciowego Ciąża, poród, połóg Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Urazy i zatrucia wskutek czynników zewnętrznych Zewnętrzne przyczyny zgonu

25 Tabela 12. Przyczyny zgonów według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach c.d. Tabela 4. Przyczyny zgonów według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach c.d. Grupy wiekowe Płeć Rok Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory ogółem Choroby krwi Zaburzenia wydzielania zewnętrznego Zaburzenia psychiczne nerwowego krążenia oddechowego A00-B99 C00-D48 D50-D89 E00-E90 F00-F90 G00-G99 I00-I99 J00-J99 K00-K93 L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem i więcej Kobiety Mężczyźni Żródło: Karty Statystyczne do Kart Zgonu. Uwaga! Patrz "Uwagi metodyczne" pkt 7. Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej kostno-stawowego moczowo - płciowego Ciąża, poród, połóg Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Urazy i zatrucia wskutek czynników zewnętrznych 25 Zewnętrzne przyczyny zgonu

26 Tabela 13. Współczynniki umieralności na 10 tys. mieszkańców według przyczyn, grup wiekowych oraz płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Tabela 5. Współczynniki umieralności na 10 tys. mieszkańców według przyczyn, grup wiekowych oraz płci województwie kujawsko-pomorskim latach Grupy wiekowe 0-4 Płeć Ogółem Kobiety Mężczyźni Rok Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory ogółem Choroby krwi Zaburzenia wydzielania zewnętrznego Zaburzenia psychiczne nerwowego krążenia oddechowego trawiennego A00-B99 C00-D48 D50-D89 E00-E90 F00-F90 G00-G99 I00-I99 J00-J99 K00-K93 L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y ,7 0,9 0,0 0,1 0,0 0,8 0,9 0,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 8,1 5,1 0,9 0,0 1, ,1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 5,7 0,4 0,1 0, ,3 0,5 0,1 0,3 0,0 0,7 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 7,5 6,0 0,3 0,0 0, ,6 0,7 0,0 0,1 0,0 0,9 0,2 0,5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 8,7 5,8 0,4 0,1 0, ,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 4,3 1,0 0,0 1, ,2 0,5 0,0 0,0 0,0 1,8 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,5 0,5 0,0 0, ,2 0,4 0,0 0,4 0,0 0,9 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 7,6 6,1 0,0 0,0 0, ,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 6,0 0,2 0,0 0, ,5 0,7 0,0 0,2 0,0 1,1 1,0 1,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 8,5 5,9 0,8 0,0 1, ,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 5,1 0,3 0,2 0, ,3 0,7 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 5,9 0,5 0,0 1, ,7 0,7 0,0 0,2 0,0 1,1 0,2 0,9 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 9,5 5,7 0,5 0,2 0,9 Źródło: Karty statystyczne do kart zgonu; obliczenia własne. Uwaga! Patrz "Uwagi metodyczne" pkt 7. Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 25,00 Choroby skóry i tkanki podskórnej kostno-stawowego moczowo - płciowego Ciąża, poród, połóg Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i cechy chorob. gdzie indziej niesklasyfikowane Urazy i zatrucia wskutek czynników zewnętrznych Zewnętrzne przyczyny zgonu 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Ogółem Kobiety Mężczyźni Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone nerwowego Nowotwory ogółem Zewnętrzne przyczyny zgonu Pozostałe 26

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Demografia Z danych Głównego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+ BYDGOSZCZ TORUŃ 2010 PUBLIKACJA ZOSTAŁA SFINANSOWANA

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2003-2012

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2002,

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/5/4 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 4 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 5. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2014-2020 Wykonawca: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, Budynek F 61-131 Poznań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q4 2018 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach 2011-2013 2013 jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego

Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Założenia polityki terytorialnej Wymiar terytorialny RPO i SRW, łącznik z PZPW Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku 3 listopada 2009 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Na

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna-

Polityka Terytorialna- Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego 27 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - jest jednostką wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo