Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 1. DEMOGRAFIA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami w Toruniu i we Włocławku. Zestawienia danych demograficznych dla lat poprzedzających Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 nie zostały skorygowane o wyniki NSP Publikacje: - Główny Urząd Statystyczny: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2003 r., Warszawa 2003, - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Demograficzny 2000, Warszawa 2001, - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy: Sytuacja demograficzna województwa kujawskopomorskiego w 1999 roku, Bydgoszcz 2000, - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy: Województwo kujawsko-pomorskie w 1998 roku. WaŜniejsze dane o województwie, powiatach, gminach, Bydgoszcz 1999, - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, Warszawa 2000 (Rok LX), - Główny Urząd Statystyczny: opracowania za lata pn. Ludność według płci, wieku, województw, miast i gmin w (...) r. stan w dniu 31 XII, Warszawa, Informacje statystyczne publikowane na internetowych stronach Głównego Urzędu Statystycznego Uwagi ogólne 1. Dane o liczbie ludności wykazano według stałego i faktycznego miejsca zamieszkania. Do ludności faktycznie zamieszkałej w danej jednostce administracyjnej zalicza się ludność zameldowaną na pobyt stały i faktycznie tam zamieszkałą oraz ludność zameldowaną na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Ludność zameldowana na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej ale faktycznie przebywająca w innej jednostce (zameldowana w niej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące) ujmowana jest jako ludność faktycznie zamieszkała w tej jednostce, w której jest zameldowana na pobyt czasowy. 2. Podział na miasto i wieś oznacza: miasto obszar połoŝony w granicach jednostek podziału terytorialnego o statusie miasta; wieś pozostały obszar kraju, województwa, powiatu. 3. Wskaźnik urbanizacji określa procentowy udział liczby ludności miejskiej w liczbie ludności ogółem. 4. Współczynnik feminizacji określa liczbę kobiet przypadającą na 100 męŝczyzn. 5. Powierzchnię województw, powiatów i miast na prawach powiatów wykazano w liczbach całkowitych km 2 według stanu w dniu r. 6. Lokatę według liczby ludności przypadającej na 1 km 2 (gęstość zaludnienia) ustalono na podstawie liczb względnych wyraŝonych z większą dokładnością niŝ podano w tablicach. 7. Dane o liczbie urodzeń Ŝywych podano według miejsca zameldowania na pobyt stały matki noworodka. 8. Dane o liczbie zgonów podano według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej. 9. Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniŝej 1 roku. 10. Przyrost naturalny jest to róŝnica pomiędzy liczbą urodzeń Ŝywych i zgonów w danym okresie. 11. Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego obliczone na 1000 ludności stanowią iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt stały według stanu w dniu Współczynnik dynamiki demograficznej jest to liczba urodzeń Ŝywych przypadająca na 1 zgon. 13. Ludność w wieku produkcyjnym to ludność w wieku zdolności do pracy; dla męŝczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. 14. Ludność w wieku nieprodukcyjnym to ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. męŝczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej. 15. Wskaźnik obciąŝenia grupy najmłodszej ludności grupą najstarszą jest to liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0 14 lat; wskaźnik określa ogólny

4 poziom zaawansowania procesu starzenia się ludności; im wartość wskaźnika wyŝsza tym społeczeństwo jest starsze. 16. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się róŝnić od podanych wielkości ogółem. DEMOGRAFIA Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2005 r. na obszarze ,7 km 2 województwa kujawsko-pomorskiego (5,7 % ogólnej powierzchni Polski) zamieszkiwały osoby (5,4 % ludności Polski). W roku 2004 liczba ludności województwa wynosiła , co oznacza utrzymywanie się liczby mieszkańców na stałym poziomie. Zarówno pod względem liczby ludności jak i powierzchni województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 10 miejsce w Polsce. 38,4 % ludności zamieszkiwało w czterech największych miastach regionu (miastach na prawach powiatu): Bydgoszczy (17,7 %), Toruniu (10,1 %), Włocławku (5,8 %) i Grudziądzu (4,8 %) łącznie osób (w 2004 r ). Wśród powiatów ziemskich najwięcej ludności było w powiecie inowrocławskim , najmniej w powiecie wąbrzeskim osób. Średnia gęstość zaludnienia województwa wynosiła w 2005 r. 115 osób na 1 km 2 (w Polsce 122 osoby na 1 km 2 ) 8 pozycja w kraju. NajwyŜszą gęstość zaludnienia (w osobach na 1 km 2 ) miały miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz 2.098, Toruń 1.797, Grudziądz i Włocławek oraz powiaty: inowrocławski 135 i aleksandrowski 116. Najmniejszą gęstość zaludnienia zaobserwowano w powiatach: tucholskim 44, sępoleńskim 52 i grudziądzkim 53. Na koniec 2005 r. ludność miejska w województwie stanowiła 61,5 % ludności ogółem, w kraju 61,4 %. Procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności ziemskich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego był najwyŝszy w powiecie inowrocławskim 65,7 %, najniŝszy w powiecie grudziądzkim 13,6 %. Kobiety stanowiły 51,7 % a męŝczyźni 48,3 % ogólnej liczby ludności w dniu r. Stopień feminizacji w układzie miasto wieś: w populacji miast kobiety stanowiły 52,8 % mieszkańców, na terenach wiejskich 50,0 %. Na 100 męŝczyzn w mieście przypadało średnio 112 kobiet, na wsi 100 kobiet, przeciętnie w województwie 107 kobiet (w Polsce równieŝ 107). W 2005 r. w ruchu naturalnym ludności województwa zanotowano urodzeń Ŝywych i zgonów, w tym 136 zgonów niemowląt. Współczynnik urodzeń Ŝywych na ludności osiągnął poziom 9,9, natomiast surowy współczynnik umieralności ogólnej na ludności województwa 9,4. Współczynnik zgonów niemowląt na urodzeń Ŝywych kształtował się na poziomie 6,7. Współczynnik przyrostu naturalnego na ludności województwa wyniósł w 2005 r. 0,5. Ujemny przyrost naturalny wystąpił w powiatach: aleksandrowskim (-2,1), inowrocławskim i włocławskim (po -0,9), wąbrzeskim (-0,6), radziejowskim (-0,5) oraz w miastach: Grudziądzu (-1,3), Bydgoszczy (-1,0) i Włocławku (-0,9). NajwyŜszy przyrost naturalny zanotowano w powiatach toruńskim (4,0) i bydgoskim (3,0). Na koniec 2005 r. w strukturze wiekowej ludności województwa odsetek dzieci i młodzieŝy w wieku 0 17 lat (ludność w wieku przedprodukcyjnym) wyniósł 21,4 %. Ludność w wieku produkcyjnym (męŝczyźni lata, kobiety lat) stanowiła 64,3 %, natomiast w wieku poprodukcyjnym, tj. męŝczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety od 60-go roku Ŝycia wyniósł w województwie prawie 14,4 %. W układzie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego najwyŝszy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wystąpił w powiecie lipnowskim 25,1 %, najniŝszy w mieście Bydgoszczy 17,7 %. Ludności w wieku produkcyjnym najwięcej było w miastach: Toruniu 67,7 % i Włocławku 66,7 %, najmniej w powiatach lipnowskim 61,0 %, rypińskim (61,1 %) oraz golubsko-dobrzyńskim i radziejowskim po 61,2 %. Ludność w wieku poprodukcyjnym miała największy udział w mieście Bydgoszczy 16,8 % i w powiecie radziejowskim 16,1 %, najmniejszy w ziemskim powiecie bydgoskim 11,7 %.

5 Tabl Ludność ogółem według faktycznego miejsca zamieszkania w podziale na województwa w latach Lp Województwo Ludność ogółem Stan w dniu r. powierzchni Powierzchnia w km 2 Ludność (z kol. 3) na 1 km 2 liczby ludn. Lokata wg (wart. max=1) ludn. na 1 km Dynamika liczby ludności w okresie ludność ogółem ludność na 1 km P o l s k a ,0 x x x ,04-0,25-0,13-1,32-0,06 0,00-0,05 1 Dolnośląskie , ,23-0,06 0,11-3,28-0,31-0,30-0,24 2 Kujawsko-pomorskie , ,04-0,11-0,18-1,81-0,01 0,00 0,00 3 Lubelskie , ,18 0,04 0,04-1,22-0,25-0,20-0,22 4 Lubuskie , ,07-0,53-0,58-1,17 0,04 0,10 0,00 5 Łódzkie , ,58 0,74 0,47-1,40-0,55-0,50-0,56 6 Małopolskie , ,44 0,14 0,11-0,25 1,00 1,10 0,40 7 Mazowieckie , ,09-0,38-0,44 1,39 0,25 0,30 0,33 8 Opolskie , ,14 0,15 0,15-2,07-0,54-0,50-0,44 9 Podkarpackie , ,21-0,08-0,06-1,47-0,41-0,50 0,02 10 Podlaskie , ,05 0,33 0,33-0,60-0,08-0,10-0,14 11 Pomorskie , ,36-1,46-1,39-1,13 0,26 0,20 0,27 12 Śląskie , ,38-0,17-0,10-8,05-1,38 0,00-1,22 13 Świętokrzyskie , ,30 0,11 0,04-2,03-0,32-0,30-0,32 14 Warmińsko-mazurskie , ,08 0,19 0,17-1,69 0,04 0,00 0,00 15 Wielkopolskie , ,13 0,04 0,02-0,36 0,15 0,10 0,24 16 Zachodniopomorskie , ,05 0,00 0,00-1,60-0,04-0,10-0,03 Źródło: Główny Urząd Statystyczny: "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2003 r.", Warszawa 2003; dane Głównego Urzędu Statystycznego (tabulogramy)

6 Tabl Ludność według płci i miejsca zamieszkania w podziale na województwa - stan w dniu r. Lp Województwo Liczba ludności ogółem męŝczyźni kobiety kobiety % udział ludności miejskiej w ludności ogółem na 100 miasto wieś liczby % liczby % męŝczyzn P o l s k a , ,6 106, ,9 61,8 61,8 61,7 61,7 61,6 61,5 61,39 1 Dolnośląskie , ,0 108, ,6 71,5 71,5 71,4 71,3 71,1 71,0 71,05 2 Kujawsko-pomorskie , ,7 107, ,4 62,3 62,2 62,1 62,1 61,9 61,7 61,53 3 Lubelskie , ,5 106, ,6 46,7 46,9 46,8 46,6 46,6 46,7 46,65 4 Lubuskie , ,5 106, ,8 64,7 64,7 64,6 64,5 64,4 64,2 64,12 5 Łódzkie , ,4 109, ,0 64,9 64,8 64,8 64,9 64,8 64,7 64,61 6 Małopolskie , ,5 106, ,6 50,4 50,4 50,3 50,2 49,9 49,7 49,58 7 Mazowieckie , ,1 108, ,2 64,2 64,2 64,3 64,6 64,7 64,7 64,72 8 Opolskie , ,6 106, ,5 52,4 52,3 52,3 52,5 52,4 52,7 52,63 9 Podkarpackie , ,1 104, ,2 41,1 41,0 40,9 40,5 40,5 40,5 40,36 10 Podlaskie , ,2 104, ,1 58,4 58,5 58,6 58,9 59,0 59,1 59,18 11 Pomorskie , ,4 105, ,6 68,5 68,3 68,2 68,0 67,8 67,5 67,31 12 Śląskie , ,7 107, ,6 79,4 79,3 79,3 79,0 78,9 78,8 78,65 13 Świętokrzyskie , ,2 105, ,8 45,8 45,8 45,9 45,8 45,7 45,5 45,41 14 Warmińsko-mazurskie , ,2 104, ,1 60,1 60,2 60,2 60,2 60,1 60,1 60,05 15 Wielkopolskie , ,5 106, ,6 57,6 57,7 57,5 57,6 57,5 57,3 57,09 16 Zachodniopomorskie , ,4 105, ,8 69,7 69,6 69,5 69,4 69,3 69,3 69,17 Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ludność według płci Ludność według miejsca zamieszkania

7 Gęstość zaludnienia stan w dniu r. Pomorskie Warmińsko-mazurskie Zachodnio - pomorskie Kujawskopomorskie Mazowieckie Podlaskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Podkarpackie Małopolskie Liczba ludności na 1 km kw. 145 do 382 (2) 115 do 145 (6) 87 do 115 (3) 59 do 87 (5) Struktura procentowa ludności według miejsca zamieszkania w podziale na województwa - stan w dniu r. Dolnośląskie 71,1% 28,9% Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 61,9% 46,6% 64,4% 64,8% 49,9% 64,7% 52,4% 40,5% 59,0% 67,8% 78,9% 45,7% 60,1% 57,5% 69,3% 38,1% 53,4 % 35,6% 35,2% 50,1% 35,3% 47,6% 59,5% 41,0 % 32,2% 21,1% 54,3 % 39,9% 42,5% 30,7% Miasto Wieś

8 Tabl Ludność województwa kujawsko-pomorskiego według faktycznego miejsca zamieszkania oraz podstawowe wskaźniki demograficzne dla Polski i województwa w latach stan w dniu Województwo kujawsko-pomorskie Polska Województwo kujawsko-pomorskie wg miejsca wg płci Rok zamieszkania Liczba ludności ogółem męŝczyźni kobiety miasto wieś współczynniki feminizacji wskaźniki urbanizacji gęstość zaludn. (liczba osób współczynniki feminizacji wskaźniki urbanizacji gęstość zaludn. (liczba osób w tysiącach na 1 km 2 ) na 1 km 2 ) , , , ,9 784,7 105,3 62,0 122,5 106,6 62,0 115, , , , ,0 794,3 105,4 61,7 122,9 106,2 61,8 115, , , , ,3 794,8 105,4 61,8 123,1 106,3 61,9 116, , , , ,2 797,1 105,5 61,9 123,4 106,1 61,9 116, , , , ,9 797,1 105,5 61,8 123,5 106,2 61,9 116, , , , ,5 798,4 105,6 61,9 123,6 106,1 61,9 116, , , , ,5 794,5 105,6 61,9 123,6 106,1 62,1 116, , , , ,3 790,8 105,7 61,9 123,7 106,1 62,3 116, , , , ,5 791,3 105,8 61,8 123,6 106,2 62,3 116, , , , ,0 793,7 105,9 61,8 123,6 106,1 62,2 116, , , , ,5 796,2 105,9 61,7 123,6 106,2 62,1 117, ,2 999, , ,4 783,8 106,5 61,4 122,2 106,8 61,8 115, ,1 999, , ,9 787,3 106,6 61,6 122,1 107,0 61,9 115, ,3 999, , ,9 791,4 106,7 61,5 122,1 107,0 61,7 115, ,3 998, , ,6 795,6 106,8 61,4 122,0 107,1 61,5 115,1 Źródło: Polska - Główny Urząd Statystyczny, "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000", Warszawa Rok LX, s. 95. Województwo - Główny Urząd Statystyczny: opracowania za lata pn. "Ludność według płci,wieku, województw, miast i gmin w (...) r. - stan w dniu 31.XII", Warszawa, ; dane dotyczące lat dane Głównego Urzędu Statystycznego. 1,020 Dynamika liczby ludności województwa kujawsko-pomorskiego według płci w latach ,015 Wskaźniki 1,010 1,005 MęŜczyźni Kobiety 1,000 0,995 MęŜczyźni Kobiety Linia trendu ,025 Dynamika liczby ludności województwa kujawsko-pomorskiego według miejsca zamieszkania w latach ,020 1,015 Wskaźniki 1,010 1,005 Miasto Wieś 1,000 0,995 Miasto Wieś Linia trendu 0,

9 - 19-1,020 Dynamika liczby ludności (ogółem) Polski i województwa kujawsko-pomorskiego w latach ,015 Wskaźniki 1,010 1,005 1,000 0, Liczba kobiet na 100 męŝczyzn 107,5 107,0 106,5 106,0 105,5 105,0 Współczynniki feminizacji w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim w latach Wskaźniki urbanizacji w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim w latach Liczba mieszkańców miast na 100 mieszkańców ogółem 62,3 62,1 61,9 61,7 61,5 61, Gęstość zaludnienia w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim w latach Liczba osób na 1 km Polska Województwo Linia trendu

10 Tabl Powierzchnia, ludność według faktycznego miejsca zamieszkania oraz lokaty w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Powierzchnia w km 2 stan w dniu Liczba ludności ogółem róŝnica stan w dniu Województwo ,10 0,04-0,06 0,11-1,81-0,05 0,01 0,00 x x x Powiaty: ,69 0,07 0,15 0,18-1,32 0,55 0,37 0,18 x x x 1 aleksandrowski ,02 0,26 0,22-0,10-3,50-0,21-0,30-0, brodnicki ,24 0,03 0,23 0,00-1,06 0,35 0,19 0, bydgoski ,00 0,63 0,61 0,99 0,99 4,06 2,93 1, chełmiński ,64-0,14 0,21 0,16-3,80 0,24 0,13-0, golubsko-dobrzyński ,65 0,07 0,06 0,15-1,07 0,21 0,04 0, grudziądzki ,75-0,24 0,01-0,02-0,84 0,02 0,12 0, inowrocławski ,13-0,10-0,12 0,00-2,39-0,70-0,68-0, lipnowski ,26 0,03-0,09-0,09-2,08-0,25-0,07 0, mogileński ,56 0,11 0,04-0,15-0,31-0,31-0,19 0, nakielski ,68 0,21 0,18 0,27-1,25 0,53 0,39 0, radziejowski ,84-0,18-0,03-0,14-2,01-0,72-0,38 0, rypiński ,63-0,04 0,09 0,04-1,99-0,34-0,09-0, sępoleński ,71-0,17 0,12 0,05-1,24 0,03 0,04 0, świecki ,85 0,05 0,17 0,22-2,05-0,27-0,16-0, toruński ,19 0,47 0,88 0,88-0,52 4,16 2,76 1, tucholski ,92 0,28 0,02 0,01-1,01 0,15 0,12 0, wąbrzeski ,73-0,15 0,06 0,40-2,16-0,06-0,32-0, włocławski ,05-0,30-0,10-0,06-0,82-0,03-0,10-0, Ŝniński ,90-0,01 0,00 0,02-1,55-0,06-0,01 0, Miasta na prawach powiatu: ,62-1,21-8,63-2,74-21,35-24,22-14,61-7,17 x x x 20 Bydgoszcz ,09-3,34-9,95-7,59-63,67-34,56-23,91-12, Grudziądz ,23 1,11-2,64-8,14-28,55-10,40-7,59-4, Toruń ,04-0,65-15,21 9,29 45,83-23,28-8,03-2, Włocławek ,71 0,78-1,06-5,46-20,98-13,78-9,31-5, Ludność na 1 km róŝnica Lokata w województwie w roku 2005 według (max=1) powierzchni liczby ludn. ludn. na 1 km Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego.

11 2400, , , Ludność na 1 km 2 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 1200,00 10,0% 800,00 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Struktura procentowa powierzchni, liczby ludności województwa kujawsko-pomorskiego i gęstość zaludnienia według powiatów - stan w dniu r. Powierzchnia Ludność 400,00 0,00 brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek aleksandrowski Powierzchnia i ludność Gęstość zaludnienia

12 Tabl Ludność według faktycznego i stałego miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu ogółem męŝczyźni kobiety ogółem męŝczyźni kobiety ogółem męŝczyźni kobiety Województwo Powiaty: aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba ludności wg f a k t y c z n e g o miejsca zamieszkania Liczba ludności wg s t a ł e g o miejsca zamieszkania RóŜnica liczby ludności wg faktycznego i stałego miejsca zamieszkania

13 Tabl Ludność według płci i faktycznego miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Liczba ludności ogółem % udział w liczbie ludn. wojew. P o l s k a x , , , , , , ,4 38,6 Województwo , , , , , , , ,5 38,5 Powiaty: , , , , , , , ,6 62,4 1 aleksandrowski , , , , , , , ,8 54,2 2 brodnicki , , , , , , , ,5 56,5 3 bydgoski , , , , , , , ,2 72,8 4 chełmiński , , , , , , , ,7 60,3 5 golubsko-dobrz , , , , , , , ,9 62,1 6 grudziądzki , , , , , , , ,6 86,4 7 inowrocławski , , , , , , , ,7 34,3 8 lipnowski , , , , , , , ,0 69,0 9 mogileński , , , , , , , ,3 60,7 10 nakielski , , , , , , , ,4 55,6 11 radziejowski , , , , , , , ,2 75,8 12 rypiński , , , , , , , ,4 62,6 13 sępoleński , , , , , , , ,3 57,7 14 świecki , , , , , , , ,9 67,1 15 toruński , , , , , , , ,2 82,8 16 tucholski , , , , , , , ,6 70,4 17 wąbrzeski , , , , , , , ,6 60,4 18 włocławski , , , , , , , ,2 79,8 19 Ŝniński , , , , , , , ,7 56,3 Miasta na prawach powiatu: , , , , , ,0-20 Bydgoszcz , , , , , ,0-21 Grudziądz , , , , , ,0-22 Toruń , , , , , ,0-23 Włocławek , , , , , ,0 - Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba Miasto Wieś % udział MęŜczyźni Kobiety kobiet liczba liczba w ludności na 100 męŝczyźni kobiety kobiet męŝczyźni kobiety kobiet ogółem męŝczyzn liczby % liczby % męŝcz. liczby % liczby % męŝcz. miasto ogółem ogółem na 100 na 100 liczby % liczby % wieś

14 Włocławek Toruń Włocławek Toruń 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Współczynniki feminizacji według miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego w 2005 r. województwo bydgoski chełmiński golubsko-dobrz. grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Bydgoszcz Grudziądz Wskaźniki urbanizacji według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r. województwo brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz. grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Bydgoszcz Grudziądz aleksandrowski aleksandrowski Miasto Wieś brodnicki Liczba mieszkańców miast na 100 osób ogółem Liczba kobiet na 100 męŝczyzn

15 Tabl Ruch naturalny ludności Polski i województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lata Województwo kujawsko-pomorskie zgony urodzenia Ŝywe ogółem w tym niemowląt liczby bezwzględne przyrost naturalny urodzenia Ŝywe ogółem Polska zgony w tym niemowląt 1/ Województwo kujawsko-pomorskie zgony przyrost naturalny urodzenia Ŝywe na 1000 ludności ogółem w tym niemowląt 1/ przyrost naturalny ,3 10,2 19,3 4,1 15,2 10,5 23,1 4, ,2 10,0 13,6 1,2 11,9 9,9 14,4 2, x ,1 10,0 12,2 1,1 11,8 9,9 x 1, x ,7 9,8 10,2 0,9 11,3 9,7 x 1, ,2 9,7 9,5 0,5 10,7 9,6 12,1 1, ,9 9,9 8,9 0,0 10,4 9,6 9,1 0, ,8 9,5 8,1 0,3 10,2 9,4 8,7 0, ,5 9,4 7,7 0,1 10,0 9,1 8,3 0, ,3 9,4 7,5-0,1 9,7 9,2 8,5 0, ,2 9,6 7,0-0,4 9,7 9,3 7,9 0, ,3 9,5 6,8-0,2 9,7 9,2 7,4 0, ,6 9,7 6,4-0,1 9,9 9,4 6,7 0,5 1/ Na 1000 urodzeń Ŝywych. Źródło: Polska - Główny Urząd Statystyczny: "Rocznik Demograficzny 2000", Warszawa 2001, s. XXXVI. Województwo - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy "Województwo kujawsko-pomorskie w 1998 roku", Bydgoszcz 1999, s. 11; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy: "Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego w 1999 roku", Bydgoszcz 2000; "Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2004 r.", tabulogramy opracowane przez Główny Urząd Statystyczny Ruch naturalny ludności województwa kujawsko-pomorskiego w latach Urodzenia Ŝywe Zgony ogółem Przyrost naturalny ,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 Współczynniki urodzeń w Polsce i województwie kujawskopomorskim w latach Polska Województwo

16 Pol ska 10,6 Współczynniki zgonów w Polsce i woj. kujawsko-pomorskim w latach ,0 Współczynniki przyrostu naturalnego w Polsce i woj. kujawsko-pomorskim w latach ,2 4,0 9,8 Polska 2,0 województwo 9,4 9,0 województwo ,0-2,0 Polska ,0 Współczynniki umieralności niemowląt w Polsce i woj. kujawsko-pomorskim w latach ,6 Współczynniki dynamiki demograficznej w Polsce i woj. kujawsko-pomorskim w latach Na 1000 urodzeń Ŝywych 20,0 15,0 10,0 5,0 województwo Polska Urodzenia Ŝywe/zgony ogółem 1,4 1,2 1,0 0,8 województwo Polska Polska Woj. kujawsko-pomorskie Linia trendu na 1000 ludności woj. kuja wsko-pomorski e

17 Tabl Ruch naturalny ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Liczby bezwzględne Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Województwo Powiaty: aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. Urodzenia Ŝywe Zgony ogółem Przyrost naturalny

18 Tabl Ruch naturalny ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Współczynniki na 1000 ludności Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Urodzenia Ŝywe Zgony ogółem Przyrost naturalny Województwo 10,7 10,4 10,2 10,0 9,7 9,7 9,7 9,9 9,6 9,6 9,4 9,1 9,2 9,3 9,2 9,4 1,1 0,8 0,8 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 Powiaty: 11,7 11,4 11,2 10,8 10,4 10,5 10,4 10,6 9,8 9,8 9,6 9,2 9,3 9,3 9,3 9,4 1,9 1,6 1,6 1,5 1,1 1,1 1,1 1,2 1 aleksandrowski 10,7 10,8 10,6 9,9 9,1 10,3 10,7 9,7 11,9 10,9 10,8 11,2 11,0 10,7 11,4 11,8-1,2-0,1-0,2-1,3-1,9-0,4-0,8-2,1 2 brodnicki 11,6 12,1 11,8 11,1 11,0 11,1 10,8 10,9 10,4 9,8 10,1 8,7 9,4 9,5 9,1 9,7 1,2 2,3 1,7 2,4 1,6 1,6 1,8 1,2 3 bydgoski 11,8 11,8 10,8 11,7 10,4 10,9 10,7 11,1 8,9 8,6 8,6 8,0 8,2 7,8 8,3 8,1 2,9 3,2 2,2 3,6 2,2 3,1 2,5 3,0 4 chełmiński 11,5 10,7 11,7 10,9 11,1 10,0 11,5 11,3 9,3 10,2 9,8 9,7 9,3 8,9 9,0 9,6 2,2 0,6 1,9 1,2 1,8 1,1 2,5 1,6 5 golubsko-dobrz. 13,0 12,2 11,5 11,4 11,7 11,0 10,6 10,9 8,8 9,4 8,7 8,8 8,6 8,9 8,1 8,9 4,2 2,8 2,8 2,6 3,1 2,1 2,5 2,0 6 grudziądzki 13,5 13,3 12,6 12,4 11,7 11,5 10,7 12,2 8,1 8,9 9,3 9,2 9,6 9,6 9,2 9,5 5,4 4,4 3,3 3,1 2,1 1,8 1,5 2,7 7 inowrocławski 10,1 9,9 9,7 9,2 9,1 9,1 9,0 8,9 9,8 9,7 9,7 9,1 9,1 9,0 9,6 9,7 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0-0,6-0,9 8 lipnowski 13,7 12,6 12,9 11,9 11,0 10,8 11,1 11,0 10,1 10,4 10,0 9,9 10,0 9,5 10,0 10,0 3,6 2,3 2,9 2,1 1,0 1,3 1,1 1,0 9 mogileński 11,5 11,8 10,9 10,1 9,3 9,6 9,6 10,1 11,2 10,1 10,7 10,1 9,4 10,5 10,0 9,6 0,3 1,7 0,2 0,0-0,1-0,8-0,5 0,5 10 nakielski 11,7 12,5 10,9 11,3 11,0 11,2 11,1 11,2 9,2 9,4 8,8 8,6 8,3 8,7 8,3 8,6 2,5 3,1 2,1 2,7 2,7 2,5 2,8 2,6 11 radziejowski 10,9 10,3 11,0 9,5 9,5 9,3 9,1 9,5 10,6 11,3 10,6 10,2 10,3 10,8 10,7 10,0 0,3-1,1 0,4-0,7-0,8-1,4-1,6-0,5 12 rypiński 12,0 10,8 11,9 11,3 10,1 11,1 10,7 11,3 9,9 10,3 10,1 9,6 10,2 10,0 9,8 10,2 2,1 0,5 1,8 1,7 0,0 1,1 0,8 1,2 13 sępoleński 12,5 12,2 11,8 11,2 10,6 10,9 10,4 11,3 9,0 9,3 9,2 8,1 8,3 8,4 8,6 8,7 3,5 3,0 2,6 3,1 2,4 2,5 1,8 2,7 14 świecki 11,5 11,3 11,0 10,5 10,6 10,8 10,6 11,2 9,4 9,5 8,7 8,7 8,7 9,4 9,0 9,0 2,1 1,8 2,3 1,8 1,9 1,4 1,6 2,2 15 toruński 12,6 12,3 12,3 11,7 11,7 11,7 11,9 11,9 9,3 9,9 9,0 9,0 9,1 8,8 8,6 7,9 3,3 2,4 3,4 2,7 2,6 2,9 3,3 4,0 16 tucholski 12,5 12,3 11,5 12,0 11,5 11,1 10,6 11,4 10,1 8,9 9,2 8,3 9,6 10,2 10,0 8,9 2,4 3,4 2,2 3,6 1,9 0,9 0,7 2,4 17 wąbrzeski 11,4 10,5 10,6 12,0 10,0 11,1 9,8 9,5 9,7 10,0 9,9 8,6 8,8 9,3 8,3 10,2 1,7 0,5 0,7 3,4 1,2 1,8 1,5-0,6 18 włocławski 12,1 10,8 10,9 9,7 10,0 9,6 9,7 10,0 11,2 11,2 11,0 11,1 10,9 10,5 10,7 10,9 0,9-0,4-0,1-1,4-0,9-0,9-1,0-0,9 19 Ŝniński 11,8 11,6 11,0 10,3 10,8 10,3 10,3 10,6 10,1 9,3 8,8 9,2 9,2 9,0 8,3 9,0 1,7 2,3 2,2 1,1 1,6 1,3 2,0 1,6 Miasta na prawach powiatu: 9,1 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 8,5 8,7 9,3 9,2 9,1 8,9 9,0 9,2 9,1 9,3-0,2-0,4-0,3-0,1-0,4-0,7-0,6-0,6 20 Bydgoszcz 8,8 8,3 8,1 8,4 8,3 8,2 8,3 8,5 9,7 9,3 9,2 9,0 9,3 9,7 9,6 9,5-0,9-0,9-1,1-0,6-1,1-1,5-1,3-1,0 21 Grudziądz 8,6 9,3 9,5 9,1 8,9 8,9 8,8 8,6 9,5 10,1 9,8 10,1 10,1 9,8 9,4 9,9-0,9-0,8-0,4-1,0-1,2-0,8-0,6-1,3 22 Toruń 9,5 9,0 9,6 9,4 8,6 8,6 8,7 9,2 8,3 8,7 8,5 8,3 8,1 8,6 8,1 8,8 1,2 0,3 1,1 1,1 0,5 0,1 0,6 0,5 23 Włocławek 9,8 9,2 8,6 8,6 9,3 8,8 8,7 8,2 9,5 9,1 8,9 8,4 8,8 8,5 9,2 9,2 0,3 0,1-0,3 0,2 0,5 0,4-0,6-0,9-28 -

19 Tabl Zgony niemowląt według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Liczby bezwzględne Województwo ,1 9,1 8,7 8,3 8,5 7,9 7,4 6, ,73 0,94 0,93 0,99 0,92 0,93 0,92 0,50 Powiaty: ,4 8,9 9,5 8,4 9,3 7,9 7,4 6, ,76 1,04 0,85 1,05 0,86 0,92 0,95 0,54 1 aleksandrowski ,6 9,7 14,9 8,8 2,0 12,3 8,4 5, ,00 1,50 0,56 0,20 7,00 0,71 0,60 3,00 2 brodnicki ,7 5,4 12,1 7,1 16,8 6,0 7,3 8, ,83 2,20 0,55 2,33 0,36 1,20 1,17 1,17 3 bydgoski ,1 9,0 12,9 4,9 12,0 8,2 7,1 7, ,50 1,33 0,42 2,20 0,73 0,88 1,14 0,44 4 chełmiński ,6 19,1 11,1 22,3 10,5 9,7 8,4 3, ,22 0,64 1,86 0,46 0,83 1,00 0,40 0,22 5 golubsko-dobrz ,3 10,7 13,2 9,5 13,2 2,0 10,4 6, ,20 1,17 0,71 1,40 0,14 5,00 0,60 0,60 6 grudziądzki ,3 18,9 8,0 16,3 13,1 13,4 7,1 6, ,00 0,40 2,00 0,75 1,00 0,50 1,00 0,60 7 inowrocławski ,2 4,7 7,3 7,6 6,6 9,2 2,6 4, ,31 1,50 1,00 0,83 1,40 0,29 1,75 0,27 8 lipnowski ,5 3,4 10,0 4,8 9,4 11,0 12,0 6, ,30 3,00 0,44 1,75 1,14 1,13 0,56 0,50 9 mogileński ,9 3,5 13,4 10,3 2,3 11,0 4,4 2, ,33 3,50 0,71 0,20 5,00 0,40 0,50 0,17 10 nakielski ,0 7,5 11,7 1,0 11,9 11,6 8,5 8, ,00 1,38 0,09 11,00 1,00 0,73 1,00 1,00 11 radziejowski ,1 12,9 2,0 16,5 9,7 2,5 10,2 2, ,50 0,17 7,00 0,57 0,25 4,00 0,25 0,25 12 rypiński ,1 7,9 12,6 9,5 4,3 2,0 10,4 3, ,00 1,75 0,71 0,40 0,50 5,00 0,40 0,50 13 sępoleński ,7 9,6 10,0 10,5 6,8 6,6 7,0 12, ,45 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 2,00 0,55 14 świecki ,8 8,8 5,4 5,6 8,6 12,3 4,8 8, ,63 0,60 1,00 1,50 1,44 0,38 1,80 0,56 15 toruński ,7 6,0 4,9 9,2 5,1 4,1 4,9 2, ,50 0,83 1,80 0,56 0,80 1,25 0,60 0,25 16 tucholski ,0 10,2 12,7 5,2 14,8 9,5 10,0 9, ,00 1,17 0,43 2,67 0,63 1,00 1,00 1,67 17 wąbrzeski ,6 10,4 13,0 6,9 11,3 10,2 17,2 23, ,00 1,25 0,60 1,33 1,00 1,50 1,33 2,00 18 włocławski ,7 13,7 9,4 14,0 5,8 3,6 8,3 9, ,68 0,69 1,33 0,42 0,60 2,33 1,14 0,42 19 Ŝniński ,0 11,9 3,8 4,0 11,8 2,7 5,5 5, ,67 0,30 1,00 3,00 0,22 2,00 1,00 0,67 Miasta na prawach powiatu: ,6 9,6 7,1 8,1 7,2 7,9 7,4 6, ,68 0,74 1,14 0,86 1,08 0,94 0,86 0,43 20 Bydgoszcz ,7 9,2 7,5 7,0 7,5 7,6 6,6 5, ,63 0,79 0,96 1,05 1,00 0,87 0,85 0,37 21 Grudziądz ,3 9,4 10,3 7,5 6,7 6,7 3,4 5, ,50 1,11 0,70 0,86 1,00 0,50 1,67 2,50 22 Toruń ,2 6,1 5,2 10,6 4,5 9,0 7,9 5, ,44 0,91 2,00 0,40 2,00 0,88 0,79 0,44 23 Włocławek ,2 16,6 6,5 7,5 10,6 7,5 12,4 10, ,70 0,37 1,14 1,50 0,67 1,63 0,77 0,37 Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. Współczynniki na 1000 urodzeń Ŝywych Mierniki dynamiki / / 1999 Współczynniki dynamiki 2001/ / / / / /

20 Współczynniki ruchu naturalnego na 1000 ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach aleksandrowski golubsko-dobrzyński 18,0 14,0 10,0 6,0 2,0-2,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 brodnicki 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 grudziądzki 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 bydgoski 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 inowrocławski 18,0 14,0 10,0 6,0 2,0-2,0 chełmiński 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 lipnowski 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Urodzenia Ŝywe Zgony ogółem w tym niemowląt (na 1000 urodzeń Ŝywych) Przyrost naturalny

21 Współczynniki ruchu naturalnego na 1000 ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach (cd.) mogileński 19,0 15,0 11,0 7,0 3,0-1,0 sępoleński 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 nakielski 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 świecki 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 18,0 14,0 radziejowski 20,0 16,0 toruński 10,0 12,0 6,0 2,0-2,0 8,0 4,0 0,0 rypiński 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 tucholski 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Urodzenia Ŝywe Zgony ogółem w tym niemowląt (na 1000 urodzeń Ŝywych) Przyrost naturalny

22 Współczynniki ruchu naturalnego na 1000 ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach (dok.) wąbrzeski 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Grudziądz 18,0 14,0 10,0 6,0 2,0-2,0 włocławski 18,0 14,0 10,0 6,0 2,0-2,0 Toruń 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Ŝniński 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Włocławek 23,0 19,0 15,0 11,0 7,0 3,0-1,0 Bydgoszcz 18,0 14,0 10,0 6,0 2,0-2,0 województwo kujawsko-pomorskie 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Urodzenia Ŝywe Zgony ogółem w tym niemowląt (na 1000 urodzeń Ŝywych) Przyrost naturalny

23 tucholski świecki Urodzenia Ŝywe grudziądzki GRUDZIĄDZ 2005 r. sępoleński bydgoski chełmiński wąbrzeski brodnicki nakielski BYDGOSZCZ golubsko- dobrzyński toruński TORUŃ rypiński Ŝniński inowrocławski aleksandrowski lipnowski mogileński radziejowski WŁOCŁAWEK włocławski Współczynniki urodzeń Ŝywych na ludności 11,2 do 12,19 (6) 10,21 do 11,2 (7) 9,22 do 10,21 (6) 8,23 do 9,22 (4) Zgony ogółem 2005 r. tucholski świecki grudziądzki GRUDZIĄDZ sępoleński bydgoski chełmiński wąbrzeski brodnicki nakielski BYDGOSZCZ golubsko- dobrzyński toruński TORUŃ rypiński Ŝniński lipnowski aleksandrowski inowrocławski WŁOCŁAWEK mogileński radziejowski włocławski Współczynniki zgonów na ludności 10,86 do 11,84 (2) 9,87 do 10,86 (5) 8,88 do 9,87 (11) 7,89 do 8,88 (5)

24 tucholski świecki Zgony niemowląt grudziądzki GRUDZIĄDZ 2005 r. sępoleński bydgoski chełmiński wąbrzeski brodnicki nakielski BYDGOSZCZ toruński TORUŃ golubskodobrzyński rypiński Ŝniński inowrocławski aleksandrowski lipnowski mogileński radziejowski WŁOCŁAWEK Współczynniki zgonów niemowląt na urodzeń Ŝywych włocławski 9,2 do 23,7 (5) 6,3 do 9,2 (5) 5,4 do 6,3 (6) 2 do 5,4 (7) Przyrost naturalny 2005 r. tucholski świecki grudziądzki GRUDZIĄDZ sępoleński bydgoski chełmiński wąbrzeski brodnicki nakielski BYDGOSZCZ golubsko- dobrzyński toruński TORUŃ rypiński Ŝniński inowrocławski aleksandrowski lipnowski mogileński radziejowski WŁOCŁAWEK włocławski Współcz. przyrostu naturalnego na ludności 2,47 do 4,01 (5) 0,93 do 2,47 (8) -0,61 do 0,93 (3) -2,15 do -0,61 (7)

25 Tabl Mierniki dynamiki urodzeń Ŝywych, zgonów i przyrostu naturalnego według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Urodzenia Ŝywe Zgony ogółem Przyrost naturalny Województwo Powiaty: aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

26 Tabl Współczynniki dynamiki urodzeń Ŝywych, zgonów i przyrostu naturalnego według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu 1999/ / / 2000 Urodzenia Ŝywe 2002/ / / / / / / / 2000 Zgony ogółem 2002/ / / / / / / / 2000 Przyrost naturalny 2002/ / / / / 1998 Województwo 0,97 0,98 0,98 0,96 1,00 1,00 1,02 0,90 0,99 0,98 0,97 0,99 1,01 0,99 1,02 0,96 0,97 0,08 0,50 0,59 0,81 1,05 1,11 0,45 Powiaty: 0,97 0,98 0,96 0,95 1,01 1,00 1,03 0,95 1,00 0,98 0,97 0,99 1,01 1,00 1,03 0,95 0,97 0,14 0,62 0,73 1,01 0,98 1,08 0,63 1 aleksandrowski 1,01 0,98 0,94 0,89 1,14 1,04 1,07 0,97 0,92 0,99 1,05 0,95 0,97 1,07 1,07 0,97 1,01-0,02 5,40 1,42 0,19 2,00 2,83 1,78 2 brodnicki 1,04 0,98 0,93 0,98 1,01 0,98 1,00 0,92 0,94 1,04 0,86 1,06 1,01 0,96 1,00 0,92 1,04 0,14 0,77 0,68 1,00 1,09 0,65 0,95 3 bydgoski 1,01 0,93 1,09 0,90 1,07 1,00 1,06 1,02 0,98 1,01 0,95 1,03 0,97 1,08 1,06 1,02 1,01 0,19 1,48 0,62 1,44 0,80 1,24 1,14 4 chełmiński 0,93 1,09 0,93 0,98 0,91 1,15 1,10 0,99 1,09 0,97 0,98 0,92 0,96 1,01 1,10 0,99 0,93 0,18 0,36 1,42 0,60 2,31 0,66 0,71 5 golubsko-dobrz. 0,94 0,95 0,99 1,01 0,95 0,96 1,03 0,99 1,06 0,93 1,01 0,96 1,04 0,91 1,03 0,99 0,94 0,23 0,74 1,16 0,69 1,16 0,81 0,48 6 grudziądzki 0,98 0,95 0,98 0,93 0,98 0,94 1,01 1,14 1,09 1,05 0,99 1,02 1,00 0,96 1,01 1,14 0,98 0,25 1,05 0,65 0,88 0,83 1,80 0,50 7 inowrocławski 0,98 0,98 0,96 0,96 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,94 0,98 0,99 1,06 1,00 0,98 0,98 0,00 9,13 0,00 0,00-13,14 1,55-2,51 8 lipnowski 0,92 1,02 0,92 0,90 0,98 1,03 0,95 0,95 1,03 0,96 0,99 0,99 0,95 1,05 0,95 0,95 0,92 0,23 0,52 0,47 1,27 0,88 0,92 0,28 9 mogileński 1,03 0,92 0,93 0,92 1,03 0,99 1,03 0,85 0,90 1,06 0,94 0,93 1,10 0,96 1,03 0,85 1,03 0,01 0,13 0,00 8,00 0,55-1,18 1,63 10 nakielski 1,06 0,88 1,04 0,95 1,02 1,00 0,93 0,93 1,02 0,95 0,97 0,94 1,06 0,96 0,93 0,93 1,06 0,17 0,96 0,98 0,91 1,13 0,93 1,01 11 radziejowski 0,94 1,06 0,86 0,98 0,98 0,97 1,03 0,90 1,07 0,93 0,96 0,99 1,04 0,99 1,03 0,90 0,94 0,04-5,18 1,12 1,68 1,13 0,30-1,62 12 rypiński 0,90 1,10 0,94 0,88 1,09 0,96 1,01 0,99 1,04 0,98 0,95 1,03 0,98 0,98 1,01 0,99 0,90 0,17 0,51-0,03-24,50 0,78 1,37 0,53 13 sępoleński 0,98 0,97 0,95 0,93 1,02 0,95 1,00 0,93 1,02 0,99 0,88 1,00 1,02 1,02 1,00 0,93 0,98 0,21 0,74 0,74 1,04 0,73 1,50 0,76 14 świecki 0,98 0,97 0,96 0,98 1,01 0,98 0,94 0,93 1,01 0,92 1,00 0,97 1,08 0,96 0,94 0,93 0,98 0,20 0,47 1,03 0,73 1,12 1,41 1,00 15 toruński 0,98 1,01 0,96 0,99 1,01 1,04 0,89 0,91 1,07 0,92 1,02 1,00 0,98 1,00 0,89 0,91 0,98 0,28 0,62 0,96 1,14 1,15 1,25 1,30 16 tucholski 0,99 0,93 1,05 0,94 0,97 0,96 1,22 0,87 0,88 1,03 0,91 1,12 1,06 0,98 1,22 0,87 0,99 0,18 1,37 0,52 0,48 0,70 3,71 1,00 17 wąbrzeski 0,92 1,00 1,14 0,81 1,11 0,89 1,02 1,02 1,03 0,99 0,87 1,00 1,06 0,89 1,02 1,02 0,92 0,06 3,00 0,35 1,47 0,86-0,41-0,34 18 włocławski 0,89 1,01 0,89 1,01 0,97 1,01 1,08 0,95 1,00 0,98 1,01 0,97 0,97 1,02 1,08 0,95 0,89-0,01 12,27 0,68 0,95 1,09 0,89-0,96 19 Ŝniński 0,98 0,94 0,94 1,03 0,96 0,99 1,01 0,86 0,92 0,95 1,04 0,98 0,98 0,92 1,01 0,86 0,98 0,19 0,45 1,43 0,82 1,46 0,81 0,93 Miasta na prawach powiatu: 0,96 0,99 1,00 0,97 0,99 1,00 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98 1,01 1,02 0,99 0,98 0,98 0,96-0,04 1,41 3,49 1,68 0,86 1,00 3,19 20 Bydgoszcz 0,94 0,97 1,03 0,96 0,99 1,01 1,05 0,94 0,95 0,99 0,98 1,01 1,03 0,99 1,05 0,94 0,94-0,14 0,82 1,62 1,39 0,89 0,73 1,06 21 Grudziądz 1,08 1,02 0,96 0,96 1,00 0,98 1,08 1,01 1,06 0,97 1,03 0,98 0,97 0,96 1,08 1,01 1,08-0,04 2,97 1,13 0,69 0,70 2,17 1,30 22 Toruń 0,95 1,07 0,98 0,94 1,00 1,00 0,99 1,07 1,05 0,98 0,97 1,00 1,06 0,94 0,99 1,07 0,95 0,13 0,62 0,48 0,10 10,45 0,83 0,41 23 Włocławek 0,94 0,93 1,00 1,06 0,95 0,98 0,86 0,94 0,96 0,98 0,94 1,03 0,96 1,09 0,95 0,94 0,94-0,03 1,97 2,56 0,69-1,52 1,67-2,

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Demografia Z danych Głównego

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+ BYDGOSZCZ TORUŃ 2010 PUBLIKACJA ZOSTAŁA SFINANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach 2011-2013 2013 jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku 3 listopada 2009 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego dr Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Potencjał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r.

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r. FUNDUSZ EKSPORTOWY Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego Toruń, 15 marca 2019 r. Partnerzy Nazwa Punkt kontaktowy dla firm z: Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski,

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R. AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY WZROST LICZBY BEZROBOTNYCH ZWOLNIENIA Z ZAKŁADÓW PRACY POWROTY Z ZAGRANICY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności wg płci i wieku Stanowi podstawę większości analiz demograficznych, determinuje w poważnym stopniu kształtowanie

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - jest jednostką wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Proponowane zmiany w naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 Nowe, 27 czerwca 2017 r. Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q3 2017 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja bydgosko-toruńska Wyzwania polityki miejskiej

Aglomeracja bydgosko-toruńska Wyzwania polityki miejskiej Aglomeracja bydgosko-toruńska Wyzwania polityki miejskiej Adam Stańczyk, KPBPPiR we Włocławku - o. Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Polityka miejska

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q4 2018 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pa stwo! kujawsko-pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny

Szanowni Pa stwo! kujawsko-pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny Szanowni Państwo! Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo