Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej"

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 89, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 100,0 020 Leśnictwo 0,00 0,00 469,11 469,11 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 469,11 469,11 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 469,11 469,11 0,00 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 100, Rozwój przedsiębiorczości 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3,92 3,92 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 100,0 550 Hotele i restauracje , , , ,46 0,00 0,00 0,00 34, Pozostała działalność , , , ,46 0,00 0,00 0,00 34,9 0,00 0,00 922,94 922,94 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , , ,75 0,00 0,00 0,00 34, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 24,77 24,77 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , ,70 0,00 0,00 0,00 1, Lokalny transport zbiorowy 2512, , , ,70 0,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 100, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka 20000, , , ,56 0,00 0,00 0,00 29, Pozostała działalność 20000, , , ,56 0,00 0,00 0,00 29, Wpływy z usług , , , ,56 0,00 0,00 0,00 29,2 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,17 0, ,27 0,00 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,35 0, ,27 0,00 47, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , ,18 0,00 0,00 0,00 91, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,97 0,00 0,00 0,00 78,3-48 -

2 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , ,76 0,00 0,00 0,00 104, , , , ,25 0,00 0,00 0,00 134, , , , ,32 0,00 0,00 0,00 51, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,96 0,00 0, ,96 0,00 57, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,31 0,00 0, ,31 0,00 33, Wpływy z pozostałych odsetek , , , ,43 0,00 0,00 0,00 67, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 170,42 170,42 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 27,60 27,60 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , ,42 0,00 0,00 0,00 31, Pozostała działalność 28000, , , ,82 0,00 0,00 0,00 74, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 36,44 36,44 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 - europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 710 alność usługowa , , , , ,79 0,00 0,00 38, Cmentarze , , , ,92 0,00 0,00 0,00 29, Wpływy z różnych dochodów , , , ,92 0,00 0,00 0,00 21, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Pozostała działalność 40770, , , , ,79 0,00 0,00 80, Dotacje celowe w ramach programów środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , , , , ,79 0,00 0,00 80,5 750 Administracja publiczna , , , ,30 0,00 0,00 0,00 72, Urzędy wojewódzkie , , , ,92 0,00 0,00 0,00 79, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,32 0,00 0,00 0,00 79,2 0,00 0,00 173,60 173,60 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 483,85 483,85 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 483,85 483,85 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,35 0,00 0,00 0,00 75, Wpływy z pozostałych odsetek , , , ,01 0,00 0,00 0,00 60, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 12000, , , ,29 0,00 0,00 0,00 43,2-49 -

3 6 000, , , ,04 0,00 0,00 0,00 48, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 236,31 236,31 0,00 0,00 0,00 47, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 234,41 234,41 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 500, , , ,53 0,00 0,00 0,00 33, Pozostała działalność 41500, , , ,89 0,00 0,00 0,00 31, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , ,90 0,00 0,00 0,00 18, , , , ,93 0,00 0,00 0,00 215, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 219,73 219,73 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 752 Obrona narodowa 10000, , , ,44 0,00 0,00 0,00 20, Pozostałe wydatki obronne 10000, , , ,44 0,00 0,00 0,00 20, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , ,22 0,00 0,00 0,00 16,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43000, , , , ,73 0,00 0,00 56, Ochotnicze straże pożarne 0, , , , ,73 0,00 0,00 49, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 351,36 351,36 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0, , , , ,73 0,00 0,00 48, Straż gminna (miejska) 43000, , , ,68 0,00 0,00 0,00 62, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , , ,31 0,00 0,00 0,00 64, , ,00 945,37 945,37 0,00 0,00 0,00 31,5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , , ,50 0,00 0,00 0,00 51,1 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30000, , , ,75 0,00 0,00 0,00 56, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , , , ,02 0,00 0,00 0,00 55, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 191,73 191,73 0,00 0,00 0,00 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , , ,22 0,00 0,00 0,00 51,0 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , , ,52 0,00 0,00 0,00 50, Wpływy z podatku rolnego , , , ,10 0,00 0,00 0,00 49, Wpływy z podatku leśnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 52, Wpływy z podatku od środków transportowych , , , ,58 0,00 0,00 0,00 66,2-50 -

4 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 43,3 500,00 500,00 138,42 138,42 0,00 0,00 0,00 27, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,60 0,00 0,00 0,00 249,4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , , ,57 0,00 0,00 0,00 53,5 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , , ,73 0,00 0,00 0,00 56, Wpływy z podatku rolnego , , , ,75 0,00 0,00 0,00 50, Wpływy z podatku leśnego 7 000, , , ,62 0,00 0,00 0,00 52, Wpływy z podatku od środków transportowych , , , ,89 0,00 0,00 0,00 49, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , ,80 0,00 0,00 0,00 34, Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 43, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , ,93 0,00 0,00 0,00 53, , , , ,85 0,00 0,00 0,00 37, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,00 0,00 0,00 0,00 52,9 Wpływy z innych opłat stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,19 0,00 0,00 0,00 73, Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,08 0,00 0,00 0,00 54, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , ,15 0,00 0,00 0,00 80, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,70 0,00 0,00 0,00 89,3 100,00 100,00 127,60 127,60 0,00 0,00 0,00 127, Wpływy z różnych opłat , , , ,00 0,00 0,00 0,00 59, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, , ,86 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 183,80 183,80 0,00 0,00 0,00 46, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , ,77 0,00 0,00 0,00 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 48, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , ,77 0,00 0,00 0,00 75,6 758 Różne rozliczenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 61, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 93357, , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , , , , ,82 0,00 0,00 24, Szkoły podstawowe , , , ,15 0,00 0,00 0,00 53, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 700, ,00 495,40 495,40 0,00 0,00 0,00 29, , , , ,89 0,00 0,00 0,00 27, Wpływy z usług 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4 600, , , ,24 0,00 0,00 0,00 61, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 695,76 695,76 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 106, Wpływy z różnych dochodów 5 100, , , ,02 0,00 0,00 0,00 63,5-51 -

5 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,20 0,00 0,00 0,00 48, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , ,20 0,00 0,00 0,00 37, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, Przedszkola , , , ,53 0,00 0,00 0,00 50, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , ,99 0,00 0,00 0,00 42, Wpływy z usług 0,00 0,00 403,08 403,08 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 3 500, , , ,83 0,00 0,00 0,00 85, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 150, ,00 981,27 981,27 0,00 0,00 0,00 45, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, Gimnazja 0,00 0, , ,17 0,00 0,00 0,00 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, ,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 - dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 0, , ,59 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 9,58 9,58 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące 7000, , , ,55 0,00 0,00 0,00 63, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 0,00 182,00 182,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 22, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 70, Wpływy z usług 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 334,91 334,91 0,00 0,00 0,00 47, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 44,66 44,66 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 323,98 323,98 0,00 0,00 0,00 40, Szkoły artystyczne 16300, , , ,25 0,00 0,00 0,00 38,2 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 30, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 213,22 213,22 0,00 0,00 0,00 106, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 92,75 92,75 0,00 0,00 0,00 92, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,32 0,00 0,00 0,00 46, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , ,49 0,00 0,00 0,00 45, Wpływy z usług , , , ,83 0,00 0,00 0,00 47,4-52 -

6 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, Pozostała działalność , , , , ,82 0,00 0,00 1, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , , ,55 0,00 0,00 0,00 9, Dotacje celowe w ramach programów środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , , ,82 0,00 0,00 100,0 europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 426,81 426,81 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 426,81 426,81 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 426,81 426,81 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,66 0,00 0,00 0,00 46, Ośrodki wsparcia , , , ,03 0,00 0,00 0,00 37, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 145,67 145,67 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 37, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 45, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 40, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,68 0,00 0,00 0,00 47, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,68 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 46,0-53 -

7 85215 Dodatki mieszkaniowe 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 78,5 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 78, Zasiłki stałe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 65, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 65, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,61 0,00 0,00 0,00 50, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95000, , , ,21 0,00 0,00 0,00 48, Wpływy z usług , , , ,68 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 43,7 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 138,53 138,53 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , , , ,00 0,00 0,00 0,00 36, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 36, Pozostała działalność 57400, , , ,89 0,00 0,00 0,00 62, Wpływy z różnych opłat , , , ,06 0,00 0,00 0,00 46, Wpływy z usług , , , ,00 0,00 0,00 0,00 40, Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 156,86 156,86 0,00 0,00 0,00 52, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 75,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,47 0,00 0,00 51, Pozostała działalność , , , , ,47 0,00 0,00 51, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 303,23 303,23 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , , , , ,46 0,00 0,00 51,4-54 -

8 2059 Dotacje celowe w ramach programów środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , , , , ,01 0,00 0,00 45,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 100, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 99,20 99,20 0,00 0,00 0,00-0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 855 Rodzina , , , ,61 0,00 0,00 0,00 47, Świadczenie wychowawcze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,81 0,00 0,00 0,00 48, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 116,00 116,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 41,02 41,02 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 570,68 570,68 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 48, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,11 0,00 0,00 0,00 44, Karta Dużej Rodziny 0,00 346,00 346,00 346,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 346,00 346,00 346,00 0,00 0,00 0,00 100, Wspieranie rodziny 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , ,80 0,00 0,00 0,00 52, Wpływy z usług , , , ,48 0,00 0,00 0,00 53, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,00 688,04 688,04 0,00 0,00 0,00 68, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 130,28 130,28 0,00 0,00 0,00 65,1 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,58 0, , ,06 47, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 370,00 370, , ,22 0,00 0,00 0,00 660, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 245,62 245,62 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 370,00 370, , ,60 0,00 0,00 0,00 594, Gospodarka odpadami , , , ,78 0,00 0,00 0,00 50, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,41 0,00 0,00 0,00 50,8-55 -

9 8 000, , , ,93 0,00 0,00 0,00 74, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, , , ,44 0,00 0,00 0,00 46, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,50 0, , ,06 16, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , , ,06 0,00 0, , ,06 16, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 11,47 11,47 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,65 0,00 0,00 0,00 55,3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , , ,30 0,00 0,00 0,00 55, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,35 0,35 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 763,00 763,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,14 0,00 0,00 0,00 42, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 283,00 283,00 0,00 0,00 0, , , , ,05 0,00 0,00 0,00 43, Wpływy z usług , , , ,00 0,00 0,00 0,00 34, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 124,09 124,09 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 392,00 392,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 926 Kultura fizyczna , , , ,57 0,00 0,00 0,00 13, Obiekty sportowe , , , ,32 0,00 0,00 0,00 4, , , , ,82 0,00 0,00 0,00 38,2-56 -

10 0830 Wpływy z usług , , , ,42 0,00 0,00 0,00 43, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, ,00 466,35 466,35 0,00 0,00 0,00 31, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 152,98 152,98 0,00 0,00 0,00 30, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,25 0,00 0,00 0,00 54,1 0,00 0,00 29,65 29,65 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 265,84 265,84 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 terytorialnego OGÓŁEM: , , , , , , ,06 48,7-57 -

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 Dochody bieżące 010 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 4 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok

Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY 2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na 2017 rok Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2017 roku w tym: w tym: Zadania gminy 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Transport i łączność ,00

Transport i łączność ,00 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 600 3 4 bieżące Transport i łączność 500 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 436 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na 2017 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2018 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia...

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 960 777,00 4 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 498,06 54 498,06 54 498,06 54 498,06 90,08 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2017 rok

Dochody budżetu na 2017 rok Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 197 240,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Gryfino na 2012 rok

Plan dochodów Gminy Gryfino na 2012 rok Plan dochodów Gminy Gryfino na 2012 rok Załącznik Nr 1 do Uchwwały Nr Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia.. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 550 55095 700 70005 70095 710 71035 750 75011 751

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA Załącznik Nr 1 PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2017 ROK. DOCHODÓW NA 2017 ROK BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 630 Turystyka , ,00 0,00

AUTOPOPRAWKA Załącznik Nr 1 PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2017 ROK. DOCHODÓW NA 2017 ROK BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 630 Turystyka , ,00 0,00 630 Turystyka 340 000,00 340 000,00 0,00 Rozdzia ł Paragra f 63095 Pozostała działalność 340 000,00 340 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2018 rok

Dochody budżetu na 2018 rok Dochody budżetu na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 624

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 00 4 02001 Gospodarka leśna 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem DOCHODY Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCH na rok 2017 Nr XIX/157/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 7105 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody , w tym: 591 594 505 213 679 801 805 274 306 Dochody bieżące 539 034 963 173 358 347 712 393 310 Dochody majątkowe 52 559 542 40 321 454 92 880 996 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Sląskich z dnia 12.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 rok

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_2017 Nazwa 3 bieżące

zal_1_dochody_2017 Nazwa 3 bieżące zal_1_dochody_2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 20 4 02095 Pozostała działalność 2 20 2 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 35 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok

PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 465 439,00 60016 Drogi publiczne gminne

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do 010 01010 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do 400,00 0,00 0,0 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 84,41 8,4 84,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 272 600,00 262

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1000 1 pkt2i3 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01041 Program

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Budry nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 w złotych Plan dochodów na 2018

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok Prószków, dnia 29 marca 2018 rok 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01010 01095 400 40002 600 60095 700 70005 750 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 27 20 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku Dochody Budżetowe na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia 28.12.2017 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2015r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie na ł ał af Treść Wartość % 31.12.2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 558 854,01 557 721,39 99,80 01042 Wyłączenie z

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia... DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 1 180 000,00 1 210 000,00 0,00 1 180 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 46/2018 z dn.15 listopada 2018 r. ( projekt )

Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 46/2018 z dn.15 listopada 2018 r. ( projekt ) Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 46/2018 z dn.15 listopada 2018 r. ( projekt ) w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAŁ NR NR 1 UCHWAŁA NR XXIV/188/2016 DOCHODY 2017 R

ZAŁ NR NR 1 UCHWAŁA NR XXIV/188/2016 DOCHODY 2017 R ZAŁ NR NR 1 UCHWAŁA NR XXIV/188/2016 DOCHODY 2017 R w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 00 01095 Pozostała działalność 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo