PRAWO KONSTYTUCYJNE. w pytaniach i odpowiedziach. Mirosław Granat. Wydanie 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO KONSTYTUCYJNE. w pytaniach i odpowiedziach. Mirosław Granat. Wydanie 6"

Transkrypt

1

2 PRAWO KONSTYTUCYJNE w pytaniach i odpowiedziach Mirosław Granat Wydanie 6 Warszawa 2014

3 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Od Autora ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego Co to jest prawo konstytucyjne? Jaka jest geneza prawa konstytucyjnego? Co to jest prawo państwowe? Co to jest prawo polityczne? Co to jest prawo parlamentarne? Jakie okresy wyróżniamy w kształtowaniu się prawa konstytucyjnego? Jaki jest przedmiot prawa konstytucyjnego? Jaką rolę odgrywa sądownictwo konstytucyjne w rozwoju prawa konstytucyjnego? Jakie jest miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa? ROZDZIAŁ II. Wiadomości o konstytucji Co to jest konstytucja? Jaka jest geneza spisanej konstytucji? Jakie przesłanki sprzyjały powstaniu konstytucji? Jakie są główne poglądy na istotę konstytucji? W jaki sposób uchwala się konstytucję? W jaki sposób można zmienić konstytucję? Jaka jest moc prawna przepisów zawartych w konstytucji? Jakie są podobieństwa i różnice między konstytucją a ustawą konstytucyjną? Jak jest zbudowana konstytucja? Co wyraża nazwa ustawy zasadniczej? Jak dzielimy konstytucje ze względu na ich treść? Jak zmienia się treść konstytucji? ROZDZIAŁ III. Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Co to są zasady naczelne konstytucji? Czy konstytucja zawiera system wartości?

4 6 Spis treści 3. Jaki jest krąg zasad naczelnych? Jak jest rozwiązywana kolizja zasad konstytucyjnych? Jaka jest treść zasady republikańskiej formy państwa? Jakie jest treść i znaczenie zasady godności człowieka? Jaka jest treść i znaczenie zasady dobra wspólnego? Na czym polega zasada pomocniczości? Jaka jest treść i znaczenie zasady demokratycznego państwa prawnego? Jaka jest treść zasady suwerenności narodu? Jakie są przesłanki prawne ograniczenia zasady suwerenności narodu w warunkach integracji europejskiej? Jak rysuje się orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie sądowej kontroli nad niektórymi aspektami integracji europejskiej? Na czym polega zasada przedstawicielstwa politycznego? Jaka jest różnica między konstrukcją reprezentacji do parlamentu narodowego a przedstawicielstwem do Parlamentu Europejskiego? Jaka jest geneza zasady trójpodziału władzy? Jak jest wyrażona zasada podziału i równowagi władzy oraz jaka jest jej treść? Na czym polega zasada pluralizmu politycznego? Na czym polega zasada rządów parlamentarno -gabinetowych? ROZDZIAŁ IV. Wolności i prawa człowieka i obywatela Podstawy wolności i praw człowieka i obywatela Jakie wyróżniamy koncepcje ujęcia praw człowieka? Jakie wyróżniamy generacje praw człowieka? Jakie są ponadnarodowe systemy regulacji praw człowieka? Jakie są podstawowe pojęcia i terminy w zakresie praw człowieka? Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji RP Jak kształtował się konstytucyjny katalog praw człowieka? Jakie jest miejsce praw człowieka w Konstytucji RP? Jakie są konstytucyjne zasady ogólne regulacji praw człowieka? Jaka jest treść konstytucyjnej zasady wolności człowieka? Jak Konstytucja RP ujmuje zasadę równości wobec prawa? Kto jest podmiotem wolności i praw? Na czym polega koncepcja horyzontalnego działania praw człowieka? Jaka jest systematyka wolności i praw człowieka i obywatela? Jakie wyróżniamy wolności i prawa osobiste? Jakie wyróżniamy wolności i prawa polityczne? Jakie wyróżniamy wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne?

5 Spis treści Kiedy możliwe jest ograniczenie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela? Jakie są konstytucyjne obowiązki jednostki? Środki ochrony wolności i praw człowieka i obywatela Jakie są środki ochrony wolności i praw człowieka i obywatela? Na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza organu władzy publicznej? Na czym polega prawo do sądu i jaka jest jego treść? Co należy rozumieć przez skargę konstytucyjną? Jakie są materialne przesłanki wniesienia skargi konstytucyjnej? Jakie są formalne przesłanki wniesienia skargi konstytucyjnej? Jaka jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich? Kiedy można wystąpić ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? ROZDZIAŁ V. Źródła prawa Podstawy konstytucyjnego systemu źródeł prawa Co rozumiemy przez pojęcie źródła prawa? Jakie są cechy systemu źródeł prawa w Konstytucji RP? Jaki jest katalog aktów prawnych powszechnie obowiązujących? Na czym polega zamknięcie systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego? Jak zmienił się system źródeł prawa? Charakterystyka aktów prawnych powszechnie obowiązujących Jakie jest miejsce Konstytucji RP w systemie źródeł prawa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej? Co to jest ustawa i jaka jest jej pozycja w systemie źródeł prawa? Jaki jest zakres ustawy? Na czym polega zasada wyłączności ustawy? Jaka jest istota rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy? Jakie są wymogi Konstytucji RP w zakresie wydawania rozporządzeń wykonawczych? Czy organ państwowy, nie wydając rozporządzenia, ponosi za to odpowiedzialność? Co to jest prawo miejscowe o charakterze powszechnie obowiązującym? Charakterystyka aktów prawnych wewnętrznie wiążących Czy istnieje katalog aktów prawnych wewnętrznie wiążących? Jaki jest model aktu prawnego wewnętrznie wiążącego? Co oznacza, iż dane przepisy prawa mają charakter wewnętrzny? Jakie są konstytucyjne zasady wydawania zarządzeń jako aktów wykonawczych do ustawy? Prawo międzynarodowe i unijne w systemie źródeł prawa Na czym polega ratyfikacja umów międzynarodowych?

6 8 Spis treści 19. Jak wyjaśniamy obowiązywanie umów międzynarodowych w systemie prawnym RP? Jakie jest miejsce umów międzynarodowych w systemie prawa? Jakie są zasady stosowania umów międzynarodowych? Jaka jest struktura prawa Unii Europejskiej? Jakie jest miejsce prawa Unii Europejskiej w systemie prawa powszechnie wiążącego? ROZDZIAŁ VI. Prawo wyborcze Podstawy prawa wyborczego Co rozumiemy przez prawo wyborcze? Jakie są zasady prawa wyborczego? Na czym polega zasada powszechności wyborów? Jakie są gwarancje zasady powszechności wyborów? Na czym polega zasada bezpośredniości wyborów? Na czym polega głosowanie przez pełnomocnika? Na czym polega głosowanie korespondencyjne? Na czym polega zasada równości wyborów? Na czym polega zasada proporcjonalności wyborów? Na czym polega zasada wyborów większościowych? Na czym polega zasada tajności aktu głosowania? Organizacja i przebieg wyborów Kto zarządza wybory do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i wybory Prezydenta RP? Jakie są zasady tworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania? Jakie są zadania komisji wyborczych? Kto ma prawo do zgłaszania kandydatów w wyborach? Jakie są główne zasady prowadzenia kampanii wyborczych? Jakie są zasady głosowania? Jakie są zasady ustalania wyników głosowania i wyników wyborów? Jaki jest mechanizm stwierdzania ważności wyborów? Jaki jest mechanizm uzupełniania składu Sejmu i Senatu? Zasady prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego Jakie są zasady prawa wyborczego do organów stanowiących samorządu terytorialnego? Jakie są zasady prawa wyborczego do organów wykonawczych gminy? Jakie są zasady prawa wyborczego do organów wykonawczych powiatu i województwa? ROZDZIAŁ VII. Referenda i obywatelska inicjatywa ustawodawcza Referenda ogólnokrajowe

7 Spis treści 9 1. Jakie wyróżniamy główne formy demokracji bezpośredniej? Jak jest uregulowane referendum w prawie polskim? Jaka jest istota referendum? Jak jest uregulowane referendum dotyczące spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa? Jak jest uregulowane referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację określonej umowy międzynarodowej? Jak jest uregulowane referendum w sprawie zatwierdzenia zmian Konstytucji RP? Jak jest zorganizowane referendum ogólnokrajowe i jak przebiega głosowanie? Kiedy wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący i rozstrzygający? Kto stwierdza ważność referendum ogólnokrajowego? W jaki sposób następuje realizacja postanowień referendum ogólnokrajowego? Referendum lokalne Jakie są zasady przeprowadzania referendum lokalnego? Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Na czym polega obywatelska inicjatywa ustawodawcza? ROZDZIAŁ VIII. Parlament Struktura parlamentu Na czym polega zasada dwuizbowości parlamentu? Jaki jest status Zgromadzenia Narodowego? Jakie są organy Sejmu i Senatu? Jakie są zasady tworzenia klubów i kół parlamentarnych? Tryb i zasady funkcjonowania Sejmu Na czym polega zasada autonomii parlamentu? Jakie jest znaczenie prawne regulaminu parlamentarnego Co to jest kadencja parlamentu? Na czym polega system permanencji prac parlamentu? Na czym polega zasada tzw. dyskontynuacji prac parlamentu? Jakie są inne zasady dotyczące trybu działania Sejmu? Status prawny posłów i senatorów Co to jest mandat przedstawicielski? Jakie wyróżniamy typy mandatów? Jak Konstytucja RP określa mandat posła? Jaki jest okres trwania mandatu posła? Jakie są prawa i obowiązki posła? Jakie są ograniczenia dotyczące posła w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej? Jakie są ograniczenia dotyczące posła w zakresie łączenia mandatu z innymi stanowiskami lub z zatrudnieniem?

8 10 Spis treści 18. Na czym polega istota immunitetów parlamentarnych? Na czym polega immunitet materialny posła? Na czym polega immunitet formalny posła? Na czym polega przywilej nietykalności osobistej posła? Na czym polega immunitet deputowanego do Parlamentu Europejskiego? Funkcje parlamentu Jakie wyróżniamy funkcje parlamentu? Na czym polegają funkcje prawodawcza i kontrolna parlamentu? Jak zmieniły się funkcje parlamentu po wejściu Polski do Unii Europejskiej? Funkcja ustawodawcza Sejmu Jakie wyróżniamy etapy drogi ustawodawczej? Jakie wyróżniamy procedury ustawodawcze? Co to jest inicjatywa ustawodawcza i komu ona przysługuje? Jakie wymogi musi spełniać projekt ustawy? Na czym polega praca Sejmu nad projektem ustawy? Jaki jest porządek głosowania Sejmu nad projektem ustawy? Na czym polega udział Senatu w procesie ustawodawczym? Jakie jest znaczenie podpisania ustawy? Na czym polega ogłoszenie ustawy i jakie są jego skutki? Jakie są główne cechy szczególnych procedur ustawodawczych? Funkcja kontrolna Sejmu Jakie środki kontroli przysługują posłom? Jakie środki kontroli przysługują komisjom Sejmu? Jaki jest status komisji śledczej? Jakie są zasady wyznaczania przedmiotu prac sejmowej komisji śledczej? Jakie środki kontroli przysługują Sejmowi in pleno? Na czym polega kontrola wykonania ustawy budżetowej? Jakie organy są wybierane i powoływane przez Sejm i Senat? ROZDZIAŁ IX. Władza wykonawcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Jaka jest pozycja prawnoustrojowa Prezydenta RP? Jakie są zasady wyboru Prezydenta RP? Kiedy następuje opróżnienie urzędu Prezydenta RP? Jakie są formy odpowiedzialności Prezydenta RP? Na czym polega kontrasygnata? Na czym polegają prerogatywy Prezydenta RP? Jakie są główne kompetencje Prezydenta RP? Rada Ministrów i administracja rządowa Jaki jest tryb powoływania Rady Ministrów? Kiedy Prezes Rady Ministrów składa dymisję rządu?

9 Spis treści Jakie są zasady odpowiedzialności Rady Ministrów i jej członków? Jaki jest skład Rady Ministrów? Jaka jest pozycja Prezesa Rady Ministrów? Jakie są kompetencje Rady Ministrów? Jaki jest ustrój administracji rządowej? ROZDZIAŁ X. Samorząd terytorialny Konstrukcja prawna gminy, powiatu i województwa Jak kształtował się ustrój samorządu terytorialnego od 1990 r.? Jaka jest konstrukcja prawna gminy? Jaka jest konstrukcja prawna powiatu? Jaka jest konstrukcja prawna województwa? Jakie są kompetencje gminy, powiatu i województwa? Jakie są składniki mienia jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są rodzaje związków i porozumień jednostek samorządu terytorialnego? Jak jest sprawowany nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego? Sprawowanie władzy w gminie, powiecie i województwie Jakie są organy stanowiące i wykonawcze samorządu? Jaki jest charakter mandatu radnego? Jakie akty prawa miejscowego stanowią organy samorządu? ROZDZIAŁ XI. Władza sądownicza Wymiar sprawiedliwości Co to jest władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości? Jakie są konstytucyjne zasady ustroju i działania władzy sądowniczej? Jaki jest status Sądu Najwyższego? Jaki jest ustrój sądów powszechnych? Jaki jest ustrój sądów szczególnych? Jakie są funkcja, skład i charakter Krajowej Rady Sądownictwa? Trybunał Konstytucyjny Na czym polega sądowa kontrola konstytucyjności prawa? Jak kształtował się problem kontroli sądowej w Polsce? Jaka jest pozycja Trybunału Konstytucyjnego w systemie władzy sądowniczej? Jaka jest procedura powoływania składu Trybunału Konstytucyjnego i jaka jest jego organizacja? Jaki jest status sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Jakie wyróżniamy rodzaje kontroli sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny?

10 12 Spis treści 13. Jakie są kompetencje Trybunału Konstytucyjnego? Na czym polega pytanie prawne kierowane do Trybunału Konstytucyjnego? Na czym polega kompetencja do orzekania o zgodności z Konstytucją RP celów lub działalności partii politycznych? Na czym polega uprawnienie do rozstrzygania sporów kompetencyjnych? Jaka jest procedura działania Trybunału Konstytucyjnego? Na czym polega istota orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i jak one się dzielą? Jakie są skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? W jaki sposób są wykonywane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? Czy Trybunał Konstytucyjny bada zaniechanie i pominięcie ustawodawcze? Trybunał Stanu Na czym polega istota odpowiedzialności konstytucyjnej? Kto ponosi odpowiedzialność konstytucyjną? Jaka jest procedura ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej? Jaki jest skład i organizacja Trybunału Stanu? Jaka jest procedura działania Trybunału Stanu? Jak działa normatywny model odpowiedzialności konstytucyjnej w praktyce? ROZDZIAŁ XII. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Najwyższa Izba Kontroli Co oznacza pojęcie kontrola państwowa? Jak kształtowała się pozycja najwyższego organu kontroli państwowej? Jaka jest pozycja NIK? Jaka jest organizacja NIK? Jaki jest zakres działania NIK? Jaka jest właściwość kontrolna i jakie są kryteria kontroli NIK? Jak przebiega postępowanie kontrolne? Rzecznik Praw Obywatelskich Jaka jest pozycja ustrojowa RPO? Jaki jest tryb powoływania RPO? Jaki jest zakres działania RPO? Jakie są formy działania RPO? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Jaka jest pozycja ustrojowa KRRiT? Jaki jest skład KRRiT? Jakie są zadania i tryb działania KRRiT?

11 Spis treści 13 ROZDZIAŁ XIII. Prokuratura Jaki jest ustrój prokuratury? Jaka jest pozycja Prokuratora Generalnego? Jaki jest status prokuratora? Jakie są zasady organizacji prokuratury? ROZDZIAŁ XIV. Finanse publiczne Jakie są konstytucyjne zasady finansów publicznych? Jakie są odrębności uchwalania, wykonywania i treści ustawy budżetowej? Jaka jest pozycja Narodowego Banku Polskiego? ROZDZIAŁ XV. Stany nadzwyczajne Jakie jest znaczenie prawne problematyki bezpieczeństwa państwa? Jakie są konstytucyjne zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych? Jakie wyróżniamy stany nadzwyczajne? Jakie są przesłanki wprowadzenia stanu wojennego? Jakie są przesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowego? Jakie są przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej? Na czym polegają ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w okresie stanów nadzwyczajnych?

12 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne EKPCz k.c. Europejska Konwencja Praw Człowieka (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) k.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) k.p.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.wyb. ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Konstytucja ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. kwietniowa Nr 30, poz. 227) Konstytucja ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.) marcowa Konstytucja PRL Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Mała Konstytucja ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.) regulamin Sejmu uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. 2012, poz. 32 ze zm.)

13 16 Wykaz skrótów TfUE TUE u.k.śl. u.kl.ż. u.nbp u.p. u.p.p. u.ref.lok. u.ref.ogóln. u.rm u.rpo u.s.g. u.s.p. u.s.w. u.st.woj. u.st.wyj. u.tk u.ts u.u.s.p. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE 2012 C 326/47) Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE 2012 C 326/13) ustawa z 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz ze zm.) ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 908 ze zm.) ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz ze zm.) ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 706) ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnonarodowym (Dz.U. Nr 57, poz. 707 ze zm.) ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.) ustawa z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 555 ze zm.) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 556 ze zm.) ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz ze zm.) ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.) ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) ustawa z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.)

14 Wykaz skrótów 17 u.w.i.u.o. u.w.m.p.s. u.współpr. ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. Nr 62, poz. 688 ze zm.) ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) ustawa z 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 213, poz. 1395) Organy i instytucje ETPCz KRP KRRiT KRS MOP NBP NIK NSA PE PKW RE RM RPD RPO SN SO TK TS UE WSA ZN Organy promulgacyjne Dz.U. M.P. Europejski Trybunał Praw Człowieka Krajowa Rada Prokuratury Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Sądownictwa Międzynarodowa Organizacja Pracy Narodowy Bank Polski Najwyższa Izba Kontroli Naczelny Sąd Administracyjny Parlament Europejski Państwowa Komisja Wyborcza Rada Europy Rada Ministrów Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy sąd okręgowy Trybunał Konstytucyjny Trybunał Stanu Unia Europejska Wojewódzki Sąd Administracyjny Zgromadzenie Narodowe Dziennik Ustaw (od 2012 r. tylko z podaniem pozycji) Monitor Polski (od 2012 r. tylko z podaniem pozycji) Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem OSNAPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

15 18 Wykaz skrótów OSNKW OTK OTK-A Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, Seria A Numery artykułów powoływane bez dodatkowych objaśnień oznaczają artykuły Konstytucji RP.

16 Od Autora Od Autora Od Autora Obecne wydanie Prawa konstytucyjnego w pytaniach i odpowiedziach zostało uaktualnione i poprawione w związku ze zmianami legislacyjnymi, które zostały przyjęte od czasu ukazania się poprzedniego, piątego wydania z 2012 r. Słowo, które kierowałem do Czytelnika na wstępie poprzedniego wydania, wydaje się aktualne i warte powtórzenia. Wykorzystuję sprawdzoną formułę książki. Ma ona charakter pomocy dydaktycznej, która ułatwia przyswojenie sobie prawa konstytucyjnego. Wynika stąd troska zarówno o komunikatywność wypowiedzi, jak i skondensowanie wywodu. Jest to konieczne z tego powodu, że prawo konstytucyjne, które od zawsze należało do rozległych gałęzi prawa, niezmiernie rozrosło się w okresie 25 lat wolnej Polski. Wyrazem tego jest rozwój prawa parlamentarnego, prawa wyborczego, praw i wolności człowieka i obywatela. Nierzadko te materie są przedmiotem odrębnego wykładu. Moją ambicją pozostaje zarazem obok omówienia obowiązujących rozwiązań prawnych pokazanie tradycji prawa konstytucyjnego w Polsce oraz następujących w nim zmian. Warto przekonywać młodzież studencką do tego, że prawo konstytucyjne jest ciekawą gałęzią prawa, która zasługuje na głębsze zainteresowanie. Jestem wdzięczny Studentom za przekazywane spostrzeżenia, które próbuję wykorzystywać w pracy nad tą książką. Szóste wydanie podręcznika powstawało w momencie, jak się wydaje, lepszym z punktu widzenia zamknięcia prac nad nim, aniżeli było to przy poprzednich wydaniach. W ostatnich latach nie nastąpiły zmiany w prawie konstytucyjnym o charakterze ustrojowym. Słabsza jest także aktywność ustawodawcza Sejmu VII kadencji ( ). Uchwala on mniej ustaw niż parlamenty poprzednich kadencji. Niemniej jednak problem z postawieniem kropki nad i co do stanu prawa

17 20 Od Autora wiąże się z faktem, że w Sejmie od sierpnia 2013 r. trwają prace nad przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590). Akt ten jeśli zostanie uchwalony wprowadzi zmiany w zakresie powoływania sędziów, w funkcjonowaniu kontroli i może mieć znaczenie dla jakości porządku prawnego. Ponadto prawodawca niemal stale nowelizuje Kodeks wyborczy, co każe zastanawiać się nad tym, czy stan prawa wyborczego nie przeczy idei regulacji kodeksowej, która powinna gwarantować stabilność przepisów tej części prawa konstytucyjnego. Nie zmieniłem przekonania o znaczeniu wykładu części doktrynalnej prawa konstytucyjnego. Żałuję, że nie mogę poświęcić jej więcej miejsca. Zarysowałem zatem pojmowanie tylko wybranych zasad naczelnych Konstytucji RP. Uprawiamy prawo konstytucyjne oraz uczymy się go po okresie (jak to ujmuje Konstytucja RP) gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane [...]. Według mnie stąd wynika potrzeba refleksji na wieloma podstawowymi pojęciami i kategoriami prawa konstytucyjnego. Wspomniany zaś rozwój takich dziedzin, jak prawo parlamentarne lub wyborcze, w niczym nie zmienia tego, że mają one wspólne z prawem konstytucyjnym korzenie doktrynalne. Mam nadzieję, że obecne wydanie, tak jak poprzednie, spotka się z dobrym przyjęciem wśród studentów prawa, administracji, politologii lub stosunków międzynarodowych. Fakt, że książka ta służy na innych jeszcze kierunkach studiów lub w innych miejscach, może przekonywać, iż znalazła swoje miejsce na rynku wydawniczym. Książkę przygotowałem na podstawie wykładów z prawa konstytucyjnego prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem wdzięczny Koleżankom i Kolegom z Katedry Prawa Konstytucyjnego za dyskusję nad książką. Bardzo dziękuję Ewelinie Gierach, Aleksandrze Syryt i Piotrowi Chybal skiemu za uwagi, które ułatwiły mi przygotowanie niniejszego wydania. prof. Mirosław Granat

18 Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego Rozdział I Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Co to jest prawo konstytucyjne? Termin prawo konstytucyjne może być wyjaśniany co najmniej w dwojaki sposób. Trudność w ustaleniu treści tego terminu wynika stąd, że samo pojęcie konstytucja ma kilka znaczeń. Konstytucja to przede wszystkim: akt prawny spisany ustawa zasadnicza w państwie, synonim istniejącego ustroju politycznego państwa. Po pierwsze, przez prawo konstytucyjne możemy rozumieć zespół norm prawnych zawartych w konstytucji. Normy te wyróżniają się swoją szczególną mocą prawną najwyższą w systemie prawa. W tym znaczeniu prawo konstytucyjne sprowadza się do swoistego prawa konstytucji. Tak określone prawo konstytucyjne wyróżnione w związku ze szczególną naturą norm byłoby jednak za wąskie, gdyż ograniczałoby zakres naszej analizy do przepisów zawartych w ustawie zasadniczej, względnie do innych ustaw konstytucyjnych. Prawo konstytucji funkcjonowało na przykład we Francji w okresie IV Republiki. Wyraźnie odróżniano je jako pojęcie węższe od prawa konstytucyjnego. Prawem konstytucji były przepisy o systemie organów państwowych, zawarte w Konstytucji z października 1946 r. Rozróżnianie prawa konstytucji i prawa konstytucyjnego nie jest także obce nauce anglosaskiej. Po drugie, możemy wskazać szersze znaczenie prawa konstytucyjnego wywodzi się ono od konstytucji jako synonimu ustroju

19 22 Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego politycznego. Jego wyróżnienia dokonujemy z uwagi na przedmiot, który to prawo reguluje, a nie ze względu na moc prawną norm zawartych w konstytucji i w innych ustawach konstytucyjnych. Przedmiotem prawa konstytucyjnego są bowiem nie tylko normy zawarte w ustawie zasadniczej, lecz także w ustawach zwykłych i innych aktach prawnych dotyczących ustroju politycznego państwa. W konsekwencji przez prawo konstytucyjne rozumiemy zespół norm prawnych, których przedmiotem jest uregulowanie ustroju politycznego i społeczno -gospodarczego państwa. Reasumując, należy stwierdzić, że termin prawo konstytucyjne oznacza: w sensie wąskim zespół norm prawnych zawartych w konstytucji i w innych ustawach konstytucyjnych, w sensie szerokim całokształt norm prawnych mających za przedmiot uregulowanie ustroju politycznego i społeczno -gospodarczego państwa. Termin prawo konstytucyjne oznacza ponadto dyscyplinę wiedzy prawniczej, która wykorzystuje określone metody badawcze. Przy takim podejściu chodzi więc w istocie o naukę prawa konstytucyjnego i o jej uprawianie. W książce posługuję się szerszym rozumieniem prawa konstytucyjnego. Rozumienie to ugruntuję jeszcze, rozważając kształtowanie się tego prawa. 2. Jaka jest geneza prawa konstytucyjnego? Termin prawo konstytucyjne pojawił się pod koniec XVIII w. we Francji. Wyodrębnianie się tego prawa było związane z ideologią Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a konkretnie ze znaczeniem, jakie dla utrwalenia jej zdobyczy (zwłaszcza katalogu praw człowieka) miało przyjęcie pisanej konstytucji. W tym okresie tworzyły się fundamentalne kategorie nowoczesnego ustroju politycznego. Twórcy francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, a także założyciele demokracji amerykańskiej prawo konstytucyjne utożsamiali z prawem dotyczącym wolności człowieka i obywatela. Nazwa prawo konstytucyjne, stosowana na oznaczenie zespołu norm prawnych dotyczących ustroju państwa, jest obecnie przyjęta w większości państw. Nie występuje ona jednak raczej w Niemczech i Austrii, gdzie nadal funkcjonuje tradycyjny termin prawo państwowe.

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. w pytaniach i odpowiedziach

Prawo konstytucyjne. w pytaniach i odpowiedziach Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach Mirosław Granat Wydanie 5 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego

Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego Poznań, 9 października 2018 r. Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego I. Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego 1. Pojęcia małej konstytucji, minimum konstytucyjnego, ustawy organicznej.

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi. Mirosław Granat SERIA AKADEMICKA 7. WYDANIE

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi. Mirosław Granat SERIA AKADEMICKA 7. WYDANIE Prawo konstytucyjne Pytania i odpowiedzi Mirosław Granat SERIA AKADEMICKA 7. WYDANIE Prawo konstytucyjne Pytania i odpowiedzi Mirosław Granat Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 7.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi. Mirosław Granat SERIA AKADEMICKA 8. WYDANIE

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi. Mirosław Granat SERIA AKADEMICKA 8. WYDANIE Prawo konstytucyjne Pytania i odpowiedzi Mirosław Granat SERIA AKADEMICKA 8. WYDANIE Prawo konstytucyjne Pytania i odpowiedzi Mirosław Granat Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 8.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Konstytucja wk 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Został ustanowiony nowelą konstytucyjną 26 marca 1982r Ustawa o TK została uchwalona 29 kwietnia 1985r TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY jest organem władzy sądowniczej, choć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XIX Rozdział I. Źródła prawa... 1 1. Źródła prawa zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie źródeł prawa... 1 II. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Źródła prawa ő 1. Źródła prawa - zagadnienia podstawowe I. Pojęcie źródeł prawa II. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa III. Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami Marta Derlatka Wydanie 3 Warszawa 2012 Tytuły do artykułów sporządziła: Marta Derlatka Opracowanie redakcyjne: Anna Popławska Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. W KONSTYTUCJI RP Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. to:

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Ćwiczenia 5

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Ćwiczenia 5 PRAWO KONSTYTUCYJNE Ćwiczenia 5 Prezydent a) Pozycja ustrojowa b) Zasady wyboru c) Funkcje ustrojowe i kompetencje d) Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna WŁADZA WYKONAWCZA Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury PRAWO KONSTYTUCYJNE Autor: BOGUSŁAW BANASZAK Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE ... imię i nazwisko ucznia czas trwania konkursu: 45 minut maks. liczba punktów: 65... nazwa i adres szkoły OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym... 1 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Działocha Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB NIESTACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA MAGISTERSKIE II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) PRAWO KONSTYTUCYJNE II. B. 2 Typ przedmiotu (type of course) PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak SĄD NAJWYŻSZY art. 183 Konstytucji RP 1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Trybunału odpowiednich do rangi zadań. Temu celowi powinny być podporządkowane wszelkie działania władzy ustawodawczej. Pozycja ustrojowa Trybunału,

Trybunału odpowiednich do rangi zadań. Temu celowi powinny być podporządkowane wszelkie działania władzy ustawodawczej. Pozycja ustrojowa Trybunału, Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. o przedstawieniu wniosków związanych z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Krajowa Rada Sądownictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r.

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. WYKŁAD III SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa II. Cechy systemu źródeł prawa w Polsce: 1. konstytucjonalizacja 2. dychotomiczny podział

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP SYSTEM PRAWA Zbiór uporządkowanych i wzajemnie ze sobą powiązanych norm generalnych i abstrakcyjnych wysłowionych w tekstach aktów prawotwórczych i nieuchylonych

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r... 1

Spis treści. Wprowadzenie... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r... 1 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r... 1 Preambuła... 1 Rozdział I. Rzeczpospolita... 8 Art. 1. [Dobro wspólne]... 8 Art. 2. [Zasada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST ZESTAW 1

PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST ZESTAW 1 PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST. 18.06.2018. ZESTAW 1 1. Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa może wystąpić: a.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE. Sejm i Senat

WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE. Sejm i Senat WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE Sejm i Senat GŁÓWNE CECHY PARLAMENTU W RP Parlament jest jedynym organem ustawodawczym w Polsce. Parlament (zwłaszcza izba sejmowa) pełni też inne funkcje kontrolną i kreacyjną.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak KONTRASYGNATA współpodpis Prezes Rady Ministrów, który przejmuje przed Sejmem ODPOWIEDZIALNOŚĆ za akt urzędowy Prezydenta (polityczna

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Maciej M. Sokołowski ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 16/10/2014 r. POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA Czynniki wpływające na treść prawa np. wola narodu czy prawodawcy, stosunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11

Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Organizacje pozarządowe i ich podstawy funkcjonowania... 23 1.1. Wolność zrzeszania się... 23 1.1.1. Pojęcie wolności i praw człowieka... 24 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Władza

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Zamów książkę w księgarni internetowej Spis treści Wykaz skrótów...9 Wstęp...15 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy...17 Dział I. Przepisy wstępne...19 Rozdział 1. Przepisy ogólne...19 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A S U W E R E N N O Ś C I N A R O D U art. 4 Konstytucji RP 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent. Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

Prezydent. Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Prezydent Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Ustrojową pozycję prezydenta określa zasada podziału władzy Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA. Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA. Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Słowo wstępne... 9 Rozdział I Konstytucja... 11 Rozdział II Inicjatywa obywatelska...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Prawo konstytucyjne Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego Artykuł 38. 1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pułło ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA

Andrzej Pułło ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA Andrzej Pułło ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA Andrzej Pułło ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA Zarys wykładu Wydanie II Gdańsk 2018 Redakcja Projekt okładki Tomasz Mikołajczewski Wydanie II, objętość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział III

Spis treści. Wstęp Rozdział III Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Wiadomości ogólne o konstytucji jako najważniejszym w państwie akcie prawnym... 13 1. Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji... 13 2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa...

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE semestr zimowy 2016/17

PRAWO KONSTYTUCYJNE semestr zimowy 2016/17 PRAWO KONSTYTUCYJNE semestr zimowy 2016/17 KWESTIE ORGANIZACYJNE Kontakt i konsultacje Przebieg dwiczeo Literatura podstawowa oraz akty prawne Zakres materiału Warunki zaliczenia Instota i pojęcie terminu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE SSP SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 ZAJĘCIA 04 z 10 - KONSPEKT

PRAWO ADMINISTRACYJNE SSP SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 ZAJĘCIA 04 z 10 - KONSPEKT PRAWO ADMINISTRACYJNE SSP SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 ZAJĘCIA 04 z 10 - KONSPEKT Cd. omawiania źródeł prawa administracyjnego, ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 4 kwietnia 2017 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 4 kwietnia 2017 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 4 kwietnia 2017 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1435) Krajowa

Bardziej szczegółowo

Władza sądownicza w Polsce. Sądy i trybunały

Władza sądownicza w Polsce. Sądy i trybunały Władza sądownicza w Polsce Sądy i trybunały Charakterystyka władzy sądowniczej Władza sądownicza stanowi jeden z filarów władzy państwowej w ramach podziału władzy, lecz od pozostałych jest niezależna.

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PODSTAWY PRAWA... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PODSTAWY PRAWA... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PODSTAWY PRAWA... 1 Część I. Konstytucja RP... 3 Rozdział 1. Pojęcie prawa konstytucyjnego... 3 Rozdział 2. Zasady oraz podstawowe pojęcia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu Przedmiot 1 Funkcje parlamentu - ogólnie 2 Funkcja ustawodawcza 3 Funkcja kontrolna 4 Funkcja kreacyjna 2 Funkcje parlamentu - ogólnie Funkcje: Ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1 Pytania z prawa administracyjnego Podaj jaka jest geneza pojęcia administracja 2 Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3 Podaj kto jest twórcą definicji negatywnej administracji - 1

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA - Sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych - Bezpośrednie decydowanie prze

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r.

Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. Wiesław Skrzydło 6. wydanie Warszawa 2009 Stan prawny na 1 marca 2009 r. Wydawca: Magdalena Górniewicz

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 1. Warszawa Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 1. Warszawa Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 1 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak Z A S A DA P O DZ I A ŁU W Ł A DZ Y ART. 10 KONSTYTUCJI RP WŁADZA USTAWODAWCZA PRAWODAWSTWO WŁADZA WYKONAWCZA WYKONAWSTWO WŁADZA

Bardziej szczegółowo

Zasada demokratycznego państwa prawnego. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Zasada demokratycznego państwa prawnego. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasada demokratycznego państwa prawnego Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo