SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Wykaz skrótów CZĘŚĆ I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Wykaz skrótów CZĘŚĆ I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Przedmowa... XIX Wprowadzenie do przedmiotu... XXI I. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXI II. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych... XXIII Wykaz skrótów... XXV CZĘŚĆ I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2 Rozdział I. Swoboda działalności gospodarczej Kontekst funkcjonowania Proces kształtowania się swobody działalności gospodarczej... 4 I. Stan wolności gospodarczej... 4 II. Okres XX-lecia międzywojennego... 5 III. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( r.)... 6 IV. Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 r Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej... 9 I. Struktura i zakres ustawy... 9 II. Ustawowe rozumienie swobody działalności gospodarczej III. Pojęcie działalności gospodarczej IV. Pojęcie przedsiębiorcy V. Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego VI. Mikro, mały i średni przedsiębiorca VII. Pojedynczy punkt kontaktowy VIII. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Reglamentacja działalności gospodarczej I. Istota reglamentacji w obrocie gospodarczym II. Koncesja III. Działalność regulowana IV. Zezwolenie, licencja, zgoda Projekt nowej ustawy prawo działalności gospodarczej Rozdział II. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców Firma I. Pojęcie firmy... 33

2 VI Spis treści II. Zasady prawa firmowego III. Ochrona prawa do firmy Przedsiębiorstwo I. Pojęcie przedsiębiorstwa II. Składniki przedsiębiorstwa III. Zbycie przedsiębiorstwa Prokura I. Uwagi ogólne II. Udzielenie prokury III. Zakres prokury IV. Rodzaje prokury V. Ustanie umocowania po stronie prokurenta Rozdział III. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej Handlowe spółki osobowe I. Spółka jawna Definicja spółki jawnej Powstanie spółki jawnej Umowa spółki jawnej Rejestracja spółki jawnej Firma spółki jawnej Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki jawnej Reprezentacja Prowadzenie spraw spółki Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej Majątek spółki jawnej Rozwiązanie spółki jawnej II. Spółka partnerska Definicja spółki partnerskiej Powstanie spółki partnerskiej Umowa spółki partnerskiej Rejestracja spółki partnerskiej Firma spółki partnerskiej Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej Rozwiązanie spółki partnerskiej III. Spółka komandytowa Definicja spółki komandytowej Powstanie spółki komandytowej Umowa spółki komandytowej Rejestracja spółki komandytowej Firma spółki komandytowej Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej Rozwiązanie spółki komandytowej IV. Spółka komandytowo-akcyjna... 75

3 Spis treści VII 1. Definicja spółki komandytowo-akcyjnej Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej Statut spółki komandytowo-akcyjnej Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej Firma spółki komandytowo-akcyjnej Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej Rada nadzorcza spółki komandytowo-akcyjnej Walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej Odpowiedzialność komplementariuszy i akcjonariuszy za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej Spółki kapitałowe zagadnienia ogólne I. Spółki kapitałowe a spółki osobowe porównanie II. Najistotniejsze różnice pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną III. Spółki kapitałowe w organizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. Zagadnienia ogólne II. Tworzenie spółki z o.o Uwagi wstępne Tryb zakładania spółki z o.o. przy wykorzystaniu tradycyjnej procedury Tryb zakładania spółki z o.o. przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy III. Prawa i obowiązki wspólników Pojęcie udziału Zasady rozporządzania udziałami IV. Organy spółki Zarząd Organy kontrolne Zgromadzenie wspólników V. Zmiana umowy spółki VI. Wyłączenie wspólnika VII. Rozwiązanie i likwidacja spółki VIII. Odpowiedzialność cywilnoprawna Spółka akcyjna I. Zagadnienia ogólne II. Tworzenie spółki akcyjnej III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy Akcje Rodzaje akcji Sposoby wykazywania legitymacji akcjonariusza w przypadku poszczególnych rodzajów akcji Zasady rozporządzania akcjami Inne dokumenty wydawane przez spółkę akcyjną IV. Organy spółki Zarząd Organy kontrolne

4 VIII Spis treści 3. Walne zgromadzenie V. Pozostałe zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej Agencje rządowe I. Zagadnienia wstępne II. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości III. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych IV. Polska Agencja Kosmiczna V. Agencja Mienia Wojskowego Spółdzielnie I. Uwagi ogólne II. Zakładanie spółdzielni III. Organy spółdzielni IV. Zakaz konkurencji V. Członkostwo w spółdzielni Nabycie członkostwa Ustanie członkostwa VI. Działalność gospodarcza spółdzielni VII. Lustracja VIII. Likwidacja spółdzielni IX. Upadłość spółdzielni Instytuty badawcze I. Zadania instytutów II. Tworzenie instytutów badawczych III. Zasady działania instytutów badawczych IV. Działalność gospodarcza instytutu V. Mienie instytutu oraz stosunki majątkowe VI. Łączenie, podział, reorganizacja, likwidacja instytutów badawczych VII. Komercjalizacja i prywatyzacja instytutów badawczych Fundacje I. Pojęcie i rodzaje fundacji II. Ustanowienie fundacji III. Statut fundacji IV. Rejestracja fundacji V. Organy fundacji Zarząd VI. Działalność gospodarcza fundacji VII. Likwidacja fundacji VIII. Nadzór nad fundacjami Stowarzyszenia I. Pojęcie stowarzyszenia II. Rodzaje stowarzyszeń III. Tworzenie stowarzyszeń IV. Członkostwo w stowarzyszeniu V. Organy stowarzyszenia Walne zebranie członków Zarząd Organ kontroli wewnętrznej

5 Spis treści IX VI. Działalność gospodarcza stowarzyszenia VII. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia VIII. Ustanie bytu stowarzyszenia Gospodarka komunalna I. Pojęcie gospodarki komunalnej II. Obszary działalności komunalnej III. Formy gospodarki komunalnej IV. Samorządowy zakład budżetowy V. Spółki komunalne VI. Powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na podstawie umów Przedsiębiorstwa państwowe I. Uwagi wstępne II. Definicja przedsiębiorstwa państwowego III. Organy Dyrektor Rada pracownicza Ogólne zebranie pracowników IV. Statut V. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych VI. Łączenie, podział, likwidacja oraz upadłość przedsiębiorstw państwowych VII. Inne formy optymalizacji działalności przedsiębiorstwa państwowego Umowa o zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa państwowego Postępowanie naprawcze zarząd komisaryczny VIII. Nadzór założycielski IX. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego X. Tryb komercjalizacji Wyłączenia komercjalizacyjne Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie komercjalizacji Akt komercjalizacji XI. Spółki Skarbu Państwa XII. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego CZĘŚĆ II. Obowiązki przedsiębiorców Uwagi wstępne Rozdział IV. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców Funkcje ewidencjonowania przedsiębiorców I. Uwagi ogólne Krajowy Rejestr Sądowy I. Struktura organizacyjna Krajowego Rejestru Sądowego Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestr dłużników niewypłacalnych

6 X Spis treści II. Obowiązek zgłoszenia danych do Rejestru III. Przebieg postępowania rejestrowego IV. Postępowanie przymuszające V. Ustanowienie kuratora VI. Wpis do rejestru przedsiębiorców VII. Rejestracja spółek w trybie S VIII. Domniemania prawne związane z wpisem do KRS Domniemanie prawdziwości wpisu Domniemanie powszechnej znajomości wpisu IX. Rodzaje wpisów Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej I. Uwagi ogólne II. Struktura organizacyjna III. Dane podlegające wpisowi do ewidencji IV. Postępowanie ewidencyjne i wpis do CEIDG V. Zmiana i wykreślenie wpisu VI. Domniemanie prawdziwości wpisu Rozdział V. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych Ochrona danych osobowych I. Zakres stosowania ustawy II. Zakres podmiotowy ustawy III. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych IV. Prawa osoby, której dane dotyczą V. Odpowiedzialność za naruszenie ustawowych zasad przetwarzania danych CZĘŚĆ III. Prawo uczciwej konkurencji Uwagi wstępne Rozdział VI. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne) Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji Zakres podmiotowy i przedmiotowy Wprowadzenie klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez jego oznaczenie Oznaczanie towarów i usług fałszywymi lub oszukańczymi oznaczeniami geograficznymi Inne postacie nieuczciwego oznaczenia I. Błąd co do pochodzenia towaru lub usługi II. Błąd co do ilości i wagi III. Błąd co do jakości towaru IV. Błąd co do sposobu wykonania V. Błąd co do przydatności i możliwości zastosowania VI. Błąd co do warunków naprawy i konserwacji VII. Wprowadzanie w błąd przez zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z oferowanych towarów lub przez brak oznaczenia VIII. Opakowanie wywołujące błędne wyobrażenie IX. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

7 Spis treści XI 29. Nakłanianie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków i rozwiązania umowy Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku I. Dumping II. Bojkot III. Dyskryminacja IV. Opłaty za przejęcie towaru i ograniczenie wyboru V. Sprzedaż bez marży handlowej VI. Nieuczciwe znaki legitymacyjne VII. Przekupstwo VIII. Nieuczciwe naruszenie dostępu warunkowego Nieuczciwa reklama i reklama sprzeczna z prawem I. Pojęcie reklamy II. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka III. Reklama wprowadzająca w błąd IV. Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci V. Reklama sprawiająca wrażenie neutralnej informacji VI. Reklama naruszająca prywatność VII. Reklama porównawcza VIII. Nieuczciwa reklama i ciężar dowodu IX. Reklama z prezentami, loterie promocyjne Nowe czyny nieuczciwej konkurencji i sprzedaż lawinowa I. Sprzedaż pod własną marką Rozdział VII. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji Uprawnieni do skargi na czyny nieuczciwej konkurencji Rozdział VIII. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym Uwagi ogólne Analiza nieuczciwych praktyk rynkowych I. Uwagi ogólne II. Nieuczciwe praktyki w każdych okolicznościach III. Agresywne praktyki rynkowe Uwagi ogólne i definicja IV. Nieuczciwe praktyki rynkowe związane z reklamą V. Nieuczciwe praktyki, których celem jest wyłudzenie pieniędzy VI. Nieuczciwe praktyki rynkowe przyjmujące postać twierdzeń VII. Inne formy nieuczciwych praktyk Odpowiedzialność cywilna (art PNPRU) Inne sankcje Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Uwagi końcowe

8 XII Spis treści Rozdział IX. Zakazy konkurencji Uwagi wstępne Zakaz konkurencji w spółkach prawa handlowego I. Uwagi ogólne II. Zakres zakazu konkurencji III. Zakaz konkurencji w spółce jawnej IV. Zakaz konkurencji w spółce partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (uwagi ogólne) V. Przykładowa analiza zakazu konkurencji spółka komandytowo-akcyjna VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VII. Spółka akcyjna Ochrona konkurencji w spółkach kapitałowych na podstawie innych instytucji prawnych Zakaz konkurencji w spółdzielni i przedsiębiorstwie państwowym I. Spółdzielnie II. Przedsiębiorstwo państwowe Ogólne uwagi o zakazie konkurencji w Kodeksie pracy Inne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i ich znaczenie dla uczciwej konkurencji CZĘŚĆ IV. Umowy w obrocie gospodarczym Uwagi wstępne Rozdział X. Umowy handlowe zagadnienia ogólne Pojęcie umów handlowych Umowy handlowe a umowy z udziałem konsumentów I. Niedozwolone postanowienia umowne II. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość III. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość IV. Prawo odstąpienia od umowy po zawarciu umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Rozdział XI. Poszczególne umowy handlowe Umowa sprzedaży I. Uwagi ogólne II. Strony umowy sprzedaży III. Przedmiot umowy sprzedaży IV. Oznaczenie ceny V. Szczególne postacie umowy sprzedaży VI. Przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży VII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne VIII. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji Charakter prawny odpowiedzialności z tytułu gwarancji Zakres uprawnień kupującego Okres gwarancyjny

9 Spis treści XIII 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, a odpowiedzialność w oparciu o inne podstawy prawne Przejście uprawnień kupującego wynikających z oświadczenia gwarancyjnego Umowa dostawy Umowa kontraktacji Umowa składu Umowa agencyjna Umowa komisu Umowa dealerska Umowa faktoringu Umowa franchisingu Umowa przewozu I. Zagadnienia wstępne II. Źródła regulacji umowy przewozu III. Charakter prawny umowy IV. Treść umowy V. Strony umowy VI. Zawarcie umowy VII. Obowiązek i ograniczenia kontraktowania VIII. Dokumenty przewozowe IX. Prawa i obowiązki stron X. Odpowiedzialność przewoźnika Odpowiedzialność za życie i zdrowie podróżnego Odpowiedzialność za bagaż podręczny przewożony przez pasażera Odpowiedzialność za przesyłkę bagażową Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, cennych przedmiotów, w tym kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną Odpowiedzialność za stan przesyłki Odpowiedzialność za terminowe wykonanie przewozu Umowa czarteru środka transportowego I. Zagadnienia wstępne II. Charakter prawny III. Treść umowy IV. Odpowiedzialność oddającego w czarter Umowa spedycji I. Definicja umowy II. Charakter prawny umowy III. Cechy umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie, zmiana i ustanie umowy VI. Prawa i obowiązki stron VII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa rachunku bankowego I. Definicja umowy II. Charakter umowy

10 XIV Spis treści III. Treść umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy Procedura zawarcia umowy Forma umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron umowy IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa ubezpieczenia I. Definicja umowy II. Przedmiot umowy Cel ubezpieczenia i jego realizacja Podziały ubezpieczeń III. Charakter umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy Formy zawarcia umowy ubezpieczenia VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa leasingu I. Zagadnienia ogólne II. Definicja oraz rodzaje leasingu III. Zawarcie umowy leasingu IV. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu V. Zmiana i zakończenie umowy leasingu Leasing konsumencki Umowa o dofinansowanie projektu I. Definicja umowy II. Strony umowy III. Przedmiot umowy CZĘŚĆ V. Procedury uzdrawiania i zakończenia działalnosci gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym Uwagi wstępne Rozdział XII. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Geneza powstania ustawy Prawo upadłościowe i ustawa Prawo restrukturyzacyjne Postępowanie restrukturyzacyjne (ogólna charakterystyka) I. Przedmiot regulacji Prawa restrukturyzacyjnego II. Postępowania restrukturyzacyjne uregulowane w ustawie III. Plan restrukturyzacyjny

11 Spis treści XV 69. Sądowe organy prawa restrukturyzacyjnego I. Informacje ogólne II. Sąd restrukturyzacyjny III. Sędzia-komisarz Pozasądowe organy prawa restrukturyzacyjnego I. Zagadnienia ogólne II. Nadzorca układu III. Nadzorca sądowy IV. Zarządca Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego I. Dłużnik II. Wierzyciel III. Zgromadzenie wierzycieli IV. Rada wierzycieli Pomoc publiczna w postępowaniu restrukturyzacyjnym I. Sposób udzielania pomocy publicznej II. Przesłanki udzielenia pomocy publicznej III. Zmiana wielkości pomocy publicznej Układ I. Pojęcie układu II. Propozycje układowe III. Zatwierdzenie układu IV. Skutki przyjęcia układu V. Zmiana układu VI. Uchylenie i wygaśnięcie układu Układ częściowy Postępowanie restrukturyzacyjne zagadnienia wspólne Spis wierzytelności I. Pojęcie spisu wierzytelności II. Sprzeciw Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne I. Postępowanie o zatwierdzenie układu II. Przyspieszone postępowanie układowe Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Przebieg przyspieszonego postępowania układowego III. Postępowanie układowe Postępowanie o otwarcie postępowania układowego Skutki otwarcia postępowania układowego Przebieg postępowania układowego IV. Postępowanie sanacyjne Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego Co do osoby dłużnika Co do majątku dłużnika

12 XVI Spis treści 2.3. Co do zobowiązań dłużnika Co do spadków nabytych przez dłużnika Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego Przebieg postępowania sanacyjnego Zakończenie, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości Postępowanie upadłościowe (ogólna charakterystyka) Zakres podmiotowy ustawy Prawo upadłościowe i wyjątki Podstawy ogłoszenia upadłości Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości I. Właściwość II. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku i termin zgłoszenia Zabezpieczenie majątku dłużnika Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Przygotowana likwidacja Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego I. Ogólna charakterystyka ogłoszenia skutków upadłości II. Przykłady działań bezskutecznych upadłego (zasady ogólne) III. Przykłady działań bezskutecznych z niektórymi krewnymi Ważniejsi uczestnicy postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości. 470 I. Ogólna charakterystyka II. Uprawnienia syndyka III. Ustalenie upadłego IV. Sytuacje ustanawiania kuratorów V. Ustalanie wierzycieli VI. Zwoływanie zgromadzenia wierzycieli i jego uprawnienia VII. Rada wierzycieli Działania syndyka Układ w upadłości Kolejność dokonywania likwidacji masy upadłościowej I. Zasady ogólne II. Przetarg III. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych IV. Szczególne zasady likwidacji przedsiębiorstwa Kolejność zaspokajania wierzycieli I. Zasady ogólne II. Terminy zaspokajania III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości IV. Wykonanie planu podziału Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz jego skutki Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Upadłość konsumencka

13 Spis treści XVII 95. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (dalej: CRRiU) Ocena kolejnej reformy prawa upadłościowego CZĘŚĆ VI. Prawo polubownego rozwiązywania sporów Uwagi wstępne Rozdział XIII. ADR w sporach gospodarczych Pojęcie ADR Rodzaje ADR Przepisy wchodzące w życie po r. dotyczące ADR I. Charakterystyka działań legislacyjnych II. Zmiany w obszarze ogólnych zasad prowadzenia procesu cywilnego III. Koszty sądowe a mediacja IV. Proceduralne i instytucjonalne zmiany dot. mediacji V. Zmiany w prawie arbitrażowym Rozdział XIV. Mediacja w sporach gospodarczych Pojęcie mediacji I. Uwagi wprowadzające II. Elementy wpierające rozwój mediacji Mediator i postępowanie mediacyjne I. Mediator (zwykły) i stały mediator II. Sposoby prowadzenia mediacji Rozdział XV. Postępowanie przed sądem polubownym Uwagi wstępne Zakres spraw podlegających pod sądy polubowne i miejsce jego postępowania Elementy zapisu na sąd polubowny Konsekwencje zapisu na sąd polubowny Prawo i język właściwy dla sporów przed sądem polubownym Skład sądu polubownego Orzekanie o właściwości sądu polubownego Arbiter I. Powołanie, odwołanie i ustąpienie arbitra Odwołanie arbitra Ustąpienie arbitra II. Podstawy i tryb wyłączenia arbitra III. Prawo do wynagrodzenia Procedura przed sądem polubownym I. Terminy rozpoczęcia postępowania, wniesienia pozwu, wymuszanie aktywności II. Uprawnienia procesowe sądu polubownego III. Przeprowadzenie dowodu przez sąd rejonowy IV. Rozprawa V. Zabezpieczenie roszczenia przez sąd polubowny VI. Skutki uchybienia przepisom Uznanie wyroków

14 XVIII Spis treści I. Ostatnie nowelizacje i stan obecny II. Odmowa uznania wyroku Umorzenie postępowania przez sąd polubowny Sprostowania, rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści, uzupełnienie wyroku Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego Przechowywanie akt sądów polubownych Uwagi końcowe I. Podsumowanie rozwiązań pozytywnych II. Uwagi krytyczne III. Podstawowe zalety sądów polubownych Indeks rzeczowy

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXIII 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXIII 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2

SPIS TREŚCI. Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2 SPIS TREŚCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Prawo gospodarcze. Kompendium

SKRYPTY BECKA. Prawo gospodarcze. Kompendium SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 4 Studia Prawnicze J. Olszewski PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze A. Kidyba

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII

SPIS TREŚCI. XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII SPIS TREŚCI Przedmowa V VII Wykaz skrótów XXI Wprowadzenie do przedmiotu XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXVII CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie Skrypty Becka Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze Kompendium 6. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Uwagi wstępne o przedmiocie publiczne prawo gospodarcze... 1 1. Publiczne prawo gospodarcze i jego podstawowe pojęcia... 1 I. Transformacja prawa gospodarczego... 1

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII Wstęp redaktora naukowego... Wstęp... Wykaz skrótów... XV XVII XIX Bibliografia... XXIII Część I. Spółki... 1 1. Spółka cywilna... 1 1.1. Ogólna charakterystyka... 1 1.2. Spółka cywilna w określonych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia)

Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia) Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia) Gr 1 1. Sprawy o ogłoszenie upadłości sąd rozpoznaje: (1 pkt.) a. zawsze na rozprawie b. w składzie trzech sędziów zawodowych c. w składzie jednego sędziego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 19. Wprowadzenie str. 23. Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str.

Spis treści. Wykaz skrótów str. 19. Wprowadzenie str. 23. Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str. Spis treści Wykaz skrótów str. 19 Wprowadzenie str. 23 Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str. 27 Rozdział II. Rodzaje i typy postępowań insolwencyjnych, ich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2013/2014 USTAWA z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia prac dyplomowych

Przykładowe zagadnienia prac dyplomowych Przykładowe zagadnienia prac dyplomowych I. Działalność gospodarcza 1. Zasada wolności działalności gospodarczej 2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 3. Gwarancje zasady wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE Autor: Feliks Zedler Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Pojęcie i nazwa prawa 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego 2. Zarys rozwoju historycznego

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

2. Formuła Dassonville i Cassis de Dijon Sprawa Keck i Mithouard Klasyfikacja produktów orzecznictwo i regulacje III. Swobodny

2. Formuła Dassonville i Cassis de Dijon Sprawa Keck i Mithouard Klasyfikacja produktów orzecznictwo i regulacje III. Swobodny Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... XXI XXV XXVII Rozdział I. Pojęcie, istota i zasady prawa gospodarczego... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Prawo gospodarcze: pojęcie i ewolucja regulacji prawnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego... 1

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Powtórzenie materiału mgr Adrian Borys Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego adrian.borys@uwr.edu.pl Pojęcie prawa insolwencyjnego Prawo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE KOMENTARZ Andrzej Jakubecki Feliks Zedler PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. wydanie Stan prawny: 1 października 2010 r. Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX Wykaz skrótów....................................................... XIX Rozdział 1. Zagadnienia ogólne......................................... 1 1 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego........................

Bardziej szczegółowo

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego.

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego. Wykaz zagadnień z Prawa Handlowego dla NSP(z) V rok I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa 1) Prawo handlowe jako część prawa prywatnego (cywilnego). 2) Kryteria wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Część A. Testy Test 1. 1 Odpowiedzi do testu 1 18 Test 2. 4 Odpowiedzi do testu 2 20 Test 3. 7 Odpowiedzi do testu 3 23 Test 4. 11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... Wykaz literatury........................................ XV XVII XXIII Prawo restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN 0. rok akademicki 2014/2015. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [Dz. U. 2009, nr 19, poz. 100, ze zm.

EGZAMIN 0. rok akademicki 2014/2015. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [Dz. U. 2009, nr 19, poz. 100, ze zm. UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN 0 rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [tekst jedn. Dz. U. 2014,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 ELEMENTY PRAWA Klasa 2 TI Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET. RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

UNIWERSYTET. RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807] USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wstęp... XVII. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXIII. Część I. Prawo cywilne część ogólna... 1

Spis treści. Przedmowa... Wstęp... XVII. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXIII. Część I. Prawo cywilne część ogólna... 1 Przedmowa... XV Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Część I. Prawo cywilne część ogólna... 1 Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne, administracyjne, podatkowe, gospodarcze, europejskie, etyka Plan zajęć dla aplikantów III roku rok szkoleniowy 2019.

Prawo konstytucyjne, administracyjne, podatkowe, gospodarcze, europejskie, etyka Plan zajęć dla aplikantów III roku rok szkoleniowy 2019. Prawo konstytucyjne, administracyjne, podatkowe, gospodarcze, europejskie, etyka Plan zajęć dla aplikantów III roku rok szkoleniowy 2019. Zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych, mieszczących się na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi ogólne... 13

Spis treści. Uwagi ogólne... 13 Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Księga pierwsza. Część ogólna... 1 Tytuł I. Przepisy wstępne... 3 Uwagi ogólne... 3 Art. 1. Zakres regulacji... 5 Art. 2. Nadużycie prawa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej 1. 1.2. Zasada wolności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters Kluwer SA,

Bardziej szczegółowo

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców.

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Świadczymy Państwa przedsiębiorstwom specjalistyczną pomoc prawną w obsłudze prawnej różnego rodzaju transakcji

Bardziej szczegółowo

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Opis W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.]

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.] UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.] USTAWA z dnia 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Wiadomości ogólne 1 Pytania 1 15 Rozdział II. Stowarzyszenia i zgromadzenia 11 Pytania 16 32 Rozdział III. Ewidencja 30 Pytania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

SYLABUS. (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego SYLABUS () Nazwa przedmiotu Prawo handlowe (Commercial law) () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego (3) Kod przedmiotu (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. id: 10012 Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo