1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 702/2013 Prezydenta Miasta Mielec z dnia 2 stycznia 2013 r. REGULAMIN określający procedury uczestnictwa i rekrutacji w projekcie systemowym p.n. Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec. II. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. III. Projekt systemowy Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec realizowany jest zgodnie z umową Nr UDA-POKL /12-00 z dnia r. zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy zwanym Instytucją Pośredniczącą. IV. Beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina Miejska Mielec, a realizatorem Szkoły Podstawowe Gminy Miejskiej Mielec. V. Biuro Projektu mieści się w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Mielcu Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 23. VI. Okres realizacji zajęć w ramach projektu: r r. VII. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa: 1. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 2. Zasady rekrutacji. 3. Zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach. 4. Zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie. 2 SŁOWNIK POJĘĆ Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: I. Projektodawca/Wnioskodawca Gmina Miejska Mielec.

2 II. Realizator Projektu 8 Szkół Podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec. III. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. IV. Beneficjent Ostateczny, (BO) / Uczestnik / Członek grupy docelowej zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba z Gminy Miejskiej Mielec, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy. V. UE Unia Europejska. VI. EFS Europejski Fundusz Społeczny. VII. Projekt Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec. VIII. Strona internetowa Wnioskodawcy IX. Biuro Projektu Urząd Miejski w Mielcu Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul, Żeromskiego 23, Mielec 3 CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU I. Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb oraz stworzenie warunków do indywidualnej pracy z uczniami poprzez doposażenie szkół. II. Realizacja celów szczegółowych: 1. Złagodzenie dysfunkcji i trudności u dzieci z zakresu wad wymowy, czytania pisania i edukacji matematycznej, poprzez stworzenie każdemu dziecku objętemu wsparciem, oferty edukacyjno-wychowawczej adekwatnej do indywidualnych potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i rozwojowych w okresie do końca realizacji projektu. 2. Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała poprzez organizację gimnastyki korekcyjnej, w okresie do końca realizacji projektu. 3. Ograniczenie problemów związanych z zaburzeniami komunikacji społecznej i innych specyficznych trudności edukacyjnych zdiagnozowanych u uczniów poprzez zwiększenie dostępności pomocy socjoterapeutycznej, psychoedukacyjnej i terapeutycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie do końca realizacji projektu. 4. Rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów zdolnych, poprzez tworzenie warunków do osiągania przez nich sukcesów w okresie do końca realizacji projektu. 5. Poprawa warunków w szkłach objętych wsparciem, umożliwiających i wspierających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia w okresie do końca realizacji projektu. 4 ZAKRES WSPARCIA I. Zajęcia będą realizowane w 8 szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Mielec.

3 Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy, I grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, II grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 8 uczniów (4ch,4dz) ogółem. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu podstawowej wiedzy takiej jak czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, I grupa 8 dzieci(4ch,4dz) 30 h, II grupa 8 dzieci (4ch,4dz) 30 h, III grupa 8 dzieci (4ch,4dz) 30 h, IV grupa 8 dzieci (4ch,4dz) 30h, V grupa 8 dzieci (4ch,4dz) 30 h, VI grupa 8 dzieci (4ch,4dz) 30h, II semestr 2012/13,razem 180 h dla 48 uczniów (24ch,24dz) ogółem. 3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, I grupa 8 dzieci (4ch,4 dz) - 30 h, II semestr 2012/13, razem 30 h dla 8 uczniów (4ch,4dz) ogółem. 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, I grupa 8 dzieci (4ch,4dz) 30 h, II grupa 8 dzieci (4ch,4dz) 30 h, III grupa 8 dzieci (4ch,4dz) 30 h, semestr II 2012/13,razem 90 h dla 24 uczniów (12ch,12dz) ogółem. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy, I grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, II grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 8 uczniów (4ch,4dz) ogółem. 2. Socjoterapia z elementami muzykoterapii, I grupa 10 dzieci (6ch,4dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 30 h dla 10 uczniów (6ch,4dz) ogółem. 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, I grupa 4 dzieci (3ch,1dz) - 30 h, II grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 8 uczniów (5ch,3dz) ogółem. 4. Gimnastyka korekcyjna, I grupa 10 dzieci (5ch,5dz) - 30 h, II grupa 10 dzieci (5ch,5dz) - 30 h, III grupa 10 dzieci (5ch,5dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 90 h dla 30 uczniów (15ch,15dz) ogółem. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, I grupa 5 dzieci (3ch,2dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 30 h dla 5 uczniów (3ch,2dz) ogółem. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, I grupa 7 dzieci (4ch,3dz) - 30 h, II grupa 7 dzieci (4ch,3dz) - 30 h, III grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 90 h dla 22 uczniów (12ch,10dz) ogółem. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy, I grupa 3 dzieci (2ch,1dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 30 h dla 3 uczniów (2ch,1dz)ogółem.

4 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, I grupa 6 dzieci (3ch,3dz) - 30 h, II grupa 6 dzieci (3ch,3dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 12 uczniów (6ch,6dz) ogółem. 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, I grupa 7 dzieci (4ch,3dz) - 30 h, II grupa 7 dzieci (4ch,3dz) - 30 h, III grupa 7 dzieci (4ch,3dz) - 30 h, IV grupa 7 dzieci (4ch,3dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 120 h dla 28 uczniów (16ch,12dz) ogółem. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy, I grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, II grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, III grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, IV grupa 4 dzieci (3ch,1dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 120 h dla 16 uczniów (9ch,7dz) ogółem. 2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, I grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, II grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, III grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, IV grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, V grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 150 h dla 40 uczniów (20ch,20dz) ogółem- Część Zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu podstawowej wiedzy takiej jak czytanie, pisanie, liczenie, I grupa 8 dzieci (6ch,2dz) - 30 h, II grupa 8 dzieci (6ch,2dz) - 30 h, III grupa 8 dzieci (6ch,2dz) - 30 h, IV grupa 8 dzieci (6ch,2dz) - 30 h, V grupa 8 dzieci (3ch,5dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 150 h dla 40 uczniów (27ch,13dz) ogółem- Część Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, I grupa 8 dzieci (5ch,3dz) - 30 h, II grupa 8 dzieci (5ch,3dz) - 30 h, III grupa 8 dzieci (5ch,3dz) - 30 h, IV grupa 8 dzieci (5ch,3dz) - 30 h, V grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 150 h dla 40 uczniów (24ch,16dz) ogółem Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jasińskiego Jędrusia w Mielcu 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy, I grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30h, II grupa 4 dzieci (2ch,2dz) - 30 h, III grupa 2 dzieci (1ch,1dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 90 h dla 10 uczniów (5ch,5dz) ogółem. 2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, I grupa 7 dzieci (5ch,2dz) - 30 h, II grupa 8 dzieci (5ch,3dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 15 uczniów (10ch,5dz) ogółem. 3. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, I grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, II grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 30 h, III grupa 8 dzieci (5ch,3dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 90 h dla 24 uczniów (13ch,11dz) ogółem. 4. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, I grupa 7 dzieci (4ch,3dz) - 30 h, II grupa 7 dzieci (4ch,3dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 14 uczniów (8ch,6dz) ogółem.

5 Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, I grupa 5 dzieci (4ch,1dz) - 30 h, II grupa 5 dzieci (3ch,2dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 10 uczniów (7ch,3dz) ogółem. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, I grupa 7 dzieci (5ch,2dz) - 30 h, II grupa 8 dzieci (6ch,2dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 15 uczniów (11ch,4dz) ogółem. 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, I grupa 8 dzieci (5ch,3dz) - 30 h, II grupa 8 dzieci (5ch,3dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 16 uczniów (10ch,6dz) ogółem. 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 8 dzieci (7ch,1dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 30 h dla 8 uczniów (7ch,1dz) ogółem. 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, I grupa 10 dzieci (6ch,4dz) - 30 h, II grupa 10 dzieci (6ch,4dz) - 30 h, III grupa 10 dzieci (5ch,5dz) - 30 h, semestr II 2012/13,razem 90 h dla 30 uczniów (17ch,13dz) ogółem. 6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - Integracja sensoryczna, I grupa 4 (3ch,1dz) - 30 h, II grupa 4 dzieci (3ch,1dz) - 30 h, semestr II 2012/13, razem 60 h dla 8 uczniów (6ch,2dz) ogółem. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, I grupa 8 dzieci (6ch,2dz) - 90 h, semestr II 2012/13, razem 90 h dla 8 uczniów (6ch,2dz) ogółem Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Bytnara Rudego w Mielcu 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, I grupa 5 dzieci (5ch) - 32 h, semestr II 2012/13, razem 32 h dla 5 uczniów (5ch) ogółem 2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, I grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 32 h, semestr II 2012/13, razem 32 h dla 8 uczniów (4ch,4dz) ogółem. 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, Zajęcia teatralno-plastyczne, I grupa 8 dzieci (4ch,4dz) - 32 h, semestr II 2012/13, razem 32 h dla 8 uczniów (4ch,4dz) ogółem. 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, Zajęcia taneczne, I grupa 8 dzieci (8dz) - 33 h, semestr II 2012/13, razem 33 h dla 8 uczniów (8dz) ogółem. 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, Zajęcia muzyczno-plastyczne, I grupa 8 dzieci (3ch,5dz) - 32 h, semestr II 2012/13, razem 32 h dla 8 uczniów (3ch,5dz) ogółem.

6 5 KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA I. Rekrutację uczestników Projektu przeprowadzają powołane zarządzeniem Dyrektora Szkoły Komisje Rekrutacyjne. II. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 02 stycznia 2013 r. do 09 stycznia 2013 r. III. Dokumenty rekrutacyjne będzie można otrzymać od dyrektorów szkół lub na spotkaniach informacyjnych. IV. Grupę docelową projektu będą stanowiły dzieci, u których zostały zdiagnozowane określone problemy oraz wykazujące szczególne uzdolnienia i zainteresowania. Wybór uczestników projektu został oparty na diagnozie przeprowadzonej przez wszystkie szkoły podstawowe, przez specjalistów oraz zespoły nauczycieli powołane w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic w obszarze edukacyjno wychowawczym. Głównym kryterium wyboru uczniów/uczennic są: zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy, zdiagnozowane zainteresowania i uzdolnienia oraz deklaracja rodzica. Priorytetowo traktowane będą dzieci ze szczególnymi rozpoznanymi potrzebami. Ze względu na ograniczenia finansowe oraz ograniczenia ilości dzieci w grupach na poszczególnych typach zajęć organizowanych w ramach projektu, nie zostaną objęte nim wszystkie zdiagnozowane dzieci. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w jednym lub kilku formach wsparcia tylko i wyłącznie, gdy wynika to z zdiagnozowanych potrzeb. Utworzona zostanie lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników. O wynikach prac komisji rekrutacyjnej rodzice zostaną poinformowani przez wychowawców klas. V. Do Projektu w wyniku procesu rekrutacji planowane jest zakwalifikowanie (łącznie ze wszystkich szkół) 539 uczniów (306 ch /233 dz) - klas I-III (wg przeprowadzonej już diagnozy potrzeb). VI. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans w tym równości płci. VII. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 1. przeprowadzenie diagnozy przez nauczycieli uczących w kl. I-III, 2. podjecie decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu, 3. poinformowanie uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, 4. wypełnienie, podpisanie i złożenie przez kandydatkę/kandydata dokumentów, 5. rekrutacyjnych do dyrektorów szkół, które zwierają: a. deklaracje uczestnictwa w Projekcie, b. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby Projektu, VIII. Potwierdzeniem uczestnictwa w Projekcie będzie wpisanie ucznia na listę 1. Beneficjentów Ostatecznych Projektu. IX. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału 1. w Projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej. X. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, osoby 1. z listy rezerwowej otrzymają propozycje przystąpienia do Projektu.

7 6 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I. Zajęcia będą realizowane w szkołach macierzystych, w których uczeń realizuje obowiązek szkolny. II. Liczebność grup wynika ze specyfiki zajęć i przepisów prawa oświatowego. III. Szczegółowe plany zajęć zostaną wywieszone w szkołach objętych Projektem. IV. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zajęć będą sprawować- Szkolni Koordynatorzy Projektu. 7 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I. Każdy uczestnik i uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 1. Systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu zgodnie ustalonym harmonogramem zajęć. 2. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu. 3. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach. 4. Zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. II. Udzielenie wsparcia w ramach Projektu zaprzestaje się w przypadku: 1. Przerwania przez uczestnika / uczestniczki nauki w szkole. 2. Rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w Projekcie. 8 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH I. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze, co najmniej 70% czasu przewidywanego programem. II. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do usprawiedliwienia na piśmie nieobecności uczestnika. III. Informacje związane z deklaracją uczestnictwa w Projekcie, w imieniu osoby niepełnoletniej udziela rodzic/opiekun prawny. IV. W przypadku opuszczenia 30 % zajęć bez usprawiedliwienia w ciągu jednego semestru uczeń zostaje skreślony z listy uczestników Projektu. V. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje Szkolny Koordynator w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły. O swojej decyzji powiadamia pisemnie Koordynatora Projektu. VI. Uczestnika zobowiązuje się do uczestnictwa w mierzeniu efektów realizacji Projektu w okresie trwania zajęć i w przypadku takiej konieczności po zakończeniu Projektu. VII. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zawiadomić Szkolnego Koordynatora danej szkoły o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnika w formie

8 pisemnej wraz z wyjaśnieniem. Szkolny Koordynator przekazuje informację pisemną do Koordynatora Projektu. 9 ZASADY ODPŁATNOŚCI I. Zajęcia realizowane w ramach Projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. II. Dofinansowanie Unii Europejskiej zajęć realizowanych w ramach projektu wynosi 85%. III. Pozostałą część ponosi Budżet Państwa 15%. IV. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji Projektu. 10 REALIZACJA ZAJĘĆ PRZEZ NAUCZYCIELA I. Do zadań nauczyciela realizującego zajęcia w ramach Projektu należy: 1. Świadczenie w czasie trwania projektu usługi edukacyjnej tj. zapewnienie realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 2. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Szkolnemu Koordynatorowi Projektu oraz zatwierdzenia Koordynatorowi Projektu: a. indywidualnego programu dydaktycznego zajęć dodatkowych, b. szczegółowego harmonogramu prowadzenia zajęć dodatkowych. 3. Systematyczne prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju zajęć (tj. dziennika zajęć oraz listy obecności uczniów). 4. Bieżące prowadzenie kart ewidencji czasu pracy wskazujących liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych. Karty czasu pracy będą składane w ostatnim dniu miesiąca (przekazywane w formie papierowej informacji Szkolnemu Koordynatorowi Projektu). 5. Opracowanie, w porozumieniu z Szkolnym Koordynatorem Projektu, i bieżące prowadzenie arkuszy obserwacji uczniów i notatek z przeprowadzonych rozmów z rodzicami oraz innej dokumentacji dotyczącej mierzenia rezultatów Projektu). 6. Monitorowanie osiągnięć uczniów i gromadzenie wytworów pracy uczestników projektu (testy, sprawdziany, kserokopie zaświadczeń o uczestnictwie w konkursach i inne). 7. Opracowanie ankiet ewaluacyjnych i sporządzenie zbiorczej analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród rodziców (których treść uzgodniona będzie wcześniej z Szkolnym Koordynatorem Projektu) na początku i na końcu realizacji projektu oraz w każdej grupie i przekazanie analizy Szkolnemu Koordynatorowi Projektu w terminie 14 dni od zakończenia projektu. 8. Sporządzenie raportu z realizacji zajęć po ich zakończeniu i złożenie go Szkolnemu Koordynatorowi Projektu. 9. Przestrzeganie zasady równości szans, w tym równości płci w czasie przeprowadzonych zajęć dodatkowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

9 11 ZASADY MONITORINGU I KONTROLI I. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. II. Monitoring i ewaluacja będą polegały na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu ilościowych i jakościowych danych celem zapewnienia zgodności realizacji Projektu z zakładanymi rezultatami oraz sprawdzenia skuteczności podjętych działań. III. Nauczyciele prowadzący zajęcia prowadzą bieżący monitoring osiągnięć uczniów na zajęciach. IV. Monitorowanie realizowanych zajęć odbywać się będzie poprzez: kontrolę wyników prac, zapisów w dziennikach, ankietowanie uczestników, rozmowy z nimi oraz rodzicami. Raz w miesiącu przewidziane jest spotkanie całego zespołu projektowego. V. Rezultaty twarde w ramach Projektu będą mierzone za pomocą ocen opisowych na początku i na końcu realizacji Projektu. VI. Rezultaty miękkie w ramach Projektu będą mierzone za pomocą: dzienników zajęć, arkuszy obserwacji, rozmów z rodzicami, ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, harmonogramach zajęć, na początku i na końcu realizacji Projektu. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE V. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2013 r. VI. Beneficjent Ostateczny zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. VII. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. VIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator Projektu. IX. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. X. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, w szkołach biorących udział w Projekcie oraz na stronie internetowej Gminy Miejskiej Mielec. XI. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1,2,3. Załącznik nr 1 Deklaracje uczestnictwa w projekcie systemowym Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. Załącznik nr 4 Potwierdzenie zapoznania się z treścią zarządzenia.

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec. Priorytet IX POKL Działanie nr 9.1 Poddziałanie nr Umowa Nr UDA-POKL /12-00 PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI Ja niżej podpisana/-y.... (imię i nazwisko uczennicy/ucznia) Nr PESEL: Szkoła, klasa Dane kontaktowe:... (pełna nazwa szkoły, miejscowość, klasa)... (adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod, miejscowość, poczta)... (nr tel. stacjonarnego) (nr tel. komórkowego Rodzica) (adres ) 1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie systemowym p. n. Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec w następujących formach wsparcia: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu podstawowej wiedzy takiej jak czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne(liczenie), zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych, socjoterapia z elementami muzykoterapii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - Integracja sensoryczna, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, Zajęcia teatralnoplastyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, Zajęcia taneczne,

11 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, Zajęcia muzycznoplastyczne, 2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie systemowym, akceptuję jego postanowienia i oświadczam, że dziecko spełnia kryteria uprawniające do udziału w projekcie. 3. Zostałam/-em poinformowana/-y, że uczestniczę w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 4. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 5. Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu. 6. Jestem świadoma/świadomy, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu uzupełnienia dokumentacji projektu. 7. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie.... Miejscowość, data podpis uczennicy/ucznia w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczennicy/ucznia) w zajęciach realizowanych w ramach projektu systemowego p.n. Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie systemowym... w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. 2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. Lisa-Kuli 20; Rzeszów Beneficjentowi realizującemu projekt Gminie Miejskiej Mielec ul. Żeromskiego 26, Mielec oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.. [nazwa i adres ww. podmiotów]. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL. 1. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... Miejscowość i data czytelny podpis uczestnika projektu systemowego 1 1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna.

13 Załącznik nr 3 do Regulaminu OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) w związku z udziałem mojego syna/córki w projekcie pn. Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego syna/córki -... do celów związanych z promocją projektu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą być zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podpisanie jest dobrowolne.. Miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnego projektu

14 Załącznik nr 4 do Regulaminu POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ ZARZĄDZENIA Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Zarządzenia nr Prezydenta Miasta Mielca z dnia.... r. w sprawie powołania zespołu projektowego w związku z realizacja Projektu p.n. Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet nr IX PO KL, Działanie nr oraz przyjęcia Regulaminu określający procedury uczestnictwa i rekrutacji w projekcie systemowym p.n. Nauka przez dialog Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec realizowanego w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Mielec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zobowiązuje się do jego stosowania. Lp. Imię i Nazwisko Podpis pracownika

15

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew - program dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja procesu nauczania Nr: POKL.09.01.02-02-14-359/11. 1.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja procesu nauczania Nr: POKL.09.01.02-02-14-359/11. 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30.11.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja procesu nauczania Nr: POKL.09.01.02-02-14-359/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Strona1 z 10 Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00

Bardziej szczegółowo

Nr: UDA-POKL.09.01.02-08-174/11-00. 1. Informacje ogólne

Nr: UDA-POKL.09.01.02-08-174/11-00. 1. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM - Aktualizacja- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie. 2. Projekt w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych Gminy Drwinia Nr: POKL /11

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych Gminy Drwinia Nr: POKL /11 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych Gminy Drwinia Nr: POKL.09.01.02-12-125/11 1. Informacje ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja nauczania równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja nauczania równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja nauczania równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

1. Dane uczestnika projektu:

1. Dane uczestnika projektu: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 87/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 06 grudnia 2012 r. Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy Data wpływu : Godzina: Numer Podpis FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie. 2 Postanowienia ogólne

1 Informacje o projekcie. 2 Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jabłonka 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie systemowym Uczę się o rozwijam

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie systemowym Uczę się o rozwijam Regulamin rekrutacji i udziału 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych pn. Uczę się i rozwijam realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych

REGULAMIN REKRUTACJI. uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich

Bardziej szczegółowo

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu nr POKL.09.01.02-14-371/11 Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach realizowanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu dla których organem prowadzącym ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr Szkoły Podstawowej w.. z dnia. 1 Powołuję Komisję Rekrutacyjną do rekrutacji uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych 1. Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I III szkół podstawowych w Konstantynowie Łódzkim o numerze: WND-POKL.09.01.02-10-015/12 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU INDWYWUDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY OCHOTNICA DOLNA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU INDWYWUDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY OCHOTNICA DOLNA Piątek, 9 października 2015 Rekrutacja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU INDWYWUDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY OCHOTNICA DOLNA Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu: Ja i moja przyszłość Realizator projektu: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana Projekt pn. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Uście Gorlickie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Uście Gorlickie Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Uście Gorlickie Nr 34/2012 z dnia 04 czerwca 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Uście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu systemowego: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce. Numer Projektu: UDA-POKL.09.01.02-26-303/10-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. pt. Edukacja dla przyszłości, nr POKL /13

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. pt. Edukacja dla przyszłości, nr POKL /13 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Załącznik do Zarządzenia Nr 54/13 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 2 września 2013 roku pt. Edukacja dla przyszłości, nr POKL.09.01.02-14-284/13 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Zabierzów Realizator projektu: Gmina Zabierzów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia roku

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia roku Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10112011 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.10.2011 roku zatwierdzającego Regulamin, o którym mowa poniżej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU W NA ROK SZKOLNY. Proszę o przyjęcie mojego dziecka do projektu Szansa dla uczniów i uczennickompleksowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2012 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 10 lipca 2012r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZOSP-DZ-021-2/12. Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej. z dnia 1 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr ZOSP-DZ-021-2/12. Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej. z dnia 1 lutego 2012r. Zarządzenie Nr ZOSP-DZ-021-2/12 Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. Rozwijam swoje zdolności i eliminuję

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- POKL.09.05.00-12-542/11, który realizowany jest w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Tomicach 1. Informacje o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie Szansa na sukces realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie Szansa na sukces realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Szansa na sukces realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA. 3. Oferowane formy wsparcia

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA. 3. Oferowane formy wsparcia REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Uchronić od zapomnienia Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Uchronić od zapomnienia Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-399/11-00 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA 1. Informacje o projekcie 1. Regulamin określa proces rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia i udziału

Karta zgłoszenia i udziału Załącznik nr 1 do Regulaminu Karta zgłoszenia i udziału w projekcie pn. Zacznijmy od przedszkola Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu z dnia r.

Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu z dnia r. Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu z dnia 08.02.2012r. w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie systemowym

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu stacjonarnego rodzica. (Imię i nazwisko dziecka)

Nr telefonu stacjonarnego rodzica. (Imię i nazwisko dziecka) Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Gimnazja z programem realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Staże zawodowe wykształcony uczeń, kompetentny pracownik Nr: 1/POKL/9.2/2013. 1.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Staże zawodowe wykształcony uczeń, kompetentny pracownik Nr: 1/POKL/9.2/2013. 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Staże zawodowe wykształcony uczeń, kompetentny pracownik Nr: 1/POKL/9.2/2013 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

Rolę instytucji pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Rolę instytucji pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU: Języki obce kluczem do mojej kariery Numer projektu WND POKL. 09.05.00 26 086/13 Tytuł projektu Języki obce kluczem do mojej kariery Nazwa szkoły II

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. W ramach projektu prowadzone będą : W Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum: 240 godz

Szanowni Rodzice. W ramach projektu prowadzone będą : W Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum: 240 godz Szanowni Rodzice. Od września 2012 gmina Zawoja rozpoczyna realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu POKL.09.01.02.-12-151/11 pt. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LU DZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LU DZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI KAPITAŁ LU DZKI * Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/20 14 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU pt. Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie finansowanego ze środków w ramach działania 9.1.2 POKL Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie Nr projektu: WNP-POKL 09.01.02-02-220/10

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na

Bardziej szczegółowo

Szkolna euro indywidualizacja w Mysłowicach

Szkolna euro indywidualizacja w Mysłowicach Szkolna euro indywidualizacja w Mysłowicach REGULAMIN PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.../12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia...2012r. Tytuł projektu systemowego: Szkolna euro-indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ!

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Chcemy się rozwijać! Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-149/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Myślę, tworzę, działam świadomy młody Europejczyk UCZEŃ/UCZENNICA

Myślę, tworzę, działam świadomy młody Europejczyk UCZEŃ/UCZENNICA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO w ramach projektu Myślę, tworzę, działam świadomy młody Europejczyk UCZEŃ/UCZENNICA 1 Kraj POLSKA 2 Rodzaj uczestnika INDYWIDUALNY 3 Imię 4 Nazwisko 5 PESEL

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Efektywne wykształcenie- satysfakcjonujące zatrudnienie realizowanego w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. I. Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

Podstawa prawna. I. Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: REGULAMIN REKRUTACJI dzieci do udziału w projekcie Bajkowe Przedszkole w Strawczynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Wałcz w ramach Kontraktu Samorządowego UCZEŃ/UCZENNICA

Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Wałcz w ramach Kontraktu Samorządowego UCZEŃ/UCZENNICA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO w ramach projektu Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Wałcz w ramach Kontraktu Samorządowego UCZEŃ/UCZENNICA 1 Kraj POLSKA 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

II. Oferowane formy wsparcia 1. Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia:

II. Oferowane formy wsparcia 1. Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia: Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach wynikające z zadań zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2 Przedmiot regulaminu.

REGULAMIN. 2 Przedmiot regulaminu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA dziecka do projektu pn. Przygody Przedszkolaków, nr projektu: RPSW /17.

KARTA ZGŁOSZENIA dziecka do projektu pn. Przygody Przedszkolaków, nr projektu: RPSW /17. KARTA ZGŁOSZENIA dziecka do projektu pn. Przygody Przedszkolaków, nr projektu: RPSW.08.03.01-26-0033/17. Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Imiona i nazwiska rodziców

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA Projekt,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice umowa nr UDA POKL.09.01.02-12-197/11-00 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DZIŚ UCZEŃ JUTRO PRACOWNIK Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Dziś uczeń jutro pracownik, finansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE Działalność Realizatora projektu opierać się będzie o założenia projektu nr RPLD.11.01.02-10- 0081/18 pn. Mój rozwój - mój kapitał, w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. e-future.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. e-future. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-future.net plus 1 Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MZO nr 12/2010 z dn. 08.09.2010r. 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu pn.: Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie

Regulamin realizacji projektu pn.: Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie Regulamin realizacji projektu pn.: Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady realizacji projektu systemowego pn. Indywidualny początek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach z dnia 10 listopada 2011 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szansa dla uczniów i uczennic kompleksowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START W NOWE JUTRO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START W NOWE JUTRO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START W NOWE JUTRO Nr: UDA-POKL.09.01.02-08-138/12-00 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie systemowym

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko uczestnika PESEL.. Adres zamieszkania. Klasa i szkoła:...

Imię i nazwisko uczestnika PESEL.. Adres zamieszkania. Klasa i szkoła:... Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (Umowa o udział w projekcie) Wiem co potrafię-projekt edukacyjny dla gminy Prażmów ( należy wypełnić wyłącznie niebieskim kolorem

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRZEDSZKOLAKI NA START POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRZEDSZKOLAKI NA START POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRZEDSZKOLAKI NA START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Przedszkolaki na start. 2. Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

ROZEJRZYJ SIĘ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZEJRZYJ SIĘ

ROZEJRZYJ SIĘ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZEJRZYJ SIĘ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZEJRZYJ SIĘ Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozejrzyj się Nr umowy: UDA- POKL.09.05.00-12-505/11 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 ANKIETA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE RAZEM DLA BYTOMSKICH DZIECIAKÓW współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu PLACÓWKA SZKOLNA i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-006F/15-004 Projektodawca: Gmina Czeladź Biuro

Bardziej szczegółowo