Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, o opiece profilaktycznej nad kobietami, o leczonych w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach leczenia uzależnień, o hospitalizacjach w szpitalach ogólnych pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009, koordynowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko- Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego: - MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, - MZ-12 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, - MZ-14 Sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, - MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, - MZ/Szp-11 Karta statystyczna szpitalna ogólna, oraz ze sprawozdań statystycznych: - obowiązujących do 2000 r.: - MZ-18 Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krążenia, - MZ-37 Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycy, - obowiązujących do 2004 r.: - MZ-16 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 2. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach w województwie kujawskopomorskim udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, w Polsce wykorzystano dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie ( 3. Dane statystyczne o leczonych w poradniach skórno-wenerologicznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach przekazała Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy. 4. Dane statystyczne o leczonych w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach leczenia uzależnień w Polsce oraz o leczonych w psychiatrycznych zakładach pełnodobowych w Polsce i w województwie w 2008 r. udostępnił Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 5. Dane o zgonach udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz wykorzystano dane z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego ( 6. Dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory pochodzą z raportów sporządzonych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Chorób Nowotworowych przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ( 7. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. 8. Publikacje i opracowania: - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, Warszawa 2000 (Rok LX), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, Warszawa 2001 (Rok LXI),

4 Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, Warszawa 2002 (Rok LXII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, Warszawa 2003 (Rok LXIII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004", Warszawa 2004 (Rok LXIV), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005", Warszawa 2005 (Rok LXV), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006", Warszawa 2006 (Rok LXVI), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007", Warszawa 2007 (Rok LXVII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008", Warszawa 2008 (Rok LXVIII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009", Warszawa 2009 (Rok LXIX), - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny: biuletyny za lata Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce po uaktualnieniu ( - Państwowy Zakład Higieny: Aneks do meldunku o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi. II Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 1998 roku ( - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc: biuletyny za lata Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce ( - Instytut Psychiatrii i Neurologii: roczniki za lata Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej. Rocznik Statystyczny. Uwagi ogólne 1. Większość danych statystycznych prezentowanych w dziale nie obejmuje danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). Dane, które nie obejmują ww. resortów opatrzono dopiskiem resort zdrowia. 2. Zestawienia danych dokonano w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych bez względu na źródło finansowania tych świadczeń oraz w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 3. Dane statystyczne zawarte w tablicach mogą być niekompletne. Pomimo obowiązku sprawozdawczego niektóre zakłady niepubliczne i praktyki lekarskie nie przekazały sprawozdań. 4. Z uwagi na zmiany w sprawozdawczości statystycznej niektóre dane dotyczące lat nie są wprost porównywalne z danymi prezentowanymi w latach : - dane z lat o leczonych ambulatoryjnie z powodu chorób układu krążenia dotyczyły leczonych w poradniach ogólnych, kardiologicznych, internistycznych, w gabinetach lekarzy rodzinnych i w prywatnych gabinetach lekarskich udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego sprawujących opiekę o charakterze prowadzącym nad chorymi z chorobami układu krążenia; dane o liczbie leczonych podawane były według rozpoznania zasadniczego (w przypadku występowania kilku chorób układu krążenia u jednego pacjenta podawano rozpoznanie zasadnicze); dane za lata dotyczą osób będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; dane uwzględniają wszystkie rozpoznania chorób układu krążenia występujące u jednego pacjenta,

5 dane z lat o leczonych ambulatoryjnie z powodu cukrzycy dotyczyły leczonych w poradniach ogólnych, cukrzycowych, internistycznych, w gabinetach lekarzy rodzinnych i w prywatnych gabinetach lekarskich udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego sprawujących wyłączną opiekę lekarską nad chorymi z rozpoznaniem cukrzycy; dane za lata dotyczą osób będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 5. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób, u których stwierdzono schorzenia zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w latach ubiegłych. 6. Leczeni po raz pierwszy w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym. 7. Rozpoznanie zasadnicze jest to rozpoznanie choroby stanowiącej główny problem zdrowotny pacjenta powodujący zgłoszenie się po poradę lekarską. 8. Chorobowość jest to liczba chorych w stosunku do liczby ludności z tym, że do chorych zalicza się zarówno tych, którzy chorowali w roku sprawozdawczym jak i tych, którzy chorowali od dłuższego czasu (leczeni ogółem). 9. Zachorowalność (zapadalność) jest to liczba zachorowań w okresie sprawozdawczym (nowych przypadków chorobowych) w stosunku do liczby ludności. 10. Jednostki chorobowe (rozpoznanie) podano według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), obowiązującej od r. 11. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych to liczba leczonych, wypisanych i zmarłych w publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnej opieki zdrowotnej z wyjątkiem zakładów lub oddziałów psychiatrycznych i stacji dializ. Analiza hospitalizacji (leczonych przypadków) obejmuje leczonych z ruchem międzyoddziałowym, w trybie stacjonarnym i dziennym. Dane z zakresem chorób A00-Z99 wg klasyfikacji ICD-10 to wszystkie leczone w szpitalach jednostki chorobowe. Dla określenia stanu zdrowia ludności województwa przyjęto dane z jednostkami chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (prawidłowe porody pojedyncze i mnogie) oraz bez V01-Y98 (zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu) i bez Z00-Z99 (czynniki wpływające na stan zdrowia kontakt ze służbą zdrowia, w tym żywo urodzone niemowlęta Z38). Dane z zakresem chorób A00-T98 bez O80, O84 oraz bez V01-Y98 i Z00-Z99 pokazują rzeczywistą liczbę przypadków wymagających hospitalizacji i leczenia szpitalnego. 12. Formularz sprawozdawczy MZ/Szp-11 Karta statystyczna szpitalna ogólna wypełnia się dla każdej osoby leczonej w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładu lub oddziału psychiatrycznego i stacji dializ. 13. Zakłady psychiatrycznej opieki pełnodobowej to szpitale psychiatryczne, oddziały psychiatryczne i odwykowe przy szpitalach ogólnych, ośrodki/oddziały leczenia odwykowego, ośrodki/oddziały rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zakłady Monar, zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 14. Przyjęci w psychiatrycznej opiece pełnodobowej to liczba przyjęć ogółem do któregokolwiek zakładu opieki pełnodobowej w roku sprawozdawczym. 15. Przyjęci po raz pierwszy w psychiatrycznej opiece pełnodobowej to liczba osób przyjętych po raz pierwszy w życiu do któregokolwiek zakładu opieki pełnodobowej w roku sprawozdawczym. 16. Leczeni ogółem (przypadki) w psychiatrycznej opiece pełnodobowej to suma liczby chorych przebywających w zakładach opieki pełnodobowej w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego, liczby wypisanych i zmarłych w roku sprawozdawczym. 17. Leczeni ogółem (osoby) w psychiatrycznej opiece pełnodobowej to liczba osób leczonych w zakładach opieki pełnodobowej w roku sprawozdawczym, których hospitalizacje z danego roku zostały połączone według klucza identyfikacyjnego: płeć, data urodzenia, dwie pierwsze litery nazwiska i imienia. 18. Średni stan dzienny chorych w psychiatrycznej opiece pełnodobowej wyrażony jest stosunkiem liczby osobodni leczenia do liczby dni w roku i oznacza przeciętną dzienną liczbę chorych w zakładzie. W przypadku uruchomienia zakładu w ciągu roku, dzielimy liczbę osobodni leczenia przez liczbę dni działalności zakładu w danym roku, tj. od daty uruchomienia zakładu.

6 Średni czas pobytu (w dniach) w psychiatrycznej opiece pełnodobowej w okresie sprawozdawczym wyrażony jest stosunkiem liczby osobodni leczenia w danym okresie do liczby leczonych w tym okresie. 20. Wskaźnik rozpowszechnienia hospitalizacji zaburzeń psychicznych w psychiatrycznej opiece pełnodobowej wyrażony jest ilorazem wszystkich hospitalizacji (epizodów) spowodowanych tymi zaburzeniami w określonym czasie do średniej populacji w danym okresie. 21. Wskaźnik zachorowalności (zapadalności) na zaburzenia psychiczne w psychiatrycznej opiece pełnodobowej wyrażony jest ilorazem wszystkich osób leczonych po raz pierwszy z powodu tych zaburzeń w określonym czasie do średniej populacji w danym okresie. 22. Krajowy Rejestr Chorób Nowotworowych gromadzi dane na podstawie sprawozdania MZ/N-1a Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego, która służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych (C00-C97 według ICD-10) i raka in situ (D00-D09) przez zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie. Kartę należy wypełniać przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z leczeniem lub postępem choroby oraz na podstawie karty zgonu jeżeli przyczyną był nowotwór złośliwy. 23. Liczba leczonych w poszczególnych rodzajach poradni zestawionych według powiatów odnosi się do osób leczonych w poradniach funkcjonujących na terenie danego powiatu. Mogą to być pacjenci zamieszkujący w tym powiecie jak również z innych powiatów. 24. W celu zminimalizowania błędów obliczanych wskaźników wynikających z prawa wyboru lekarza czy z braku poradni na terenie danego powiatu oraz dla odniesienia liczb bezwzględnych do liczby ludności na danym terenie, niektóre dane statystyczne zgrupowano dla 3 rejonów obejmujących powiaty leżące na obszarach dawnych województw: - rejon bydgoski powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński i miasto na prawach powiatu Bydgoszcz, - rejon toruński powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski i miasta na prawach powiatu: Toruń i Grudziądz, - rejon włocławski powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski i miasto na prawach powiatu Włocławek. 25. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców (np. 10 tys. ludności) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca. Wyjątek stanowią współczynniki zgonów, współczynniki hospitalizacji w szpitalach ogólnych oraz współczynniki zachorowalności na nowotwory, które obliczono na podstawie liczby ludności zameldowanej na pobyt stały. 26. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ogółem.

7 SYTUACJA ZDROWOTNA Analiza stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ma charakter wyłącznie statystyczny i odnosi się do faktów zarejestrowanych w placówkach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej. Analizie poddano negatywne mierniki zdrowia, tj. zachorowalność i chorobowość na choroby ujęte w obligatoryjnej publicznej sprawozdawczości statystycznej oraz umieralność. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort zdrowia W 2009 r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej były osoby w wieku 0 18 lat, u których stwierdzono schorzenia, o osoby (5,0%) mniej niż w 2008 r. Wskaźnik na 10 tys. ludności tej grupy wiekowej w 2009 r. wyniósł (w 2008 r ). W 2009 r. najczęstszymi problemami zdrowotnymi były zniekształcenia kręgosłupa, na które chorowało dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat (w 2008 r ). U osób tej grupy wiekowej stwierdzono zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (w 2008 r. u osób) a u alergię (w 2008 r. u ). Ponadto od 2006 r. rośnie liczba dzieci i młodzieży leczonych z powodu otyłości (w 2006 r osób a w 2009 r ). Spośród wszystkich leczonych w wieku 0 18 lat w 2009 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej po raz pierwszy schorzenia stwierdzili u osób spadek o 10,6% w stosunku do 2008 r. Głównym powodem leczenia wśród tych pacjentów były również zniekształcenia kręgosłupa (2 699 osób) oraz zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (2 203 osób). Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort zdrowia W 2009 r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej było osób w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia, o osób (5,7%) więcej niż w 2008 r. i o osób (11,0%) więcej niż w 2007 r. Oznacza to, że na 10 tys. ludności tej grupy wiekowej przypadało średnio osób z różnymi schorzeniami (w 2008 r osób, w 2007 r osób, w 2006 r osób). Podobnie jak w latach poprzednich w 2009 r. najczęstszymi problemami zdrowotnymi były choroby układu krążenia, na które chorowały osoby w wieku 19 lat i więcej (w 2008 r osób, w 2007 r osób a w 2006 r osób). U osób tej grupy wiekowej stwierdzono choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (w 2008 r. u , w 2007 r. u osób, w 2006 r. u osób) a u cukrzycę (w 2008 r. u , w 2007 r. u , w 2006 r. u ). W porównaniu do 2008 r. w 2009 r. największy wzrost (o 12,3%) odnotowano w przypadku osób, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową a największy spadek w przypadku osób, u których stwierdzono gruźlicę (spadek o 15%). Spośród wszystkich leczonych w wieku 19 lat i więcej w 2009 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej po raz pierwszy schorzenia stwierdzili u osób, wzrost o 23,6% w stosunku do 2008 r. Głównym powodem leczenia wśród tych pacjentów były: choroby układu krążenia (37%), choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (12,5%), cukrzyca (9,5%) oraz przewlekłe choroby układu trawiennego (9,1%). Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia Według danych statystycznych udostępnionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy w 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano najwięcej zachorowań z powodu następujących chorób zakaźnych: grypy i podejrzeń zachorowań na grypę , ospy wietrznej 9 610, wirusowych zakażeń jelitowych 1 606, płonicy (szkarlatyny) oraz salmonelozy zatrucia pokarmowego 509. W 2009 r. zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę zarejestrowano o przypadków więcej niż rok poprzednio. Wskaźnik zapadalności na 10 tys. ludności wynosił w 2009 r. 196,3 (w 2008 r. 15,6) i był niższy niż wskaźnik dla Polski 283,6 (w 2008 r. 59,6).

8 ,3% zachorowań dotyczyło dzieci w wieku 0 14 lat (w 2008 r. 41,1%, w 2007 r. 39,9%, w 2006 r. 35,3%). Drugie miejsce pod względem liczby zachorowań zajęła ospa wietrzna. Zachorowań było o 0,3% mniej niż rok wcześniej. Zapadalność na ospę wietrzną na 10 tys. ludności regionu wyniosła 46,5 i była wyższa niż w Polsce 36,7. Najwyższą zapadalność zarejestrowano w powiatach: grudziądzkim 82,7 zachorowań na 10 tys. ludności powiatu, żnińskim 81,8, chełmińskim 76,5, Grudziądzu 74,3, powiecie świeckim 65,7 i toruńskim 61,3. W 2009 r. zaobserwowano 45% wzrost zachorowań na płonicę (szkarlatynę). W 2009 r. zapadalność na płonicę na 10 tys. ludności wynosiła 5,1 i była wyższa niż dla Polski 3,7. Najwięcej zachorowań zanotowano w powiatach: radziejowskim 13,9 zachorowań na 10 tys. ludności powiatu, bydgoskim 11,7 i Bydgoszczy 8,9. W porównaniu do 2008 r. o 32,2% spadła liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe. W 2009 r. zarejestrowano przypadków tej choroby, w tym 877 (54,6%) zachorowań dotyczyło dzieci do lat 2 (w 2008 r. 49,2%). Zapadalność na wirusowe zakażenia jelitowe na 10 tys. ludności województwa wyniosła 7,8 i była niższa niż w Polsce 8,6. Wśród powiatów najwyższy wskaźnik zachorowalności zaobserwowano w powiecie włocławskim 19,7, żnińskim 17,0, świeckim 11,8, tucholskim 10,5, we Włocławku 10,5 i w powiecie sępoleńskim 10,0 na 10 tys. ludności powiatu. Inne problemy epidemiologiczne to wzrost od 2003 r. zachorowań na inne bakteryjne zakażenia jelitowe liczba zachorowań w latach wynosiła: 97, 104, 154, 207, 240, 261, 419. Wskaźnik na 10 tys. ludności wzrósł z 0,5 w 2003 r. do 2,0 w 2009 r. W 2009 r. w odniesieniu do 2008 r. odnotowano więcej zachorowań m.in. na grypę, płonicę (szkarlatynę), boreliozę z Lyme oraz wirusowe zapalenie wątroby typu A. W 2009 r. zarejestrowano 6 przypadków listeriozy, 3 przypadki wirusowego zapalenie mózgu przenoszonego przez kleszcze, 3 przypadki zachorowań na chorobę Creutzfeldta-Jacoba, 2 przypadki bąblowicy oraz po 1 przypadku zachorowania na tężec i włośnicę. W porównaniu do 2008 r. w 2009 r. spadła m.in. liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe z do przypadków (o 32,2%), salmonelozę - zatrucie pokarmowe z 745 do 509 (o 31,7%), różyczkę z 385 do 340 (o 11,7%), krztusiec z 257 do 168 (o 34,6%), świnkę z 220 do 199 (o 9,5%), wirusowe zapalenie wątroby typu C ze 180 do 131 (o 27,2%), wirusowe zapalenie wątroby typu B z 126 do 99 (o 21,4%). Zachorowania na gruźlicę Według danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 403 przypadki zachorowań na gruźlicę. Było to o 10 zachorowań więcej niż w roku poprzednim. Aż 74% zachorowań dotyczyło mężczyzn (w 2008 r. 68%). Współczynnik zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wynosił w 2009 r. 2,0 na 10 tys. ludności i był niższy niż współczynnik dla Polski 2,2. Nowe zachorowania na gruźlicę wszystkich postaci było ich 350 współczynnik 1,7 stanowiły 87% ogółu zachorowań w 2009 r. Ponowne zachorowania było ich 53 współczynnik 0,3 stanowiły 13% zarejestrowanych przypadków. Zachorowania na gruźlicę płuc stanowiły 93% wszystkich zachorowań. Wśród chorych zarejestrowanych w 2009 r. potwierdzenie bakteriologiczne diagnozy uzyskano u 331 osób (82%). Gruźlica płuc została potwierdzona bakteriologicznie u 320 osób, co stanowiło 86% zachorowań na gruźlicę płuc; gruźlica pozapłucna została potwierdzona bakteriologicznie u 11 osób, co stanowiło 38% zachorowań na gruźlicę pozapłucną. Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową resort zdrowia Liczba zachorowań na kiłę zarejestrowana w 2009 r. przez poradnie skórno-wenerologiczne województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 48 (w 2008 r. 46, w 2007 r. 23, w 2006 r. 17). Wskaźnik zachorowań na 10 tys. ludności województwa: w 2009 r. 0,23, w 2008 r. 0,22, w 2007 r. 011, w 2006 r. 0,08. W 2009 r. kiłę rozpoznano u 37 mężczyzn i 11 kobiet.

9 W 2009 r. liczba zarejestrowanych zachorowań na rzeżączkę wyniosła 50 (w 2008 r. 25, w 2007 r. 24, w 2006 r. 14). Wskaźnik zachorowań na 10 tys. ludności wynosił: w 2009 r. 0,24, w 2008 r. i w 2007 r. 0,12, w 2006 r. 0,07. Na rzeżączkę w 2009 r. chorowało 43 mężczyzn i 7 kobiet. W 2009 r. u 29 pacjentów rozpoznano nierzeżączkowe nieżyty. Liczba tych osób spadła o 46,3% w porównaniu do 2008 r. U 69 osób w 2009 r. stwierdzono kłykciny kończyste (w 2008 r. u 89, w 2007 r. u 100, w 2006 r. u 69) a u 25 opryszczkę narządów płciowych (w 2008 r. u 15, w 2007 r. u 10, w 2006 r. u 14). Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach terapii uzależnień resort zdrowia W 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim pod opieką poradni zdrowia psychicznego było osób, o 1,8 % więcej niż w 2008 r. i o 1,7 % więcej niż w 2007 r. Z powodu zaburzeń psychicznych (łącznie z uzależnieniami) leczono osób, w tym leczeni po raz pierwszy osób stanowili 23,6% leczonych ogółem. Obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne dotyczyły 801 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2009 r. najwięcej leczonych było z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych 26,7% ogółu leczonych z zaburzeniami psychicznymi, organiczne zaburzenia psychotyczne stanowiły problemy zdrowotne u 12,5% pacjentów, schizofrenia dotyczyła 10% leczonych, z powodu epizodów afektywnych leczyło się 9,5% osób a z powodu depresji nawracających i zaburzeń dwubiegunowych 9,4% osób. Przeciętnie na 10 tys. mieszkańców województwa w 2009 r. z pomocy poradni zdrowia psychicznego skorzystało 395 osób, w tym 381 osób z zaburzeniami psychicznymi (3,9/10 tys. to obserwacje stanu psychicznego i jw.). W poradniach terapii uzależnień od alkoholu w 2009 r. leczyło się osób, o 8,5% więcej niż rok wcześniej i o 28,1% więcej niż w 2007 r.; z tego osób to pacjenci z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem, 136 osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, a 665 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień). Obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne dotyczyły 215 osób. Spośród osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z używaniem alkoholu leczonych po raz pierwszy było (39,3%). Wskaźniki chorobowości i zachorowalności w tej grupie chorób osiągnęły wartości odpowiednio 42,7 i 16,8 na 10 tys. mieszkańców regionu (w 2008 r. 38,5 i 14,5, w 2007 r. 36,7 i 15,5). Głównym powodem leczenia się w tej poradni był zespół uzależnienia od alkoholu osób (o 8,6% więcej niż w 2008 r.), z których po raz pierwszy do poradni zgłosiło się osób (o 13,9% więcej niż w 2008 r.). W poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w 2009 r. leczyły się osoby, o 0,2% mniej niż rok wcześniej. Leczonych po raz pierwszy było 526 osób (49,5%). Wskaźniki chorobowości i zachorowalności w tej grupie chorób osiągnęły wartości odpowiednio 5,1 i 2,5 na 10 tys. mieszkańców regionu (w 2008 r. 5,1 i 3,2, w 2007 r. 5,1 i 3,1). Hospitalizacje w szpitalach ogólnych resort zdrowia W 2009 r. w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim liczba hospitalizacji (przypadków leczonych) z powodu chorób o kodach A00-T98, bez O80, O84 wynosiła i wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2008 r. oraz o 34,6% w porównaniu z rokiem Z ogólnej liczby leczonych przypadków 94,7% stanowiły hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, 4,6% hospitalizacje mieszkańców innych województw i 0,7% hospitalizacje cudzoziemców, bezdomnych i osób bez znanego miejsca zamieszkania. W latach wzrasta udział leczonych mieszkańców innych województw w szpitalach w województwie. W 2009 r. w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego leczono mieszkańców województwa. Współczynnik hospitalizacji na 10 tys. ludności wynosił Wyższe współczynniki hospitalizacji zanotowano wśród kobiet (1 947) niż mężczyzn (1 670). Wśród hospitalizowanych dominowali mieszkańcy miast na 10 tys. (wieś 1 696).

10 Najwyższe wartości współczynnika hospitalizacji w 2009 r. odnotowano wśród mieszkańców Torunia hospitalizacji na 10 tys. ludności, mieszkańców powiatu wąbrzeskiego 2 270, toruńskiego 2 185, golubsko-dobrzyńskiego i chełmińskiego Najniższe wśród mieszkańców powiatu włocławskiego hospitalizacji na 10 tys. ludności, brodnickiego i Włocławka Głównymi przyczynami hospitalizacji mieszkańców województwa były: choroby układu krążenia 301 hospitalizacji na 10 tys. ludności, powikłania ciąży 306 hospitalizacji na 10 tys. kobiet, nowotwory 184 hospitalizacji na 10 tys. ludności, choroby układu trawiennego 181, choroby układu moczowo-płciowego 173, choroby układu oddechowego 164. Dominującą przyczyną hospitalizacji mieszkańców województwa w latach były choroby układu krążenia. W latach zaobserwowano spadek udziału hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w ogólnej liczbie hospitalizacji, z 18,7% ogółu hospitalizacji w 2005 r. do 16,6% w 2009 r. Najwyższe współczynniki hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w 2009 r. zarejestrowano wśród mieszkańców powiatu wąbrzeskiego 460 hospitalizacji na 10 tys. ludności, golubsko-dobrzyńskiego 364, inowrocławskiego 353, rypińskiego 337, nakielskiego 335, mogileńskiego i chełmińskiego 327. Leczeni w psychiatrycznych zakładach pełnodobowych resort zdrowia W 2008 r. w placówkach psychiatrycznych pełnodobowych w województwie kujawskopomorskim leczyło się osób, w tym (41,2%) to leczeni po raz pierwszy. Liczba wszystkich leczonych przypadków wynosiła Wskaźnik tych wszystkich leczonych przypadków wynosił 57 na 10 tys. ludności (w 2007 r. 58,2). Średni dzienny stan chorych mieszkańców województwa w 2008 r. wyniósł osób (w 2007 r ). Natomiast średni czas pobytu z zakładach w 2008 r. wynosił 40 dni (w 2007 r. 39 dni. Wskaźnik leczonych osób w placówkach psychiatrycznych pełnodobowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r. wyniósł 44,2 na 10 tys. i był nieznacznie niższy niż w roku poprzednim (44,4) a wskaźnik leczonych po raz pierwszy wyniósł 18,2 na 10 tys. (18,4 w roku poprzednim). Wyższe wskaźniki hospitalizacji zanotowano wśród mężczyzn (57,5) niż kobiet (32,0). Wśród leczonych dominowali mieszkańcy miast 45,9 na 10 tys. (wieś 37,7). Wyższe wskaźniki leczonych po raz pierwszy zanotowano u mężczyzn 25,2 na 10 tys. (kobiety 11,6) oraz u mieszkańców miast 18,3 (wieś 16,3). Najwyższe wskaźniki zanotowano wśród leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (14,1 leczonych osób na 10 tys. ludności i 8,1 leczonych po raz pierwszy), schizofrenii (8,2 leczonych i 1,1 leczonych po raz pierwszy), organicznych zaburzeń psychicznych (6,1 i 2,3) oraz zaburzeń afektywnych (5,1 i 1,5). Zgony według płci, wieku i przyczyn Ogólna liczba zgonów w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 r. wyniosła , co oznacza wzrost o 1,8% ( 362 przypadków) w stosunku do roku ubiegłego. W grupie 20- i 30- latków głównym powodem zgonów (odpowiednio 80% i 40%) były przyczyny zewnętrzne (wypadki, samookaleczenia, przestępstwa itp.), w tym 90% to zgony mężczyzn. Głównymi przyczynami zgonów 40- i 50-latków były choroby układu krążenia (blisko 30% zgonów ogółem) i nowotwory (27% - 39%). 80% zmarłych z powodu chorób układu krążenia w tej grupie wiekowej stanowili mężczyźni, natomiast wśród zgonów spowodowanych nowotworami zgony mężczyzn stanowiły nieco ponad połowę (57%). Ogólnie wśród zgonów przedwczesnych (do 60 roku życia) blisko 70% stanowiły zgony mężczyzn. W 2009 r. zmarło 147 niemowląt (o 11 więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło nieco ponad 0,7% zgonów ogółem, przy czym 59,2% stanowią zgony chłopców (w 2008 r. 54,4%). Najwięcej zgonów zanotowano w grupie wiekowej od 0 do 27 dnia życia 105, tj. 71,4% wszystkich zgonów niemowląt (w 2008 r. 95, tj. 69,9%). Ogólny współczynnik zgonów niemowląt w województwie wzrósł z 58,5 w 2008 r. do 63,7 na 10 tys. urodzeń żywych w 2009 r. i jest wyższy od współczynnika zgonów niemowląt obliczonego dla Polski (55,7).

11 Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ W 2007 r. liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła (wzrost o 3,2% w porównaniu do 2006 r. i o 20,4% w porównaniu do 2000 r.). Od 2002 r. obserwuje się wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. Współczynnik zachorowalności na 10 tys. ludności w 2007 r. wynosił 34,3 i był wyższy dla mężczyzn (35,6) niż dla kobiet (33,1). Najczęstsze umiejscowienia zachorowań na nowotwory: sutek u kobiet (współczynnik 7,6 zachorowań na 10 tys. kobiet w 2007 r.), oskrzela i płuca (5,6 zachorowań na 10 tys. ludności), gruczoł krokowy (4,3 zachorowania na 10 tys. mężczyzn), czerniak i inne nowotwory skóry (2,4 zachorowań na 10 tys. ludności), trzon macicy (2,3 zachorowania na 10 tys. kobiet). Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w powiatach mieściły się w 2007 r. w zakresie od 19,3 do 47,8 zarejestrowanych zachorowań na 10 tys. ludności powiatu. Najwyższe występowały w Bydgoszczy 47,8, Włocławku 42,5 i powiecie radziejowskim 39,2. Najniższe natomiast w powiatach: toruńskim 19,3, lipnowskim 20,1 i grudziądzkim 20,3. Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych i in situ w województwie kujawskopomorskim w 2007 r. wynosiła (wzrost o 5,1% w porównaniu do 2006 r. i o 15,4% w porównaniu do 2000 r.). Współczynnik zgonów na 10 tys. ludności wynosił 26,7 i był wyższy dla mężczyzn (30,9) niż dla kobiet (22,7). Główne przyczyny zgonów z powodu nowotworów złośliwych: oskrzela i płuca (współczynnik 7,0 zgonów na 10 tys. ludności w 2007 r.), sutek u kobiet (3,0 zgonów na 10 tys. kobiet), gruczoł krokowy (2,0 zgonów na 10 tys. mężczyzn), jelito grube (1,9 zgonów na 10 tys. ludności), żołądek (1,6 zgonów na 10 tys. ludności), jajnik (1,6 zgonów na 10 tys. kobiet). Współczynniki zgonów z powodu nowotworów złośliwych i in situ w powiatach mieściły się w 2007 r. w zakresie od 18,9 do 33,1 zgonów na 10 tys. ludności powiatu. Najwyższe występowały w powiecie radziejowskim 33,1 i w Bydgoszczy 31,9. Najniższe natomiast w powiecie lipnowskim 18,9 i golubsko-dobrzyńskim 21,1.

12 Tabl Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi zdrowymi w wieku do lat 3 według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 r. - resort zdrowia Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu do 14 dnia od 2 do 4 tygodnia liczby liczby liczby liczby liczby liczby liczby % x x ,9 76,6 x x 5, x x ,0 77,9 x x 5, x x ,2 82,7 x x 5, x x ,9 84,7 x x 5,5 Województwo x x ,9 84,2 x x 5, x x ,5 84,2 x x 5, x x ,4 85,5 x x 5, ,3 79,7 43,8 35,9 5, ,4 84,6 44,3 40,3 5, ,7 81,5 44,9 36,5 5,1 1 aleksandrowski ,4 90,8 79,5 11,4 3,4 2 brodnicki ,0 91,7 51,0 40,7 4,9 3 bydgoski ,2 84,7 34,4 50,3 4,3 4 chełmiński ,9 64,8 31,5 33,3 4,8 5 golubsko-dobrzyński ,8 79,9 57,0 22,9 4,5 6 grudziądzki ,1 62,7 45,0 17,7 4,7 7 inowrocławski ,5 98,7 51,6 47,1 6,3 8 lipnowski ,6 69,8 62,9 7,0 4,5 9 mogileński ,2 41,7 22,4 19,3 2,3 10 nakielski ,7 65,5 39,7 25,8 4,7 11 radziejowski ,9 89,2 71,8 17,4 4,9 12 rypiński ,2 90,7 63,0 27,8 5,5 13 sępoleński ,3 80,6 24,9 55,7 5,0 14 świecki ,1 72,1 35,3 36,7 3,9 15 toruński ,3 56,3 37,1 19,2 3,8 16 tucholski ,2 80,1 18,6 61,5 4,5 17 wąbrzeski ,1 91,1 44,1 47,0 5,2 18 włocławski ,2 76,9 64,9 12,0 4,0 19 żniński ,1 79,7 44,4 35,3 5,7 20 Bydgoszcz ,1 81,8 34,0 47,8 4,9 21 Grudziądz ,1 74,6 21,0 53,6 5,4 22 Toruń ,4 98,2 47,5 50,7 8,0 23 Włocławek ,4 103,9 86,6 17,3 5,9 1/ Dane dotyczące porad udzielonych przez lekarzy dzieciom zdrowym w wieku do 14 dnia życia i od 2 do 4 tygodnia życia są zbierane od 2007 r. żywych w danym powiecie. Źródło: sprawozdanie MZ-11. razem Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym po raz pierwszy (pierwsza porada w życiu dziecka) do 1 miesiąca z tego w wieku z tego w wieku 1/ 1-11 miesięcy razem po raz następny w tym w wieku do 1 roku Procentowy udział udzielonych porad po raz pierwszy dzieciom do 1 miesiąca w liczbie dzieci do 1 roku życia 2/ do 1 miesiąca z tego w wieku 1/ 2/ Liczba dzieci do 1 roku życia według faktycznego miejsca zamieszkania i w stanu w dniu / Iloraz sumy liczby porad udzielonych przez lekarzy po raz pierwszy i po raz następny dzieciom zdrowym w wieku do 1 roku i liczby urodzeń do 14 dnia Tabl Wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi zdrowymi w wieku do 1 roku w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Lata Wskaźnik wczesnego objęcia Wskaźnik objęcia opieką lekarską dzieci opieką lekarską dzieci zdrowych w wieku do 1 miesiąca (w %) 1/ zdrowych w 1 roku życia (w %) 2/ ,7 90, ,9 89, ,4 91, ,6 93, ,1 93, ,7 91, ,5 92, ,4 92, ,5 91, ,6 92, ,0 95,1 1/ Iloraz liczby porad udzielonych po raz pierwszy przez lekarzy dzieciom zdrowym w wieku do 1 miesiąca x 100 i liczby urodzeń żywych. 2/ Iloraz liczby porad udzielonych przez lekarzy po raz pierwszy dzieciom zdrowym w wieku do 1 roku x 100 i liczby urodzeń żywych. od 2 do 4 tygodnia Średnia liczba porad przypadająca na 1 dziecko do 1 roku życia 3/

13 Tabl Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i położnych u dzieci zdrowych w wieku do lat 3 w ramach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 r. - resort zdrowia Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu do lat 3 liczby liczby % liczby % liczby liczby % , , x x x , , x x x Województwo , , x x x , , ,6 4, , , ,5 4, , , ,9 4,6 1 aleksandrowski ,4 14 2, ,9 3,9 2 brodnicki , , ,8 5,1 3 bydgoski , , ,0 4,7 4 chełmiński , , ,4 3,2 5 golubsko-dobrzyński ,3 38 6, ,9 5,0 6 grudziądzki ,9 35 7, ,4 4,1 7 inowrocławski , , ,0 4,9 8 lipnowski ,5 41 5, ,6 3,8 9 mogileński ,0 52 8, ,7 4,0 10 nakielski ,1 71 6, ,6 4,9 11 radziejowski ,0 35 7, ,0 4,9 12 rypiński , , ,2 4,4 13 sępoleński ,9 22 4, ,3 4,1 14 świecki ,1 40 3, ,5 3,2 15 toruński , , ,3 3,0 16 tucholski ,9 10 1, ,6 5,7 17 wąbrzeski ,1 33 7, ,9 2,9 18 włocławski ,3 22 3, ,5 4,4 19 żniński ,7 35 4, ,9 4,4 20 Bydgoszcz , , ,1 4,8 21 Grudziądz , , ,9 4,2 22 Toruń , , ,5 5,1 23 Włocławek ,5 54 4, ,6 6,7 1/ Dane dotyczące liczby następnych wizyt pielęgniarek i położnych u dzieci zdrowych do 6 tygodnia życia są zbierane od 2007 r. 2/ Iloraz sumy liczby wizyt po raz pierwszy i po raz następny u dzieci zdrowych do 6 tygodnia życia i liczby urodzeń żywych. Źródło: sprawozdanie MZ-11. razem w 1. roku życia Wizyty pielęgniarek i położnych u dzieci zdrowych po raz pierwszy (pierwsza porada w życiu dziecka) do 14 dnia w tym w wieku od 2 do 6 tygodni po raz następny (liczba wizyt następnych) w tym do 6 tygodnia 1/ Średnia liczba wizyt pielęgniarek i położnych przypadająca na 1 dziecko do 6 tygodnia życia 2/ Tabl Wskaźnik opieki zdrowotnej nad dziećmi zdrowymi w wieku do 1 roku życia sprawowanej przez pielęgniarki i położne w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Lata Wskaźnik pierwszych wizyt pielęgniarek i położnych u dzieci zdrowych w wieku (w %) 1/ do 14 dnia od 2 do 6 tygodni do 1 roku ,6 5,1 95, ,5 5,0 94, ,9 4,4 93, ,0 5,0 92, ,4 5,6 96, ,2 11,7 109,1 1/ Iloraz liczby wizyt po raz pierwszy u dzieci zdrowych w wieku do 14 dni, do 6 tygodni, do 1 roku x 100 i liczby urodzeń żywych.

14 Tabl Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) Alergie ,7 12,3 20,2 23,6 30,0 24,0 3, ,0 12,5 20,9 23,4 31,0 24,0 3, ,1 12,5 22,6 24,0 30,8 24,3 3, ,3 11,3 19,6 24,0 30,2 24,2 3, ,10 0,06 0,08 0,10 0,11 0,10 0, ,63 1,45 1,24 0,42 0,35 0,41 0, ,37 0,15 0,26 0,23 0,42 0,61 0, ,17 0,03 0,08 0,14 0,24 0,23 0, ,01 0,01-0,01 0,01 0,00 0, ,08 0,42 1,63 2,16 2,94 2,30 0, ,03 0,01 0,01 0,01 0,05 0,06 0, ,69 0,11 0,49 0,55 0,98 0,94 0, ,47 0,08 0,42 0,48 0,63 0,57 0, ,31 0,13 0,37 0,31 0,39 0,31 0, ,02 0,39 2,37 4,57 7,52 6,60 0, ,42 0,02 0,04 0,10 0,44 1,04 0,09 dychawica oskrzelowa (J45) ,97 0,27 1,52 2,95 2,49 1,77 0,32 pokarmowe (K52.2) ,12 2,88 2,57 0,84 0,54 0,36 0,21 skórne (L27.2) ,28 2,35 2,64 1,12 0,89 0,70 0, ,22 0,10 0,89 5,31 8,45 6,49 0, ,63 0,52 1,06 0,69 0,61 0,49 0,11 układu nerwowego (Q00-Q07) ,20 0,14 0,32 0,21 0,20 0,17 0,03 układu krążenia (Q20-Q28) ,73 1,02 1,41 0,67 0,59 0,49 0,13 narządów płciowych (Q50-Q56) ,21 0,31 0,60 0,28 0,12 0,04 0,05 aberracje chromosomowe (Q90-Q99) ,12 0,09 0,19 0,14 0,12 0,09 0,01 inne ,19 0,25 0,32 0,22 0,18 0,10 0, ,68 1,01 2,00 1,81 2,10 1,41 0,22 fizycznego (R62.8) ,35 0,57 1,31 1,53 1,79 1,24 0,14 psychomotorycznego (R62.0) ,25 0,39 0,64 0,23 0,21 0,10 0, ,23 0,07 0,17 0,23 0,30 0,29 0, ,36 1,12 2,38 4,34 4,56 2,98 0,42 Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Wady rozwojowe Zaburzenia rozwoju (R62) w tym : Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 1/ Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 1/ Wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. Źródło: sprawozdanie MZ-11. Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem Liczby bezwzględne Procentowy udział w liczbie dzieci i młodzieży danej grupy wiekowej Osoby, Osoby, z tego w wieku lat Osoby, z tego w wieku lat u których u których u których stwierdzono stwierdzono stwierdzono schorzenia schorzenia schorzenia po raz pierwszy po raz pierwszy ogółem w 2009 r. w 2009 r

15 Struktura procentowa schorzeń u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy poz w woj. kujawsko-pomorskim stan w dniu r. - resort zdrowia Wady rozwojowe 5,3% Upośledzenie umysłowe 2,5% Zaburzenia rozwoju 6,2% Otyłość 7,6% Pacjenci z innymi schorzeniami 24,7% Zniekształcenia kręgosłupa 19,2% Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka 18,4% Alergie 16,1% Wskaźniki liczby dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat ze schorzeniami, będących pod opieką lekarzy poz w woj. kujawsko-pomorskim stan w dniu r. - resort zdrowia Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Alergie - razem Otyłość Zaburzenia rozwoju Wady rozwojowe - razem Upośledzenie umysłowe Niedokrwistości Choroby układu moczowego 0,1 0,9 0,4 2,4 0,4 1,6 2,2 2,3 1,0 2,0 1,8 2,1 1,4 1,8 1,5 1,2 0,9 0,1 0,5 0,5 1,0 0,9 1,4 1,2 0,4 0,3 0,4 0,5 1,1 0,7 0,6 0,5 2,8 2,9 2,8 3,9 4,6 4,9 5,3 5,5 6,5 6,6 6,7 7,5 8, Na 100 ludności danej grupy wiekowej

16 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kody wg ICD-10) O g ó ł e m Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) Lata Źródło: sprawozdanie MZ-11. Ogółem województwo brodnicki bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

17 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (cd.) Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) Alergie dychawica oskrzelowa (J45) pokarmowe (K52.2) skórne (L27.2) Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Lata Źródło: sprawozdanie MZ-11. Ogółem województwo brodnicki bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

18 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (dok.) Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Wady rozwojowe układu nerwowego (Q00-Q07) układu krążenia (Q20-Q28) narządów płciowych (Q50-Q56) inne Zaburzenia rozwoju (R62) w tym: aberracje chromosomowe (Q90-Q99) fizycznego (R62.8) radziejowski psychomotorycznego (R62.0) Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 1/ Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Lata brodnicki bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski / Wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. Źródło: sprawozdanie MZ-11. Ogółem województwo P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

19 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia Wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Lata Ogółem województwo brodnicki Bydgoszcz i bydgoski chełmiński Grudziądz i grudziądzki P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski rypiński sępoleński świecki Toruń i toruński tucholski wąbrzeski Włocławek i włocławski żniński O g ó ł e m Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) , , , , , , , , , , , ,6 849, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 907, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 7,3 3,6 6,1 9,6 5,2 15,1 7,7 11,0 8,0 7,0 7,0 4,5 2,9 11,2 9,1 4,1 7,1 9,1 3, ,4 11,6 4,2 8,0 7,3 8,9 17,1 7,1 12,4 7,3 9,6 8,3 5,6 3,0 7,5 8,6 5,9 8,5 8,8 3, ,6 14,4 5,9 15,4 7,5 7,2 17,7 7,6 14,5 9,3 10,7 9,6 9,4 4,1 7,6 10,2 5,1 6,2 7,8 5, ,5 13,9 4,4 12,7 9,3 9,2 9,7 7,2 14,1 10,5 7,4 15,3 8,8 5,2 9,1 10,1 1,7 3,8 7,6 8, ,6 21,0 28,1 47,2 117,5 72,6 113,3 23,2 70,0 31,3 54,9 47,3 37,0 7,8 10,4 47,5 60,4 61,6 66,1 90, ,1 16,5 66,2 46,0 80,0 90,5 130,0 21,0 66,8 61,1 37,8 44,8 39,8 7,0 7,9 51,8 72,1 109,5 66,5 76, ,0 17,8 60,9 48,7 58,9 40,8 182,2 25,3 74,7 85,1 50,1 55,3 32,1 14,2 6,7 68,5 54,2 77,2 80,6 87, ,5 15,6 73,6 60,9 77,0 43,4 76,4 39,7 77,7 58,3 51,6 87,5 39,9 10,3 12,7 73,0 60,2 130,7 97,6 83, ,3 28,3 8,8 16,4 63,2 15,6 32,7 11,9 31,2 24,1 20,2 37,3 9,0 23,3 17,3 39,1 46,5 34,4 41,0 15, ,6 34,7 16,9 18,3 62,1 23,1 43,2 16,2 33,1 26,4 21,1 44,8 15,7 20,9 22,5 45,6 45,3 40,2 48,1 14, ,5 33,9 20,5 16,9 51,5 36,2 53,5 16,0 41,0 36,5 19,5 50,0 16,1 8,1 15,7 54,4 33,8 34,9 53,5 15, ,7 33,8 28,6 23,1 53,3 37,0 44,4 20,0 46,5 31,6 14,4 67,8 21,4 13,5 19,1 64,0 38,4 47,7 58,5 16, ,5 9,4 9,4 14,4 11,2 8,0 16,7 11,0 6,3 13,1 13,1 9,9 10,7 8,6 10,3 15,1 8,3 9,8 13,8 16, ,9 8,3 14,3 15,0 19,6 13,3 22,5 13,1 10,1 5,5 10,1 14,6 11,1 10,9 11,5 16,0 4,2 19,5 14,0 13, ,8 7,6 15,6 13,8 17,4 12,7 22,1 13,4 12,6 6,5 16,5 19,1 13,2 10,2 6,3 18,9 9,3 21,2 15,9 13, ,6 10,4 27,5 14,6 16,9 19,4 17,7 16,7 12,8 13,4 17,9 19,7 15,6 14,5 10,9 20,1 10,5 22,6 17,3 14, ,3 1,6 1, ,3-2, , , , , , ,5-1,1 1,1 0,8 0,9 0,3 0, ,0 0, ,2 0, , ,3-1,8 0,7 0,3 1,2-0, ,3-0,3-1,3 1, ,6 253,1 88,9 119,6 251,1 209,2 247,9 119,9 185,0 211,6 227,6 224,5 61,4 371,8 271,9 158,9 290,5 100,7 136,3 248, ,1 266,2 142,9 142,0 246,6 288,3 283,2 135,6 200,4 262,6 192,9 201,0 67,6 381,7 225,3 162,7 290,9 184,9 150,7 215, ,3 285,9 158,9 141,6 179,3 234,7 332,7 134,6 204,2 300,1 235,9 231,9 88,8 379,8 211,1 189,0 342,7 184,2 169,6 242, ,0 243,4 197,8 152,6 185,4 188,6 340,3 141,4 220,8 205,6 237,0 237,4 100,2 450,1 215,2 192,4 396,9 197,3 192,2 247, ,9 13,7 2,1 3,0 2,4 2,6 1,6 1,4 1,7 5,4 0,9 2,0 4,5 8,7 2,2 2,6 1,6 2,4 3,8 0, ,3 0,8 1,1 2,4 1,6 3,5 1,3 0,9 1,2 3,6-2,1 4,6 2,0 3,1 2,4 2,5 4,9 4,2 1, ,2 2,5 1,1 1,5 0,8 4,5 1,4 2,0 1,2 5,6 0,5 3,2-2,0 1,8 5,1 1,7 1,2 2,4 1, ,3 0,9 9,9 1,7 0,8 2,8 0,7 0,9 1,2 30,6 4,5 4,4 1, ,2 2,6 11,3 6, ,6 114,0 70,7 42,0 457,3 162,5 55,3 58,0 99,5 74,1 92,4 111,8 23,5 173,8 41,5 74,2 41,6 34,4 82,0 95, ,6 100,9 87,3 41,3 238,5 79,0 58,6 55,9 94,0 56,5 78,5 112,5 24,1 151,1 35,7 60,8 42,8 51,1 76,1 89, ,9 95,0 88,4 38,2 208,4 188,5 57,9 53,0 87,9 46,7 82,2 124,4 26,5 93,4 32,7 57,7 49,1 48,5 80,1 83, ,8 102,2 80,2 32,1 229,4 179,3 66,3 51,0 94,8 34,4 119,0 121,4 37,0 89,0 37,3 53,2 39,2 62,8 77,1 97,2-63 -

20 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (cd.) Wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat Alergie Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) dychawica oskrzelowa (J45) pokarmowe (K52.2) skórne (L27.2) Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Lata Ogółem województwo brodnicki Bydgoszcz i bydgoski chełmiński Grudziądz i grudziądzki P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u lipnowski mogileński ,2 87,3 24,4 30,9 216,7 61,4 55,3 40,1 44,5 39,3 36,6 46,3 25,3 42,7 24,2 49,2 42,4 36,7 59,5 63, ,3 105,0 43,4 32,1 133,1 63,0 58,0 37,7 48,5 41,9 31,6 47,9 33,3 38,8 28,7 52,0 41,1 58,4 57,5 63, ,8 96,7 36,1 29,1 117,1 58,9 55,8 41,4 51,8 55,2 38,9 52,1 44,4 26,4 25,5 51,8 38,9 38,6 64,0 68, ,4 81,4 36,8 28,0 130,4 63,8 38,5 42,7 47,1 61,2 43,1 71,1 47,7 31,0 33,7 50,0 31,4 52,8 62,9 66, ,9 35,6 19,7 18,6 278,2 44,1 40,9 29,0 31,8 31,3 25,3 35,2 17,2 37,9 24,2 39,4 27,7 27,3 32,6 23, ,3 34,7 38,6 18,9 114,3 93,2 104,9 27,2 32,5 34,6 25,8 32,3 19,5 32,8 21,2 36,5 23,5 46,2 31,6 24, ,5 33,9 32,9 20,9 100,4 49,8 39,2 26,2 34,9 34,6 32,1 29,8 23,6 34,5 18,8 35,2 22,8 33,6 32,1 24, ,9 48,5 37,9 22,5 106,7 50,8 21,2 33,1 36,7 26,8 18,3 26,3 26,3 19,7 21,4 33,9 19,2 49,0 32,9 21, ,5 511,8 352,3 421,6 887,5 718,2 747,0 436,8 501,9 425,9 816,0 876,0 189, , ,2 541,9 873,9 324,6 334,2 790, ,8 582,9 276,9 409,6 644,3 582,9 660,9 422,0 566,4 411,2 768,7 898,8 210, ,6 915,1 453,2 615,4 569,4 319,4 811, ,9 565,0 361,5 392,1 580,3 617,0 795,7 435,6 601,7 413,2 800,7 911,5 262, ,5 673,6 440,3 687,0 512,8 315,8 817, ,5 503,3 326,3 356,4 618,8 551,9 714,9 466,5 604,2 307,9 825,6 918,9 260,7 900,2 685,5 411,6 740,5 495,0 308,5 770, ,8 8,9 11,4 23,0 71,2 38,9 95,0 19,3 34,7 17,9 28,6 24,2 9,0 39,8 19,0 38,8 49,8 37,9 21,7 24, ,0 8,3 31,2 22,6 50,6 47,0 118,6 24,7 42,0 25,5 25,8 27,1 7,4 55,7 34,8 38,6 26,0 52,3 20,5 21, ,8 10,2 38,3 26,8 35,7 31,7 126,3 27,7 48,8 29,0 31,6 31,9 6,6 32,5 16,6 47,6 29,6 59,7 28,8 25, ,5 6,9 165,4 24,8 35,6 47,1 110,4 30,7 41,0 23,0 25,3 37,2 7,8 39,3 20,9 44,9 34,0 62,8 25,4 26, ,8 222,3 129,4 149,8 367,0 199,7 270,5 186,8 146,9 188,4 148,3 283,0 108,4 363,1 128,4 193,4 149,3 149,3 150,6 224, ,3 217,5 121,2 152,6 267,0 233,3 254,4 191,3 159,0 275,3 130,7 321,8 106,5 371,8 168,4 197,6 206,2 220,2 149,1 226, ,6 216,3 148,7 151,3 230,0 235,6 364,0 222,9 163,8 335,6 160,5 338,2 134,2 327,0 165,4 198,5 206,4 220,3 167,7 254, ,3 193,2 128,0 147,6 165,1 257,0 279,1 212,1 161,4 330,9 200,3 349,0 141,1 319,7 155,6 212,5 198,0 262,6 151,9 263, ,9 103,5 31,7 76,4 207,9 127,9 74,7 74,6 179,3 127,7 26,3 90,6 64,1 77,7 53,2 106,8 53,9 55,7 119,1 137, ,5 107,5 71,5 81,1 141,3 116,2 105,9 87,1 201,6 171,4 30,6 102,1 54,7 147,1 50,3 120,4 63,7 154,5 133,3 143, ,7 113,7 86,2 88,3 110,4 108,7 101,8 84,2 228,3 215,0 53,0 109,6 102,0 92,4 60,5 132,9 64,3 127,0 150,1 172, ,5 93,6 102,2 91,5 128,7 102,6 95,1 101,4 268,5 69,8 57,0 129,1 124,5 91,1 62,8 127,2 64,5 149,5 165,8 101, ,1 129,4 30,1 89,1 257,5 101,1 130,0 43,9 163,1 91,1 69,4 114,8 29,8 142,7 82,6 129,6 88,1 60,4 150,1 164, ,7 132,3 68,3 89,1 204,2 95,8 255,0 52,5 201,6 139,5 49,8 116,6 37,1 153,1 93,0 136,7 134,1 170,3 159,1 160, ,7 136,6 59,3 96,0 142,8 100,6 193,7 52,7 213,8 173,0 77,3 117,0 104,9 179,8 93,2 161,7 100,7 84,6 183,6 142, ,4 116,1 101,6 88,2 85,5 122,0 151,4 60,6 248,3 176,0 96,7 84,2 118,7 137,6 89,2 163,9 97,7 175,9 212,7 140, ,7 624,9 247,3 530,9 441,4 433, ,8 363,6 480,5 359,0 426,5 964,7 97, ,8 756,0 616,8 815,2 277,3 353,9 663, ,7 651,6 314,5 549,1 519,4 426, ,0 385,4 541,0 496,9 275,2 983,1 106, ,7 838,9 509,5 703,4 352,8 396,4 623, ,4 587,0 345,9 517,9 461,6 306, ,8 386,0 582,4 577,8 376,0 928,5 121, ,8 653,8 488,2 721,7 383,4 407,4 604, ,8 450,5 363,7 488,5 425,0 348, ,6 426,9 581,6 374,9 415,0 729,7 150,8 822,6 780,1 437,9 892,3 423,4 404,4 603, ,8 27,5 36,4 48,2 366,2 65,7 142,8 25,1 46,3 44,6 74,6 77,5 21,7 89,3 45,4 73,8 31,0 54,5 70,4 52, ,9 28,1 56,1 46,3 242,5 50,6 227,2 33,2 44,9 80,2 64,1 82,3 20,4 51,7 51,6 72,7 27,7 92,5 78,9 51, ,8 30,5 55,0 42,4 195,9 54,4 200,2 30,9 47,0 97,2 67,6 78,7 51,0 38,6 47,1 79,5 32,2 83,4 77,5 56, ,7 31,2 53,8 36,3 246,3 74,0 109,4 40,9 53,8 22,0 69,4 75,5 55,4 43,5 59,6 66,5 30,5 86,7 80,7 48,9 nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski rypiński sępoleński świecki Toruń i toruński tucholski wąbrzeski Włocławek i włocławski żniński

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2010-2011. Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 304 10,43 7 557 16,99 w tym zatrucia pokar. (A02.0) 299 10,26 7 407 19,22

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Stan w dniu 31.12. 2012 Nazwa choroby woj. dolnośląskie 2 Polska 2 Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2003-2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2002,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2000, 2005,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo