Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 Dział 1 DEMOGRAFIA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. 2. Informacje statystyczne publikowane na internetowych stronach Głównego Urzędu Statystycznego ( Uwagi ogólne 1. Dane demograficzne za 2010 zostały skorygowane o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. 2. Dane o liczbie ludności wykazano według faktycznego miejsca zamieszkania. Do ludności faktycznie zamieszkałej w danej jednostce podziału terytorialnego zalicza się ludność zameldowaną na pobyt stały i faktycznie tam zamieszkałą oraz ludność zameldowaną na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące). Ludność zameldowana na pobyt stały w danej jednostce podziału terytorialnego ale faktycznie przebywająca w innej jednostce (zameldowana w niej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; do 2005 r. ponad 2 miesiące) ujmowana jest jako ludność faktycznie zamieszkała w tej jednostce, w której jest zameldowana na pobyt czasowy. 3. Przy przeliczaniu danych na określoną liczbę mieszkańców (np. 10 tys.) według stanu na koniec roku przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu Przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku (ruch naturalny) przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu , przy czym dane do 2009 r. przeliczono na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Z uwagi na przyjętą przez GUS zmianę metodologii liczenia współczynników demograficznych dane od 2010 r. odniesiono do ludności faktycznej zbilansowanej w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. 4. Podział na i oznacza: obszar położony w granicach jednostek podziału terytorialnego o statusie miasta; pozostały obszar kraju, województwa,. 5. Wskaźnik urbanizacji określa procentowy udział liczby ludności miejskiej w liczbie ludności. 6. Współczynnik feminizacji określa liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. 7. Powierzchnię województw, powiatów i miast powiatów wykazano w liczbach całkowitych km Dane o liczbie urodzeń żywych podano według miejsca zameldowania na pobyt stały matki noworodka. 9. Dane o liczbie zgonów podano według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej. 10. Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku. 11. Przyrost naturalny jest to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie. 12. Ludność w wieku produkcyjnym to ludność w wieku zdolności do pracy; dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. 13. Ludność w wieku nieprodukcyjnym to ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej. 14. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości.

4 DEMOGRAFIA Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2011 r. na obszarze km 2 województwa kujawsko-pomorskiego (5,7% ogólnej powierzchni Polski) zamieszkiwało osób (5,4% ludności Polski), co oznacza minimalny, 0,02% spadek liczby mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego. Według bilansu stanu ludności opartego na wynikach NSP 2011 województwo w 2010 r. zamieszkiwało osób. Zgodnie z prognozą opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego będzie sukcesywnie zmniejszać się i w 2035 osiągnie niespełna 93% stanu obecnego. Zarówno pod względem liczby ludności jak i powierzchni województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 10 miejsce w Polsce. 37,3% ludności zamieszkiwało w czterech największych miastach regionu (miastach ): Bydgoszczy (17,3%), Toruniu (9,7%), Włocławku (5,5%) i Grudziądzu (4,7%) łącznie osób (w 2010 r ). Wśród powiatów ziemskich najwięcej ludności było w powiecie inowrocławskim , najmniej w powiecie wąbrzeskim osób. Średnia gęstość zaludnienia województwa wynosiła w 2011 r. niecałe 117 osób na 1 km 2 (w Polsce ponad 123 osoby na 1 km 2 ) 8 pozycja w kraju. Najwyższą gęstość zaludnienia (w osobach na 1 km 2 ) miały miasta : Bydgoszcz 2 063, Toruń 1 767, Grudziądz i Włocławek 1 697, a z powiatów ziemskich inowrocławski 135 i aleksandrowski 118. Najmniejsza gęstość zaludnienia była w powiatach: tucholskim 45, sępoleńskim 52 i grudziądzkim 55. Na koniec 2011 r. ludność miejska w województwie stanowiła 60,4% ludności (w Polsce 60,7%). Procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności powiatów ziemskich najwyższy był w powiecie inowrocławskim 65,3%, najniższy w powiecie grudziądzkim 13,3%. Kobiety stanowiły 51,5% a mężczyźni 48,5% ogólnej liczby ludności. Stopień feminizacji w układzie : w populacji miast kobiety stanowiły 52,6% mieszkańców, na terenach wiejskich 49,8%. Na 100 mężczyzn w mieście przypadało średnio 111 kobiet, na wsi 99 kobiet, przeciętnie w województwie 106 kobiet (w Polsce również 106). W 2011 r. w województwie zanotowano urodzeń żywych i zgonów, w tym 133 zgony niemowląt. Współczynnik urodzeń żywych na 10 tys. ludności osiągnął poziom 100,0, natomiast współczynnik umieralności ogólnej na 10 tys. ludności województwa 93,7. Współczynnik zgonów niemowląt na 10 tys. urodzeń żywych kształtował się na poziomie 60,1. W 2011 r. współczynnik przyrostu naturalnego na 10 tys. ludności województwa wyniósł 6,2 (w 2010 r. 10,2). Ujemny przyrost naturalny wystąpił w 5 powiatach ziemskich (najniższy współczynnik w radziejowskim -20,6 i aleksandrowskim -20,3) oraz w miastach: Włocławku (-18,2) Bydgoszczy i Grudziądzu. Najwyższy przyrost naturalny zanotowano w powiecie toruńskim (36,2 na 10 tys. ludności). Wskaźnik starzenia się ludności mierzony liczbą ludności najstarszej (65 lat i więcej) przypadającej na 100 osób grupy najmłodszej (0 14 lat) w 2011 r. wynosił 84,4 (w 2010 r. 80,0). Jeżeli tendencja wzrostowa nadal się utrzyma, zgodnie z prognozą demograficzną wskaźnik ten w 2035 r. przekroczy wartość 180. Na koniec 2011 r. w strukturze wiekowej ludności województwa odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0 17 lat (ludność w wieku przedprodukcyjnym) wyniósł 19,0%. Ludność w wieku produkcyjnym (mężczyźni lata, kobiety lat) stanowiła 64,4%, natomiast w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety od 60-go roku życia wyniósł w województwie 16,6%. W układzie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego najwyższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wystąpił w powiecie toruńskim 22,6%, najniższy w mieście Bydgoszczy 15,9%. Ludności w wieku produkcyjnym najwięcej było w Toruniu 65,6%, najmniej w powiecie rypińskim 62,9%. Ludność w wieku poprodukcyjnym miała największy udział w mieście Bydgoszczy 20,1%, najmniejszy w ziemskim powiecie toruńskim 12,5%.

5 mężczyźni kobiety Tabl Ludność Polski w podziale na województwa - stan w dniu r. Lp. Województwo Ogółem Ludność współczynnnik feminizacji z tego: wskaźnik urbanizacji P o l s k a , , ,3 x x x 1 Dolnośląskie , , , Kujawsko-pomor , , , Lubelskie , , , Lubuskie , , , Łódzkie , , , Małopolskie , , , Mazowieckie , , , Opolskie , , , Podkarpackie , , , Podlaskie , , , Pomorskie , , , Śląskie , , , Świętokrzyskie , , , Warmińsko-mazur , , , Wielkopolskie , , , Zachodniopomorskie , , , Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych ( r.). Powierzchnia w km 2 Saldo migracji (wewnętrznych i zagranicznych) na pobyt stały według województw w 2011 r. Ludność na 1 km 2 Lokata według (wart.max=1) liczby ludności powierzchni ludności na 1 km Dolnośląskie Kujawsko -pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba osób Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych

6 Tabl Rzeczywista i prognozowana liczba ludności oraz podstawowe wskaźniki demograficzne dla województwa i Polski w latach stan w dniu Lata Liczba ludności wg płci mężczyźni kobiety w tysiącach Województwo kujawsko-pomorskie wg miejsca zamieszkania współczynniki feminizacji gęstość zaludn. (liczba osób na 1 współczynniki feminizacji wskaźniki urbanizacji gęstość zaludn. (liczba osób na ,1 996, , ,6 803,6 107,3 61,1 115,0 107,0 61,2 121, ,9 997, , ,5 808,5 107,4 60,9 115,1 107,1 61,1 122, ,1 998, , ,7 812,4 107,3 60,7 115,1 107,1 61,0 122, , , , ,4 827,3 106,3 60,6 116,8 106,6 60,8 123, , , , ,3 831,1 106,3 60,4 116,8 106,6 60,7 123, ,4 989, , ,5 837,9 107,7 59,2 114,3 107,4 60,2 121, ,6 969, , ,1 854,4 107,8 57,6 112,0 107,4 59,6 119, ,5 924,6 995, ,6 845,9 107,7 56,0 106,9 107,3 58,9 115,1 Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego, l: Bank Danych Lokalnych ( r.), Prognoza ludności na lata ,05 km 2 ) D a n e r z e c z y w i s t e (stan w dniu ) P r o g n o z a wskaźniki urbanizacji Rzeczywiste i prognozowane współczynniki dynamiki* liczby ludności województwa kujawsko-pomorskiego w latach Polska km 2 ) 1,00 0,95 0,90 0,85 Mężczyźni Miasto Ludność Kobiety Wieś 0, ,06 Rzeczywista i prognozowana dynamika* zjawisk demograficznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach ,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 Feminizacja Urbanizacja Gęstość zaludnienia * Dla 2011 r. współczynnik = 1 (rok bazowy).

7 Tabl Ludność według miejsca zamieszkania i płci w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu r. Lp. na prawach Liczba ludności Udział w liczbie ludnosci województwa razem Miasto Wieś mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety razem liczba % liczba % liczba % liczba % P o l s k a x , , , ,1 Województwo , , , , ,8 1 aleksandrowski , , , , ,9 2 brodnicki , , , , ,6 3 bydgoski , , , , ,9 4 chełmiński , , , , ,9 5 golubsko-dobrzyń , , , , ,7 6 grudziądzki , , , , ,1 7 inowrocławski , , , , ,4 8 lipnowski , , , , ,8 9 mogileński , , , , ,7 10 nakielski , , , , ,9 11 radziejowski , , , , ,9 12 rypiński , , , , ,7 13 sępoleński , , , , ,4 14 świecki , , , , ,0 15 toruński , , , , ,1 16 tucholski , , , , ,0 17 wąbrzeski , , , , ,3 18 włocławski , , , , ,2 19 żniński , , , , ,4 20 Bydgoszcz , , , Grudziądz , , , Toruń , , , Włocławek , , ,

8 Tabl Rzeczywisty i prognozowany ruch naturalny ludności województwa kujawsko-pomorskiego i Polski w latach Województwo kujawsko-pomorskie Polska Rok urodzenia żywe zgony w tym niemowląt przyrost naturalny urodzenia żywe zgony w tym niemowląt 1/ przyrost naturalny urodzenia żywe zgony w tym niemowląt 1/ przyrost naturalny liczby bezwzględne na 10 tys. ludności D a n e r z e c z y w i s t e (stan w dniu ) ,6 98,4 61,0 7,2 101,8 99,0 59,9 2, ,5 96,9 58,5 15,6 108,7 99,5 56,4 9, ,4 98,5 63,7 12,9 109,4 100,8 55,7 8, ,7 97,5 58,0 10,2 107,3 98,3 49,8 9, ,0 93,7 60,1 6,2 100,8 97,5 47,3 3,4 P r o g n o z a x ,0 105,0 x 3,0 106,0 108,0 x -3, x ,0 112,0 x -26,0 84,0 113,0 x -29, x ,0 126,0 x -48,0 76,0 125,0 x -50,0 1/ Na 10 tys. urodzeń żywych. Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych ( r.), Prognoza ludności na lata Rzeczywisty i prognozowany ruch naturalny ludności województwa kujawsko-pomorskiego w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny

9 Tabl Urodzenia żywe według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp Województwo ,6 112,5 111,5 107,7 100,0 1 aleksandrowski ,0 100,8 113,1 100,6 92,8 2 brodnicki ,6 126,1 135,9 123,7 118,1 3 bydgoski ,8 121,7 114,9 111,3 105,2 4 chełmiński ,2 125,8 123,6 118,1 109,3 5 golubsko-dobrzyń ,6 112,1 118,8 112,9 108,6 6 grudziądzki ,8 136,3 114,3 119,3 113,9 7 inowrocławski ,0 99,6 106,4 99,6 93,7 8 lipnowski ,8 118,5 128,4 120,4 110,2 9 mogileński ,6 110,1 101,8 109,5 98,7 10 nakielski ,3 128,2 126,8 123,2 111,3 11 radziejowski ,1 112,2 104,7 100,1 91,7 12 rypiński ,4 133,8 115,7 122,2 112,5 13 sępoleński ,7 136,2 134,1 118,6 106,2 14 świecki ,8 123,0 117,9 116,9 103,7 15 toruński ,0 136,4 117,1 126,1 111,4 16 tucholski ,6 139,1 126,3 120,0 111,4 17 wąbrzeski ,9 123,7 121,2 110,5 103,7 18 włocławski ,2 107,3 101,9 97,2 99,2 19 żniński ,5 117,6 116,1 109,7 110,6 20 Bydgoszcz ,1 98,8 99,8 96,2 89,4 21 Grudziądz ,1 111,8 107,2 107,9 96,4 22 Toruń ,8 103,4 107,7 101,8 96,0 23 Włocławek ,3 92,9 96,5 95,0 83,1 Liczby bezwzględne Współczynniki na 10 tys. ludności

10 Tabl Zgony według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp Województwo ,4 96,9 98,6 97,5 93,7 1 aleksandrowski ,5 109,7 112,7 108,6 113,1 2 brodnicki ,3 98,1 99,7 97,9 89,2 3 bydgoski ,0 84,8 78,1 77,2 74,4 4 chełmiński ,0 92,5 100,2 95,4 86,5 5 golubsko-dobrzyń ,1 83,3 97,7 93,3 95,2 6 grudziądzki ,9 90,7 89,0 77,6 88,8 7 inowrocławski ,6 101,0 100,5 101,8 101,1 8 lipnowski ,1 97,1 106,3 105,6 102,8 9 mogileński ,3 90,1 97,3 91,5 104,8 10 nakielski ,7 97,6 85,0 87,8 80,3 11 radziejowski ,8 107,3 111,4 122,4 112,2 12 rypiński ,3 103,8 112,3 104,0 94,2 13 sępoleński ,8 89,4 93,6 88,7 88,9 14 świecki ,6 88,2 95,2 90,6 89,3 15 toruński ,0 89,6 83,3 89,7 75,1 16 tucholski ,3 86,8 86,7 90,1 86,5 17 wąbrzeski ,4 96,7 96,8 106,0 85,3 18 włocławski ,0 109,1 112,9 110,0 102,8 19 żniński ,5 87,4 99,3 88,6 94,2 20 Bydgoszcz ,9 103,6 105,3 101,9 97,9 21 Grudziądz ,4 111,8 102,3 110,3 101,9 22 Toruń ,0 86,8 92,1 90,3 88,4 23 Włocławek ,0 100,6 103,7 106,2 101,3 Liczby bezwzględne Współczynniki na 10 tys. ludności

11 Tabl Przyrost naturalny według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp Województwo ,2 15,6 12,9 10,2 6,2 1 aleksandrowski ,5-8,8 0,4-8,0-20,3 2 brodnicki ,3 28,1 36,1 25,8 28,8 3 bydgoski ,8 36,9 36,8 34,2 30,8 4 chełmiński ,1 33,3 23,4 22,8 22,8 5 golubsko-dobrzyń ,5 28,8 21,1 19,6 13,4 6 grudziądzki ,9 45,6 25,2 41,7 25,1 7 inowrocławski ,6-1,4 5,9-2,2-7,4 8 lipnowski ,7 21,4 22,1 14,8 7,4 9 mogileński ,3 20,0 4,5 18,0-6,2 10 nakielski ,6 30,6 41,7 35,4 31,0 11 radziejowski ,7 5,0-6,6-22,3-20,6 12 rypiński ,0 30,0 3,4 18,2 18,3 13 sępoleński ,0 46,8 40,4 30,0 17,3 14 świecki ,2 34,7 22,7 26,3 14,4 15 toruński ,0 46,8 33,9 36,4 36,2 16 tucholski ,3 52,3 39,7 29,9 24,9 17 wąbrzeski ,6 27,0 24,4 4,5 18,4 18 włocławski ,7-1,9-11,0-12,8-3,6 19 żniński ,1 30,1 16,7 21,1 16,3 20 Bydgoszcz ,8-4,8-5,5-5,6-8,5 21 Grudziądz ,3-5,0-2,4-5,5 22 Toruń ,8 16,6 15,5 11,5 7,7 23 Włocławek ,8-7,8-7,2-11,3-18,2 Liczby bezwzględne Współczynniki na 10 tys. ludności

12 Tabl Zgony niemowląt według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp Województwo ,0 58,5 63,7 58,0 60,1 1 aleksandrowski ,2 125,0 31,8 88,2 57,5 2 brodnicki ,0 31,3 19,3 83,5 76,3 3 bydgoski ,8 131,3 51,0 51,3 89,0 4 chełmiński ,7 15,4 78,2 64,2 69,4 5 golubsko-dobrzyń , ,5 40,6 6 grudziądzki ,5 88,3 83,7 43,7 7 inowrocławski ,5 42,6 45,6 36,4 58,1 8 lipnowski ,4 113,5 81,4 36,8 67,1 9 mogileński ,9 19,3 20,9 77,5 107,8 10 nakielski ,9 63,8 46,0 46,8 41,4 11 radziejowski ,8 63,0 22,6 46,9-12 rypiński ,1 50,2 135,4 90,9 59,4 13 sępoleński ,5 70,8 71,8 80,8 90,3 14 świecki ,9 83,1 25,9 51,5 29,0 15 toruński ,6 55,4 54,4 32,9 36,7 16 tucholski ,8 45,5 49,8 17,3 56,0 17 wąbrzeski ,6 46,0 46,8 76,9 109,3 18 włocławski ,0 86,3 45,5 58,9 69,3 19 żniński ,3 36,3 110,0 64,2 101,9 20 Bydgoszcz ,0 36,9 118,5 68,3 61,5 21 Grudziądz ,1 54,4 66,3 65,5 42,1 22 Toruń ,6 52,9 60,1 57,4 40,6 23 Włocławek ,6 54,5 52,7 62,8 82,5 Liczby bezwzględne Współczynniki na 10 tys. urodzeń żywych

13 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Lp Ludność Ludność w wieku lat liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % Wojewódz , , , , , , , ,4 1 aleksandr , , , , , , , ,3 2 brodnicki , , , , , , , ,3 3 bydgoski , , , , , , , ,3 4 chełmiński , , , , , , , ,3 5 golub.-dob , , , , , , , ,8 6 grudziądzki , , , , , , , ,5 7 inowrocł , , , , , , , ,3 8 lipnowski , , , , , , , ,2 9 mogileński , , , , , , , ,1 10 nakielski , , , , , , , ,3 11 radziejows , , , , , , , ,1 12 rypiński , , , , , , , ,9 13 sępoleński , , , , , , , ,0 14 świecki , , , , , , , ,4 15 toruński , , , , , , , ,4 16 tucholski , , , , , , , ,7 17 wąbrzeski , , , , , , , ,2 18 włocławski , , , , , , , ,3 19 żniński , , , , , , , ,5 20 Bydgoszcz , , , , , , , ,4 21 Grudziądz , , , , , , , ,0 22 Toruń , , , , , , , ,5 23 Włocławek , , , , , , , ,7

14 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu r. (dok.) Lp Ludność w wieku lat i więcej liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % Wojewódz , , , , , , , , ,3 1 aleksandr , , , , , , , , ,7 2 brodnicki , , , , , , , , ,1 3 bydgoski , , , , , , , , ,5 4 chełmiński , , , , , , , , ,9 5 golub.-dob , , , , , , , , ,3 6 grudziądzki , , , , , , , , ,8 7 inowrocł , , , , , , , , ,1 8 lipnowski , , , , , , , , ,2 9 mogileński , , , , , , , , ,0 10 nakielski , , , , , , , , ,6 11 radziejows , , , , , , , , ,9 12 rypiński , , , , , , , , ,6 13 sępoleński , , , , , , , , ,2 14 świecki , , , , , , , , ,8 15 toruński , , , , , , , , ,6 16 tucholski , , , , , , , , ,0 17 wąbrzeski , , , , , , , , ,4 18 włocławski , , , , , , , , ,8 19 żniński , , , , , , , , ,0 20 Bydgoszcz , , , , , , , , ,0 21 Grudziądz , , , , , , , , ,4 22 Toruń , , , , , , , , ,4 23 Włocławek , , , , , , , , ,3

15 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Liczby bezwzględne Ludność w wieku lat Ludność Lp Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

16 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (cd.) Liczby bezwzględne Lp Ludność w wieku lat Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

17 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (dok.) Liczby bezwzględne Ludność w wieku lat Lp i więcej Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

18 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Struktura procentowa Lp. Ludność Ludność w wieku lat Województwo 60,4 39,6 3,1 2,4 2,6 2,2 2,7 2,4 3,4 2,9 4,2 3,1 5,1 3,3 4,9 3,0 4,4 3,0 1 aleksandrowski 45,3 54,7 2,2 3,0 2,0 2,8 2,1 3,3 2,4 3,8 2,9 4,2 3,7 4,5 3,3 4,2 3,2 4,1 2 brodnicki 43,4 56,6 2,5 3,6 2,2 3,2 2,3 3,5 2,8 4,3 3,3 4,6 3,8 4,9 3,6 4,3 3,2 4,1 3 bydgoski 25,1 74,9 1,4 4,7 1,3 4,5 1,3 4,7 1,7 5,3 1,8 5,4 2,2 5,9 2,1 6,1 1,9 6,4 4 chełmiński 39,6 60,4 2,0 3,9 1,9 3,3 2,0 3,6 2,3 4,4 2,7 4,9 3,4 5,5 3,2 4,6 3,0 4,4 5 golubsko-dobrz. 37,9 62,1 2,2 3,5 1,8 3,5 2,0 4,0 2,5 4,7 3,0 4,9 3,4 5,0 3,1 4,5 2,5 4,3 6 grudziądzki 13,3 86,7 0,8 5,5 0,6 5,0 0,7 5,5 0,9 6,5 1,0 6,8 1,1 6,8 1,0 6,7 1,0 6,6 7 inowrocławski 65,3 34,7 3,1 1,9 2,7 1,8 3,0 2,0 3,9 2,5 4,5 2,7 5,4 2,9 5,2 2,7 4,8 2,6 8 lipnowski 31,1 68,9 1,7 4,2 1,5 3,9 1,7 4,6 2,2 5,4 2,2 5,6 2,5 5,6 2,4 5,0 2,2 4,9 9 mogileński 39,1 60,9 2,0 3,4 1,6 3,1 2,0 3,6 2,4 4,6 2,8 4,8 3,4 5,0 3,0 4,6 2,8 4,3 10 nakielski 43,9 56,1 2,5 3,5 2,2 3,2 2,3 3,4 2,8 4,2 3,2 4,7 3,7 5,0 3,5 4,3 3,2 4,1 11 radziejowski 24,6 75,4 1,2 3,8 1,1 3,5 1,2 4,1 1,7 5,7 1,9 5,7 1,9 5,9 1,7 5,3 1,8 5,3 12 rypiński 37,6 62,4 2,2 3,6 1,9 3,4 1,9 3,8 2,4 4,7 2,6 4,8 3,2 4,8 3,0 4,5 2,5 4,4 13 sępoleński 42,4 57,6 2,3 3,9 2,0 3,3 2,3 3,6 2,7 4,1 3,2 4,8 3,6 4,9 3,3 4,3 2,9 4,1 14 świecki 32,9 67,1 1,7 4,1 1,6 3,6 1,6 4,0 1,9 4,8 2,2 5,2 2,7 5,8 2,8 5,1 2,4 5,0 15 toruński 15,4 84,6 0,8 5,5 0,8 5,3 0,8 5,4 1,0 6,0 1,1 6,3 1,4 7,0 1,2 7,3 1,1 7,3 16 tucholski 29,1 70,9 1,5 4,6 1,3 4,0 1,5 4,5 2,0 5,1 2,3 5,7 2,5 5,9 2,2 5,3 1,8 4,9 17 wąbrzeski 40,2 59,8 2,2 3,5 1,8 3,2 2,1 3,8 2,4 4,5 2,7 4,6 3,2 4,8 3,2 4,5 2,9 4,3 18 włocławski 20,2 79,8 0,9 4,2 0,9 4,0 1,0 4,7 1,3 5,7 1,5 5,9 1,7 6,0 1,4 5,8 1,4 5,9 19 żniński 43,5 56,5 2,3 3,4 2,0 3,0 2,2 3,4 2,7 3,9 2,8 4,6 3,7 4,6 3,5 4,3 3,4 4,0 20 Bydgoszcz 100,0-4,9-4,0-4,1-5,1-6,8-8,5-8,3-7,4-21 Grudziądz 100,0-5,3-4,5-4,6-5,5-6,8-8,3-7,8-7,0-22 Toruń 100,0-5,1-4,2-4,2-5,2-7,6-9,2-8,7-7,5-23 Włocławek 100,0-4,7-4,3-4,6-5,7-6,3-7,7-8,0-7,7 -

19 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (dok.) Struktura procentowa Lp. Ludność w wieku lat i więcej Województwo 3,7 2,6 3,7 2,6 4,6 2,9 4,9 2,7 4,4 2,2 2,5 1,2 2,2 1,1 1,8 1,0 2,1 1,2 1 aleksandrowski 2,7 3,6 2,6 3,5 3,7 4,1 3,8 3,8 3,3 3,2 2,2 1,9 1,8 1,5 1,5 1,4 1,7 1,9 2 brodnicki 2,6 3,5 2,8 3,6 3,2 3,9 3,3 3,5 2,6 3,0 1,4 1,6 1,3 1,6 1,1 1,5 1,3 1,8 3 bydgoski 1,7 5,4 1,6 4,9 1,8 5,4 1,8 5,0 1,6 4,2 1,0 2,2 0,8 1,7 0,6 1,4 0,7 1,7 4 chełmiński 2,6 3,7 2,4 4,0 3,0 4,4 3,2 4,0 2,8 3,1 1,6 1,8 1,2 1,6 1,1 1,4 1,2 1,8 5 golubsko-dobrz. 2,4 4,1 2,5 4,1 2,9 4,2 2,8 4,0 2,3 3,3 1,3 2,0 1,2 1,9 0,9 1,7 1,0 2,3 6 grudziądzki 0,9 5,7 0,9 5,8 1,0 6,2 1,0 5,8 0,9 4,8 0,5 2,6 0,4 2,4 0,4 1,8 0,4 2,4 7 inowrocławski 4,1 2,3 4,4 2,3 5,4 2,6 5,3 2,4 4,7 2,0 2,7 1,1 2,2 1,0 1,9 0,9 2,1 1,1 8 lipnowski 2,0 4,5 2,1 4,3 2,5 4,7 2,4 4,4 1,8 3,5 1,1 2,2 1,0 1,9 0,8 1,8 1,0 2,3 9 mogileński 2,4 3,8 2,6 4,1 3,3 4,4 3,1 4,2 2,7 3,5 1,7 2,0 1,4 1,8 1,0 1,7 1,0 2,0 10 nakielski 2,7 3,7 2,7 3,6 3,3 4,2 3,2 3,8 3,0 3,0 1,7 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 11 radziejowski 1,6 5,0 1,8 5,0 2,1 5,6 1,9 5,3 1,6 4,3 1,0 2,8 0,8 2,7 0,6 2,5 0,7 3,1 12 rypiński 2,2 3,9 2,6 3,9 3,2 4,4 3,1 4,1 2,4 3,4 1,3 2,2 1,1 2,1 0,9 1,9 1,1 2,5 13 sępoleński 2,5 3,4 2,7 3,4 3,5 4,2 3,1 3,9 2,7 3,2 1,5 1,7 1,4 1,6 1,2 1,5 1,5 1,7 14 świecki 2,1 4,3 2,0 4,3 2,5 5,1 2,8 4,7 2,5 3,9 1,3 2,0 1,1 1,8 0,9 1,5 0,8 2,0 15 toruński 0,9 5,7 1,0 5,3 1,2 5,8 1,1 5,5 0,9 4,3 0,5 2,4 0,5 1,9 0,4 1,6 0,5 2,1 16 tucholski 1,7 4,5 1,9 4,5 2,4 5,3 2,3 4,8 2,0 3,9 1,1 2,0 0,9 2,0 0,8 1,7 0,8 2,1 17 wąbrzeski 2,6 3,9 2,7 3,8 3,0 4,1 3,0 4,4 2,7 3,4 1,5 1,9 1,4 1,7 1,3 1,5 1,4 2,1 18 włocławski 1,4 5,6 1,4 5,3 1,8 5,9 1,6 5,4 1,3 4,6 0,7 2,8 0,6 2,5 0,5 2,4 0,7 3,0 19 żniński 2,6 3,5 2,5 3,6 3,2 4,4 3,7 4,0 3,5 3,1 1,8 1,8 1,4 1,6 1,1 1,4 1,3 1,8 20 Bydgoszcz 6,0-5,8-7,3-8,3-7,5-4,5-4,0-3,3-4,0-21 Grudziądz 5,9-6,5-8,1-8,3-7,0-4,0-3,8-3,1-3,4-22 Toruń 5,9-5,8-7,4-8,0-7,4-4,1-3,5-2,9-3,4-23 Włocławek 6,6-6,1-7,8-8,7-7,9-4,5-3,5-2,8-3,3 -

20 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Liczby bezwzględne Lp mężcz. Ludność Ludność w wieku lat kobiety mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

21 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (cd.) Liczby bezwzględne Lp Ludność w wieku lat mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

22 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (dok.) Liczby bezwzględne Lp Ludność w wieku lat i więcej mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. mężcz. kob. Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

23 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu r. Struktura procentowa Lp. Ludność męż Ludność w wieku lat kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. Województwo 48,5 51,5 2,8 2,7 2,5 2,3 2,7 2,5 3,2 3,1 3,7 3,6 4,3 4,1 4,1 3,9 3,8 3,7 1 aleksandrowski 48,4 51,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2,8 2,6 3,2 3,0 3,6 3,5 4,3 3,9 3,8 3,7 3,8 3,5 2 brodnicki 49,5 50,5 3,2 3,0 2,8 2,6 3,0 2,7 3,6 3,5 4,1 3,8 4,5 4,2 4,2 3,8 3,7 3,5 3 bydgoski 49,6 50,4 3,1 2,9 3,0 2,7 3,1 2,9 3,6 3,4 3,7 3,5 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1 4 chełmiński 49,0 51,0 3,0 2,8 2,7 2,5 2,8 2,8 3,4 3,3 3,9 3,7 4,5 4,3 4,0 3,8 3,8 3,6 5 golubsko-dobrz. 49,5 50,5 3,0 2,7 2,8 2,6 3,1 3,0 3,6 3,6 4,0 4,0 4,5 3,9 3,9 3,6 3,5 3,4 6 grudziądzki 50,2 49,8 3,2 3,1 3,0 2,6 3,3 2,9 3,7 3,6 4,0 3,7 4,1 3,8 3,9 3,7 3,9 3,7 7 inowrocławski 48,6 51,4 2,6 2,4 2,3 2,2 2,5 2,4 3,3 3,1 3,7 3,5 4,4 4,0 4,0 3,8 3,7 3,6 8 lipnowski 49,6 50,4 3,1 2,8 2,7 2,6 3,3 3,1 3,9 3,7 4,1 3,7 4,3 3,9 3,9 3,6 3,7 3,5 9 mogileński 49,0 51,0 2,7 2,7 2,3 2,4 2,9 2,7 3,6 3,5 4,0 3,7 4,3 4,0 4,0 3,7 3,7 3,4 10 nakielski 49,6 50,4 3,1 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 3,6 3,5 4,1 3,8 4,5 4,2 4,0 3,7 3,7 3,6 11 radziejowski 49,5 50,5 2,4 2,5 2,3 2,3 2,7 2,6 3,7 3,6 4,0 3,6 4,2 3,7 3,8 3,3 3,6 3,5 12 rypiński 49,4 50,6 3,0 2,8 2,7 2,5 3,0 2,8 3,7 3,4 3,8 3,7 4,1 3,8 3,9 3,6 3,5 3,3 13 sępoleński 49,8 50,2 3,2 3,0 2,7 2,6 3,0 2,9 3,5 3,2 4,1 3,8 4,5 4,0 3,9 3,7 3,6 3,4 14 świecki 49,3 50,7 3,1 2,8 2,6 2,6 2,8 2,8 3,4 3,3 3,8 3,6 4,3 4,2 4,0 3,8 3,8 3,6 15 toruński 49,3 50,7 3,2 3,2 3,2 2,9 3,1 3,1 3,5 3,4 3,7 3,7 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 16 tucholski 49,8 50,2 3,1 3,0 2,8 2,6 3,1 2,9 3,7 3,5 4,1 3,8 4,5 3,9 3,8 3,7 3,4 3,3 17 wąbrzeski 49,2 50,8 2,8 2,8 2,5 2,5 3,0 2,9 3,5 3,4 3,8 3,5 4,1 3,9 4,1 3,7 3,8 3,4 18 włocławski 49,7 50,3 2,6 2,5 2,5 2,4 2,9 2,8 3,6 3,4 3,8 3,6 4,0 3,6 3,8 3,5 3,8 3,5 19 żniński 49,6 50,4 2,9 2,9 2,5 2,4 2,9 2,6 3,4 3,3 3,7 3,6 4,3 4,0 4,1 3,7 3,9 3,6 20 Bydgoszcz 47,1 52,9 2,5 2,4 2,1 2,0 2,1 2,0 2,6 2,5 3,3 3,4 4,2 4,3 4,2 4,1 3,7 3,7 21 Grudziądz 47,7 52,3 2,8 2,5 2,3 2,2 2,4 2,2 2,8 2,8 3,5 3,4 4,2 4,1 4,0 3,8 3,6 3,4 22 Toruń 46,5 53,5 2,6 2,5 2,2 2,1 2,2 2,1 2,6 2,5 3,6 4,0 4,5 4,7 4,3 4,4 3,7 3,8 23 Włocławek 47,2 52,8 2,4 2,3 2,1 2,1 2,4 2,2 3,0 2,7 3,1 3,1 4,0 3,7 4,0 4,0 3,9 3,8

24 Tabl Ludność według 5-letnich grup wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu r. (dok.) Struktura procentowa Lp Ludność w wieku lat i więcej męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. męż. kob. Województwo 3,2 3,2 3,1 3,2 3,7 3,8 3,6 3,9 3,0 3,5 1,6 2,1 1,3 1,9 1,0 1,7 1,0 2,3 1 aleksandrowski 3,1 3,1 3,0 3,1 3,8 3,9 3,7 3,8 3,0 3,6 1,8 2,3 1,3 2,0 1,1 1,8 1,0 2,7 2 brodnicki 3,1 3,0 3,3 3,1 3,6 3,5 3,4 3,4 2,6 3,0 1,3 1,8 1,2 1,7 0,9 1,7 0,9 2,2 3 bydgoski 3,6 3,5 3,3 3,2 3,7 3,6 3,4 3,4 2,8 3,0 1,5 1,7 1,0 1,4 0,8 1,2 0,7 1,7 4 chełmiński 3,2 3,1 3,2 3,2 3,7 3,8 3,6 3,7 2,7 3,1 1,5 1,8 1,1 1,7 0,9 1,6 0,9 2,1 5 golubsko-dobrz. 3,3 3,2 3,5 3,1 3,6 3,5 3,4 3,5 2,7 2,8 1,4 1,9 1,3 1,8 1,0 1,6 0,9 2,4 6 grudziądzki 3,4 3,2 3,4 3,3 3,7 3,4 3,4 3,3 2,8 2,9 1,4 1,7 1,2 1,6 0,8 1,3 0,9 1,9 7 inowrocławski 3,2 3,2 3,3 3,4 3,9 4,1 3,7 3,9 3,1 3,7 1,7 2,2 1,3 1,9 1,0 1,7 0,9 2,2 8 lipnowski 3,3 3,2 3,3 3,1 3,7 3,5 3,5 3,4 2,5 2,8 1,5 1,8 1,2 1,7 0,9 1,7 0,9 2,4 9 mogileński 3,2 3,1 3,3 3,3 3,8 3,9 3,7 3,5 2,9 3,4 1,6 2,1 1,3 1,8 0,9 1,7 0,9 2,1 10 nakielski 3,2 3,2 3,3 3,0 3,7 3,7 3,5 3,6 2,9 3,1 1,5 1,8 1,1 1,6 0,9 1,5 0,8 1,8 11 radziejowski 3,3 3,2 3,5 3,3 3,9 3,8 3,7 3,5 2,9 3,0 1,7 2,1 1,4 2,1 1,2 1,8 1,1 2,7 12 rypiński 3,1 3,0 3,4 3,1 3,9 3,7 3,5 3,6 2,8 3,0 1,6 1,9 1,4 1,8 1,0 1,9 1,1 2,6 13 sępoleński 3,0 2,9 3,2 3,0 3,9 3,7 3,6 3,5 2,8 3,1 1,5 1,6 1,3 1,7 1,0 1,7 0,9 2,3 14 świecki 3,2 3,1 3,2 3,1 3,8 3,8 3,7 3,8 3,0 3,3 1,5 1,8 1,2 1,7 0,9 1,5 0,8 2,0 15 toruński 3,4 3,2 3,2 3,1 3,6 3,5 3,4 3,3 2,5 2,6 1,3 1,5 1,0 1,4 0,8 1,3 0,7 1,9 16 tucholski 3,2 3,0 3,3 3,1 4,0 3,7 3,6 3,5 2,9 3,0 1,4 1,7 1,3 1,7 0,9 1,6 0,9 2,1 17 wąbrzeski 3,4 3,1 3,4 3,2 3,5 3,6 3,8 3,6 2,9 3,2 1,5 2,0 1,2 1,8 1,0 1,7 1,0 2,4 18 włocławski 3,6 3,4 3,5 3,2 4,0 3,7 3,6 3,3 2,9 3,0 1,6 2,0 1,3 1,9 1,1 1,8 1,1 2,7 19 żniński 3,1 3,0 3,1 3,0 3,7 3,8 3,7 4,0 3,2 3,4 1,7 1,9 1,3 1,7 1,0 1,5 0,9 2,1 20 Bydgoszcz 2,9 3,1 2,8 3,0 3,5 3,9 3,8 4,5 3,3 4,2 1,9 2,6 1,6 2,4 1,3 2,1 1,3 2,7 21 Grudziądz 2,9 3,0 3,1 3,4 3,8 4,2 3,9 4,4 3,2 3,8 1,7 2,3 1,4 2,4 1,1 2,0 1,1 2,4 22 Toruń 2,8 3,1 2,7 3,1 3,4 4,0 3,6 4,5 3,2 4,1 1,7 2,3 1,4 2,1 1,1 1,8 1,0 2,4 23 Włocławek 3,2 3,3 2,9 3,2 3,6 4,1 3,9 4,8 3,4 4,4 2,0 2,5 1,4 2,1 1,0 1,7 0,9 2,4

25 liczba udział w ogólnej liczbie ludn. (w %) liczba udział w ogólnej liczbie mężcz. (w %) liczba Tabl Dynamika liczby ludności w wieku 65 lat i więcej w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu / Lata udział w ogólnej liczbie kobiet (w %) liczba udział w ogólnej liczbie ludn. (w %) liczba udział w ogólnej liczbie mężcz. (w %) liczba udział w ogólnej liczbie kobiet (w %) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 1/ Liczba ludności w 2010 r. wg stanu w dniu (po NSP 2011 r.). Ludność w wieku 65 lat i więcej w tym 80 lat i więcej w tym w tym mężczyźni kobiety mężczyźni O g ó ł e m Miasto Wieś kobiety Rzeczywista i prognozowana dynamika udziału wybranych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności i wskaźnika 1/ starzenia się ludności województwa kujawsko-pomorskiego w latach % udział grupy wiekowej w ogólnej liczbie ludności Ludność w wieku 0-14 lat Ludność w wieku powyżej 65 lat Wskaźnik Wskaźnik 1/ / Wskaźnik "obciążenia" grupy najmłodszej ludności grupą najstarszą tj. liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadających na 100 osób w wieku 0-14 lat.

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Demografia Z danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego dr Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Potencjał

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+ BYDGOSZCZ TORUŃ 2010 PUBLIKACJA ZOSTAŁA SFINANSOWANA

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1_8: Powiat miasto Olsztyn

Zeszyt 1_8: Powiat miasto Olsztyn Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 1_8: Powiat miasto Olsztyn

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 2050 Magdalena Skalik Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Opole, 29.01.2016 r. LUDNOŚĆ DEFINICJE Dane o liczbie ludności są opracowywane w dwóch ujęciach:

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 3_4: Powiat olecki Gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki

Zeszyt 3_4: Powiat olecki Gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 3_4: Powiat olecki Gminy:

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 3_3: Powiat gołdapski Gminy: Banie Mazurskie, Gołdap, Dubeninki

Zeszyt 3_3: Powiat gołdapski Gminy: Banie Mazurskie, Gołdap, Dubeninki Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 3_3: Powiat gołdapski

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Opracowała: Zuzanna Sikora Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1_6: Powiat piski Gminy: Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane Nida

Zeszyt 1_6: Powiat piski Gminy: Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane Nida Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 1_6: Powiat piski Gminy:

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r.

Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r. Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r. "Wpływ zmian demograficznych na stan finansów publicznych Seminarium SGH Małgorzata Waligórska Główny Urząd Statystyczny Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1_3: Powiat mrągowski Gminy: Mrągowo m., Mikołajki, Mrągowo w., Piecki, Sorkwity

Zeszyt 1_3: Powiat mrągowski Gminy: Mrągowo m., Mikołajki, Mrągowo w., Piecki, Sorkwity Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 1_3: Powiat mrągowski

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q3 2017 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011 - analiza porównawcza na tle innych województw Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności wg płci i wieku Stanowi podstawę większości analiz demograficznych, determinuje w poważnym stopniu kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca 160 140 120 1207,09 1139,78 1308,43 1419,85 1354,35 1251,74 1285,90 1408,00 100 937,61 80 60 40 20 Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Miasto i Środa Zaniemyśl

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1_4: Powiat nidzicki Gminy: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo

Zeszyt 1_4: Powiat nidzicki Gminy: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej Zeszyt 1_4: Powiat nidzicki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2009-2011 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q4 2018 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r.

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r. FUNDUSZ EKSPORTOWY Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego Toruń, 15 marca 2019 r. Partnerzy Nazwa Punkt kontaktowy dla firm z: Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

Urbanizacja obszarów wiejskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Urbanizacja obszarów wiejskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Geografii Jadwiga Biegańska Urbanizacja obszarów wiejskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Depopulacja województwa śląskiego

Depopulacja województwa śląskiego Prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Robert Krzysztofik, dr Anna Runge, dr Sławomir Sitek Katedra Geografii Ekonomicznej Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski Sosnowiec Depopulacja województwa śląskiego uwarunkowania

Bardziej szczegółowo