INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011"

Transkrypt

1 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel /fax

2

3 Spis treści 2012 Numer tabeli Wprowadzenie 2 Spis treści 3 Objaśnienia 6 I. Wybrane dane demograficzne 7 Ludność województwa według płci i miejsca zamieszkania I.1 8 Ludność województwa według grup wiekowych I.2 9 Struktura ludności województwa według płci i aktywności zawodowej I.3 10 Ludność województwa według płci w układzie powiatów I.4 11 Ludność województwa według grup wiekowych w układzie powiatów I.5 12 Ruch naturalny ludności województwa I.6 18 Ruch naturalny ludności województwa według powiatów I.7 19 Struktura ludności Wielkopolski na tle kraju I.8 20 Przeciętne dalsze trwanie życia w Wielkopolsce na tle kraju I.9 21 II. Sytuacja zdrowotna ludności 22 Dane o stanie zdrowia osób dorosłych według wieku i powiatów II.1 23 Dane o stanie zdrowia osób dorosłych według grup chorobowych i powiatów II.2 24 Chorobowość osób dorosłych w województwie II.3 28 Zachorowalność osób dorosłych według powiatów II.4 29 Zachorowalność osób dorosłych w województwie II.5 33 Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży według wieku i powiatów II.6 34 Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży według grup chorobowych i powiatów II.7 35 Chorobowość dzieci i młodzieży w województwie II.8 42 Zachorowalność dzieci i młodzieży według powiatów II.9 43 Zachorowalność dzieci i młodzieży w województwie II Leczeni w poradniach specjalistycznych z zakresu wybranych chorób według powiatów II Porady specjalistyczne z zakresu wybranych chorób w województwie II Leczeni z powodu gruźlicy według powiatów II Zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową w województwie II Zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową według wieku II Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w województwie II Porady stomatologiczne według powiatów II Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w 2011 roku według powiatów Leczeni w zakresie zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w 2011 roku według powiatów Leczeni w zakresie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w 2011 roku według powiatów Leczeni w województwie według grup wiekowych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu II.18 II.19 II.20 II.21 Strona Przyczyny hospitalizacji według grup wiekowych i płci w województwie II Hospitalizacja według przyczyn w układzie powiatów II Struktura hospitalizowanych według płci i wieku w województwie II Przyczyny hospitalizacji według płci w województwie II Chorobowość szpitalna w województwie w czasie II Bezpośrednie przyczyny zgonów w szpitalach ogólnych w województwie II Przyczyny zgonów według płci i grup wiekowych w województwie w 2010 roku II Przyczyny zgonów w układzie powiatów II Zgony według płci i wieku w 2011 roku w układzie powiatów II III. Profilaktyka oraz opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem 114 Urodzenia i zgony noworodków według powiatów III Porody i zgony szpitalne w województwie według masy urodzeniowej noworodków III Przyczyny martwych urodzeń przed/śródporodowych noworodków w województwie III Przyczyny zgonów noworodków poporodowych wczesnych (do 168 godz.) w województwie III Ambulatoryjna opieka zdrowotna nad kobietą w województwie III Dzieci i młodzież (0-18 lat) będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów III Porady profilaktyczne lekarzy dla dzieci zdrowych do lat 3 w województwie III

4 Realizacja badań profilaktycznych dzieci i młodzieży według powiatów III Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży w województwie III Miejsce realizacji świadczeń zdrowotnych dla uczniów III Zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach według III powiatów Badania przesiewowe uczniów w województwie III Badania przesiewowe uczniów według powiatów III Profilaktyczna opieka pielęgniarska realizowana w szkołach w układzie powiatów III Realizacja w województwie grupowej profilaktyki fluorkowej szczotkowania zębów III Realizacja w roku szkolnym 2011/2012 grupowej profilaktyki fluorkowej III.16 szczotkowania zębów w układzie powiatów 135 IV. Personel medyczny zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zatrudniony personel medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w Wielkopolsce IV Zatrudniony personel medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Wielkopolsce według powiatów IV Wskaźniki zatrudnienia wybranego personelu medycznego według powiatów IV Personel medyczny zatrudnieni specjaliści według powiatów IV Struktura wybranych specjalizacji lekarskich w Wielkopolsce IV Pracujący w ambulatoryjnej podstawowej opiece zdrowotnej w Wielkopolsce IV Pracujący w ambulatoryjnej podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów IV Lekarze i lekarze dentyści pracujący w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej w Wielkopolsce 136 IV Personel medyczny szpitali ogólnych w Wielkopolsce IV Personel medyczny szpitali ogólnych według powiatów IV Personel medyczny Wielkopolski na tle kraju IV V. Ambulatoryjna opieka zdrowotna 152 Liczba placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (podstawowej i specjalistycznej) według powiatów V Działalność poradni podstawowej opieki zdrowotnej w województwie V Działalność poradni podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów V Liczba osób będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według V powiatów Leczeni w poradniach chorób płuc i gruźlicy według powiatów V Działalność poradni specjalistycznych w województwie V Działalność poradni specjalistycznych według powiatów V Działalność stacji dializ i oddziałów dziennych funkcjonujących w przychodniach specjalistycznych w 2011 roku V Działalność poradni zdrowia psychicznego, odwykowych oraz dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych według powiatów V Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w województwie V Wybrana aparatura medyczna w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej w układzie powiatów V VI. Stacjonarna i całodobowa opieka zdrowotna 168 Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie VI Wybrane dane dotyczące potencjału szpitali ogólnych w województwie VI Działalność stacjonarna oddziałów szpitali ogólnych w województwie VI Zatrudnienie oraz działalność (dzienna i stacjonarna) oddziałów w szpitalach ogólnych w województwie w 2011 roku VI Leczeni w szpitalach ogólnych w województwie według oddziałów VI Leczeni w szpitalach ogólnych według trybu leczenia w układzie powiatów VI Leczeni w publicznych/niepublicznych szpitalach ogólnych według powiatów VI Średnia liczba łóżek w szpitalach ogólnych w województwie według oddziałów VI Średnia liczba łóżek w szpitalach ogólnych w województwie według powiatów VI Wybrana aparatura medyczna w szpitalach ogólnych w układzie powiatów VI Sale operacyjne w szpitalach ogólnych według powiatów VI Działalność oddziałów położniczo-ginekologicznych w województwie VI Działalność szpitali psychiatrycznych według powiatów VI Działalność oddziałów w szpitalach psychiatrycznych VI Działalność zakładów stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej VI Struktura wiekowa pacjentów długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie VI

5 Informacje dodatkowe 201 Realizacja obowiązków sprawozdawczych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą z podziałem na rodzaje sprawozdań VII Wybrane pojęcia i definicje VII Wyniki kontroli podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia w układzie powiatów VII.3 206

6 OBJAŚNIENIA 1. Definicje, pojęcia oraz miary - przyjęto w oparciu o aktualnie obowiązujące, niżej wymienione akty normatywne, w tym także publikacje dotyczące zdrowia i ochrony zdrowia: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja dziesiąta, ICD-10 Wskaźniki statystyczne służby zdrowia, Ministerstwo Zdrowia Departament Statystyki Medycznej, Warszawa 1958 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007, nr 14, poz.89 ze zm.). Od 1 lipca 2011r. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz.654 ze zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, nr 164, poz.1027 ze zm.) Objaśnienia i definicje zawarte w sprawozdaniach; MZ-30, MZ-29, MZ-11, MZ-12, MZ-13, MZ-19. CSIOZ strona internetowa Wyjaśnienia i definicje stosowane w statystyce publicznej Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej ( Dz.U. 1995, nr 88, poz.439 ze zm.) GUS strona internetowa Pojęcia stosowane w statystyce publicznej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U.2012, poz.594) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, Nr 252 poz. 1697) 2. Stosowane znaki umowne (b/d) brak danych, zmiana formularza sprawozdawczego ( - ) kreska - zjawisko nie wystąpiło lub zupełny brak informacji albo podane dane są niewiarygodne ( + ) plus - podmiot istnieje i funkcjonuje ( 0 ) zero zjawisko wystąpiło w wielkościach mniejszych od liczb, które mogą być uwidocznione w tabeli ( x ) iks wypełnienie pozycji ze względu na układ tabeli jest niecelowe ( w tym ) zapis oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy ( z tego ) - zapis oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy (tys.) tysiąc (Wlkp.) Wielkopolska (t.j.) tekst jednolity Nazwy województwo wielkopolskie i Wielkopolska używane są zamiennie.

7 I. WYBRANE DANE DEMOGRAFICZNE Województwo Wielkopolskie zajmuje obszar km 2, co stanowi 9,5% powierzchni kraju i zajmuje pod tym względem 2 miejsce w kraju. Na dzień r. liczba ludności Wielkopolski według faktycznego miejsca zamieszkania wynosiła osób; z tego mężczyzn (48,6%) oraz kobiety (51,4%). Liczba ludności Wielkopolski na 1 km 2 powierzchni wynosi 114 osób, przy przeciętnej dla Polski 122 osoby na 1 km 2. Większość ludności Wielkopolski zamieszkuje miasta. Pomimo systematycznego spadku udziału na rzecz mieszkańców wsi, w 2011 roku ludność miejska wynosiła osób co stanowiło 55,7%. Liczba mieszkańców wsi w ciągu roku zwiększyła się i wynosiła osoby, co stanowiło 44,3%. Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn, wyniósł 106 (wobec 107 w kraju). Struktura wiekowa ludności Wielkopolski przedstawia się następująco: największy udział 16,1 % grupa lat oraz 16,0% grupa lat, a najmniejszy udział 5,0% grupa 5-9 lat oraz 5,2% grupa lat. W województwie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, obserwuje się systematyczne przesunięcia w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W 2011 roku liczba ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się w ciągu roku do Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosiła osób. W 2011 roku w Wielkopolsce odnotowano urodzenia żywe. W 2010 roku liczba urodzeń żywych wynosiła osób. W 2011 roku zanotowano zgonów; z tego w mieście oraz na wsi. W 2010 roku odnotowano zgonów. Przyrost naturalny w 2011 roku wyniósł osób. Współczynnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł 2,12%. Na obszarach wiejskich współczynnik wyniósł 3,19%, a w miastach 1,27%. W 2011 roku ujemny przyrost naturalny odnotowano w m. Kalisz i powiecie kolskim. W 2011 roku średnia długość trwania życia mężczyzn wynosiła 72,9 lat, a kobiet 80,9 lat, co nie odbiega zasadniczo od średniej krajowej. Sytuację demograficzną województwa w wybranym zakresie niezbędnym do oceny problematyki ochrony zdrowia przedstawiają tabele I.1-I.9 opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

8 Tabela l.1 - Ludność województwa według płci i miejsca zamieszkania wyszczególnienie Wielkopolska ogółem* liczba Mężczyźni Kobiety udział % 48,5 48,5 48,6 liczba udział % 51,5 51,5 51,4 Miasto liczba Mężczyźni Kobiety udział % 47,5 47,5 47,6 liczba udział % 52,5 52,5 52,4 Wieś liczba Mężczyźni udział % 49,8 49,8 49,9 liczba Kobiety udział % 50,2 50,2 50,1 * wg faktycznego miejsca zamieszkania Źródło: Główny Urząd Statystyczny

9 Tabela l.2 - Ludność województwa według grup wiekowych Wiek liczba liczba liczba udział % udział % ludności ludności ludności udział % Ogółem % z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i więcej , , ,8 Źródło: Główny Urząd Statystyczny

10 Tabela l.3 - Struktura ludności województwa według płci i aktywności zawodowej wyszczególnienie wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Wielkopolska ogółem* Mężczyźni liczba udział % 51,5 51,9 29,9 Kobiety liczba udział % 48,5 48,1 70,1 Miasto Mężczyźni liczba udział % 51, Kobiety liczba udział % 48, Wieś Mężczyźni liczba udział % 51,6 53,1 31,2 Kobiety liczba udział % 48,4 46,9 68,8 Wielkopolska ogółem* Mężczyźni liczba udział % 51,5 52,1 29,3 Kobiety liczba udział % 48,5 47,9 70,7 Miasto Mężczyźni liczba udział % 51,4 51,3 28,6 Kobiety liczba udział % 48,6 48,7 71,4 Wieś Mężczyźni liczba udział % 51,6 53,2 30,6 Kobiety liczba udział % 48,4 46,8 69,4 Wielkopolska ogółem* Mężczyźni liczba udział % 51,5 52,4 30,0 Kobiety liczba udział % 48,5 47,7 70,0 Miasto Mężczyźni liczba udział % 51,4 51,5 29,4 Kobiety liczba udział % 48,6 48,5 70,6 Wieś Mężczyźni liczba udział % 51,6 53,4 31,0 Kobiety liczba udział % 48,4 46,6 69,0 Źródło: Główny Urząd Statystyczny

11 Wyszczególnienie Tabela l.4 - Ludność województwa według płci w układzie powiatów ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety Wielkopolska Miasto Poznań Miasto Kalisz Miasto Konin Miasto Leszno Chodzieski Czarnkowsko - trzcianecki Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Źródło: Główny Urząd Statystyczny

12 Wiek Wielkopolska Tabela I.5 - Ludność województwa według grup wiekowych w układzie powiatów m. Poznań m. Kalisz m. Konin m. Leszno Chodzieski Ogółem z tego : lat i więcej

13 Wiek Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Ogółem z tego : lat i więcej

14 Wiek Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Ogółem z tego : lat i więcej

15 Wiek Czarnkowsko - Trzcian. Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Ogółem z tego : lat i więcej Kaliski

16 Wiek Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Ogółem z tego : lat i więcej

17 Wiek Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Ogółem z tego : ` lat i więcej Źródło: Główny Urząd Statystyczny

18 Tabela I.6 - Ruch naturalny ludności województwa Wyszczególnienie* liczba ludności ogółem miasto wieś urodzenia żywe ogółem miasto wieś zgony ogółem miasto wieś przyrost naturalny ogółem miasto wieś współczynnik urodzeń żywych na 1 tys. ludności 11,99 11,96 11,02 ogółem miasto 13,41 11,36 10,34 wieś 10,66 12,72 11,87 współczynnik zgonów na 1 tys. ludności ogółem 10,91 9,08 8,9 miasto 10,91 9,37 9,07 wieś 7,76 8,7 8,68 współczynnik przyrostu naturalnego na 1 tys. ludnościś ogółem 2,7 2,88 2,12 miasto 2,5 1,99 1,27 wieś 2,9 4,02 3,19 * Stan ludności faktycznie zamieszkałej w dniu Źródło: Główny Urząd Statystyczny

19 Wyszczególnienie Tabela I.7 - Ruch naturalny ludności województwa według powiatów Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Wielkopolska z tego : m. Poznań m. Kalisz m. Konin m. Leszno Chodzieski Czarnkowsko - Trzcianecki Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Źródło: Główny Urząd Statystyczny

20 Tabela l.8 - Struktura ludności Wielkopolski na tle kraju Wyszczególnienie* Wielkopolska Polska Wielkopolska Polska Wielkopolska Polska Ogółem miasto wieś % udział ludności miejskiej 56, ,9 60,9 55,7 60,7 kobiety mężczyźni Kobiety na 100 mężczyzn Ludność na 1 km² w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym Urodzenia żywe ogółem Zgony ogółem przyrost naturalny na 1000 ludności 2,7 0,9 2,9 0,9 2,1 0,3 * Stan ludności faktycznie zamieszkałej w dniu Źródło: Główny Urząd Statystyczny

21 0 lat 15 lat 30 lat 45 lat 60 lat 65 lat Tabela I.9 - Przeciętne dalsze trwanie życia w Wielkopolsce na tle kraju Polska mężczyźni 70,8 70, ,3 71,5 72,1 72,4 kobiety 79,4 79,6 79, ,1 80,6 80,9 Wielkopolska mężczyźni 71,3 71,4 71,4 71, ,5 72,9 kobiety 79,2 79,3 79,5 79,9 79,9 80,5 80,9 Polska mężczyźni 56,5 56,6 56,6 56,9 57,1 57,6 58 kobiety 65 65,2 65,3 65,5 65,6 66,1 66,4 Wielkopolska mężczyźni ,1 57,4 57, ,3 kobiety 64,8 64,9 65,1 65,5 65,5 65,9 66,3 Polska mężczyźni 42,2 42,3 42,4 42,6 42,9 43,3 43,7 kobiety 50,3 50,5 50,6 50,8 50,9 51,3 51,6 Wielkopolska mężczyźni 42,6 42,6 42,8 43,1 43,2 43,6 43,9 kobiety 50,1 50,2 50,3 50,7 50,7 51,2 51,5 Polska mężczyźni 28,7 28,8 28,8 29,1 29,3 29,7 30 kobiety 35, ,1 36,3 36,4 36,8 37,1 Wielkopolska mężczyźni 29 28,9 29,1 29,3 29,4 29,8 30,1 kobiety 35,7 35,7 35,9 36,2 36,3 36,7 37 Polska mężczyźni 17,5 17,7 17,7 17,9 17,9 18,3 18,5 kobiety 22,7 22,8 22,9 23,1 23,2 23,5 23,8 Wielkopolska mężczyźni 17,6 17,4 17,7 17, ,1 18,4 kobiety 22,5 22,6 22,6 22, ,2 23,6 Polska mężczyźni 14,4 14,5 14,6 14,7 14,7 15,1 15,3 kobiety 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,4 19,7 Wielkopolska mężczyźni 14,4 14,2 14,5 14,7 14,7 14,8 15,1 kobiety 18,4 18,5 18,6 18,8 18,9 19,1 19,5 Źródło: Główny Urząd Statystyczny

22 II. SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI Problemy zdrowotne mieszkańców województwa przedstawiono na podstawie sprawozdań rocznych MZ-11, MZ-12, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30 oraz miesięcznych MZ/Szp-11 przesyłanych przez podmioty funkcjonujące w ochronie zdrowia w Wielkopolsce. Przede wszystkim są to porady udzielane w warunkach ambulatoryjnych i domowych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dotyczące chorobowości i zachorowalności z podziałem na dorosłych oraz dzieci i młodzież, a także chorobowość szpitalna i wskaźniki dotyczące przyczyn zgonów. Prezentowane dane dotyczące chorobowości szpitalnej obejmują chorobę zasadniczą, którą lekarz uznał za główną przyczynę hospitalizacji na oddziale zgodnie z ICD-10. Dane nie obejmują tzw. chorób współistniejących będących również przedmiotem postępowania medycznego, ale nie stanowiących głównej przyczyny hospitalizacji. Chorobowość szpitalna dotyczy pacjentów niepsychiatrycznych oddziałów szpitalnych wszystkich specjalności i każdej osoby na rzecz której wykonywane są stacjonarne świadczenia lecznicze, z wyjątkiem dializoterapii i chemioterapii nowotworów. Ogółem w Wielkopolsce w 2011 roku hospitalizowano osób. W 2011 roku największą zapadalność wśród dorosłych odnotowano z powodu chorób układu krążenia (I00 - I15), chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99), chorób układu trawiennego (K25-K93), cukrzycy (E10- E14), a chorobowość dorosłych to głównie choroby układu krążenia, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, przewlekłe choroby układu trawiennego, cukrzyca. W zakresie chorobowości szpitalnej (ogółem osoby dorosłe) najwyższy poziom odnotowano w grupie chorób układu krążenia, nowotworów, układu moczowo-płciowego. Ogółem w Wielkopolsce w 2011 roku hospitalizowano osób dorosłych. Największą zachorowalność wśród dzieci i młodzieży w 2011 roku odnotowano z powodu alergii, zniekształceń kręgosłupa, zaburzeń refrakcji i akomodacji oka, otyłości. W przypadku chorobowości tej populacji najwięcej przypadków odnotowano z powodu alergii, zaburzeń refrakcji i akomodacji oka, zniekształceń kręgosłupa, otyłości. W zakresie chorobowości szpitalnej (dzieci i młodzież ogółem) najwyższy poziom odnotowano z powodu chorób układu oddechowego (J00-J99), urazów i zatruć (S00-T98). Ogółem w Wielkopolsce w 2011 roku hospitalizowano dzieci i młodzieży. W 2011 roku udzielono ogółem porad specjalistycznych z zakresu wybranych chorób objętych sprawozdawczością publiczną. Liczba leczonych z powodu gruźlicy w 2011 roku wynosiła 229 osób. Zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową utrzymuje się zasadniczo na tym samym poziomie; przykładowo w przypadku kiły w 2009 roku odnotowano 71 zachorowań, w 2010 i 2011 roku 76 nowych przypadków. Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych przedstawiono na podstawie danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu. Największą liczbę zachorowań w 2011 roku odnotowano na grypę ( ) i ospę wietrzną (17360). Z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w Wielkopolsce w 2011 roku leczonych było osób. Z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych leczonych było 1446 osób. Leczonych w zakresie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu było 8156 osób. W 2011 roku stwierdzono zgonów szpitalnych, a najczęstsze przyczyny zgonów to choroby układu krążenia i nowotwory. Według danych GUS najczęstszą przyczyną zgonów w Wielkopolsce w 2010 roku były choroby układu krążenia i nowotwory, co szczegółowo ilustrują tabele; II.28 oraz II.29.

23 Tabela II.1 - Dane o stanie zdrowia osób dorosłych wg grup wiekowych i powiatów (rozpoznania ogółem - będących pod opieką lekarza POZ/rodzinnego/) Powiat razem i więcej razem i więcej razem i więcej Wielkopolska chodzieski czarnkowsko - trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański ń rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski M. Kalisz M. Konin M. Leszno M. Poznań Źródło: Sprawozdania MZ-11

24 Tabela II.2 - Dane o stanie zdrowia osób dorosłych według grup chorobowych i powiatów Gruźlica Nowotwory Choroby tarczycy Ogółem wyszczególnienie A15-A19, B90 C00-D48 E00-E Wielkopolska chodzieski czarnkowsko - trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski M. Kalisz M. Konin M. Leszno M. Poznań

25 wyszczególnienie Cukrzyca w tym : Niedokrwistość Choroby układu nerwowego E10-E14 leczeni insuliną D50-D64 G50-G Wielkopolska chodzieski czarnkowsko - trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski M. Kalisz M. Konin M. Leszno M. Poznań

26 Choroby układu krążenia w tym: wyszczególnienie I00-I99 przewlekła ch. choroba nadciśnieniowa choroby naczyń mózgowych Wielkopolska chodzieski czarnkowsko - trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski M. Kalisz M. Konin M. Leszno M. Poznań

27 wyszczególnienie niedokrwienna choroba serca w tym: Dychawica oskrzelowa Przewl. ch. układu trawiennego I20-I25 przebyty zawał J40-J47 K25-K Wielkopolska chodzieski czarnkowsko - trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski M. Kalisz M. Konin M. Leszno M. Poznań Żródło: Sprawozdania MZ-11

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4646/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku

Uchwała nr 4646/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku Uchwała nr 4646/2017 w sprawie podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI CENTRALNEJ

OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI CENTRALNEJ OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI CENTRALNEJ Sylwia Górniak WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne Poznań, 21 czerwca 2018 r. WIELKOPOLSKA CENTRALNA - ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły konkursu ogłoszenie konkursu i nabór wniosków Zarówno ogłoszenie konkursu, jak nabór wniosków nastąpi

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Miejsce Powiatu Wolsztyńskiego w sporcie młodzieżowym za 2011 rok. 1) 64 miejsce w skali kraju bez względu na wielkość powiatu.

Miejsce Powiatu Wolsztyńskiego w sporcie młodzieżowym za 2011 rok. 1) 64 miejsce w skali kraju bez względu na wielkość powiatu. Miejsce Powiatu Wolsztyńskiego w sporcie młodzieżowym za 2011 rok. 1) 64 miejsce w skali kraju bez względu na wielkość powiatu. 2) 11 miejsce w Polsce wśród powiatów do 80 tys. mieszkańców. Lp. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2018 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane WZÓR Pieczęć oferenta Nazwa i adres Załącznik nr 4 do warunków przetargu nieograniczonego Miejscowość, data PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami al. Niepodległości 8 61-875 Poznań Formularz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo wielkopolskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo wielkopolskie. str. 1 Q4 2018 Województwo wielkopolskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego za rok 2009 Kraków, 10.02.2011 r. Zatwierdzam: Dyrektor Wydziału (-) mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWW Nr 1338/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Poznań, listopad 2011 rok SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Interpretacja danych statystycznych 1. Cele lekcji a) Wiadomości b) Umiejętności 2. Metoda i forma pracy 3. Środki dydaktyczne

Interpretacja danych statystycznych 1. Cele lekcji a) Wiadomości b) Umiejętności 2. Metoda i forma pracy 3. Środki dydaktyczne Interpretacja danych statystycznych 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - zna algorytm obliczania wartości średniej arytmetycznej, - zna różne rodzaje przedstawiania danych statystycznych, - zna obliczenia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU Samorząd Województwa Wielkopolskiego STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań - maj - 2005 r. 2 Na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ Agata Jakubowicz WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne Konin, 24 maja 2018 r. WIELKOPOLSKA WSCHODNIA - PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2018 Q Województwo wielkopolskie. str. 1

Kwartał I, 2018 Q Województwo wielkopolskie. str. 1 Q1 2018 Województwo wielkopolskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/954/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXIX/954/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. Uchwała Nr XXXIX/954/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: przyjęcia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Urząd Statystyczny w Poznaniu e-mail: uspoz@stat.gov.pl ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 http://www.stat.gov.pl/poznan tel. +48 61 27 98 200 fax +48 61 27 98 100 Oddział w

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 JĘZYK ANGIELSKI 23. 02. 2008 godz. 10 00 Rejon I a Powiaty: kaliski

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ

OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ Agata Jakubowicz WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne Kalisz, 11 czerwca 2018 r. WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA -

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Osoby bezrobotne po 50 roku życiu na rynku pracy w województwie wielkopolskim

Osoby bezrobotne po 50 roku życiu na rynku pracy w województwie wielkopolskim Osoby bezrobotne po 50 roku życiu na rynku pracy w województwie wielkopolskim Badanie bezrobotnych po 50 realizowane za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego Październik 2014

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku

Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 923 / ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 28 lipca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 923 / ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 28 lipca 2011 r. UCHWAŁA Nr 923 / 2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 28 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 624/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r.

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. WOLONTARIAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Justyna Ochędzan - Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Regionalne Centrum Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W POZNANIU Załącznik do zarządzenia Nr 0 ' l ' 'l Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 ó października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2017 Q Województwo wielkopolskie. str. 1

Kwartał IV, 2017 Q Województwo wielkopolskie. str. 1 Q4 2017 Województwo wielkopolskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo