AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 1

2 AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1. Pani Renata Kula i Ewa Dubicka w imieniu reprezentowanego Towarzystwa oświadczają, że: a) w dniu 19 września 2008 roku, na mocy aktu notarialnego sporządzonego przez Notariusza w Warszawie Tomasza Wojciechowskiego, wpisanego do Repertorium A pod numerem 2278/2008, został nadany statut (dalej Statut ) funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu aktywów niepublicznych pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zwanemu dalej również Funduszem ; b) następnie statut Funduszu zmieniany był na mocy aktów notarialnych sporządzonych przez Notariusza w Warszawie Tomasza Wojciechowskiego w dniu 16 lutego 2009 roku wpisanego do Repertorium A pod numerem 238/2009, w dniu 8 czerwca 2009 roku wpisanego do Repertorium A pod numerem 735/2009, w dniu 17 września 2009 roku wpisanego do Repertorium A pod numerem 1262/2009, w dniu 2 października 2009 roku wpisanego do Repertorium A pod numerem 1437/2009, w dniu 12 listopada 2009 roku wpisanego do Repertorium A pod numerem 1685/2009, w dniu 13 maja 2010 roku wpisanego do Repertorium A pod numerem 794/2010, w dniu 14 lipca 2010 roku wpisanego do Repertorium A pod numerem 1391/2010 oraz w dniu 22 listopada 2010 roku wpisanego do Repertorium A pod numerem 2217/2010, przy czym ostatni tekst jednolity Statutu Funduszu został przyjęty na mocy tego ostatniego aktu w tak zmienionym i ujednoliconym brzmieniu; --- c) w dniu 3 kwietnia 2012 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu podjęło uchwałę, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 Statutu Funduszu, wyrażającą zgodę na zmiany Statutu Funduszu dokonywane w niniejszym akcie notarialnym d) dokonują zmiany wyżej powołanego Statutu Funduszu, w ten sposób, że: ) w Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych jest osobą prawną i działa pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, dalej zwany również Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy: Ostoja II FIZ Aktywów Niepublicznych. Fundusz działa na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Statutu. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu 2

3 art. 196 Ustawy i nie stanowi publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu art. 2 pkt 39 Ustawy ) w Art. 2 definicja Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty otrzymuje brzmienie: Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty oznacza emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne będące certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy ) Art. 4a otrzymuje brzmienie: Art. 4a Rada Inwestorów 1. W Funduszu działa Rada Inwestorów jako organ kontrolny posiadający uprawnienia określone w Ustawie i Statucie Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych przez Towarzystwo. W tym celu członkowie Rady Inwestorów w każdym czasie mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa Jeżeli w skład Rady Inwestorów wchodzą Uczestnicy Funduszu posiadający łącznie co najmniej 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, przyznaje się Radzie wpływ na politykę inwestycyjną Funduszu w następującym zakresie: ) zgody Rady Inwestorów wymaga każda decyzja inwestycyjna Funduszu dotycząca Aktywów Funduszu, której wartość nie przekracza 15% (słownie: piętnaście procent) wartości Aktywów Funduszu, z wyjątkiem decyzji inwestycyjnych dotyczących depozytów bankowych o wartości niższej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub decyzji, których podjęcie jest niezbędne dla pokrycia kosztów i wydatków Funduszu opisanych w Art. 39 Statutu oraz wynagrodzenia Towarzystwa w zakresie opisanym w Art. 40 Statutu; ) kontrola realizacji decyzji inwestycyjnych Funduszu; ) rekomendowanie zmian zasad polityki inwestycyjnej Funduszu; ) prawo wiążącego dla Towarzystwa sprzeciwu wobec proponowanego sposobu wykonywania uprawnień korporacyjnych przysługujących Funduszowi w spółkach prawa handlowego, w których Fundusz posiada co najmniej 10 % (słowne: dziesięć procent) akcji lub udziałów; ) prawo wiążącego dla Towarzystwa sprzeciwu wobec wyznaczania osoby reprezentującej Fundusz w spółkach prawa handlowego, w których Fundusz posiada co najmniej 10 % (słownie: dziesięć procent) akcji lub udziałów

4 4. Uczestnicy Funduszu, którzy spełniają warunki określone w art. 141 ust. 1 Ustawy, mogą w każdym czasie złożyć Towarzystwu, a po powołaniu Przewodniczącego Rady Przewodniczącemu za pośrednictwem Towarzystwa, oświadczenia na piśmie o zamiarze udziału w Radzie. W oświadczeniu Uczestnik powinien podać adres do dokonywania doręczeń zawiadomień o posiedzeniach i innych pracach Rady Posiedzenia Rady mogą odbywać się w siedzibie Funduszu, w Warszawie, w miejscowości Ossa gmina Biała Rawska i w Zakopanem Pierwsze posiedzenie Rady Inwestorów zwołuje Towarzystwo w terminie miesiąca od dnia, w którym oświadczenia o zamiarze udziału w Radzie złożyło co najmniej trzech Uczestników spełniających warunki określone w art. 141 ust. 1 Ustawy Na pierwszym posiedzeniu Rada Inwestorów wybiera Przewodniczącego Rady Inwestorów, pełniącego tę funkcję do chwili odwołania lub złożenia rezygnacji Posiedzenia Rady Inwestorów zwoływane są przez Przewodniczącego lub Towarzystwo za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres podany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 lub inny adres wskazany przez Uczestnika Funduszu na piśmie. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Inwestorów pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, na adres wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu lub inny adres wskazany przez Uczestnika na piśmie Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę posiedzenia Rady Inwestorów i szczegółowy porządek obrad W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Rady Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z uczestników posiedzenia nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie Rada Inwestorów może odbyć posiedzenie pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z uczestników posiedzenia nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Uchwały Rady Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady. Za bezwzględną większość głosów uważa się więcej niż połowę oddanych głosów. Każdy Certyfikat Inwestycyjny objęty blokadą, o której mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy, daje członkowi prawo do jednego głosu w Radzie Inwestorów

5 13. Z posiedzenia Rady Inwestorów sporządza się protokół, podpisywany przez Przewodniczącego i obecnych członków Rady Członkowie Rady Inwestorów pełnią swoje funkcje bez prawa do wynagrodzenia oraz bez prawa do zwrotu ich wydatków związanych z udziałem w pracach Rady przez Fundusz W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym artykule tryb działania Rady Inwestorów określi regulamin przyjęty przez Radę ) w Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w siedzibie Funduszu, w Warszawie, w Zakopanem lub w miejscowości Ossa gmina Biała Rawska ) w Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo, za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed planowanym terminem na adres Uczestnika wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane do Uczestnika Funduszu pocztą elektroniczną na adres wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu. Jednocześnie Towarzystwo dokona ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem ) w Art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 8 nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazanego uprzednio przez tego Uczestnika adresu , w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo ) w Art. 6 po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli są na nim reprezentowane wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad ) w Art. 7 ust. 1 skreśla się punkt 9; ) w Art. 7 ust. 1 po punkcie 10 dodaje się punkt 11 i 12 w brzmieniu:

6 11) przekształcenia Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych w Certyfikaty na okaziciela; ) wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu ) w Art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Każda decyzja inwestycyjna dotycząca Aktywów Funduszu, których wartość przekracza 15% (słownie: piętnaście procent) wartości Aktywów Funduszu, ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny, wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów ) w Art. 7 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: Jeżeli w skład Rady Inwestorów nie wchodzą Uczestnicy Funduszu posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a także w okresie zawieszenia działalności Rady Inwestorów z przyczyny wskazanej w art. 141 ust. 4 Ustawy, uprawnienia Rady Inwestorów, o których mowa w Art. 4a ust. 3 pkt. 1 Statutu, przysługują Zgromadzeniu Inwestorów ) w Art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Certyfikaty Inwestycyjne nie będą oferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu ) w Art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Z posiadaniem Certyfikatów związane jest: ) prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów; ) prawo do udziału w dochodach Funduszu na zasadach określonych w Statucie; ) prawo do udziału w przychodach ze zbycia lokat Funduszu na zasadach określonych w Statucie; ) prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym; ) prawo żądania wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego na zasadach opisanych w Statucie; )prawo zbywania i zastawiania Certyfikatów Inwestycyjnych z ograniczeniami przewidzianymi w Statucie ) w Art. 13 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie: ) Wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki mają być przekazywane środki z tytułu wykupu Certyfikatów oraz na jaki będą dokonywane wypłaty dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu, ) Art. 15 otrzymuje brzmienie: Art. 15 Osoby uprawnione do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będą osoby fizyczne, osoby 6

7 prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych ,00 EUR (czterdzieści tysięcy euro) ustalona według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu ) w Art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Z zastrzeżeniem Art. 15 ust. 2 zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 1 (jeden) Certyfikat Inwestycyjny i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, emitowanych w ramach danej emisji. W przypadku dokonania zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych ) w Art. 20 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: ) upływem terminu na zebranie wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli Towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości i w terminie określonym w Statucie ) w Art. 20 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: ) z upływem 3 miesięcy od zakończenia terminu na dokonanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli Towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości określonej w Statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych ) w Art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 Towarzystwo, w terminie czternastu dni od dnia wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt. 3 oraz w ust. 2, dokona zwrotu wpłat do Funduszu, w tym przeniesie prawa z papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednego z tych zdarzeń. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone każdego dnia według stopy oprocentowania rachunków bieżących stosowanej przez Depozytariusza ) tytuł Rozdziału X otrzymuje brzmienia: Dochody Funduszu, Wypłata przychodów ze zbycia lokat ) po Art. 38 dodaje się Art. 38a i Art. 38b w brzmieniu: Art. 38a Przychody ze zbycia lokat Funduszu 7

8 1. Wypłacie na rzecz Uczestników, na warunkach opisanych w niniejszym artykule, przypadają przychody pochodzące ze zbycia przez Fundusz lokat, o których mowa w Art. 27 ust. 1 pkt 1) 7) Statutu W przypadku uzyskania przez Fundusz przychodu ze zbycia lokat, o których mowa w ust. 1, Fundusz może wypłacić Uczestnikom do 100% wartości tego przychodu pomniejszonego: - 1) o koszty działania Funduszu związane bezpośrednio ze zbywaną lokatą, już poniesione oraz te, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte; ) o część kosztów działania Funduszu przypadającą na zbywaną lokatę, proporcjonalnie do jej wartości w stosunku do portfela inwestycyjnego Funduszu Koszty, o których mowa w ust. 2, ustalane są w następujący sposób: ) koszty działania Funduszu związane bezpośrednio ze zbytą lokatą, o których mowa w ust. 2 pkt 1) obejmują: a) koszty transakcyjne Funduszu, w tym koszty prowizji maklerskich i bankowych oraz opłaty za prowadzenie rachunków maklerskich i bankowych związanych ze zbywanymi lokatami, b) koszty podejmowanych czynności prawnych i faktycznych dopuszczonych przepisami prawa zmierzających do uzyskania przychodu, c) koszty zapewnienia należytej ochrony interesów Funduszu w toku postępowań zabezpieczających, sądowych, egzekucyjnych (obejmujące koszty ponoszone na rzecz instytucji wymiaru sprawiedliwości lub organów administracji państwowej), które będą prowadzone w celu uzyskania przychodu, d) koszty doradztwa prawnego i podatkowego dotyczące czynności związanych z podejmowaniem czynności prawnych i faktycznych dopuszczonych przepisami prawa zmierzającymi do uzyskania przychodu ) wysokość kosztów, o których mowa w pkt 1), ustalana jest na podstawie treści czynności prawnych (w szczególności umów) w związku z zawarciem których koszty te są ponoszone lub innych zdarzeń prawnych (w tym w szczególności decyzji właściwych organów sądów, itp.) w związku z wystąpieniem których koszty te są ponoszone ) koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 2), stanowią koszty wskazane w Art. 39 ust. 1 pkt 2) 17) Statutu Decyzję o wypłacie przychodów ze zbycia lokat Funduszu, dniu ustalenia uprawnionych do wypłaty, wartości, z uwzględnieniem ust. 2, wypłacanych przychodów oraz terminie wypłaty podejmuje w drodze uchwały Zgromadzenie Inwestorów na wniosek Uczestników złożony w trybie opisanym w ust. 6 lub na wniosek Towarzystwa, po dniu wpływu środków pieniężnych ze zbycia lokaty Funduszu, o której mowa w ust. 1 Statutu (dzień powstania 8

9 przychodu). Towarzystwo ma obowiązek ogłosić na stronie internetowej o powstaniu przychodu Funduszu ze zbycia lokaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia powstania przychodu Towarzystwo ma prawo zwołać z własnej inicjatywy, w trybie Art. 6 ust. 1 Statutu, Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały, o której mowa w ust Towarzystwo ma obowiązek zwołać, na wniosek Uczestników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania, w trybie określonym w Art. 6 ust. 1 Statutu, Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4. Uczestnicy mają prawo zgłosić żądanie zwołania Zgromadzenia Inwestorów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Towarzystwo o powstaniu przychodu Funduszu ze zbycia lokaty, o której mowa w ust Uchwała, o której mowa w ust. 4, jest podejmowana większością dwóch trzecich głosów oddanych przy obecności Uczestników Funduszu reprezentujących co najmniej połowę Certyfikatów inwestycyjnych Termin do wypłaty przychodu ze zbycia lokat, o których mowa w ust. 1, ustalony w uchwale Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w ust. 4, nie może być krótszy niż siedem dni i dłuższy niż jeden miesiąc od dnia podjęcia uchwały Przychód ze zbycia lokat Funduszu wypłacany jest proporcjonalnie na każdy Certyfikat Inwestycyjny wyemitowany przez Fundusz. Kwota przychodu wypłacana na każdy Certyfikat Inwestycyjny wyemitowany przez Fundusz, zostanie ustalona poprzez podzielenie kwoty przychodu wypłacanego Uczestnikom Funduszu zgodnie ze Statutem przez łączną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz ustaloną na dzień ustalenia uprawnionych do wypłaty. Łączna kwota przychodu wypłacanego na rzecz danego Uczestnika Funduszu jest równa iloczynowi kwoty przychodu wypłacanego na każdy Certyfikat Inwestycyjny wyemitowany przez Fundusz oraz łącznej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji Uczestników Funduszu na dzień ustalenia uprawnionych do wypłaty. Przychód będzie wypłacany w złotych Zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego po dniu ustalenia uprawnionych do wypłaty nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania przychodu ze zbycia lokat Funduszu przez Uczestnika, na rzecz którego, w dniu ustalenia uprawionych do wypłaty były zapisane Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz

10 Art. 38b Kolejność dokonywania wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu, dochodów Funduszu i wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych O ile Zgromadzenie Inwestorów nie postanowi inaczej w uchwale podjętej większością dwóch trzecich głosów oddanych przy obecności Uczestników reprezentujących co najmniej połowę Certyfikatów Inwestycyjnych, w przypadku zbiegu przesłanek powodujących konieczność wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu, dochodów Funduszu i wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz: ) w pierwszej kolejności dokonuje wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu, ) następnie dokonuje wypłaty dochodów Funduszu, ) następnie dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz ) w Art. 41 ust. 4a otrzymuje brzmienie: a. Towarzystwo może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem, pod warunkiem przekazania powyższego hasła dostępu wszystkim Uczestnikom oraz potwierdzenia przez wszystkich Uczestników, w formie pisemnej, faktu otrzymania od Towarzystwa powyższego hasła dostępu ) w Art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Fundusz udostępnia na żądanie Uczestnika roczne i półroczne sprawozdania finansowe niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta ) w Art. 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczy innego likwidatora. Likwidator zgłasza niezwłocznie do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych otwarcie likwidacji Funduszu i dane likwidatora ) Art. 43 otrzymuje brzmienie: Art. 43 Zmiana Statutu 1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu, w sposób zgodny z Ustawą Zmiana Statutu nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie Z zastrzeżeniem ust. 5 zmiana Statutu nie wymagająca uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na którą Zgromadzenie Inwestorów wyraziło zgodę, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez Zgromadzenie Inwestorów

11 4. Zmiana Statutu, która nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ani zgody Zgromadzenia Inwestorów, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Zmiana Statutu w zakresie celu inwestycyjnego Funduszu lub zasad polityki inwestycyjnej Funduszu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia Zmiany Statutu Fundusz ogłasza na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Panie Renata Kula i Ewa Dubicka w imieniu reprezentowanego Towarzystwa oświadczają, że pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian Panie Renata Kula i Ewa Dubicka w imieniu reprezentowanego Towarzystwa oświadczają, że przyjmują tekst jednolity Statutu Funduszu, nadanego Funduszowi na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 19 września 2008 roku przez Notariusza w Warszawie Tomasza Wojciechowskiego, wpisanego do Repertorium A pod numerem 2278/2008, uwzględniający wszystkie jego dotychczasowe zmiany i nadają Funduszowi Statut w tak zmienionym i ujednoliconym brzmieniu: Statut Ostoja II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa, rodzaj i przedmiot działalności Funduszu 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych jest osobą prawną i działa pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, dalej zwany również Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy: Ostoja II FIZ Aktywów Niepublicznych. Fundusz działa na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Statutu. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy i nie stanowi publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu art.2 pkt 39 Ustawy Niniejszy Statut został nadany przez Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Warszawa, przy ul. Al. Jana Pawła II 23 lok. 195, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , zwaną dalej Towarzystwem

12 3. Niniejszy Statut określa w szczególności cele, sposób działania oraz organizację funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz prawa i obowiązki Uczestników Funduszu Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie ( Rejestr Funduszy Inwestycyjnych ). Z tą chwilą Towarzystwo staje się organem Funduszu. Do dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo dokonuje czynności prawnych, mających na celu utworzenie Funduszu, we własnym imieniu i na własny rachunek Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne prawa majątkowe, w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu i zgodnie z celem inwestycyjnym Funduszu Fundusz został utworzony na czas nieograniczony Art. 2 Definicje i skróty Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znaczenie: Aktywa Funduszu oznacza mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw Aktywny Rynek oznacza rynek spełniający łącznie następujące kryteria: ) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne; ) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy; ) ceny są podawane do publicznej wiadomości Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty oznacza emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne będące certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy Depozytariusz oznacza podmiot wskazany w Art. 9 Statutu wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki depozytariusza określone w Ustawie Dzień Roboczy

13 - oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w ten dzień Dzień Wyceny oznacza dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: ) na Dzień Roboczy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu; ) na ostatni Dzień Roboczy w każdym kwartale kalendarzowym; ) na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji Dzień Wykupu oznacza Dzień Wyceny przypadający na ostatni Dzień Roboczy w każdym kwartale kalendarzowym Ewidencja Uczestników Funduszu oznacza ewidencję informacji o Uczestnikach Funduszu, zawierającą dane ich identyfikujące oraz dane o posiadanych przez Uczestników Certyfikatach Inwestycyjnych Instrumenty Rynku Pieniężnego oznaczają papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: ) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub ) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub ) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1 lub oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego Rada Inwestorów oznacza organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Ustawie i Statucie Rejestr Funduszy Inwestycyjnych oznacza rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, o którym to rejestrze mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy

14 Sąd Rejestrowy oznacza Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący Rejestr Funduszy Inwestycyjnych Statut oznacza niniejszy Statut Ostoja II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Uczestnik Funduszu, Uczestnik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wskazaną w Ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm.) Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz z późn. zm.) Wartość Aktywów Netto (WAN) oznacza wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI) oznacza wartość Certyfikatu Inwestycyjnego obliczoną jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych istniejących w Dniu Wyceny Warunki Emisji oznacza dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych ROZDZIAŁ II ORGANY FUNDUSZU Art. 3 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów Art. 4 Towarzystwo 1. Towarzystwo tworzy Fundusz, odpłatnie zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi

15 2. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób określony w statucie Towarzystwa. Towarzystwo jako organ Funduszu uprawnione jest do ustanowienia pełnomocników do czynności poszczególnych albo określonych rodzajowo, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji spowodowane są okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności Art. 4a Rada Inwestorów 1. W Funduszu działa Rada Inwestorów jako organ kontrolny posiadający uprawnienia określone w Ustawie i Statucie Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych przez Towarzystwo. W tym celu członkowie Rady Inwestorów w każdym czasie mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa Jeżeli w skład Rady Inwestorów wchodzą Uczestnicy Funduszu posiadający łącznie co najmniej 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, przyznaje się Radzie wpływ na politykę inwestycyjną Funduszu w następującym zakresie: ) zgody Rady Inwestorów wymaga każda decyzja inwestycyjna Funduszu dotycząca Aktywów Funduszu, której wartość nie przekracza 15% (słownie: piętnaście procent) wartości Aktywów Funduszu, z wyjątkiem decyzji inwestycyjnych dotyczących depozytów bankowych o wartości niższej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub decyzji, których podjęcie jest niezbędne dla pokrycia kosztów i wydatków Funduszu opisanych w art. 39 Statutu oraz wynagrodzenia Towarzystwa w zakresie opisanym w art. 40 Statutu; ) kontrola realizacji decyzji inwestycyjnych Funduszu; ) rekomendowanie zmian zasad polityki inwestycyjnej Funduszu; ) prawo wiążącego dla Towarzystwa sprzeciwu wobec proponowanego sposobu wykonywania uprawnień korporacyjnych przysługujących Funduszowi w spółkach prawa handlowego, w których Fundusz posiada co najmniej 10 % (słowne: dziesięć procent) akcji lub udziałów;

16 5) prawo wiążącego dla Towarzystwa sprzeciwu wobec wyznaczania osoby reprezentującej Fundusz w spółkach prawa handlowego, w których Fundusz posiada co najmniej 10 % (słownie: dziesięć procent) akcji lub udziałów Uczestnicy Funduszu, którzy spełniają warunki określone w art. 141 ust. 1 Ustawy, mogą w każdym czasie złożyć Towarzystwu, a po powołaniu Przewodniczącego Rady Przewodniczącemu za pośrednictwem Towarzystwa, oświadczenia na piśmie o zamiarze udziału w Radzie. W oświadczeniu Uczestnik powinien podać adres do dokonywania doręczeń zawiadomień o posiedzeniach i innych pracach Rady Posiedzenia Rady mogą odbywać się w siedzibie Funduszu, w Warszawie, w miejscowości Ossa gmina Biała Rawska i w Zakopanem Pierwsze posiedzenie Rady Inwestorów zwołuje Towarzystwo w terminie miesiąca od dnia, w którym oświadczenia o zamiarze udziału w Radzie złożyło co najmniej trzech Uczestników spełniających warunki określone w art. 141 ust. 1 Ustawy Na pierwszym posiedzeniu Rada Inwestorów wybiera Przewodniczącego Rady Inwestorów, pełniącego tę funkcję do chwili odwołania lub złożenia rezygnacji Posiedzenia Rady Inwestorów zwoływane są przez Przewodniczącego lub Towarzystwo za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres podany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 lub inny adres wskazany przez Uczestnika Funduszu na piśmie. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Inwestorów pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, na adres wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu lub inny adres wskazany przez Uczestnika na piśmie Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę posiedzenia Rady Inwestorów i szczegółowy porządek obrad W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Rady Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z uczestników posiedzenia nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie Rada Inwestorów może odbyć posiedzenie pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z uczestników posiedzenia nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Uchwały Rady Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady. Za bezwzględną większość głosów uważa się więcej niż połowę oddanych głosów. 16

17 Każdy Certyfikat Inwestycyjny objęty blokadą, o której mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy daje członkowi prawo do jednego głosu w Radzie Inwestorów Z posiedzenia Rady Inwestorów sporządza się protokół, podpisywany przez Przewodniczącego i obecnych członków Rady Członkowie Rady Inwestorów pełnią swoje funkcje bez prawa do wynagrodzenia oraz bez prawa do zwrotu ich wydatków związanych z udziałem w pracach Rady przez Fundusz W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym artykule tryb działania Rady Inwestorów określi regulamin przyjęty przez Radę Art. 5 Zgromadzenie Inwestorów 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów, którego kompetencje określone zostały w Ustawie i Statucie Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w siedzibie Funduszu, w Warszawie, w Zakopanem lub w miejscowości Ossa gmina Biała Rawska Każdy Certyfikat posiadany przez Uczestnika Funduszu daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania przez notariusza Uchwały Zgromadzenia Inwestorów podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności Uczestników Funduszu reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, chyba że Ustawa lub Statut stanowi inaczej. Za bezwzględną większość głosów uznaje się więcej niż połowę głosów oddanych za Głosowanie na Zgromadzeniu Inwestorów jest jawne Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 (słownie: dwie trzecie) ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu Uchwała o emisji obligacji jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 (słownie: dwie trzecie) ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu Zgromadzenie Inwestorów, w terminie 4 (słownie: czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za dany rok obrotowy

18 Art. 6 Sposób i warunki zwołania Zgromadzenia Inwestorów 1. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo, za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed planowanym terminem na adres Uczestnika wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane do Uczestnika Funduszu pocztą elektroniczną na adres wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu. Jednocześnie Towarzystwo dokona ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem W ogłoszeniu i powiadomieniu, o których mowa w ust. 1 oznacza się dokładne miejsce, w którym odbywać się będzie Zgromadzenie Inwestorów, datę i godzinę jego rozpoczęcia, a także zamieszcza się jego porządek obrad Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać w szczególności porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów oraz miejsce i termin, w którym odbędzie się Zgromadzenie Inwestorów. Towarzystwo obowiązane jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie uwzględniał żądanie Uczestników Funduszu Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt Towarzystwa, Uczestników występujących z tym żądaniem Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 8 nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazanego uprzednio przez tego Uczestnika adresu , w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo Towarzystwo dokonuje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia 18

19 Inwestorów, po czym nastąpi zwolnienie blokady. Ustanowienie blokady następuje w ten sposób, że pisemne zgłoszenie zamiaru udziału Uczestnika w Zgromadzeniu oznacza ustanowienie blokady W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są wszyscy Uczestnicy Funduszu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli są na nim reprezentowane wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Art. 7 Uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów 1. Zgromadzenie Inwestorów podejmuje uchwały w następujących sprawach: ) wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza; ) wyrażenia zgody na emisję obligacji; ) wyrażenia zgody na emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych. Zgoda na dokonanie nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych będzie określać krąg podmiotów, do których będzie skierowana propozycja objęcia Certyfikatów nowej emisji; ) rozwiązania Funduszu; ) wyrażenia zgody na zmianę Statutu, w tym na zmianę Statutu Funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. Zgody nie wymagają te zmiany Statutu, których konieczność dokonania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów oddanych przy obecności Uczestników Funduszu reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych; -- 6) wyrażenia zgody na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych; ) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na Certyfikacie Inwestycyjnym; ) wypłaty dochodów Funduszu; ) skreślony; ) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu ) przekształcenia Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych w Certyfikaty na okaziciela ) wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu

20 2. Każda decyzja inwestycyjna dotycząca Aktywów Funduszu, których wartość przekracza 15% (słownie: piętnaście procent) wartości Aktywów Funduszu, ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny, wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów Jeżeli w skład Rady Inwestorów nie wchodzą Uczestnicy Funduszu posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a także w okresie zawieszenia działalności Rady Inwestorów z przyczyny wskazanej w art. 141 ust. 4 Ustawy, uprawnienia Rady Inwestorów, o których mowa w art. 4a ust. 3 pkt. 1 Statutu przysługują Zgromadzeniu Inwestorów ROZDZIAŁ III DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Art. 8 Zasady udzielania pełnomocnictwa 1. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika, ustanowionego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale Osoba nie będąca Uczestnikiem może złożyć zapis na Certyfikaty Inwestycyjne oraz zawrzeć umowę, o której mowa w Art. 18 ust. 6 przez pełnomocnika ustanowionego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale Oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnik ma obowiązek złożyć w Towarzystwie Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna Liczba pełnomocników nie jest ograniczona. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw Pełnomocnictwo udzielone w celu wykonywania uprawnień i obowiązków na Zgromadzeniu Inwestorów powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo udzielone w celu złożenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne lub zawarcia umowy, o której mowa w Art. 18 ust. 6, powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika, osobie Uczestnika Funduszu albo osobie zapisującej się na Certyfikaty Inwestycyjne: ) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL, imię i nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego lub paszportu,

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 5 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 3 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie statutu IB 17 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 40/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/05/2011

OGŁOSZENIE 40/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/05/2011 OGŁOSZENIE 40/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/05/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 grudnia 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

3) Certyfikat certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, nieposiadający formy dokumentu, imienny Papier Wartościowy.

3) Certyfikat certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, nieposiadający formy dokumentu, imienny Papier Wartościowy. Warszawa, dnia 30 lipca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 12/2013) 1. w artykule 3 dotychczasowe ustępy od 1 do 36 zamienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r.

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25 listopada 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. 1 W Statucie Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A. Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2015 r. o zmianie statutu IB 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku 1 W Statucie Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 1 statutu funduszu DMPM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ), FinCrea

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton IV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton IV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton IV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niniejszym, Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 20 stycznia 2017 roku

Zmiana Statutu Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 20 stycznia 2017 roku Zmiana Statutu Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 20 stycznia 2017 roku 1 W Statucie Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska S.A. Zarząd/Rada Nadzorcza/Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 1 spółki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku Akcjonariusz: imię i nazwisko / firma Akcjonariusza PESEL / KRS Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu: Warszawa, dnia 1 maja 2013 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) I. PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w artykule 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały ZWZ Nr 321 Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 r. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A.

Załącznik do Uchwały ZWZ Nr 321 Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 r. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały ZWZ Nr 321 Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 r. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. 1.1. Walne Zgromadzenie Budimex S.A., zwane dalej Walnym

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 6/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/01/2011

OGŁOSZENIE 6/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/01/2011 OGŁOSZENIE 6/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/01/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 6/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Statut Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Statut Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Statut Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 24 lutego 2017 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 2 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R.

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 30 września 2015 r. o zmianie statutu IB 10 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE JHM DEVELOPMENT S.A.

PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE JHM DEVELOPMENT S.A. I. Zmiana treści 14 Statutu Spółki: PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE JHM DEVELOPMENT S.A. 14 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo