POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) mail: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2009 ROKU Iława, 2010 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp 1 Sytuacja demograficzna powiatu iławskiego 1 Liczba bezrobotnych 2 Mapa powiatu iławskiego Tabela: Liczba bezrobotnych w jednostkach administracyjnych powiatu iławskiego 2 2 Tabela: Dynamika spadku/wzrostu bezrobocia w powiecie iławskim 3 Wykres: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku w PUP w Iławie 3 Wykres: Udział bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie 4 bezrobotnych w grudniu 2009 roku Tabela: Bezrobotni zarejestrowani wg jednostek administracyjnych stan na r. 4 Stopa bezrobocia 4 Wykres: Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2009 roku 5 Płynność rynku pracy napływy i odpływy z bezrobocia 5 Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w miesiącach 2009 roku 5 Napływ 6 Odpływ 6 Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w latach Tabela: Płynność bezrobocia w 2008 r. i 2009 r. 7 Charakterystyka bezrobotnych w PUP Iława 8 Strona 1. Bezrobotni według wieku 8 Tabela: Podział bezrobotnych według wieku 8 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 9 Tabela: Podział bezrobotnych według wykształcenia 9 3. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 9 Tabela: Podział bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według stażu pracy 10 Tabela: Podział bezrobotnych według stażu pracy 10 Wybrane kategorie bezrobotnych Bezrobotne kobiety 11 Wykres: Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 roku 11 Tabela: Podział bezrobotnych kobiet Bezrobotni do 25 roku życia 12 Wykres: Udział bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 roku 12 Tabela: Podział bezrobotnych do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia 13 Wykres: Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 13 Tabela: Podział bezrobotnych powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni 14 Wykres: Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 15 Tabela: Podział osób długotrwale bezrobotnych Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 16 Wykres: Udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 16 Tabela: Podział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 17 6.Osoby bez doświadczenia zawodowego 17 Wykres: Udział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 18

3 Tabela: Podział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego 18 7.Osoby bez wykształcenia średniego 19 Wykres: Udział bezrobotnych bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 19 Tabela: Podział bezrobotnych bez wykształcenia średniego Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 20 Wykres: Udział bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 21 Tabela: Podział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 22 Wykres: Udział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 22 Tabela: Podział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 23 Wykres: Udział bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 24 Tabela: Podział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełnosprawni 25 Wykres: Udział bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 25 Tabela: Podział niepełnosprawnych bezrobotnych Bezrobotni ze wsi Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 Wykres: Udział bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 roku 27 Informacja sygnalna o rynku pracy w powiecie na r. 28 A. Dane ogólne w układzie jednostek administracyjnych: Liczba bezrobotnych ogółem Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Osoby, które podjęły pracę Liczba ofert pracy. 29 B. Struktura bezrobocia: Podział według płci Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według wieku. 31 C. Napływ i Odpływ bezrobotnych na przestrzeni IV kwartałów 2009 r. 31 Programy realizowane w PUP w Iławie w 2009 roku 32 Tabela: Zestawienie projektów realizowanych w PUP Iława w 2009 roku 32 Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez PUP w Iławie 33 Pośrednictwo pracy 33 Tabela: Struktura zgłoszonych ofert pracy w 2009 r. 33 Poradnictwo zawodowe 34 Kluby Pracy 34 Aktywne formy walki z bezrobociem realizowane w PUP Iława w 2009 r. 34 Szkolenia 34 Tabela: Nazwa szkolenia i liczba przeszkolonych osób 35 Staż 37 Prace interwencyjne 37 Prace społecznie użyteczne 37 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 38 Tabela: Efektywność udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych w latach

4 Tabela: Charakterystyka beneficjentów w związku z udzielonymi dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008 i Dotacje dla pracodawców na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 38 Tabela: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w 2009 roku w jednostkach administracyjnych 39 Tabela: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych latach. 39 Realizacja zadań aktywizujących rynek pracy przy udziale środków FP 40 Tabela: Struktura wydatków Funduszu Pracy. 40 Wykres: Struktura wydatków z FP w %. 40 Podsumowanie 41 Załącznik Powiat iławski na tle województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 r. Tabela: Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w 2009 r. Tabela: Liczba bezrobotnych w powiecie iławskim z podziałem na miesiące w latach Tabela: Zmiany w strukturze bezrobotnych w powiecie iławskim w 2009 r. Tabela: Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim Tabela: Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim na koniec grudnia Tabela: Zmiany w strukturze bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim Tabela: Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń grudzień 2009 roku Tabela: Bilans bezrobotnych ogółem w okresie styczeń - grudzień 2009 roku Tabela: Oferty pracy zgłoszone w grudniu w latach do powiatowych urzędów pracy

5 Wstęp Niniejsze sprawozdanie przedstawia analizę i ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz stopień realizacji zadań aktywizujących rynek pracy. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych zjawisk mających wpływ na kształtowanie się sytuacji na powiatowym rynku pracy w 2009 roku i przedstawienie analizy porównawczej w stosunku do roku 2008, a także porównanie niektórych wskaźników dotyczących bezrobocia na przestrzeni kilku ostatnich lat. Ponadto jest to próba sformułowania ogólnych tendencji w poziomie i strukturze bezrobocia oraz określenie skuteczności podejmowanych przez tutejszy Urząd Pracy działań, zmierzających do zmniejszenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków. Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, do zadań urzędu pracy należy udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Ważnym elementem polityki działań na rynku pracy jest zatrudnienie subsydiowane. Subsydiowanie zatrudnienia umożliwia aktywną pomoc zarówno bezrobotnym jak i pracodawcom. Taka forma zatrudnienia kierowana jest do osób bezrobotnych, których ustawa kwalifikuję jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które w normalnych warunkach najprawdopodobniej nie miałyby szansy na znalezienie pracy. Sytuacja demograficzna powiatu iławskiego Powiat iławski położony jest w południowo-zachodniej części województwa warmińskomazurskiego. Graniczy z powiatami: kwidzyńskim (województwo pomorskie), grudziądzkim (województwo kujawsko-pomorskie), ostródzkim, działdowskim i nowomiejskim (województwo warmińsko-mazurskie). Powiat iławski zajmuje powierzchnię 1385 km 2. Ponad 95% powierzchni powiatu zajmują obszary wiejskie. Na obszarze powiatu znajduje się 127 sołectw. Ponad 58% mieszkańców zamieszkuje w miastach. Powiat iławski zamieszkuje około 90,3 tys. mieszkańców (stan na r.), w związku z czym zalicza się go do jednego z najbardziej zaludnionych obszarów województwa warmińskomazurskiego. Na 1 km 2 przypada w powiecie 65 osób, co daje 5 lokatę w województwie wśród powiatów ziemskich. Na 100 mężczyzn w powiecie przypadają 103 kobiety. W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten wynosi 104, zaś w Polsce 106. Ludność powiatu iławskiego stanowi 6,3% wszystkich mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Powiat iławski jest na drugim miejscu pod względem liczby mieszkańców w podregionie elbląskim obejmującym powiaty ziemskie braniewski, działdowski, elbląski, nowomiejski, ostródzki. Pod względem gęstości zaludnienia wśród powiatów ziemskich zajmuje 5 miejsce, a pod względem przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców 4 miejsce. Obszar powiatu iławskiego zamieszkuje około 90,3 tys. osób. Wśród nich 49,2% stanowią mężczyźni. Większość mieszkańców powiatu zamieszkuje na terenach miejskich 58,6%. Jest to wskaźnik zbliżony do województwa. W regionie Warmii i Mazur na obszarach wiejskich zamieszkuje około 40% ludności, w Polsce zaś około 38%. Wynika z tego, że obszar powiatu iławskiego zaliczyć należy do terenów typowych dla obszaru Polski. Rozłożenie mieszkańców powiatu według płci jest równomierne. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym w powiecie iławskim stanowią 64% osoby (stan na koniec 2008 r.), wśród nich osób to kobiety. W wieku przedprodukcyjnym znajduje się osób, w tym kobiet. Z kolei w wieku poprodukcyjnym osoby, w tym kobiety. 1

6 LICZBA BEZROBOTNYCH Brak pracy pozostaje jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-ekonomicznych regionu. Rynek pracy w powiecie iławskim należy do trudnych zarówno pod względem popytu jak i podaży pracy. Powiat iławski składa się z 7 jednostek administracyjnych tj.: Iława, Iława Gmina, Zalewo, Lubawa, Lubawa Gmina, Susz oraz Kisielice. Mapa powiatu iławskiego Tabela: Liczba bezrobotnych w jednostkach administracyjnych powiatu iławskiego Jednostki administracyjne Stan na Stan na wzrost, - spadek ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem Iława w tym kobiety Iława Gmina Zalewo Lubawa Lubawa Gmina Susz Kisielice Ogółem:

7 Poziom bezrobocia w powiecie iławskim rośnie. O ile w styczniu 2009 r. liczba bezrobotnych była na poziomie 3946 osób, to na koniec analizowanego roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zanotowano 3983 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych więcej jest kobiet niż mężczyzn, które w liczbie 2186 osób stanowiły w końcu roku 55% ogółu bezrobotnych. Tabela: Dynamika spadku/wzrostu bezrobocia w powiecie iławskim Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek % wzrostu/spadku Stan na PUP do roku poprzedniego do roku poprzedniego , , , ,7 Wykres: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku w PUP w Iławie liczba bezrobotnych w PUP Na koniec 2009 r. uprawnionych do pobierania zasiłku z Funduszu Pracy było 967 osób, w tym 473 kobiety. Kształtowało się to na poziomie 24% ogólnej populacji bezrobotnych. W porównaniu z końcem grudnia roku poprzedniego odnotowano spadek o 43 osoby. 3

8 Wykres: Udział bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 roku. 24% 76% bezrobotni bez prawa do zasiłku bezrobotni z prawem do zasiłku Największy procent udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób odnotowano w jednostce administracyjnej: Lubawa Gmina tj.; 28,3%, a najmniejszy udział był w Mieście i Gminie Kisielice (19,1%). Tabela: Bezrobotni zarejestrowani wg jednostek administracyjnych stan na r. Jednostka Bezrobotni Z prawem do zasiłku administracyjna Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety % 4:2 Iława ,2 Iława Gmina ,3 Zalewo ,7 Lubawa ,9 Lubawa Gmina ,3 Susz ,8 Kisielice ,1 Ogółem: ,3 STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2009 roku, stopa bezrobocia w powiecie iławskim wyniosła 11,1% i była ponad 2 krotnie mniejsza niż w województwie, gdzie wartość tego wskaźnika wynosiła 20,2 %. Oznacza to, że na 100 osób aktywnych zawodowo przypadało 11 osób bezrobotnych. W dalszym ciągu nasz powiat jest w czołówce powiatów w województwie warmińskomazurskim o najniższej stopie bezrobocia. W stosunku do listopada wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu zwiększył się o 0,3 pkt. procentowego. W porównaniu do dwunastego miesiąca roku poprzedniego roku stopa bezrobocia wzrosła o 0,8%. 4

9 Wykres: Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2009 roku ,2 18,9 19,1 18,6 18,1 17,8 18,0 18,1 18,4 18,8 19,4 20,2 % ,9 12,4 11,9 12,1 11,7 11,2 11,5 11,4 11,7 10,4 10,9 11,1 10,9 10,7 10,6 10,7 10,8 10,9 11,5 11,1 11,4 10,8 11,9 11,1 5 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MIESIĄCE powiat iławski województwo warmińsko-mazurskie Polska PŁYNNOŚĆ RYNKU PRACY NAPŁYWY I ODPŁYWY Z BEZROBOCIA Płynność rynku pracy wyrażająca się skalą napływu i odpływu jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących sytuację na rynku pracy. W roku 2009 liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmieniała się osiągając minimum w listopadzie (3904 osoby) i maksimum w marcu (4558 osób). Wahaniom podlegała również liczba nowo zarejestrowanych (napływ) i wyłączeń bezrobotnych z ewidencji (odpływ), co przedstawia poniższy wykres. Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w miesiącach 2009 roku LICZBA BEZROBOTNYCH I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MIESIĄCE NAPŁYW ODPŁYW 5

10 NAPŁYW W 2009 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 9503 osoby, w tym 4544 kobiety. Jest to o 1705 osób więcej niż na przestrzeni 12 miesięcy roku poprzedniego. Podstawowym składnikiem napływu były ponowne rejestracje: 7596 osób. Po raz pierwszy zarejestrowało się ok. 20% z ogółu napływu bezrobotnych do ewidencji urzędu. Po aktywnych formach zarejestrowało się 1028 osób (o 57 osób mniej niż w 2008 roku) i tak: - po pracach interwencyjnych 11 osób (6 kobiet), - po stażu 453 osób (307 kobiet), - po robotach publicznych 9 osoby ( 0 kobiet), - po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy 43 osoby (38 kobiet), - po pracach społecznie użytecznych - 78 osób (64 kobiety), - po szkoleniu 434 osoby (205 kobiet). W odniesieniu do osób określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w analizowanym okresie 12 miesięcy 2009 r. spośród nowo zarejestrowanych: 37% (3514 osób z napływu ogółem) stanowiły osoby do 25 roku życia, 12,5% (1190 osób) stanowiły osoby powyżej 50 roku życia, 5,4% to kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 23% (2172 osoby) stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, 28,0% (2654 osoby) to bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 27% (2589 osób) to bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, 60% (5715 osób) to bezrobotni bez wykształcenia średniego, 7% (677 osób) to osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 2% (183 osoby) to osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia, 4,4% napływu stanowiły osoby niepełnosprawne. W roku 2009 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zgłosiło się 4 cudzoziemców, w tym 1 kobieta. Wśród noworejestrujących się 167 bezrobotnych (w tym 95 kobiet) zgłosiło się do urzędu po zwolnieniu z przyczyn zakładu pracy. ODPŁYW Na przestrzeni 12 miesięcy 2009 r. wyłączono z ewidencji Urzędu Pracy 9023 bezrobotnych, tj. o 283 osoby więcej niż przed rokiem. Głównymi składowymi bilansu odpływu jest liczba podejmujących pracę oraz liczba osób wyłączonych z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Z ogółu wyłączonych ok. 44% (3954 osób) stanowili bezrobotni, którzy podjęli pracę, w tym 23% osób podjęło pracę subsydiowaną. Jest to o 50 osób więcej niż na przestrzeni całego 2008 roku. W 2009 roku 557 osób posiadało uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego, ponieważ podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy. Niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy jest drugą obok podejmowania pracy najczęstszą przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych. W 2009 r. liczba ta kształtowała się na poziomie 2444 osób (958 kobiet) i była wyższa od roku poprzedniego o 156 osób. 6

11 Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w latach liczba bezrobotnych lata napływ odpływ Tabela: Płynność bezrobocia w 2008 r. i 2009 r. Wyszczególnienie Liczba osób rejestrujących się (NAPŁYW) w tym; + wzrost - spadek po raz pierwszy po raz kolejny Liczba osób wyłączonych (ODPŁYW) z tego m.in.: podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcia pracy subsydiowanej w tym: prace interwencyjne roboty publiczne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dotacje na doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe prace społecznie użyteczne brak gotowości do podjęcia pracy Oferty pracy ogółem, w tym: subsydiowanej

12 Tak jak w poprzednim roku bezrobocie w powiecie iławskim dotyczy głównie ludzi młodych. W końcu roku zanotowano najwięcej, bo aż 1155 osób (681 kobiet) w wieku lata. Populacja ta stanowi ok. 29% ogólnej liczby zarejestrowanych w końcu grudnia 2009 r. W porównaniu z rokiem poprzednim widoczny jest wzrost bezrobotnych w tej grupie wiekowej o 61 osób. Również, tak jak w roku 2008, największą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 1360 osób (w tym 710 kobiet), co daje 34 % ogółu zarejestrowanych. Wśród bezrobotnych w ewidencji urzędu dominowały osoby szukające pracę od 1-3 miesięcy 34% ogółu zarejestrowanych (tj osoby). Największą grupę bezrobotnych w ewidencji urzędu stanowiły osoby ze stażem od roku do pięciu lat 1051 osób tj. 26% ogółu oraz bez stażu pracy 650 osób tj. 16% zarejestrowanych. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH W PUP IŁAWA 1. Bezrobotni według wieku W końcu 2009 roku osoby młode (18-24 lata i lata) stanowiły najwyższy odsetek w liczbie zarejestrowanych ogółem, odpowiednio 27% i 29%. Wśród kobiet najliczniejsza grupa była w przedziale wiekowym lata 681 osób, co stanowi 31 punkty procentowe. Spośród bezrobotnych mieszkających na wsi również największą grupę 29% stanowiły osoby młode do 24 lat. Drugą grupę pod względem wielkości tworzyły osoby w wieku lata (28%) zarejestrowanych ogółem ze wsi. Wśród kobiet zamieszkujących tereny wiejskie najliczniejszą grupę tj. 31% stanowiły osoby do 24 lat. Tabela: Podział bezrobotnych według wieku (stan na r.) Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety Wiek lata 26 X 67 X Razem:

13 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 34%. Wśród tych bezrobotnych o najniższym wykształceniu 31% pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Drugą grupę pod względem wielkości stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 31,5% ogółu zarejestrowanych osób. Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. W końcu grudnia 2009 roku wykształceniem wyższym legitymowało się 6,5% zarejestrowanych kobiet i 4% zarejestrowanych mężczyzn. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 23,5% populacji kobiet i 16% mężczyzn, natomiast średnie ogólnokształcące posiadało 10% bezrobotnych kobiet i 6% bezrobotnych mężczyzn. Podobna sytuacja kształtuje się na terenach wiejskich. Największą populacje tworzą osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 41% ogółu bezrobotnych, a najmniejszą grupę 3% ogółu stanowią osoby z wykształceniem wyższym - (58 osób). Tabela: Podział bezrobotnych według poziomu wykształcenia (stan na r.) Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety Wykształcenie wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Razem: Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Istotnym, z punktu widzenia mobilności jest czas pozostawania bez pracy. W ewidencji urzędu pracy najmniejszy odsetek był wśród bezrobotnych oczekujące na podjęcie zatrudnienia powyżej 24 miesięcy (5% ogółu bezrobotnych), a największy wśród osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy 34%. Podobna sytuacja kształtowała się wśród bezrobotnych kobiet. Największą populację tworzyły kobiety pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy 30% tj. 667 osób. Wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie również dominowali bezrobotni pozostający w rejestrze urzędu od 1 do 3 miesięcy 596 osób, w tym 299 kobiet. Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni poszukujący pracy powyżej 24 miesięcy 7% ogółu zarejestrowanych ze wsi. 9

14 Tabela: Podział bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy (stan na r.) Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi Czas pozostawania bez pracy w miesiącach ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety do pow Razem: Bezrobotni według stażu pracy W końcu omawianego okresu sprawozdawczego spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 do 5 lat 1051 osób (26% ogółu bezrobotnych). Najmniej liczną zbiorowość wśród omawianej kategorii bezrobotnych stanowiły osoby z 30 letnim i dłuższym stażem pracy (3%). Również najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, które wykazały staż pracy od 1 do 5 lat (28% ogółu zarejestrowanych kobiet). Najmniej liczną populację stanowiły kobiety z 30 letnim i dłuższym stażem pracy 1,1%. W ewidencji urzędu 16% tj. 650 bezrobotnych nie posiadało żadnego stażu pracy. Na terenach wiejskich zanotowano podobną sytuację. Największą populację stanowili bezrobotni posiadający staż pracy od 1 do 5 lat 30% ogółu bezrobotnych, natomiast najmniej osób posiadało 30 letni i dłuższy staż pracy 29 osób tj. 1,6% populacji bezrobotnych ze wsi. Tabela: Podział bezrobotnych według stażu pracy (stan na r.) Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi Staż pracy ogółem ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu Razem:

15 WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH 1) Bezrobotne kobiety W grudniu 2009 roku w rejestrze urzędu pracy pozostało 2186 bezrobotnych kobiet. Wykres: Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 45% 55% bezrobotne kobiety bezrobotni mężczyźni Bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku było 473 osoby, co stanowiło 49% z ogółu osób uprawnionych do zasiłku. Mieszkanki wsi stanowiły 46% populacji bezrobotnych kobiet. Z danych statystycznych wynika, że bezrobotne kobiety rzadziej niż mężczyźni rejestrują się w urzędzie pracy (odsetek kobiet w napływie 47,8%) i są lepiej wykształcone - wśród bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowią 64,7%; z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 63,8% oraz trudniej jest im podjąć pracę (odsetek kobiet wśród podejmujących pracę 48,7). Tabela: Podział bezrobotnych kobiet (stan na r.) Wyszczególnienie bezrobotni Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie ogółem w tym kobiety do pow lata 26 X wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

16 Staż pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Razem: ) Bezrobotni do 25 roku życia Do Powiatowego Urzędu Pracy w ciągu 2009 r. zgłosiło się 3514 bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 1736 kobiet. Jest to o 716 osób więcej niż w roku poprzednim. Młodzi ludzie stanowili ok. 37% ogółu napływu bezrobotnych. W końcu IV kwartału 2009 roku w ewidencji urzędu zanotowano 1063 bezrobotnych z tego przedziału wiekowego. Wykres: Udział bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 27% 73% bezrobotni do 25 roku życia bezrobotni powyżej 25 roku życia Wśród tej grupy bezrobotnych najwięcej osób było z wykształceniem zasadniczym zawodowym (24% ogółu). Drugą grupę pod względem wielkości stanowili młodzi ludzie z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej osób (24% ogółu). Największą zbiorowość (41%) tworzyli młodzi ludzie pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy. Drugą grupę pod względem wielkości stanowiły osoby, które pozostawały bez pracy 3-6 miesięcy - 21% z ogółu populacji młodych ludzi. Na koniec roku w ewidencji urzędu było 520 młodych bezrobotnych mieszkających na wsi. Wśród młodzieży z terenów wiejskich najwięcej osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe 32% Również największą grupę (38% z ogółu) w omawianej kategorii bezrobotnych stanowiły młode osoby ze wsi pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy. 12

17 Tabela: Podział bezrobotnych do 25 roku życia (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie ogółem Bezrobotni do 25 roku życia w tym kobiety do pow wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku X X X X 30 lat i więcej X X bez stażu Razem: ) Bezrobotni powyżej 50 roku życia W 2009 roku do Urzędu Pracy w Iławie z całego powiatu zgłosiło się 1190 osób (w tym 455 kobiet) w wieku powyżej 50 roku życia. Stanowili oni ok. 12,5% ogółu rejestrujących się bezrobotnych. Jest to 224 osoby więcej niż przed rokiem. W końcu 2009 roku bezrobotni powyżej 50 roku życia, w liczbie 693 osób, stanowili 17% ogółu bezrobotnych. Wykres: Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009r. 17% 83% bezrobotni powyżej 50 roku życia bezrobotni poniżej 50 roku życia 13

18 Ponad 52% bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia - to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Również największą grupę w omawianej kategorii stanowiły osoby będące bez pracy od 1 do 3 miesięcy 198 osób (w tym 67 kobiet), co stanowiło ok. 29% ogółu bezrobotnych z tej grupy wiekowej oraz posiadający staż pracy lat 35%. Wśród tych bezrobotnych 254 osoby (w tym 88 kobiet) zamieszkiwało tereny wiejskie. Ta grupa tworzyła ok. 14% osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Największy odsetek osób zamieszkujących tereny wiejskie stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 63%, pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy 29% oraz posiadający letni staż pracy 35%. Tabela: Podział bezrobotnych powyżej 50 roku życia (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie ogółem Bezrobotni powyżej 50 roku życia w tym kobiety do pow wyższe 11 2 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 12 9 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej bez stażu Razem: ) Długotrwale bezrobotni Długotrwale bezrobotni stanowią grupę ryzyka, objętą szczególnymi preferencjami w działaniach aktywizacyjnych. W przeciągu dwunastu miesięcy 2009 r. długotrwale bezrobotnych z powiatu iławskiego zarejestrowało się 2172 osób, w tym 1437 kobiet stanowiło to 23% napływu. Na koniec 2009 r. zanotowanych w ewidencji urzędu było 1211 bezrobotnych z tej grupy, w tym 8731 kobiety. Stanowili oni 31% z ogółu będących w ewidencji urzędu. 14

19 Wykres: Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 31% 69% długotrwale bezrobotni pozostali bezrobotni Największą grupę w tej kategorii tworzyły osoby: w wieku lata 376 osób, (w tym 310 kobiet), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 43% z ogółu długotrwale bezrobotnych, w liczbie 519 osób ( w tym 371 kobiet), posiadające 1-5 lat stażu pracy 23% z ogółu długotrwale bezrobotnych tj. 284 osoby (222 kobiety), pozostające bez pracy od miesięcy 278 osób (31% z ogółu), w tym 264 kobiety. Z ogólnej liczby mieszkających na wsi omawiana grupa stanowiła 33% ogółu i była na poziomie 593 osoby, w tym 443 kobiety. Najwięcej długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich było: w wieku lat 186 osób, posiadające od 1-5 lat staż zawodowy osób, z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 308 osób, pozostające w ewidencji urzędu od miesięcy 167 osób. Tabela: Podział osób długotrwale bezrobotnych (stan na r.) Wyszczególnienie Długotrwale bezrobotni ogółem w tym kobiety Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie do pow lata 12 wyższe policealne i średnie zaw Średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

20 Staż pracy ogółem do 1 roku lat i więcej 11 4 bez stażu Razem: ) Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W ciągu omawianego roku do urzędu zarejestrowało się 2654 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, w tym 1380 kobiet. Z ogółu bezrobotnych pozostających w ewidencji na koniec 2009 roku co trzeci bezrobotny nie posiadał żadnych kwalifikacji zawodowych. Liczba ta była na poziomie 1114 osób, w tym 674 kobiety. Wykres: Udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 28% 72% bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bezrobotni z kwalifikacjami zawodowymi Wśród tej grupy bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby: pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy 32,5%, bez stażu zawodowego - 25%, w wieku lat- 30%. Osób kończących szkołę średnią ogólnokształcącą było pod koniec roku 15% bezrobotnych, natomiast posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej 85% z liczby ogółem tj. z 1114 osób. Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych zamieszkujących tereny wiejskie na koniec grudnia 2009 było 588 osób, w tym 362 kobiety. Ta kategoria bezrobotnych stanowiła 33% z ogółu osób zamieszkałych na wsi. Największe grupy bezrobotnych tej kategorii, z trenów wiejskich tworzyli: - bezrobotni pozostający bez zatrudnienia od 1do 3 miesięcy osób (33%) - bez stażu pracy 154 osoby (26%), - w wieku lat 172 osoby (29%), 16

21 Tabela: Podział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych ogółem w tym kobiety do pow lata 10 X wyższe X X policealne i średnie zawodowe X X średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe X X gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej 25 7 bez stażu Razem: ) Osoby bez doświadczenia zawodowego W przeciągu całego 2009 r. w urzędzie pracy zarejestrowało się z terenu powiatu iławskiego 2589 osób bez doświadczenia zawodowego, w tym 1399 kobiet. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w ewidencji urzędu było 918 osób, ( 604 kobiety). Stanowili oni 23% wszystkich bezrobotnych będących w ewidencji. 17

22 Wykres: Udział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 23% 77% bezrobotni bez doświadczenia zawodowego bezrobotni z doświadczeniem zawodowym Wśród tej kategorii największy odsetek stanowili: - bezrobotni pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy- 38% - w wieku lat 60% - z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 36% - oraz bez stażu pracy 71%. Wśród bezrobotnych mieszkających na wsi odsetek osób z tej kategorii wynosił 25%. Wśród nich największą grupę stanowili bezrobotni: - pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy (35%), - w wieku lat (61%), - z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (44%) - bez stażu pracy (73%). Tabela: Podział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (stan na r.) Wyszczególnienie Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek ogółem w tym kobiety do pow lata 4 X 18

23 Wykształcenie Staż pracy ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku X X 5 10 X X X X X X 30 lat i więcej X X bez stażu Razem: ) Osoby bez wykształcenia średniego W omawianym 2009 roku do urzędu przyszło zarejestrować się 5715 bezrobotnych bez wykształcenia średniego, w tym 2275 kobiet. Jest to największy odsetek napływu i wynosi on 60%. Na koniec grudnia w ewidencji urzędu zanotowano w tej kategorii bezrobotnych 2617 osób. Stanowili oni 66% zarejestrowanych. Wykres: Udział bezrobotnych bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 34% 66% bezrobotni bez wykształcenia średniego bezrobotni z wykształceniem minimum średnim Wśród tych bezrobotnych - 33% osób było pozostających bez pracy od 1-3 miesięcy, 25% było z przedziału wiekowego lat, 26% okazywało się 1-5 letnim stażem pracy. Wśród bezrobotnych z terenów wiejskich osoby z omawianej kategorii stanowiły 74%. Największy odsetek kształtował się analogicznie jak wyżej: w podobnych kategoriach wiekowych (26%), w czasie pozostawania bez pracy (33%) i ze stażem pracy (30%). 19

24 Tabela: Podział bezrobotnych bez wykształcenia średniego (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie Bezrobotni bez wykształcenia średniego ogółem w tym kobiety do pow lata 23 X wyższe X X policealne i średnie zawodowe X X średnie ogólnokształcące X X zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej bez stażu Razem: ) Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia W 2009 roku z całego powiatu zgłosiło się 677 osób (w tym 552 kobiety) samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia. Jest to 7% z ogółu napływu do ewidencji urzedu. Na koniec roku w rejestrze urzędu zanotowano z tej kategorii 397 osób, w tym 352 kobiety. 20

25 Wykres: Udział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 10% 90% bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia pozostali bezrobotni Największą grupę z tej kategorii stanowili bezrobotni: posiadający staż pracy od 1-5 lat - 27% ogółu samotnych, z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 46%, w wieku lat - 40% bezrobotnych pozostającym bez pracy od 1-3 miesięcy 27% z ogółu. Wśród tych bezrobotnych 200 osób (w tym 177 kobiet) zamieszkiwało tereny wiejskie, co stanowiło 11% ogółu bezrobotnych ze wsi, znajdujących się w ewidencji urzędu. Na terenach wiejskich dominowały: osoby w wieku lat (82 osób co stanowi 41% ogółu samotnie wychowujących), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (105 osób 52,5%), bezrobotni pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy (53 osoby 26,5%) oraz 58 osób było bez stażu pracy. Tabela: Podział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wyszczególnienie Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ogółem w tym kobiety do pow lata - x 21

26 Wykształcenie Staż pracy ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej - - bez stażu Razem: ) Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia W omawianej kategorii bezrobotnych do urzędu zgłosiło się w całym minionym roku 123 osoby, w tym 3 kobiety. Stanowili oni 1,3% napływu. Na koniec 2009 roku 41 osób pozostało w ewidencji, w tym 2 kobiety. Wykres: Udział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 99% 1% bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia pozostali bezrobotni Wśród tych bezrobotnych 49% pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy, 29% miało od 45 do 54 lat, 58,5% posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a 51% okazywało się stażem pracy do 5 lat. Z terenów wiejskich na koniec roku było 16 mężczyzn, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. Wśród nich 37,5% było bez pracy od 1-3 miesięcy, 37,5% miało od 25 do 34 lat, 56% posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a 56% legitymowało się stażem pracy do 5 lat. 22

27 Tabela: Podział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (stan na r.) Wyszczególnienie Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem ogółem w tym kobiety do pow lata 1 x wyższe - - policealne i średnie zawodowe 1 - średnie ogólnokształcące 1 1 zasadnicze zawodowe 15 1 gimnazjalne i poniżej 24 - do 1 roku lat i więcej 1 - bez stażu 6 - Razem: ) Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka W przeciągu 2009 roku do urzędu zgłosiło się 511 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Stanowiły one 5,4% napływu kobiet z powiatu iławskiego. Na koniec roku w ewidencji urzędu zarejestrowanych było 409 kobiet w tej kategorii. 23

28 Wykres: Udział bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 19% 81% kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka pozostałe kobiety Największy odsetek kobiet posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej 52%, pozostało bez zatrudnienia od 1-3 miesięcy 25%, z przedziału wiekowego lat 43%, oraz 44% kobiet nie posiadało żadnego stażu pracy. Na terenach wiejskich kobiet z tej kategorii pod koniec 2009 r. było 232, co stanowiło 23% ogółu. Tabela: Podział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Kobiety ogółem Z terenów wiejskich do pow wyższe 8 1 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 28 8 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej - - bez stażu Razem:

29 11) Niepełnosprawni W przeciągu 12 miesięcy 2009 roku zarejestrowało się 416 bezrobotnych niepełnosprawnych. W strukturze regionalnego bezrobocia niepełnosprawni maja niewielki udział. Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 216 osób niepełnosprawnych posiadających status bezrobotnego (138 kobiet) oraz 68 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (31 kobiet). Wykres: Udział bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 5% 95% bezrobotni niepełnosprawni pozostali bezrobotni Najliczniejsze grupy wśród 216 osób bezrobotnych niepełnosprawnych tworzyły osoby: z wykształceniem zasadniczym zawodowym 78 osób ( tj. 34,5%); w wieku lat 85 osób (39%); pozostające w ewidencji urzędu od 1-3 miesięcy 59 osób (27%), posiadające staż pracy od lat 49 osób (23%), o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 157osób, tj. 73% i rodzaju niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu 78 osób (36%). Na wsi na koniec roku zamieszkiwało 79 bezrobotnych niepełnosprawnych, z tego 47 kobiet. Najwięcej osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie było z wykształceniem zasadniczym zawodowym ( 33 osób - 42% z liczby 79 osób), w wieku lat ( 28 osób 35%), ze stażem pracy od 1-5 lat (24 osób -32%) i oczekujących na pracę od 1-3 miesięcy (15 osób -27%). W przeciągu całego roku 2009 r. bezrobotnych niepełnosprawnych wyłączonych z ewidencji urzędu było 367, z czego 118 osób podjęło pracę. Pracę subsydiowaną podjęło 20 osób. Natomiast pracę niesubsydiowaną podjęło 98 osób. Podstawową formą aktywizacji zawodowej tych osób na przestrzeni roku były szkolenia, którymi objęto 20 niepełnosprawnych bezrobotnych (7 kobiet) i 7 niepełnosprawnych poszukujących pracy (2 kobiety). Drugą formą aktywizacji zawodowej były staże. Rozpoczęło je 32 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 15 kobiet. W 2009 roku na prace społecznie użyteczne wysłano 6 niepełnosprawnych bezrobotnych. 25

30 Tabela: Podział niepełnosprawnych bezrobotnych (stan na r.) Wyszczególnienie Niepełnosprawni bezrobotni Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Staż pracy Wiek Wykształcenie ogółem ogółem w tym kobiety do pow lata 1 X wyższe 1 1 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 14 9 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej 10 5 bez stażu Razem: ) Bezrobotni ze wsi Na przestrzeni 12 miesięcy 2009 roku z całego powiatu iławskiego zarejestrowało się w urzędzie 4073 bezrobotnych mieszkających na wsi, w tym 1920 kobiet. Pod koniec grudnia 2009 r. w ewidencji urzędu zanotowano w tej kategorii 1786 bezrobotnych (1009 kobiet). Stanowią oni 45% bezrobotnych ogółem. Wykres: Udział bezrobotnych z terenów wiejskich w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 45% 55% bezrobotni zamiszkali na wsi bezrobotni zamieszkali w mieście 26

31 Najliczniejsze grupy bezrobotnych z gmin wiejskich to bezrobotni: w wieku lat: 520 bezrobotnych (ok. 29% ogółu zamieszkałych na wsi), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej: 740 osób (41%), posiadających stażu pracy od 1 do 5 lat: 539 osób (30%) pozostających w ewidencji urzędu od 1 do 3 miesięcy: 596 osób (33%). Spośród bezrobotnych ze wsi będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy było: 520 młodych ludzi do 25 lat (29% z liczby ogółem tj. z 1786 osób), 593 osoby długotrwale bezrobotnych (33%), 254 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (14%), 588 osób bez kwalifikacji zawodowych (33%), 447 osób bez doświadczenia zawodowego (25%), 1326 osób wykształcenia średniego (74%), 200 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (11%), 16 osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (0,9%), 232 kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, 79 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (4,4% z ogółu). W wyniku działań podejmowanych przez urząd pracy w 2009 r. pracę z terenów wiejskich podjęło 1570 osób, w tym 705 kobiet. Aktywizacja bezrobotnych z terenów wiejskich w 2009 r. obejmowała następujące formy: - szkolenia: 188 osób, w tym 85 kobiet; - staż: 377 osób, w tym 250 kobiet; - prace interwencyjne: 79 bezrobotnych, w tym 49 kobiet; - roboty publiczne: 19 osób, w tym 0 kobiet. - prace społecznie użyteczne: 45 bezrobotnych, w tym 39 kobiet zamieszkałych na wsi. 13) Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Osoby te w końcu omawianego roku stanowiły 5% ogółu bezrobotnych, zaś przed rokiem 4%. Obserwujemy zatem 1 procentowy wzrost tej kategorii bezrobotnych w ogólnej populacji zarejestrowanych. Wykres: Udział bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2009 r. 5% 95% bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki pozostali bezrobotni Od stycznia do grudnia 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie zarejestrowało się 1092 osoby, które były w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki. Z powodu podjęcia pracy z rejestru urzędu wyłączono 272 osoby. 27

32 Informacja sygnalna o rynku pracy w powiecie na r. A. Dane ogólne w układzie jednostek administracyjnych 1. Liczba bezrobotnych ogółem ( stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 13,8 23,2 0,7 31,4 47,5 3,7 0,3 13,7 2. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku ( stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 2,0 1,6 5,5 8,5 54,1 12,3 47,0 4,2 3. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy ( stan za 12 m-cy) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 3,4 25,0 305,5 175,0-62,1 28

33 4. Osoby, które podjęły pracę( stan za 12 m-cy) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 1,8 9,2 20,1 11,7 12,7 12,0 11,8 8,5 5. Liczba ofert pracy( stan za 12 m-cy) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 7,0 21,6 11,8 20,4 9,8 3,4 B. Struktura bezrobocia 1. Podział wg płci ( stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP mężczyźni kobiety % kobiet do ogółu 53,2 53,9 57,4 58,5 59,0 53,8 54,7 54,9 29

34 2. Bezrobotni zamieszkali na wsi ( stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina OGÓŁEM PUP ogółem w tym kobiety % do ogółu bezrobotnych 28,9 63,3 44,7 61,3 70,2 44,8 3. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP ogółem w tym: wyższe policealne i średnie zawodowe L O zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ Gmina Gmina KISIELIC E OGÓŁEM PUP ogółem w tym : do 1 m-ca od 1-3 m-cy od 3-6 m-cy od 6-12 m-cy od m-cy powyżej 24 m-cy

35 5. Bezrobotni wg wieku (stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP ogółem w tym : lat lat lat lat lat lat C. Napływ i Odpływ bezrobotnych na przestrzeni IV kwartałów 2009 r. 1. Bezrobotni ogółem W okresie sprawozdawczym Jednostka Administracyjna Iława Iława Gmina Zalewo Lubawa Lubawa Gmina Susz Kisielice Bezrobotni zarejestrowani napływ bezrobotni wyrejestrowani odpływ w tym z tytułu podjęcia pracy udział % wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy do odpływu Ilość osób % , , , , , , ,3 Ogółem: ,8 31

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2008

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2011 ROKU Iława, 2012

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Liczba bezrobotnych stan na koniec marca w latach 2013-2016 2013 2014 2015 2016 9495 9356 7795 6828 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu za 2014 r. powiat elbląski Elbląg, marzec 2015 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego

Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego Jarosław, styczeń 2016 1. Stopa bezrobocia i ludność powiatu jarosławskiego Stopa bezrobocia, tj. procentowy udział liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (Gdynia i Sopot).

kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (Gdynia i Sopot). Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 212 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 212 r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2007

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2015 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowały

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury osób bezrobotnych z terenu Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu za okres 12 miesięcy 2008 r. Elbląg, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 213 roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień Styczeń 213 13,4%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA KONIEC MAJA 2017 R. CZERWIEC 2017 2 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 Jarosław, grudzień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo