Obliczenia Naturalne - Strategie ewolucyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia Naturalne - Strategie ewolucyjne"

Transkrypt

1 Literatura Historia Obliczenia Naturalne - Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 3 kwietnia 2014 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 1 z 44

2 Plan wykładu Literatura Historia 1 Literatura Historia 2 Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se 3 Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji 4 Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 2 z 44

3 Literatura Literatura Historia Mariusz Flasiński - do sztucznej inteligencji, PWN, 2011 Jarosław Arabas - Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, 2001 David Edward Goldberg - Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, 2009 Zbigniew Michalewicz - Algorytmy genetyczne+struktury danych=programy ewolucyjne, WNT, 2003 T. D. Gwiazda - Algorytmy Genetyczne - kompendium, Tom 1 i 2, PWN, 2007 H.P. Schwefel - A Survey of Evolution Strategies, University of Dortmund, buzdalov/lab-2011/books/es-survey.pdf Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 3 z 44

4 Historia Literatura Historia Po raz pierwszy zastosowano strategie ewolucyjne w 1963 roku przez dwóch studentów Politechniki Berlińskiej Ingo Rechenberga i Hans-Paula Schwefela. Brali oni udział w badaniach nad poszukiwaniem optymalnych kształtów ciał w przepływach. Pierwsze strategie można uznać za programy ewolucyjne używające reprezentacji zmiennopozycyjnej oraz mutacją (zwaną perturbacją) jako jedynym operatorem. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 4 z 44

5 Podobieństwa Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se tylko trochę podobne są do algorytmów genetycznych: Zarówno SE jak i AG opierają się na populacji potencjalnych rozwiązań. W obu wykorzystuje się selekcję opierającą się na przeżyciu bardziej przystosowanych osobników. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 5 z 44

6 Różnice Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se SE używają wektorów zmiennopozycyjnych, AG wektorów binarnych. SE procedura selekcji jest deterministyczna a AG probabilistyczna. SE stosuje odwrotną kolejność selekcji i rekombinacji, selekcja jest po rekombinacji. Parametry reprodukcji (prawdopodobieństwo krzyżowania i mutacji) zwykle są stałe w SE parametry są samodostrajalne Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 6 z 44

7 Strategia Ewolucyjna (1+1)-SE Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Mechanizm adaptacji zasięgu mutacji - reguła 1/5 sukcesów Przetwarzany jest tylko jeden chromosom bazowy X t W każdym kroku generowany jest nowy chromosom Y t, będący wynikiem mutacji X t Potomek jest porównywany z rodzicem i do następnego pokolenia przechodzi ten o lepszym przystosowaniu. Algorytm 1 Strategia 1+1 1: procedure SE : t 0 3: inicjalizacja X 0 4: ocena X 0 5: while (warunek stopu niespełniony) do 6: Y t mutacja X t 7: ocena Y t 8: if (f (Y t ) > f (X t )) then 9: X t+1 Y t 10: else 11: X t+1 X t 12: end if 13: t t : end while 15: end procedure Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 7 z 44

8 Strategia Ewolucyjna (1+1)-SE Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se W strategii (1+1) kluczową rolę w działaniu odgrywa sposób mutacji. Dodajemy losową (rozkładem normalnym) modyfikację do każdego genu chromosomu X t Y t = X t + N(0, σ) Gdzie N(0, σ) jest wektorem liczb wylosowanych z rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej 0 i odchyleniach standardowych podanych wektorem σ. Losowanie jest wykonywane niezależnie dla każdej wartości. Funkcja gęstości rozkładu prawdopodobieństwa normalnego σ = 1 σ = 1.5 σ = Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 8 z 44

9 Twierdzenie o zbieżności Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Jeżeli σ nie zmienia się w procesie ewolucyjnym a składniki jego są jednakowe (σ = (σ, σ,..., σ)), to można udowodnić poniższe twierdzenie: Dla σ > 0 i regularnego zadania optymalizacji z f opt > (przy minimalizacji) lub f opt < (przy maksymalizacji) zachodzi: { } p lim f t (xt ) = f opt = 1 Czyli globalne optimum zostanie na pewno znalezione, jeżeli będziemy przeszukiwać odpowiednio długo. Niestety nie wiemy nic o szybkości zbieżności (ilorazu odległości przebytej w kierunku optimum i liczby pokoleń, przy której uzyskano tę odległość). Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 9 z 44

10 Reguła 1/5 sukcesów Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se W celu zoptymalizowania szybkości zbieżności Rechenberg zaproponował regułę 1/5 sukcesu. Stosunek ϕ udanych mutacji do wszystkich mutacji powinien wynosić 1/5. Jeżeli ϕ jest większe od 1/5, to zwiększ wariancję operatora mutacji, w odwrotnym przypadku zmniejsz ją. c d σ t, dla ϕ(k) < 1/5, σ t+1 = c i σ t, dla ϕ(k) > 1/5, σ t, dla p s (k) = 1/5 ϕ(k) - współczynnik sukcesów operatora mutacji w poprzednich k pokoleniach, c i > 1, c d < 1 współczynniki wzrostu lub zmniejszania wariacji mutacji. Schwefel eksperymentalnie dobrał c d = 0, 82, c i = 1/c d = 1, 22. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 10 z 44

11 Strategia (1+λ)-SE Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Jest to strategia będąca modyfikacją (1+1)-SE. Jeden rodzic tworzy λ potomków. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 11 z 44

12 Strategia (µ+1)-se Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Jest to SE wieloelementowa w której: Pokolenie składające się z µ osobników, tworzy jednego potomka. Z pokolenia µ + 1 osobników usuwa się najsłabszego Wszystkie osobniki w populacji mają te same prawdopodobieństwa łączenia się w pary Wprowadzono możliwość rekombinacji (w dziedzinie AG zwanego jednorodnym krzyżowaniem) - omówione dalej. Odchylenie standardowe σ oraz mutacja pozostają bez zmian. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 12 z 44

13 Strategia Ewolucyjna (µ + λ)-se Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Jest nie tylko uogólnieniem strategii (µ+1)-se, ale wprowadza nowe elementy. Oprócz krzyżowania wprowadzono mechanizm samoregulacji parametru σ zastępując regułę 1/5. Parametr σ jest teraz elementem osobnika i także podlega ewolucji. Algorytm 2 Strategia (µ + λ)-se 1: procedure (µ + λ)-se 2: t 0 3: inicjalizacja P t 4: ocena P t 5: while (warunek stopu niespełniony) do 6: T t reprodukcja P t 7: O t krzyżowanie i mutacja T t 8: ocena O t 9: P t+1 µ najlepszych z P t O t 10: t t : end while 12: end procedure Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 13 z 44

14 Rekombinacja dyskretna Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Przy operatorze rekombinacji dyskretnej dwoje losowo wybranych rodziców (x 1, σ 1 ) = ((x 1 1,..., x 1 n), (σ 1 1,..., σ 1 n)) tworzą potomka (x 2, σ 2 ) = ((x 2 1,..., x 2 n), (σ 2 1,..., σ 2 n)) (x, σ) = ((x q 1 qn 1,..., x n ), (σ q 1 1,..., σqn n )) gdzie q i = 1 lub q i = 2 z jednakowym prawdopodobieństwem dla wszystkich i = 1,..., n Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 14 z 44

15 Rekombinacja przez uśrednienie Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Przy operatorze rekombinacji przez uśrednienie dwoje losowo wybranych rodziców tworzą potomka (x, σ) = (x 1, σ 1 ) = ((x 1 1,..., x 1 n), (σ 1 1,..., σ 1 n)) (x 2, σ 2 ) = ((x 2 1,..., x 2 n), (σ 2 1,..., σ 2 n)) (( x x 2 1 2,..., x 1 n + x 2 n 2 ), ( σ σ 2 1 2,..., σ1 n + σ 2 n 2 )) Czyli wybieramy wektory będące średnią wektorów σ 1 i σ 2 oraz x 1 i x 2. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 15 z 44

16 Rekombinacja przez uśrednienie Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Uogólniona metoda rekombinacji przez uśrednianie dla dwoje losowo wybranych rodziców uwzględnia losowy współczynnik a = ξ U(0,1) wylosowany z rozkładu jednostajnego. Potomkowie powstają z sumowania części rodziców. x 1 = ax 1 + (1 a)x 2 x 2 = ax 2 + (1 a)x 1 σ 1 = aσ 1 + (1 a)σ 2 σ 2 = aσ 2 + (1 a)σ 1 W AG takie krzyżowanie nazywa się gwarantowanym średnim krzyżowaniem zaś w SE natychmiastowym krzyżowaniem Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 16 z 44

17 Mutacja Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se Na nowo otrzymanym potomku (x, σ) stosujemy mutację i powstaje (x, σ ) gdzie: σ = σ e N(0, σ) x = x + N(0, σ ) gdzie σ jest parametrem metody. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 17 z 44

18 Mutacja Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se W celu poprawienia szybkości zbieżności SE Schwefel wprowadził dodatkowy parametr sterujący Θ, związany ze skorelowaniem mutacji. Teraz jeden osobnik jest reprezentowany przez 3 wektory: (x, σ, Θ) Rekombinacja jest podobna do już omawianej, mutacja tworzy potomka (x, σ, Θ ) gdzie: σ = σ e N(0, σ) Θ = Θ + N(0, Θ) x = x + C(0, σ, Θ ) Gdzie Θ jest dodatkowym parametrem metody, a C(o, σ, Θ ) oznacza wektor niezależnych losowych liczb gaussowskich z zerową średnią. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 18 z 44

19 Strategia (µ, λ)-se Strategia (1+1)-SE Strategia (µ+1)-se Strategia (µ + λ)-se Strategia (µ, λ)-se W strategii (µ + λ)-se osobnik o wyróżniającej się wartości funkcji przystosowania ale ze złym parametrem σ mógł zalegać zbyt długo. Modyfikacja w strategii (µ, λ)-se polega na tym, że nowa populacja tworzona jest wyłącznie z λ osobników potomnych populacji O t, a więc stare pokolenie jest usuwane. Algorytm 3 Strategia (µ, λ)-se 1: procedure (µ, λ)-se 2: t 0 3: inicjalizacja P t 4: ocena P t 5: while (warunek stopu niespełniony) do 6: T t reprodukcja P t 7: O t krzyżowanie i mutacja T t 8: ocena O t 9: P t+1 µ najlepszych z O t 10: t t : end while 12: end procedure Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 19 z 44

20 Różnice Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Różnica pomiędzy AG i SE a programowaniem genetycznym jest taka, że w tych pierwszych punkty poszukiwania przestrzeni rozwiązań odpowiadają osobnikom populacji. W programowaniu ewolucyjnym osobniki pochodzą jakby z osobnych gatunków, stad stosowanie operatora krzyżowania jest bezsensowne (nie krzyżujemy różnych gatunków). Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 20 z 44

21 Początki Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Lawrence Fogel w 1966 opracował pierwsze metody programowania ewolucyjnego do rozwoju sztucznej inteligencji. Rozważał problem odkrywania gramatyki nieznanego języka. Zestaw jego symboli i przykłady wyrażeń syntaktycznie poprawnych były znane. Gramatyka była modelowana za pomocą automatu skończonego. Zbiór stanów, funkcja przejść i funkcja wyjść były przedmiotem poszukiwań. Liczba prawidłowych klasyfikacji (poprawnych syntaktycznie) wyrażeń poznawanego języka była funkcją przystosowania osobnika (automatu). Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 21 z 44

22 Automat skończony Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji 0/a Stany to węzły Krawędzie to przejścia Przy przejściach podane są dwa symbole x/y gdzie: x symbol wejściowy wprowadzany do automatu y symbol wyjściowy wygenerowany przez automat 1 0/a 4 0/b 1/a 2 0/a 1/b 1/a 3 1/a Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 22 z 44

23 Ewolucja Automatu Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Automat podlega ewolucji polegającej jedynie na mutacji. Fogel rozważał 5 rodzajów mutacji: dodanie stanu, usunięcie stanu, zmiana stanu początkowego, zmiana funkcji wyjść, zmiana funkcji przejść. Pomimo obiecujących wyników prac programowanie ewolucyjne w pierwotnej formie nie stało się zbyt popularne aż do... następnego pokolenia. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 23 z 44

24 Nowe podejście Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Ponad 20 lat później, syn Fogela, David rozwinął programowanie ewolucyjne dzięki pewnym zmianom upodabniając PE do strategii ewolucyjnych. zmiana dziedziny zastosowań - optymalizacja numeryczna wprowadzenie reprezentacji rzeczywistoliczbowej dostosowanie do niej operatora mutacji wzbogacenie genotypu osobnika o chromosom, zawierający wektor σ standardowych odchyleń wprowadzenie mechanizmu modyfikacji zasięgu σ. zamiana selekcji rankingowej na selekcje turniejową Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 24 z 44

25 Algorytm Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Algorytm 4 1: procedure Programowanie Ewolucyjne 2: t 0 3: inicjalizacja P t 4: ocena P t 5: while (warunek stopu niespełniony) do 6: O t 0 7: for all (X P t ) do 8: Y mutacja X 9: O t O t {Y} 10: end for 11: ocena O t 12: for all (X P t O t ) do 13: wyznacz r(x) 14: end for 15: P t+1 wybór najlepszych z O t P t 16: t t : end while 18: end procedure Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 25 z 44

26 Algorytm Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Każdy osobnik tworzy jednego potomka Każdy potomek jest poddawany mutacji Obliczana jest wartość przystosowania nowych osobników Tworzona jest nowa populacja bazowa dla każdego osobnika (z obu populacji) określana jest ranga wybieramy do nowej populacji te z najwyższą rangą Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 26 z 44

27 Określanie wartości rang Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Dla każdego osobnika X losujemy q osobników o populacji Q (P t O t \ {X}) Ranga osobnika r(x) jest równa liczbie osobników z Q o przystosowaniu mniejszym od niego. r(x) = {Y Q f (X) > f (Y)} Osobniki o największej wartości przystosowania w P t O t z definicji mają rangę równą q Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 27 z 44

28 Brak adaptacji Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Mutacja polega na dodaniu do genotypu osobnika wartości zmiennej losowej o wielowymiarowym nieskorelowanym rozkładzie normalnym X i = X i + σ i ξ N(0,1),i gdzie współczynniki σ i są parametrami algorytmu dla każdego genu z osobna lub σ i = σ dla każdego i. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 28 z 44

29 Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Adaptacja przez śledzenie wartości funkcji przystosowania Uzależniamy stopień mutacji osobnika od wartości funkcji przystosowania. Nowy gen jest tworzony w następujący sposób: X i = X i + β(f max f (X)) + γ ξ N(0,1),i β jest współczynnikiem szybkości zmian, γ jest parametrem ograniczającym od dołu wartość wariancji zmiennej losowej wykorzystywanej podczas mutacji, f max jest oszacowaniem wartości funkcji przystosowania w maksimum globalnym. Im osobnik bardziej zbliża się do szacowanej wartości maksimum globalnego tym stopień jego mutacji jest mniejszy. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 29 z 44

30 Samoczynna adaptacja zasięgu Początki Algorytm Określanie wartości rang Operatory mutacji Samoczynna adaptacja wartości odchyleń standardowych σ jest podobna do tej w strategiach ewolucyjnych. Wartości σ i zapisane są w osobniku i też podlegają ewolucji. Modyfikujemy wartości genów odpowiadających przystosowaniu osobnika Następnie wartości odchyleń: σ i = X i = X i + σ i ξ N(0,1),1 ( ) min σmin 2, (σ2 i + ζξ N(0,1),i ) ζ jest współczynnikiem sterującym intensywnością zmian σ i. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 30 z 44

31 Historia Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie powstało jako szczególna odmiana algorytmów genetycznych o mocno rozwiniętych strukturach danych. Chciano by kody programów same się generowały gdy znane były kryteria oceny prawidłowości działania. Używano języka LISP, w którym program i dane reprezentowane są w postaci drzewa. Kodowanie binarne zastąpiono drzewiastym. W węzłach znajdują się symbole pewnego alfabetu lub wartości liczbowe ciągłe jak i dyskretne, a także, stałe, zmienne i funkcje. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 31 z 44

32 Kodowanie drzewiaste Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie Chromosom jest w formie drzewa składającego się z węzłów z zapisaną informacją i krawędzi opisujących wzajemne relacje. Jeżeli krawędź jest skierowana od węzła A do B to A jest nadrzędnym, zaś B podrzędnym. Liście drzewa to węzły terminalne reszta to węzły pośrednie. Węzeł bez nadrzędnego to korzeń drzewa. W węzłach terminalnych znajdują się elementy atomiczne - o niepodzielnej strukturze wewnętrznej. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 32 z 44

33 Kodowanie drzewiaste Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie Węzły atomiczne zawierają, stałe, zmienne lub funkcje bezparametrowe Węzły pośrednie to odpowiedniki funkcji lub operatorów przyjmujących jeden lub więcej argumentów i zwracających dokładnie jedną wartość. Argumenty mogą pochodzić jako wartości z węzłów terminalnych albo z innych funkcji. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 33 z 44

34 Przykład Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie (defun pierwiastki (a b c) setq ( (setq (delta -( *(b b) *(4 * (a c))))) (if<(delta 0) (setq n 0) ) (if=(delta 0) delta - ( (setq n 1) (setq x1 ( /(-b)(* (2 a)))) ) ) * (if>(delta 0) ( (setq n0) (setq x1 (x /((-( -b sqrt(delta) )(* (2 a)))))) (setq x2 (x /((+( -b sqrt(delta) )(* (2 a)))))) ) ) b b ) ) * 4 * a c Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 34 z 44

35 Mutacje Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie Drzewa mogą podlegać mutacjom np: zmiana zawartości węzła terminalnego, zamiana węzła terminalnego na pośredni z losowo wygenerowanym poddrzewem, zamiana węzła pośredniego na terminalny, zamiana węzeł pośredni ze swoim poddrzewem na inny z losowo wygenerowanym poddrzewem, reorganizacja poddrzew węzła pośredniego. Drzewa mogą się rozrastać, zmniejszać lub zmieniać kształt. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 35 z 44

36 Mutacja 1 Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie + + x y x 25 zmiana zawartości węzła terminalnego Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 36 z 44

37 Mutacja 2 Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie * * x y x + y x Zamiana węzła terminalnego na korzeń losowego poddrzewa Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 37 z 44

38 Mutacja 3 Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie + + x * x 4 y 22 Zamiana korzenia poddrzewa na węzeł terminalny Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 38 z 44

39 Mutacja 4 Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie * * x + x cos y x / x 4 Zmiana poddrzewa na inne Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 39 z 44

40 Mutacja 5 Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie / / sin cos cos sin y / / y x 4 x 4 Reorganizacja poddrzew Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 40 z 44

41 Krzyżowanie Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie / / * a b a b a Krzyżowanie struktur drzewiastych polega na losowym wybraniu po jednym węźle u każdego z 2 rodziców... Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 41 z 44

42 Krzyżowanie Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie / / * a b a a b... oraz zamienieniu miejscami tych węzłów wraz całymi poddrzewami tak jak widać to na rysunku powyżej. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 42 z 44

43 Pytania Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie? Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 43 z 44

44 koniec Historia Kodowanie drzewiaste Mutacja Krzyżowanie Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - 44 z 44

Strategie ewolucyjne (ang. evolu4on strategies)

Strategie ewolucyjne (ang. evolu4on strategies) Strategie ewolucyjne (ang. evolu4on strategies) Strategia ewolucyjna (1+1) W Strategii Ewolucyjnej(1 + 1), populacja złożona z jednego osobnika generuje jednego potomka. Kolejne (jednoelementowe) populacje

Bardziej szczegółowo

Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne

Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne mgr inż. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Podstawowe operatory genetyczne Plan wykładu Przypomnienie 1 Przypomnienie Metody generacji liczb

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne 9 listopada 2010 y ewolucyjne - zbiór metod optymalizacji inspirowanych analogiami biologicznymi (ewolucja naturalna). Pojęcia odwzorowujące naturalne zjawiska: Osobnik Populacja Genotyp Fenotyp Gen Chromosom

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 4: Algorytmy ewolucyjne cz. 2 wpływ operatorów krzyżowania i mutacji na skuteczność poszukiwań AE

LABORATORIUM 4: Algorytmy ewolucyjne cz. 2 wpływ operatorów krzyżowania i mutacji na skuteczność poszukiwań AE Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl METODY HEURYSTYCZNE LABORATORIUM 4: Algorytmy ewolucyjne cz. 2 wpływ operatorów krzyżowania

Bardziej szczegółowo

Algorytm genetyczny (genetic algorithm)-

Algorytm genetyczny (genetic algorithm)- Optymalizacja W praktyce inżynierskiej często zachodzi potrzeba znalezienia parametrów, dla których system/urządzenie będzie działać w sposób optymalny. Klasyczne podejście do optymalizacji: sformułowanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA EWOLUCYJNE

OBLICZENIA EWOLUCYJNE OBLICZENIA EWOLUCYJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromosome AND RECEIVING FITNESS F. wykład VALUE 5fitness f. value EVOLUTIONARY

Bardziej szczegółowo

Strategie ewolucyjne. Gnypowicz Damian Staniszczak Łukasz Woźniak Marek

Strategie ewolucyjne. Gnypowicz Damian Staniszczak Łukasz Woźniak Marek Strategie ewolucyjne Gnypowicz Damian Staniszczak Łukasz Woźniak Marek Strategie ewolucyjne, a algorytmy genetyczne Podobieństwa: Oba działają na populacjach rozwiązań Korzystają z zasad selecji i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Strategie ewolucyjne (ang. evolution strategies)

Strategie ewolucyjne (ang. evolution strategies) Strategie ewolucyjne (ang. evolution strategies) 1 2 Szybki przegląd Rozwijane w Niemczech w latach 60-70. Wcześni badacze: I. Rechenberg, H.-P. Schwefel (student Rechenberga). Typowe zastosowanie: Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Algorytm Genetyczny. zastosowanie do procesów rozmieszczenia stacji raportujących w sieciach komórkowych

Algorytm Genetyczny. zastosowanie do procesów rozmieszczenia stacji raportujących w sieciach komórkowych Algorytm Genetyczny zastosowanie do procesów rozmieszczenia stacji raportujących w sieciach komórkowych Dlaczego Algorytmy Inspirowane Naturą? Rozwój nowych technologii: złożone problemy obliczeniowe w

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne. wprowadzenie

Algorytmy ewolucyjne. wprowadzenie Algorytmy ewolucyjne wprowadzenie Gracjan Wilczewski, www.mat.uni.torun.pl/~gracjan Toruń, 2005 Historia Podstawowy algorytm genetyczny został wprowadzony przez Johna Hollanda (Uniwersytet Michigan) i

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 17. ALGORYTMY EWOLUCYJNE Częstochowa 2014 Dr hab. inż. Grzegorz Dudek Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska KODOWANIE BINARNE Problem różnych struktur przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne - algorytmy genetyczne. I. Karcz-Dulęba

Algorytmy ewolucyjne - algorytmy genetyczne. I. Karcz-Dulęba Algorytmy ewolucyjne - algorytmy genetyczne I. Karcz-Dulęba Algorytmy klasyczne a algorytmy ewolucyjne Przeszukiwanie przestrzeni przez jeden punkt bazowy Przeszukiwanie przestrzeni przez zbiór punktów

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne NAZEWNICTWO

Algorytmy ewolucyjne NAZEWNICTWO Algorytmy ewolucyjne http://zajecia.jakubw.pl/nai NAZEWNICTWO Algorytmy ewolucyjne nazwa ogólna, obejmująca metody szczegółowe, jak np.: algorytmy genetyczne programowanie genetyczne strategie ewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne w optymalizacji

Algorytmy genetyczne w optymalizacji Algorytmy genetyczne w optymalizacji Literatura 1. David E. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1998; 2. Zbigniew Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA OPERATOR KRZYŻOWANIA ETAPY KRZYŻOWANIA

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA OPERATOR KRZYŻOWANIA ETAPY KRZYŻOWANIA PLAN WYKŁADU Operator krzyżowania Operator mutacji Operator inwersji Sukcesja Przykłady symulacji AG Kodowanie - rodzaje OPTYMALIZACJA GLOBALNA Wykład 3 dr inż. Agnieszka Bołtuć OPERATOR KRZYŻOWANIA Wymiana

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne Politechnika Łódzka Katedra Informatyki Stosowanej Algorytmy genetyczne Wykład 2 Przygotował i prowadzi: Dr inż. Piotr Urbanek Powtórzenie Pytania: Jaki mechanizm jest stosowany w naturze do takiego modyfikowania

Bardziej szczegółowo

WAE Jarosław Arabas Pełny schemat algorytmu ewolucyjnego

WAE Jarosław Arabas Pełny schemat algorytmu ewolucyjnego WAE Jarosław Arabas Pełny schemat algorytmu ewolucyjnego Algorytm ewolucyjny algorytm ewolucyjny inicjuj P 0 {P 0 1, P 0 2... P 0 μ } t 0 H P 0 while! stop for (i 1: λ) if (a< p c ) O t i mutation(crossover

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA EWOLUCYJNE

OBLICZENIA EWOLUCYJNE 1 OBLICZENIA EWOLUCYJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBGenration SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromosome AND RECEIVING FITNESS F. VALUE fitness f. value wykład 6 FITNESS

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne. Paweł Cieśla. 8 stycznia 2009

Algorytmy genetyczne. Paweł Cieśla. 8 stycznia 2009 Algorytmy genetyczne Paweł Cieśla 8 stycznia 2009 Genetyka - nauka o dziedziczeniu cech pomiędzy pokoleniami. Geny są czynnikami, które decydują o wyglądzie, zachowaniu, rozmnażaniu każdego żywego organizmu.

Bardziej szczegółowo

METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI algorytmy ewolucyjne

METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI algorytmy ewolucyjne METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI algorytmy ewolucyjne dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski A. Obuchowicz: MSI - algorytmy ewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ewolucyjne - plan wykładu

Obliczenia ewolucyjne - plan wykładu Obliczenia ewolucyjne - plan wykładu Wprowadzenie Algorytmy genetyczne Programowanie genetyczne Programowanie ewolucyjne Strategie ewolucyjne Inne modele obliczeń ewolucyjnych Podsumowanie Ewolucja Ewolucja

Bardziej szczegółowo

WAE Jarosław Arabas Adaptacja i samoczynna adaptacja parametrów AE Algorytm CMA-ES

WAE Jarosław Arabas Adaptacja i samoczynna adaptacja parametrów AE Algorytm CMA-ES WAE Jarosław Arabas Adaptacja i samoczynna adaptacja parametrów AE Algorytm CMA-ES Dynamika mutacyjnego AE Mutacja gaussowska σ=0.1 Wszystkie wygenerowane punkty Wartość średnia jakości punktów populacji

Bardziej szczegółowo

Generowanie i optymalizacja harmonogramu za pomoca

Generowanie i optymalizacja harmonogramu za pomoca Generowanie i optymalizacja harmonogramu za pomoca na przykładzie generatora planu zajęć Matematyka Stosowana i Informatyka Stosowana Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Algorytmy stochastyczne, wykład 02 Algorytmy genetyczne

Algorytmy stochastyczne, wykład 02 Algorytmy genetyczne Algorytmy stochastyczne, wykład 02 Algorytmy genetyczne J. Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2014-02-27 1 Mutacje algorytmu genetycznego 2 Dziedzina niewypukła abstrakcyjna

Bardziej szczegółowo

METODY HEURYSTYCZNE wykład 3

METODY HEURYSTYCZNE wykład 3 METODY HEURYSTYCZNE wykład 3 1 Przykład: Znaleźć max { f (x)=x 2 } dla wartości całkowitych x z zakresu 0-31. Populacja w chwili t: P(t)= {x t 1,...x t n} Założenia: - łańcuchy 5-bitowe (x=0,1,...,31);

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY EWOLUCYJNE. INTELIGENTNE TECHNIKI KOMPUTEROWE wykład 011. Napór selekcyjny (selektywny nacisk. Superosobniki: SELEKCJA

ALGORYTMY EWOLUCYJNE. INTELIGENTNE TECHNIKI KOMPUTEROWE wykład 011. Napór selekcyjny (selektywny nacisk. Superosobniki: SELEKCJA INTELIGENTNE TECHNIKI KOMPUTEROWE wykład 0 ALGORYTMY EWOLUCYJNE 2 Dla danego problemu można określić wiele sposobów kodowania i zdefiniować szereg operatorów (np. zadanie komiwojażera). AE to rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne. Materiały do laboratorium PSI. Studia niestacjonarne

Algorytmy genetyczne. Materiały do laboratorium PSI. Studia niestacjonarne Algorytmy genetyczne Materiały do laboratorium PSI Studia niestacjonarne Podstawowy algorytm genetyczny (PAG) Schemat blokowy algorytmu genetycznego Znaczenia, pochodzących z biologii i genetyki, pojęć

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3: Wpływ operatorów krzyżowania na skuteczność poszukiwań AE

LABORATORIUM 3: Wpływ operatorów krzyżowania na skuteczność poszukiwań AE Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl OBLICZENIA EWOLUCYJNE LABORATORIUM 3: Wpływ operatorów krzyżowania na skuteczność

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne `

Algorytmy ewolucyjne ` Algorytmy ewolucyjne ` Wstęp Czym są algorytmy ewolucyjne? Rodzaje algorytmów ewolucyjnych Algorytmy genetyczne Strategie ewolucyjne Programowanie genetyczne Zarys historyczny Alan Turing, 1950 Nils Aall

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Naturalne - Algorytmy genetyczne

Obliczenia Naturalne - Algorytmy genetyczne Literatura Obliczenia Naturalne - Algorytmy genetyczne Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 20 marca 2014 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - Algorytmy genetyczne 1 z 45 Plan wykładu Literatura 1 Literatura

Bardziej szczegółowo

Programowanie genetyczne

Programowanie genetyczne Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Programowanie genetyczne jest rozszerzeniem klasycznego algorytmu genetycznego i jest wykorzystywane do automatycznego generowania programów

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne. Dariusz Banasiak. Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki

Algorytmy genetyczne. Dariusz Banasiak. Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Obliczenia ewolucyjne (EC evolutionary computing) lub algorytmy ewolucyjne (EA evolutionary algorithms) to ogólne określenia używane

Bardziej szczegółowo

METODY HEURYSTYCZNE wykład 3

METODY HEURYSTYCZNE wykład 3 SCHEMAT DZIAŁANIA AG: METODY HEURYSTYCZNE wykład 3 procedure Algorytm_genetyczny t:=0 wybierz populację początkową P(t) oceń P(t) while (not warunek_zakończenia) do t:=t+ wybierz P(t) z P(t-) (selekcja)

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY GENETYCZNE ćwiczenia

ALGORYTMY GENETYCZNE ćwiczenia ćwiczenia Wykorzystaj algorytmy genetyczne do wyznaczenia minimum globalnego funkcji testowej: 1. Wylosuj dwuwymiarową tablicę 100x2 liczb 8-bitowych z zakresu [-100; +100] reprezentujących inicjalną populację

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego

Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego 1 2 Wstęp Algorytm ewolucyjny posiada wiele parametrów. Przykładowo dla algorytmu genetycznego są to: prawdopodobieństwa stosowania operatorów mutacji i krzyżowania.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne 1

Algorytmy ewolucyjne 1 Algorytmy ewolucyjne 1 2 Zasady zaliczenia przedmiotu Prowadzący (wykład i pracownie specjalistyczną): Wojciech Kwedlo, pokój 205. Konsultacje dla studentów studiów dziennych: poniedziałek,środa, godz

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne Politechnika Łódzka Katedra Informatyki Stosowanej Algorytmy genetyczne Wykład 2 Przygotował i prowadzi: Dr inż. Piotr Urbanek Powtórzenie Pytania: Jaki mechanizm jest stosowany w naturze do takiego modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(x), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(x), zwaną funkcją aproksymującą

Bardziej szczegółowo

Równoważność algorytmów optymalizacji

Równoważność algorytmów optymalizacji Równoważność algorytmów optymalizacji Reguła nie ma nic za darmo (ang. no free lunch theory): efektywność różnych typowych algorytmów szukania uśredniona po wszystkich możliwych problemach optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO

SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO. Rzeczywistość (istniejąca lub projektowana).. Model fizyczny. 3. Model matematyczny (optymalizacyjny): a. Zmienne projektowania

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne. Materiały do laboratorium PSI. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Algorytmy genetyczne. Materiały do laboratorium PSI. Studia stacjonarne i niestacjonarne Algorytmy genetyczne Materiały do laboratorium PSI Studia stacjonarne i niestacjonarne Podstawowy algorytm genetyczny (PAG) Schemat blokowy algorytmu genetycznego Znaczenia, pochodzących z biologii i genetyki,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 - Algorytmy genetyczne (optymalizacja)

Zadanie 5 - Algorytmy genetyczne (optymalizacja) Zadanie 5 - Algorytmy genetyczne (optymalizacja) Marcin Pietrzykowski mpietrzykowski@wi.zut.edu.pl wersja 1.0 1 Cel Celem zadania jest zapoznanie się z Algorytmami Genetycznymi w celu rozwiązywanie zadania

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne Algorytmy genetyczne Motto: Zamiast pracowicie poszukiwać najlepszego rozwiązania problemu informatycznego lepiej pozwolić, żeby komputer sam sobie to rozwiązanie wyhodował! Algorytmy genetyczne służą

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY GENETYCZNE (wykład + ćwiczenia)

ALGORYTMY GENETYCZNE (wykład + ćwiczenia) ALGORYTMY GENETYCZNE (wykład + ćwiczenia) Prof. dr hab. Krzysztof Dems Treści programowe: 1. Metody rozwiązywania problemów matematycznych i informatycznych.. Elementarny algorytm genetyczny: definicja

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne. Łukasz Przybyłek Studenckie Koło Naukowe BRAINS

Algorytmy ewolucyjne. Łukasz Przybyłek Studenckie Koło Naukowe BRAINS Algorytmy ewolucyjne Łukasz Przybyłek Studenckie Koło Naukowe BRAINS 1 Wprowadzenie Algorytmy ewolucyjne ogólne algorytmy optymalizacji operujące na populacji rozwiązań, inspirowane biologicznymi zjawiskami,

Bardziej szczegółowo

w analizie wyników badań eksperymentalnych, w problemach modelowania zjawisk fizycznych, w analizie obserwacji statystycznych.

w analizie wyników badań eksperymentalnych, w problemach modelowania zjawisk fizycznych, w analizie obserwacji statystycznych. Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(), zwaną funkcją aproksymującą

Bardziej szczegółowo

Algorytmy stochastyczne, wykład 01 Podstawowy algorytm genetyczny

Algorytmy stochastyczne, wykład 01 Podstawowy algorytm genetyczny Algorytmy stochastyczne, wykład 01 J. Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2014-02-21 In memoriam prof. dr hab. Tomasz Schreiber (1975-2010) 1 2 3 Różne Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Podejście memetyczne do problemu DCVRP - wstępne wyniki. Adam Żychowski

Podejście memetyczne do problemu DCVRP - wstępne wyniki. Adam Żychowski Podejście memetyczne do problemu DCVRP - wstępne wyniki Adam Żychowski Na podstawie prac X. S. Chen, L. Feng, Y. S. Ong A Self-Adaptive Memeplexes Robust Search Scheme for solving Stochastic Demands Vehicle

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne (AG)

Algorytmy genetyczne (AG) Algorytmy genetyczne (AG) 1. Wprowadzenie do AG a) ewolucja darwinowska b) podstawowe definicje c) operatory genetyczne d) konstruowanie AG e) standardowy AG f) przykład rozwiązania g) naprawdę bardzo,

Bardziej szczegółowo

ALHE Z11 Jarosław Arabas wykład 11

ALHE Z11 Jarosław Arabas wykład 11 ALHE Z11 Jarosław Arabas wykład 11 algorytm ewolucyjny inicjuj P 0 {x 1, x 2... x } t 0 while! stop for i 1: if a p c O t,i mutation crossover select P t, k else O t,i mutation select P t,1 P t 1 replacement

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne (3)

Algorytmy ewolucyjne (3) Algorytmy ewolucyjne (3) http://zajecia.jakubw.pl/nai KODOWANIE PERMUTACJI W pewnych zastosowaniach kodowanie binarne jest mniej naturalne, niż inne sposoby kodowania. Na przykład, w problemie komiwojażera

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki Stosowanej. Algorytmy ewolucyjne. Inteligencja obliczeniowa

Katedra Informatyki Stosowanej. Algorytmy ewolucyjne. Inteligencja obliczeniowa Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Algorytmy ewolucyjne Treść wykładu Wprowadzenie Zasada działania Podział EA Cechy EA Algorytm genetyczny 2 EA - wprowadzenie Algorytmy ewolucyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA HISTORIA NA CZYM BAZUJĄ AG

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA HISTORIA NA CZYM BAZUJĄ AG PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA Wykład 2 dr inż. Agnieszka Bołtuć Historia Zadania Co odróżnia od klasycznych algorytmów Nazewnictwo Etapy Kodowanie, inicjalizacja, transformacja funkcji celu Selekcja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Sztucznej Inteligencji

Wstęp do Sztucznej Inteligencji Wstęp do Sztucznej Inteligencji Algorytmy Genetyczne Joanna Kołodziej Politechnika Krakowska Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Metody heurystyczne Algorytm efektywny: koszt zastosowania (mierzony

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5: Wpływ reprodukcji na skuteczność poszukiwań AE. opracował: dr inż. Witold Beluch

LABORATORIUM 5: Wpływ reprodukcji na skuteczność poszukiwań AE. opracował: dr inż. Witold Beluch OBLICZENIA EWOLUCYJNE LABORATORIUM 5: Wpływ reprodukcji na skuteczność poszukiwań AE opracował: dr inż. Witold Beluch witold.beluch@polsl.pl Gliwice 2012 OBLICZENIA EWOLUCYJNE LABORATORIUM 5 2 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Techniki optymalizacji

Techniki optymalizacji Techniki optymalizacji Algorytm kolonii mrówek Idea Smuga feromonowa 1 Sztuczne mrówki w TSP Sztuczna mrówka agent, który porusza się z miasta do miasta Mrówki preferują miasta połączone łukami z dużą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY UCZĄCE SIĘ WYKŁAD 10. PRZEKSZTAŁCANIE ATRYBUTÓW. Dr hab. inż. Grzegorz Dudek Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska.

SYSTEMY UCZĄCE SIĘ WYKŁAD 10. PRZEKSZTAŁCANIE ATRYBUTÓW. Dr hab. inż. Grzegorz Dudek Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska. SYSTEMY UCZĄCE SIĘ WYKŁAD 10. PRZEKSZTAŁCANIE ATRYBUTÓW Częstochowa 2014 Dr hab. inż. Grzegorz Dudek Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska INFORMACJE WSTĘPNE Hipotezy do uczenia się lub tworzenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie genetyczne, gra SNAKE

Programowanie genetyczne, gra SNAKE STUDENCKA PRACOWNIA ALGORYTMÓW EWOLUCYJNYCH Tomasz Kupczyk, Tomasz Urbański Programowanie genetyczne, gra SNAKE II UWr Wrocław 2009 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1. Ogólny opis.....................................

Bardziej szczegółowo

6. Klasyczny algorytm genetyczny. 1

6. Klasyczny algorytm genetyczny. 1 6. Klasyczny algorytm genetyczny. 1 Idea algorytmu genetycznego została zaczerpnięta z nauk przyrodniczych opisujących zjawiska doboru naturalnego i dziedziczenia. Mechanizmy te polegają na przetrwaniu

Bardziej szczegółowo

Algorytmy memetyczne (hybrydowe algorytmy ewolucyjne)

Algorytmy memetyczne (hybrydowe algorytmy ewolucyjne) Algorytmy memetyczne (hybrydowe algorytmy ewolucyjne) 1 2 Wstęp Termin zaproponowany przez Pablo Moscato (1989). Kombinacja algorytmu ewolucyjnego z algorytmem poszukiwań lokalnych, tak że algorytm poszukiwań

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje i ulepszenia standardowego algorytmu genetycznego

Modyfikacje i ulepszenia standardowego algorytmu genetycznego Modyfikacje i ulepszenia standardowego algorytmu genetycznego 1 2 Przypomnienie: pseudokod SGA t=0; initialize(p 0 ); while(!termination_condition(p t )) { evaluate(p t ); T t =selection(p t ); O t =crossover(t

Bardziej szczegółowo

Inspiracje soft computing. Soft computing. Terminy genetyczne i ich odpowiedniki w algorytmach genetycznych. Elementarny algorytm genetyczny

Inspiracje soft computing. Soft computing. Terminy genetyczne i ich odpowiedniki w algorytmach genetycznych. Elementarny algorytm genetyczny Soft computing Soft computing tym róŝni się od klasycznych obliczeń (hard computing), Ŝe jest odporny na brak precyzji i niepewność danych wejściowych. Obliczenia soft computing mają inspiracje ze świata

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH. Heurystyka, co to jest, potencjalne zastosowania

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH. Heurystyka, co to jest, potencjalne zastosowania Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH Autor: Łukasz Patyra indeks: 133325 Prowadzący zajęcia: dr inż. Marek Piasecki Ocena pracy: Wrocław 2007 Spis treści 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. Wybrane algorytmy

Optymalizacja. Wybrane algorytmy dr hab. inż. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski, Andrzej Jaszkiewicz Problem optymalizacji kombinatorycznej Problem optymalizacji kombinatorycznej jest problemem

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Naturalne - Algorytmy genetyczne

Obliczenia Naturalne - Algorytmy genetyczne Literatura Kodowanie Obliczenia Naturalne - Algorytmy genetyczne Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 27 marca 2014 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - Algorytmy genetyczne 1 z 45 Plan wykładu Literatura

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne Algorytmy ewolucyjne strategie ewolucyjne Piotr Lipiński Podstawowe algorytmy ewolucyjne Podstawowe algorytmy ewolucyjne algorytmy genetyczne zwykle przestrzeń poszukiwań to {0, 1} d niektóre wersje działają

Bardziej szczegółowo

CMAES. Zapis algorytmu. Generacja populacji oraz selekcja Populacja q i (t) w kroku t generowana jest w następujący sposób:

CMAES. Zapis algorytmu. Generacja populacji oraz selekcja Populacja q i (t) w kroku t generowana jest w następujący sposób: CMAES Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy Opracowanie: Lidia Wojciechowska W algorytmie CMAES, podobnie jak w algorytmie EDA, adaptowany jest rozkład prawdopodobieństwa generacji punktów, opisany

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne (2)

Algorytmy ewolucyjne (2) Algorytmy ewolucyjne (2) zajecia.jakubw.pl/nai/ ALGORYTM GEETYCZY Cel: znaleźć makimum unkcji. Założenie: unkcja ta jet dodatnia. 1. Tworzymy oobników loowych. 2. Stoujemy operacje mutacji i krzyżowania

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego

Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego Piotr Rybak Koło naukowe fizyków Migacz, Uniwersytet Wrocławski Piotr Rybak (Migacz UWr) Odkrywanie algorytmów kwantowych 1 / 17 Spis

Bardziej szczegółowo

Automatyczny dobór parametrów algorytmu genetycznego

Automatyczny dobór parametrów algorytmu genetycznego Automatyczny dobór parametrów algorytmu genetycznego Remigiusz Modrzejewski 22 grudnia 2008 Plan prezentacji Wstęp Atrakcyjność Pułapki Klasyfikacja Wstęp Atrakcyjność Pułapki Klasyfikacja Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2: Wpływ wielkości populacji i liczby pokoleń na skuteczność poszukiwań AE. opracował: dr inż. Witold Beluch

LABORATORIUM 2: Wpływ wielkości populacji i liczby pokoleń na skuteczność poszukiwań AE. opracował: dr inż. Witold Beluch OBLICZENIA EWOLUCYJNE LABORATORIUM 2: Wpływ wielkości populacji i liczby pokoleń na skuteczność poszukiwań AE opracował: dr inż. Witold Beluch witold.beluch@polsl.pl Gliwice 12 OBLICZENIA EWOLUCYJNE LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

przetworzonego sygnału

przetworzonego sygnału Synteza falek ortogonalnych na podstawie oceny przetworzonego sygnału Instytut Informatyki Politechnika Łódzka 28 lutego 2012 Plan prezentacji 1 Sformułowanie problemu 2 3 4 Historia przekształcenia falkowego

Bardziej szczegółowo

Sztuczne sieci neuronowe. Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311

Sztuczne sieci neuronowe. Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311 Sztuczne sieci neuronowe Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311 Wykład 7 PLAN: - Repetitio (brevis) -Algorytmy miękkiej selekcji: algorytmy ewolucyjne symulowane wyżarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Drzewa poszukiwań binarnych (BST)

Wykład 6. Drzewa poszukiwań binarnych (BST) Wykład 6 Drzewa poszukiwań binarnych (BST) 1 O czym będziemy mówić Definicja Operacje na drzewach BST: Search Minimum, Maximum Predecessor, Successor Insert, Delete Struktura losowo budowanych drzew BST

Bardziej szczegółowo

0-0000, 1-0001, 2-0010, 3-0011 itd... 9-1001.

0-0000, 1-0001, 2-0010, 3-0011 itd... 9-1001. KODOWANIE Jednym z problemów, z którymi spotykamy się w informatyce, jest problem właściwego wykorzystania pamięci. Konstruując algorytm staramy się zwykle nie tylko o zminimalizowanie kosztów czasowych

Bardziej szczegółowo

Poprawność semantyczna

Poprawność semantyczna Poprawność składniowa Poprawność semantyczna Poprawność algorytmu Wypisywanie zdań z języka poprawnych składniowo Poprawne wartościowanie zdań języka, np. w języku programowania skutki wystąpienia wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

Metody teorii gier. ALP520 - Wykład z Algorytmów Probabilistycznych p.2

Metody teorii gier. ALP520 - Wykład z Algorytmów Probabilistycznych p.2 Metody teorii gier ALP520 - Wykład z Algorytmów Probabilistycznych p.2 Metody teorii gier Cel: Wyprowadzenie oszacowania dolnego na oczekiwany czas działania dowolnego algorytmu losowego dla danego problemu.

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY EWOLUCYJNE W OPTYMALIZACJI JEDNOKRYTERIALNEJ

ALGORYTMY EWOLUCYJNE W OPTYMALIZACJI JEDNOKRYTERIALNEJ ALGORYTMY EWOLUCYJNE W OPTYMALIZACJI JEDNOKRYTERIALNEJ Zalety: nie wprowadzają żadnych ograniczeń na sformułowanie problemu optymalizacyjnego. Funkcja celu może być wielowartościowa i nieciągła, obszar

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 5 Podstawy programowania 2 Temat: Drzewa binarne Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Drzewa są jedną z częściej wykorzystywanych struktur danych. Reprezentują

Bardziej szczegółowo

Metody przeszukiwania

Metody przeszukiwania Metody przeszukiwania Co to jest przeszukiwanie Przeszukiwanie polega na odnajdywaniu rozwiązania w dyskretnej przestrzeni rozwiązao. Zwykle przeszukiwanie polega na znalezieniu określonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego Michał Krzemiński Streszczenie Omówimy metodę generowania trajektorii spacerów losowych (błądzenia losowego), tj. szczególnych procesów Markowa z

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład XIV: Metody Monte Carlo 19 stycznia 2016 Przybliżone obliczanie całki oznaczonej Rozważmy całkowalną funkcję f : [0, 1] R. Chcemy znaleźć przybliżoną wartość liczbową całki 1 f (x) dx. 0 Jeden ze

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 13. PROBLEMY OPTYMALIZACYJNE Częstochowa 2014 Dr hab. inż. Grzegorz Dudek Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska PROBLEMY OPTYMALIZACYJNE Optymalizacja poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY EWOLUCYJNE W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA WYBRANYCH ZADAŃ OPTYMALIZACJI1

ALGORYTMY EWOLUCYJNE W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA WYBRANYCH ZADAŃ OPTYMALIZACJI1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 12 (2) 2013, 21-28 ISSN 1644 0668 (print) ISSN 2083 8662 (on-line) ALGORYTMY EWOLUCYJNE W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA WYBRANYCH ZADAŃ OPTYMALIZACJI1 Józef

Bardziej szczegółowo

Obliczenia inspirowane Naturą

Obliczenia inspirowane Naturą Obliczenia inspirowane Naturą Wykład 07 - Genetyka i automaty (uzupełnienie wykładu 06) Jarosław Miszczak IITiS PAN Gliwice 21/04/2016 1 / 21 1 Wprowadzenie 2 3 2 / 21 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie 2 3 3

Bardziej szczegółowo

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital

Bardziej szczegółowo

Metody Kompilacji Wykład 3

Metody Kompilacji Wykład 3 Metody Kompilacji Wykład 3 odbywa się poprzez dołączenie zasad(reguł) lub fragmentów kodu do produkcji w gramatyce. Włodzimierz Bielecki WI ZUT 2 Na przykład, dla produkcji expr -> expr 1 + term możemy

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

Strefa pokrycia radiowego wokół stacji bazowych. Zasięg stacji bazowych Zazębianie się komórek

Strefa pokrycia radiowego wokół stacji bazowych. Zasięg stacji bazowych Zazębianie się komórek Problem zapożyczania kanałów z wykorzystaniem narzędzi optymalizacji Wprowadzenie Rozwiązanie problemu przydziału częstotliwości prowadzi do stanu, w którym każdej stacji bazowej przydzielono żądaną liczbę

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ALGORYTMU EWOLUCJI RÓŻNICOWEJ. Konrad Wypchło

ROZWÓJ ALGORYTMU EWOLUCJI RÓŻNICOWEJ. Konrad Wypchło ROZWÓJ ALGORYTMU EWOLUCJI RÓŻNICOWEJ Konrad Wypchło Plan prezentacji 2 Elementy klasycznego algorytmu ewolucyjnego Ewolucja różnicowa DMEA i inne modyfikacje Adaptacja zasięgu mutacji (AHDMEA, SaHDMEA)

Bardziej szczegółowo

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Anna Manerowska, Michal Kozakiewicz 2.12.2009 1 Wstęp Jako projekt na przedmiot MEUM (Metody Ewolucyjne Uczenia Maszyn)

Bardziej szczegółowo

Standardowy algorytm genetyczny

Standardowy algorytm genetyczny Standardowy algorytm genetyczny 1 Szybki przegląd 2 Opracowany w USA w latach 70. Wcześni badacze: John H. Holland. Autor monografii Adaptation in Natural and Artificial Systems, wydanej w 1975 r., (teoria

Bardziej szczegółowo

Programowanie genetyczne - gra SNAKE

Programowanie genetyczne - gra SNAKE PRACOWNIA Z ALGORYTMÓW EWOLUCYJNYCH Tomasz Kupczyk, Tomasz Urbański Programowanie genetyczne - gra SNAKE II UWr Wrocław 2009 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1. Ogólny opis.....................................

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Podstawy Informatyki

Matematyczne Podstawy Informatyki Matematyczne Podstawy Informatyki dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/2014 Gramatyki bezkontekstowe I Gramatyką bezkontekstową

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne Algorytmy ewolucyjne wprowadzenie Piotr Lipiński lipinski@ii.uni.wroc.pl Piotr Lipiński Algorytmy ewolucyjne p.1/16 Cel wykładu zapoznanie studentów z algorytmami ewolucyjnymi, przede wszystkim nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

Przepustowość kanału, odczytywanie wiadomości z kanału, poprawa wydajności kanału.

Przepustowość kanału, odczytywanie wiadomości z kanału, poprawa wydajności kanału. Przepustowość kanału, odczytywanie wiadomości z kanału, poprawa wydajności kanału Wiktor Miszuris 2 czerwca 2004 Przepustowość kanału Zacznijmy od wprowadzenia równości IA, B HB HB A HA HA B Można ją intuicyjnie

Bardziej szczegółowo

BIOCYBERNETYKA ALGORYTMY GENETYCZNE I METODY EWOLUCYJNE. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BIOCYBERNETYKA ALGORYTMY GENETYCZNE I METODY EWOLUCYJNE. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BIOCYBERNETYKA ALGORYTMY GENETYCZNE I METODY EWOLUCYJNE Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA ZADANIE KOMIWOJAŻERA METODY ROZWIĄZYWANIA. Specyfika zadania komiwojażera Reprezentacje Operatory

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA ZADANIE KOMIWOJAŻERA METODY ROZWIĄZYWANIA. Specyfika zadania komiwojażera Reprezentacje Operatory PLAN WYKŁADU Specyfika zadania komiwojażera Reprezentacje Operatory OPTYMALIZACJA GLOBALNA Wykład 5 dr inż. Agnieszka Bołtuć ZADANIE KOMIWOJAŻERA Koncepcja: komiwojażer musi odwiedzić każde miasto na swoim

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Nierówność Czebyszewa Niech X będzie zmienną losową o skończonej wariancji V ar(x). Wtedy wartość oczekiwana E(X) też jest skończona i

Bardziej szczegółowo

5. Algorytm genetyczny przykład zastosowania

5. Algorytm genetyczny przykład zastosowania 5. Algorytm genetyczny przykład zastosowania Zagadnienie magicznych kwadratów Opis działania algorytmu Zagadnienie magicznych kwadratów polega na wygenerowaniu kwadratu n n, w którym elementami są liczby

Bardziej szczegółowo