IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S."

Transkrypt

1 Ogłoszenie z dnia 30 września 2015 r. o zmianie statutu IB 10 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, że w dniu 28 września 2015 r. dokonano zmiany statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą IB 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, polegających na: 1) zmianie art. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa Funduszu lub Aktywa - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, należności z tytułu nieopłaconej w pełni ceny emisyjnej wyemitowanych i wydanych Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty Inwestycyjne serii A muszą zostać opłacone w całości w okresie przyjmowania zapisów, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 2) Aktywa Netto Funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu. 3) Aktywny Rynek - rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości. 4) Certyfikaty Inwestycyjne lub Certyfikaty - emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne nieposiadające formy dokumentu. 5) Depozytariusz - podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu. 6) Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 7) Dzień Wyceny - Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. 8) Dzień Wykupu - ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale kalendarzowym oraz dzień ustalony w uchwale Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4) lit. f), na który dokonywany jest wykup Certyfikatów Inwestycyjnych z uwzględnieniem zasad i ograniczeń przewidzianych Statutem. 9) Efektywna Stopa Procentowa - stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika Aktywów lub zobowiązania w danym okresie. 10) Ewidencja Uczestników Funduszu - ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo. 11) GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. strona 1 z 11

2 12) Instrumenty Rynku Pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego. 13) Komisja - Komisja Nadzoru Finansowego. 14) Sąd Rejestrowy - Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych. 15) Statut - statut IB 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 16) Towarzystwo - IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61a (XIV Piętro), Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (jeden milion złotych) w pełni opłaconym. 17) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu. 18) Ustawa - ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz ze zm.). 19) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz ze zm.). 20) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny - wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych. 21) Warunki Emisji - dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. 22) Zespół Rzeczoznawców - zespół składający się z co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzą wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do określania wartości nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), do którego zadań należy wycena aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7. strona 2 z 11

3 23) Zgromadzenie Inwestorów lub Zgromadzenie - organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Statucie.. 2) zmianie art. 7 ust 1 pkt. 4) poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 4) wyrażania zgody na: a) jakiekolwiek decyzje inwestycyjne (w tym w zakresie zbycia) dotyczące Aktywów Funduszu, z wyłączeniem decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat w depozyty bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni; b) zmiany Statutu oraz określenie terminu ich wejścia w życie, z wyłączeniem zmian, których konieczność dokonania wynika z obowiązujących przepisów prawa lub których dokonania zażądała Komisja; c) wydawanie Certyfikatów serii B i następnych, podmiotom, które nie opłaciły w całości ceny emisyjnej tych Certyfikatów; d) emisję Certyfikatów Inwestycyjnych, których cena emisyjna będzie niższa, niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji; e) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych oraz określania podmiotów, w liczbie mniejszej niż 150, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji, wraz ze wskazaniem (i) minimalnej lub maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które zapis może złożyć dany podmiot oraz (ii) danych podmiotu, niezbędnych do poprawnego dostarczenia propozycji nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych; f) wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w tym ustalenia dodatkowego Dnia Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych; g) udzielanie przez Fundusz pożyczek, poręczeń lub gwarancji lub ustanawianie przez Fundusz jakichkolwiek obciążeń na Aktywach Funduszu; h) zaciągnięcie przez Fundusz pożyczki lub kredytu; i) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadanymi przez Fundusz, w tym zatwierdzanie szczegółowych instrukcji co do sposobu głosownia w imieniu Funduszu (pod warunkiem, że Fundusz wykonuje prawo głosu w danej spółce); j) powierzenie innemu podmiotowi zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią, zgodnie z postanowieniami Ustawy; k) wypłatę dochodów Funduszu; l) zaangażowanie lub zmianę doradców (podatkowych, prawnych itp.) w jakiegokolwiek rodzaju projekcie inwestycyjnym Funduszu; m) zmianę Depozytariusza; n) emisję obligacji przez Fundusz; o) zmianę Certyfikatów Inwestycyjnych na Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela; strona 3 z 11

4 p) zaciągnięcie przez Fundusz jakichkolwiek zobowiązań o wartości przekraczającej ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo i ,00 zł (sto tysięcy złotych) w ciągu kolejnych 12 miesięcy w ramach świadczeń z tego samego tytułu i wobec tego samego podmiotu;. 3) zmianie art. 7 ust 1 poprzez usunięcie pkt. 5). 4) zmianie art.16 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 1. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne powinna zostać dokonana w walucie polskiej (PLN), przy czym począwszy od drugiej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych dopuszcza się również wpłatę w walucie euro (EUR), nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. 5) zmianie art. 16 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 2. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, przy czym wpłata dokonywana w walucie euro (EUR) powinna być równowartością kwoty wyrażonej w walucie polskiej ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro (EUR) ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek bankowy albo dzień przeniesienia własności instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3 na Towarzystwo, i dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 6, przez osobę zapisującą się na Certyfikaty Inwestycyjne. 6) zmianie art. 16 ust. 9 w ten sposób, że sformułowanie z zastrzeżeniem ust. 11 zastępuje się sformułowaniem z zastrzeżeniem ust ) zmianie art. 16 ust. 10 w ten sposób, że sformułowanie o której mowa w ust. 10 zdanie pierwsze zastępuje się sformułowaniem o której mowa w ust. 9 zdanie pierwsze. 8) zmianie art. 16 ust. 11 w ten sposób, że sformułowanie Z uwzględnieniem postanowień ust. 7 zastępuje się sformułowaniem Z uwzględnieniem postanowień ust. 6. 9) zmianie art. 16 ust. 12 w ten sposób, że sformułowanie o których mowa w ust. 10 i 11 zastępuje się sformułowaniem o których mowa w ust. 9 i ) zmianie art. 20 ust. 3 w ten sposób, że sformułowanie powinien być określony zastępuje się sformułowaniem Towarzystwo określi każdorazowo. 11) zmianie art. 20 ust. 13 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 13. Z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 pkt. 4) lit. e), każda z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywana będzie w drodze proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowanego, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz będzie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Dopuszcza się możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych wszystkich przeprowadzanych jednocześnie emisji zostanie skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Emisja każdej kolejnej serii Certyfikatów strona 4 z 11

5 Inwestycyjnych nie wymaga sporządzenia prospektu informacyjnego ani memorandum informacyjnego wymaganego zgodnie z Rozdziałem 2 Ustawy o ofercie ani memorandum informacyjnego udostępnianego do wiadomości zainteresowanych inwestorów zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie, a także Certyfikaty nie mogą być przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym ani wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.. 12) zmianie art. 20 ust. 14 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 14. Certyfikaty Inwestycyjne drugiej i kolejnych serii mogą być wydawane Uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny emisyjnej tychże Certyfikatów, pod warunkiem, że w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej emisji dokonał wpłaty w wysokości nie niższej niż 0,1% iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonał zapisu oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, o ile uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii przewiduje taką możliwość.. 13) zmianie art. 20 ust. 15 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 15. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji nieopłacone w całości, będą dokonywane równomiernie na wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne przez Uczestników, którym zostały wydane takie Certyfikaty, w terminach i wysokościach określonych w uchwałach Zgromadzenia Inwestorów. Dokonanie wpłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić również poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Uczestnika względem Funduszu z wierzytelnością Funduszu względem Uczestnika z tytułu nieopłacenia ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji.. 14) zmianie art. 20 ust. 16 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 16. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne nieopłacone w całości powinny być dokonane jednorazowo, w kwocie całej pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej, w terminie 6 (sześciu) miesięcy po otrzymaniu przez Uczestnika na adres wskazany w Ewidencji Uczestników, chyba że Uczestnik wskazał inny adres dla doręczeń, od Funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty w kwocie całej pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej. Uczestnik jest obowiązany do informowania Funduszu o każdej zmianie adresu do doręczeń. W razie zaniedbania tego obowiązku, wezwanie prawidłowo zaadresowane i nieodebrane przez Uczestnika pozostawia się w Funduszu ze skutkiem doręczenia chyba, że nowy adres Uczestnika jest znany Funduszowi. Termin wezwania, o którym mowa powyżej, nie może przypadać wcześniej, niż po upływie 5 (pięć) dni od daty zakończenia subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, których cena emisyjna nie została w pełni opłacona, ani nie później, niż po upływie 6 (sześciu) lat od daty zakończenia subskrypcji. Wezwanie do dokonania wpłaty powinno być dokonane nie później niż na 5 (pięć) dni przed terminem wpłaty.. 15) zmianie art. 20 ust. 18 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 18. Jeżeli Uczestnik w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie terminu płatności, nie uiścił zaległej wpłaty, Fundusz umarza Certyfikat Inwestycyjny i zwraca Uczestnikowi różnicę między Wartością Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące od dnia umorzenia. W przypadku gdy wartość różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest wartością ujemną, Uczestnik nie jest obowiązany do dokonania jakiejkolwiek strona 5 z 11

6 płatności na rzecz Funduszu z tego tytułu. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do ewidencji Certyfikatów Inwestycyjnych, o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów. Zawiadomienia Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w ewidencji Certyfikatów Inwestycyjnych.. 16) zmianie art. 20 ust. 21 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie w sposób wskazany w ust. 19 powyżej zastępuje się sformułowaniem w sposób wskazany w ust. 20 powyżej. 17) zmianie art. 22 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 4. Z posiadaniem Certyfikatów związane są następujące prawa: 1) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 6-8, 2) prawo do otrzymania dochodów Funduszu, na zasadach określonych w art. 34a, 3) prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym, 4) prawo do żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.. 18) zmianie art. 24 ust. 5 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie uwzględnieni u zastępuje się sformułowaniem uwzględnieniu. 19) zmianie art. 25 ust. 18 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 18. Obciążeniami, o których mowa w ust. 17, mogą być: hipoteka oraz opisane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ograniczone prawa rzeczowe, o ile Zgromadzenie Inwestorów wyrazi jednogłośnie, przy obecności Uczestników reprezentujących 100% wyemitowanych Certyfikatów, zgodę na ustanowienie obciążenia, a także spełniony jest jeden z następujących warunków: 1) ustanowienie obciążenia jest zgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem aktywów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7; 2) ustanowienie obciążenia związane jest z pozyskaniem przez Fundusz finansowania na prowadzenie inwestycji na aktywach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 lub zapłatę za nabycie przez Fundusz aktywów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 6 i ) dodaniu po art. 25 nowego art. 25a w następującym brzmieniu: Art. 25a Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane przez Fundusz oraz inne obciążenia i zabezpieczenia 1. Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu, udzielać: 1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu, z tym, że wysokość pożyczki udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekraczać 20 % (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu; 2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za strona 6 z 11

7 zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20 % (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu. 2. Fundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń lub gwarancji na następujących zasadach: 1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane podmiotom, które posiadają zdolność do obsługi zadłużenia, stwierdzoną na podstawie analizy ekonomiczno finansowej przeprowadzonej przez Fundusz; 2) terminy i zasady spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności; 3) Fundusz będzie dokonywał oceny sytuacji gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontroli wykorzystania i spłaty pożyczki do czasu całkowitej spłaty kwoty udzielonej pożyczki z odsetkami; 4) Fundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń lub gwarancji na warunkach nie gorszych niż rynkowe; 5) Zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Fundusz mogą być: a) zastaw na papierach wartościowych; b) zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; c) hipoteka; d) cesja wierzytelności; e) przewłaszczenie na zabezpieczenie o ile nie spowoduje to naruszenia dopuszczalnego katalogu lokat Funduszu, o którym mowa w art. 24 ust. 1-3 oraz kryteriów doboru lokat Funduszu opisanych w art. 24 ust. 5-7; f) gwarancje i poręczenia osób trzecich; g) blokady papierów wartościowych; h) weksel. 3. Wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa: 1) w przypadku pożyczki 75 % (siedemdziesięciu pięciu procentom) wartości pożyczki pieniężnej; 2) w przypadku poręczenia lub gwarancji 75 % (siedemdziesięciu pięciu procentom) wartości udzielonego poręczenia lub gwarancji. 4. Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu, ustanawiać inne obciążenia na aktywach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3 (w tym w postaci zastawów) lub dokonywać innych zabezpieczeń wierzytelności podmiotów trzecich (w tym wynikających z umów podporządkowania wierzytelności czy innych umów wierzycielskich zawieranych przez Fundusz lub do których Fundusz przystępuje). Obciążenia i zabezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być ustanawiane także w celu zabezpieczenia należności: strona 7 z 11

8 1) podmiotów, których papiery wartościowe lub udziały stanowią przedmiot lokat Funduszu lub w przypadku gdy ich nabycie jest przez Fundusz planowane, a ustanowienie obciążenia lub zabezpieczenia wynika ze struktury transakcji, w której uczestniczy Fundusz;- 2) podmiotów dominujących lub zależnych od podmiotów, których papiery wartościowe lub udziały stanowią przedmiot lokat Funduszu lub w przypadku gdy ich nabycie jest przez Fundusz planowane, a ustanowienie obciążenia lub zabezpieczenia wynika ze struktury transakcji, w której uczestniczy Fundusz. 5. Obciążenia i zabezpieczenia, o których mowa w ust. 4 mogą być ustanawiane jednocześnie z pożyczkami, poręczeniami lub gwarancjami wskazanymi w ust ) dodaniu po Rozdziale VIII nowego Rozdziału VIII A w następującym brzmieniu: ROZDZIAŁ VIII A DOCHODY FUNDUSZU Art. 34a Dochody Funduszu 1. Dochód Funduszu wypłacany jest Uczestnikom Funduszu, jeżeli Zgromadzenie Inwestorów tak postanowi oraz spełnione zostaną warunki określone w niniejszym artykule. Uchwała o wypłacie dochodów Funduszu podejmowana przez Zgromadzenie Inwestorów powinna określać: 1) okres sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 4, za który ma zostać wypłacony dochód, 2) określenie części lub całości dochodu Funduszu, który ma zostać wypłacony, 3) określenie dnia ustalenia prawa do dochodu Funduszu. 2. Uchwała o wypłacie dochodów Funduszu za dany okres sprawozdawczy może zostać podjęta przez Zgromadzenie Inwestorów nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany okres sprawozdawczy. 3. Podjęta przez Zgromadzenie Inwestorów uchwała o wypłacie dochodów Funduszu powinna być doręczona Towarzystwu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej podjęcia. 4. Okresem sprawozdawczym jest odpowiednio półrocze kalendarzowe lub rok kalendarzowy, za które Fundusz zgodnie z przepisami prawa sporządził sprawozdanie finansowe. 5. Dochód Funduszu w całości lub części wypłacany jest Uczestnikom Funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich, w dniu ustalenia prawa do Dochodu Funduszu, Certyfikatów Inwestycyjnych. 6. Uchwała Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie dochodów Funduszu zostaje podjęta, a dochód Funduszu wypłacony, pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe Funduszu na koniec danego okresu sprawozdawczego wykaże wzrost Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 7. Towarzystwo, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowo podjętej strona 8 z 11

9 uchwały Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie dochodów Funduszu: 1) działając jako organ Funduszu, podejmuje uchwałę o terminie wypłaty dochodów Funduszu. Termin wypłaty dochodów Funduszu będzie przypadać nie później niż 14 (czternaście) dni po podjęciu przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o wypłacie dochodów Funduszu, 2) przesyła Uczestnikom Funduszu, w formie listów poleconych, informację o terminie wypłaty dochodów Funduszu. 8. Wypłata Dochodu Funduszu Uczestnikom Funduszu następuje na rachunki wskazane przez Uczestników Funduszu. Do czasu otrzymania przez Towarzystwo informacji o rachunku Uczestnika Funduszu, na który przekazana ma zostać wypłata dochodu Funduszu, Fundusz nie dokonuje wypłaty dochodu temu Uczestnikowi Funduszu. 9. Dniem wypłaty Dochodu Funduszu jest dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.. 22) zmianie art. 35 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 1 Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu: 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem - do wysokości określonych w art. 36, 2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych, inne niż koszty, o których mowa w pkt 10) poniżej, 3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Funduszu, 4) koszty związane z inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 24 ust. 4 do wysokości ,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, obejmujące: a) wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z wyborem przez Fundusz spółek, koszty doradztwa prawnego i podatkowego oraz obciążające Fundusz opłaty sądowe i notarialne związane z tworzeniem, nabywaniem i zbywaniem, przez Fundusz spółek, o których mowa w art. 24 ust. 4, proporcjonalnie do wielkości zaangażowania Funduszu w daną spółkę, b) koszty związane z planowaniem czynności dotyczących aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić) w skład Aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7, oraz związanych z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, koszty związane z realizacją czynności dotyczących aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić) w skład Aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz związanych z realizacją projektów inwestycyjnych, obejmujące koszty przygotowania wyceny nieruchomości wchodzących w skład projektów inwestycyjnych (poza wycenami nieruchomości wnoszonych do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów), wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym koszty podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w obrocie lub najmie nieruchomości, strona 9 z 11

10 koszty ustanawianych zabezpieczeń w związku z zawieraniem przez Fundusz umów, 5) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora - do wysokości ,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za cały okres likwidacji, 6) podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, 7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Funduszu, koszty wynagrodzenia z tytułu wyceny Aktywów Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, z wyłączeniem kosztów wyceny, o których mowa w pkt 4 lit. b i kosztów Zespołu Rzeczoznawców, o których mowa w pkt 16 - do wysokości ,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu - do wysokości ,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 9) koszty publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, 10) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza - do wysokości ,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 11) koszty zmian Statutu- do wysokości ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 12) koszty emisji obligacji przez Fundusz - do wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procent) ceny emisyjnej emitowanych przez Fundusz obligacji, 13) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów - do wysokości ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 14) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących na rzecz Funduszu następujące usługi, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi doradztwa związanego z działalnością inwestycyjną Funduszu - do wysokości ,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 15) koszty związane z obsługą i wykonywaniem obowiązków informacyjnych ciążących na Funduszu - do wysokości ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 16) koszty funkcjonowania Zespołu Rzeczoznawców, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4 i 7 - do wysokości ,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 17) koszty ubezpieczenia nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących lokaty Funduszu - do wysokości 0,15% (piętnaście setnych procent) Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym, 18) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących, na rzecz Funduszu usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związanego z działalnością inwestycyjna strona 10 z 11

11 Funduszu, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4 i 14 - do wysokości 5% (pięć procent) Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym. 19) koszty bieżące związane z posiadaniem przez Fundusz aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym, obejmujące w szczególności: a) koszty obsługi księgowej i prawnej, b) koszty utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, takie jak utrzymanie w czystości, w tym także koszty podmiotów zapewniających wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków oraz koszty podmiotów odpowiadających za bieżącą konserwację gruntów, budynków, lokali, jak i urządzeń i pozostałej infrastruktury technicznej, wchodzących w skład nieruchomości, c) opłaty na rzecz podmiotów dostarczających media, w szczególności takich jak energia elektryczna, gaz, woda, d) opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi najemców i dzierżawców, e) opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony nieruchomości (tzw. firmy ochroniarskie lub agencje ochrony), f) koszty mające na celu zwiększenie zainteresowania nieruchomościami, w tym koszty usług reklamowych. 20) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Funduszu lub związanych z działalnością inwestycyjną Funduszu. 23) zmianie art. 35 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 6), 9) i 20) stanowią koszty nielimitowane Funduszu.. 24) zmianie art. 36 ust. 1 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie o którym mowa w Art. 35 ust. 1 pkt 1) zastępuje się sformułowaniem o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1). Na powyższe zmiany zgodę wyraziło Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwałą nr 1 z dnia 28 września 2015 r.. Zgodnie z powyższą uchwałą Zgromadzenia Inwestorów przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie. strona 11 z 11

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A. Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2015 r. o zmianie statutu IB 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie statutu IB 17 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 1 statutu funduszu DMPM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ), FinCrea

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz), działając na podstawie Decyzji Komisji

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 07 marca 2019 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Fundusz

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA Alokacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 28 MARCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 28 MARCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 28 MARCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA NEGATIVE DURATION

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Zgodnie z art. 39 ust. 2 statutu Funduszu PROTECTOR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Funduszu ),

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ).

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ). 15 grudnia 2017 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ). Poniższe zmiany stanowią zmianę statutu

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2017 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. Niniejszym, MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Warszawa, 04 październik 2018 r. PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów.

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zwany dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu PKO Rynku Nieruchomości funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu PKO Rynku Nieruchomości funduszu inwestycyjnego zamkniętego Warszawa, dnia 20 listopada 2008 roku Ogłoszenie o zmianie statutu PKO Rynku Nieruchomości funduszu inwestycyjnego zamkniętego Działając na podstawie art. 52 ust. 3 statutu PKO Rynku Nieruchomości - funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28 kwietnia 2016 roku 1 W Statucie Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo