SPIS TREŚCI. XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Przedmowa V VII Wykaz skrótów XXI Wprowadzenie do przedmiotu XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII CZĘŚĆ I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne 2 Rozdział I. Swoboda działalności gospodarczej 3 1. Nowe swobody tworzące wolność gospodarczą i jej typowe ograniczenia Przykłady wzmocnienia wolności działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 4 I. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy 4 II. Katalog instytucji wzmacniania wolności w działalności gospodarczej... 5 III. Zasady prawa i ujednolicanie pojęć jako czynnik stabilizacji 6 IV. Skrócenie terminów wydawania dokumentów 6 V Procedury zgłaszania i informowania o działalności gospodarczej 7 VI. Zmiany w problematyce koncesjonowania 7 VII. Wady i zalety katalogu koncesjonowania 8 VIII. Nowa procedura przyznawania koncesji 9 IX. Ewidencja i rejestracja działalności gospodarczej 9 X. Wiążąca interpretacja przepisów 10 XI. Działalność regulowana 10 XII. Wady i zalety sankcji za zgłoszenia niezgodne ze stanem faktycznym XIII. Ograniczenia w zakresie nadzoru i kontroli przedsiębiorców 12 XIV. Ograniczenie bezgotówkowego prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami Przepisy deklaratoryjne jako normatywnie puste Postulaty zwiększania swobody 14 I. Obowiązki organów administracji w zakresie wspierania przedsiębiorczości 14

2 VIII II. Potrzeba ograniczenia reglamentacji i form reglamentacji Uwagi końcowe 16 Rozdział II. Pojęcie przedsiębiorcy 17 Rozdział III. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców Firma 19 I. Zagadnienia ogólne 19 II. Zasady prawa firmowego Prokura i inne pełnomocnictwa 25 Rozdział IV. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej Handlowe spółki osobowe 32 I. Charakterystyka ogólna 32 II. Zasada subsydiarnej odpowiedzialności 33 III. Podmiotowość prawna 35 IV. Prowadzenie przedsiębiorstwa i firma 35 V. Powstanie spółek osobowych, forma i charakter umowy 36 VI. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych 37 VII. Odpowiedzialność za zobowiązania 40 VIII. Majątek spółek osobowych 41 IX. Regulacje w zakresie specyfiki poszczególnych spółek osobowych Spółki kapitałowe 43 I. Spółki kapitałowe a spółki osobowe - porównanie Liczba podmiotów tworzących spółką Formalności dotyczące powstania spółki Reprezentacja spółki Prawo prowadzenia spraw spółki Zbywalność udziałów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44 I. Zagadnienia ogólne 44 II. Tworzenie spółki 46 III. Prawa i obowiązki wspólników Udziały i prawa inkorporowane w udziałach Zasady rozporządzania udziałami 51 IV. Kapitał zakładowy Uwagi ogólne Wkłady do spółki z o.o 53 V. Władze spółki Zarząd Organy kontrolne Zgromadzenie wspólników 60 VI. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników 63 VII. Zmiana umowy spółki 64 VIII. Wyłączenie wspólnika 64

3 IX IX. Odpowiedzialność cywilnoprawna 64 X. Rozwiązanie spółki Spółka akcyjna 71 I. Powstanie spółki 71 II. Prawa i obowiązki akcjonariuszy Pojęcie akcji Poszczególne prawa akcjonariuszy Obowiązki akcjonariuszy Powstanie akcji Rodzaje akcji Sposób wykazywania legitymacji akcjonariusza do wykonywania poszczególnych praw inkorporowanych w akcji Rozporządzanie akcjami Sposoby rozporządzania akcjami Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Ograniczenia statutowe Ograniczenia umowne Umorzenie akcji Nabywanie akcji własnych przez spółkę Obejmowanie akcji własnych przez spółkę 84 III. Organy spółki Zarząd Reprezentacja spółki akcyjnej Rada nadzorcza Walne zgromadzenie Podmioty uprawnione do zwoływania walnego zgromadzenia Sposób zwoływania Wybrane zasady związane z przebiegiem walnego zgromadzenia. 90 IV. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego Prawo poboru Podmioty ponadnarodowe 94 I. Spółka europejska Tworzenie spółki Kapitał spółki (art. 4) Siedziba spółki europejskiej Firma Organy spółki europejskiej Walne zgromadzenie Zmiana statutu 103 II. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Tworzenie zgrupowania Zarządzanie działalnością zgrupowania i reprezentacja Udział w zyskach Zbywalność udziałów 107

4 X 5. Odpowiedzialność za zobowiązania Zmiany w składzie osobowym EZIG Rozwiązanie zgrupowania 108 III. Spółdzielnia europejska Tworzenie spółdzielni europejskiej Organy spółdzielni europejskiej Procedury likwidacyjne, upadłościowe i naprawcze w odniesieniu do spółdzielni europejskiej Łączenie, podział i przekształcenia spółek Łączenie spółek Podział spółek Przekształcenia spółek Agencje rządowe 119 I. Pojęcie i charakterystyka agencji 119 II. Agencja Mienia Wojskowego 120 III. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 121 IV. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 121 V. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 122 VI. Agencja Rynku Rolnego 122 VII. Agencja Nieruchomości Rolnych 123 VIII. Agencja Rezerw Materiałowych Spółdzielnie 125 I. Zakładanie spółdzielni 127 II. Organy spółdzielni Walne zgromadzenie Rada nadzorcza Zarząd 132 III. Członkostwo w spółdzielni Nabycie członkostwa Ustanie członkostwa 133 IV. Działalność gospodarcza spółdzielni 133 V. Lustracja 134 VI. Likwidacja spółdzielni 134 VII. Upadłość spółdzielni Jednostki badawczo-rozwojowe Fundacje 137 I. Pojęcie i rodzaje fundacji 138 II. Ustanowienie fundacji 141 III. Statut fundacji 142 IV. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 143 V. Organy fundacji Zarząd 143 VI. Działalność gospodarcza fundacji 144 VII. Likwidacja fundacji 145

5 XI VIII. Nadzór nad fundacjami Stowarzyszenia 146 I. Pojęcie stowarzyszenia 146 II. Rodzaje stowarzyszeń 147 III. Tworzenie stowarzyszeń 148 IV. Członkostwo w stowarzyszeniu 149 V Organy stowarzyszenia Walne zebranie członków Zarząd Organ kontroli wewnętrznej 150 VI. Działalność gospodarcza stowarzyszenia 150 VII. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń 151 VIII. Likwidacja stowarzyszenia Gospodarka komunalna 153 I. Pojęcie gospodarki komunalnej 153 II. Obszary działalności komunalnej 154 III. Formy gospodarki komunalnej Komunalny zakład budżetowy Spółki komunalne Powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na podstawie umowy Przedsiębiorstwa państwowe 160 I. Pojęcie przedsiębiorstwa 161 II. Podstawy prawne działania przedsiębiorstw państwowych 162 III. Definicja przedsiębiorstwa państwowego 163 IV. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych 164 V Statut przedsiębiorstwa 166 VI. Mienie przedsiębiorstwa państwowego 166 VII. Organy przedsiębiorstwa Dyrektor Ogólne zebranie pracowników Rada pracownicza Zastępca dyrektora Pełnomocnicy 171 VIII. Reorganizacja przedsiębiorstwa państwowego (łączenie, podział) 172 IX. Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego 172 X. Umowa o zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa państwowego 174 XI. Zarząd komisaryczny (postępowanie naprawcze) 176 XII. Nadzór założycielski 177 XIII. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych Pojęcie komercjalizacji Rodzaje komercjalizacji Akt komercjalizacji Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 180

6 XII 4.1. Organy jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Zarząd Rada nadzorcza Walne zgromadzenie Prywatyzacja Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia Klastry jako nowa forma przedsiębiorstwa 188 CZĘŚĆ II. Obowiązki przedsiębiorców Uwagi wstępne 202 Rozdział V. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców Ewidencjonowanie przedsiębiorców - uwagi wstępne Krajowy Rejestr Sądowy 203 I. Jawność rejestru 208 II. Kognicja sądu rejestrowego 210 III. Rodzaje wpisów Ewidencja działalności gospodarczej 214 Rozdział VI. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych Ochrona danych osobowych 217 I. Zakres stosowania ustawy Zakres przedmiotowy Zakres podmiotowy ustawy 221 II. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych 222 III. Prawa osoby, której dane dotyczą 227 IV. Odpowiedzialność za naruszenie ustawowych zasad przetwarzania danych Ochrona informacji gospodarczych 229 I. Zakres przedmiotowy ustawy 229 II. Zakres podmiotowy 230 III. Wyłączenia z zakresu stosowania ustawy 230 IV. Zasady przetwarzania informacji gospodarczych 231 V Biuro informacji gospodarczej (BIG) 232 Rozdział VII. Zasady kształtowania cen 235 I. Ceny urzędowe 236 II. Obowiązek oznaczania towarów ceną 237 III. Obowiązek obniżenia ceny 238 IV Kwota nienależna i kwota dodatkowa 238

7 XIII CZĘŚĆ III. Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji Uwagi wstępne 242 Rozdział VIII. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji Uwagi wstępne Wpływ zmian ustroju gospodarczego na konkurencję 244 Rozdział IX. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony Ważniejsze wyłączenia Organy ochrony konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 250 I. Usytuowanie jako element niezależności 250 II. Powołanie Prezesa Urzędu i jego zakres działania Samorząd terytorialny i powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów Organizacje konsumenckie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rada do spraw Dobrych Praktyk Gospodarczych Specjalne uprawnienia procesowe dla Komisji Europejskiej i innych organów 257 Rozdział X. Prewencyjna ochrona konkurencji Cele nadzoru nad koncentracją Zakres nadzoru nad koncentracją przedsiębiorstw Ważniejsze wyłączenia w zakresie zgłoszenia koncentracji Wydawanie decyzji w sprawie koncentracji Nowa ocena koncentracji Zgoda warunkowa Zakaz dokonania koncentracji Wygaśnięcie decyzji w sprawach koncentracji Ustalanie obrotu przy obliczeniu wskaźników zgłoszenia Skutki nierzetelnych informacji 265 Rozdział XI. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów Porozumienia ograniczające konkurencję i naruszające zbiorowe interesy konsumentów Wyłączenia w zakresie porozumień ograniczających konkurencję (klauzula rozsądku) Zakaz nadużywania pozycji dominującej Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję Przyjęcie zobowiązania Pojęcie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.. 271

8 XIV Rozdział XII. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Postępowanie wyjaśniające Postępowanie antymonopolowe (ogólne) 274 I. Uwagi ogólne 274 II. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 274 III. Postępowanie w sprawach koncentracji przedsiębiorców Strony postępowania koncentracyjnego i ich obowiązki 275 IV. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Odwołanie od decyzji Prezesa Wpływ zwiększenia wykrywalności umów kartelowych na korzystanie z art. 103a (zgłoszenia dobrowolne) Prywatne ściganie praktyk monopolowych na podstawie OchrKonkurU 279 Rozdział XIII. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne) Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji Zakres podmiotowy i przedmiotowy Wprowadzenie klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez jego oznaczenie Oznaczanie towarów i usług fałszywymi lub oszukańczymi oznaczeniami geograficznymi Inne postacie nieuczciwego oznaczenia 286 I. Błąd co do pochodzenia towaru lub usługi 287 II. Błąd co do ilości i wagi 287 III. Błąd co do jakości towaru 287 IV. Błąd co do sposobu wykonania 287 V. Błąd co do przydatności i możliwości zastosowania 288 VI. Błąd co do warunków naprawy i konserwacji 288 VII. Wprowadzanie w błąd poprzez zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z oferowanych towarów lub poprzez brak oznaczenia 288 VIII. Opakowanie wywołujące błędne wyobrażenie 289 IX. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Nakłanianie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków i rozwiązania umowy Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku 292 I. Dumping 292 II. Bojkot 292 III. Dyskryminacja 293 IV Opłaty za przejęcie towaru i ograniczenie wyboru 293 V Sprzedaż bez marży handlowej 294 VI. Nieuczciwe znaki legitymacyjne 294

9 XV VII. Przekupstwo 295 VIII. Nieuczciwe naruszenie dostępu warunkowego Nieuczciwa reklama i reklama sprzeczna z prawem 295 I. Pojęcie reklamy i reklama sprzeczna z prawem 295 II. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka 296 III. Reklama wprowadzająca w błąd 296 IV. Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci 296 V. Reklama sprawiająca wrażenie neutralnej informacji 297 VI. Reklama naruszająca prywatność 297 VII. Reklama porównawcza 297 VIII. Nieuczciwa reklama i ciężar dowodu 298 IX. Reklama z prezentami, loterie promocyjne Nowe czyny nieuczciwej konkurencji i sprzedaż lawinowa, zakaz systemów konsorcyjnych i inne 299 I. Sprzedaż pod własną marką 300 II. Zakaz tworzenia tzw. systemów konsorcyjnych 300 Rozdział XIV. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji Uprawnieni do skargi na czyny nieuczciwej konkurencji 301 Rozdział XV. Zakazy konkurencji Uwagi wstępne Zakaz konkurencji w spółkach prawa handlowego 306 I. Uwagi ogólne 306 II. Zakres zakazu konkurencji 306 III. Zakaz konkurencji w spółce jawnej 306 IV. Zakaz konkurencji w spółce partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (uwagi ogólne) 307 V Przykładowa analiza zakazu konkurencji - spółka komandytowoakcyjna 308 VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 309 VII. Spółka akcyjna Zakaz konkurencji w spółdzielni i przedsiębiorstwie państwowym 310 I. Spółdzielnie 310 II. Przedsiębiorstwo państwowe Ogólne uwagi o zakazie konkurencji w Kodeksie pracy 311 CZĘŚĆ IV. Umowy w obrocie handlowym Uwagi wstępne 316 Rozdział XVI. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne Zasady wiążące się z problematyką umów handlowych 318 I. Zasada swobody umów 318

10 XVI II. Zasada walutowości 319 III. Zasada nominalizmu 319 IV. Sposób wykonania umowy 319 V. Zmiana treści umowy Klauzula rebus sic stantibus Waloryzacja 323 VI. Odpowiedzialność przedsiębiorców Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Odsetki Kara umowna Obowiązek odszkodowania Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Umowy z udziałem konsumentów 328 I. Niedozwolone klauzule umowne 328 II. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa 329 III. Umowy zawierane na odległość (art OchrKonsU) Zawieranie umów w obrocie gospodarczym 333 I. Zawieranie umów z zastosowaniem wzorców umownych 333 II. Zawarcie umowy w drodze oferty (art KC) 334 III. Zawarcie umowy w drodze aukcji i przetargu (art KC) 335 IV. Zawarcie umowy w drodze negocjacji (art KC) 336 V. Zawarcie umowy w wykonaniu umowy przedwstępnej (art KC) VI. Wzmocnienie zobowiązań umownych 337 VII. Prawo odstąpienia 337 VIII. Klasyfikacja umów Umowa sprzedaży 339 I. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 341 II. Szczególne postacie umowy sprzedaży Umowa sprzedaży konsumenckiej Umowa dostawy Umowa kontraktacji Umowa o dzieło Umowa o roboty budowlane Umowa przewozu 353 I. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu 354 II. Odpowiedzialność z tytułu umowy przewozu Odpowiedzialność przy przewozie osób Odpowiedzialność przy przewozie rzeczy Umowa spedycji Umowa składu Umowa agencyjna Umowa komisu 364

11 XVII 89. Umowy w zakresie czynności bankowych 365 I. Czynności bankowe 365 II. Umowa rachunku bankowego 367 III. Umowa kredytu bankowego 370 IV. Pożyczka bankowa 373 V. Gwarancje, poręczenia, akredytywy 374 VI. Przywileje bankowe Umowa ubezpieczenia 379 I. Uwagi ogólne 379 II. Strony umowy, strony stosunku ubezpieczenia Obowiązki ubezpieczającego Obowiązki zakładu ubezpieczeń Pozostałe zagadnienia Leasing 389 I. Zagadnienia ogólne 389 II. Rodzaje leasingu 390 III. Umowa leasingu w świetle Kodeksu cywilnego Inne rodzaje umów 395 Rozdział XVII. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym Pojęcie zabezpieczenia 408 I. Rodzaje zabezpieczeń 408 II. Zabezpieczenia o charakterze rzeczowym Istota rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności Zasady wiążące się z zabezpieczeniami o charakterze rzeczowym Zastaw 411 I. Zastaw kodeksowy Zaspokojenie zastawnika w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego 412 II. Zastaw rejestrowy Powstanie zastawu rejestrowego Strony umowy zastawniczej Treść umowy zastawniczej Akcesoryjność zastawu rejestrowego Charakter prawny wpisu Przedmiot zastawu rejestrowego Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego Przewłaszczenie na zabezpieczenie Przelew dla zabezpieczenia Poręczenie Prawo zatrzymania Kaucja Blokada środków na rachunku pieniężnym 427

12 XVIII CZĘŚĆ V. Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym Uwagi wstępne 430 Rozdział XVIII. Postępowanie upadłościowe i naprawcze Zagadnienia ogólne Przesłanki ogłoszenia upadłości Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Skutki ogłoszenia upadłości Postępowanie upadłościowe Oddłużanie przedsiębiorcy Postępowanie naprawcze Orzekanie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej 445 CZĘŚĆ VI. Rozwiązywanie sporów gospodarczych Uwagi wstępne 448 Rozdział XIX. Sądy gospodarcze 449 Rozdział XX. Mediacja w sporach gospodarczych Pojęcie mediacji - uwagi wstępne 457 I. Pojęcie mediacji 458 II. Czynniki promujące mediację w nowelizacji 459 III. Mediator 460 IV. Sposoby prowadzenia mediacji 461 Rozdział XXI. Postępowanie przed sądem polubownym Uwagi wstępne Zakres spraw podlegających pod sądy polubowne i miejsce jego postępowania Elementy zapisu na sąd polubowny Konsekwencje zapisu na sąd polubowny Prawo i język właściwy dla sporów przed sądem polubownym Skład sądu polubownego Orzekanie o właściwości sądu polubownego Arbiter 477 I. Powołanie, odwołanie i ustąpienie arbitra 477 II. Podstawy i tryb wyłączenia arbitra 478 III. Prawo do wynagrodzenia Procedura przed sądem polubownym 479 I. Terminy rozpoczęcia postępowania, wniesienia pozwu, wymuszanie aktywności 479 II. Uprawnienia procesowe sądu polubownego 480 III. Przeprowadzenie dowodu przez sąd rejonowy 480 IV. Rozprawa 480

13 XIX V. Zabezpieczenie roszczenia przez sąd polubowny 481 VI. Skutki uchybienia przepisom Uznanie wyroków 482 I. Ostatnie nowelizacje i stan obecny 482 II. Odmowa uznania wyroku Sprostowania, rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści, uzupełnienie wyroku Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego Przechowywanie akt sądów polubownych Uwagi końcowe 486 I. Podsumowanie rozwiązań pozytywnych 486 II. Uwagi krytyczne 487 III. Podstawowe zalety sądów polubownych 488 Indeks rzeczowy 493

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXIII 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXIII 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2

SPIS TREŚCI. Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2 SPIS TREŚCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Wykaz skrótów CZĘŚĆ I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Wykaz skrótów CZĘŚĆ I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej SPIS TREŚCI Przedmowa... XIX Wprowadzenie do przedmiotu... XXI I. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXI II. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych... XXIII Wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Uwagi wstępne o przedmiocie publiczne prawo gospodarcze... 1 1. Publiczne prawo gospodarcze i jego podstawowe pojęcia... 1 I. Transformacja prawa gospodarczego... 1

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Prawo gospodarcze. Kompendium

SKRYPTY BECKA. Prawo gospodarcze. Kompendium SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 4 Studia Prawnicze J. Olszewski PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze A. Kidyba

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII Wstęp redaktora naukowego... Wstęp... Wykaz skrótów... XV XVII XIX Bibliografia... XXIII Część I. Spółki... 1 1. Spółka cywilna... 1 1.1. Ogólna charakterystyka... 1 1.2. Spółka cywilna w określonych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wstęp... XVII. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXIII. Część I. Prawo cywilne część ogólna... 1

Spis treści. Przedmowa... Wstęp... XVII. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXIII. Część I. Prawo cywilne część ogólna... 1 Przedmowa... XV Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Część I. Prawo cywilne część ogólna... 1 Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego.

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego. Wykaz zagadnień z Prawa Handlowego dla NSP(z) V rok I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa 1) Prawo handlowe jako część prawa prywatnego (cywilnego). 2) Kryteria wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia prac dyplomowych

Przykładowe zagadnienia prac dyplomowych Przykładowe zagadnienia prac dyplomowych I. Działalność gospodarcza 1. Zasada wolności działalności gospodarczej 2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 3. Gwarancje zasady wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych 1. Pojęcie prawa gospodarczego. 2. Publiczne prawo gospodarcze a prywatne prawo gospodarcze. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie Skrypty Becka Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze Kompendium 6. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 3

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2013/2014 USTAWA z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 ELEMENTY PRAWA Klasa 2 TI Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 11. Wstęp str. 15

Spis treści. Wykaz skrótów str. 11. Wstęp str. 15 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Wstęp str. 15 Rozdział I. Prawo administracyjne gospodarcze (Cezary Banasiński) str. 17 1. Gospodarka, rynek, system gospodarczy str. 17 2. Istota prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. 1. Ochrona pracodawcy jako konsekwencja stosunku

Spis treści. Spis treści. 1. Ochrona pracodawcy jako konsekwencja stosunku Spis treści Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Obowiązki pracownika a interes gospodarczy pracodawcy jako przedmiot ochrony... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Orzecznictwo... Wprowadzenie... XI XV XXIII XXV Rozdział I. Charakter prawny układu... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. PRAWO - WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Prawo handlowe Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

'» Spis treści « SPIS TREŚCI

'» Spis treści « SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI «I UMOWY I PISMA OGÓLNE Spółka cywilna 7> Umowa spółki cywilnej 7 * Prokura 12 Oświadczenie o udzieleniu prokury 12 Odwołanie prokury 12 Zgłoszenie o wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III. Zagadnienia egzaminacyjne

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III. Zagadnienia egzaminacyjne PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XV

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XV Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XV Rozdział I.Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 4 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej 1. 1.2. Zasada wolności

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XVII

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XVII Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XVII Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe... 1 Rozdział 1. System postępowania sądowego w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców... 3 1.1. Geneza sądownictwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 9. Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (art. 8-24) str. 10

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 9. Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (art. 8-24) str. 10 Spis treści KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 9 Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) str. 9 Tytuł II. Osoby

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe. Andrzej Kidyba. 15. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe. Andrzej Kidyba. 15. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Andrzej Kidyba 15. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Prawo handlowe Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab.

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo