Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego"

Transkrypt

1 Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego Jarosław, styczeń 2016

2 1. Stopa bezrobocia i ludność powiatu jarosławskiego Stopa bezrobocia, tj. procentowy udział liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby czynnych zawodowo, w powiecie jarosławskim w listopadzie 2015 roku wyniosła 15,7% (brak danych na grudzień) i była wyższa od stopy bezrobocia w województwie o 2.8 punktu procentowego (12,9%) oraz od stopy bezrobocia w Polsce o 6.1 punktu procentowego (9,6%). W 2015 roku najwyższą dla powiatu jarosławskiego wartość wynoszącą 18% stopa bezrobocia osiągnęła w lutym, w kolejnych miesiącach przyjęła tendencję spadkową lub stałą. Przewiduje się, że w grudniu wskaźnik bezrobocia utrzyma się na poziomie z miesiąca października i listopada tj. 15,7%. Warto podkreślić, że stopa bezrobocia na poziomie 15,7%, to najniższy wskaźnik dla powiatu jarosławskiego od 2008 roku. Kształtowanie się stopy bezrobocia w Polsce, województwie podkarpackim i powiecie jarosławskim na przestrzeni 13 miesięcy (listopad 2014-listopad 2015) przedstawia poniższy wykres. Wykres 1 Stopa bezrobocia w powiecie jarosławskim, województwie podkarpackim i Polsce (listopad 2014 r. - listopad 2015 r.) Źródło: GUS, miesięczna informacja o stopie bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów Analizując dane GUS dotyczące liczby osób zamieszkujących teren powiatu jarosławskiego na przestrzeni zauważymy, że liczba ludności nie uległa większym zmianom. Na koniec 2008 roku na terenie powiatu mieszkało osób, natomiast na koniec 2014 roku osób. Należy jednak zwrócić uwagę na strukturę osób mieszkających w powiecie jarosławskim pod względem wieku. Dane GUS pokazują, że na 2

3 terenie powiatu jarosławskiego spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Tabela 1 Struktura mieszkańców powiatu jarosławskiego wg wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego % udział osób w wieku przedprodukcyjnym % udział osób w wieku produkcyjnym % udział osób w wieku poprodukcyjnym liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego ogółem 21,4% 63,3% 15,3% kobiety 20,3% 59,3% 20,4% ogółem 20,8% 63,7% 15,5% kobiety 19,8% 59,5% 20,7% ogółem 20,6% 63,8% 15,7% kobiety 19,6% 59,3% 21,1% ogółem 20,1% 63,8% 16,0% kobiety 19,2% 59,2% 21,6% ogółem 19,7% 63,8% 16,5% kobiety 18,8% 59,0% 22,3% ogółem 19,3% 63,6% 17,0% kobiety 18,5% 58,6% 22,9% ogółem 19,0% 63,4% 17,6% kobiety 18,1% 58,3% 23,6% Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Ludność, dane roczne, opracowanie własne Zmiany w strukturze ludności wskazują na starzenie się mieszkańców powiatu jarosławskiego, co ma również odzwierciedlenie w strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Wg danych statystycznych gromadzonych przez tut. Urząd liczba osób bezrobotnych w wieku lata w okresie znacznie spadła. Na koniec 2008 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu zarejestrowanych było osób w wieku lata, tj. 21,3% ogółu bezrobotnych, natomiast na koniec 2015 roku w ewidencji tut. Urzędu figurowały osoby w ww. przedziale wiekowym. Spadek zanotowano również w grupie kobiet. Sytuację obrazują poniższe wykresy. 3

4 Wykres 2 Bezrobotni w wieku lata w ewidencji PUP Jarosław Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Rynek pracy, Bezrobocie rejestrowane oraz MPiPS-01 załącznik 1, opracowanie własne Wykres 3 Bezrobotne kobiety w wieku lata w ewidencji PUP Jarosław Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Rynek pracy, Bezrobocie rejestrowane oraz MPiPS-01 załącznik 1, opracowanie własne Jednocześnie odzwierciedleniem dla rosnącej liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest również wzrastająca na przestrzeni ostatnich lat liczba osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia oraz udział ww. grupy wiekowej w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Na koniec 2008 roku liczba osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia liczyła 1 948, natomiast w 2015 roku liczba osób w ww. grupie wyniosła Udział osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób w latach przedstawiają poniższe wykresy. 4

5 Wykres 4 Bezrobotni powyżej 45 r. ż. w ewidencji PUP Jarosław Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Rynek pracy, Bezrobocie rejestrowane oraz MPiPS-01 załącznik 1, opracowanie własne Wykres 5 Bezrobotne kobiety powyżej 45 r. ż. w ewidencji PUP Jarosław Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Rynek pracy, Bezrobocie rejestrowane oraz MPiPS-01 załącznik 1, opracowanie własne Spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia jest pozytywnym zjawiskiem na jarosławskim rynku pracy, jednak aby sytuacja ta się utrzymywała niezbędna jest ciągła aktywizacja osób bezrobotnych i stwarzanie im warunków wejścia na rynek pracy poprzez pozyskiwanie środków na realizację działań ograniczających bezrobocie oraz efektywną współpracę z partnerami rynku pracy, w szczególności pracodawcami. 5

6 2. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Jarosław Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu prowadzi ewidencję i udziela wsparcia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenów miast: Jarosław i Radymno; gminy miejskowiejskiej Pruchnik oraz gmin: Jarosław, Radymno, Chłopice, Laszki, Pawłosiów, Roźwienica, Rokietnica, Wiązownica. Według stanu na 31 grudzień 2015 roku na terenie powiatu jarosławskiego zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym kobiety, które stanowiły 49% ogółu zarejestrowanych. W grudniu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku (9 220) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 905 osób, natomiast w porównaniu do czerwca 2015 roku (8 624) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 309. W 2015 roku najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych było na koniec lutego 9 767, natomiast najmniej na koniec grudnia Podobnie jak w przypadku stopy bezrobocia, liczba osób zarejestrowanych na koniec grudnia 2015 roku jest najniższa od 2008 roku. Liczbę osób bezrobotnych wg miejsca zamieszkania prezentuje poniższa tabela. Tabela 2 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jarosław (dane na koniec grudnia 2014 r. oraz listopada i grudnia 2015 r.) Miejscowość Liczba bezrobotnych według stanów na koniec: wzrost/spadek w stosunku do miesiąca grudzień 2014 wzrost/spadek w stosunku do miesiąca listopad grudzień listopad listopad Miasto Jarosław Miasto Radymno Gmina Chłopice Gmina Jarosław Gmina Laszki Gmina Pawłosiów Gmina miejskowiejska Pruchnik Gmina Radymno Gmina Rokietnica Gmina Roźwienica Gmina Wiązownica powiat jarosławski Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01, opracowanie własne Wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, część bezrobotnych posiada prawo do pobierania zasiłku. Na koniec grudnia 2015 roku prawo do zasiłku miały 544 osoby bezrobotne, w tym 238 kobiet. Dla porównania w grudniu 2014 roku prawo do zasiłku miało 770 osób, w tym 321 kobiet. Osoby z prawem do zasiłku na koniec grudnia 2015 roku stanowiły 6,5% zarejestrowanych bezrobotnych (8 315). W roku 2016 na terenie powiatu jarosławskiego okres pobierania zasiłku będzie wynosił 365 dni, jeśli 6

7 osoba rejestrująca się będzie spełniać warunki do nabycia prawa do zasiłku określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Ogółem w 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu zarejestrowały się osoby bezrobotne, w tym kobiet. Liczba osób rejestrujących się w 2015 roku była niższa o 291 w porównaniu z rokiem 2014, kiedy do ewidencji tut. Urzędu napłynęło osób bezrobotnych, w tym kobiety. Liczba osób wyrejestrowanych w 2015 roku z ewidencji tut. Urzędu wyniosła , w tym kobiet. Liczba osób wyrejestrowanych w 2015 roku była niższa o 210 w porównaniu z rokiem 2014, kiedy z ewidencji tut. Urzędu wyłączono osób, w tym kobiet. Wśród wyrejestrowanych bezrobotnych w 2015 roku osób, tj. 49,4% ogółu wyłączonych z ewidencji podjęło zatrudnienie Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jarosław Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu gromadzi szereg danych statystycznych dotyczących zarejestrowanych osób, między innymi określa strukturę bezrobotnych wg wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy. Poniżej przedstawiono, krótką analizę osób bezrobotnych wg podanych powyżej kategorii. IV kwartał 2014 roku IV kwartał 2015 roku Tabela 3 Podział bezrobotnych ze względu na wiek (2014, 2015 rok) Wiek lat i więcej Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 1, PUP Jarosław, opracowanie własne W 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego zmalała ogólna liczba osób bezrobotnych, a zatem zmniejszyła się również liczba osób w poszczególnych kategoriach wiekowych, z wyjątkiem liczby osób w wieku lat oraz 60 lat i więcej, gdzie nastąpił wzrost w porównaniu z rokiem Największy odsetek zarejestrowanych stanowiły na koniec 2014 oraz 2015 roku osoby w przedziale wiekowym lata, odpowiednio 32,4% oraz 31,1%. Udział osób bezrobotnych w wieku na koniec grudnia 2015 roku był o 1,4 punktu procentowego niższy niż udział bezrobotnych w tym przedziale wiekowym w roku 2014 (19,1%). Natomiast na koniec grudnia 2015 roku znacznie wzrósł udział osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia w ogóle zarejestrowanych w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Łącznie liczba osób powyżej 45 r. ż. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu na koniec grudnia 2015 roku wyniosła tj. 29,3% ogółu, natomiast na koniec grudnia 2014 roku liczba ta wynosiła 1528 i stanowiła 16,6% ogółu zarejestrowanych wówczas bezrobotnych. Wśród zarejestrowanych na koniec 2015 roku osób 2 848, tj. 34,3% ogółu bezrobotnych nie ukończyło 30 lat, natomiast osób, tj. 21,1% ogółu bezrobotnych miała powyżej 50 lat. Procentowy udział osób bezrobotnych wg wieku w ogóle bezrobotnych przedstawia poniższy wykres. 7

8 Wykres 6 Procentowy udział bezrobotnych wg wieku (grudzień 2014, grudzień 2015) Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 1, PUP Jarosław, opracowanie własne IV kwartał 2014 roku IV kwartał 2015 roku Tabela 4 Podział bezrobotnych ze względu na staż pracy (2014, 2015 rok) Staż pracy do 1 roku 1 5 lat 5 10 lat lat lat 30 i więcej bez stażu Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 1, PUP Jarosław, opracowanie własne W kategorii staż pracy najliczniej reprezentowani na koniec 2014 i 2015 roku są bezrobotni nie posiadający żadnego stażu pracy. Na koniec grudnia 2015 roku w Urzędzie zarejestrowanych było osoby bezrobotne bez stażu pracy, grupa ta stanowiła 23,5% ogółu zarejestrowanych. Udział osób bez stażu pracy w ogóle bezrobotnych na koniec 2015 roku był o 2.2 punktu procentowego niższy od udziału osób bezrobotnych bez stażu pracy zarejestrowanych na koniec 2014 roku (25,7%). Wśród bezrobotnych bez stażu pracy 63,2% to bezrobotni poniżej 30 roku życia (1 233). Drugą co do wielkości grupą w tej kategorii są osoby bezrobotne, które pracowały dłużej niż rok ale krócej niż 5 lat. Na koniec roku 2015 było zarejestrowanych osób ze stażem pracy 1-5 lat, co stanowi 22,5% ogółu zarejestrowanych. W 2015 roku w porównaniu z danymi na koniec roku 2014 wzrósł o 1,4% udział liczby osób, które posiadają staż pracy do 1 roku. Na koniec grudnia 2015 roku w ewidencji tut. Urzędu figurowały osoby, które pracowały krócej niż rok, wśród tej grupy 57% to osoby poniżej 30 roku życia. Najmniej liczną grupą w kategorii staż pracy są osoby pracujące dłużej niż 30 lat. Na koniec 2015 roku były zarejestrowane 173 osoby, które przepracowały więcej niż 30 lat, stanowiły one 2,1% ogółu zarejestrowanych. Wśród osób, które przepracowały dłużej niż 10 lat 63,1% to bezrobotni powyżej 50 roku życia, w tej kategorii wiekowej bez stażu pracy na koniec 2015 roku było zaledwie 158 osób. Dane 8

9 wskazują, że z brak doświadczenia zawodowego to problem głównie osób młodych. Procentowy udział osób bezrobotnych wg stażu w ogóle bezrobotnych przedstawia poniższy wykres. Wykres 7 Procentowy udział bezrobotnych wg stażu (grudzień 2014, grudzień 2015) Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 1, PUP Jarosław, opracowanie własne IV kwartał 2014 roku IV kwartał 2015 roku Tabela 5 Podział bezrobotnych ze względu na wykształcenie (2014, 2015 rok) Wykształcenie wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjaln e i niższe Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 1, PUP Jarosław, opracowanie własne Zdecydowaną większość bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, na koniec roku 2015 w ewidencji tut. Urzędu figurowały osoby z ww. wykształceniem, tj. 30,5% ogółu zarejestrowanych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe dominuje wśród osób powyżej 50 roku życia, na koniec grudnia 2015 roku 38,9% bezrobotnych powyżej 50 roku życia miało wykształcenie zasadnicze zawodowe. Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w liczbie stanowiły na koniec grudnia 2015 roku 23,2% ogółu zarejestrowanych. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe dominuje wśród osób do 30 roku życia, na koniec grudnia 2015 roku 25,2% bezrobotnych do 30 roku życia miało wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej stanowiły na koniec 2015roku 23,9% ogółu zarejestrowanych. 31,8% osób powyżej 50 roku życia i 17,8% osób do 30 roku życia posiadało na koniec 2015 roku wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Udział osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej wzrósł na koniec 2015 roku w porównaniu z rokiem Natomiast w 2015 roku 9

10 zmniejszył się udział osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym w ogóle zarejestrowanych (13,8%) w porównaniu z danymi z końca roku 2014 (14,7%). Wykształcenie wyższe na koniec 2015 roku posiadało 545 bezrobotnych do 30 roku życia, tj. 47,4% osób z tym wykształceniem. Najmniej na koniec 2015 roku w tut. Urzędzie figurowało osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, ich liczba wyniosła 803 co stanowiło 9,7% ogółu zarejestrowanych, tak jak w roku poprzednim. Procentowy udział osób bezrobotnych wg wykształcenia w ogóle bezrobotnych przedstawia poniższy wykres. Wykres 8 Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia (grudzień 2014, grudzień 2015) Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 1, PUP Jarosław, opracowanie własne IV kwartał 2014 roku IV kwartał 2015 roku Tabela 6 Osoby bezrobotne pozostające bez pracy w miesiącach (2015 rok) Czas pozostawania bez pracy w m-c do pow Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 1, PUP Jarosław, opracowanie własne W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu na koniec 2015 roku znajdowało się osób bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, tj. 51,9% ogółu zarejestrowanych. Udział osób pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy na koniec grudnia 2015 roku był wyższy o 2,5% w porównaniu z danymi z roku Wśród osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy 21,7% to bezrobotni poniżej 30 roku życia oraz 28,1% bezrobotni powyżej 50 roku życia. Liczną grupę bezrobotnych stanowiły również osoby, które pozostają bez pracy od 6 do 12 miesięcy, na koniec grudnia 2015 roku zarejestrowane były osoby w ww. kategorii tj. 15,2 % ogółu zarejestrowanych. Im dłużej osoby bezrobotne pozostają poza rynkiem pracy, tym trudniejsza jest ich aktywizacja, wymagają większego wsparcia, a proces powrotu jest dłuższy. Procentowy udział osób bezrobotnych wg wykształcenia w ogóle bezrobotnych przedstawia poniższy wykres. 10

11 Wykres 9 Procentowy udział bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy (grudzień 2014, grudzień 2015) Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 1, PUP Jarosław, opracowanie własne 2. 2 Osoby w wieku do 30 r.ż., od 30 do 50 r. ż., powyżej 50 r. ż. w ewidencji PUP Jarosław W odpowiedzi na potrzeby osób bezrobotnych, a także mając na uwadze zmiany zachodzące na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu podejmuje działania wspierające osoby szukające zatrudnienia w umiejscowieniu na rynku pracy. Ze względu na zmiany demograficzne, wydłużający się okres kształcenia osób młodych oraz coraz częściej dotykający problem bezrobocia osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby w wieku do 30 roku życia w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby z ww. grup wiekowych zostały ujęte w kategorię osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec grudnia 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym osób bezrobotnych do 30 roku życia, osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat i poniżej 50 lat oraz osób w wieku powyżej 50 roku życia. Procentowy udział osób bezrobotnych na koniec czerwca i grudnia 2015 roku w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiają poniższe wykresy. 11

12 Wykres 10 Procentowy udział osób bezrobotnych wg. kategorii wiekowej w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych (czerwiec 2015 r.) Wykres 11 Procentowy udział bezrobotnych kobiet wg. kategorii wiekowej w ogóle zarejestrowanych kobiet (czerwiec 2015 r.) Wykres 12 Procentowy udział osób bezrobotnych wg. kategorii wiekowej w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych (grudzień 2015 r.) Wykres 13 Procentowy udział bezrobotnych kobiet wg. kategorii wiekowej w ogóle zarejestrowanych kobiet (grudzień 2015 r.) Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 za miesiąc czerwiec 2015 r., opracowanie własne Jak wskazują powyższe dane w grupie osób bezrobotnych zarejestrowanych zarówno na koniec czerwca 2015 r., jak i grudnia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu przeważają osoby w wieku od 30 do 50 r. ż., procentowy udział tej grupy bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych wyniósł 45,8% na koniec czerwca i 44,6% na koniec grudnia 2015 roku. Drugą pod względem wielkości w kategorii wiekowej grupą osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu są osoby w wieku do 30 r. ż., na koniec czerwca i grudnia 2015 roku stanowiły odpowiednio 32,8% oraz 34,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Najmniejszą grupę wiekową w strukturze zarejestrowanych osób stanowią bezrobotni powyżej 50 r. ż., na koniec grudnia 2015 roku (2 848) nastąpił wzrost liczby w porównaniu do czerwca 2015 roku o 22 osoby, przy jednoczesnym spadku procentowego udziału tych osób w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych z 21,4% notowanym na koniec czerwca 2015 r. na 21,1% notowanym na koniec grudnia 2015 roku. 12

13 Analogicznie sytuacja wygląda w grupie zarejestrowanych kobiet. Jednak z danych statystycznych gromadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu wynika, że kobiety w wieku od 30 do 50 r. ż. stanowiły ma koniec czerwca 2015 roku aż 49,5% ogółu zarejestrowanych kobiet, a na koniec grudnia 2015 r. 48,4%. Wśród kobiet w wieku do 30 r. ż. nastąpił w grudniu 2015 roku wzrost procentowego udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych do 34,9% w porównaniu do czerwca 2015 roku, kiedy zanotowano 33,7% ogólnej liczby bezrobotnych kobiet w tej kategorii wiekowej. Natomiast kobiety powyżej 50 r. ż. stanowiły na koniec czerwca 2015 roku zaledwie 16,8% ogółu zarejestrowanych kobiet, a ich udział w ogólnej liczbie kobiet na koniec roku 2015 zmniejszył się do 16,7%. Sytuacja ta jest częściowo wynikiem pełnienia w głównej mierze przez kobiety obowiązków rodzicielskich, stereotypami panującymi w środowisku pracodawców, a także sytuacją na rynku pracy pracodawcy poszukują do pracy częściej mężczyzn niż kobiet. 2. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Znowelizowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U ) do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy wprowadziła ustalenie profilu pomocy dla bezrobotnych. Profil pomocy oznacza właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Profil pomocy zostaje ustalony przez pracownika Urzędu na podstawie wywiadu przeprowadzonego z osobą bezrobotną przy pomocy Kwestionariusza. W grudniu 2015 przeprowadzono 815 wywiadów zakończonych ustaleniem profilu. Na koniec 2015 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu figurowały osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy. Tabela 7 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych (grudzień 2015 rok) liczba wszystkich wywiadów liczba osób z ustalonym zakończonych ustaleniem profilem pomocy na koniec wyszczególnienie profilu w grudniu 2015 roku grudnia 2015 roku ogółem kobiety ogółem kobiety profil I profil II profil III ogółem Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 Z przeprowadzonych w grudniu 2015 r. 815 wywiadów, 1 tj. 0,1% ogólnej liczby wywiadów zakończył się ustaleniem I profilu pomocy, 537 tj. 65,9% ogólnej liczby wywiadów zakończyło się ustaleniem II profilu pomocy, 277 tj. 34% ogólnej liczby wywiadów zakończyło się ustaleniem III profilu pomocy. Na koniec grudnia 2015 roku w ewidencji Powiatowego 13

14 Urzędu Pracy w Jarosławiu figurowało 20 osób bezrobotnych, dla których został ustalony I profil pomocy, osób bezrobotnych, dla których ustalono profil II oraz osób bezrobotnych, dla których ustalono profil III. Tabela 8 Profile pomocy dla osób bezrobotnych Liczba osób w wieku do 30 r. ż. z ustalonym wyszczególnienie profilem na koniec grudnia 2015 roku liczba osób w wieku od 30 do 50 r. ż. z ustalonym profilem na koniec grudnia 2015 roku liczba osób w wieku pow. 50 r. ż. z ustalonym profilem pomocy na koniec grudnia 2015 roku ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety profil I profil II profil III Ogółem Źródło: Dane z systemu Syriusz Std, opracowanie własne Wśród zarejestrowanych na koniec grudnia 2015 roku osób, dla których ustalono profil pomocy: bezrobotnych, w tym kobiet to osoby poniżej 30 roku życia. Dla 70,6% osób do 30 roku życia ustalono II profil pomocy bezrobotnych, w tym kobiet to osoby w wieku od 30 do 50 roku życia. Dla 66,1% osób w wieku lat ustalono II profil pomocy bezrobotnych, w tym 679 kobiet to osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Dla 50,1% osób w wieku powyżej 50 roku życia ustalono III profil pomocy. Najczęściej identyfikowane bariery utrudniające zatrudnienie wymieniane przez osoby bezrobotne będące w wieku od 30 do 50 r. ż. to: zbyt mała ilość ofert pracy na lokalnym rynku, brak odpowiednich ofert pracy 2 310, w tym kobiet; ograniczona dyspozycyjność ze względu na opiekę nad osobą zależną lub dzieckiem 750, w tym 654 kobiety; duża liczba osób ubiegająca się o pracę 508, w tym 267 kobiet; brak odpowiedniego wykształcenia 506, w tym 182 kobiety; brak doświadczenia zawodowego 378, w tym 236 kobiet; Duża grupa osób w wieku od 30 do 50 r.ż. 681, w tym 247 kobiet nie potrafi określić przyczyn pozostawania bez zatrudnienia. Najczęściej identyfikowane bariery utrudniające zatrudnienie wymieniane przez osoby bezrobotne będące w wieku od 30 do 50 r. ż., dla których ustalono II profil pomocy to: zbyt mała ilość ofert pracy na lokalnym rynku, brak odpowiednich ofert pracy 1 822, w tym 934 kobiety; duża liczba osób ubiegająca się o pracę 354, w tym 200 kobiet; 14

15 ograniczona dyspozycyjność ze względu na opiekę nad osobą zależną lub dzieckiem 261, w tym 228 kobiet; brak doświadczenia zawodowego 261, w tym 173 kobiety; wygórowane wymagania pracodawców 256, w tym 128 kobiet. Duża grupa osób w wieku od 30 do 50 r.ż , w tym 198 kobiet, dla której ustalono II profil pomocy nie potrafi określić przyczyn pozostawania bez zatrudnienia. Najczęściej identyfikowane bariery utrudniające zatrudnienie wymieniane przez osoby bezrobotne będące w wieku powyżej 50 r. ż. to: zbyt mała ilość ofert pracy na lokalnym rynku, brak odpowiednich ofert pracy 904, w tym 342 kobiet; nieodpowiedni wiek 605, w tym 241 kobiet; problemy zdrowotne 596, w tym 232 kobiety; duża liczba osób ubiegająca się o pracę 200, w tym 83 kobiety; nieodpowiednie kwalifikacje 172, w tym 90 kobiet; Duża grupa osób w wieku powyżej 50 r.ż. 183 osoby, w tym 60 kobiet nie potrafi określić przyczyn pozostawania bez zatrudnienia. Najczęściej identyfikowane bariery utrudniające zatrudnienie wymieniane przez osoby bezrobotne będące w wieku powyżej 50 r. ż., dla których ustalono II profil pomocy to: zbyt mała ilość ofert pracy na lokalnym rynku, brak odpowiednich ofert pracy 604, w tym 233 kobiety; nieodpowiedni wiek 274, w tym 112 kobiet; problemy zdrowotne 154, w tym 55 kobiet; duża liczba osób ubiegająca się o pracę 110, w tym 40 kobiet; nieodpowiednie kwalifikacje 81, w tym 34 kobiety; wygórowane wymagania pracodawców 81, w tym 33 kobiety. Duża grupa osób w wieku pow. 50 r.ż. 110, w tym 45 kobiet, dla której ustalono II profil pomocy nie potrafi określić przyczyn pozostawania bez zatrudnienia. 15

16 3 Podsumowanie Stopa bezrobocia, tj. procentowy udział liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby czynnych zawodowo, w powiecie jarosławskim na koniec listopada 2015 roku wyniosła 15,7% i była wyższa od stopy bezrobocia w województwie o 2.8 punktu procentowego (12,9%) oraz od stopy bezrobocia w Polsce o 6.1 punktu procentowego (9,6%). Stopa bezrobocia na poziomie 15,7%, to najniższy wskaźnik dla powiatu jarosławskiego od 2008 roku. Dane GUS pokazują, że na terenie powiatu jarosławskiego spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się mieszkańców powiatu. Zmiany demograficzne w powiecie jarosławskim mają również odzwierciedlenie w strukturze osób bezrobotnych. Wg danych statystycznych gromadzonych przez tut. Urząd liczba osób bezrobotnych w wieku lata w okresie znacznie spadła, natomiast wzrosła liczba osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia. Według stanu na 31 grudzień 2015 roku na terenie powiatu jarosławskiego zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym kobiety, które stanowiły 49% ogółu zarejestrowanych. W grudniu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku (9 220) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 905 osób, natomiast w porównaniu do czerwca 2015 roku (8 624) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 309. Liczba osób zarejestrowanych na koniec grudnia 2015 roku jest najniższa od 2008 roku. Największy odsetek zarejestrowanych stanowiły na koniec 2014 oraz 2015 roku osoby w przedziale wiekowym lata, odpowiednio 32,4% oraz 31,1%. Osoby powyżej 45 r. ż. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu na koniec grudnia 2015 roku stanowiły natomiast 29,3% ogółu bezrobotnych. Dane te potwierdzają że w powiecie jarosławskim istnieje wysokie bezrobocie wśród osób młodych (do 35 r. ż.) i starszych (pow. 45r. ż.). Dużym problemem jest również brak doświadczenia zawodowego. Osoby, które nie posiadają żadnego stażu pracy są najliczniej reprezentowaną grupą bezrobotnych na koniec 2014 i 2015 roku. Wśród bezrobotnych bez stażu pracy 63,2% to bezrobotni poniżej 30 roku życia (1 233). Zdecydowaną większość bezrobotnych stanowiły na koniec 2015 roku osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe - 30,5% ogółu zarejestrowanych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe dominuje w grupie osób powyżej 50 roku życia. W grupie osób do 30 roku życia dominuje wykształcenie policealne i średnie zawodowe. W 2015 roku zmniejszył się udział osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym w ogóle zarejestrowanych (13,8%) w porównaniu z danymi z końca roku 2014 (14,7%). Dane statystyczne wskazuję również, że w 2015 roku wzrósł udział osób pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy w porównaniu z danymi 16

17 z roku Niestety im dłużej osoby bezrobotne pozostają poza rynkiem pracy, tym trudniejsza jest ich aktywizacja, a proces powrotu jest dłuższy. Wśród zarejestrowanych na koniec grudnia 2015 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 30 do 50 r.ż., procentowy udział tej grupy bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych wyniósł 44,6%. Kobiety w wieku od 30 do 50 r. ż. zarejestrowane na koniec grudnia 2015 r. stanowiły 48,4 % ogółu bezrobotnych kobiet. W strukturze osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, wzorem lat ubiegłych utrzymuje się wysoka liczba bezrobotnych kwalifikujących się do kategorii osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób, dla których powrót lub wejście na rynek pracy jest szczególnie trudne i w znacznym stopniu uwarunkowane od pomocy różnych instytucji, w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu. Na koniec grudnia 2015 roku liczba osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 7 595, w tym kobiet. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec grudnia 2015 roku stanowiły 91,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (8 315) osoby, tj. 39,4% ogółu osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to osoby w wieku od 30 do 50 r.ż., 23,1% to osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 37,5% to osoby w wieku do 30 roku życia. W grudniu 2015 r. 578 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienia, w tym 374 osoby będących w wieku od 30 do 50 r. ż., 167 osób będących w wieku do 30 roku życia, 37 osób powyżej 50 roku życia. W grupie kobiet 276 osób podjęło zatrudnienie, w tym 196 kobiet w wieku od 30 do 50 r.ż., 71 osób w wieku do 30 roku życia, 9 osób w wieku powyżej 50 roku życia. W grudniu 2015 przeprowadzono 815 wywiadów zakończonych ustaleniem profilu. Na koniec 2015 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu figurowały osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy, tj. 99,7% ogółu zarejestrowanych (8 315). Wśród zarejestrowanych na koniec grudnia 2015 roku osób, dla których ustalono profil pomocy 34,1% to osoby poniżej 30 roku życia, 44,7% to osoby w wieku od 30 do 50 roku życia, 21,1% to osoby powyżej 50 roku życia. Liczba osób zarejestrowanych na koniec grudnia 2015 roku z ustalonym II profilem pomocy wyniosła 5 324, w tym kobiet. Wśród osób z ustalonym II profilem pomocy 37,6% to osoby do 30 roku życia, 46% to osoby w wieku od 30 do 50 roku życia, 16,4% to osoby powyżej 50 roku życia. Najczęściej identyfikowane bariery w znalezieniu zatrudnienia to: zbyt mała ilość ofert pracy na lokalnym rynku, brak odpowiednich ofert pracy; ograniczona dyspozycyjność ze względu na opiekę nad osobą zależną lub dzieckiem; duża liczba osób ubiegająca się o pracę; Pomimo lepszych wskaźników płynących z powiatowego rynku pracy zmniejszająca się stopa bezrobocia, spadająca liczba osób bezrobotnych, wzrastająca liczba ofert pracy sytuację na rynku pracy jest nadal trudna. Niskie i niedostosowane do potrzeb pracodawców kwalifikacje osób bezrobotnych, długi okres pozostawania bez pracy, brak doświadczenia zawodowego to bariery, które w znacznym stopniu przyczyniają się do lokalnego bezrobocia. 17

18 Oczekiwania ze strony osób poszukujących pracy względem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu są wysokie, a formy aktywizacji cieszą się dużym powodzeniem, dlatego ważne jest podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz współpraca z partnerami, w szczególności pracodawcami. Sporządził: Justyna Podolak Starszy Inspektor 18

19 Spis treści: 1. Stopa bezrobocia i ludność powiatu jarosławskiego Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Jarosław Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jarosław Osoby w wieku do 30 r.ż., od 30 do 50 r. ż., powyżej 50 r. ż. w ewidencji PUP Jarosław Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Podsumowanie

20 Spis tabel: Tabela 1 Struktura mieszkańców powiatu jarosławskiego wg wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego... 3 Tabela 2 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jarosław (dane na koniec grudnia 2014 r. oraz listopada i grudnia 2015 r.)... 6 Tabela 3 Podział bezrobotnych ze względu na wiek (2014, 2015 rok)... 7 Tabela 4 Podział bezrobotnych ze względu na staż pracy (2014, 2015 rok)... 8 Tabela 5 Podział bezrobotnych ze względu na wykształcenie (2014, 2015 rok)... 9 Tabela 6 Osoby bezrobotne pozostające bez pracy w miesiącach (2015 rok) Tabela 8 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych (grudzień 2015 rok) Tabela 9 Profile pomocy dla osób bezrobotnych

21 Materiały źródłowe: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U r. 149) Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 (grudzień 2014, listopad 2015, grudzień 2015) Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 (IV kwartał 2015) 21

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 Jarosław, grudzień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Liczba bezrobotnych stan na koniec marca w latach 2013-2016 2013 2014 2015 2016 9495 9356 7795 6828 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2015 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowały

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku stanu na koniec stycznia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku stanu na koniec listopada 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku stanu na koniec grudnia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku stanu na koniec stycznia 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku stanu na koniec stycznia 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku stanu na koniec lutego 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku stanu na koniec marca 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne opracowane za podstawie Załącznika nr 3 do sprawozdania MGiP-01

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku stanu na koniec września 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury osób bezrobotnych z terenu Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu za okres 12 miesięcy 2008 r. Elbląg, kwiecień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu za rok 2017 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu za rok 2017 Jarosław, marzec 2018 rok Spis treści 1 Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu organizacja jednostki... 3 2 Działalność administracyjno-ewidencyjna...

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA KONIEC MAJA 2017 R. CZERWIEC 2017 2 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna kobiet

Sytuacja demograficzna kobiet dane za rok 2017 Sytuacja demograficzna kobiet Województwo pomorskie ma 2 324,3 tys. mieszkańców, z czego 51,3% stanowią (1 192, 3 tys.), z medianą 1 wieku 40,7 lat ( 38,0 lat). Rodzi się mniej dziewczynek

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIEŚCIE HAJNÓWKA stan na 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIEŚCIE HAJNÓWKA stan na 30 listopada 2011 r. Hajnówka, 2011.12.15 OA-4010-3/2011 HAJNÓWKA URZĄD ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka MIASTA Odpowiadając na pismo z dnia 05 grudnia 2011 r. nr SE.033.141.2011 przesyłam w załączeniu Informację o bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy (maj 2013)

Sytuacja na podlaskim rynku pracy (maj 2013) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy (maj 2013) Wojewódzka Rada Zatrudnienia Białystok, 19 czerwca 2013r. Zasoby pracy - procesy demograficzne w woj. podlaskim Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POWIECIE LIPNOWSKIM W LATACH

BEZROBOCIE W POWIECIE LIPNOWSKIM W LATACH POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE 87-6 Lipno ul. Okrzei 7; tel : 54 288-67-, fax. 54 288 67-5 Urząd Pracy e-mail:toli@praca.gov.pl, www.puplipno.pl BEZROBOCIE W POWIECIE LIPNOWSKIM W LATACH 1992 215. Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU 1. Demografia 1 W końcu 2012r. w woj. podlaskim mieszkało 164956 osób w wieku 15-24 lata i stanowiły one 13,8% ogółu ludności województwa.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku stanu na koniec maja 2014 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Podsumowanie okresu od stycznia 2013 roku: 1) Wg stanu na koniec grudnia 2013 roku bezrobocie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY.. 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2016 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu

Bardziej szczegółowo