WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VI W NSP 47

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VI W NSP 47"

Transkrypt

1 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VI W NSP 47 Monika Sikorska Ilona Chodkiewicz Hanna Rychter

2 Spis treści Wstęp... 3 Przedmiotowy System Oceniania... 4 Kryteria ocen w klasie IV szkoły podstawowej... 5 Kryteria ocen w klasie V szkoły podstawowej Kryteria ocen w klasie VI szkoły podstawowej

3 Wstęp 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej i wybranym przez członków zespołu przedmiotowego, programie nauczania. 2. Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa. 3. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, zwanego dalej WZO. 4. Na ocenę semestralną z języka polskiego składają się oceny różnych form aktywności ucznia: sprawdziany literackie i gramatyczne, prace domowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie), aktywność na lekcji, recytacja, dodatkowe prace dla chętnych, udział w konkursach. 5. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę ( od celującej do niedostatecznej). Nauczyciel ma prawo za odpowiedzi krótsze i mniej szczegółowe nagrodzić go plusem (pięć + = ocena bardzo dobra). Jeżeli uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie robi ćwiczeń, błędnie odpowiada na pytania, na które padła wcześniej odpowiedź lub wynika ona z toku lekcji, nie wykonuje wskazanych zadań, nauczyciel może postawić mu znak minus ( trzy = ocena niedostateczna). 6. Ocena jest informacją dla ucznia, jego rodziców i nauczyciela, w jakim stopniu uczeń opanował dany dział kształcenia. 7. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze. 8. O postępach w nauce uczeń i jego rodzice powiadamiani są w formie: oceny stopnia, oceny ustnej, - oceny kształtującej. 9. Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej zapisanej w WZO. 10. Uczniom posiadającym odpowiednie opinie z poradni pedagogicznopsychologicznej dostosowane są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej poradni. 11. Na początku roku szkolnego uczniom przedstawiany jest Przedmiotowy system Oceniania (PSO). Pod dokumentem podpis umieszczają: uczeń, rodzic, nauczyciel. 3

4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności i aktywność ucznia. 2. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 3. Nauczyciel ma prawo do kartkówki z zakresu trzech ostatnich tematów lekcyjnych bez uprzedniego poinformowania o tym uczniów. Kartkówki nie podlegają poprawie. 4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły. 5. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny negatywnej (niedostateczna, dopuszczająca) ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem (nie później niż 14 dni od otrzymania oceny). 6. Uczeń ma możliwość poprawy oceny dostatecznej w terminie ustalonym z nauczycielem (nie później niż 14 dni od otrzymania oceny). 7. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok oceny ze sprawdzianu i nie powoduje anulowania oceny poprawianej. 8. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas pracy klasowej, kartkówki lub innej formy sprawdzania jego wiadomości otrzymuje ocenę niedostateczną. 9. Uczeń nie ma możliwości poprawienia sprawdzianu na tydzień przed klasyfikacją. 10. Uczeń ma prawo w ciągu semestru trzykrotnie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi. 11. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na lekcjach powtórzeniowych, z przeczytania lektury i sprawdzianach zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela. 12. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie się do lekcji - minus. Za trzy zgromadzone minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 13. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za pięć zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. 14. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania, a zostanie zauważony jego brak, otrzymuje ocenę niedostateczną. 15. Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. 16. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 17. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych, ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego. 18. Przy ustalaniu oceny śródsemestralnej i końcoworocznej główna waga ocen powstaje z ocen za: sprawdziany semestralne, projekty, sprawdziany i kartkówki. 19. Uczeń klasy szóstej zobowiązany jest do systematycznego wypełniania zadań z repetytorium. Wszelkie trudności zgłasza na PDS na bieżąco. 100% - 97% celujący 96% - 86% bardzo dobry 85% - 71% dobry 70% - 51% dostateczny 50% - 40% dopuszczający 39% - 0% niedostateczny 4

5 Kryteria ocen w klasie IV KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE o poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki, o wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, o poprawnie łączy tytuły lektur omawianych na lekcji z występującymi w nich bohaterami, o zna treść lektur obowiązkowych omawianych na lekcji, o wypowiada się krótko, często odbiega od tematu, o ma bardzo ubogie słownictwo, o używa języka potocznego, popełnia wiele błędów językowych, o wypowiada się cicho, niewyraźnie, niezrozumiale. o rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, o potrafi wymienić główne elementy baśni, o odróżnia opis od opowiadania, o potrafi udzielić odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym tekstem, o odróżnia osobę mówiącą w wierszu od narratora, o wypowiedź stara się dostosować do wymaganej formy, o mówi krótko, na temat, nie wyczerpuje tematu, o stara się unikać powtórzeń, o używa w zasadzie poprawnego języka, stara się nie robić wielu rażących błędów, o w trakcie mówienia próbuje nawiązać kontakt z odbiorcą. o odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, o potrafi w tekście literackim wskazać elementy opisu, opowiadania, dialogi, o opowiada o przeczytanym tekście, o w wierszu wskaże epitety i porównania, o mówi na temat, płynnie, o robi niewiele błędów językowych, unika powtórzeń, o wypowiada się głośno, wyraźnie, zachowując odpowiednie tempo, intonację i nawiązując kontakt z rozmówcą. 5

6 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o wypowiada się o przeczytanym tekście, o samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, temat, formułuje wnioski, o ocenia postępowanie bohaterów, o czyta lektury uzupełniające, o posługuje się różnymi formami wypowiedzi, o wypowiada się na temat, wyczerpująco, o posługuje się cytatami, o formułuje zdania poprawne składniowo i językowo, o posiada duży zasób słownictwa, o mówi płynnie, interesująco, o wypowiada się głośno, wyraźnie zwraca się do odbiorcy, o przyjmuje odpowiednią barwę głosu. 5. WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE (ocena celująca) o pracuje samodzielnie z tekstem, o czyta bardzo dużo książek i ocenia je, o samodzielnie korzysta z czasopism, katalogów, słowników celem uzyskania potrzebnych informacji, o orientuje się w zagadnieniach kultury, sztuki (oceni przedstawienie, sztukę teatralną, film dla dzieci), o w wypowiedziach wykorzystuje treści spoza programu nauczania, o wypowiada się różnie, w zależności od sytuacji, o mówi ciekawie, oryginalnie, przemyślawszy wypowiedź, o nawiązuje bezpośredni kontakt z rozmówcą, skupia na sobie jego uwagę, o bierze z powodzeniem udział w konkursach. FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ dialog, opis (postaci, przedmiotu) notatka, przepis kulinarny, plan wydarzeń, opowiadanie, list prywatny, ogłoszenie. 6

7 KRYTERIA OGÓLNE: o stara się zachować odpowiednią formę, o pisze pracę chociaż w części zbliżoną do tematu, o redaguje pracę odtwórczą, o układa zdania krótkie, najczęściej pojedyncze, o używa języka potocznego, mówionego, zawierającego wiele błędów. o w wypowiedzi nie zachowuje wszystkich elementów wybranej formy, o pamięta o akapitach, zachowuje trójdzielną budowę pracy, o temat opracowuje powierzchownie (ujmuje tylko najważniejsze zagadnienia), o redaguje pracę w znacznej mierze odtwórczą, o robi wiele błędów ( składniowych, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych), o tworzy zdania krótkie. o jw. oraz; o redaguje wypowiedź, zachowując wybraną formę, o pisze na temat, nie wyczerpuje go, o tworzy prace samodzielne, twórcze, ale schematyczne, o stosuje zdania różnego typu, o popełnia niewiele błędów, o stara się dobierać cytaty. 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o posługuje się swobodnie różnymi formami wypowiedzi, o temat opracowuje wyczerpująco, o pisze pracę samodzielnie, jest ona oryginalna, przemyślana, o wypowiedzi buduje w zależności od potrzeb i intencji pracy, o unika powtórzeń i błędów, o próbuje wpisać dialog w pracę, o stosuje cytaty. 5. WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE (ocena celująca) o redaguje różne typy wypowiedzi, o wykorzystuje w pracach wiadomości spoza programu nauczania, o redaguje prace bardzo ciekawe, twórcze, pomysłowe, 7

8 o stosuje bogate słownictwo, o dobiera odpowiednie cytaty, umiejętnie wpisując je w treść, o wprowadza do pracy dialog, o pisze bezbłędnie. NAUKA O JĘZYKU I ORTOGRAFIA o opanował w stopniu koniecznym ortografię ( poprawnie zapisuje słowa poznane na lekcjach ), o zna czasownik i rzeczownik i umie je wskazać w tekście, o przy pomocy nauczyciela odmieni czasownik przez osoby, liczby i czasy, o dostrzega związek czasownika z innymi częściami mowy, o zna przypadki i ich pytania, o rozpoznaje zdanie, równoważnik zdania, o przekształca zdania nierozwinięte w rozwinięte, o odróżnia zdanie oznajmujące od pytającego i rozkazującego, o zna różnice między głoską a literą, podzieli wyraz na litery i sylaby, o poprawnie zapisuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. o opanował w stopniu podstawowym ortografię ( zna podstawowe zasady i stara się je stosować ), o samodzielnie wskazuje w tekście czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, o odmienia łatwe rzeczowniki przez przypadki, o określa przy pomocy nauczyciela formę czasownika, o odróżnia formę osobową od bezokolicznika, o wypisuje ze zdania związki wyrazowe, o wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie, o dzieli wyrazy na głoski, o zaznacza prawidłowo akcent w wyrazach typowo polskich, o odróżnia samogłoskę od spółgłoski. o opanował w stopniu dobrym ortografię ( zna zasady i stosuje się do nich), o określa samodzielnie formę czasownika ( osoba, liczba, czas, rodzaj), o określa samodzielnie liczbę i rodzaj rzeczownika, o pyta o rzeczownik, przy pomocy nauczyciela określa jego przypadek, o odmienia przez przypadki rzeczownik w związku z przymiotnikiem, o wskaże w zdaniu przyimek i spójnik, 8

9 o odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego, o odróżnia zdanie od równoważnika zdania, o wpisuje wyrazy na wykres zdania, o określa cechy głosek ( dźwięczność, miękkość, nosowość ), o zaznacza prawidłowo akcent wyrazowy. 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o opanował ortografię bardzo dobrze ( ewentualne błędy poprawia sam ), o tworzy określoną formę czasownika i rzeczownika, o zamienia zdanie na równoważnik zdania i na odwrót, o poprawnie, bez błędów analizuje budowę zdania ( wskazuje podmiot i orzeczenie, oddziela grupę podmiotu od grupy orzeczenia, wypisuje związki wyrazowe, wykonuje wykres ), o dobiera do podanej części mowy wyrazy bliskoznaczne i wyrazy przeciwstawne, o prawidłowo akcentuje wyrazy pochodzenia obcego ( zakończone na ika, -yka ) oraz czasowniki w liczbie mnogiej czasu przeszłego. 5. WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE (ocena celująca) o posiada umiejętności i wiadomości wykraczające poza program nauczania, o samodzielnie poszerza swoje umiejętności i wiedzę, wykonuje wiele nieobowiązkowych prac domowych, o jest aktywny, bierze udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych, o interesuje się gramatyką języka polskiego, o nie robi błędów ortograficznych, o używa poprawnego słownictwa, o dba o kulturę słowa. 9

10 Kryteria ocen w klasie V KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE o poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki, o wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, o rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, o poprawnie łączy tytuły lektur omawianych na lekcji z występującymi nich bohaterami, o zna treść lektur obowiązkowych omawianych na lekcji. o rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, o wskazuje cechy bohaterów, o odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, o rozumie pojęcia: opis, dialog, opowiadanie, o zna pojęcia: bajka, baśń, mit, legenda, powieść. o odróżnia pojęcia fikcji literackiej od rzeczywistości, o wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, o poprawnie redaguje dialog, o w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne, o odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego, o wypowiada się głośno, wyraźnie zwraca się do odbiorcy, o przyjmuje odpowiednią barwę głosu. 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, o we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, o samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat, o samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów. 10

11 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ wywiad, streszczenie kartka pocztowa (życzenia, pozdrowienia), gratulacje, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, dziennik, sprawozdanie, opis krajobrazu. o zna formy wypowiedzi z klasy IV, o w formie opowiadania przedstawia wybrany fragment lektury, o odtwarza ogólnikowo przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), o potrafi opisać wygląd np. kolegi i podać kilka cech charakteru, o zna kompozycję i układ listu, o potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy. o j w. oraz: o poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci, o samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji. o j. w. oraz: o samodzielnie redaguje formę sprawozdania, o samodzielnie sporządza plan zdarzeń, o formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem. 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, o poprawnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą. 11

12 NAUKA O JĘZYKU I ORTOGRAFIA o opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, o zna podstawowe części mowy, o rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela, o dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, o rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę przy pomocy nauczyciela, o rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania, o rozpoznaje głoski, litery, sylaby, o poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. o opanował w stopniu dostatecznym ortografię, o samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy, o w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, o zna liczebniki, o wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, o określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość. o opanował w stopniu dobrym ortografię, o rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych, o odróżnia związek główny od zespołów pobocznych, o zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik), o rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie, o rozumie pojęcie akcentu, podaje przykłady. 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, o całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach, o samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, o dokładnie analizuje zdanie złożone, o zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE W klasie piątej ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 12

13 i umiejętności na poziomie dopełniającym, a ponadto: o wykazuje zainteresowanie przedmiotem, o czyta i zna dodatkowe teksty, o orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program, o jest aktywny, bierze udział, z dobrymi wynikami, w konkursach szkolnych, pozaszkolnych. 13

14 Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE o poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki, o wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, o rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, o poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, o zna treść lektur obowiązkowych omawianych na lekcji. o rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, o wskazuje cechy bohaterów, o odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, o rozumie pojęcia: opis, dialog, opowiadanie, życzenia, przepis, instrukcja, o porządkuje wydarzenia, uwzględniając związki przyczynowoskutkowe, o zna pojęcia: bajka, baśń, mit, legenda, powieść, o samodzielnie wyszukuje informacje we wskazanym źródle. o odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, o czyta płynnie, przejrzyście intencjonalnie, o wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, o poprawnie redaguje dialog, opis, opowiadanie, instrukcję, przepis, list, życzenia, o w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne, o odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego. 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, o we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, o samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat, o samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów. 14

15 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ pamiętnik, list oficjalny, zawiadomienie, oraz formy wypowiedzi realizowane w programie nauczania klasy 4 i 5. KRYTERIA OGÓLNE: o zna formy wypowiedzi z klasy czwartej i piątej, o w formie opowiadania przedstawi wybrany fragment lektury, o odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), o potrafi opisać wygląd np. kolegi i podać kilka cech charakteru, o zna kompozycję i układ listu, o potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy. o poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci, o samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji, o podejmuje próby porządkowania własnej wypowiedzi, o przestrzega zasad poprawnej kompozycji tekstu. o samodzielnie redaguje formę sprawozdania, o samodzielnie sporządza plan zdarzeń, o formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem, o przekaz jest uporządkowany i czytelny, wszystkie elementy powiązane w logiczną całość. 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, o poprawnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą, o różnicuje wypowiedzi w zależności od adresata, o zajmuje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich argumentów, o buduje wypowiedź bogatą pod względem leksykalnym i składniowym. 15

16 Prace pisemne zawierają recenzję tłumaczącą ocenę, podkreślającą zalety i informującą o elementach, które należy poprawić. NAUKA O JĘZYKU I ORTOGRAFIA o opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, o zna podstawowe części mowy, o rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela, o dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, o rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, o rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania, o rozpoznaje głoski, litery, sylaby, o dopisuje wyraz pochodny do podstawowego, o wskazuje wyraz podstawowy, o dzieli wyraz na sylaby i poprawnie zaznacza akcent w wyrazach typowych, o poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. o opanował w stopniu dostatecznym ortografię, o samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy, o w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, o zna liczebnik, o wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, o sporządza wykres zdania pojedynczego, o określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość, o sprawnie tworzy rodzinę wyrazów, o zna zasady dotyczące pisowni przedrostków. o opanował w stopniu dobrym ortografię, o zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach, o rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych, o odróżnia związek główny od związków pobocznych, o zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik), o rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie, o sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego, o analizuje budowę wyrazu, o odróżnia przedrostek od przyrostka, 16

17 o stara się porządkować rodzinę wyrazów, o dba o poprawność zapisu, potrafi uzasadnić pisownię słowotwórczą wyraz, o rozumie pojęcie akcentu, podaje przykłady. 4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) o opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, o całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach, o samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, o dokładnie analizuje zdanie złożone, o wyjaśnia znaczenie wyrazów pochodnych na podstawie ich etymologii, o wnikliwie analizuje budowę wyrazu i rolę formantu w nadawaniu znaczenia nowym wyrazom, o porządkuje rodzinę wyrazu, o stosuje poznane zasady w pisaniu wyrazów pochodnych, o zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE W klasie szóstej ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą w zakresie: pisania, czytania i mówienia, nauki o języku, a ponadto: o wykazuje zainteresowanie przedmiotem, o czyta i zna dodatkowe teksty, o orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program, o jest aktywny, bierze udział, z bardzo dobrymi wynikami, w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i ogólnopolskich. 17

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wstęp 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wstęp 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO JĘZYK POLSKI 30.08.2016 17:26 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTRĘŻNICY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTRĘŻNICY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTRĘŻNICY Opracowanie: Katarzyna Mazur 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Wymagania edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej... 6 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1) Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO Marzena Naumowicz Nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole podstawowej z Oddz. Przedszkolnym w Kątach Op. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VII W NSP 47

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VII W NSP 47 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VII W NSP 47 Ilona Chodkiewicz Katarzyna Fiutka Sylwia Grzybowska Anna Kilińska Hanna Rychter Spis treści Wstęp... 3 Przedmiotowy System Oceniania... 4

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

Ocenianie prac pisemnych uczniów

Ocenianie prac pisemnych uczniów Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI opracowany na podstawie programu nauczania Słowa na start 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

- opanował w stopniu dopuszczaj cym. - rozpoznaje czasownik i okre la. rzeczownik i czasownik, - zna podstawowe cz ci mowy:

- opanował w stopniu dopuszczaj cym. - rozpoznaje czasownik i okre la. rzeczownik i czasownik, - zna podstawowe cz ci mowy: Ocena dopuszczaj ca Kryteria oceniania z j zyka polskiego Klasa IV Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o j zyku - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, - w formie opowiadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Spis treści Wstęp... 3 Kryteria ocen w klasie IV szkoły podstawowej... 7 Kryteria ocen w klasie V szkoły podstawowej... 13 Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: a) testy; b) dyktanda; c) prace klasowe; d) kartkówki;

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI. Przedmiotowy system oceniania kl.iv, V, VI

JĘZYK POLSKI. Przedmiotowy system oceniania kl.iv, V, VI JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania kl.iv, V, VI Realizujący: Mgr Hanna Kosińska Mgr Karolina Sałata Wstęp 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia

Bardziej szczegółowo

OCENA PRAC PISEMNYCH I WYPOWIEDZI USTNYCH UCZNIÓW Z PODZIAŁEM NA POZIOMY WYMAGAŃ

OCENA PRAC PISEMNYCH I WYPOWIEDZI USTNYCH UCZNIÓW Z PODZIAŁEM NA POZIOMY WYMAGAŃ PRAC PISEMNYCH I WYPOWIEDZI USTNYCH UCZNIÓW Z PODZIAŁEM NA POZIOMY WYMAGAŃ PRACE PISEMNE Wymagania konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Uczeń uzyskuje oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) w stopniach według następującej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. 2. Program nauczania języka polskiego Między nami, DKW-4014-37/01. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V Zasady ogólne Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V 1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV OCENĘ CELUJĄCĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej Klasa IV otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości określany programem nauczania dla

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat dopuszczająca dostateczna I Kształcenie kulturowo - literackie Formy wypowiedzi Kształcenie językowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone podstawą programową. 2. Na lekcjach języka polskiego ocenia się: mówienie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach Opracowanie: mgr Alicja Górska -Szwed, mgr Iwona Grabowska Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.VI KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja PSO język polski

Weryfikacja PSO język polski Weryfikacja PSO język polski Kryteria oceniania Ocena celująca - ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; - samodzielnie rozwija zainteresowania i zdobywa dodatkową wiedzę; - formułuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność

Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy III gimnazjum PO UKOŃCZENIU KLASY III UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ : -wyróżnić czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określić formy gramatyczne, odmienić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo SKALA OCEN Oceny bieżące i oceny śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ORAZ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych formach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI I. Ocena celująca KLASA V Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo