INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: GUS Źródło: WUP

3 Stopa bezrobocia w latach w powiecie gdańskim 13,4 13,4 12,5 12,4 7,7 9,1 Polska pomorskie p. gdański Wielkość bezrobocia w powiecie gdańskim w 2012 roku Wielkość bezrobocia w gminach powiatu gdańskiego - stan na r. 815 Pruszcz Gdański (m.) 676 Pruszcz Gdański (gm.) 415 Trąbki Wielkie 353 Kolbudy Pszczółki Cedry Wielkie Przywidz Suchy Dąb 2

4 Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. m.sopot 857 gdański sztumski nowodworski pucki kościerski lęborski malborski człuchowski kartuski m.słupsk tczewski kwidzyński m.gdynia bytowski słupski chojnicki starogardzki wejherowski m.gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W 2012r. zarejestrowano ogółem 4755 osób bezrobotnych, czyli nastąpił wzrost liczby osób nowo zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 154 osoby. 600 Napływ bezrobotnych w powiecie gdańskim w 2012r Pośrednictwo pracy W 2012r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 1153 oferty pracy z firm mających swoje siedziby na terenie powiatu gdańskiego. Liczba ofert pracy pozyskanych w powiecie gdańskim w 2012r

6 Oferty pracy zgłoszone z terenu powiatu gdańskiego wg wybranych branż w 2012r. Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Górnictwo i wydobywanie Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Pozostała działalność usługowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 221 Przetwórstwo przemysłowe

7 Liczba podjęć pracy w powiecie gdańskim w 2012r Według powyższych danych liczba osób wyłączonych z powodu podjęcia pracy różnie się kształtowała w ciągu całego roku. Najwięcej osób zostało wyłączonych z powodu podjęcia pracy w czerwcu 2012r. W sumie w całym 2012r. z rejestru osób bezrobotnych zostało wyłączonych 4124 osoby, z czego 1729 osób z powodu podjęcia pracy co stanowi 41,9% ogółu wyłączonych. 6

8 ZAŁĄCZNIKI 7

9 5,8% 11,9% 10,1% 9,4% 16,1% 23,6% 22,2% 21,5% 18,7% 21,1% 20,9% 18,6% Załącznik 1 STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej r r. miesięcy Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,9% 10,1% -1,8% 1-3 miesięcy ,6% 22,2% -1,4% 3-6 miesięcy ,5% 18,7% -2,8% 6-12 miesięcy ,1% 20,9% -0,2% miesięcy ,1% 18,6% 2,6% powyżej 24 miesięcy ,8% 9,4% 3,7% 1

10 7,8% 7,8% 13,5% 13,7% 10,6% 19,0% 18,1% 19,1% 19,8% 21,7% 21,9% 27,1% 4 Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do powyżej 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,5% 7,8% ,1% 19,0% ,1% 19,1% ,8% 21,7% ,7% 21,9% powyżej ,8% 10,6% Największa liczba bezrobotnych (697 osób) na dzień 31 grudnia 2012r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Wzrosła liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 3,7% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 miesiąca o 1,8% i obecnie wynosi 316 osób. 2

11 Najwięcej bezrobotnych (208 osób) pozostawało bez pracy przez okres od 6 do 12 miesięcy i wpisywało się w granice wiekowe lata, z czego 59 osób stanowili mężczyźni, natomiast 149 osób to kobiety. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2012r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej RAZEM

12 Najwięcej bezrobotnych (220 osób, z czego 110 kobiet i 110 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 6 do 12 miesięcy oraz jednocześnie posiadali wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (23 osoby, z czego 21 kobiet i 2 mężczyzn) było bez pracy powyżej 24 miesięcy i posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2012r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

13 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 169 osób (w tym 84 kobiety) pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy i jednocześnie nie posiadających żadnego doświadczenia zawodowego, a najmniej bezrobotnych (10 osób, z czego 8 mężczyzna) było bez pracy powyżej 24 miesięcy i ze stażem pracy 30 lat i więcej. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2012r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

14 13,3% 13,0% 11,1% 10,5% 24,4% 23,7% 23,2% 22,6% 28,2% 30,2% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,3% 13,0% -0,3% policealne i średnie zawodowe ,4% 23,7% -0,6% średnie ogólnokształcące ,1% 10,5% -0,6% zasadnicze zawodowe ,2% 22,6% -0,5% gimnazjalne i poniżej ,2% 30,2% 2,0% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2012r. w powiecie gdańskim struktura bezrobotnych wg wykształcenia zmieniła się nie znacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 30,2%. Liczba ta zwiększyła się w stosunku do 31 grudnia 2011r. o 2,0%. Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,6%) oraz policealne i średnie zawodowe (23,7%). Najmniej osób posiadało wykształcenie wyższe (13,0%) i średnie ogólnokształcące (10,5%). 6

15 9,4% 6,7% 15,4% 13,0% 19,5% 19,5% 26,5% 27,4% 25,6% 37,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% wyższe Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,4% 15,4% policealne i średnie zawodowe ,5% 26,5% średnie ogólnokształcące ,7% 13,0% zasadnicze zawodowe ,4% 19,5% gimnazjalne i poniżej ,0% 25,6% Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 289 osób, zaś mężczyźni 118. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia oprócz zasadniczego zawodowego i gimnazjalnego i poniżej. 7

16 3. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych ,4% 40,2% 62,6% 59,8% mężczyźni kobiety Płeć Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. kobiety ,6% 59,8% -2,7% mężczyźni ,4% 40,2% 2,7% W 2012r. w powiecie gdańskim zwiększyła się liczba mężczyzn wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do końca analogicznego okresu, ponieważ o 2,7% zmniejszyła się ogólna liczba bezrobotnych kobiet. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych na r. kobiety stanowiły 1774 osoby (tj. 61,9% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 1094 (tj. 38,1% ogółu osób bezrobotnych). 8

17 11,1% 7,8% 7,2% 19,0% 2 19,0% 19,2% 15,3% 24,5% 21,9% 34,9% 5 Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej mężczyźni kobiety Wiek osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,0% ,5% 34,9% ,0% 21,9% ,2% 15,3% ,1% 7,8% ,2% - Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała wiek lat (655 osób, tj. 34,9% ogółu bezrobotnych). Najmniej kobiet 147 osób (tj. 7,8% ogółu bezrobotnych) posiadało wiek 55 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 308 osób (tj. 24,5% ogółu bezrobotnych) w wieku lata, a najmniej 91 mężczyzn (tj. 7,2% ogółu bezrobotnych) w wieku powyżej 60 lat. 9

18 4,4% 4,2% 12,5% 13,0% 10,5% 11,2% 14,5% 16,6% 15,4% 15,6% 23,1% 20,4% 19,7% 19,2% 4. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni z stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. 3 Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 25,0% 2 15,0% 1 5,0% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,5% 13,0% 0,5% 1-5 lat ,1% 20,4% -2,7% 5-10 lat ,5% 16,6% 2,1% lat ,4% 15,6% 0,2% lat ,5% 11,2% 0,7% 30 lat i więcej ,4% 4,2% -0,2% bez stażu ,7% 19,2% -0,6% Powyższe dane wskazują, że na dzień 31 grudnia 2012r. w powiecie gdańskim w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (640 osób, tj. 20,4% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem pracy od 1 5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (131 osób, tj. 4,2% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 10

19 2,2% 8,7% 7,1% 11,5% 13,9% 13,5% 15,6% 14,8% 19,3% 21,2% 18,6% 15,5% 18,2% 19,8% 3 Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu mężczyźni kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 13,9% 1-5 lat ,3% 21,2% 5-10 lat ,5% 18,6% lat ,6% 15,5% lat ,8% 8,7% 30 lat i więcej ,1% 2,2% bez stażu ,2% 19,8% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała staż pracy od 1 5 lat (397 osób, tj. 21,2% ogółu bezrobotnych), zaś najmniej - 42 osoby (tj. 2,2% ogółu bezrobotnych) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 243 osoby (tj. 19,3% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy od 1 do 5 lat, a najmniej 89 mężczyzn (tj. 7,1% ogółu bezrobotnych) miało staż pracy 30 lat i więcej. 11

20 5. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,2% 17,3% -2,9% bez prawa do zasiłku ,8% 82,7% 2,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu powiatu gdańskiego w dniu 31 grudnia 2012r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 17,3%. W stosunku do danych z analogicznego okresu udział ten nieznacznie spadł (o 2,9%) Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku wg płci - stan na r. 83,6% 81,4% ,4% 18,6% kobiety z prawem do zasiłku mężczyźni bez prawa do zasiłku Osoby bezrobotne zarejestrowane liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,4% 18,6% bez prawa do zasiłku ,6% 81,4% 12

21 5,2% 6,8% 20,4% 16,7% 16,7% 19,2% 32,8% 29,1% 24,9% 28,1% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,2% 6,8% 1,6% policealne i średnie zawodowe ,8% 29,1% -3,7% średnie ogólnokształcące ,4% 16,7% -3,7% zasadnicze zawodowe ,7% 19,2% 2,5% gimnazjalne i poniżej ,9% 28,1% 3,2% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do r. w powiecie gdańskim nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (179 osób) na dzień 31 grudnia 2012r. posiadała wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (42 osoby) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił, w porównaniu do końca analogicznego okresu, wzrost procentowy w tej grupie osób bezrobotnych o 1,6%. 1

22 2,9% 9,3% 13,8% 18,6% 22,2% 17,3% 30,1% 28,5% 31,0% 26,3% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia wyższe liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,9% 9,3% policealne i średnie zawodowe ,1% 28,5% średnie ogólnokształcące ,8% 18,6% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ,2% 17,3% ,0% 26,3% Wśród wszystkich osób bezrobotnych do 25 roku życia najwięcej kobiet 107 osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Natomiast najwięcej mężczyzn 74 osoby było z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Najmniej osób posiadało wykształcenie wyższe, 35 kobiet i 7 mężczyzn. 2

23 2,8% 6,0% 13,9% 10,5% 15,4% 11,4% 21,9% 17,2% 18,4% 13,5% 32,6% 36,4% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,4% 21,8% 11,4% ,4% 44,8% 31,1% ,2% 16,3% 17,8% ,4% 7,1% 14,1% ,5% 6,7% 17,8% powyżej ,0% 3,3% 7,7% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (224 osoby, tj. 36,4% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy, z czego 117 osób to kobiety (tj. 31,1% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 107 osób mężczyźni (tj. 44,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 37 osób (tj. 6,0% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, 29 kobiet (tj. 7,7% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia). 3

24 0,4% 0,7% 23,8% 24,7% 21,3% 19,3% 54,5% 55,3% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,7% 20,9% 27,1% 1-5 lat ,3% 18,4% 19,9% 5-10 lat ,7% 1,3% 0,3% bez stażu ,3% 59,4% 52,7% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (340 osób, tj. 55,3% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, z czego 198 osób stanowiły kobiety (tj. 52,7% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 142 osoby stanowili mężczyźni (tj. 65,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 4

25 7,0% 11,6% 1 10,9% 16,4% 21,1% 20,1% 17,3% 22,3% 21,7% 20,9% 20,7% 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,6% 1-1,5% ,1% 20,1% -1,0% ,3% 17,3% -4,9% ,7% 20,9% -0,8% ,4% 20,7% 4,4% powyżej ,0% 10,9% 3,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (240 osób) na dzień 31 grudnia 2012r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Ilość tych osób utrzymuje się na wysokim poziomie, w porównaniu do końca analogicznego okresu nastąpił spadek w tej kategorii o 0,8% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (115 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do 31 grudnia 2011 roku spadek o 1,5%. 5

26 7,6% 7,6% 14,2% 17,4% 18,2% 16,9% 14,7% 12,8% 24,6% 20,8% 21,0% 24,3% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,2% 7,6% ,6% 17,4% ,2% 16,9% ,8% 21,0% ,7% 24,3% powyżej ,6% 12,8% Z powyższych danych wynika, że wśród osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najwięcej kobiet 176 osób (24,3%) pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Natomiast najwięcej mężczyzn 103 osoby było bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Najmniej kobiet 55 osób pozostawała bez pracy do 1 miesiąca, wśród mężczyzn 32 osoby pozostawały bez pracy powyżej 24 miesięcy. 6

27 3,1% 3,4% 8,7% 9,7% 14,9% 15,8% 21,1% 17,3% 18,0% 22,7% 30,4% 34,9% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) lata Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,4% 26,7% 32,6% ,7% 18,4% 25,1% ,8% 14,9% 16,3% ,0% 20,6% 16,6% ,7% 10,2% 9,4% ,4% 9,2% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (349 osób, tj. 30,4% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 236 osób to kobiety (tj. 32,6% ogółu bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji zawodowych) i 113 osób to mężczyźni (tj. 26,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn bez kwalifikacji zawodowych). 7

28 3,5% 3,1% 9,0% 10,4% 11,0% 11,0% 8,5% 9,1% 16,0% 16,0% 20,7% 18,1% 31,4% 32,3% 4 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,0% 11,3% 18,8% 1-5 lat ,1% 17,0% 18,8% 5-10 lat ,4% 11,6% 9,7% lat ,0% 10,9% 11,0% lat ,1% 13,2% 6,6% 30 lat i więcej ,1% 6,1% 1,4% bez stażu ,3% 29,8% 33,7% Wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 370 osób (w tym 244 kobiety i 126 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych (36 osób, z czego 10 kobiet i 26 mężczyzn) było ze stażem pracy 30 lat i więcej. 8

29 2,3% 1,5% 6,0% 4,8% 10,3% 5,6% 12,7% 10,9% 17,8% 25,8% 50,8% 51,4% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,3% 1,5% -0,8% ,0% 4,8% -1,2% ,3% 5,6% -4,7% ,7% 10,9% -1,8% ,8% 51,4% 0,6% powyżej ,8% 25,8% 7,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych (579 osób) na dzień 31 grudnia 2012r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,6% ogółu długotrwale bezrobotnych. 9

30 1,1% 1,7% 6,3% 4,1% 6,8% 5,0% 12,9% 1 26,3% 25,5% 46,6% 53,7% Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych (18 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do analogicznego okresu spadek o 0,8%. Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,1% 1,7% ,3% 4,1% ,8% 5,0% ,9% ,6% 53,7% powyżej ,3% 25,5% Wśród osób długotrwale bezrobotnych najwięcej kobiet 409 osób pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Najwięcej mężczyzn 170 osób także było w tej grupie osób, która pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Najmniej osób było w grupie do 1 miesiąca, 13 kobiet i 4 mężczyzn. 10

31 3,9% 4,3% 16,2% 14,0% 12,6% 11,4% 21,8% 26,9% 22,2% 18,6% 19,9% 28,2% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku lata Wiek osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,0% 10,1% 15,9% ,2% 16,4% 33,9% ,2% 21,1% 22,7% ,9% 24,4% 17,7% ,4% 14,8% 9,7% ,3% 13,2% Najwięcej długotrwale bezrobotnych (318 osób, tj. 28,2% ogółu osób długotrwale bezrobotnych) było w wieku lata, w tym 60 mężczyzn (tj. 16,4% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) i 258 kobiet (tj. 33,9% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). 11

32 10,1% 10,4% 9,7% 10,5% 24,2% 22,5% 23,9% 22,0% 32,1% 34,6% 4 Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,4% 8,5% 11,3% policealne i średnie zawodowe ,5% 16,4% 25,4% średnie ogólnokształcące ,5% 4,7% 13,3% zasadnicze zawodowe ,0% 27,7% 19,3% gimnazjalne i poniżej ,6% 42,7% 30,7% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 390 osób (w tym 234 kobiety i 156 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej długotrwale bezrobotnych osób (z czego 86 osób to kobiety i 31 osób - mężczyźni) - ukończyło studia wyższe. 12

33 3,7% 4,0% 10,8% 11,6% 13,4% 14,9% 13,0% 12,8% 19,9% 20,3% 17,7% 17,9% 21,5% 18,4% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 9,9% 12,5% 1-5 lat ,3% 16,2% 22,3% 5-10 lat ,9% 12,9% 15,9% lat ,9% 19,7% 17,1% lat ,8% 19,7% 9,5% 30 lat i więcej ,0% 9,0% 1,6% bez stażu ,4% 12,6% 21,2% Wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 229 osób (w tym 170 kobiet) posiadających doświadczenie od 1-5 lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 45 osób (w tym 12 kobiet i 33 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 13

34 5,2% 4,8% 5,7% 6,5% 18,4% 2 29,1% 27,6% 41,7% 41,1% 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła, co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 5 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,2% 4,8% -0,3% policealne i średnie zawodowe ,4% 2 1,6% średnie ogólnokształcące ,7% 6,5% 0,8% zasadnicze zawodowe ,1% 27,6% -1,5% gimnazjalne i poniżej ,7% 41,1% -0,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (271 osób) na dzień 31 grudnia 2012r. w powiecie gdańskim legitymowała się tylko wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, tj. 41,1% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (32 osoby) posiadały ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 0,3%. 14

35 3,6% 6,4% 3,3% 14,6% 10,4% 26,6% 20,9% 33,1% 35,7% 45,5% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,6% 6,4% policealne i średnie zawodowe ,6% 26,6% średnie ogólnokształcące ,3% 10,4% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ,1% 20,9% ,5% 35,7% Wśród osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia najwięcej kobiet 106 osób posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najwięcej mężczyzn także było w tej grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 165 osób. Najmniej kobiet 19 osób było w grupie osób z wykształceniem wyższym. Natomiast najmniej mężczyzn było w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 12 osób. 15

36 3,3% 3,2% 5,5% 5,2% 6,7% 7,6% 4,2% 4,7% 23,9% 22,0% 19,9% 18,2% 36,5% 39,2% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 3,0% 3,4% 1-5 lat ,2% 5,2% 5,1% 5-10 lat ,6% 6,3% 9,1% lat ,0% 17,9% 26,9% lat ,2% 39,4% 39,1% 30 lat i więcej ,2% 22,6% 12,8% bez stażu ,7% 5,5% 3,7% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 259 osób, (z czego 116 kobiet i 143 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 39,2% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 39,1% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 39,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (21 osób, tj. 3,2% ogółu tych bezrobotnych) z stażem do 1 roku, w tym 10 osób stanowiły kobiety (3,4% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia), zaś najmniej mężczyzn (11 osób, 3,1% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia) było z stażem pracy do 1 roku. 16

37 9,2% 6,7% 10,3% 18,9% 15,9% 15,3% 13,6% 18,9% 20,7% 25,0% 22,0% 23,5% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,7% 7,2% 6,1% ,9% 18,5% 12,8% ,3% 14,0% 16,8% ,0% 25,3% 24,6% ,5% 21,2% 26,3% powyżej ,6% 13,8% 13,5% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (165 osób, tj. 25,0% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 6 12 miesięcy, z czego były 73 kobiety (tj. 24,6% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 92 mężczyzn (tj. 25,3% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 44 osoby (tj. 6,7% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 18 kobiet (tj. 6,1% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 26 mężczyzn (tj. 7,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). 17

38 7,8% 9,5% 8,4% 14,0% 18,2% 16,2% 14,9% 20,7% 17,9% 20,1% 21,8% 30,5% 5. Niepełnosprawni W określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,8% 9,5% 1,7% ,4% 14,0% 5,5% ,2% 16,2% -2,0% ,9% 20,7% 5,7% ,5% 17,9% -12,6% powyżej ,1% 21,8% 1,7% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (39 osób) na dzień 31 grudnia 2012r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (17 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca. 18

39 7,8% 11,8% 9,7% 19,7% 15,8% 16,5% 13,2% 19,7% 21,4% 21,4% 19,7% 23,3% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,8% 7,8% ,7% 9,7% ,8% 16,5% ,7% 21,4% ,2% 21,4% powyżej ,7% 23,3% Najwięcej niepełnosprawnych kobiet 24 osoby pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Natomiast najwięcej mężczyzn było jednocześnie w trzech grupach od 1 do 3 miesięcy, od 6 do 12 miesięcy i powyżej 24 miesięcy po 15 osób. Najmniej kobiet i mężczyzn było w grupie osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca 8 kobiet i 9 mężczyzn. 19

40 5,8% 8,4% 6,5% 6,1% 14,0% 11,7% 11,7% 21,4% 26,0% 28,6% 26,8% 33,0% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku lata Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,4% 9,2% 7,8% ,0% 11,8% 15,5% ,7% 11,8% 11,7% ,0% 28,9% 35,9% ,8% 23,7% 29,1% ,1% 14,5% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (59 osób, tj. 33,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lata, w tym 37 kobiet i 22 mężczyzn. 20

41 3,2% 3,9% 14,3% 10,4% 8,9% 19,6% 32,5% 27,9% 39,6% 39,7% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,9% 2,6% 4,9% policealne i średnie zawodowe ,6% 11,8% 25,2% średnie ogólnokształcące ,9% 5,3% 11,7% zasadnicze zawodowe ,9% 36,8% 21,4% gimnazjalne i poniżej ,7% 43,4% 36,9% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 71 osób (w tym 38 kobiet i 33 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 7 osób (z czego 5 kobiet i 2 mężczyzn) - ukończyła studia wyższe. 21

42 11,7% 10,1% 7,8% 6,5% 6,7% 10,6% 13,4% 12,3% 11,7% 18,2% 20,1% 20,7% 23,4% 26,8% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 9,2% 10,7% 1-5 lat ,6% 10,5% 10,7% 5-10 lat ,4% 10,5% 15,5% lat ,7% 17,1% 23,3% lat ,8% 27,6% 26,2% 30 lat i więcej ,7% 10,5% 3,9% bez stażu ,7% 14,5% 9,7% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 48 osób posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 12 osób posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 22

43 9,5% 7,5% 8,5% 15,5% 14,4% 15,7% 13,5% 21,5% 24,3% 22,7% 20,8% 26,2% 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,5% 7,5% ,5% 14,4% ,5% 15,7% ,3% 22,7% ,8% 26,2% powyżej ,5% 13,5% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 31 grudnia 2012r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci to 95 osób w powiecie gdańskim które pozostawały bez pracy od 12 do 24 miesięcy. 23

44 6,5% 7,6% 6,5% 3,2% 13,6% 22,6% 19,4% 15,4% 20,8% 14,5% 28,1% 41,9% Struktura osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci w podziale na czas pozostawania bez pracy i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,5% 7,6% ,6% 13,6% ,4% 15,4% ,9% 20,8% ,5% 28,1% powyżej ,2% 14,5% Wśród osób samotnie wychowujących dzieci najwięcej kobiet, 93 osoby, pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Natomiast najwięcej mężczyzn, 13 osób, pozostawało bez pracy od 6 do 12 miesięcy. 24

45 1,1% 8,5% 6,1% 1,4% 25,0% 25,7% 20,4% 21,5% 45,1% 45,3% 6 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci wg wieku lata Wiek bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,7% 6,5% 27,5% ,3% 38,7% 45,9% ,5% 29,0% 20,8% ,1% 22,6% 4,5% ,4% 3,2% 1,2% Najwięcej bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci (164 osoby, tj. 45,3% ogółu bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci) było w wieku lata, w tym 152 kobiety (tj. 45,9% ogółu bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci). 25

46 6,0% 3,9% 16,9% 11,6% 11,9% 21,3% 20,1% 19,6% 45,4% 43,4% 5 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,9% 4,2% policealne i średnie zawodowe ,3% 16,1% 21,8% średnie ogólnokształcące ,9% 3,2% 12,7% zasadnicze zawodowe ,6% 22,6% 19,3% gimnazjalne i poniżej ,4% 58,1% 42,0% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci najliczniejszą grupę stanowiło 157 osób (w tym 139 kobiet) legitymujących się jedynie wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Najmniej bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 14 osób, które ukończyły studia wyższe. 26

47 1,8% 1,7% 0,4% 0,6% 8,5% 8,6% 18,0% 18,0% 14,8% 18,8% 28,5% 25,4% 28,2% 27,1% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,0% 9,7% 18,7% 1-5 lat ,4% 29,0% 25,1% 5-10 lat ,8% 25,8% 18,1% lat ,6% 16,1% 7,9% lat ,7% 3,2% 1,5% bez stażu ,6% 3,2% 0,3% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia najliczniejszą grupę stanowiły 92 osoby (w tym 83 kobiety) posiadające staż pracy od 1 do 5 lat. Najmniej osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 2 osoby, które nie posiadały stażu pracy. 27

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Czerwiec 19 r Stopa bezrobocia w czerwcu 19 r. osiągnęła najniższy poziom w historii województwa pomorskiego. Pomorskie ma czwartą

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Informacja miesięczna o rynku pracy Luty 219 r. w województwie pomorskim Spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kraju. Lutowa stopa bezrobocia nie zmieniła się i jest najniższą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo