MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r."

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r.

2 Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2

3 Spis Treści Wstęp Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2007 roku Pracujący Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy Podsumowanie Aneks statystyczny.15 3

4 Wstęp Część II raportu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2007 r. zawiera analizę wyników badań popytu na pracę za rok 2007 r. przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Pierwsze opracowanie dotyczące popytu na pracę za 2006 r. wykonano w ubiegłym roku na podstawie wyników badania sondażowego zakładów pracy, zrealizowanego przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego w listopadzie 2006 r., w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodologiczne. Analiza popytu na pracę w niniejszym materiale przeprowadzona została na podstawie danych GUS, przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przy opracowywaniu II części raportu korzystano również z następujących publikacji: Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2007 r., opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2008 r. i Popyt na pracę w 2007 r., Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008 r. Prezentowany materiał zawiera: analizę osób pracujących w końcu grudnia 2007 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, rodzaju prowadzonej działalności i wielkości podmiotów oraz wielkich grup zawodów, z uwzględnieniem podregionów i powiatów województwa; analizę wolnych miejsc pracy w końcu grudnia 2007 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, rodzaju prowadzonej działalności i wielkości podmiotów, wielkich grup zawodów, a także według wymaganego dla stanowiska poziomu wykształcenia, z uwzględnieniem podregionów i powiatów województwa; analizę nowo utworzonych miejsc pracy w 2007 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, z uwzględnieniem podregionów i powiatów województwa, analiza obejmuje też nowo utworzone nieobsadzone miejsca pracy według wielkich grup zawodów; aneks statystyczny. Raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2007 r. oraz jego II część są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Wszelkie uwagi, zapytania i wyjaśnienia można zgłaszać telefonicznie (058/ ) lub pocztą elektroniczną na adres 4

5 1. Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2007 roku Niniejszy raport został opracowany na podstawie wyników badań popytu na pracę prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Są to badania kwartalne, prowadzone metodą reprezentacyjną, która umożliwia uogólnianie wyników badania na populacje generalną. W 2007 rozszerzony został zakres podmiotowy badania o jednostki małe (zatrudniające od 1 do 9 osób), tzn. po raz pierwszy objęto badaniem podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Do 2007 r. badanie obejmowało jednostki, w których liczba pracujących wynosiła 10 i więcej osób. Celem badania popytu na pracę było uzyskanie informacji na temat popytu zrealizowanego i niezrealizowanego, czyli osób pracujących i wolnych miejsc pracy oraz dane na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Główny Urząd Statystyczny podaje definicje omawianych pojęć: Popyt na pracę to: zagospodarowane miejsca pracy, które są określane liczbą pracujących, wolne miejsca pracy. Wolne miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób. Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. W badaniu popytu na pracę podmioty gospodarki narodowej zostały podzielone według kryterium liczby pracujących na: o o o duże jednostki powyżej 49 osób, średnie jednostki od 10 do 49 osób, małe jednostki do 9 osób. W opracowaniu zastosowano skróty dotyczące sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności: - handel handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; - administracja publiczna i obrona narodowa administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne; - obsługa nieruchomości i firm obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Statystyczny w Gdańsku 1, badaniem popytu na pracę za IV kwartał 2007 roku w województwie pomorskim objęto 30,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z tego 11,9% jednostek należało do sektora publicznego, a 88,1% do sektora prywatnego. Biorąc pod uwagę liczbę osób pracujących, w badaniu uczestniczyło 73,5% podmiotów małych, 19,0% podmiotów średnich i 7,5 % podmiotów dużych. Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, największy udział w badaniu miały jednostki z sekcji handel 33,8%, przetwórstwo przemysłowe 15,1% oraz obsługa nieruchomości i firm 10,3%. 1 Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2007 r., opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2008 r. 5

6 1.1. Pracujący Liczba pracujących, w objętych badaniem podmiotach województwa pomorskiego, według stanu na 31 grudnia 2007 r. wynosiła osoby, z tego 67,1% ( osób) z sektora prywatnego i 32,9% ( osób) z sektora publicznego. Najwięcej osób pracujących odnotowano w jednostkach dużych 56,1% ( osoby), w jednostkach średnich i małych odpowiednio 23,5% ( osób) i 20,3% ( osoby). Liczba pracujących kobiet to osoby, co stanowiło 48,4% ogółu pracujących. Wśród pracujących w pomorskim, osób (46,4%) było zatrudnionych w podregionie Gdańsk- Gdynia-Sopot, w tym większość w Gdańsku osób. W podregionie gdańskim pracowały osoby (34,7% ogółu), najwięcej w powiecie wejherowskim osób. W podregionie słupskim pracujących było osób (18,9% ogółu), najwięcej w Słupsku osoby i w powiecie chojnickim osób. Ponad 50% pracujących w województwie pomorskim to osoby zatrudnione w miastach na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk (w samym mieście Gdańsku pracujący stanowili 28,1% wszystkich pracujących w województwie). Struktura pracujących w g sektorów ekonomicznych województwo pomorskie 1,3% osób 29,5% osób rolnictwo przemysł 46,5% osób budownictwo 16,2% osób 6,4% osób handel usługi Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Wśród pracujących w województwie pomorskim najwięcej osób pracowało w usługach - 46,5% ( osób), w tym większość była z sektora publicznego (60,7%; osób) i z dużych podmiotów (56,7%; osób). Nieco mniej osób pracowało w przemyśle 29,5% ogółu ( osób), w tym zdecydowana większość z sektora prywatnego (86,5%; osób) i z dużych jednostek (74,3%; osób). W handlu zatrudnionych było 16,2% wszystkich pracujących ( osób), w tym prawie wszystkie osoby (99,8%; osoby) pracowały w sektorze prywatnym oraz blisko połowa (43,5%; osób) w podmiotach małych. W budownictwie natomiast pracowało 6,4% ogółu pracujących ( osób), w tym 96,5% ( osób) z sektora prywatnego i 42,2% ( osób) z podmiotów dużych. Najmniej osób w województwie pomorskim pracowało w rolnictwie - 1,3% (7 218 osób), w tym 70,4% z sektora prywatnego (5 085 osób) oraz z dużych i średnich podmiotów (odpowiednio 38,6%; 35,1%). 6

7 Pracujący według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD) i wielkości podmiotów województwo pomorskie Pracujący ogółem osoby 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Podmioty rolnictwo 21,9 51,6 37,0 24,0 41,1 24,3 A B A B małe średnie duże ,4 10,4 20,8 16,2 70,8 73,4 przemysł i budownictwo 1,5 11,6 86,9 35,6 22,2 42,2 C D E F ,5 28,1 28,4 52,4 33,3 14,3 17,9 12,0 70,1 7,6 7,5 84,9 handel i usługi 27,8 19,3 52,9 1,2 18,1 80,7 12,0 49,0 39,0 10,6 20,6 68,8 G H I J K L M N O 30,2 28,4 41, Rolnictwo A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B Rybactwo. Przemysł i budownictwo C Górnictwo, D Przetwórstwo przemysłowe, E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, F Budownictwo. Handel i usługi G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H Hotele i restauracje, I Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J - Pośrednictwo finansowe, K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M Edukacja, N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Biorąc pod uwagę sekcje ekonomiczne według Polskiej Klasyfikacji Działalności, największą liczbę pracujących odnotowano w przetwórstwie przemysłowym osób, co stanowiło 27,3% wszystkich pracujących w końcu 2007 r. w województwie pomorskim. W drugiej kolejności w handlu osób (16,2%) oraz w edukacji osób (12,8%). W dużych podmiotach gospodarczych były zatrudnione osoby (56,1% ogółu pracujących), w tym najwięcej w jednostkach prowadzących działalność w sekcjach PKD takich jak: przetwórstwo przemysłowe(d) osoby, edukacja (M) osób, ochrona zdrowia i pomoc społeczna (N) oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność (I) osób. W sektorze przemysłu i budownictwa, we wszystkich sekcjach największy udział zatrudnionych występował w jednostkach dużych, szczególnie wysoki w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (E) - 86,9% ogółu pracujących w tej sekcji jednostek. W sektorze handlu i usług największy procent zatrudnionych w dużych podmiotach charakteryzował sekcje pośrednictwo finansowe (J) - (84,9%) oraz administrację publiczną i obronę narodową (L) 80,7%. W jednostkach średnich pracowało osób (23,5%), w tym najwięcej w edukacji (M) osób. W edukacji odnotowano również, największy wśród wszystkich sekcji, udział pracujących w jednostkach średnich, który wyniósł 49,0%. W podmiotach małych natomiast pracowały osoby (20,3%), w tym najliczniej w sekcji handel (G) osób. Udział pracujących w podmiotach małych największy był w hotelach i restauracjach (H) 52,4% i rybactwie (B) 51,6%. 7

8 Pracujący według wielkich grup zawodów województwo pomorskie Pracujący ogółem osoby liczba osób sektor prywatny sektor publiczny Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pracownicy przy pracach prostych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS Wśród ogółu pracujących w województwie pomorskim najliczniejszą grupą zawodową byli specjaliści (2) i robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7). Liczba pracujących specjalistów wynosiła osób (20,3% ogółu pracujących). Większość specjalistów była zatrudniona w sektorze publicznym 66,6% i w dużych jednostkach - 56,5%. Robotników przemysłowych i rzemieślników było osób (18,9% ogółu), w 85,4% pracowali oni w sektorze prywatnym i w dużych podmiotach gospodarczych - 66,9%. Specjaliści byli jedyną wielką grupą zawodową w województwie pomorskim, w której większość pracujących pracowała w sektorze publicznym. W pozostałych grupach zdecydowana większość zatrudniana była w sektorze prywatnym. Największy udział pracujących zatrudnionych w sektorze prywatnym miała grupa zawodowa pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (5) - 90,3% oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7) 85,4% 8

9 1.2. Wolne miejsca pracy Wolne miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej, bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób. Według danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku na ogólną liczbę 30,0 tys. zbadanych podmiotów w województwie pomorskim, jedynie 3,0 tys. (10,0%) dysponowało w końcu 2007 r. wolnymi miejscami pracy, z tego 89,6% podmiotów było z sektora prywatnego, a 10,4% z sektora publicznego. Liczba wolnych miejsc pracy w województwie pomorskim na koniec 2007 r. wynosiła , z tego 82,1% (8 904 miejsca) koncentrowało się w sektorze prywatnym, natomiast 17,9% (1 936 miejsc) w sektorze publicznym. Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w jednostkach dużych 45,9% (4 979 miejsc) i małych 38,6% (4 186 miejsc), natomiast w jednostkach średnich udział wolnych miejsc pracy wynosił 15,5% (1 675 miejsc). Większość wolnych miejsc pracy odnotowano, w podregionie Gdańsk-Gdynia-Sopot (56,0%), w tym najwięcej w Gdańsku miejsc. W podregionie gdańskim dysponowano wolnymi miejscami (28,4% ogółu), najwięcej było w powiecie wejherowskim 610 miejsc i kartuskim 502 miejsca. W podregionie słupskim wakatów było (15,6% ogółu), najwięcej w powiecie bytowskim 567 miejsc. Blisko 60% wolnych miejsc pracy w województwie pomorskim koncentrowało się w miastach na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk (w mieście Gdańsku stanowiły one 33,6% wszystkich wakujących miejsc pracy w województwie). 26,6% miejsc Struktura wolnych miejsc pracy wg sektorów ekonomicznych województwo pomorskie 0,5% 51 miejsc rolnictwo przemysł 40,4% miejsc budownictwo 15,5% miejsc Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. 17,0% miejsc handel usługi W województwie pomorskim najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w przemyśle 40,4% (4 376 miejsc), w tym większość z sektora prywatnego (79,3%; miejsc) i z dużych podmiotów (68,7%; miejsca). Nieco mniej wakujących miejsc pracy oferował sektor usług 26,6% ogółu (2 887 miejsc), w tym większość z sektora prywatnego (65,4%; miejsc) i z dużych jednostek (47,9%; miejsca). W budownictwie odnotowano 17,0% (1 845 miejsc) wszystkich oferowanych wolnych miejsc pracy w pomorskim, głownie z firm prywatnych 98,9% (1 824 miejsca) i małych 67,9% (1 252 miejsca). W handlu natomiast wolnych miejsc pracy było 15,5 % ogółu (1 681 miejsc), w tym prawie wszystkie -99,9% (1 680 miejsc) pochodziły z sektora prywatnego i 71,5% z podmiotów małych (1 202 miejsca). Najmniej wakatów proponowało rolnictwo 0,5% (51 miejsc), w tym w większości jednostki małe z sektora prywatnego. 9

10 100,0% Wolne miejsca pracy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD) i wielkości podmiotów województwo pomorskie rolnictwo przemysł i budownictwo handel i usługi 2,9 Wolne miejsca pracy ogółem ,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 55, ,3 20,9 A B małe 24 8 średnie 10 0 duże ,4 18,2 45,5 15,1 16,2 30,6 68,7 69,4 67,9 16,5 15,6 C D E F ,5 10,9 17,5 68,9 24,7 6,4 45,9 8,9 45,2 26,2 27,5 46,3 43,3 13,0 43,7 12,7 84,4 28,1 34,4 37,5 19,2 12,3 68,5 G H I J K L M N O 43,1 31,1 25, Rolnictwo A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B Rybactwo. Przemysł i budownictwo C Górnictwo, D Przetwórstwo przemysłowe, E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, F Budownictwo. Handel i usługi G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H Hotele i restauracje, I Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J - Pośrednictwo finansowe, K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M Edukacja, N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Biorąc pod uwagę sekcje ekonomiczne według Polskiej Klasyfikacji Działalności, największą liczbę wolnych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym miejsc, co stanowiło 39,8% wszystkich wolnych miejsc pracy w końcu 2007 r. w województwie pomorskim. W drugiej kolejności w budownictwie miejsc (17,0%) oraz w handlu miejsc (15,5%). Duże podmioty gospodarcze oferowały wolnych miejsc pracy (45,9% ogółu wolnych miejsc pracy), w tym najwięcej w sekcji przetwórstwo przemysłowe (D) miejsc. W sektorze przemysłu i budownictwa, w większości sekcji największy procent wolnych miejsc pracy występował w jednostkach dużych, szczególnie wysoki w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (E) 69,4% i przetwórstwo przemysłowe (D) 68,7% ogółu wolnych miejsc pracy w tej sekcji. W sektorze handlu i usług, największy procent wakujących miejsc pracy w dużych podmiotach charakteryzował sekcje: administracja publiczna i obrona narodowa (L) 84,4% oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna (N) 68,5%. Jednostki małe miały do dyspozycji wolnych miejsc pracy (38,6% ogółu), najwięcej z sekcji budownictwo (F) miejsca oraz handel (G) miejsca. Udział wolnych miejsc pracy w podmiotach małych największy był w sekcjach: rybactwo (B) 100,0%, handel (G) 71,5%, hotele i restauracje (H) 68,9% oraz budownictwo (F) 67,9%. Jednostki średnie oferowały najmniej wolnych miejsc pracy (15,5% ogółu), w tym najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (D) 700 miejsc. W edukacji natomiast odnotowano, największy wśród wszystkich sekcji, udział wolnych miejsc pracy w jednostkach średnich, który wyniósł 34,4%. 10

11 Wolne miejsca pracy w edług wielkich grup zawodów województwo pomorskie Wolne miejsca pracy ogółem liczba osób sektor prywatny sektor publiczny Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pracownicy przy pracach prostych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. W województwie pomorskim na koniec 2007 r. zdecydowanie najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla pracowników z grupy zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7) miejsca, co stanowiło 46,1% wszystkich wolnych miejsc pracy. Większość wolnych miejsc pracy dla tej grupy zawodowej oferował sektor prywatny - 83,8% oraz firmy duże 51,4%. Ponad tysiąc wakujących miejsc pracy dotyczyło dwóch grup zawodów: operatorów i monterów maszyn i urządzeń (8) miejsca i specjalistów (2) miejsc, głównie sektora prywatnego i dużych jednostek. We wszystkich wielkich grupach zawodów większość stanowiły wolne miejsca pracy z sektora prywatnego. Struktura wolnych miejsc pracy według wymaganego dla stanowiska poziomu wykształcenia województwo pomorskie stan na koniec IV kwartału 2007 r. 4,5% 2,3% 12,2% 14,5% Wykształcenie: wyższe średnie zawodowe średnie ogólne 8,9% zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe 57,6% Źródło: Opracowanie sygnalne US w Gdańsku, kwiecień 2008 r. Zgodnie z informacjami Urzędu Statystycznego w Gdańsku najliczniejsza grupa wolnych miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym miejsc (57,6%), w dalszej kolejności dla pracowników z wykształceniem średnim zawodowym miejsc (14,5%) oraz wyższym miejsca (12,2%). Najmniejsze grupy wakujących miejsc pracy dotyczyły osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (odpowiednio 4,5% i 2,3% wszystkich wolnych miejsc pracy). 11

12 1.3. Nowo utworzone miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. W 2007 r. powstało nowych miejsc pracy, z tego 92,0% w sektorze prywatnym, a 8,0% w sektorze publicznym. Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w jednostkach dużych 39,0% ( miejsca) i małych 38,6% ( miejsc). W jednostkach średnich udział nowych miejsc pracy wynosił 22,4% (6 868 miejsc). Większość nowych miejsc pracy utworzono, w podregionie Gdańsk-Gdynia-Sopot (47,2%) w tym najwięcej w Gdańsku miejsc. W podregionie gdańskim utworzono nowych miejsc pracy (38,0% ogółu), w tym najwięcej w powiecie kartuskim miejsc oraz tczewskim miejsca. W podregionie słupskim utworzono (14,8% ogółu) nowych miejsc pracy, najwięcej w powiecie chojnickim miejsca. Ponad połowa nowo utworzonych miejsc pracy w województwie pomorskim powstała w miastach na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk (w mieście Gdańsku powstało 28,1% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w województwie). Najmniejszą aktywność w tworzeniu nowych miejsc pracy przejawiały jednostki w powiatach: nowodworskim (108 miejsc) i lęborskim (244 miejsca). Struktura nowo utworzonych miejsc pracy wg sektorów ekonomicznych województwo pomorskie w 2007 r. 0,7% 216 miejsc 27,9% miejsc rolnictwo 33,1% miejsca przemysł budownictwo handel 25,4% miejsc 12,9% miejsc usługi Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. W województwie pomorskim najwięcej nowych miejsc pracy powstało w sektorze usług (33,1%), w tym 80,7% w sektorze prywatnym i 42,3% w jednostkach dużych. W sektorze usług najwięcej miejsc utworzono w sekcji obsługa nieruchomości (K) miejsc (32,8%). Drugim sektorem, o największej liczbie utworzonych miejsc pracy był przemysł miejsc (27,9%), w tym większość w sektorze prywatnym (94,8%; miejsc) i w dużych podmiotach (53,6%; miejsca). W sektorze przemysłowym 97,6% miejsc utworzono w przetwórstwie przemysłowym (D) (8 369 miejsc). W handlu odnotowano 25,4% (7 808 miejsc) nowych miejsc pracy, głównie z firm prywatnych 99,9% (7 805 miejsc) i małych podmiotów 51,5% (4 022 miejsca). W budownictwie natomiast nowych miejsc pracy było 12,9 % ogółu (3 951 miejsc), w tym 99,6% pochodziło z sektora prywatnego i 57,1% z małych podmiotów. Najmniej nowych miejsc pracy proponowało rolnictwo 0,7% (216 miejsc), w tym w większości w jednostkach małych z sektora prywatnego. 12

13 Biorąc pod uwagę sekcje ekonomiczne według Polskiej Klasyfikacji Działalności, największą liczbę nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym miejsc, co stanowiło 27,3% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w 2007 r. w województwie pomorskim. W handlu utworzono miejsc (25,4%). Jak podaje Urząd Statystyczny w Gdańsku, w końcu grudnia 2007 r nowo utworzone miejsca pracy w pomorskim były nieobsadzone, stanowiły one 4% wszystkich utworzonych w 2007 r. nowych miejsc pracy. Największe trudności z obsadzeniem wolnych nowo utworzonych miejsc pracy miały podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz obsługi nieruchomości i firm. Biorąc pod uwagę wielkość firmy, podmioty małe i duże charakteryzowały się największą liczbą miejsc nieobsadzonych (odpowiednio 653 miejsca i 416 miejsc). Najwięcej nieobsadzonych nowo utworzonych miejsc pracy dotyczyło specjalistów (338 miejsc; 27,4%) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (224 miejsca; 18,2%) Nowo utworzone nieobsadzone miejsca pracy według wielkich grup zawodów województwo pomorskie nowo utworzone nieobsadzone miejsca pracy ogółem: liczba osób Specjaliści 97 Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 224 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 157 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 76 Pracownicy przy pracach prostych 46 Inne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2007 r., opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2008 r. 13

14 Podsumowanie 1. Większość pracujących w końcu roku 2007 w województwie pomorskim była zatrudniona w sektorze prywatnym (67%) i w dużych podmiotach gospodarczych (56%). Ponad 50% pracowała w miastach na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk, w tym prawie 30% w Gdańsku. Najwięcej osób pracowało w usługach (blisko 50%) oraz w przemyśle (blisko 30%), głównie w przetwórstwie przemysłowym (27% wszystkich pracujących w województwie). Najliczniej zatrudniani byli specjaliści (20%) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (19%). Specjaliści byli jedyną wielką grupą zawodową w województwie pomorskim, w której większość pracowała w sektorze publicznym. W pozostałych grupach zawodów zdecydowana większość zatrudniona była w sektorze prywatnym. 2. W końcu 2007 r. ponad 80% wolnych miejsc pracy w województwie pomorskim koncentrowało się w sektorze prywatnym, prawie połowa pochodziła z jednostek dużych. W miastach na prawach powiatu skupiło się blisko 60% wakujących miejsc pracy, w tym ponad 33% w mieście Gdańsku. Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w przemyśle (40%), głównie w przetwórstwie przemysłowym oraz w usługach (blisko 30%). Zdecydowanie najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla pracowników z grupy zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (46%). 3. W 2007 r. w pomorskim ponad 90% nowo utworzonych miejsc pracy powstało w sektorze prywatnym, w tym prawie po 40% w jednostkach dużych i małych. Ponad połowa nowych miejsc pracy powstała w miastach na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk, w mieście Gdańsku powstało 28% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w województwie. Największą liczbę nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (27% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w końcu 2007 r. w województwie pomorskim) oraz w handlu (25%). W końcu 2007 r., 4% nowo utworzonych miejsc pracy pozostało nieobsadzone. Najwięcej nieobsadzonych nowo utworzonych miejsc pracy dotyczyło specjalistów oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. 14

15 Aneks statystyczny Aneks statystyczny został opracowany w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na podstawie danych z badania popytu na pracę GUS. 15

16 Pracujący według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Liczba pracujących Sektor Jednostki według wielkości publiczny prywatny duże średnie małe liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,5% ,1% ,8% ,3% ,6% 2. SPECJALIŚCI ,2% ,1% ,4% ,3% ,1% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,9% ,6% ,0% ,2% ,4% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,2% ,6% ,9% ,1% ,0% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,7% ,1% ,2% ,7% ,2% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,2% ,5% 706 0,2% 581 0,4% ,0% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,4% ,0% ,5% ,0% ,6% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1% ,6% ,2% ,3% ,4% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,9% ,4% ,8% ,7% ,8% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Pracujący według zawodów, sektorów w województwie pomorskim Sektor Liczba publiczny prywatny publiczny prywatny pracujących liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,5% 80,5% 2. SPECJALIŚCI ,6% 33,4% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,7% 59,3% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,3% 69,7% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,7% 90,3% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,3% 81,7% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,6% 85,4% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,2% 80,8% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,9% 61,1% Ogółem ,9% 67,1% Liczba pracujących według zawodów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Jednostki według wielkości Liczba duże średnie małe duże średnie pracujących liczba % małe 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,6% 19,8% 44,6% 2. SPECJALIŚCI ,5% 30,5% 13,1% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,7% 21,8% 17,5% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,8% 23,5% 21,7% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,4% 22,8% 38,8% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,1% 24,0% 46,9% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,9% 17,4% 15,7% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1% 16,4% 12,5% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,6% 35,2% 17,3% Ogółem ,1% 23,5% 20,3%

17 Pracujący według sekcji, sektorów i wielkości jednostek Sektor Jednostki według wielkości Liczba publiczny prywatny duże średnie małe pracujących liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,1% ,1% ,8% ,8% ,2% RYBACTWO (B) ,1% 879 0,2% 262 0,1% 259 0,2% 556 0,5% GÓRNICTWO (C) 990-0,0% 990 0,3% 701 0,2% 206 0,2% 83 0,1% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,9% ,8% ,8% ,7% ,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,2% ,9% ,1% ,0% 171 0,2% BUDOWNICTWO (F) ,7% ,3% ,8% ,1% ,3% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,1% ,1% ,2% ,3% ,7% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,8% ,6% ,5% ,9% ,2% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,2% ,5% ,4% ,4% ,9% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,4% ,8% ,6% ,2% ,4% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,4% ,0% ,1% ,1% ,2% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,8% - 0,0% ,0% ,2% 278 0,2% EDUKACJA (M) ,0% ,0% ,9% ,7% ,6% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,2% ,3% ,4% ,0% ,6% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,1% ,0% ,0% ,2% ,0% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Liczba pracujących według sekcji i sektorów w województwie pomorskim Sektor Liczba publiczny prywatny publiczny prywatny pracujących liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,5% 68,5% RYBACTWO (B) ,4% 81,6% GÓRNICTWO (C) ,0% 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,5% 90,5% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,5% 31,5% BUDOWNICTWO (F) ,5% 96,5% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,15% 99,85% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,6% 87,4% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,0% 55,0% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,8% 87,2% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,2% 80,8% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,0% 0,0% EDUKACJA (M) ,0% 5,0% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,6% 22,4% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,7% 49,3% Ogółem ,9% 67,1% Liczba pracujacych według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim Jednostki według wielkości Liczba duże średnie małe duże średnie pracujących liczba % małe ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,1% 37,0% 21,9% RYBACTWO (B) ,3% 24,0% 51,6% GÓRNICTWO (C) ,8% 20,8% 8,4% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,4% 16,2% 10,4% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,9% 11,6% 1,5% BUDOWNICTWO (F) ,2% 22,2% 35,6% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,4% 28,1% 43,5% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,3% 33,3% 52,4% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,1% 12,0% 17,9% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,9% 7,5% 7,6% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,9% 19,3% 27,8% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,7% 18,1% 1,2% EDUKACJA (M) ,0% 49,0% 12,0% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,8% 20,6% 10,6% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,3% 28,4% 30,2% Ogółem ,1% 23,5% 20,3%

18 Wolne miejsca pracy według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Sektor Jednostki według wielkości Wolne miejsca publiczny prywatny duże średnie małe pracy liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,2% 119 1,3% 89 1,8% 57 3,4% 15 0,4% 2. SPECJALIŚCI ,8% 708 8,0% ,3% ,4% 266 6,4% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,6% 712 8,0% 343 6,9% 97 5,8% ,4% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,7% 669 7,5% 284 5,7% 103 6,1% 411 9,8% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,2% 806 9,1% 218 4,4% 118 7,0% ,3% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,5% 29 0,3% 7 0,1% 3 0,2% 28 0,7% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,8% ,0% ,4% ,4% ,9% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,3% ,4% ,1% ,5% ,2% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,0% 665 7,5% 264 5,3% 102 6,1% 376 9,0% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Wolne miejsca pracy według zawodów i sektorów w województwie pomorskim Sektor Wolne miejsca publiczny prywatny publiczny prywatny pracy liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,1% 73,9% 2. SPECJALIŚCI ,4% 60,6% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,4% 77,6% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,2% 83,8% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,1% 94,9% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,7% 76,3% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,2% 83,8% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,6% 86,4% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,4% 89,6% Ogółem ,9% 82,1% Wolne miejsca pracy według zawodów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Jednostki według wielkości Wolne miejsca duże średnie małe duże średnie małe pracy liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,3% 35,4% 9,3% 2. SPECJALIŚCI ,5% 20,7% 22,8% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,4% 10,6% 52,1% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,6% 12,9% 51,5% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,7% 13,9% 60,4% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,4% 7,9% 73,7% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,3% 15,2% 33,5% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1% 16,4% 36,5% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,6% 13,7% 50,7% Ogółem ,9% 15,5% 38,6%

19 Wolne miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek Sektor Jednostki według wielkości Wolne publiczny prywatny duże średnie małe miejsca pracy liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,5% 34 0,4% 9 0,2% 10 0,6% 24 0,6% RYBACTWO (B) 8-0,0% 8 0,1% - 0,0% - 0,0% 8 0,2% GÓRNICTWO (C) 11-0,0% 11 0,1% 5 0,1% 2 0,1% 4 0,1% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,2% ,6% ,6% ,8% ,6% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,6% 18 0,2% 34 0,7% 15 0,9% - 0,0% BUDOWNICTWO (F) ,1% ,5% 288 5,8% ,2% ,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,1% ,9% 295 5,9% ,0% ,7% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,3% 229 2,6% 15 0,3% 58 3,5% 162 3,9% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,1% 516 5,8% 330 6,6% 65 3,9% 335 8,0% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,1% 148 1,7% 69 1,4% 41 2,4% 39 0,9% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,6% 653 7,3% 299 6,0% 89 5,3% 296 7,1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,5% - 0,0% 318 6,4% 48 2,9% 11 0,3% EDUKACJA (M) ,3% 26 0,3% 48 1,0% 44 2,6% 36 0,9% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,7% 172 1,9% 246 4,9% 44 2,6% 69 1,6% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,2% 144 1,6% 58 1,2% 70 4,2% 97 2,3% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Wolne miejsca pracy według sekcji i sektorów w województwie pomorskim Sektor Wolne publiczny prywatny publiczny prywatny miejsca pracy liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,9% 79,1% RYBACTWO (B) 8-8 0,0% 100,0% GÓRNICTWO (C) ,0% 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,3% 79,7% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,3% 36,7% BUDOWNICTWO (F) ,1% 98,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,06% 99,9% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,6% 97,4% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,3% 70,7% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,7% 99,3% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,5% 95,5% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,0% 0,0% EDUKACJA (M) ,7% 20,3% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,1% 47,9% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,0% 64,0% Ogółem ,9% 82,1% Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim Jednostki według wielkości Wolne duże średnie małe duże średnie małe miejsca pracy liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,9% 23,3% 55,8% RYBACTWO (B) ,0% 0,0% 100,0% GÓRNICTWO (C) ,5% 18,2% 36,4% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,7% 16,2% 15,1% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,4% 30,6% 0,0% BUDOWNICTWO (F) ,6% 16,5% 67,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,5% 10,9% 71,5% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,4% 24,7% 68,9% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,2% 8,9% 45,9% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,3% 27,5% 26,2% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,7% 13,0% 43,3% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,4% 12,7% 2,9% EDUKACJA (M) ,5% 34,4% 28,1% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,5% 12,3% 19,2% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,8% 31,1% 43,1% Ogółem ,9% 15,5% 38,6%

20 Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w 2007 r. Nowo Sektor Jednostki według wielkości utworzone publiczny prywatny duże średnie małe miejsca pracy liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,1% 178 0,6% 31 0,3% 76 1,1% 99 0,8% RYBACTWO (B) 10-0,0% 10 0,0% - 0,0% 7 0,1% 3 0,0% GÓRNICTWO (C) 63-0,0% 63 0,2% 43 0,4% 12 0,2% 8 0,1% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,9% ,4% ,2% ,6% ,7% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,4% 37 0,1% 93 0,8% 42 0,6% 10 0,1% BUDOWNICTWO (F) ,6% ,9% 971 8,1% ,5% ,0% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,1% ,6% ,5% ,6% ,9% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,4% 743 2,6% 39 0,3% 205 3,0% 533 4,5% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,7% ,7% 575 4,8% 518 7,5% 914 7,7% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,0% ,3% ,4% 41 0,6% 171 1,4% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,8% ,4% ,6% 507 7,4% ,1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,5% - 0,0% 459 3,8% 195 2,8% 24 0,2% EDUKACJA (M) ,5% 261 0,9% 321 2,7% 328 4,8% 216 1,8% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,8% 347 1,2% 145 1,2% 193 2,8% 200 1,7% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,2% 520 1,8% 242 2,0% 163 2,4% 341 2,9% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i sektorów w województwie pomorskim w 2007 r. Nowo Sektor utworzone publiczny prywatny publiczny prywatny miejsca pracy liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,6% 86,4% RYBACTWO (B) ,0% 100,0% GÓRNICTWO (C) ,0% 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,1% 95,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,5% 25,5% BUDOWNICTWO (F) ,4% 99,6% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,04% 99,96% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,4% 95,6% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,8% 94,2% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,1% 99,9% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,5% 96,5% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,0% 0,0% EDUKACJA (M) ,8% 30,2% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,5% 64,5% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,3% 69,7% Ogółem ,0% 92,0% Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim w 2007 r. Nowo Jednostki według wielkości utworzone duże średnie małe duże średnie małe miejsca pracy liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,0% 36,9% 48,1% RYBACTWO (B) ,0% 70,0% 30,0% GÓRNICTWO (C) ,3% 19,0% 12,7% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,3% 25,9% 20,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,1% 29,0% 6,9% BUDOWNICTWO (F) ,6% 18,3% 57,1% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,8% 21,6% 51,5% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,0% 26,4% 68,6% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,6% 25,8% 45,5% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,7% 3,4% 14,0% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,3% 15,2% 39,4% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,7% 28,8% 3,5% EDUKACJA (M) ,1% 37,9% 25,0% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,0% 35,9% 37,2% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA POZOSTAŁA (O) ,4% 21,8% 45,7% Ogółem ,0% 22,4% 38,6%

21 Podstawowe informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim według podregionów i powiatów w 2007 r. Źródło: Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2007 r., opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2008 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, wrzesień 2009 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [GDY PUP REALIZUJE BADANIE SAMODZIELNIE] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [GDY PUP ZLECA BADANIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim 2009-2016 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z raportu Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo.

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo. Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Aktualne trendy na pomorskim rynku pracy w kontekście potrzeb pracodawców

Aktualne trendy na pomorskim rynku pracy w kontekście potrzeb pracodawców Seminarium Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy od teraźniejszości ku przyszłości Aktualne trendy na pomorskim rynku pracy w kontekście potrzeb pracodawców Joanna Witkowska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

WUP. Pracodawcy w wybranych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności w województwie kujawsko-pomorskim. w Toruniu.

WUP. Pracodawcy w wybranych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności w województwie kujawsko-pomorskim. w Toruniu. WUP w Toruniu Pracodawcy w wybranych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności w województwie kujawsko-pomorskim Publikacja została przygotowana w ramach projektu Monitoring regionalnego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Raport 2009 r.

Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Raport 2009 r. Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Raport 2009 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Spis treści 1. Wstęp 7 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 11 POPYT NA PRACĘ W POLSCE - AKTUALNE TENDENCJE

ROZDZIAŁ 11 POPYT NA PRACĘ W POLSCE - AKTUALNE TENDENCJE Grażyna Węgrzyn ROZDZIAŁ 11 POPYT NA PRACĘ W POLSCE - AKTUALNE TENDENCJE 1. Wprowadzenie W warunkach dokonujących się przemian na polskim rynku pracy, zdeterminowanych z jednej strony racjonalizacją zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2009 rok

Toruń, wrzesień 2009 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2008 ROKU cz. II Toruń, wrzesień 2009 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawskopomorskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Województwo pomorskie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata 1995-222 Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 r. GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Raport opracowano

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2008 rok

Toruń, wrzesień 2008 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2007 ROKU cz. II Toruń, wrzesień 2008 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko pomorskim

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa,

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa, ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM Warszawa, 08.11.2016 Absolwenci szkół na starcie zawodowym Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, Szkoły ponadgimnazjalne i policealne, Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 11 grudnia 2015 r. Notatka informacyjna STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Podstawowe wyniki Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo