WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY"

Transkrypt

1 ubezpieczenia Kod dokumentu: 412_0617 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem indeks GNUFK/17/06/01 CEL I CHARAKTER UMOWY Ochrona z Plusem rozszerzona o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jest umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Ubezpieczenie ma charakter inwestycyjno-ochronny. Służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez Ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci. Umożliwia również długoterminowe inwestowanie poprzez dokonywanie regularnych wpłat składek inwestycyjnych na UFK o różnych profilach ryzyka w ramach tzw. portfeli modelowych. Portfele modelowe umożliwią powierzenie doboru funduszy specjalistom. Lista UFK zawarta jest w Tabeli opłat i limitów. Dodatkowe informacje na temat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zawarte są na stronie internetowej: WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY Świadczenia o charakterze ochronnym Świadczenie z tytułu: 1) śmierci Ubezpieczonego w okresie obowiązy wania umowy dodatkowej stanowi suma wartości rachunku podsta wowego i rachunku dodatkowego; 2) dożycia przez Ubezpieczonego wieku emerytal nego w okresie obowiązywania umowy dodatkowej stanowi suma wartości rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego. Świadczenia o charakterze inwestycyjnym Możliwe są następujące rodza je świadczeń o charakterze inwestycyjnym: 1) wypłata części wartości rachunku podstawowego, 2) wypłata części wartości rachunku dodatkowego, 3) wypłata wartości rachunku podstawowego, 4) wypłata wartości rachunku dodatkowego. Wykaz funduszy kapitałowych: 1) AXA Portfel Akcji, 2) AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego, 3) AXA Portfel Zrównoważony, 4) AXA Portfel Stabilnego Wzrostu. TYTUŁY ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ Towarzystwo pobiera następujące opłaty: 1) opłatę dystrybucyjną opłata określona procentowo w stosunku do składki inwestycyjnej oraz do składki doraźnej, pobierana z ty tułu ponoszenia przez Towarzystwo kosztów prowizji pośredników ubezpieczeniowych; 2) opłatę administracyjną opłata określona kwotowo, pobierana z tytułu bieżącej obsługi i wykonywania umowy ubezpieczenia; AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, tel , fax , Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP , Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości

2 3) opłatę transakcyjną opłata określona kwotowo, pobierana w danym roku polisowym, w stosunku do danego Ubezpieczonego, z tytułu drugiej i każdej kolejnej: a) wypłaty wartości rachunku podstawowego lub części wartości rachunku podstawowego, b) wypłaty wartości rachunku dodatkowego lub części wartości rachunku dodatkowego, c) realizacji dyspozycji konwersji, d) realizacji dyspozycji zmiany procentowego podziału wpłaca nych środków. RODZAJE I WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO 1. Opłata dystrybucyjna W zależności od liczby Ubezpieczonych objętych umową dodatkową w dniu jej zawarcia: 1) w pierwszym roku polisowym: a) pobierana ze składki inwestycyjnej w wysokości: dla grup do 20 osób 25% każdej składki inwestycyjnej, dla grup powyżej 20 osób 5% każdej składki inwestycyjnej, b) pobierana ze składki doraźnej w wysokości 3% każdej składki doraźnej; 2) w drugim i każdym kolejnym roku polisowym: a) pobierana ze składki inwestycyjnej w wysokości: dla grup do 20 osób 5% każdej składki inwestycyjnej, dla grup powyżej 20 osób 5% każdej składki inwestycyjnej, b) pobierana ze składki doraźnej w wysokości 3% każdej składki doraźnej. 2. Opłata administracyjna W zależności od liczby Ubezpieczonych objętych umową dodatkową w dniu jej zawarcia: 1) dla grup do 35 osób 4 zł miesięcznie za każdego Ubezpieczonego; 2) dla grup od 36 do 100 osób 3 zł miesięcznie za każdego Ubezpieczonego; 3) dla grup powyżej 100 osób 2 zł miesięcznie za każdego Ubezpieczonego. 3. Opłata transakcyjna 15 zł Pobierana w danym roku polisowym, w stosunku do danego Ubezpieczonego, z tytułu dokonywanej drugiej i każdej kolejnej: 1) zmiany funduszy; 2) zmiany procentowego podziału środków pomiędzy fundusze; 3) konwersji; 4) wypłaty wartości rachunku podstawowego lub części wartości rachunku podstawowego; 5) wypłaty wartości rachunku dodatkowego lub części wartości rachunku dodatkowego. Wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo określona jest również w dokumencie umowy ubezpieczenia. OKREŚLENIE PROFILU RYZYKA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Lp. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 1. AXA Portfel Akcji 2. AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego 3. AXA Portfel Zrównoważony 4. AXA Portfel Stabilnego Wzrostu Poziom ryzyka* * Poziomy ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do poziomów ryzyka zawartych w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KIID) dla funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK. Dla portfeli modelowych poziomy ryzyka zostały wyliczone na podstawie metody analogicznej dla tej wykorzystywanej w KIID AXA FIO. Przykładowo: jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek bardzo wysoki. 2

3 REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES TRWANIA UMOWY WRAZ Z UZASADNIENIEM REKOMENDACJI UWZGLĘDNIAJĄCYM HORYZONT INWESTYCYJNY UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Ochrona z Plusem rozszerzona o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jest umową roczną odnawialną i ma charakter długoterminowy. Jest przeznaczona dla osób, które mają potrzebę posiadania zabezpieczenia finansowego. Jest odpowiednia dla osób, które zamierzają gromadzić pieniądze na realizację długoterminowych celów poprzez systematyczne i regularne dokonywanie wpłat składek. Długoterminowy charakter umowy wynika również ze specyfiki inwestowania: im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większa szansa na osiągnięcie założonego celu inwestycyjnego. Zalecany okres obowiązywania ochrony wynosi, w zależności od wybranego portfela, odpowiednio w przypadku: AXA Portfel Akcji: co najmniej 5 lat AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego: co najmniej 3 5 lat AXA Portfel Zrównoważony: co najmniej 3 5 lat AXA Stabilnego Wzrostu: co najmniej 2 3 lata. INFORMACJE O RYZYKU INWESTYCYJNYM UBEZPIECZAJĄCEGO LUB UBEZPIECZONEGO, O ILE TAKIE RYZYKO WYSTĘPUJE Wybierając ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, osoba uprawniona do dysponowania wartością rachunku ma możliwość określenia swojej strategii inwestycyjnej, czyli wyboru przygotowanych przez AXA portfeli modelowych. Należy więc wziąć pod uwagę swoje doświadczenie w inwestowaniu oraz swoją skłonność do ryzyka. Należy też pamiętać o możliwości uzyskania wyników gorszych niż spodziewane, a nawet poniesienia strat. Celem długoterminowego inwestowania jest osiąganie zysków, jednak AXA nie gwarantuje realizacji założonego celu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 3

4 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem indeks GNUFK/17/06/01 Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy 1 ust. 1 i 2 11 ust. 1 i 2 13 ust. 4 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje ust. 1 i ust ust TOiL pkt II ust. 4 7 TOiL pkt II 4

5 Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem indeks GNUFK/17/06/01 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia? 1 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszych OWUD; 2) dożycie przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszych OWUD. 3. Załącznikami do niniejszych ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem, zwanych dalej OWUD, są: 1) załącznik nr 1 Tabela opłat i limitów, zwana dalej TOiL; 2) załącznik nr 2 Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Składka inwestycyjna 2 Ubezpieczający wpłaca składkę inwestycyjną na wskazany rachunek bankowy Towarzystwa w wysokości i w terminach wskazanych przez Towarzystwo w polisie lub innym dokumencie umowy ubezpieczenia. Składka doraźna 3 1. Składki doraźne mogą być wpłacane na wskazany rachunek bankowy Towarzystwa w każdym czasie obowiązywania umowy dodatkowej, z wyjątkiem okresu ubezpieczenia bezskładkowego. Jednocześnie z wpłatą składki doraźnej Towarzystwo powinno otrzymać pisemną informację o wyborze funduszy i podziale wpłacanych środków pomiędzy fundusze. 2. Opłacenie składki doraźnej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki inwestycyjnej. Fundusze 4 1. Ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ponosi Ubezpieczający oraz Ubezpieczony. 2. W celu inwestowania środków pieniężnych pochodzących ze składek Towarzystwo oferuje Ubezpieczającym ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, różniące się strukturą i kategoriami lokat, a tym samym wynikami inwestycyjnymi i profilem ryzyka. 3. Towarzystwo może zawiesić wycenę jednostek uczestnictwa funduszu, jak również transakcje zapisywania i odpisywania jego jednostek, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od Towarzystwa. 4. W opisanym powyżej przypadku zlecenia skutkujące zapisaniem jednostek uczestnictwa funduszu, którego wycena lub transakcje zostały zawieszone, będą odrzucane. Postanowienia 9 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku opisanym w ust. 3 zlecenia skutkujące odpisaniem jednostek uczestnictwa funduszu, którego wycena lub transakcje zostały zawieszone, będą odrzucane, z wyjątkiem poniższych przypadków: 1) w przypadku wypłaty wartości rachunku podstawowego lub wypłaty wartości rachunku dodatkowego Towarzystwo wypłaci część środków pieniężnych pochodzącą z funduszy, których wycena lub transakcje nie zostały zawieszone, a pozostała część zostanie wypłacona niezwłocznie po wznowieniu wyceny lub transakcji, bez dodatkowej dyspozycji osoby uprawnionej do dysponowania wartością rachunku; 2) w przypadku wypłaty części wartości rachunku podstawowego lub rachunku dodatkowego Towarzystwo zrealizuje zlecenie poprzez proporcjonalne odpisanie jednostek innych funduszy, których wycena lub transakcje nie uległy zawieszeniu. 6. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia Towarzystwo jest uprawnione do wprowadzenia do oferty nowych funduszy, a także do wycofania z oferty oraz do likwidacji oferowanych funduszy. 7. W przypadku wycofania funduszu z oferty lub jego likwidacji, nie później niż w terminie 60 dni przed datą wycofania lub likwidacji, Towarzystwo zawiadamia osobę uprawnioną do dysponowania wartością rachunku o terminie i warunkach wycofania lub likwidacji funduszu, wyznaczając jej 30-dniowy termin, w którym może złożyć dyspozycję dokonania konwersji oraz zmiany procentowego podziału składki pomiędzy wybrane fundusze, w części dotyczącej jednostek uczestnictwa wycofywanego lub likwidowanego funduszu. 8. Terminów wskazanych powyżej nie stosuje się w przypadku likwidacji funduszu związanej z likwidacją lub wykreśleniem z rejestru funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, w który inwestowanych jest 100% aktywów danego funduszu. W takim przypadku Towarzystwo zawiadamia osobę uprawnioną do dysponowania wartością rachunku o terminie i warunkach likwidacji funduszu bez zbędnej zwłoki, wyznaczając jej odpowiedni, możliwie zbliżony do wskazanego w ust. 7, termin na złożenie dyspozycji dokonania konwersji oraz zmiany procentowego podziału składki pomiędzy wybrane fundusze, w części dotyczącej jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu. 9. Jeżeli osoba uprawniona do dysponowania wartością rachunku nie złoży w określonym terminie dyspozycji konwersji jednostek uczestnictwa wycofywanego lub likwidowanego funduszu, Towarzystwo dokona konwersji jednostek uczestnictwa tego funduszu na jednostki uczestnictwa funduszu o zbliżonym, według przekonania Towarzystwa, profilu ryzyka wskazanego osobie uprawnionej do dysponowania wartością rachunku w zawiadomieniu. 10. Jeżeli osoba uprawniona do dysponowania wartością rachunku nie złoży w określonym terminie dyspozycji zmiany procentowego podziału składki pomiędzy wybrane fundusze, w części dotyczącej jednostek uczestnictwa wycofywanego lub likwidowanego funduszu, Towarzystwo dokona zmiany tego podziału, określając procentowy podział składki inwestycyjnej lub odpowiednio składki doraźnej zgodnie z zasadami określonymi w ust Jeżeli w terminie 30 dni przed dniem wycofania z oferty lub likwidacji funduszu osoba uprawniona do dysponowania wartością rachunku złoży dyspozycję konwersji bądź zmiany procentowego podziału składki pomiędzy wybrane fundusze, która miałaby skutkować zapisaniem jednostek uczestnictwa wycofywanego lub likwidowanego funduszu, Towarzystwo odmówi realizacji takiej dyspozycji, informując o tym osobę uprawnioną do dysponowania wartością rachunku w terminie 14 dni od dnia złożenia takiej dyspozycji. 12. Towarzystwo nie pobiera opłat za dokonanie konwersji i zmianę procentowego podziału składki pomiędzy wybrane fundusze w przypadkach związanych z wycofaniem funduszu z oferty oraz likwidacją funduszu. Procentowy podział wpłacanych środków 5 1. Ubezpieczający dokonuje wyboru funduszy spośród zaproponowanych przez Towarzystwo, w celu zainwestowania środków pochodzą- 5

6 cych ze składki inwestycyjnej i doraźnej opłacanych ze środków Ubezpieczającego, oraz określa procentowy podział wpłacanych środków pomiędzy wybrane fundusze. 2. Ubezpieczający może przenieść uprawnienia określone w ust. 1 na Ubezpieczonego, informując o tym Towarzystwo. 3. Jeżeli przy wpłacie składki doraźnej lub składki inwestycyjnej osoba uprawniona do dysponowania wartością rachunku nie dokona wyboru funduszy lub podziału wpłaconych środków, wówczas w zakresie brakującej dyspozycji Towarzystwo stosuje poprzedni wybór funduszy lub podział wpłaconych środków dotyczący danego rachunku, a jeśli dla danego rachunku takich dyspozycji nie złożono Towarzystwo stosuje aktualny wybór funduszy lub podział wpłaconych środków dotyczący tego rachunku, dla którego takie dyspozycje zostały złożone. 4. Ubezpieczony dokonuje wyboru funduszy spośród zaproponowanych przez Towarzystwo, w celu zainwestowania środków pochodzących ze składki inwestycyjnej i doraźnej opłacanych ze środków Ubezpieczonego, oraz określa procentowy podział wpłacanych środków pomiędzy wybrane fundusze. 5. Wybrane fundusze oraz procentowy podział wpłacanych środków pomiędzy wybrane fundusze, określony zgodnie z ust. 1 4, określone są w dokumencie potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową. Przeliczanie środków pochodzących ze składek na jednostki uczestnictwa 6 1. Dla każdego Ubezpieczonego w dniu przystąpienia do umowy dodatkowej Towarzystwo otworzy rachunek podstawowy oraz rachunek dodatkowy, na których ewidencjonowane będą jednostki uczestnictwa nabyte za środki pochodzące ze składek inwestycyjnych oraz składek doraźnych. 2. Środki pieniężne pochodzące z pierwszej składki inwestycyjnej przeliczane są na jednostki uczestnictwa, które następnie zapisywane są na rachunku podstawowym nie później niż 4. dnia roboczego od dnia zapłaty składki, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu zapisania, nie wcześniej jednak niż z datą początku obowiązywania umowy dodatkowej. 3. Środki pieniężne pochodzące z kolejnej składki inwestycyjnej przeliczane są na jednostki uczestnictwa, które następnie zapisywane są na rachunku podstawowym, nie później niż 4. dnia roboczego od dnia zapłaty składki, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu zapisania. 4. Środki pieniężne pochodzące ze składki doraźnej przeliczane są na jednostki uczestnictwa, które następnie zapisywane są na rachunku podstawowym, nie później niż 4. dnia roboczego od dnia zapłaty składki, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu zapisania. 5. Towarzystwo dopisze do rachunku podstawowego taką liczbę jednostek uczestnictwa, jaka wyniknie z podzielenia inwestowanej części składki inwestycyjnej lub składki doraźnej, przeznaczonej na każdy z funduszy, przez cenę nabycia obowiązującą w dniu zapisania. Rodzaje opłat pobieranych przez Towarzystwo 7 1. Towarzystwo pobiera następujące opłaty: 1) opłatę dystrybucyjną opłata określona procentowo w stosunku do składki inwestycyjnej oraz do składki doraźnej, pobierana z tytułu ponoszenia przez Towarzystwo kosztów prowizji pośredników ubezpieczeniowych; 2) opłatę administracyjną opłata określona kwotowo, pobierana z tytułu bieżącej obsługi i wykonywania umowy ubezpieczenia; 3) opłatę transakcyjną opłata określona kwotowo, pobierana z tytułu drugiej i każdej kolejnej, w stosunku do danego Ubezpieczonego, w danym roku polisowym: a) wypłaty wartości rachunku podstawowego lub części wartości rachunku podstawowego, b) wypłaty wartości rachunku dodatkowego lub części wartości rachunku dodatkowego, c) realizacji dyspozycji konwersji, d) realizacji dyspozycji zmiany procentowego podziału wpłacanych środków. 2. Wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo jest określona w TOiL. Zasady pobierania opłat przez Towarzystwo 8 1. Towarzystwo pobiera opłaty poprzez: 1) odpisanie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa z rachunku podstawowego lub dodatkowego według cen jednostek obowiązujących w dniu pobrania każdej z opłat, proporcjonalnie do udziału każdego z funduszy odpowiednio w wartości podstawowej polisy lub w wartości dodatkowej polisy; 2) potracenie ze składek inwestycyjnych lub składek doraźnych przed ich zapisaniem odpowiednio na rachunku podstawowym lub dodatkowym. 2. Opłata dystrybucyjna pobierana jest od każdej wymaganej i wpłaconej składki inwestycyjnej oraz od każdej wpłaconej składki doraźnej przed ich zapisaniem odpowiednio na rachunku podstawowym lub dodatkowym. 3. W dniu rozpoczęcia każdego miesiąca polisy Towarzystwo nalicza opłatę administracyjną każdemu Ubezpieczonemu, dla którego otwarto rachunek podstawowy lub rachunek dodatkowy, oraz pobiera ją z odpowiedniego rachunku zgodnie z kolejnością przewidzianą w ust Opłata administracyjna pobierana jest poprzez odpisanie z rachunku podstawowego, a w przypadku braku środków na rachunku podstawowym z rachunku dodatkowego, odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa. Opłata pobierana jest w najbliższym dniu wyceny następującym po rozpoczęciu każdego miesiąca polisy; dzień wyceny funduszu określa regulamin danego funduszu. Liczba odliczonych jednostek uczestnictwa jest wynikiem podzielenia wartości opłaty administracyjnej przez cenę jednostki uczestnictwa. 5. Opłata transakcyjna jest pobierana w dniu realizacji dyspozycji, za wykonanie której opłata jest należna, poprzez odpisanie jednostek uczestnictwa z: 1) rachunku, którego dotyczy transakcja; 2) z rachunku podstawowego z tytułu realizacji dyspozycji konwersji, zmiany procentowego podziału wpłacanych środków oraz zmiany wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu umowy. Zmiana strategii inwestycyjnej i opłata transakcyjna 9 1. Osoba uprawniona do dysponowania wartością rachunku może dokonać zmiany funduszy, procentowego podziału wpłacanych środków z tytułu składki inwestycyjnej i składki doraźnej pomiędzy wybrane fundusze oraz konwersji. Z tytułu wykonania powyższych dyspozycji Towarzystwo pobiera opłatę transakcyjną. 2. Towarzystwo dokonuje zmian, o których mowa w ust. 1, na pisemny wniosek osoby uprawnionej do dysponowania wartością rachunku, skierowany do Towarzystwa. 3. Towarzystwo dokonuje zmiany procentowego podziału wpłacanych środków zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej do dysponowania wartością rachunku, nie później niż 4. dnia roboczego od dnia złożenia Towarzystwu dyspozycji. 4. Konwersja może dotyczyć wszystkich jednostek uczestnictwa lub części jednostek uczestnictwa znajdujących się na rachunku podstawowym lub na rachunku dodatkowym. Przy dokonywaniu konwersji stosuje się ceny jednostek uczestnictwa obowiązujące nie później niż 4. dnia roboczego od dnia złożenia Towarzystwu dyspozycji. 6

7 Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem 5. Towarzystwo nie pobiera opłaty transakcyjnej za dokonane po raz pierwszy w danym roku polisowym, w stosunku do danego Ubezpieczonego, następujące czynności: zmianę funduszy, zmianę procentowego podziału środków pomiędzy fundusze, konwersję, wypłatę wartości rachunku podstawowego lub części wartości rachunku podstawowego, wypłatę wartości rachunku dodatkowego lub części wartości rachunku dodatkowego. Dokonanie tych czynności po raz drugi i każdy kolejny w danym roku polisowym, w stosunku do danego Ubezpieczonego, wiąże się z pobraniem przez Towarzystwo opłaty transakcyjnej: 1) z kwoty przeznaczonej do wypłaty, w przypadku: wypłaty wartości rachunku podstawowego lub części wartości rachunku podstawowego, wypłaty wartości rachunku dodatkowego lub części wartości rachunku dodatkowego; 2) z rachunku, którego dotyczy dana czynność, poprzez odpisanie jednostek uczestnictwa, w przypadku: zmiany funduszy, zmiany procentowego podziału środków pomiędzy fundusze, konwersji. Tymczasowa zmiana podziału 10 Jeżeli procentowy podział całości albo części składki inwestycyjnej lub doraźnej nie może być zrealizowany, w szczególności z powodu zawieszenia wyceny funduszu lub transakcji na jego jednostkach uczestnictwa, Towarzystwo dokonuje bezpłatnej tymczasowej zmiany dyspozycji podziału odpowiednio w całości albo w części, zastępując fundusz wybrany przez osobę uprawnioną do dysponowania wartością rachunku funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Świadczenia o charakterze ochronnym Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy dodatkowej stanowi suma wartości rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego. Świadczenie to jest wypłacane Uposażonemu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia. 2. Świadczenie z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego w okresie obowiązywania umowy dodatkowej stanowi suma wartości rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego. Świadczenie to jest wypłacane Ubezpieczonemu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia. 3. Wartość rachunku podstawowego oraz wartość rachunku dodatkowego ustalane są według ceny jednostek uczestnictwa z najbliższego dnia wyceny następującego po dniu, w którym odpowiednio Uposażony albo Ubezpieczony złożył wniosek o wypłatę świadczenia wraz z kompletem dokumentacji koniecznej do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, w tym dokument potwierdzający jego tożsamość. 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wypłacane są przez Towarzystwo w terminach określonych w umowie podstawowej. 5. Wszelkie wypłaty na rzecz osób uprawnionych z tytułu umowy ubezpieczenia są dokonywane przez Towarzystwo w formie bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej. Uposażony 12 Uprawnionym do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest Uposażony wskazany w umowie podstawowej i na zasadach w niej określonych. Świadczenia o charakterze inwestycyjnym Ubezpieczający ma prawo dysponowania wartością rachunku podstawowego do dnia osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego. Od dnia osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego prawo dysponowania wartością rachunku podstawowego przysługuje Ubezpieczonemu. 2. Ubezpieczający może przenieść na Ubezpieczonego prawo dysponowania wartością rachunku podstawowego przed osiągnięciem przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego. 3. Prawo dysponowania wartością rachunku dodatkowego przysługuje wyłącznie Ubezpieczonemu. 4. W czasie trwania umowy dodatkowej możliwe są następujące rodzaje świadczeń o charakterze inwestycyjnym: 1) wypłata części wartości rachunku podstawowego; 2) wypłata części wartości rachunku dodatkowego; 3) wypłata wartości rachunku podstawowego; 4) wypłata wartości rachunku dodatkowego. 5. W przypadku rozwiązania umowy dodatkowej albo rezygnacji danego Ubezpieczonego z ubezpieczenia, albo wniosku osób wymienionych w punktach 1) i 2) poniżej o wypłatę wartości rachunku podstawowego i dodatkowego: 1) jeśli Ubezpieczający ma prawo dysponowania wartością rachunku podstawowego: a) Towarzystwo na wniosek Ubezpieczającego wypłaci wskazanej przez niego osobie wartość rachunku podstawowego pomniejszoną o opłatę transakcyjną określoną w TOiL oraz b) Towarzystwo na wniosek Ubezpieczonego wypłaci wskazanej przez niego osobie wartość rachunku dodatkowego pomniejszoną o opłatę transakcyjną określoną w TOiL; 2) jeśli Ubezpieczony ma prawo dysponowania wartością rachunku podstawowego, Towarzystwo na pisemny wniosek Ubezpieczonego wypłaci wskazanej przez niego osobie sumę wartości rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego pomniejszoną o opłatę transakcyjną określoną w TOiL. 6. Wartość wykupu stanowi wartość rachunku podstawowego pomniejszoną o opłaty pobierane przez Towarzystwo. Dodatkowo, wraz z wypłatą wartości wykupu, Towarzystwo dokonuje wypłaty wartości dodatkowej polisy, pomniejszonej o opłaty pobierane przez Towarzystwo. 7. O ile polisa albo dokument umowy ubezpieczenia nie stanowi inaczej, w każdym czasie obowiązywania umowy dodatkowej Towarzystwo, na wniosek osoby uprawnionej do dysponowania wartością rachunku podstawowego, wypłaci wartość rachunku podstawowego lub część wartości rachunku podstawowego pomniejszoną o opłatę transakcyjną określoną w TOiL. 8. W każdym czasie obowiązywania umowy dodatkowej Towarzystwo na wniosek Ubezpieczonego wypłaci mu wartość rachunku dodatkowego lub część wartości rachunku dodatkowego pomniejszoną o opłatę transakcyjną określoną w TOiL. 9. Wartość rachunku podstawowego oraz wartość rachunku dodatkowego ustalane są według ceny jednostek uczestnictwa z najbliższego dnia wyceny następującego po dniu, w którym złożony został wniosek o wypłatę. 10. Towarzystwo dokonuje wypłaty nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wypłatę. 11. W celu realizacji wypłaty osoba uprawniona do dysponowania wartością rachunku powinna doręczyć Towarzystwu wniosek o dokonanie wypłaty oraz kopię dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. 12. Wszelkie wypłaty na rzecz osób uprawnionych z tytułu umowy ubezpieczenia są dokonywane przez Towarzystwo w formie bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej. Ubezpieczenie bezskładkowe W przypadku zaległości w opłacaniu składki inwestycyjnej Towarzystwo wzywa Ubezpieczającego do jej zapłaty w terminie przewidzianym w umowie podstawowej. 2. Jeżeli Ubezpieczający nie wpłaci zaległej składki inwestycyjnej w terminie, o którym mowa w ust. 1, umowa dodatkowa ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe od końca okresu, za który została opłacona ostatnia składka inwestycyjna należna za wszystkich Ubezpieczonych. 7

8 3. Od dnia przekształcenia umowy dodatkowej w ubezpieczenie bez składkowe nie są opłacane składki inwestycyjne i składki doraźne. Tabela opłat i limitów Wysokość opłat, o których mowa w OWUD, określona jest w TOiL. 2. W każdym roku kalendarzowym Towarzystwo może dokonać indeksacji opłaty administracyjnej oraz opłaty transakcyjnej kwotowej o wskaźnik ustalony na podstawie 12-miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koniec trzeciego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego. Indeksacja opłat nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia. 3. TOiL w zakresie wysokości opłaty administracyjnej może także z ważnych przyczyn ulec zmianie, z uwzględnieniem ust. 4. Ważną przyczyną jest zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów prawa podatkowego. 4. Towarzystwo jest uprawnione do zwiększenia opłaty administracyjnej maksymalnie o wysokość stawki podatku wprowadzonej poprzez zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa podatkowego. 5. Zmiana wskazana w ust. 4 następuje poprzez doręczenie Ubezpieczającemu nowego tekstu TOiL. Zmiana wchodzi w życie, o ile w terminie 30 dni od doręczenia Ubezpieczającemu nowego tekstu TOiL Ubezpieczający nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. 7) składka inwestycyjna kwota należna za wszystkich Ubezpieczonych objętych OWUD, opłacana regularnie przez Ubezpieczającego, przeznaczona na zainwestowanie w jednostki uczestnictwa; 8) składka inwestycyjna indywidualna kwota pochodząca ze środków Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, należna za danego Ubezpieczonego, opłacana regularnie przez Ubezpieczającego, przeznaczona na zainwestowanie w jednostki uczestnictwa, nie niższa niż kwota ustalana przez Towarzystwo jako minimalna składka inwestycyjna indywidualna; 9) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub fundusz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy oferowany przez Towarzystwo w związku z umową ubezpieczenia, stanowiący wydzielony fundusz aktywów lokowanych zgodnie z postanowieniami regulaminu właściwego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; 10) umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych OWUD jako rozszerzenie umowy podstawowej; 11) wartość rachunku dodatkowego iloczyn liczby jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku dodatkowym i ceny jednostki uczestnictwa; 12) wartość rachunku podstawowego iloczyn liczby jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym i ceny jednostki uczestnictwa; 13) wiek emerytalny wiek Ubezpieczonego, po osiągnięciu którego nabywa on uprawnienia emerytalne. Niniejsze OWUD zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 2/30/06/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. i wchodzą w życie od tego dnia. Rozwiązanie umowy dodatkowej Umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu w przypadkach przewidzianych w umowie podstawowej, a także z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od umowy podstawowej. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia wyklucza w określonym okresie wypłatę z tytułu dożycia wieku emerytalnego części świadczenia odpowiadającej wartości rachunku podstawowego albo wypłatę wartości rachunku podstawowego lub wypłatę części wartości rachunku podstawowego, a ostatni dzień zastrzeżonego w umowie ubezpieczenia okresu przypada na okres po rozwiązaniu umowy dodatkowej, Towarzystwo prowadzi rachunek podstawowy po dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia obowiązującymi w dacie jej rozwiązania, w szczególności w zakresie zasad zarządzania środkami i pobierania przez Towarzystwo wszystkich opłat przewidzianych umową ubezpieczenia. Co oznaczają poszczególne pojęcia? 17 1) jednostka uczestnictwa część ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stanowiąca proporcjonalny udział w aktywach tego funduszu; 2) konwersja przeniesienie środków z wybranego wcześniej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego funduszu do innego funduszu; 3) rachunek odpowiednio rachunek podstawowy lub rachunek dodatkowy; 4) rachunek dodatkowy wyodrębniony dla każdego Ubezpieczonego rachunek, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za środki Ubezpieczonego pochodzące ze składek inwestycyjnych oraz doraźnych; 5) rachunek podstawowy wyodrębniony dla każdego Ubezpieczonego rachunek, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za środki Ubezpieczającego pochodzące ze składek inwestycyjnych oraz doraźnych; 6) składka doraźna kwota pochodząca ze środków Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, opłacana nieregularnie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przeznaczona na zainwestowanie w jednostki uczestnictwa, nie niższa niż kwota ustalana przez Towarzystwo jako minimalna składka doraźna;

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 1381_0116 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIO/18/02/01 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Spektrum

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Spektrum inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Spektrum indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PUS/16/01/01 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PINM6/14/09/01

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Premium

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Premium inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Premium ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIPF/16/10/03 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIMN/14/04/18 Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia db Invest Benefit Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia db Invest Benefit Plus inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia db Invest Benefit Plus ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks DBBP/16/01/01 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PID/14/11/03 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny Semper Liberum

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny Semper Liberum ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny Semper Liberum indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMNJ/14/11/03

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Klauzula dodatkowa Optymalny Wybór

Klauzula dodatkowa Optymalny Wybór ubezpieczenia Klauzula dodatkowa Optymalny Wybór do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór indeks GKD/04/03/30 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/10/08/09 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus

KARTA INFORMACYJNA zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus KARTA INFORMACYJNA zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus inwestycje obowiązuje od 13 lipca 2018 r. Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus W karcie informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II (kod: 2016_RBOPIII_01_v.02) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

NEST SOLIDNE INWESTYCJE

NEST SOLIDNE INWESTYCJE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym NEST SOLIDNE INWESTYCJE obowiązujące od 25 maja 2018 r. Kod: 2018_NESSIII_01_v.01 Informacja sporządzona zgodnie z art. 17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR126 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

- Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi,

- Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi, OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL II zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

FWR OPTYMALNY PORTFEL II

FWR OPTYMALNY PORTFEL II Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II obowiązujące od 25 maja 2018 r. Strona 1 z 32 Kod: 2018_RBOPIV_01_v.01 Informacja sporządzona

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ189 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium inwestycje obowiązuje od 7 listopada 2016 r. Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium W karcie informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST SOLIDNE INWESTYCJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST SOLIDNE INWESTYCJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST SOLIDNE INWESTYCJE zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 05/12/17 z dnia 07.12.2017 r., kod: 2017_NESSI_01_v.01,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość + Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z opcją IKE/IKZE Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele,

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II (kod: 2016_RBOPII_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFII UKO/2018/01/01) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Nest Przejrzyste Obligacje

Nest Przejrzyste Obligacje Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nest Przejrzyste Obligacje obowiązujące od 28.08.2018 r. Kod: 2018_NESPO_01_v.01 Informacja sporządzona zgodnie z art. 17

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Skarbnica Możliwości. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Skarbnica Możliwości. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skarbnica Możliwości obowiązujące od 13.11.2018 r. Kod: 2018_IBSM_01_v.01 Strona 1 z 31 Informacja sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Całkowity Wykup. Częściowy Wykup. Data Nabycia. Data Umorzenia. Strona 2 z 40

Całkowity Wykup. Częściowy Wykup. Data Nabycia. Data Umorzenia. Strona 2 z 40 Strona 1 z 40 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi Inwestor zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 15/06/16 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GOLD INVEST. kod: 2017_GI_01_v.01

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GOLD INVEST. kod: 2017_GI_01_v.01 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GOLD INVEST kod: 2017_GI_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

- Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi III,

- Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi III, OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WYMARZONE PERSPEKTYWY PLUS zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL Strona 1 z 38 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 06/08/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU kod OWU: UB_OLIJ190 Skorowidz informacji

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia (kod: 2018_DII_04_v.01) na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DUO INVEST zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/01/18 z dnia 04.01.2018 r., zmieniony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II kod: 2016_MSLII_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.02

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.02 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_03_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. (kod: RE EF UKO/2013/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. (kod: RE EF UKO/2013/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (kod: RE EF UKO/2013/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Nabycie, umorzenie, wycena Jednostek

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 Spis treści Informacje podstawowe 3 Dlaczego warto mieć Rachunek IKE 3 Informacje podstawowe 3 Zmiany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 32 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Dobry Start Juniora (OWU). Obramowane treści wewnątrz OWU mają

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

NEST DOBRANE INWESTYCJE

NEST DOBRANE INWESTYCJE Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym NEST DOBRANE INWESTYCJE obowiązujące od 25 maja 2018 r. Kod: 2018_NESDIII_01_v.01 Informacja sporządzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral. kod: 2014_TRGEN_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral. kod: 2014_TRGEN_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral kod: 2014_TRGEN_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane treści

Bardziej szczegółowo