1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego"

Transkrypt

1 Rozdział 30 Szkolenie użytkowników jako działanie krytyczne w projekcie wdrożeniowym systemu ERP Streszczenie. Celem rozdziału jest prezentacja własnej koncepcji szkolenia użytkowników systemu ERP. Jako przykład zaprezentowano szkolenie z zakresu realizacji procesów logistycznych i finansowych w systemie mysap ERP. W rozdziale dokonano krótkiej charakterystyki systemu ERP jako modelu systemu zintegrowanego. Ponadto ukazano znaczenie szkolenia użytkowników w projekcie wdrożeniowym systemu ERP. 1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego Koncepcja systemów zintegrowanych liczy sobie kilkadziesiąt lat. Zintegrowane systemy informatyczne umożliwiają przedsiębiorstwu zarządzanie zintegrowane, czyli dostosowywanie się przedsiębiorstwa do wciąż zmieniających się warunków rynkowych oraz właściwe reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia. Zintegrowany system informatyczny to system zorganizowany modułowo, który obsługuje wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: dystrybucję (zaopatrzenie, sprzedaż i sterowanie zapasami), produkcję (techniczne przygotowanie produkcji i sterowanie produkcją), zasoby ludzkie oraz finanse. Najważniejsze warunki, jakie powinien spełniać zintegrowany system informatyczny to: integracja wszystkich procesów biznesowych zachodzących w organizacji gospodarczej; opracowanie jednolitego interfejsu użytkownika; posiadanie wspólnego dla całej organizacji gospodarczej zasobu informacji; udostępnienie narzędzi umożliwiających dostosowanie systemu do zmian w organizacji gospodarczej i jej otoczeniu. Poniżej scharakteryzowano system planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP (Enterprise Resource Planning) jako jeden z modeli zintegrowanych systemów informatycznych. Charakterystykę pozostałych modeli systemów zintegrowanych można znaleźć w literaturze: [3], [5], [7], [12]. Systemy ERP są rozwinięciem modelu MRP II (Manufacturing Resource Planning) o procedury finansowe takie, jak: rachunkowość zarządcza, controlling, rachunek cash flow i rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) [7]. System ERP to zestaw narzędzi umożliwiający prognozowanie, planowanie oraz bilansowanie popytu i podaży. System ten łączy dostawców i klientów w łańcuch dostaw (ang. supply chain), a także koordynuje Anna Lenart Uniwersytet Gdański, Katedra Informatyki Ekonomicznej, ul. Piaskowa 9, Sopot, Polska

2 A. Lenart sprzedaż, marketing, produkcję, logistykę, zaopatrzenie, finanse, rozwój produktu i zasoby ludzkie [14]. Podstawą systemu ERP jest pakiet zarządzania finansami, który dostawcy oprogramowania rozszerzyli o metody logistyczne zarządzania, nakreślone przez stowarzyszenie APICS (American Production and Inventory Control Society) w standardzie MRP II. System ERP ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze, integruje kluczowe procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie i dostarcza pełny obraz jego funkcjonowania. Zastosowanie systemu ERP w przedsiębiorstwie pozwala również dokładnie planować i analizować wewnętrzne procesy biznesowe. Ponadto system ERP umożliwia modelowanie systemu zarządzania oraz udostępnia narzędzia do śledzenia wykonywania kolejnych kroków procesów biznesowych [12]. Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania systemów ERP to [3], [12]: integracja informacji ze wszystkich działów przedsiębiorstwa, obniżka kosztów, poprawa płynności finansowej, ułatwione wprowadzanie i wyszukiwanie informacji. Systemy ERP składają się z wielu modułów pogrupowanych w podsystemy. Moduły zawierają obiekty (jednostki) funkcjonalne realizujące różne scenariusze procesów biznesowych. W procesie implementacji systemu, poprzez wybór obiektów funkcjonalnych, tworzy się rozwiązania dostosowane do potrzeb i ograniczeń organizacji gospodarczej. Strukturę zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP ukazano w tabeli 1. Tabela 1. Struktura systemów ERP Obszary działalności Najważniejsze podsystemy wybranych systemów ERP firmy SSA BAAN ERP IV (Holandia/USA) IFS Applications 2003 (Szwecja) mysap ERP (Niemcy) Finanse i księgowość Finanse Finanse Rachunkowość Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja Logistyka Produkcja Produkcja Produkcja dyskretna Zasoby ludzkie Kadry i Płace Zasoby ludzkie Zarządzania kadrami Model ERP pojawił się w latach 90., ale nie został opublikowany jako standard tak jak, MRP II [11]. Oznacza to, że rozwiązania pochodzące od różnych producentów mogą udostępniać użytkownikowi zróżnicowany zakres funkcji i modułów. Zakres funkcjonalny systemów ERP pokazano na przykładzie systemu mysap ERP w tabeli 2. Informacje na temat polskiego rynku ERP są cyklicznie prezentowane w czasopismach [15]. Kierunki rozwoju systemów ERP opisano w literaturze: [1], [8], [10]. 310

3 Szkolenie użytkowników jako działanie krytyczne w projekcie wdrożeniowym systemu ERP Tabela 2. Zakres funkcjonalny systemów ERP na przykładzie systemu mysap ERP Obszary działalności Najważniejsze funkcje firmy Finanse i księgowość Ewidencja operacji gospodarczych Sprawozdawczość Analizy ekonomiczne Rozliczanie kosztów Ewidencja składników majątku Dystrybucja Zaopatrzenie (zamówienia zaopatrzeniowe) Sprzedaż (zlecenia klienta) Sterowanie zapasami Produkcja Techniczne przygotowanie produkcji (specyfikacje materiałowe, marszruty technologiczne) Kalkulacja kosztów produktu Planowanie produkcji Sterowanie produkcją (zlecenia produkcyjne) Zasoby ludzkie Zarządzanie kadrami Naliczanie wynagrodzeń Najważniejsze moduły systemu mysap ERP FI Rachunkowość finansowa CO Controlling (rachunek kosztów) EC Controlling strategiczny MM Zarządzanie materiałami SD Sprzedaż i dystrybucja PP Planowanie produkcji PA Zarządzanie personelem PY Płace (Rozliczanie listy płac) 2 Koncepcja szkolenia użytkowników systemu mysap ERP Celem szkolenia z zakresu systemu ERP jest ukazanie użytkownikom wybranych aspektów zastosowania tego systemu w ujęciu procesowym. Szkolenie przeznaczone dla firmy handlowej lub usługowej można podzielić na bloki tematyczne, które umożliwiają realizację różnych celów: poznanie możliwości funkcjonalnych systemu ERP w zakresie transakcji logistycznych (wykorzystanie podsystemu Logistyka w celu realizacji procesów zaopatrzenia i obsługi klienta); poznanie możliwości funkcjonalnych systemu ERP w zakresie transakcji finansowych (wykorzystanie podsystemu Rachunkowość w celu realizacji procesów rejestracji i rozliczania zobowiązań i należności oraz sprawozdawczości finansowej). Użytkownicy podczas szkolenia powinni poznać obsługę systemu od strony definiowania najważniejszych danych podstawowych i rejestracji dokumentów oraz realizacji procesów biznesowych, a następnie wyszukiwania wybranych informacji. Pierwszy blok tematyczny dotyczy transakcji logistycznych. Szkolenie z tego zakresu rozpoczyna się od wprowadzania do systemu danych podstawowych: dostawców i klientów, a następnie przykładowych pozycji (towary i usługi) związanych z wybraną branżą. Wprowadzanie nowych danych powinno być zawsze poprzedzone omówieniem odpowiedniej sesji obsługi na przykładzie wcześniej zdefiniowanych danych. Po wprowadzeniu danych podstawowych, można przejść do obsługi wybranych procesów. Poprzedzone jest to omówieniem kroków realizowanych procesów (procedury zamówień 311

4 A. Lenart zaopatrzeniowych i zleceń klienta), aby uczestnicy szkolenia wiedzieli, co jest celem poszczególnych ćwiczeń oraz jak zrealizować ćwiczenia korzystając z systemu. Zamówienia zaopatrzeniowe i zlecenia klienta można realizować w różnych wariantach z uwzględnieniem różnych pozycji oraz warunków zakupu i sprzedaży. W trakcie realizacji zamówień/zleceń użytkownicy powinni stopniowo poznawać możliwości wyszukiwania wybranych, kontekstowo powiązanych informacji przy użyciu różnych zapytań i raportów, jakie oferuje system ERP. Umiejętność wyszukiwania informacji stanowi o korzyściach wynikających z zastosowania tej klasy systemów. Przechowują i udostępniają one różnorodne informacje, ale to użytkownik powinien potrafić odnaleźć te, których w danym momencie potrzebuje. Wymaga to wcześniejszego poznania zawartości informacyjnej zapytań i raportów. Szkolenia z tego zakresu powinny zakończyć się analizowaniem stanu zapasów i transakcji magazynowych oraz finansowego odzwierciedlenia tych transakcji na kontach księgowych. Opisaną koncepcję szkolenia można realizować w zależności od stopnia złożoności w ciągu godzin. Kolejny blok tematyczny szkolenia dotyczy transakcji finansowych. W ramach tego szkolenia można rozliczyć należności i zobowiązania związane z poprzednim blokiem tematycznym. Faktury przychodzące związane z zamówieniami zaopatrzeniowymi i wychodzące związane ze zleceniami klienta można przygotować w podsystemie Logistyka. W podsystemie Rachunkowość można zarejestrować wpływy od klientów i płatności dla dostawców (zarówno całkowite lub częściowe), a także zaliczki i skonto. W podsystemie Rachunkowość można skorzystać z całego wachlarza zapytań i raportów. W podsystemie tym można też wprowadzać faktury wychodzące i przychodzące niezwiązane z podsystemem Logistyka, np. dotyczące zakupu materiałów biurowych przekazanych do zużycia, usług obcych, czy sprzedaży środków trwałych. Podsumowaniem szkolenia z tego zakresu może być sprawdzenie salda dostawcy i odbiorcy oraz przygotowanie wybranych sprawozdań. Szkolenie z tego zakresu powinno być realizowane w ciągu godzin. W tabeli 3 zaprezentowano podział szkolenia użytkowników na bloki tematyczne. Koncepcja szkolenia z zakresu systemu mysap ERP zostanie krótko scharakteryzowana na przykładzie procesów zaopatrzenia i obsługi klienta. Warunkiem koniecznym ukazania zastosowania systemu jest poprawne wprowadzenie niezbędnych danych podstawowych: dostawców i odbiorców, a następnie przykładowych towarów związanych z branżą firmy handlowej. Dane dostawcy i odbiorcy należy zdefiniować zarówno w podsystemie Rachunkowość jak i podsystemie Logistyka. Procedura definiowania danych zakłada, że dane są podzielone na zestawy. Dane dostawcy lub odbiorcy należy zdefiniować w podsystemie Rachunkowość (Dane ogólne i Dane jednostki gospodarczej), a następnie uzupełnić w podsystemie Logistyka (Dane działu zaopatrzenia lub Dane działu zbytu). Można również skorzystać z transakcji, które służą to centralnego definiowania dostawcy i odbiorcy. Ponadto istnieje możliwość definiowania danych na podstawie wzorca. Kolejny krok w procesie wprowadzania danych podstawowych związany jest definiowaniem w systemie towarów handlowych. Do każdego towaru należy wprowadzić poziomy organizacyjne (zakład, skład, dział sprzedaży itp.) oraz około 27 zestawów danych. Następnie należy utworzyć rekord informacyjny, tzn. ustalić warunki dostawy towaru oferowane przez dostawcę. 312

5 Szkolenie użytkowników jako działanie krytyczne w projekcie wdrożeniowym systemu ERP Tabela 3. Zakres szkolenia użytkowników systemów ERP w podziale na bloki tematyczne Blok tematyczny Praktyczne zastosowanie podsystemu Logistyka w firmie handlowej (moduły MM i SD) Praktyczne zastosowanie podsystemu Rachunkowość w firmie handlowej (moduł FI) Tematyka szkolenia Proces zaopatrzenia Proces obsługi klienta Proces rejestracji i rozliczania zobowiązań Proces rejestracji i rozliczania należności Sprawozdawczość finansowa Wprowadzanie danych dostawcy; omówienie procedury realizacji zamówień zaopatrzeniowych; wprowadzanie i realizacja zamówień zaopatrzeniowych; przeglądanie wybranych raportów; Wprowadzanie danych klienta; omówienie procedury realizacji zleceń klienta; wprowadzanie i realizacja zleceń klienta; przeglądanie wybranych raportów; Omówienie zasad rejestracji faktur przychodzących; rejestracja faktur przychodzących; rejestracja płatności własnych; przeglądanie dokumentów księgowych; przeglądanie pozycji otwartych zobowiązań; Omówienie zasad rejestracji faktur wychodzących; rejestracja faktur wychodzących; rejestracja wpływów płatności; przeglądanie dokumentów księgowych; przeglądanie pozycji otwartych należności; Zestawienie obrotów i sald, bilans, rachunek zysków i strat itp. Po zdefiniowaniu danych podstawowych można przejść do procedury rejestracji i realizacji zamówień zaopatrzeniowych. Rejestracja zamówienia zaopatrzeniowego obejmuje wprowadzenie danych nagłówka zamówienia (informacja o dostawcy), a następnie danych linii zamówienia (informacje o zamawianych towarach, np. symbol towaru i ilość zamawiana). Procedura realizacji zamówienia obejmuje kilka czynności: potwierdzanie, przyjęcie towaru, wprowadzenie faktury zakupu i rozliczenie faktury. Z każdą z tych czynności związany jest status zamówienia. Gdy w magazynie są już towary, oferowane odbiorcom, to można przejeść do procedury rejestracji i realizacji zlecenia klienta. Rejestracja zlecenia klienta jest analogiczna do procedury rejestracji zamówień zakupu, ale dotyczy klientów i zamawianych przez nich towarów. Procedura realizacji zamówienia klienta obejmuje kilka czynności: wydawanie, przygotowanie wysyłki, fakturowanie i rejestrację wpływu. Z każdą z tych czynności związany jest status zamówienia/zlecenia. Po zrealizowaniu zamówień można w pełni poznać zawartość różnorodnych zapytań związanych z logistyką, wyszukując kontekstowo powiązane informacje. Np. zamówienia zarejestrowane dla wybranego dostawcy lub odbiorcy, czy zamówienia związane 313

6 A. Lenart z wybranym towarem, bądź towary sprzedawane wybranemu klientowi lub obieg dokumentów dla wybranego zamówienia/zlecenia. Podsumowując, celem szkolenia z zakresu systemu ERP jest ukazanie użytkownikom możliwości realizacji wybranych procesów biznesowych z wykorzystaniem systemów tej klasy. Zaproponowana w rozdziale koncepcja szkolenia użytkowników z wykorzystaniem systemów ERP jest uniwersalna. Można ją zastosować niezależnie od wykorzystywanego systemu ERP. Koncepcja ta została zweryfikowana w procesie dydaktycznym na przykładzie trzech systemów ERP: SSA BAAN ERP IV [9], [12] i IFS Applications 2000 [6] oraz mysap ERP. 3 Znaczenie szkolenia użytkowników w projekcie wdrożeniowym systemu ERP Termin wdrożenie oznacza wszelkie działania mające na celu przygotowanie systemu do eksploatacji użytkowej. Wdrożenie systemu zintegrowanego, to nie tylko zakup i instalacja oprogramowania, ale przede wszystkim zastosowanie procedur realizacji procesów biznesowych zakodowanych w algorytmach systemu informatycznego. W przypadku systemu ERP wdrożenie jest złożonym projektem informatycznym. Projekt można określić jako proces osiągania określonych celów w określonym czasie i za pomocą określonych środków [13]. Z kolei projekt informatyczny to kompleks skoordynowanych działań stanowiących praktyczną realizację systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. Projekt informatyczny obejmuje cały cykl życia systemu informatycznego: od momentu powstania potrzeby rozwiązania problemu za pomocą technologii informatycznej (definicja wymagań), poprzez analizę problemu i projekt systemu (lub parametryzację w przypadku systemów powielarnych), jego wdrożenie, aż po eksploatację użytkową oraz bieżącą konserwację i rozwój. Z uwagi na stopień złożoności zagadnień organizacyjnotechnicznych w procesie wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego wymagana jest pomoc specjalistów (konsultantów zewnętrznych) z zakresu zarządzania, rachunkowości i informatyki [12]. Projekt wdrożenia systemu ERP zawsze wymaga starannego przygotowania, dla upewnienia się, że zaangażowane zostaną wystarczająco duże zasoby. Przedsięwzięcia wdrożeniowe tego typu, są zawsze obarczone wysokim ryzykiem, ponieważ składają się na nie trzy rodzaje elementów: ludzie, system i technologia oraz procesy biznesowe. Większość wdrożeń koncentruje się na technicznej stronie wdrożenia i procesach biznesowych, zapominając o ludziach. Czynnikiem sukcesu projektu wdrożeniowego jest zaangażowanie użytkownika. W strukturze kosztów inwestycji w system ERP wyróżnia się [12]: licencje oprogramowania użytkowego (do 45%), usługi wdrożeniowe (do 45%) i infrastrukturę techniczną (do 25%). Cena licencji zależy od liczby użytkowników, natomiast cena usług wdrożeniowych (np. szkolenia, usługi konsultingowe itd.) od zakresu wdrożenia, czyli liczby wdrażanych modułów. Jednym z celów wdrożenia systemu ERP jest dostosowanie organizacji gospodarczej do wymagań systemu. Proces dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań systemu w wielu przypadkach jest bardzo długotrwały i kosztowny. Czynności te powinny być realizowane przez przyszłych użytkowników systemu. Przygotowanie organizacji gospodarczej można podzielić na trzy obszary oddziaływania [3], [12]: przygotowanie organizacyjne, przygotowanie personelu eksploatacyjnego oraz przygotowanie bazy technicznej systemu. 314

7 Szkolenie użytkowników jako działanie krytyczne w projekcie wdrożeniowym systemu ERP W ramach każdego obszaru można wyróżnić kilka grup działań wdrożeniowych. W rozdziale skupiono się tylko na przygotowaniu użytkowników systemów, które jest realizowane w ramach dwóch pierwszych obszarów oddziaływania. Pozostałe grupy działań wdrożeniowych zostały szerzej omówione w literaturze [3], [12]. W ramach przygotowania organizacji gospodarczej należy przeprowadzić analizę procesów biznesowych, aby ustalić jak ma działać organizacja gospodarcza i które scenariusze procesów biznesowych dostępne w systemie ERP będzie stosować. Ustalone procedury realizacji procesów biznesowych powinny być przedmiotem szkolenia użytkowników. W przypadku wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego przygotowanie użytkowników systemu ma priorytetowe znaczenie. Celem tych działań jest psychologiczne przystosowanie użytkowników do pracy w systemie oraz zapoznanie ich z rozwiązaniami merytorycznymi i organizacyjnymi obowiązującymi w ramach systemu. Zapoznanie zainteresowanych pracowników z rozwiązaniami systemowymi stanowi pierwszy etap szkolenia użytkowników. Pozwala nie tylko zrozumieć cele i zasady funkcjonowania systemu, ale także wykształcić umiejętności niezbędne do ich działania jako przyszłych użytkowników systemu. Nierzadko efektem ubocznym informatyzacji jest niechęć i niezadowolenie przyszłych użytkowników systemu, wynikające z wielu przyczyn, np. poczucia zagrożenia pozycji w firmie, niedoinformowania lub wyłączenia pracowników z uczestnictwa w procesie decyzyjnym związanym z wyborem i implementacją systemu oraz dodatkowych obowiązków. Negatywne nastawienie pracowników może stać się przyczyną działań zagrażających istnieniu i skuteczności systemu, czyli społeczną barierą wdrożeniową. Aby przeciwdziałać barierze społecznej należy dążyć do uaktywnienia zainteresowanych pracowników w pracach związanych z wdrożeniem systemu oraz wyjaśnić przyczyny i cele zmian wywołanych wprowadzeniem systemu. Ponadto trzeba zapoznać pracowników ze zmianami zasad, metod i technik ich pracy, wynikającymi z wprowadzenia systemu [3], [12]. Jest to realizowane w trakcie szkoleń merytorycznych. W ramach szkolenia użytkownicy powinni uzyskać wiedzę dotyczącą zasad obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego oraz zasad działania w ramach wdrażanego systemu informatycznego. Szkolenie powinno mieć charakter praktyczny, dostosowany do poziomu wiedzy ogólnej i informatycznej słuchaczy. Można je przeprowadzać w ujęciu procesów biznesowych, co zaprezentowano w poprzednim podrozdziale. Szkolenia merytoryczne należy prowadzić odrębnie dla poszczególnych grup użytkowników. Powinny one obejmować zapoznanie użytkowników z funkcjami systemu, z których będą korzystać, poznanie zasad pracy z systemem oraz możliwych do wykorzystania scenariuszy procesów biznesowych. Dla każdego użytkownika należy przygotować instrukcje stanowiskową zawierającą procedury postępowania w postaci sekwencji czynności do wykonania przez użytkownika w celu realizacji poszczególnych kroków procesów biznesowych [2]. Szkolenia powinny składać się z części teoretycznej mającej na celu przekazanie wiedzy dotyczącej procesów biznesowych (forma prezentacji) oraz części praktycznej mającej na celu zdobycie umiejętności posługiwania się systemem w celu realizacji procesów biznesowych (ćwiczenia praktyczne). Po zakończeniu szkolenia należy sprawdzić umiejętności użytkowników. Niezależnie od stosowanej metodyki implementacji BAAN Target Enterprise [12], czy Accelerated SAP [4], [13] należy przeprowadzić szkolenia dla użytkowników z poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 315

8 A. Lenart Szkolenia użytkowników są najbardziej kosztownym i czasochłonnym działaniem w projekcie wdrożeniowym. Od tego, w jakim stopniu zostaną przeszkoleni użytkownicy często zależy sukces projektu wdrożeniowego [4]. Literatura 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, (wyd. IV). Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Flasiński M.: Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Informatyka ekonomiczna, pod redakcją Elżbiety Niedzielskiej (wyd. IV). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, praca zb. pod red. E. Kolbusza, W. Olejniczaka, Z. Szyjewskiego, PWE, Warszawa Kijewska A.: Systemy informatyczne w zarządzaniu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Lenart A.: Doświadczenia w nauczaniu systemów ERP, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 16/2006, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Lenart A.: Geneza i rozwój zintegrowanych systemów informatycznych, w: Zarządzanie i wiedza w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/2005, Sopot Lenart A.: Kierunki rozwoju systemów ERP, w: Bazy danych Struktury, algorytmy, metody, Wybrane technologie i zastosowania, praca zb. pod.red. S. Kozielskiego, B. Małysiak, P. Kasprowskiego, D. Mrozka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Lenart A.: Systemy ERP i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym, w: Informatyka ekonomiczna. Przegląd Naukowo-Dydaktyczny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1027, Wrocław Lenart A.: Tendencje w rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych, w: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/2006, Sopot Lenart A.: Zastosowania systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych, w: Informatyka dla ekonomistów, praca zbiorowa pod red. Stanisława Wryczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Lenart A.: Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa Wallace T. F., Kremzar M. H.: ERP: Making It Happen. The Implementers' Guide to Success with Enterprise Resource Planning, Wiley, New York Zintegrowane systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ERP. ComputerworldERP, czerwiec

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA Zarządzanie zintegrowane Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP Zintegrowany system zarządzania wprowadzenia System,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Planowanie potrzeb materiałowych prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP): zbiór technik, które pomagają w zarządzaniu procesem produkcji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Typy systemów informacyjnych

Typy systemów informacyjnych Typy systemów informacyjnych Information Systems Systemy Informacyjne Operations Support Systems Systemy Wsparcia Operacyjnego Management Support Systems Systemy Wspomagania Zarzadzania Transaction Processing

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Wstępne zapytanie ofertowe nr 4/2017

Wstępne zapytanie ofertowe nr 4/2017 GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice NIP: 6312333447 www glimat.pl e-mail: marcinek@glimat.pl Nasz znak: 4/17 Gliwice, dn. 30.11.2017 r. Wstępne zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

SAP - zintegrowane systemy informatyczne

SAP - zintegrowane systemy informatyczne SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW Jak budowac konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 13.01.2018 CZAS TRWANIA:12

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE INŻYNIERIA PRZESTRZENNA W LOGISTYCE E. Logistyka. Niestacjonarne. I stopnia (inżynierskie) VII. Dr Cezary Stępniak

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE INŻYNIERIA PRZESTRZENNA W LOGISTYCE E. Logistyka. Niestacjonarne. I stopnia (inżynierskie) VII. Dr Cezary Stępniak Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Tak

Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ZIP2-1066złd Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Supply chain

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ. LOGISTYKA inżynierskie. niestacjonarne. I stopnia. Patrycja Kokot-Stępień. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ. LOGISTYKA inżynierskie. niestacjonarne. I stopnia. Patrycja Kokot-Stępień. ogólnoakademicki. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA inżynierskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka. niestacjonarne. I stopnia (inżynierskie) dr inż. Paula Bajdor. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka. niestacjonarne. I stopnia (inżynierskie) dr inż. Paula Bajdor. ogólnoakademicki. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Logistyczne systemy informatyczne w produkcyjnych Logistyka niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie metali Computer Support for Process Production of Metals Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP2.D1F.O.16.93 Management and Production

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy polski Semestr VI

Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy polski Semestr VI KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyczne Systemy Zarządzania IT Management Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 609017 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 12-13 Wrzesień Katowice,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. niestacjonarne. I stopnia. Dariusz Dudek. ogólnoakademicki. pozostałe WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. niestacjonarne. I stopnia. Dariusz Dudek. ogólnoakademicki. pozostałe WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE LOGISTYKA PRODUKCJI E. LOGISTYKA (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. Dr Marta Daroń. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE LOGISTYKA PRODUKCJI E. LOGISTYKA (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. Dr Marta Daroń. ogólnoakademicki. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji LOGISTYKA PRODUKCJI E LOGISTYKA (inżynierskie) niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 881013 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej 18 Październik - 5 Lipiec Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW. mgr inż. PAWEŁ FAJFER. Katedra Informacji Logistycznej. i Informatyki

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW. mgr inż. PAWEŁ FAJFER. Katedra Informacji Logistycznej. i Informatyki 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Katedra Informacji Logistycznej i Informatyki Zaliczenie przedmiotu 2 1. e-learning 20 punktów 2. Analizy procesowe (badania ankietowe) 15 punktów 3. Rozwiązanie ćwiczeń

Bardziej szczegółowo