POWIATOWY URZĄD PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Powiecie Jeleniogórskim Wnioski

3 1. Wstęp Pod koniec 2014 roku zakończyły się prace nad przygotowaniem narzędzi informatycznych wspomagających realizację nowej metodologii prowadzenia zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2015 roku będzie prowadzony w oparciu o nową metodologię. Raport z monitoringu zawodów za 2014 rok tzw. diagnostyczny, jest opracowywany po raz ostatni w oparciu o dotychczas obowiązującą metodologię. Przy opracowaniu Monitoringu wykorzystano dane zawarte w : załączniku 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim przedstawia sytuację na lokalnym rynku pracy w 2014 roku, liczbę bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2014 roku i ich strukturę, napływ bezrobotnych wg grup zawodowych i ostatniego miejsca pracy, oraz dane dotyczące zgłoszonych oferty pracy strukturę, stan. Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu analizowane są: Zawody deficytowe to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych posiadających te zawody, Zawody nadwyżkowe to zawody, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób bezrobotnych posiadających te zawody. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzana jest w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, który jest określony ilorazem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie sprawozdawczym. 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) jest urzędowym dokumentem w statystyce zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. W obowiązującej do końca 2014 roku strukturze Klasyfikacji Zawodów i Specjalności znajduje się: 10 wielkich grup zawodowych kod 1 - cyfrowy, 43 duże grupy zawodowe kod 2 - cyfrowy, 132 grupy średnie kod 3 - cyfrowy, 444 grupy elementarne kod 4 - cyfrowy, zawodów i specjalności kod 6 - cyfrowy. 3

4 2.1. Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Na koniec 2014 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym kobiety tj. 45,1% ogółu. Bezrobotni z Jeleniej Góry zarejestrowani stan na 31 XII Ogółem Kobiety poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy Dotychczas niepracujące 2012 rok rok rok W porównaniu do grudnia 2013 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 22,5%. Liczba bezrobotnych kobiet uległa zmniejszeniu o 23,7%. Bezrobotni mieszkańcy Jeleniej Góry w końcu grudnia 2014 r. zostali sklasyfikowani w 563 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Tab. 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2013 r r. Bezrobotni zarejestrowani na Struktura w % Grupy zawodowe 31 XII XII XII XII 2014 Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,9 14,2 Posiadający zawód w tym: ,1 85,8 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 3 4 0,1 0,2 urzędnicy i kierownicy 2 Specjaliści ,6 9,3 3 Technicy i inny średni personel ,3 14,9 4 Pracownicy biurowi ,4 3,2 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,2 15,8 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,1 1,2 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,5 28,5 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,3 6,1 9 Pracownicy przy pracach prostych ,8 6,7 10 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry zawód posiadało bezrobotnych tj. 85,8% ogółu. Wyuczonego zawodu nie posiadało 366 osób tj. 14,2% ogółu zarejestrowanych. W tej grupie 175 osób to kobiety. Prezentując zjawisko bezrobocia w Jeleniej Górze w końcu 2014 r. można wskazać duże grupy zawodowe ( oznaczone 2-cyfrowym kodem), w których odnotowano najwięcej bezrobotnych. 4

5 Symbol grupy. Tab.2 Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów w Jeleniej Górze stan w końcu 2014 i 2013 roku. Liczba Liczba Udział % w zarejestrowanych zarejestrowanych ogólnej liczbie Nazwa dużej grupy zawodowej* wg stanu na wg stanu na bezrobotnych 31 XII 2013r. 31 XII 2014 Ogółem liczba bezrobotnych ,0% Bez zawodu ,2% Posiadający zawód w tym: ,8% 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni ,7% 52 Sprzedawcy i pokrewni ,2% 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) ,1% ,5% 51 Pracownicy usług osobistych ,9% 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni ,5% 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji ,2% 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury ,3% ,7% 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów ,6% 74 Elektrycy i elektronicy ,5% 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ,5% 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni ,4% 23 Specjaliści nauczania i wychowania ,9% 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych ,9% 91 Pomoce domowe i sprzątaczki ,8% 32 Średni personel do spraw zdrowia ,6% 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania ,6% 42 Pracownicy obsługi klienta ,4% 82 Monterzy ,0% Pozostałe zawody ,6% źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Podobnie jak w 2013 roku, wśród bezrobotnych z Jeleniej Góry najliczniejszą grupę stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej (kod 2-cyfrowy) robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni co dziesiąty bezrobotny. Najliczniejszymi grupami elementarnymi oznaczonymi kodem 4-cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli: mechanicy pojazdów samochodowych- 68 osób, ślusarze i pokrewni 70 osób, ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 61 osób. W porównaniu do grudnia 2013 roku, w tej grupie zawodowej nastąpił znaczny spadek liczby bezrobotnych o 24,8%. W grupie sprzedawcy i pokrewni (8,2 % ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry) najwięcej było sprzedawców sklepowych (ekspedienci) 195 osób.

6 Według 2-cyfrowej klasyfikacji grup zawodów nieco mniejszą liczbę osób bezrobotnych z Jeleniej Góry (8,1% - ogółu bezrobotnych) odnotowano w grupie: średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele grup elementarnych (kod 4-cyfrowy) technicy mechanicy 58 osób, technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni 35 osób. Na kolejnej pozycji w powyższej klasyfikacji znajdowali się: robotnicy budowlani i pokrewni - to grupa stanowiąca 7,5 % ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli: murarze i pokrewni - 81 osób, hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych - 32 osoby malarze i pokrewni - 30 osób. W porównaniu do 2013 roku liczba bezrobotnych robotników budowlanych zmniejszyła się o 19,9 %. Utrzymuje się jest wysoka liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści. W ogólnej liczbie bezrobotnych na koniec grudnia 2014 r. - 9,3% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry to osoby zaliczone do grupy specjaliści. Na koniec 2014 r. zarejestrowane były ogółem 240 osób zaliczonych do tej grupy, w tym 157 to kobiety tj. 65,4% tej populacji. W grupie tej dominowali podobnie jak w 2013 r.: - specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury - 69 osób tj. 2,7% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym najwięcej ekonomistów 40 osób, -w grupie specjaliści nauczania i wychowania - 50 bezrobotnych było: 2351 pedagogów 18 osób, 2330 nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 16 osób. Ponadto w ewidencji figurowało 48 specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, wśród których było: inżynierów inżynierii środowiska, inżynierów elektroników. Najniższe wskaźniki zarejestrowanych odnotowano w takich grupach jak: kierownicy ds. zarządzania i handlu 2 osoby, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 2 osoby. Ranking 25 zawodów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry przedstawia tabela nr 3. W strukturze bezrobotnych według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, podobnie jak w 2013 roku, najwyższym udziałem wynoszącym 6,9 % w ogólnej liczbie bezrobotnych z Jeleniej Góry, charakteryzował się zawód sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się dwa zawody, osiągające udział w granicach od 3,1 % do 2,7%. Były to zawody: murarz 3,1 % ogółu bezrobotnych, ślusarz 2,7% ogółu bezrobotnych. Istotnym problemem lokalnego rynku pracy jest rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych.na koniec 2014 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze było 796 bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. 6

7 Dla monitorowania tego zjawiska w układzie zawodów zdefiniowano wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Jest to stosunek liczby bezrobotnych w określonym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec danego okresu do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec tego okresu w tym zawodzie. Tab. 3 Bezrobotni z Jeleniej Góry według największej liczby osób zarejestrowanych i wskaźnik długotrwałego bezrobocia bezrobotnych poprzednio pracujących w końcu grudnia 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety 7 Stan na 31 XII 2014 roku w tym Poprzednio pracujący Absolwenci pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy razem kobiety razem kobiety Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ogółem , Sprzedawca , Murarz , Ślusarz , Kucharz , Technik ekonomista , Robotnik budowlany , Technik mechanik , Tokarz w metalu , Ekonomista , Robotnik gospodarczy , Technik budownictwa , Szwaczka , Mechanik pojazdów samochodowych , Kucharz małej gastronomii , Pozostali mechanicy pojazdów samochod , Malarz budowlany , Cukiernik , Sprzątaczka biurowa , Fryzjer , Stolarz , Technik prac biurowych , Hydraulik , Krawiec , Kelner , Stolarz meblowy ,57 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W rankingu 25 najbardziej licznych zawodów, na koniec grudnia 2014 roku najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w zawodach: malarz budowlany, technik prac biurowych,

8 technik budownictwa, hydraulik, sprzątaczka biurowa, krawiec. W 2014 roku zarejestrowało się osób (napływ) zamieszkałych w Jeleniej Górze - w porównaniu do 2013 roku liczba nowych rejestracji była niższa o 807 osób, tj. o 15,2%. Od kilku lat w ogólnej liczbie nowych rejestracji przeważają mężczyźni 53,4% ogółu napływu (2.412 mężczyzn i kobiety). W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych były 894 osoby bez zawodu. Grupa ta to 19,8% ogółu napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry w 2014 roku. Od kilku lat wskaźnik ten ulega zwiększeniu - w 2012 roku 16,0%, w ,6% ogółu nowo zarejestrowanych bez zawodu. Tabela nr 4 przedstawia napływ bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry, w tym absolwentów, w ujęciu wielkich grup zawodowych. Podobnie jak w 2013 roku, wśród nowo zarejestrowanych dominują osoby zaliczone do dużej grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 24,5% ogółu rejestracji. W analizowanym okresie jeszcze w trzech dużych grupach zawodowych wystąpił znaczny napływ bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry: specjaliści 14,9% ogółu rejestrujących się w 2014 roku, technicy i inny średni personel 14,2% ogółu nowo zarejestrowanych, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 13,1% ogółu rejestrujących się. Niepokojący jest utrzymujący się od lat wysoki udział 14,9% w ogólnej liczbie nowych rejestracji osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści - osób z wyższym wykształceniem ( w 2013r. 15,6%). Tab. 4 bezrobotnych w tym absolwentów szkół według grup zawodów w Jeleniej Górze w 2013 r r. bezrobotnych w 2014 roku Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych w 2013 r. bezrobotnych ogółem Udział % absolwentów razem Ogółem: ,0 299 Bez zawodu ,8 87 Posiadający zawód - w tym: ,2 212 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 6 9 0,2 0 Specjaliści ,9 147 Technicy i inny średni personel ,2 32 Pracownicy biurowi ,9 6 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,1 15 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,8 0 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,5 10 Operatorzy i monterzy maszyn ,1 0 Pracownicy przy pracach prostych ,5 2 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 8

9 W okresie styczeń grudzień 2014 r. zarejestrowało się 299 absolwentów, tj. osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, którzy nie znaleźli zatrudnienia i dokonali rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 151 kobiet. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry. W rankingu zawodów i specjalności absolwentów od kilku lat dominują osoby zaliczone do wielkiej grupy 2 specjaliści tj. 49,2% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów osób ( w 2013 r. 42,3% ). W grupie tej najbardziej liczne zawody: pedagog 18 osób, specjalista zastosowań informatyki 18 osób, specjalista administracji publicznej 12 osób, ekonomista 13 osób, biotechnolog 5 osób, fizjoterapeuta 5 osób. Zauważalny jest wysoki wskaźnik nowo zarejestrowanych absolwentów nieposiadających zawodu 29,1% ogółu rejestrujących się absolwentów w tym okresie ( 87 osób). Wśród osób bezrobotnych z Jeleniej Góry nowo rejestrujących się w 2014 roku dominowali przedstawiciele ( tabela 5) następujących zawodów: sprzedawca 224 osoby, ślusarz 108 osób, kucharz 106 osób, murarz 105 osób, technik ekonomista 89 osób, ekonomista 87 osób, tokarz w metalu - 71 osób, robotnik budowlany 69 osób, pedagog 62 osoby, mechanik pojazdów samochodowych 60 osób, kucharz małej gastronomii 60 osób oraz technik mechanik 59 osób. Tab. 5 Struktura napływu bezrobotnych poprzednio pracujących według sekcji PKD w latach Sekcje PKD bezrobotnych bezrobotnych Struktura % w 2013 r. w 2014 r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,4% Górnictwo i wydobywanie 0 3 0,1% Przetwórstwo przemysłowe ,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ,3% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,8% Budownictwo ,5% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,5% Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,8% Transport, gospodarka magazynowa ,1% Informacja i komunikacja ,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,1% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,2% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,3% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,9% Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,6% Edukacja ,8% 9

10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,0% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,2% Pozostała działalność usługowa ,9% Działalność niezidentyfikowana ,3% Razem ,4% Dotychczas niepracujący ,6% Ogółem ,0% W okresie styczeń grudzień 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, tj 85,4% ogółu rejestrujących oraz 658 osób dotychczas niepracujących. W strukturze napływu bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby, które przed nabyciem statusu bezrobotnego pracowały w następujących sekcjach gospodarki: handel hurtowy i detaliczny osób tj. 16,5% ogółu rejestrujących się, przetwórstwo przemysłowe 631 osób tj. 14,0% ogółu rejestrujących. Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: górnictwo i wydobycie 3 osoby, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz, parę wodną 13 osób rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 17 osób. W 2013 roku nie zarejestrował się żaden bezrobotny poprzednio pracujący w sekcji górnictwo i wydobywanie. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych na sekcje PKD według ostatniego miejsca pracy w ostatnich latach nie ulega większym zmianom. Na koniec 2014 roku jak i w końcu 2013 roku najwięcej bezrobotnych z Jeleniej Góry, przed zarejestrowaniem w Urzędzie, pracowało na stanowiskach pracy związanych z handlem hurtowym, detalicznym; naprawa pojazdów samochodowych 17,4% bezrobotnych. W dalszym ciągu w ewidencji Urzędu pozostaje duża liczba bezrobotnych poprzednio pracujących w przetwórstwie przemysłowym 15,8 % ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry. Co dziesiąty bezrobotny pracował przed zarejestrowaniem w branży budowlanej. Tab. 6 Struktura bezrobotnych z Jeleniej Góry według sekcji PKD w latach Sekcje 31 XII XII 2014 ogółem % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,5% Górnictwo i wydobywanie 1 0 0,0% Przetwórstwo przemysłowe ,8% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ,4% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,9% Budownictwo ,6% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,3% Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,3% Transport, gospodarka magazynowa ,4% Informacja i komunikacja ,6% 10

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,4% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,9% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,7% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,6% Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,8% Edukacja ,1% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,7% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,2% Pozostała działalność usługowa ,8% Działalność niezidentyfikowana ,3% Razem ,2% Dotychczas niepracujący ,8% Ogółem ,0% 2.2 Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Na koniec grudnia 2014 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, wśród których to kobiety, co stanowiło 47,7 % ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do grudnia 2013 roku liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 739 osób. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowani Stan na 31 XII Ogółem Kobiety poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy dotychczas niepracujące 2012 rok rok rok Bezrobotni zamieszkali w powiecie jeleniogórskim pozostający w ewidencji w końcu grudnia 2014 roku zostali sklasyfikowani w 529 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności po zmianach. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, zawód posiadało bezrobotnych tj. 89,9%. Tab.7 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2013 r r. Bezrobotni zarejestrowani na Struktura w % Wielkie grupy zawodowe: 31 XII 2013r. 31 XII 2014r. 31 XII 2013r. 31 XII 2014r. Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,5 14,1 Posiadający zawód w tym: ,5 89,9 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 3 0,1 0,1 11

12 Symbol grupy 2 Specjaliści , 4 6,7 3 Technicy i inny średni personel ,1 12,1 4 Pracownicy biurowi ,3 3,2 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,7 15,7 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,4 1,7 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,1 30,7 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,7 7,3 9 Pracownicy przy pracach prostych ,8 8,3 10 Siły zbrojne 2 1 0,1 0,0 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Wśród bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego na koniec 2014 r. w ujęciu wielkich grup dominowały, podobnie jak w 2013 r. osoby zarejestrowane w dwóch grupach tj.: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (ślusarz, tokarz metalu, mechanicy pojazdów samochodowych, tkacz, piekarz, szwaczka) osoby tj. 30,7% ogółu bezrobotnych z powiatu, oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (kucharz, kelner, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer), w których to zawodach zarejestrowanych było 488 bezrobotnych tj. 15,7%. Utrzymuje się wysoka liczba osób z wykształceniem wyższym zaliczanych do grupy specjaliści. Na koniec 2014 roku stanowili oni 6,7 % ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Na koniec grudnia 2014 roku 437 bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego nie posiadało zawodu, w tym 258 kobiet. Zarejestrowani bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego i kursowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Analiza struktury bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie jeleniogórskim w badanym okresie wskazała, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób zarejestrowanych miały następujące grupy zawodowe (według 2-cyfrowej klasyfikacji), przedstawione w tabeli 8: Tab.8 Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów w powiecie jeleniogórskim stan w końcu grudnia 2013 r r. Liczba Liczba Udział w ogólnej zarejestrowanych zarejestrowanych grupie bezrobotnych Duże grupy zawodowe* wg stanu na wg stanu na (w %) 31 XII 2013 r. 31 XII 2014 r. Ogółem liczba bezrobotnych ,0% Bez zawodu ,1% Posiadający zawód w tym: ,9% 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni ,6% 51 Pracownicy usług osobistych ,1% 52 Sprzedawcy i pokrewni ,2% 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) ,2% 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni ,9% 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych ,1% 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni ,5% 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ,9% 12

13 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ,9% 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji ,8% 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów ,6% 74 Elektrycy i elektronicy ,5% 91 Pomoce domowe i sprzątaczki ,3% 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury ,0% 32 Średni personel ds. zdrowia ,8% 42 Pracownicy obsługi klienta ,7% 24 Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania ,5% 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych ,5% 94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki ,1% 61 Rolnicy produkcji towarowej ,1% 23 Specjaliści nauczania i wychowania ,0% Pozostałe grupy ,5% źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze * według kodu 2-cyfrowego Z powyższej analizy wynika, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2014 r. miały następujące grupy (poniżej podano najliczniej reprezentowane zawody - grupa elementarna kod 4 cyfrowy - znajdujące się w obrębie danej dużej grupy): 1. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni: mechanicy pojazdów samochodowych 86 osób, ślusarze i pokrewni 80 osób, ustawiacze- operatorzy obrabiarek skrawających do metali 69 osób, 2. Pracownicy usług osobistych: kucharze 117 osób, 5113 kelnerzy - 53 osoby, robotnicy gospodarczy 33 osoby. 3. Sprzedawcy i pokrewni: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 185 osób, 4. Robotnicy budowlani i pokrewni ( z wyłączeniem elektryków): murarze 87 osób, cieśle i stolarze budowlani 28 osób, hydraulicy i monterzy instalacji 26 osób. Najmniejszy udział bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego odnotowano w takich grupach jak: kierownicy do spraw produkcji przemysłowej (1 osoba), kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 1 osoba, żołnierze szeregowi 1 osoba. W strukturze bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, podobnie jak w 2013 roku, najwyższym udziałem wynoszącym 5,9 % w ogólnej liczbie bezrobotnych, charakteryzował się zawód sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się miedzy innymi zawody: kucharz 2,9 % ogółu bezrobotnych, 13

14 murarz 2,7 % ogółu bezrobotnych, ślusarz 2,4 % ogółu bezrobotnych. Ranking 25 zawodów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego przedstawia poniżej tabela. Tab.9 Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego według największej liczby osób zarejestrowanych i wskaźnik długotrwałego bezrobocia bezrobotnych poprzednio pracujących w końcu grudnia 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety Stan na 31 XII 2014 roku w tym poprzednio pracujący absolwenci pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy razem kobiety razem kobiety Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ogółem , Sprzedawca , Kucharz , Murarz , Ślusarz , Robotnik budowlany , Tokarz w metalu , Piekarz , Technik ekonomista , Technik mechanik , Kelner , Mechanik pojazdów samochodowych , Tkacz , Pomoc kuchenna , Sprzątaczka biurowa , Ekonomista , Szwaczka , Technik żywienia i gospodarstwa domowego , Robotnik gospodarczy , Stolarz , Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych , Kucharz małej gastronomii , Technik hotelarstwa , Fryzjer , Przędzarz , Krawiec ,00 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Istotnym problemem lokalnego rynku pracy jest rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych. 14

15 Na koniec 2014 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze było bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Dla monitorowania tego zjawiska w układzie zawodów zdefiniowano wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Jest to stosunek liczby bezrobotnych w określonym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec danego okresu do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec tego okresu w tym zawodzie. W rankingu 25 najbardziej licznych zawodów w powiecie jeleniogórskim, na koniec grudnia 2014 roku najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w zawodach: przędzarz, krawiec, pomoc kuchenna, szwaczka, technik mechanik. W okresie styczeń grudzień 2014 roku w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowało się osób bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w tym kobiet. W porównaniu do 2013 roku liczba nowych rejestracji osób zamieszkałych w powiecie jeleniogórskim jest niższa o 807 osób, tj. spadek o 18,2%. Wśród nowo zarejestrowanych było 255 osób, które zarejestrowały się w tut. Urzędzie w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły (absolwenci) w tym 153 kobiety. W porównaniu do 2013 roku liczba absolwentów rejestrujących się była niższa o 18,3%. Tab.10. Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według grup zawodów w latach 2013 i 2014 bezrobotnych w 2014 roku Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych bezrobotnych Udział % absolwentów w 2013 r. ogółem Ogółem: ,0% 255 Bez zawodu ,3% 86 Posiadający zawód w tym: ,7% 169 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 3 3 0,1% 1 Specjaliści ,5% 101 Technicy i inny średni personel ,9% 18 Pracownicy biurowi ,9% 11 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,7% 19 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,9% 1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4% 16 Operatorzy i monterzy maszyn ,0% 1 Pracownicy przy pracach prostych ,3% 1 Siły zbrojne 1 0 0,0% 0 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W ogólnej liczbie nowych rejestracji, 21,4% stanowiły rejestracje osób bez zawodu. Największy napływ osób z powiatu jeleniogórskiego, które zarejestrowały się jako bezrobotne w 2014 roku nastąpił w zawodach: sprzedawca 177 osób, kucharz 90, murarz 71, piekarz - 66, ślusarz 64, mechanik pojazdów samochodowych 63, technik ekonomista - 60, kucharz małej gastronomii -55, ekonomista 52,, technik mechanik 51, robotnik budowlany 48, tokarz w metalu 48, pedagog 42, kelner Utrzymuje się wysoki udział 12,5% w ogólnej liczbie nowych rejestracji, osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści przeznaczonej dla osób z wyższym wykształceniem. Jest to kolejny rok wysokiej rejestracji tej populacji bezrobotnych. 15

16 Struktura napływu bezrobotnych absolwentów z powiatu jeleniogórskiego 255 osób - w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2,tj. specjalistów 39,6% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów 101 osób. Najwięcej absolwentów zarejestrowało się w zawodach: pozostali specjaliści ds. zarządzania i organizacji 9 osób, specjaliści ds. organizacji usług gastronomicznych, hotel. i turyt. 8 osób, pedagog 8 osób, fizjoterapeuta 5 osób, specjalista zastosowań informatyki 5 osób. Co trzeci absolwent z powiatu jeleniogórskiego rejestrujący się w 2014 roku nie posiadał zawodu. Zarejestrowani absolwenci bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa ( dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego. W okresie styczeń grudzień 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się osób poprzednio pracujących, tj. 83,5% ogółu nowo zarejestrowanych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W strukturze napływu największy odsetek stanowiły osoby, które przed zarejestrowaniem pracowały w następujących sekcjach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe 495 osób tj. 13,7 % ogółu poprzednio pracujących, handel hurtowy i detaliczny osoby tj. 13,3 % ogółu poprzednio pracujących, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 366 osób tj. 10,1 % ogółu poprzednio pracujących. Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną - 5 osób, górnictwo i wydobywanie 11 osób. Tab.11 Struktura napływu bezrobotnych poprzednio pracujących z powiatu jeleniogórskiego według sekcji PKD w 2013 r. i 2014 r. Udział % Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych bezrobotnych w 2013 r. w 2014 r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,4% Górnictwo i wydobywanie ,3% Przetwórstwo przemysłowe ,7% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimat ,1% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,2% Budownictwo ,4% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,3% Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono ,1% Transport, gospodarka magazynowa ,7% Informacja i komunikacja ,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,8% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,9% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,8% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,8% 16

17 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,7% Edukacja ,8% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,3% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,7% Pozostała działalność usługowa ,7% Działalność niezidentyfikowana ,2% Razem ,5% Dotychczas niepracujący ,5% Ogółem ,0% Struktura zarejestrowanych bezrobotnych na sekcje PKD według ostatniego miejsca pracy w ostatnich latach nie ulega większym zmianom. Na koniec 2014 roku jak i w końcu 2013 roku najwięcej bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, przed zarejestrowaniem w Urzędzie, pracowało na stanowiskach pracy związanych z z przetwórstwem przemysłowym 18,2% ogółu bezrobotnych z powiatu. W dalszym ciągu w ewidencji Urzędu pozostaje duża liczba bezrobotnych poprzednio pracujących w handlem hurtowym, detalicznym; naprawa pojazdów samochodowych 13,3 % ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Prawie co dziesiąty bezrobotny pracował przed zarejestrowaniem w branży związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Tab.12 Struktura bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według sekcji PKD w latach Sekcje 31 XII XII 2014 ogółem % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,5% Górnictwo i wydobywanie ,4% Przetwórstwo przemysłowe ,2% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 8 6 0,2% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,1% Budownictwo ,0% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,3% Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomi ,1% Transport, gospodarka magazynowa ,7% Informacja i komunikacja ,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,7% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,3% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,4% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspiera ,8% Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,8% Edukacja ,8% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,2% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,7% Pozostała działalność usługowa ,9% Działalność niezidentyfikowana ,9% Razem ,1% Dotychczas niepracujący ,9% Ogółem ,0%

18 3. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Jednym z elementów monitoringu rynku pracy jest analiza ofert pracy pod kątem ich struktury według zawodów i specjalności oraz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Analiza napływu ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodowych. W porównaniu do 2013 roku nastąpił wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 28,1%. Tab. 13 Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie styczeń grudzień w tym subsydiowane: Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień Wyszczególnienie Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze - lata Ogółem 18 w tym oferty subsydiowane % udział do ogółu ofert , , , , ,8 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Od trzech lat dominują oferty pracy w grupie pracownicy usług osobistych 37,8% ogółu ofert w 2014 roku ( 34,5% ogółu ofert w 2013 r. i 36,1% ogółu ofert w 2012 r. ) oraz w grupie zawodów pracownicy przy pracach prostych 18,8 % ogółu ofert w 2014 roku. Najczęściej występującymi zawodami w 2014 roku były: robotnik gospodarczy 489 ofert pracy, sprzątaczka biurowa 223 oferty pracy, sprzedawca 171 ofert pracy, kasjer handlowy 157 ofert pracy. Duża liczba ofert pracy w w/w zawodach była związana z realizacją robót publicznych, staży, prac społecznie użytecznych. Tab. 14 Struktura ofert pracy w odniesieniu do wielkich grup zawodowych: Grupy zawodowe Liczba ofert zgłoszonych w latach: Ogółem Z tego: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Należy jednak zauważyć, że liczba ofert pracy na lokalnym rynku jest niestety wciąż za mała, aby nastąpił spadek bezrobocia w poszczególnych zawodach. Z danych przedstawionych powyżej wynika, iż pomimo sporej liczby ofert pracy w niektórych zawodach, liczba zarejestrowanych osób z takimi kwalifikacjami była nadal znaczna. Sytuacja ta

19 była również pochodną braku lub niewystarczających kwalifikacji bezrobotnych, niedostosowanych do oczekiwań pracodawców. Tab. 15 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w latach według dużych grup zawodowych Ogółem bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze I XII 2013 rok I XII 2014 rok ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy bezrobotnych ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy , ,5 Z tego: Siły zbrojne Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy , ,9 Specjaliści , ,5 Technicy i inny średni personel , ,5 Pracownicy biurowi , ,7 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy , ,9 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy , ,9 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,0 Operatorzy i monterzy maszyn , ,8 Pracownicy przy pracach prostych , ,6 Bez zawodu Analiza napływu bezrobotnych według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłaszanych ofert pracy i obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy daje obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2013 r. przeciętnie 3,8 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2014 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 2,5. Było to związane między innymi ze zmniejszonymi rejestracjami bezrobotnych oraz ze zwiększonym napływem ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najwyższy wskaźnik wystąpił w grupie rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - 5,9 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy i w grupie specjaliści na 1 zgłoszone miejsce pracy przypadało 5,5 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymuje się wysokie bezrobocie w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy na zgłoszoną 1 ofertę pracy przypadało 5,0 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Niskie wskaźniki dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne. Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w sekcjach PKD: handel hurtowy i detaliczny miejsc pracy, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca miejsc pracy, opieka zdrowotna i pomoc społeczna miejsc pracy, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi miejsc pracy. Duża liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tych sekcjach była związana z realizowanymi formami wsparcia takimi jak roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne, tj. prace subsydiowane. 19

20 3.1. Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w mieście Jelenia Góra W 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wpłynęło ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców z Jeleniej Góry wzrost o 24,7% w porównaniu do 2013 roku. Tab. 16 Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone od pracodawców z Jeleniej Góry w okresie styczeń grudzień w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień Ogółem w tym oferty subsydiowane , , ,8 % udział do Ogółu ofert ,6 Analiza napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry w 2014 roku według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłaszanych ofert pracy oraz obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy to obraz sytuacji na jeleniogórskim rynku pracy. Tab. 17 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w 2013 r. i 2014 r. - według dużych grup zawodowych w Jeleniej Górze Wielkie grupy zawodowe Ogółem z tego: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy w 2013 r. bezrobotnych I XII 2014 ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy 2, ,0 0, ,8 Specjaliści 10, ,5 Technicy i inny średni personel 3, ,6 Pracownicy biurowi 0, ,5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1, ,7 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6, ,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 5, ,4 Operatorzy i monterzy maszyn 3, ,7 Pracownicy przy pracach prostych 0, ,4 Bez zawodu Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2013 r. przeciętnie 2,9 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2014 r. wskaźnik ten zmniejszył się i osiągnął poziom 2,0. Zmniejszenie wskaźnika napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsc pracy było wynikiem spadku liczby nowych rejestracji bezrobotnych z Jeleniej Góry o 15,2% mniej oraz wzrostu liczby ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,tj. wzrost o 24,7%. Najwyższy wskaźnik, podobnie jak w 2013 roku wystąpił w grupie specjaliści - 4,5 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy i w grupie robotnicy przemysłowi i 20

21 rzemieślnicy na 1 zgłoszone miejsce pracy przypadało w 2014 roku 4,4 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Niskie wskaźniki dla pracowników biurowych, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne. W tabeli nr 18 przedstawiono bardziej szczegółową strukturę ofert pracy według dużych grup zawodowych (według 2-cyfrowego kodu). W analizowanym okresie 2014 roku najwięcej ofert pracy 17,1% ogółu zgłosiły firmy z Jeleniej Góry dla pracowników usług osobistych ( kod zawodu 51 ). W następnej kolejności uplasowały się grupy zawodowe: sprzedawcy i pokrewni ( kod zawodu 52 ) 14,7 % ogółu ofert, pomoce domowe i sprzątające ( kod zawodu 91 ) 9,8 % ogółu ofert, średni personel do spraw biznesu i administracji ( kod zawodu 33 ) 7,2 % ogółu ofert. Oferty pracy w tych grupach zawodowych, to przede wszystkim prace subsydiowane - roboty publiczne, prace społecznie użyteczne i realizowane staże. Tab. 18 Struktura ofert pracy według grup zawodowych w Jeleniej Górze zgłoszonych w 2014 r. - udział % zgłoszonych ofert w ogólnej liczbie ofert pracy Kod zawodu (*) Nazwa grupy zawodowe Oferty zgłoszone I XII 2014 Udział % w ogólnej liczbie ofert pracy Ogółem liczba ofert ,00% 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 8 0,4% 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 2 0,1% 14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branż usługowych 1 0,0% 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 16 0,7% 22 Specjaliści do spraw zdrowia 13 0,6% 23 Specjaliści nauczania i wychowania 14 0,6% 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 84 3,7% 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 3 0,1% 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 20 0,9% 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 16 0,7% 32 Średni personel do spraw zdrowia 13 0,6% 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 163 7,2% 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 35 1,5% 35 Technicy informatycy 18 0,8% 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 140 6,2% 42 Pracownicy obsługi klienta 36 1,6% 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 53 2,3% 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 33 1,5% 51 Pracownicy usług osobistych ,1% 52 Sprzedawcy i pokrewni ,7% 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 17 0,7% 54 Pracownicy usług ochrony 84 3,7% 61 Rolnicy produkcji towarowej 9 0,4% 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 114 5,0% 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 53 2,3% 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 5 0,2% 74 Elektrycy i elektronicy 25 1,1% 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 53 2,3% 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 22 1,0% 21

22 82 Monterzy 10 0,4% 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 37 1,6% 91 Pomoce domowe i sprzątaczki 222 9,8% 92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 2 0,1% 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 121 5,3% 94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 84 3,7% 95 Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 3 0,1% 96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 19 0,8% źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W analizowanym okresie nie zanotowano między innymi ofert pracy w grupach: leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby. Należy jednak zaznaczyć, że liczba bezrobotnych w tych grupach zawodowych była minimalna. W tabeli 19 przedstawiono 10 zawodów, w których zgłoszono najwięcej ofert pracy. Podobnie jak w 2013 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla robotników gospodarczych 14,1% ogółu ofert w tym okresie. Kod zawodu Tab.19 Ranking zawodów i specjalności, dla których zgłoszono najwięcej ofert pracy w 2014 roku w Jeleniej Górze Oferty pracy I XII 2014 Nazwa zawodu zgłoszone Ogółem w 2013 r. Oferty pracy w tym pracy subsydiowanej Ogółem Robotnik gospodarczy Sprzątaczka biurowa Sprzedawca Technik prac biurowych Robotnik budowlany Kasjer handlowy Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Przedstawiciel handlowy Technik administracji Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Ponadto dużo ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłosiły jeleniogórskie przedsiębiorstwa w zawodach: sprzątaczka biurowa (8,5% ogółu ofert), sprzedawca (5,9% ogółu ofert), technik prac biurowych (4,2% ogółu ofert). Zaznaczyć tu należy, że większość zgłoszonych ofert w tych zawodach nie wynika z faktycznego zapotrzebowania na pracowników z firm działających w Jeleniej Górze, lecz z organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim W 2014 roku firmy działające na terenie powiatu jeleniogórskiego złożyły oferty pracy i aktywizacji zawodowej w porównaniu do 2013 roku wzrost o 36,3%. W ogólnej liczbie zgłoszonych miejsc pracy, 477 ofert było finansowanych przez Urząd tj. 46,2% ogółu ofert. Duża liczba miejsc aktywizacji zawodowej zamazuje realny obraz zapotrzebowania na pracowników w powiecie jeleniogórskim. 22

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2013 Październik 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Seminarium podsumowujące realizację projektu Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11.06.2015 r. Monitoring ZDiN umożliwia przede wszystkim: identyfikację wybranych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo