Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 Dział 1 DEMOGRAFIA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. 2. Informacje statystyczne publikowane na internetowych stronach Głównego Urzędu Statystycznego ( Uwagi ogólne 1. Dane demograficzne za lata zostały skorygowane o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 20 maja 2002 r. 2. Dane o liczbie ludności wykazano według stałego i faktycznego miejsca zamieszkania. Do ludności faktycznie zamieszkałej w danej jednostce podziału terytorialnego zalicza się ludność zameldowaną na pobyt stały i faktycznie tam zamieszkałą oraz ludność zameldowaną na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące). Ludność zameldowana na pobyt stały w danej jednostce podziału terytorialnego ale faktycznie przebywająca w innej jednostce (zameldowana w niej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; do 2005 r. ponad 2 miesiące) ujmowana jest jako ludność faktycznie zamieszkała w tej jednostce, w której jest zameldowana na pobyt czasowy. 3. Podział na i oznacza: obszar położony w granicach jednostek podziału terytorialnego o statusie miasta; pozostały obszar kraju, województwa,. 4. Wskaźnik urbanizacji określa procentowy udział liczby ludności miejskiej w liczbie ludności. 5. Współczynnik feminizacji określa liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. 6. Powierzchnię województw, powiatów i miast na prawach powiatów wykazano w liczbach całkowitych km Dane o liczbie urodzeń żywych podano według miejsca zameldowania na pobyt stały matki noworodka. 8. Dane o liczbie zgonów podano według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej. 9. Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku. 10. Przyrost naturalny jest to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie. 11. Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego ludności stanowią iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt stały według stanu w dniu 30 czerwca. 12. Ludność w wieku produkcyjnym to ludność w wieku zdolności do pracy; dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. 13. Ludność w wieku nieprodukcyjnym to ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej. 14. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości.

4 DEMOGRAFIA Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2010 r. na obszarze km 2 województwa kujawsko-pomorskiego (5,7% ogólnej powierzchni Polski) zamieszkiwało osób (5,4% ludności Polski). W roku 2009 liczba ludności województwa wynosiła , co oznacza minimalny, 0,02% wzrost liczby mieszkańców. Według prognozy opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego będzie sukcesywnie zmniejszać się i w 2035 osiągnie niespełna 93% stanu obecnego. Zarówno pod względem liczby ludności jak i powierzchni województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 10 miejsce w Polsce. 37,6% ludności zamieszkiwało w czterech największych miastach regionu (miastach na prawach ): Bydgoszczy (17,2%), Toruniu (9,9%), Włocławku (5,6%) i Grudziądzu (4,8%) łącznie osób (w 2009 r ). Wśród powiatów ziemskich najwięcej ludności było w powiecie inowrocławskim , najmniej w powiecie wąbrzeskim osób. Średnia gęstość zaludnienia województwa wynosiła w 2010 r. 115 osób na 1 km 2 (w Polsce 122 osoby na 1 km 2 ) 8 pozycja w kraju. Najwyższą gęstość zaludnienia (w osobach na 1 km 2 ) miały miasta na prawach : Bydgoszcz 2 035, Toruń 1 770, Grudziądz i Włocławek oraz powiaty: inowrocławski 134 i aleksandrowski 116. Najmniejsza gęstość zaludnienia była w powiatach: tucholskim 44, sępoleńskim 52 i grudziądzkim 53. Na koniec 2010 r. ludność miejska w województwie stanowiła 60,5% ludności (w Polsce 60,9%). Procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności powiatów ziemskich najwyższy był w powiecie inowrocławskim 65,4%, najniższy w powiecie grudziądzkim 13,3%. Kobiety stanowiły 51,8% a mężczyźni 48,2% ogólnej liczby ludności w dniu r. Stopień feminizacji w układzie : w populacji miast kobiety stanowiły 52,9% mieszkańców, na terenach wiejskich 50,0%. Na 100 mężczyzn w mieście przypadało średnio 112 kobiet, na wsi 100 kobiet, przeciętnie w województwie 107 kobiet (w Polsce również 107). W 2010 r. w ruchu naturalnym ludności województwa zanotowano urodzenia żywe i zgonów, w tym 131 zgonów niemowląt. Współczynnik urodzeń żywych na 10 tys. ludności osiągnął poziom 109,2, natomiast współczynnik umieralności ogólnej na 10 tys. ludności województwa 98,8. Współczynnik zgonów niemowląt na 10 tys. urodzeń żywych kształtował się na poziomie 58,0. W 2010 r. współczynnik przyrostu naturalnego na 10 tys. ludności województwa wyniósł, podobnie jak w 2009 r., 12,9. Ujemny przyrost naturalny wystąpił w 4 powiatach ziemskich (najniższy współczynnik w radziejowskim -22,6) oraz w miastach: Włocławku (-11,2), Bydgoszczy (-5,8) i Grudziądzu (-2,4). Najwyższy przyrost naturalny zanotowano w powiecie grudziądzkim (42,2 na 10 tys. ludności). Wskaźnik starzenia się ludności mierzony liczbą ludności najstarszej (65 lat i więcej) przypadającej na 100 osób grupy najmłodszej (0 14 lat) w 2010 r. wynosił 81,1 (w 2009 r. 80,4). Jeżeli tendencja wzrostowa nadal się utrzyma, zgodnie z prognozą demograficzną wskaźnik ten w 2035 r. przekroczy wartość 180. Na koniec 2010 r. w strukturze wiekowej ludności województwa odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0 17 lat (ludność w wieku przedprodukcyjnym) wyniósł 19,3%. Ludność w wieku produkcyjnym (mężczyźni lata, kobiety lat) stanowiła 64,6%, natomiast w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety od 60-go roku życia wyniósł w województwie 16,0%. W układzie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego najwyższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wystąpił w powiecie toruńskim 22,6%, najniższy w mieście Bydgoszczy 16,2%. Ludności w wieku produkcyjnym najwięcej było w Toruniu 66,4%, najmniej w powiecie rypińskim 62,6%. Ludność w wieku poprodukcyjnym miała największy udział w mieście Bydgoszczy 19,5%, najmniejszy w ziemskim powiecie toruńskim 12,2%.

5 Tabl Ludność Polski w podziale na województwa - stan w dniu r. Województwo Ogółem mężczyźni kobiety Ludność współczynnnik feminizacji z tego: wskaźnik urbanizacji P o l s k a , , ,2 x x x 1 Dolnośląskie , , , Kujawsko-pomor , , , Lubelskie , , , Lubuskie , , , Łódzkie , , , Małopolskie , , , Mazowieckie , , , Opolskie , , , Podkarpackie , , , Podlaskie , , , Pomorskie , , , Śląskie , , , Świętokrzyskie , , , Warmińsko-mazur , , , Wielkopolskie , , , Zachodniopomorskie , , , Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych ( r.). Powierzchnia w km 2 Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały według województw w 2010 r. Ludność na 1 km 2 Lokata według (wart.max=1) liczby ludności powierzchni ludności na 1 km Dolnośląskie Kujawsko -pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba osób

6 mężczyźni kobiety w tysiącach Tabl Rzeczywista i prognozowana liczba ludności oraz podstawowe wskaźniki demograficzne dla województwa i Polski w latach stan w dniu Lata Liczba ludności wg płci Województwo kujawsko-pomorskie wg miejsca zamieszkania współczynniki feminizacji wskaźniki urbanizacji gęstość zaludn. (liczba osób na 1 km 2 ) współczynniki feminizacji wskaźniki urbanizacji gęstość zaludn. (liczba osób D a n e r z e c z y w i s t e (stan w dniu ) , , , ,9 797,1 106,2 61,9 116,5 105,5 61,8 123, , , , ,5 798,4 106,1 61,9 116,6 105,6 61,9 123, , , , ,5 794,5 106,1 62,1 116,8 105,6 61,9 123, , , , ,3 790,8 106,1 62,3 116,9 105,7 61,9 123, ,9 999, , ,9 775,0 107,0 62,5 115,1 106,3 61,9 122, ,8 999, , ,4 777,4 107,0 62,4 115,1 106,4 61,8 122, , , , ,4 780,3 107,0 62,3 115,2 106,4 61,8 122, ,2 999, , ,4 783,8 107,0 62,1 115,1 106,5 61,7 122, ,1 999, , ,9 787,3 107,0 61,9 115,1 106,6 61,6 122, ,3 999, , ,9 791,4 107,0 61,7 115,1 106,7 61,5 122, ,3 998, , ,6 795,6 107,1 61,5 115,1 106,8 61,4 122, ,4 997, , ,3 799,1 107,2 61,3 115,0 106,9 61,3 121, ,1 996, , ,6 803,6 107,3 61,1 115,0 107,0 61,2 121, ,9 997, , ,5 808,5 107,4 60,9 115,1 107,1 61,1 122, ,1 998, , ,7 812,4 107,3 60,7 115,1 107,1 61,0 122, ,5 998, , ,9 816,6 107,4 60,5 115,2 107,1 60,9 122,2 P r o g n o z a ,4 989, , ,5 837,9 107,7 59,2 114,3 107,4 60,2 121, ,5 968, , ,1 854,4 107,8 57,6 112,0 107,4 59,6 119, ,5 924,6 995, ,6 845,9 107,7 56,0 106,9 107,3 58,9 115,1 Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego, l: Bank Danych Lokalnych ( r.), Prognoza ludności na lata Polska na 1 km 2 ) 1,10 Rzeczywiste i prognozowane współczynniki dynamiki* liczby ludności województwa kujawsko-pomorskiego w latach ,05 1,00 0,95 0,90 0,85 Mężczyźni Kobiety Miasto Wieś Ludność ,04 Rzeczywista i prognozowana dynamika* zjawisk demograficznych w województwie kujawsko-pomorskim w laatach ,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 Feminizacja Urbanizacja Gęstość zaludnienia * Dla 2010 r. współczynnik = 1 (rok bazowy).

7 Tabl Ludność według faktycznego i stałego miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. i miasta na prawach Liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania Liczba ludności wg stałego miejsca zamieszkania Różnica liczby ludności wg faktycznego i stałego miejsca zamieszkania mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężcz. kobiety Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

8 Tabl Ludność według płci w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. i miasta na prawach Liczba ludności Udział w liczbie ludności województwa (%) Mężczyźni Kobiety liczba % liczba % Liczba kobiet na 100 mężczyzn P o l s k a x , ,7 107 Województwo , , , aleksandrowski , , , brodnicki , , , bydgoski , , , chełmiński , , , golubsko-dobrzynski , , , grudziądzki , , , inowrocławski , , , lipnowski , , , mogileński , , , nakielski , , , radziejowski , , , rypiński , , , sępoleński , , , świecki , , , toruński , , , tucholski , , , wąbrzeski , , , włocławski , , , żniński , , , Bydgoszcz , , , Grudziądz , , , Toruń , , , Włocławek , , ,9 113

9 Tabl Ludność według miejsca zamieszkania i płci w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu r. i miasta na prawach Udział Miasto Wieś w ludności mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety (%) liczba % liczba % liczba % liczba % liczba kobiet na 100 mężcz. liczba kobiet na 100 mężcz. P o l s k a , , , , ,9 39,1 Województwo , , , , ,5 39,5 1 aleksandrowski , , , , ,4 54,6 2 brodnicki , , , , ,2 56,8 3 bydgoski , , , , ,2 74,8 4 chełmiński , , , , ,0 61,0 5 golubsko-dob , , , , ,6 62,4 6 grudziądzki , , , , ,3 86,7 7 inowrocławski , , , , ,4 34,6 8 lipnowski , , , , ,1 68,9 9 mogileński , , , , ,8 61,2 10 nakielski , , , , ,9 56,1 11 radziejowski , , , , ,2 75,8 12 rypiński , , , , ,7 62,3 13 sępoleński , , , , ,1 57,9 14 świecki , , , , ,5 67,5 15 toruński , , , , ,6 84,4 16 tucholski , , , , ,1 70,9 17 wąbrzeski , , , , ,9 60,1 18 włocławski , , , , ,1 79,9 19 żniński , , , , ,2 56,8 20 Bydgoszcz , , ,0-21 Grudziądz , , ,0-22 Toruń , , ,0-23 Włocławek , , ,0 -

10 Tabl Rzeczywisty i prognozowany ruch naturalny ludności województwa kujawsko-pomorskiego i Polski w latach Województwo kujawsko-pomorskie Polska urodzenia w tym naturalnia naturalnia natural- zgony przyrost urodze- zgony przyrost urodze- zgony przyrost Rok żywe niemowląt ny żywe ny żywe ny w tym niemowląt 1/ w tym niemowląt 1/ liczby bezwzględne na 10 tys. ludności D a n e r z e c z y w i s t e (stan w dniu ) ,1 99,1 143,7 20,0 112,2 100,1 136,0 12, ,1 98,7 138,2 19,4 110,9 99,8 122,1 11, ,2 96,8 113,2 16,4 106,8 98,4 101,6 8, ,3 96,3 121,1 11,0 102,3 97,1 95,3 5, ,7 97,3 91,4 8,5 99,8 99,7 88,5 0, ,9 95,3 86,9 8,6 98,9 96,2 81,1 2, ,5 92,4 82,8 9,1 96,3 95,0 76,7 1, ,2 91,9 85,4 5,3 92,5 94,0 75,2-1, ,2 92,9 79,0 4,3 91,9 95,6 70,4-3, ,9 92,4 73,7 4,5 93,3 95,2 68,0-2, ,8 93,8 66,5 5,1 95,5 96,5 64,2-1, ,3 94,9 56,8 7,4 98,1 96,9 59,8 1, ,6 98,4 61,0 7,2 101,8 99,0 59,9 2, ,5 96,9 58,5 15,6 108,7 99,5 56,4 9, ,4 98,5 63,7 12,9 109,4 100,8 55,7 8, ,2 98,8 58,0 12,9 108,2 99,1 49,8 9,1 P r o g n o z a x ,0 105,0 x 3,0 106,0 108,0 x -3, x ,0 112,0 x -26,0 84,0 113,0 x -29, x ,0 126,0 x -48,0 76,0 125,0 x -50,0 1/ Na 10 tys. urodzeń żywych. Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych ( r.), Prognoza ludności na lata Rzeczywisty i prognozowany ruch naturalny ludności województwa kujawskopomorskiego w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny

11 Tabl Urodzenia żywe według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Liczby bezwzględne i miasta na prawach Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Lata

12 Tabl Urodzenia żywe według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Współczynniki na 10 tys. ludności i miasta na prawach Województwo 105,7 103,9 101,5 97,2 97,2 96,9 98,8 102,3 105,6 112,5 111,5 109,2 1 aleksandrowski 111,0 108,9 102,1 90,5 102,8 106,9 96,9 99,4 105,0 100,8 113,1 102,0 2 brodnicki 122,5 120,2 112,2 110,1 111,1 108,5 108,8 120,8 124,6 126,1 135,9 125,5 3 bydgoski 117,5 107,9 116,6 103,8 109,3 107,4 111,2 110,5 110,8 121,7 114,9 112,5 4 chełmiński 111,7 122,0 113,1 110,5 100,0 115,0 112,6 102,9 112,2 125,8 123,6 120,5 5 golubsko-dobrz. 123,7 116,8 116,1 116,8 110,4 105,7 109,1 104,5 104,6 112,1 118,8 112,3 6 grudziądzki 134,8 127,7 125,3 116,8 114,6 107,2 121,9 133,9 131,8 136,3 114,3 120,7 7 inowrocławski 100,5 98,4 94,1 90,5 90,5 90,4 88,6 97,0 96,0 99,6 106,4 100,2 8 lipnowski 130,1 132,9 122,7 110,1 108,0 111,1 110,4 120,3 120,8 118,5 128,4 121,8 9 mogileński 118,6 109,2 101,4 93,1 96,1 95,6 101,1 92,9 115,6 110,1 101,8 109,8 10 nakielski 127,3 111,5 115,4 109,7 111,7 111,2 111,6 118,5 117,3 128,2 126,8 124,3 11 radziejowski 105,2 112,4 96,8 95,0 93,4 90,9 95,2 97,7 99,1 112,2 104,7 101,1 12 rypiński 110,7 121,9 115,1 101,1 110,7 106,9 113,4 120,0 111,4 133,8 115,7 123,4 13 sępoleński 125,7 121,3 114,8 106,4 109,1 104,1 113,4 126,7 125,7 136,2 134,1 119,1 14 świecki 116,8 113,6 108,6 106,4 107,8 105,5 111,8 105,8 113,8 123,0 117,9 118,5 15 toruński 125,6 126,3 119,8 117,3 117,0 118,9 119,0 120,8 118,0 136,4 117,1 127,2 16 tucholski 126,2 117,3 122,6 115,1 111,3 106,4 113,6 113,4 118,6 139,1 126,3 121,0 17 wąbrzeski 108,5 108,8 123,4 100,2 111,3 98,3 95,4 108,0 102,9 123,7 121,2 110,9 18 włocławski 109,0 110,3 98,5 99,6 96,5 97,3 100,5 97,3 98,2 107,3 101,9 98,4 19 żniński 118,8 112,2 105,3 108,2 103,4 102,7 105,8 98,6 111,5 117,6 116,1 110,4 20 Bydgoszcz 85,3 82,5 85,5 82,8 82,0 83,0 85,2 88,9 97,1 98,8 99,8 99,4 21 Grudziądz 94,1 95,9 91,9 88,8 89,4 88,4 86,4 98,4 101,1 111,8 107,2 108,7 22 Toruń 87,7 93,4 91,4 85,9 86,1 86,8 92,3 95,7 97,8 103,4 107,7 104,2 23 Włocławek 93,6 87,4 87,2 92,8 88,1 86,6 82,3 87,0 87,3 92,9 96,5 94,8 Lata

13 Tabl Zgony według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Liczby bezwzględne i miasta na prawach Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Lata

14 Tabl Zgony według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Współczynniki na 10 tys. ludności i miasta na prawach Województwo 97,3 95,3 92,4 91,9 92,9 92,4 93,8 94,9 98,4 96,9 98,6 98,8 1 aleksandrowski 112,1 110,7 115,8 110,0 106,6 114,5 118,4 106,3 113,5 109,7 112,7 110,0 2 brodnicki 99,0 102,9 88,0 93,7 94,7 90,6 97,2 89,9 96,3 98,1 99,7 99,3 3 bydgoski 86,0 85,8 80,4 81,8 78,1 82,9 81,5 76,2 81,0 84,8 78,1 78,0 4 chełmiński 105,9 102,2 100,7 92,9 89,4 90,4 96,3 98,8 104,0 92,5 100,2 97,3 5 golubsko-dobrz. 95,3 88,4 89,2 85,8 89,1 80,8 88,9 89,8 90,1 83,3 97,7 92,8 6 grudziądzki 90,0 94,2 93,7 96,1 96,4 92,1 94,8 86,3 88,9 90,7 89,0 78,5 7 inowrocławski 98,3 98,8 92,6 90,5 90,1 95,9 97,2 97,0 100,6 101,0 100,5 102,3 8 lipnowski 106,7 102,6 101,5 100,2 95,3 100,0 100,1 109,4 101,1 97,1 106,3 106,9 9 mogileński 101,2 107,6 101,4 94,2 104,5 100,3 95,6 100,7 107,3 90,1 97,3 91,7 10 nakielski 95,5 90,1 87,6 82,5 87,1 83,3 85,8 88,9 90,7 97,6 85,0 88,6 11 radziejowski 116,1 108,5 104,4 103,5 107,7 107,2 100,1 109,4 118,8 107,3 111,4 123,7 12 rypiński 105,6 103,3 98,0 101,6 99,9 98,4 101,9 102,2 105,3 103,8 112,3 105,0 13 sępoleński 95,2 94,5 83,0 82,7 84,5 86,2 86,6 79,6 91,8 89,4 93,6 89,0 14 świecki 97,8 90,0 89,8 87,1 93,7 89,8 89,6 93,2 95,6 88,2 95,2 91,9 15 toruński 101,0 91,9 92,4 91,5 87,9 86,1 79,0 84,9 87,0 89,6 83,3 90,5 16 tucholski 91,4 94,3 85,4 95,8 101,9 99,8 89,2 92,2 87,3 86,8 86,7 90,9 17 wąbrzeski 103,2 102,1 88,4 88,0 93,5 83,1 101,6 97,8 103,4 96,7 96,8 106,3 18 włocławski 113,5 111,6 112,4 109,0 105,5 107,1 109,3 110,8 116,0 109,1 112,9 111,4 19 żniński 95,3 90,1 93,8 91,8 89,9 83,0 89,9 93,2 93,5 87,4 99,3 89,2 20 Bydgoszcz 94,7 94,2 92,1 93,4 96,7 96,2 94,9 98,4 99,9 103,6 105,3 105,2 21 Grudziądz 102,5 99,6 102,5 100,8 97,7 94,2 99,1 104,1 106,4 111,8 102,3 111,1 22 Toruń 84,7 82,4 80,4 80,6 85,6 81,2 87,6 84,9 93,0 86,8 92,1 92,4 23 Włocławek 92,2 90,0 85,1 87,5 84,5 92,1 91,6 96,6 102,0 100,6 103,7 106,0 Lata

15 Tabl Przyrost naturalny według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Liczby bezwzględne i miasta na prawach Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Lata

16 Tabl Przyrost naturalny według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Współczynniki na 10 tys. ludności i miasta na prawach Województwo 8,4 9,0 8,9 5,3 4,3 4,5 5,1 7,4 7,2 15,6 12,9 10,4 1 aleksandrowski -1,1-1,8-13,7-19,4-3,8-7,6-21,4-6,9-8,5-8,8 0,4-8,1 2 brodnicki 23,5 17,2 24,1 16,4 16,4 17,9 11,6 30,9 28,3 28,1 36,1 26,2 3 bydgoski 31,5 22,1 36,2 22,1 31,2 24,5 29,8 34,4 29,8 36,9 36,8 34,5 4 chełmiński 5,8 19,8 12,4 17,6 10,7 24,6 16,3 4,1 8,1 33,3 23,4 23,2 5 golubsko-dobrz. 28,4 28,4 26,9 31,0 21,3 24,8 20,2 14,7 14,5 28,8 21,1 19,5 6 grudziądzki 44,9 33,6 31,6 20,7 18,2 15,1 27,0 47,6 42,9 45,6 25,2 42,2 7 inowrocławski 2,2-0,5 1,5-0,4-5,5-8,6 - -4,6-1,4 5,9-2,2 8 lipnowski 23,3 30,3 21,2 9,9 12,6 11,1 10,3 10,9 19,7 21,4 22,1 14,9 9 mogileński 17,4 1,7 - -1,0-8,4-4,6 5,5-7,8 8,3 20,0 4,5 18,1 10 nakielski 31,8 21,4 27,8 27,2 24,7 27,9 25,8 29,7 26,6 30,6 41,7 35,7 11 radziejowski -10,9 3,9-7,5-8,5-14,3-16,2-4,9-11,7-19,7 5,0-6,6-22,6 12 rypiński 5,0 18,6 17,1-0,4 10,8 8,4 11,5 17,8 6,0 30,0 3,4 18,4 13 sępoleński 30,4 26,8 31,8 23,6 24,6 17,9 26,8 47,1 34,0 46,8 40,4 30,1 14 świecki 19,0 23,6 18,8 19,3 14,1 15,7 22,2 12,6 18,2 34,7 22,7 26,6 15 toruński 24,7 34,3 27,4 25,8 29,1 32,7 40,0 35,8 31,0 46,8 33,9 36,7 16 tucholski 34,8 23,0 37,2 19,3 9,3 6,6 24,4 21,2 31,3 52,3 39,7 30,1 17 wąbrzeski 5,4 6,8 35,0 12,1 17,8 15,2-6,2 10,2-0,6 27,0 24,4 4,5 18 włocławski -4,5-1,3-13,9-9,5-9,0-9,8-8,8-13,5-17,7-1,9-11,0-13,0 19 żniński 23,5 22,1 11,5 16,5 13,5 19,7 15,9 5,4 18,1 30,1 16,7 21,3 20 Bydgoszcz -9,5-11,6-6,5-10,6-14,8-13,2-9,7-9,5-2,8-4,8-5,5-5,8 21 Grudziądz -8,4-3,7-10,6-12,0-8,3-5,8-12,6-5,6-5,3-5,0-2,4 22 Toruń 3,0 11,0 11,0 5,3 0,5 5,6 4,7 10,8 4,8 16,6 15,5 11,8 23 Włocławek 1,4-2,6 2,0 5,2 3,6-5,5-9,3-9,6-14,8-7,8-7,2-11,2 Lata

17 sę poleński tucholski bydgoski świecki grudz iądzki GRUDZIĄDZ che łmiński wąbrzeski Urodzenia żywe 2010 r. brodnicki nakie lski BYDGO SZCZ toruński TO RUŃ golubsko- dobrz yński rypiński ż niński aleksandrolipnowski inowrocławski wski mogileński radzie - jowski W ŁO CŁAW EK włocławski Współ. urodzeń żywych na 10 tys. ludności 121 do 130 (7) 112 do 121 (6) 103 do 112 (5) 94 do 103 (7) sę poleński tucholski bydgoski świecki grudz iądzki GRUDZIĄDZ che łmiński wąbrzeski brodnicki Zgony 2010 r. nakie lski BYDGO SZCZ toruński golubskodobrz yński rypiński TO RUŃ ż niński aleksandrowski inowrocławski mogileński radzie - jowski lipnowski W ŁO CŁAW EK włocławski Współ. zgonów na 10 tys. ludności 112 do 124 (2) 100 do 112 (9) 88 do 100 (11) 76 do 88 (3) sę poleński tucholski bydgoski świe cki grudziądz ki GRUDZIĄDZ chełmiński wąbrz eski Przyrost naturalny brodnicki 2010 r. nakielski BYDGO SZCZ toruński golubskodobrzyński rypiński TO RUŃ żniński ale ksandrowski inowrocławski mogileński radzie - jowski lipnowski W ŁO CŁAW EK włocławski Współ. przyrostu naturalnego na 10 tys. ludności 27 do 44 (7) 10 do 27 (9) -7 do 10 (4) -24 do -7 (5)

18 Tabl Zgony niemowląt według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Liczby bezwzględne i miasta na prawach Lata Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

19 Tabl Zgony niemowląt według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Współczynniki na 10 tys. ludności i miasta na prawach Województwo 91,0 86,9 82,8 85,4 79,0 73,7 67,0 57,0 61,0 58,5 63,7 56,8 1 aleksandrowski 97,0 148,8 88,0 19,9 122,6 84,2 56,0 73,0 17,2 125,0 31,8 79,6 2 brodnicki 54,0 121,4 70,9 168,5 59,5 73,2 85,0 55,0 53,0 31,3 19,3 77,4 3 bydgoski 90,0 129,3 49,3 120,0 81,5 71,1 77,0 66,0 36,8 131,3 51,0 51,0 4 chełmiński 191,0 111,3 223,0 105,3 96,9 84,2 34,0 76,0 155,7 15,4 78,2 62,6 5 golubsko-dobrz. 107,0 131,8 94,9 131,8 19,9 104,0 60,0 84,0 63, ,5 6 grudziądzki 189,0 79,7 162,9 131,3 133,9 71,4 63,0 76,0-111,5 88,3 88,3 7 inowrocławski 47,0 72,8 76,2 66,0 92,5 26,5 47,0 50,0 75,5 42,6 45,6 34,2 8 lipnowski 34,0 100,1 48,3 94,1 110,0 120,3 67,0 87,0 86,4 113,5 81,4 34,9 9 mogileński 35,0 134,1 103,3 22,5 109,6 44,2 21,0 46,0 91,9 19,3 20,9 83,5 10 nakielski 75,0 117,1 10,3 118,5 116,2 84,7 84,0 69,0 69,9 63,8 46,0 46,0 11 radziejowski 129,0 20,3 165,1 96,6 24,7 102,0 24,0 24,0 94,8 63,0 22,6 45,1 12 rypiński 79,0 125,9 95,2 43,5 20,0 103,5 39,0 93,0 60,1 50,2 135,4 96,7 13 sępoleński 96,0 99,6 105,0 68,0 66,4 69,6 128,0 76,0 57,5 70,8 71,8 71,8 14 świecki 88,0 54,0 56,4 86,4 123,1 48,4 82,0 106,0 35,9 83,1 25,9 51,8 15 toruński 60,0 48,9 91,7 51,4 40,6 49,0 29,0 46,0 46,6 55,4 54,4 36,3 16 tucholski 102,0 127,3 52,1 147,6 95,4 99,6 93,0 19,0 17,8 45,5 49,8 16,6 17 wąbrzeski 104,0 129,9 68,6 112,7 101,5 171,9 237,0 79,0 27,6 46,0 46,8 70,3 18 włocławski 137,0 93,8 140,4 57,9 35,9 83,1 92,0 71,0 59,0 86,3 45,5 56,8 19 żniński 119,0 37,9 40,4 118,0 27,4 55,2 54,0 29,0 38,3 36,3 110,0 61,1 20 Bydgoszcz 92,0 75,1 69,5 75,4 76,4 66,0 55,0 53,0 66,0 36,9 118,5 67,7 21 Grudziądz 94,0 103,1 75,3 67,0 66,8 33,9 58,0 31,0 130,1 54,4 66,3 66,3 22 Toruń 61,0 51,8 106,0 45,1 90,3 78,8 58,0 31,0 45,6 52,9 60,1 55,5 23 Włocławek 166,0 65,4 75,0 106,0 74,6 123,9 101,0 38,0 57,6 54,5 52,7 61,5 Lata

20 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu r. Lp i miasta na prawach Ludność Ludność w wieku lat liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % Wojewódz , , , , , , , ,1 1 aleksandr , , , , , , , ,8 2 brodnicki , , , , , , , ,8 3 bydgoski , , , , , , , ,9 4 chełmiński , , , , , , , ,0 5 golub.-dob , , , , , , , ,6 6 grudziądzki , , , , , , , ,0 7 inowrocł , , , , , , , ,0 8 lipnowski , , , , , , , ,7 9 mogileński , , , , , , , ,8 10 nakielski , , , , , , , ,9 11 radziejows , , , , , , , ,5 12 rypiński , , , , , , , ,2 13 sępoleński , , , , , , , ,7 14 świecki , , , , , , , ,9 15 toruński , , , , , , , ,8 16 tucholski , , , , , , , ,3 17 wąbrzeski , , , , , , , ,9 18 włocławski , , , , , , , ,9 19 żniński , , , , , , , ,9 20 Bydgoszcz , , , , , , , ,2 21 Grudziądz , , , , , , , ,6 22 Toruń , , , , , , , ,4 23 Włocławek , , , , , , , ,5

21 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu r. (dok.) Lp i miasta na prawach Ludność w wieku lat i więcej liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % Wojewódz , , , , , , , , ,1 1 aleksandr , , , , , , , , ,6 2 brodnicki , , , , , , , , ,9 3 bydgoski , , , , , , , , ,4 4 chełmiński , , , , , , , , ,7 5 golub.-dob , , , , , , , , ,2 6 grudziądzki , , , , , , , , ,6 7 inowrocł , , , , , , , , ,0 8 lipnowski , , , , , , , , ,0 9 mogileński , , , , , , , , ,9 10 nakielski , , , , , , , , ,5 11 radziejows , , , , , , , , ,7 12 rypiński , , , , , , , , ,4 13 sępoleński , , , , , , , , ,1 14 świecki , , , , , , , , ,7 15 toruński , , , , , , , , ,5 16 tucholski , , , , , , , , ,8 17 wąbrzeski , , , , , , , , ,2 18 włocławski , , , , , , , , ,6 19 żniński , , , , , , , , ,9 20 Bydgoszcz , , , , , , , , ,8 21 Grudziądz , , , , , , , , ,3 22 Toruń , , , , , , , , ,2 23 Włocławek , , , , , , , , ,2

22 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Liczby bezwzględne Ludność w wieku lat Powaty Ludność i miasta na prawach Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

23 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (cd.) Liczby bezwzględne Lp Powaty i miasta na prawach Ludność w wieku lat Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

24 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (dok.) Liczby bezwzględne Ludność w wieku lat Powaty Lp i miasta na prawach i więcej Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

25 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Struktura procentowa i miasta na prawach Ludność Ludność w wieku lat Województwo 60,5 39,5 3,0 2,3 2,6 2,2 2,9 2,5 3,7 3,0 4,4 3,2 5,3 3,4 4,9 3,0 4,3 2,8 1 aleksandrowski 45,4 54,6 2,3 3,0 2,1 2,9 2,1 3,4 2,3 3,8 3,2 4,4 3,8 4,7 3,5 4,1 3,0 3,9 2 brodnicki 43,2 56,8 2,7 3,7 2,3 3,1 2,4 3,6 3,1 4,5 3,3 4,9 3,7 5,2 3,5 4,0 3,0 3,8 3 bydgoski 25,2 74,8 1,3 4,4 1,3 4,4 1,4 4,9 1,7 5,6 1,9 5,7 2,3 6,1 2,1 6,1 1,8 6,2 4 chełmiński 39,0 61,0 2,0 3,8 2,0 3,5 2,1 3,8 2,4 4,6 2,8 5,3 3,5 5,6 3,0 4,5 2,8 4,2 5 golubsko-dobrz. 37,6 62,4 2,1 3,5 1,8 3,5 2,2 4,3 2,6 4,9 3,2 4,9 3,4 5,2 3,0 4,4 2,4 4,2 6 grudziądzki 13,3 86,7 0,7 5,6 0,7 4,7 0,7 5,7 0,9 6,6 1,1 7,1 1,2 7,6 0,9 6,4 0,9 6,1 7 inowrocławski 65,4 34,6 3,0 2,0 2,7 1,7 3,1 2,1 4,1 2,6 4,8 2,8 5,6 3,1 5,0 2,6 4,6 2,4 8 lipnowski 31,1 68,9 1,7 4,3 1,5 3,9 1,9 4,8 2,2 5,5 2,3 5,7 2,6 5,9 2,5 4,9 2,1 4,6 9 mogileński 38,8 61,2 1,9 3,3 1,5 3,3 2,1 3,8 2,4 4,9 3,1 4,9 3,3 5,4 3,0 4,7 2,6 4,2 10 nakielski 43,9 56,1 2,5 3,5 2,2 3,2 2,4 3,5 3,0 4,4 3,3 4,8 3,9 5,3 3,4 4,2 3,0 3,9 11 radziejowski 24,2 75,8 1,3 3,9 1,0 3,6 1,3 4,4 1,7 5,7 2,0 6,0 2,0 6,2 1,5 5,0 1,6 4,9 12 rypiński 37,7 62,3 2,2 3,7 1,9 3,4 2,0 4,0 2,5 4,9 3,1 4,8 3,3 5,1 2,7 4,3 2,4 3,9 13 sępoleński 42,1 57,9 2,2 4,2 2,0 3,2 2,4 3,7 2,8 4,1 3,3 5,1 3,7 5,3 3,0 4,1 2,9 3,8 14 świecki 32,5 67,5 1,7 4,1 1,6 3,7 1,6 4,2 1,9 4,8 2,2 5,5 2,9 6,2 2,7 5,1 2,2 4,7 15 toruński 15,6 84,4 0,9 5,3 0,8 5,1 0,9 5,4 1,1 6,3 1,2 6,7 1,4 7,4 1,2 7,3 1,1 6,8 16 tucholski 29,1 70,9 1,5 4,5 1,3 4,0 1,5 4,6 2,6 5,2 2,4 5,8 2,3 6,3 2,1 5,1 1,7 4,7 17 wąbrzeski 39,9 60,1 2,2 3,5 1,9 3,3 2,2 3,8 2,4 4,7 2,8 4,9 3,5 5,4 3,1 4,3 2,8 4,1 18 włocławski 20,1 79,9 1,0 4,1 0,8 4,1 1,0 5,0 1,4 5,9 1,6 6,1 1,7 6,2 1,4 5,7 1,3 5,6 19 żniński 43,2 56,8 2,1 3,3 2,0 3,1 2,2 3,6 2,7 4,1 3,0 4,7 3,8 5,0 3,4 4,4 3,1 3,8 20 Bydgoszcz 100,0-4,7-4,0-4,3-5,6-7,0-8,6-8,4-7,2-21 Grudziądz 100,0-5,2-4,5-4,8-6,0-7,2-8,5-7,8-6,6-22 Toruń 100,0-4,9-4,2-4,3-5,7-7,7-9,3-9,1-7,4-23 Włocławek 100,0-4,8-4,3-4,7-6,0-6,7-7,9-8,1-7,5 -

26 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (dok.) Struktura procentowa i miasta na prawach Ludność w wieku lat Województwo 3,6 2,5 3,8 2,6 4,8 2,9 4,8 2,6 4,2 2,1 2,3 1,1 2,2 1,1 1,8 1,0 2,0 1,2 1 aleksandrowski 2,5 3,5 2,7 3,7 3,8 4,1 3,7 3,7 3,3 3,1 2,0 1,6 1,8 1,6 1,5 1,4 1,7 1,9 2 brodnicki 2,6 3,4 2,9 3,7 3,3 4,0 3,1 3,5 2,5 2,9 1,3 1,5 1,3 1,7 1,1 1,6 1,2 1,7 3 bydgoski 1,7 5,2 1,7 5,0 1,9 5,5 1,8 4,9 1,6 4,1 0,9 1,9 0,7 1,7 0,6 1,4 0,6 1,8 4 chełmiński 2,5 3,7 2,4 4,1 3,0 4,7 3,1 3,8 2,6 3,0 1,5 1,7 1,2 1,6 1,1 1,5 1,0 1,7 5 golubsko-dobrz. 2,4 3,9 2,6 4,2 2,9 4,4 2,7 4,0 2,2 3,1 1,1 1,8 1,3 2,0 0,9 1,7 0,9 2,3 6 grudziądzki 0,9 5,5 1,0 5,7 1,0 6,4 0,9 5,7 0,8 4,7 0,5 2,5 0,5 2,4 0,4 1,9 0,3 2,2 7 inowrocławski 4,1 2,2 4,5 2,3 5,5 2,6 5,2 2,3 4,6 2,0 2,4 1,0 2,2 1,0 1,9 0,9 2,0 1,0 8 lipnowski 1,9 4,3 2,2 4,3 2,5 4,8 2,4 4,3 1,7 3,4 1,0 2,0 1,0 2,0 0,8 1,9 0,8 2,2 9 mogileński 2,4 3,7 2,7 4,0 3,3 4,5 2,9 4,1 2,7 3,5 1,4 1,8 1,3 1,9 1,0 1,6 1,0 1,9 10 nakielski 2,7 3,5 2,8 3,7 3,4 4,2 3,1 3,8 3,0 2,9 1,4 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 11 radziejowski 1,5 4,9 1,8 5,1 2,2 5,6 1,9 5,1 1,7 4,3 0,9 2,5 0,8 2,8 0,6 2,6 0,6 3,1 12 rypiński 2,2 3,8 2,7 3,9 3,3 4,5 3,0 4,0 2,3 3,4 1,2 2,1 1,1 2,1 0,9 2,1 1,0 2,4 13 sępoleński 2,4 3,2 2,8 3,5 3,5 4,2 3,1 3,8 2,5 3,2 1,4 1,5 1,4 1,8 1,2 1,5 1,4 1,7 14 świecki 2,0 4,2 2,0 4,4 2,6 5,1 2,7 4,6 2,4 3,7 1,2 1,9 1,1 1,9 0,8 1,5 0,8 1,9 15 toruński 0,9 5,4 1,1 5,4 1,3 6,0 1,1 5,4 0,8 4,1 0,5 2,1 0,5 1,9 0,4 1,7 0,4 2,0 16 tucholski 1,7 4,4 2,0 4,6 2,5 5,5 2,3 4,7 1,8 3,7 1,0 1,9 0,9 2,1 0,8 1,8 0,7 2,1 17 wąbrzeski 2,5 3,7 2,7 3,8 3,2 4,2 2,9 4,2 2,6 3,1 1,4 1,8 1,4 1,7 1,3 1,5 1,2 2,0 18 włocławski 1,4 5,3 1,5 5,4 1,7 6,1 1,5 5,3 1,2 4,6 0,7 2,5 0,7 2,6 0,5 2,5 0,6 2,9 19 żniński 2,5 3,4 2,7 3,8 3,3 4,3 3,7 3,9 3,4 3,1 1,5 1,6 1,4 1,7 1,1 1,4 1,2 1,6 20 Bydgoszcz 5,9-5,9-7,6-8,1-7,2-4,2-4,0-3,4-3,8-21 Grudziądz 5,9-6,6-8,3-8,1-6,4-3,8-3,7-3,1-3,3-22 Toruń 5,8-5,8-7,6-8,0-6,9-3,7-3,5-2,8-3,2-23 Włocławek 6,3-6,2-8,2-8,5-7,7-3,9-3,5-2,7-3,2-80 i więcej

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Demografia Z danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego dr Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Potencjał

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+ BYDGOSZCZ TORUŃ 2010 PUBLIKACJA ZOSTAŁA SFINANSOWANA

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q3 2017 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1_8: Powiat miasto Olsztyn

Zeszyt 1_8: Powiat miasto Olsztyn Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 1_8: Powiat miasto Olsztyn

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q4 2018 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 3_4: Powiat olecki Gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki

Zeszyt 3_4: Powiat olecki Gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 3_4: Powiat olecki Gminy:

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 3_3: Powiat gołdapski Gminy: Banie Mazurskie, Gołdap, Dubeninki

Zeszyt 3_3: Powiat gołdapski Gminy: Banie Mazurskie, Gołdap, Dubeninki Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 3_3: Powiat gołdapski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r.

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r. FUNDUSZ EKSPORTOWY Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego Toruń, 15 marca 2019 r. Partnerzy Nazwa Punkt kontaktowy dla firm z: Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1_6: Powiat piski Gminy: Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane Nida

Zeszyt 1_6: Powiat piski Gminy: Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane Nida Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 1_6: Powiat piski Gminy:

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku 3 listopada 2009 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Na

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1_3: Powiat mrągowski Gminy: Mrągowo m., Mikołajki, Mrągowo w., Piecki, Sorkwity

Zeszyt 1_3: Powiat mrągowski Gminy: Mrągowo m., Mikołajki, Mrągowo w., Piecki, Sorkwity Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 1_3: Powiat mrągowski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - jest jednostką wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1_4: Powiat nidzicki Gminy: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo

Zeszyt 1_4: Powiat nidzicki Gminy: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 1_4: Powiat nidzicki

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Proponowane zmiany w naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 Nowe, 27 czerwca 2017 r. Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności wg płci i wieku Stanowi podstawę większości analiz demograficznych, determinuje w poważnym stopniu kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 2050 Magdalena Skalik Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Opole, 29.01.2016 r. LUDNOŚĆ DEFINICJE Dane o liczbie ludności są opracowywane w dwóch ujęciach:

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011 - analiza porównawcza na tle innych województw Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Opracowała: Zuzanna Sikora Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo