ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR MAGDALENA WASYLKOWSKA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY ZASTOSOWANIU METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ Słowa luczowe: analiza finansowa, wartość przedsiębiorstwa Keywords: financial analysis, enterprise value Klasyfiacja JEL: C02, G32 Wprowadzenie Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest oznaą jego rozwoju i stabilnej sytuacji finansowej. Wartość przedsiębiorstwa jest silnie powiązana z orzyściami dla inwestorów, ze zdolnością do generowania gotówi zapewniającą utrzymanie jego płynności finansowej oraz wzrostu wartości rynowej. Stałe podnoszenie wartości przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych celów zarządzania, tóre, w tym przypadu, oncentruje się na rozwijaniu jego potencjału wytwórczego i finansowego, zdolności do przetrwania i wzrostu onurencyjności na rynu oraz tworzeniu wartości dla inwestorów. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga soncentrowania decyzji na obszarach i czynniach ją generujących oraz rozpoznaniu ryzya i podstawowych zagrożeń występujących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, ja i w jego otoczeniu. Poprzez obliczenie i ocenę wybranych wsaźniów, ja i ich zmian w czasie, można ustalić, ja decyzje podejmowane w wymienionych obszarach wpływają na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Celem artyułu jest wsazanie wybranych obszarów, metod i narzędzi analizy fundamentalnej, umożliwiającej wsparcie adry zarządzającej w ształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. Ocena strutury apitału przy wyorzystaniu analizy fundamentalnej Jednym z najważniejszych elementów zarządzania wartością przedsiębiorstwa jest umiejętność pozysania apitału do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ształtowanie właściwych relacji między apitałami własnymi i obcymi. Decyzje dotyczące wyboru źródeł finansowania muszą być podejmowane świadomie i opierać się na racjonalnych podstawach. Dlatego też, ażde podjęcie decyzji powinno

2 364 Magdalena Wasylowsa być poddane ocenie wartościującej z puntu widzenia jej wpływu na sytuację finansową i ształtowanie wartości firmy. Oceny te powinny być doonywane w ujęciu ex ante, czyli na etapie podejmowania decyzji i w ujęciu ex post, czyli w ońcowej ocenie ich efetywności. Podstawowym narzędziem tych ocen jest analiza finansowa, tóra dysponuje wyspecjalizowanymi wsaźniami finansowymi, umożliwiającymi zbadanie efetywności decyzji finansowych i doonanie racjonalnych wyborów. Wsaźnii te przedstawiają relacje wyrażające ształtowanie się oreślonych wielości finansowych, powiązanych ze sobą merytorycznie w związu przyczynowo-sutowym. Do ich ustalenia wyorzystuje się dane pochodzące ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, a taże inne wielości eonomiczne, ja na przyład: informacje pochodzące z otoczenia gospodarczego przedsiębiorstwa (stopy procentowe, wsaźnii wzrostu cen surowców, wsaźnii inflacji). Podejmując decyzje w tym zaresie, onieczne jest przeprowadzenie analizy w następującym zaresie przedmiotowym, dotyczącej zachowania właściwych relacji między apitałami własnymi i obcymi, czyli racjo nalnego ształtowania strutury apitału. Podejmując decyzje dotyczące alternatywnego wyboru apitał własny czy apitał obcy należy wziąć pod uwagę cechy przypisane poszczególnym źródłom finansowania 1. W przypadu apitału własnego dotyczy to w szczególności następujących cech: stabilności finansowania, bezterminowości jego wyorzystywania, gwarancji porycia strat i długu, a taże zabezpieczenia wierzytelności. W przypadu apitału obcego do tych cech należą: elastyczność w finansowaniu przedsięwzięć, analiza zadłużenia przedsiębiorstwa, analiza osztu apitału i jego wpływu na ształtowanie wartości przedsiębiorstwa, analiza efetywności zastosowania apitału w ształtowaniu wartości firmy. W celu przeprowadzenia ocen w powyższym zaresie przedmiotowym, analiza fundamentalna wyorzystuje wyspecjalizowane wsaźnii, prezentujące relacje dotyczące pozysiwania apitału i ształtowania jego strutury oraz efetywności zastosowania w tworzeniu wartości firmy. Jao podstawowe wsaźnii opisujące struturę apitału, najczęściej wymienia się 2 : 1. Wsaźni stopnia samofinansowania (w s ), stanowiący relację między apitałem własnym i obcym, tóry oblicza się wg wzoru: gdzie: w apitał własny, o apitał obcy. w ws (1) o 1 A. Bielawsa: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. Bec, Warszawa 2009, s B. Micherda, Ł. Góra, M. Szulc: Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Delfin, Warszawa 2010, s

3 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Jego poziom powinien być wyższy lub co najmniej równy jedności, ponieważ przyjmuje się, że przewaga apitałów własnych nad obcymi zapewnia przedsiębiorstwu nie tylo niezależność i płynność finansową, ale jest taże objawem bezpiecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jednaże należy zauważyć, że w przypadu sprzyjających warunów do inwestowania, zachowawcze zarządzanie struturą apitału powoduje utratę orzyści eonomicznych, tóre przedsiębiorstwo mogłoby osiągnąć, inwestując pozysany apitał obcy na rynu apitałowym. 2. Wsaźni zadłużenia (w d ), tóry ustala się jao relację między apitałem obcym i apitałem własnym, według wzoru: o wd (2) w Poziom tego wsaźnia odzwierciedla zadłużenie apitału własnego apitałem obcym. Im niższy jego poziom, tym wyższą niezależność finansową posiada jednosta. Wzrastający poziom tego wsaźnia wymaga przeanalizowania wpływu zadłużenia na sytuację finansową firmy. Dotyczy to w szczególności przeanalizowania osztu apitału przy oreślonej jego struturze i ustalenia ewentualnych orzyści związanych ze wzrostem wartości firmy. 3. Wsaźnii oparte na ryterium własności apitałów, odzwierciedlające struturę apitału jao udział apitału własnego w apitale całowitym (w si ) oraz udział apitału obcego w apitale całowitym (w sii ), liczone wg wzorów: wsi (3) w c o wsii (4) c Wsaźnii te informują o proporcjach udziału apitału własnego i apitału obcego w apitale całowitym i najczęściej są wyrażone procentowo. W interpretacji opartej na zasadzie równowagi bilansowej, według tórej mająte całowity (atywa) = apitałowi całowitemu (pasywa), wsaźnii te odzwierciedlają udział apitałów własnych i obcych w finansowaniu atywów. Rozpatrywanie strutury apitału w tych relacjach należy powiązać z ryzyiem gospodarczym działalności wyonywanej przez przedsiębiorstwo. Średnioważony oszt apitału (WAAC) jest olejnym wsaźniiem, tóry powiązany z oreśloną struturą apitału wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Do pomiaru osztu apitału wyorzystuje się oncepcję średnioważonego osztu apitału. Wyraża ona średnią wartość osztu poszczególnych sładniów apitału przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ich udziału w apitale całowitym. Oblicza się go według wzoru: WACC w w w r ( 1 T) (5) u u e e d d

4 366 Magdalena Wasylowsa gdzie: u oszt apitału acyjnego uprzywilejowanego, w u udział apitału acyjnego uprzywilejowanego w struturze apitału, e oszt apitału acyjnego zwyłego, w u udział apitału acyjnego zwyłego w struturze apitału, r d oszt apitału obcego, w d udział apitału obcego w struturze apitału, T stawa podatu dochodowego. Wsaźni ten jest interpretowany w różnych podejściach. W onteście wartości przedsiębiorstwa, Zawadza zauważa, że im niższy jest średni ważony oszt apitału, tym wyższa jest wartość przedsiębiorstwa przy oreślonych warunach rynowych 3. Szerszą i bardziej zróżnicowaną interpretację, wsazującą na zależności między osztem apitału a wartością firmy, podają lasyczne teorie strutury apitału oparte na warunach dosonałego rynu apitałowego, a taże neolasyczne oncepcje wyboru strutury apitału. Wśród nich występuje oncepcja D. Duranda. Według niego istnieje optymalna strutura apitału przedsiębiorstwa, tóra masymalizuje jego wartość. Zatem przy optymalnym poziomie wyorzystania długu, średni ważony oszt apitału maleje, przez co rośnie wartość firmy 4. Analizę wpływu strutury apitału na zysowność przedsiębiorstwa przeprowadza się za pomocą rachunu dźwigni finansowej, tórego istotą jest oreślenie przyrostu zysu na jednostę apitału własnego. Wsaźniiem rachunu dźwigni finansowej jest stopień dźwigni finansowej (DFL), tóry oblicza się według 5 : DFL = EBIT / (EBIT 1) (6) Wsaźni ten (najczęściej wyrażony w procentach) informuje, o ile procent wzrasta zys netto przy wzroście zysu operacyjnego o jednostę. Wynia to z różnicy, jaa występuje między wyższą efetywnością apitału własnego a niższym osztem (stopą procentową) pozysania apitału obcego. Występujący wówczas dodatni efet dźwigni finansowej informuje o pozytywnym sutu zwięszania udziału apitału obcego w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. 3 D. Zawadza: Strutura apitału przedsiębiorstwa, [w]: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawsa, Wyd. C.H. Bec, Warszawa 2009, s M. Kędzior: Międzynarodowa strutura apitału przedsiębiorstw. Ujęcie rachunowości i finansów, Wyd. C.H. Bec, Warszawa 2011, s B. Micherda, Ł. Góra, M. Szulc: op.cit., s. 115.

5 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Zachowanie równowagi pomiędzy zasobami majątowymi a źródłami ich finansowania Utrzymywanie równowagi finansowej między zasobami majątowymi a źródłami ich finansowania w postaci apitałów własnych i obcych jest ważnym problemem dotyczącym bezpiecznego ształtowania wartości przedsiębiorstwa. Wyorzystanie analizy finansowej w ontroli tej równowagi ma na celu zachowanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej oraz osiągnięcia rentowności, a więc ontroli głównych wyznaczniów sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W tym celu zadaniem analizy finansowej jest zbadanie relacji doty czących: przestrzegania proporcji między sładniami majątu a finansującymi je apitałami w aspecie zachowania płynności finansowej, wpływu związów sładniów struturalnych bilansu na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Pierwszy rodzaj relacji dotyczy zbadania powiązania sładniów majątowych zróżnicowanych oresem wyorzystania w działalności przedsiębiorstwa z apitałami je finansującymi o oreślonym terminie wymagalności. Występujący tu podział atywów na długoterminowe (atywa trwałe) i rótoterminowe (atywa obrotowe) powinien być odpowiednio sorelowany z podziałem apitałów na długoterminowe i rótoterminowe. Relacje te powiązane są z tzw. złotą zasadą finansowania, zgodnie z tórą powinna istnieć zależność między długością oresu, w jaim sładnii wyorzystywane są przez jednostę a długością oresu, na jai został jej udostępniony apitał. Jest ona opisana przez następujące relacje 6. Pierwsza relacja stanowi, że wartość atywów trwałych, zaangażowanych długoterminowo w działalności przedsiębiorstwa, powinna być mniejsza od wartości apitału o długoterminowym oresie wymagalności finansującym te atywa. atywa długoterminowe (trwałe) / apitał długoterminowy < 1 (7) Druga relacja oreśla, że wartość atywów obrotowych powinna być wyższa od zobowiązań rótoterminowych, tórych spłatę zabezpiecza spieniężenie atywów obrotowych. atywa rótoterminowe (obrotowe) / apitał rótoterminowy > 1 (8) Zachowanie proporcji w obu relacjach jest źródłem występowania dodatniego apitału obrotowego, tóry pełni ważną rolę w finansowaniu atywów obrotowych. Kapitał obrotowy może być ustalany dwoma sposobami, wyorzystując relacje (7) i (8). Na podstawie relacji (7) jest on ustalony jao różnica między apitałami długoterminowymi, obejmującymi apitał własny i apitał obcy długoterminowy a atywami trwałymi. A więc, w przypadu spełnienia pierwszej nierówności, wystąpi dodatnia wartość api- 6 E. Nowa: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa, 2008, s.103.

6 368 Magdalena Wasylowsa tału obrotowego. Natomiast w przypadu relacji (8) apitał obrotowy ustala się jao różnicę między atywami obrotowymi a apitałem rótoterminowym. W tym przypadu taże, jeżeli jest spełniony warune nierówności (8), wystąpi dodatni apitał obrotowy. Posiadanie dodatniego apitału obrotowego jest niezmiernie ważne dla finansowania atywów obrotowych zaangażowanych w cylu operacyjnym (obrotowym). Jest on zabezpieczeniem zachowania płynności finansowej, tóra jest definiowana jao zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań rótoterminowych w terminie ich płatności 7. Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest związana z możliwością dysponowania środami pieniężnymi, tóre może ono uzysać z upłynnienia atywów obrotowych zaangażowanych w cylu operacyjnym. Można przyjąć, że cyl operacyjny rozpoczyna się wydatowaniem środów pieniężnych na wytworzenie produtów, a ończy się powrotem środów pieniężnych zainasowanych ze sprzedaży tych produtów. Jednaże, waruniem taiego przebiegu cylu operacyjnego jest płynne przechodzenie atywów obrotowych z jednej fazy do drugiej, niepowodujące zbędnego zamrażania wydatowanych środów pieniężnych w nadmiernych zapasach materiałów i surowców oraz produtów gotowych, a taże w przeterminowanych lub nieściągalnych należnościach. W przypadu zaistnienia taich ooliczności, tóre uniemożliwiają rótoterminowe odzysanie zamrożonych środów pieniężnych, przedsiębiorstwo, poprzez dodatni apitał obrotowy, ma zabezpieczone finansowanie środów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności. Poprzez wsaźnii analizy finansowej można ocenić taże wpływ powiązania strutury majątowej i apitałowej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Podstawą tej oceny jest oncepcja syntetycznego wsaźnia sytuacji finansowej (w sf ), wyorzystująca powiązania oraz zależności między podstawowymi grupami majątu i apitałów wyodrębnionymi w bilansie. Konstrucja wsaźnia nawiązuje do podziału majątu na mająte trwały (m t ) i mająte obrotowy (m o ), natomiast apitałów na apitały własne ( w ) i apitały obce ( o ), wyorzystując jednocześnie ich wzajemne powiązanie 8. Aby obliczyć wsaźni (W sf ), należy ustalić wsaźnii cząstowe, są to: wsaźni strutury apitału (S ), ustalany jao: w S (9) o Wsaźni ten oreśla proporcje między apitałem własnym przedsiębiorstwa a apitałem obcym. Oceniając jego poziom, należy taże brać pod uwagę osiąganą stopę zysu, tóra, w porównaniu ze stopą odsetową od pożyczonego apitału, może wsazywać dodatni efet dźwigni finansowej. Wówczas zbyt wysoi poziom strutury apitału sygnalizuje bra wyorzystania możliwości podniesienia rentowności apitału własnego poprzez zwięszenie udziału apitału obcego. Na- 7 Ibidem, s B. Micherda, Ł. Góra, M. Szulc: op.cit., s

7 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa tomiast malejący poziom tego wsaźnia może oznaczać wystąpienie problemów z nadmiernym zadłużeniem i jego spłatą. wsaźni strutury majątu (S m ), ustalany jao: mt Sm (10) mo Oreśla proporcje między majątiem trwałym i obrotowym. Jego wzrost może świadczyć o rozbudowie bazy przedsiębiorstwa, co powinno mu przynieść orzyści eonomiczne w przypadu wzrostu jego produtywności. Wsaźni sytuacji finansowej (W sf ) zatem można przedstawić jao iloraz wsaźnia strutury apitału i wsaźnia strutury majątu: S Wsf (11) Sm Ocena tego wsaźnia wynia z analizy jego zmiany w czasie. Jego spade sygnalizuje pogarszającą się sytuację finansową przedsiębiorstwa, natomiast jego wzrost świadczy o poprawie sytuacji finansowej. Poza wsaźniiem ogólnej sytuacji finansowej, istotnym narzędziem analizy w ocenie ryzya przedsiębiorstwa są ułady piramidalne wsaźniów rentowności, tórych celem jest wsazanie głównych obszarów strategicznych, generujących syntetyczny wyni przedsiębiorstwa. Obszary te, poprzez wsaźnii analityczne, wyrażają cele cząstowe w realizacji celu ogólnego. Przyładem taiego uładu jest model analizy wsaźniowej Du Ponta, tóry wsazuje na związi przyczynowo-sutowe między rentownością apitału własnego a rentownością majątu i struturą apitału. Wsaźniiem syntetycznym w tym modelu jest wsaźni rentowności netto apitału własnego (w rw ), dla tórego w związu przyczynowo-sutowym wyodrębniono dwa wsaźnii: wsaźni rentowności netto atywów (w ra ) oraz mnożni apitału własnego (m w ). W związu przyczynowo sutowym relacja ta przedstawia się następująco: gdzie: w rw wyni netto / apitał własny, w ra wyni netto / atywa ogółem, m w atywa ogółem / apitał własny. w rw = w ra m w (12) Dalej, analizie przyczynowo-sutowej podlega wsaźni rentowności atywów, tóry jest zaprezentowany w postaci iloczynu wsaźnia rentowności netto sprzedaży (w rs ) i wsaźnia rotacji (obrotowości) atywów (w oa ). Zatem, wsaźni rentowności atywów można zapisać następująco: w ra = w rs w oa (13)

8 370 Magdalena Wasylowsa gdzie: w rs wyni netto / przychody ogółem, w oa przychody ogółem / atywa ogółem. Stąd, rozwiniętą formułę modelu, wyodrębniającą wszystie czynnii wpływające na rentowność apitału własnego, można zapisać następująco: w rw = w rs m w w oa (14) Istotą tego modelu jest to, że wsazując czynnii podnoszące efetywność gospodarowania, ujmuje je w związu zależności przyczynowo-sutowych, dotyczących zarówno sfery rzeczowej, ja i finansowej gospodarowania, a taże zwraca uwagę na zależność między efetami a struturą apitału 9. Pratyczne wyorzystanie analizy finansowej do oceny wpływu strutury apitału na sytuację finansową przedsiębiorstwa, decydującą o jego wartości, a taże o orzyściach dla inwestorów, można zaprezentować na przyładzie sprawozdań finansowych pewnej spółi. Na podstawie analizy wstępnej sprawozdań finansowych obliczono wsaźnii zaprezentowane w tabeli 1. Tabela 1 Wybrane wsaźnii do analizy sytuacji finansowej spółi AAA w latach Nazwa wsaźnia Udział apitału własnego w apitale całowitym 63,83 47,46 53,42 Udział apitału obcego w apitale całowitym 36,17 52,54 46,58 Wsaźni strutury apitału 1,88 1,07 1,18 Udział atywów obrotowych w atywach ogółem 50,04 40,89 36,69 Wsaźni strutury majątu 0,99 1,45 1,73 Wsaźni sytuacji finansowej 1,88 0,74 0,68 Źródło: opracowanie własne na przyładzie sprawozdań finansowych spółi AAA. Analizując przedstawione w tabeli 1 wsaźnii sytuacji finansowej, można zauważyć stopniowe pogarszanie się sytuacji finansowej firmy. Przyczyną tego są zmiany zarówno w struturze majątu, ja i w struturze apitału. W przypadu zmian w struturze majątu, wzrastały z rou na ro udziały atywów trwałych w atywach ogółem, co zwięszało zapotrzebowanie na długoterminowe źródła finansowania. Jednocześnie w latach 2010 i 2011, w porównaniu z roiem 2009 nastąpił spade udziału apitału własnego z 63,83 (2009 r.) do 47,46 (2010 r.) i 53,42% (2011 r.). 9 Ibidem, s

9 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Zmiany, jaie doonały się w struturze majątu i apitałów wsazują na bra zachowania równowagi finansowej między struturą majątu i struturą apitału, będącego jego źródłem finansowania do pogorszenia się sytuacji finansowej firmy, co prezentują wsaźnii W sf zaprezentowane w tabeli 1. Właściwa strutura finansowania majątu przedsiębiorstwa wpływa również na rentowność apitału własnego, prezentującą orzyści osiągane przez inwestorów z zainwestowanego apitału. Wsaźnii będące podstawą do ich analizy, opisane w modelu Du Ponta, prezentuje tabela 2. Tabela 2 Wsaźnii do analizy rentowności apitału własnego spółi AAA w latach Nazwa wsaźnia Wsaźni rentowności apitału własnego 18,73 2,13 1,04 Wsaźni rentowności sprzedaży 7,04 0,67 0,66 Wsaźni rentowności atywów 10,21 0,49 0,45 Mnożni apitału własnego 1,43 1,73 1,92 Źródło: opracowanie własne na przyładzie sprawozdań finansowych spółi AAA. W przedstawionych wyniach można zauważyć, iż wsaźnii rentowności apitału własnego wyazują tendencję spadową z dwóch przyczyn. Jedną z nich jest spade rentowności atywów, spowodowany spadiem marży zysu i spowolnieniem rotacji majątu. Natomiast drugą przyczyną są zmiany w struturze apitału, związane ze spadiem udziału apitału własnego i wzrastającym osztem wyorzystywania apitału obcego. Podsumowanie Przedstawione metody i narzędzia analizy wsazują najważniejsze możliwości jej wyorzystania przy podejmowania decyzji wpływających na ształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Szczególną zaletą jest to, że wyorzystuje informacje dostarczane przez sprawozdania finansowe, tóre są tworzone poprzez rachunowość, a więc odznaczają się: realnością, szeroą wartością poznawczą, wiarygodnością oraz porównywalnością. Ponadto, analiza finansowa stanowi ważny element sładowy informacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, jest podstawą do podejmowania wielu decyzji w sposób świadomy, dzięi rozpoznaniu ich rzeczywistych uwarunowań i przewidywanego ryzya związanego z ich podjęciem. Wynii analizy finansowej dostarczają informacji w zaresie wpływu wyodrębnionych czynniów na sytuację finansową przedsiębiorstwa, a w szczególności na jego rentowność i płynność finansową, umożliwiającą ontynuację działalności.

10 372 Magdalena Wasylowsa Literatura Bielawsa A.: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. Bec, Warszawa Bilansowe wynii finansowe podmiotów gospodarczych w 2010 r., GUS, Warszawa Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Kędzior M.: Międzynarodowa strutura apitału przedsiębiorstw. Ujęcie rachunowości i finansów, Wyd. C.H. Bec, Warszawa Micherda B., Góra Ł.: Współczesna analiza finansowa, KW Zaamycze, Kraów Micherda B., Góra Ł., Szulc M.: Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Delfin, Warszawa Nowa E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa Zawadza D.: Strutura apitału przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawsa, Wyd. C.H. Bec, Warszawa mgr Magdalena Wasylowsa Uniwersytet Zielonogórsi Katedra Maroeonomii i Finansów Streszczenie Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga znajomości czynniów ją ształtujących, rozpoznania ryzya i zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu gospodarczym. Konieczna jest również znajomość przewidywanych rezultatów decyzji podejmowanych w obszarach związanych z ształtowaniem wartości firmy i zastosowanie analizy finansowej, tóra, dysponując odpowiednimi metodami i narzędziami, umożliwia przygotowanie niezbędnych ocen wartościujących do odpowiedzialnego podejmowania decyzji. ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE COMPANY USING THE METHODS OF FUNDAMENTAL ANALYSIS Summary Company s value managing requires a set of sills. It also necessitates the predictions of the expected results of decisions corresponding to the field of creating the company s value. The essence of the problem requests the implementation of the fundamental analysis, which, using adequate methods and tools, allows the preparation of essential valuations for a conscious and responsible decision maing.

Zastosowanie analizy finansowej w ograniczaniu ryzyka utraty wartości przedsiębiorstwa

Zastosowanie analizy finansowej w ograniczaniu ryzyka utraty wartości przedsiębiorstwa Anna Linowska * Zastosowanie analizy finansowej w ograniczaniu ryzyka utraty wartości przedsiębiorstwa Wstęp W dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia nabiera wzrost wartości

Bardziej szczegółowo

koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału.

koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału. Modele strutury apitału oszt apitału Optymalna strutura apitału dźwignia finansowa / Rys. 8.3. Krzywa osztów apitału. Założenia wspólne modeli MM Modigliani i Miller w swoich rozważaniach ograniczyli się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny projektów inwestycyjnych. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Plan prezentacji

Kryteria oceny projektów inwestycyjnych. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Plan prezentacji Plan prezentacji Kryteria oceny projetów inwestycyjnych Grzegorz Jajuga Uniwersytet Eonomiczny we Wrocławiu Instytut Zarządzania Finansami Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Zarządzania Wartością 12 lutego

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok Załącznik nr 1.. do Uchwały Nr Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH MODYFICJ OSZTOW LGORYTMU JOHNSON DO SZEREGOWNI ZDŃ UDOWLNYCH Michał RZEMIŃSI, Paweł NOW a a Wydział Inżynierii Lądowej, Załad Inżynierii Producji i Zarządzania w udownictwie, ul. rmii Ludowej 6, -67 Warszawa

Bardziej szczegółowo

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARYS METODY OPISU KSZTAŁTOWANIA SKUTECZNOŚCI W SYSTEMIE EKSPLOATACJI WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

ZARYS METODY OPISU KSZTAŁTOWANIA SKUTECZNOŚCI W SYSTEMIE EKSPLOATACJI WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH Henry TOMASZEK Ryszard KALETA Mariusz ZIEJA Instytut Techniczny Wojs Lotniczych PRACE AUKOWE ITWL Zeszyt 33, s. 33 43, 2013 r. DOI 10.2478/afit-2013-0003 ZARYS METODY OPISU KSZTAŁTOWAIA SKUTECZOŚCI W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW FINANSE I PRAWO FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW Czyli co menedżer o pieniądzach w firmie wiedzieć powinien TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: CENA: Jeżeli spotkałeś się z pojęciami: rentowność,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa L. Widziak Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa Ewelina Kosior Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej wyroby drewniane. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 16 maja 2013 r. Plan wykładu ; ;. 2 kredyt Powody oceny rzetelność kontrahenta inwestycje

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW Jak zarządzać finansami? TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 21.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500zł+23%VAT Jeżeli spotkałeś się z pojęciami: rentowność, płynność,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna Analiza finansowa Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski 1. Analiza przedwstępna 2. Analiza wstępna: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunku przepływów pieniężnych 3. Wskaźnikowa analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna Analiza finansowa Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski 1. Analiza przedwstępna 2. Analiza wstępna: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunku przepływów pieniężnych 3. Wskaźnikowa analiza

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw z branży działalność usługowa w zakresie informacji.

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Dr Maria Gorczyńska I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel: zaprezentowanie Słuchaczom ogólnej wiedzy na temat oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Umiejętność podejmowania właściwych decyzji na podstawie informacji finansowych i inwestycyjnych a także przewidywania ich skutków oraz analizowania wskaźników finansowych to jeden z kluczowych elementów

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Podejmowanie właściwych decyzji, które wpływają na poziom finansów i efektywność firm wymaga znajomości kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. Zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa Mgr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa Wprowadzenie We współcześnie działającej

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

HIERARCHICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM - ASPEKTY OCENY BEZPIECZEŃSTWA

HIERARCHICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM - ASPEKTY OCENY BEZPIECZEŃSTWA Jace Sorupsi Hierarchiczny system Zarządzania ruchem lotniczym aspety oceny bezpieczeństwa, Logistya (ISSN 1231-5478) No 6, Instytut Logistyi i HIERARCHICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM - ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics Tyszko M., Wroclaw University of Economics Szagdaj K., Wroclaw University of Economics Marciniak M., Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z

Bardziej szczegółowo

Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych

Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych 1 Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wyorzystaniem ontratów terminowych dr Krzysztof Pionte Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Aademia Eonomiczna we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej.

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej. ĆWICZENIA 9. [2] Rozdz. 4., [7] Rozdz. 3.2 Ocena w ujęciu statycznym: Pojęcie i znaczenie finansowej, zdolności płatniczej, wypłacalności. Czynniki determinujące płynność finansową. Konsekwencje nad, pogorszenia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA ĆWICZENIA 4. [2] Rozdz.2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego; [5]. Rozdz.3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, Rozdz.4. Analiza sytuacji kapitałowej Wstępna analiza bilansu- zagadnienia

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Opinie Cennik Kontakt

Opinie Cennik Kontakt Opinie Cennik Kontakt ANALIZY-PROGNOZY FINANSOWE Niezbędnik analityka Menu Analiza rentowności Podstawowym i najważniejszym zadaniem każdego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 15 16 września 2016 r., Warszawa Szkolenie z zakresu analizy finansowej odpowiada na potrzeby rynku, który wymaga

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DŁUGOTERMINOWE DECYZJE W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI JK-WZ-UW 1

WSKAŹNIKI JK-WZ-UW 1 WSKAŹNIKI JK-WZ-UW 1 WSKAŹNIKI Rentowności Handlowej (strumieniowe) Zasobów Płynności finansowej Statyczne Dynamiczne oparte o Cash Flow Dynamiczne oparte o rotacje Zadłużenia Strukturalne Możliwości obsługi

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA Maciej Miłkowski z-ca dyr. ds. ekonomicznych 2015-12-04 Analiza ekonomiczna Analiza finansowa Badanie wyniku finansowego i związanej z tym rentowności

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe za lata r. Grupy Kapitałowej Armatura przedstawiają się następująco:

Wybrane dane finansowe za lata r. Grupy Kapitałowej Armatura przedstawiają się następująco: 16. Ocena aktywności gospodarczej 16.1. Ocena produktywności aktywów Pełna ocena sytuacji finansowej firmy wymaga także zbadania efektywności wykorzystania jej potencjału. Pomocne w tym zakresie będą wskaźniki

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 284 (61),

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 284 (61), FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 284 (61), 137 144 Beata Szczecińska OCENA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ Analiza ekonomiczna Wykład 2 Analiza bilansu Plan wykładu Istota danych zasobowych Aktywa a rozwój przedsiębiorstwa Analiza sytuacji majątkowej Analiza sytuacji kapitałowej Pozioma analiza bilansu Dane

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM EORI OBWODÓW I SYGNŁÓW LBORORIUM KDEMI MORSK Katedra eleomuniacji Morsiej Ćwiczenie nr 2: eoria obwodów i sygnałów laboratorium ĆWICZENIE 2 BDNIE WIDM SYGNŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Wykład 1 Pojęcia wstępne

Analiza ekonomiczna. Wykład 1 Pojęcia wstępne Analiza ekonomiczna Wykład 1 Pojęcia wstępne Plan Przedstawienie sylabusa Przedstawienie zasad organizacji roku Przedstawienie zasad komunikacji Wstęp do analizy ekonomicznej K. Mazur, prof. UZ 2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017 Przedmiot: Kierunek: Prowadzący: Forma zajęć: Analiza finansowa przedsiębiorstw Rachunkowość i Finanse mgr Joanna Sikora (jsikora@wsb.gda.pl, sikorajoanna.com) ćwiczenia, 16 godzin, zaliczenie pisemne

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Ocena płynności finansowej Zdolność płatnicza odnosi się do możliwości terminowej i ciągłej spłaty zobowiązań, chodzi o jej zachowanie w każdym momencie. Zdolność płatnicza

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WPOMAGAJĄCA TRANSPORT

PLANOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WPOMAGAJĄCA TRANSPORT R. Zagórowicz Wroclaw University of Economics PLANOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WPOMAGAJĄCA TRANSPORT JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Wstęp Funkcjonujące

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0 dr Bartłomiej Roici Ćwiczenia z Maroeonomii II Model Solow-Swan W modelu lasycznym mieliśmy do czynienia ze stałą wielością czynniów producji, a zatem był to model statyczny, tóry nie poazywał nam dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW

Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 13, No. 3/1/2015 Ewa Poœpiech* Adrianna Mastalerz-Kodzis** Ewa Poœpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis Wieloryterialna ocena banów omercyjnych notowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena siły przetargowej w negocjacjach. Evaluation of Bargaining Power JEL: M19. Andrzej Kozina 1. Abstrakt. Abstract

Ocena siły przetargowej w negocjacjach. Evaluation of Bargaining Power JEL: M19. Andrzej Kozina 1. Abstrakt. Abstract Management and Business Administration. Central Europe Vol. 22, No. 3(126): p. 72 84, ISSN 2084 3356, Copyright by Kozminsi University Ocena siły przetargowej w negocjacjach Andrzej Kozina 1 Nadesłany:

Bardziej szczegółowo