MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r."

Transkrypt

1 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r.

2 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2

3 Spis treści 1. Wstęp Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2009 roku Pracujący Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy Podsumowanie Aneks statystyczny Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim w latach Absolwenci szkół wyŝszych w roku akademickim 2008/ Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. i przewidywani absolwenci w 2010 r Bezrobotni absolwenci ze szkół ponadgimnazjalnych danego powiatu w końcu 2009 r Podsumowanie

4 1. Wstęp Raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim w 2009 r. - część II zawiera analizę wyników badań popytu na pracę za rok 2009 oraz analizę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim w latach Badanie popytu na pracę przeprowadzone zostało przez Główny Urząd Statystyczny po raz czwarty (od 2006 r.). Zawiera wyniki badania popytu na pracę za IV kwartał 2009 r., przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), na podstawie których dokonano analizy w niniejszym materiale. Przy opracowywaniu raportu korzystano równieŝ z publikacji: Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2009 r., opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2010 r. oraz Popyt na pracę w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010 r. Analiza zawiera: analizę osób pracujących w końcu grudnia 2009 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, sekcji PKD 2007, sektorów własności i wielkości podmiotów oraz wielkich grup zawodów; analizę wolnych miejsc pracy w końcu grudnia 2009 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, sekcji PKD 2007, sektorów własności i wielkości podmiotów, wielkich grup zawodów a takŝe według wymaganego dla stanowiska poziomu wykształcenia; analizę nowo utworzonych miejsc pracy w 2009 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, sekcji PKD 2007, sektorów własności i wielkości podmiotów; analiza obejmuje teŝ nowo utworzone nieobsadzone miejsca pracy według wielkich grup zawodów; aneks statystyczny. 2. Analizę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim w latach opracowano w oparciu o dane przekazane oraz udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ( na podstawie badania GUS (S-10) o absolwentach szkół wyŝszych w roku akademickim 2008/2009 (łącznie z cudzoziemcami) oraz w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o uczniach i absolwentach szkół ponadgimnazjalnych wg stanu na 30 września 2009 r. Analizę bezrobotnych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych danego powiatu w 2009 r. przeprowadzono w oparciu o dane z powiatowych urzędów pracy o bezrobotnych absolwentach ze szkół ponadgimnazjalnych danego powiatu zarejestrowanych według stanu na 31 grudnia 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego. Analiza zawiera: analizę absolwentów szkół wyŝszych w roku akademickim 2008/2009 według kierunku studiów oraz trybu studiów i formy własności uczelni; analizę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (bez szkól wyŝszych) w 2009 r. i przewidywaną w 2010 r. podaŝ absolwentów według rodzaju ukończonej szkoły oraz grup zawodów albo zawodów; analizę bezrobotnych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych danego powiatu w 2009 r. Opracowanie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim w 2009 r. oraz jego II część są równieŝ dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Wszelkie uwagi, zapytania i wyjaśnienia moŝna zgłaszać telefonicznie (58/ ) lub pocztą elektroniczną 4

5 2. Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2009 roku Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę za IV kwartał 2009 r. przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie prowadzone jest w cyklu kwartalnym i ma charakter reprezentacyjny, który umoŝliwia uogólnianie wyników. Obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób (od 2007 r. rozszerzony został zakres podmiotowy badania o jednostki małe, zatrudniające od 1 do 9 osób). Badanie popytu na pracę pozwala na uzyskanie informacji na temat osób pracujących i wolnych miejsc pracy oraz danych na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Główny Urząd Statystyczny podaje definicje omawianych pojęć: Popyt na pracę to zagospodarowane miejsca pracy, które są określane aktualną liczbą pracujących oraz wolne miejsca pracy. Wolne miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: 1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, 2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób. Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. W badaniu popytu na pracę podmioty gospodarki narodowej zostały podzielone według kryterium liczby pracujących na: małe jednostki do 9 osób, średnie jednostki od 10 do 49 osób, duŝe jednostki powyŝej 49 osób. W badaniu popytu na pracę za 2009 r. zastosowano Klasyfikację zawodów i specjalności wprowadzoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz z późniejszymi zmianami). Dane o miejscu pracy osób pracujących prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). W opracowaniu zastosowano skróty nazw sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: - handel; naprawa pojazdów samochodowych - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; - zakwaterowanie i gastronomia - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; - obsługa rynku nieruchomości - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; - administrowanie i działalność wspierająca - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. 5

6 2.1. Pracujący Zgodnie z danymi z Opracowania sygnalnego Urzędu Statystycznego w Gdańsku z kwietnia 2010 r. Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2009 r. badaniem popytu na pracę za IV kwartał 2009 roku w województwie pomorskim objęto podmioty gospodarki narodowej, z tego 13,6% jednostek naleŝało do sektora publicznego, a 86,4% do sektora prywatnego. Biorąc pod uwagę liczbę osób pracujących w jednostkach, w badaniu uczestniczyło 68,2% podmiotów małych, 23,2% podmiotów średnich i 8,6% podmiotów duŝych. Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, największy udział w badaniu miały jednostki z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych 30,2%, przetwórstwo przemysłowe 14,1% oraz budownictwo 11,7%. Liczba pracujących w objętych badaniem podmiotach z województwa pomorskiego według stanu na 31 grudnia 2009 r. wynosiła osoby, z tego osób (67,8%) z sektora prywatnego i osoby (32,2%) z sektora publicznego. Najwięcej osób pracujących odnotowano w jednostkach duŝych osoby (56,1% ogółu pracujących), natomiast w jednostkach średnich (25,2%) a małych (18,7%). Biorąc pod uwagę sektory ekonomiczne, najwyŝszą liczbą pracujących charakteryzował się sektor usługi osoby (47,0% wszystkich pracujących), w tym większość z sektora publicznego (60,8%) i z duŝych podmiotów (57,2%). Nieco mniej osób pracowało w przemyśle osób (27,1% ogółu), w tym zdecydowana większość w sektorze prywatnym (89,9%) i duŝych jednostkach (73,4%). W handlu zatrudnionych było osób (16,6% ogółu pracujących), w tym prawie wszystkie osób (98,9%) pracowało w sektorze prywatnym. W budownictwie natomiast pracowało osób (8,2% ogółu pracujących), w tym (96,2%) w sektorze prywatnym i (39,5%) w duŝych podmiotach. Najmniej osób w województwie pomorskim pracowało w rolnictwie osób (1,2% ogółu), w tym (66,8%) z sektora prywatnego oraz (39,4%) z duŝych podmiotów. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych województwo pomorskie osób 1,2% osoby 47,0% osób 27,1% osób 8,2% rolnictwo przemysł budownictwo handel usługi osób 16,6% Sektor rolnictwo obejmuje sekcję A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Sektor przemysł obejmuje sekcje: B Górnictwo i wydobywanie, C Przetwórstwo przemysłowe, D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją. Sektor budownictwo obejmuje sekcję F Budownictwo. Sektor handel obejmuje sekcję G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Sektor usługi obejmuje sekcje: H Transport i gospodarka magazynowa, I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J Informacja i komunikacja, K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P Edukacja, Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S Pozostała działalność usługowa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. 6

7 Według sekcji w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 największą liczbę pracujących w końcu 2009 r. odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (C) osób, co stanowiło 24,4% wszystkich pracujących w województwie pomorskim; w drugiej kolejności w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (G) osób (16,6%) oraz w edukacji (P) osób (12,6%). Pracujący według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD 2007) i wielkości podmiotów województwo pomorskie Pracujący ogółem osoby rolnictwo 100% 27,5 80% 60% 33,1 40% 20% 39,4 10,5 21,5 68,0 przemysł i budownictwo 1,5 10,4 5,4 6,2 16,7 32,0 93,2 73,0 61,9 33,2 27,3 39,5 35,0 30,8 34,2 17,9 14,4 67,7 50,4 30,4 19,2 20,4 19,8 59,9 5,2 10,5 84,3 handel i usługi 23,0 18,2 39,6 17,1 22,1 28,3 64,7 54,9 32,1 1,2 17,0 81,8 8,8 49,5 41,7 9,0 21,9 69,1 21,8 36,6 41,6 69,6 11,7 18,7 0% A małe 1792 średnie 2155 duŝe 2570 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Rolnictwo A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Przemysł i budownictwo B Górnictwo i wydobywanie, C Przetwórstwo przemysłowe, D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F Budownictwo. Handel i usługi G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H Transport i gospodarka magazynowa, I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J Informacja i komunikacja, K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P Edukacja, Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S Pozostała działalność usługowa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. W duŝych podmiotach gospodarczych pracowało osoby (56,1% wszystkich pracujących), w tym najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (C) osób. W sektorze przemysł i budownictwo, we wszystkich sekcjach największy udział zatrudnionych występował w podmiotach duŝych, szczególnie wysoki w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) 93,2% ogółu pracujących w tej sekcji. W sektorze handel i usługi największy procent zatrudnionych w duŝych podmiotach dotyczył sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 84,3% oraz administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) 81,8%. W jednostkach średnich pracowało osoby (25,2% wszystkich pracujących), w tym najwięcej w edukacji (P) osób, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (G) osoby oraz w przetwórstwie przemysłowym (C) osób. W sekcji edukacja (P) osoby pracujące w jednostkach średnich stanowiły 49,5% i był to największy udział pracujących w podmiotach średnich w ramach poszczególnych sekcji. W podmiotach małych pracowało osób (18,7% wszystkich pracujących), w tym najliczniej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) osób. Największy udział pracujących w podmiotach małych w ramach poszczególnych sekcji odnotowano w sekcji pozostała działalność usługowa (S) 69,6% oraz w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (I) 50,4%. 7

8 Wśród ogółu pracujących w województwie pomorskim najliczniejszą grupę zawodową stanowili specjaliści (2) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7). Liczba pracujących specjalistów wyniosła osób (21,9% ogółu pracujących). Większość specjalistów pracowała w sektorze publicznym osoby (63,8%), w duŝych jednostkach osób (58,9%). Robotników przemysłowych i rzemieślników było osób (17,0% ogółu pracujących), w 91,5% pracowali oni w sektorze prywatnym i w 60,8% w duŝych podmiotach gospodarczych. Specjaliści (2) byli jedyną wielką grupą zawodów w województwie pomorskim, w której większość pracowała w sektorze publicznym. W pozostałych grupach zdecydowana większość zatrudniana była w sektorze prywatnym. Najmniej liczną grupą zawodową osób pracujących w Pomorskiem byli natomiast rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6) osoby (0,4% wszystkich pracujących). Wśród nich 81,5% pracowało w sektorze prywatnym. Pracujący według wielkich grup zawodów województwo pomorskie Pracujący ogółem osoby liczba osób sektor prywatny sektor publiczny Przedstawiciele władz publicznych, wyŝsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pracownicy przy pracach prostych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. 8

9 2.2. Wolne miejsca pracy Na podstawie danych z Opracowania sygnalnego Urzędu Statystycznego w Gdańsku z kwietnia 2010 r. Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2009 r. z przebadanych 27,9 tys. podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim, jedynie 1,3 tys. (4,6%) dysponowało w końcu 2009 r. wolnymi miejscami pracy, z tego 83,2% stanowiły jednostki z sektora prywatnego, a 16,8% z sektora publicznego. Liczba wolnych miejsc pracy w województwie pomorskim na koniec 2009 r. wynosiła 3 525, z tego miejsc (78,5%) koncentrowało się w sektorze prywatnym, natomiast 759 miejsc (21,5%) w sektorze publicznym. Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w jednostkach małych miejsca (44,7%) i duŝych miejsc (34,5%), natomiast w jednostkach średnich liczba wolnych miejsc wynosiła 734 (20,8%). W województwie pomorskim najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w usługach miejsc (42,3% wszystkich wolnych miejsc pracy), z przewagą sektora prywatnego 780 miejsc (52,3%). Wolne miejsca pracy w usługach dotyczyły w podobnym stopniu duŝych i małych jednostek, odpowiednio 625 miejsc (41,9%) i 603 miejsca (40,5%). W przemyśle odnotowano prawie o połowę mniejszą liczbę wolnych miejsc niŝ w usługach, tj. 751 miejsc (21,3% ogółu), w tym większość z sektora prywatnego 704 miejsca (93,7%) i z duŝych jednostek 405 miejsc (53,9%). Niewiele mniejszą liczbę miejsc pracy niŝ w przemyśle oferował sektor budownictwo 710 miejsc (20,1%), głównie z firm prywatnych 709 miejsc (99,9%) i małych podmiotów 580 (81,7%). W handlu natomiast wolnych miejsc pracy było 540 (15,3% ogółu) i większość pochodziła z sektora prywatnego 539 miejsc (99,8%) oraz z podmiotów małych 330 miejsc (61,1%). Najmniej wakatów proponowało rolnictwo 34 miejsca (1,0% ogółu), w tym większość jednostki małe, i wszystkie pochodziły z sektora prywatnego. Struktura wolnych miejsc pracy wg sektorów ekonomicznych województwo pomorskie 34 1,0% ,3% ,3% ,1% rolnictwo przemysł budownictwo handel usługi ,3% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, największą liczbę wolnych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (C) 722 miejsca, co stanowiło 20,5% wszystkich wolnych miejsc pracy w 2009 r. w województwie pomorskim. Niewiele mniej wolnych miejsc pracy było w budownictwie (F) 710 (20,1%). W dalszej kolejności znalazł się handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) 540 miejsc (15,3%). 9

10 DuŜe podmioty gospodarcze oferowały wolnych miejsc pracy (34,5% ogółu wolnych miejsc), w tym najwięcej w sekcji przetwórstwo przemysłowe (C) 386 miejsc. Udział wolnych miejsc pracy w podmiotach duŝych największy był w sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) 89,1% (261 miejsc) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) 88,2% (15 miejsc). Jednostki małe miały do dyspozycji najwięcej wolnych miejsc pracy (44,7% ogółu), w tym najwięcej z sekcji budownictwo (F) 580 miejsc. Udział wolnych miejsc pracy w podmiotach małych największy był w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (I) 99,1% (108 miejsc); rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 97,1% (33 miejsca). Jednostki średnie oferowały najmniej wolnych miejsc pracy 734 (20,8% ogółu), których najwięcej znajdowało się w przetwórstwie przemysłowym (C) 313 miejsc. Udział wolnych miejsc pracy w podmiotach średnich największy był w sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) 92,5% (98 miejsc). Wolne miejsca pracy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD 2007) i wielkości podmiotów województwo pomorskie Ogółem wolnych miejsc pracy rolnictwo 100% 80% 60% 97,1 40% 20% 2,9 0% A małe 33 średnie 1 duŝe - przemysł i budownictwo 3,2 5,9 5,9 33,3 43,4 81,7 33,3 88,2 53,5 33,3 15,4 3,0 C D E F handel i usługi 3,8 4,7 20,8 7,2 33,3 29,6 30,2 45,2 61,1 58,3 26,0 64,9 2,7 12,9 84,7 84,6 99,1 42,6 92,5 21,0 89,1 8,1 12,6 53,1 64,0 56,9 27,3 30,7 29,1 33,9 27,8 0,9 15,3 7,8 2,8 15,4 G H I J K L M N O P Q R S Rolnictwo A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Przemysł i budownictwo C Przetwórstwo przemysłowe, D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F Budownictwo. Handel i usługi G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H Transport i gospodarka magazynowa, I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J Informacja i komunikacja, K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P Edukacja, Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S Pozostała działalność usługowa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. W województwie pomorskim na koniec 2009 r. najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla pracowników grupy zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7) 835 miejsc, co stanowiło 23,7% wszystkich wolnych miejsc pracy. Większość wolnych miejsc pracy dla tej grupy zawodowej oferował sektor prywatny 823 miejsca (98,6%) oraz firmy małe 452 miejsca (54,1%). Dla wielkiej grupy zawodów specjaliści (2) oferowano 771 wolnych miejsc pracy (21,9% ogółu), większość pochodziła z duŝych podmiotów (62,9%). Najmniej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla grupy zawodów rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6) 52 miejsca (1,5% wszystkich wolnych miejsc pracy). Dla wszystkich wielkich grup zawodów w Pomorskiem, oprócz przedstawicieli władz publicznych, wyŝszych urzędników i kierowników (1), większość wolnych miejsc pracy w końcu 2009 r. oferował sektor prywatny (78,5%). 10

11 Wolne miejsca pracy według wielkich grup zawodów województwo pomorskie stan 31 grudnia 2009 r. Ogółem wolnych miejsc pracy liczba osób sektor prywatny sektor publiczny Przedstawiciele władz publicznych, wyŝsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pracownicy przy pracach prostych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Zgodnie w informacjami Urzędu Statystycznego w Gdańsku najliczniejsza grupa wolnych miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym miejsca (33,6% ogółu wszystkich miejsc), w dalszej kolejności dla pracowników z wykształceniem wyŝszym 856 miejsc (24,3%) oraz średnim zawodowym 609 miejsc (17,3%). Najmniejsze grupy wakujących miejsc pracy dotyczyły osób z wykształceniem podstawowym i średnim ogólnym (odpowiednio 4,0% i 7,1% wszystkich wolnych miejsc pracy). Struktura wolnych miejsc pracy według wymaganego dla stanowiska poziomu wykształcenia województwo pomorskie 13,7% 4,0% 33,6% 24,3% 17,3% wyŝsze średnie zawodowe średnie ogólne zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe 7,1% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2009 r., Opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2010 r. 11

12 2.3. Nowo utworzone miejsca pracy W 2009 r. w województwie pomorskim utworzono nowych miejsc pracy, z tego (87,8%) w sektorze prywatnym, a (12,2%) w sektorze publicznym. Blisko połowa nowych miejsc pracy powstała w jednostkach małych (49,4%), w jednostkach średnich (26,4%), w duŝych (24,2%). Najwięcej nowych miejsc pracy utworzył sektor usług miejsc (41,3% ogółu), w tym miejsc (74,8%) w sektorze prywatnym i (45,3%) w jednostkach małych. Drugim sektorem o największej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy był handel miejsca (26,7%), w tym takŝe większość w sektorze prywatnym miejsc (99,95%) i w małych podmiotach miejsca (56,7%). W przemyśle odnotowano nowych miejsc pracy (16,2%), w tym miejsca (89,9%) w firmach prywatnych oraz miejsca (39,4%) w duŝych podmiotach i miejsca (36,5%) w małych podmiotach. W budownictwie natomiast nowych miejsc pracy było (15,1% ogółu), w tym miejsc (99,9%) pochodziło z sektora prywatnego i miejsc (60,5%) z małych podmiotów. Najmniej nowych miejsc pracy utworzono w rolnictwie 180 miejsc (0,8%), w tym większość w jednostkach małych z sektora prywatnego. Struktura nowo utworzonych miejsc pracy wg sektorów ekonomicznych województwo pomorskie 180 0,8% ,2% ,3% ,1% rolnictwo przemysł budownictwo handel usługi ,7% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Biorąc pod uwagę sekcje według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, w 2009 r. w województwie pomorskim największą liczbę nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (G) miejsca, co stanowiło 26,7% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy. Poza handlem nowe miejsca pracy powstały głównie w sekcjach: budownictwo (F) 15,1% (3 565 miejsc) i przetwórstwo przemysłowe (C) 14,2% (3 350 miejsc). 12

13 Nowo utworzone miejca pracy według prowadzonej działalności (wybranych sekcji PKD 2007) województwo pomorskie w 2009 r. HANDEL; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (G) 6302 BUDOWNICTWO (F) PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ADMINISTROWANIE I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) EDUKACJA (P) TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA (I) ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Jak podaje Urząd Statystyczny w Gdańsku, w końcu grudnia 2009 r. 788 nowo utworzonych miejsc pracy w województwie pomorskim było nieobsadzonych, stanowiły one 3,3% wszystkich nowo utworzonych w 2009 r. miejsc pracy. Największe trudności z obsadzeniem wolnych nowo utworzonych miejsc miały jednostki prowadzące działalność w sekcjach: budownictwo (F), handel; naprawy pojazdów samochodowych (G) oraz informacja i komunikacja (J). Biorąc pod uwagę wielkość jednostek, podmioty małe charakteryzowały się największą liczbą miejsc nieobsadzonych (579 miejsc). Najwięcej nieobsadzonych nowo utworzonych miejsc pracy dotyczyło pracowników przy pracach prostych (207 miejsc; 26,3%) oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców (173 miejsca; 22,0%). Nowo utworzone nieobsadzone miejsca pracy według wielkich grup zawodów województwo pomorskie liczba miejsc Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Robotnicy Operatorzy i przemysłowi i monterzy rzemieślnicy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Inni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2009 r. Opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2010 r. 13

14 2.4. Podsumowanie Liczba pracujących, w objętych badaniem podmiotach z województwa pomorskiego, według stanu na 31 grudnia 2009 r. wynosiła osoby. Osoby pracujące zatrudnione były głównie w sektorze prywatnym - 67,8% ogółu pracujących i w duŝych podmiotach gospodarczych - 56,1%. Najwięcej osób pracowało w usługach 47,0% oraz w przemyśle 27,1%, głównie w przetwórstwie przemysłowym 24,4% wszystkich pracujących w województwie. Najliczniej zatrudniani byli specjaliści (21,9% ogółu pracujących) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (17,0%). Specjaliści byli jedyną wielką grupą zawodową w województwie pomorskim, w której większość pracowała w sektorze publicznym. W pozostałych grupach zawodów zdecydowana większość zatrudniona była w sektorze prywatnym. Najmniej liczną grupą zawodową wśród osób pracujących byli rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,4% wszystkich pracujących. Liczba wolnych miejsc pracy, w objętych badaniem podmiotach z województwa pomorskiego, na koniec 2009 r. wynosiła 3 525, w tym 78,5% koncentrowało się w sektorze prywatnym i najwięcej (44,7%) pochodziło z jednostek małych. Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w usługach 42,3% wszystkich wolnych miejsc pracy, natomiast w przemyśle prawie o połowę mniej niŝ w usługach, tj. 21,3%. Najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla robotników przemysłowych i rzemieślników 23,7% wszystkich wolnych miejsc pracy i specjalistów 21,9% oraz dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 33,6% ogółu wolnych miejsc pracy i z wykształceniem wyŝszym 24,3%. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2009 r. wynosiła , w tym 87,8% powstało w sektorze prywatnym, prawie połowa w jednostkach małych. Najwięcej nowych miejsc pracy utworzył sektor usług 41,3% wszystkich nowych miejsc pracy, najmniej rolnictwo 0,8%. W końcu grudnia 2009 r. w województwie pomorskim 3,3% wszystkich nowo utworzonych w 2009 r. miejsc pracy było nieobsadzonych. Najwięcej nieobsadzonych nowo utworzonych miejsc pracy dotyczyło pracowników przy pracach prostych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców. 14

15 2.5. Aneks statystyczny Liczba pracujących według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Liczba pracujących według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wolne miejsca pracy według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wolne miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim w 2009 r

16 Liczba pracujących według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Jednostki według wielkości Liczba publiczny prywatny duŝe średnie małe pracujących liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,8% ,1% ,1% ,0% ,4% 2. SPECJALIŚCI ,5% ,7% ,0% ,2% ,2% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,9% ,6% ,6% ,8% ,0% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,3% ,5% ,7% ,9% ,0% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,9% ,9% ,0% ,1% ,0% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,2% ,5% 765 0,2% 742 0,5% 875 0,8% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,5% ,9% ,4% ,0% ,8% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1% ,1% ,1% ,9% ,4% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,7% ,7% ,8% ,6% ,3% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Liczba pracujących według zawodów, sektorów w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Liczba publiczny prywatny publiczny prywatny pracujących liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,4% 75,6% 2. SPECJALIŚCI ,8% 36,2% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,6% 62,4% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,5% 71,5% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,3% 87,7% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,5% 81,5% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,5% 91,5% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,6% 79,4% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,2% 67,8% Ogółem ,2% 67,8% Liczba pracujących według zawodów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Jednostki według wielkości Liczba duŝe średnie małe duŝe średnie pracujących liczba % małe 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,2% 24,0% 30,8% 2. SPECJALIŚCI ,9% 29,0% 12,1% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,9% 23,7% 16,4% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,4% 25,3% 23,3% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,0% 26,6% 29,4% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,1% 31,2% 36,7% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,8% 20,7% 18,5% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,8% 15,6% 12,6% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,9% 34,4% 19,7% Ogółem ,1% 25,2% 18,7% 16

17 Liczba pracujących według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Jednostki według wielkości Liczba publiczny prywatny duŝe średnie małe pracujących liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) ,2% ,2% ,8% ,5% ,7% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) 883-0,0% 883 0,2% 600 0,2% 190 0,1% 93 0,1% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,1% ,4% ,7% ,1% ,5% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,8% ,6% ,2% 390 0,3% 108 0,1% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,5% ,7% ,4% ,6% 431 0,4% BUDOWNICTWO (F) ,0% ,6% ,8% ,8% ,5% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,6% ,2% ,1% ,3% ,0% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,4% ,2% ,9% ,7% ,3% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) ,9% ,6% ,7% ,5% ,5% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) ,3% ,3% ,8% ,3% ,8% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) ,8% ,3% ,7% ,6% ,1% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,4% ,7% ,6% ,4% ,0% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,9% ,0% ,5% ,9% ,6% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) ,2% ,7% ,9% ,7% ,5% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,8% - 0,0% ,9% ,2% 307 0,3% EDUKACJA (P) ,2% ,9% ,4% ,8% ,9% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,1% ,2% ,2% ,8% ,2% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,7% 597 0,2% ,0% ,9% ,5% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,1% ,1% 811 0,3% 506 0,4% ,9% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Liczba pracujących według sekcji i sektorów w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Liczba publiczny prywatny publiczny prywatny pracujących liczba % ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) ,2% 66,8% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) ,0% 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,2% 95,8% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,6% 30,4% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,0% 36,0% BUDOWNICTWO (F) ,8% 96,2% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,1% 98,9% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,3% 53,7% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) ,6% 85,4% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) ,0% 94,0% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) ,9% 76,1% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,5% 71,5% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,2% 76,8% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) ,9% 98,1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,0% 0,0% EDUKACJA (P) ,9% 5,1% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,7% 22,3% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,6% 8,4% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,1% 97,9% Ogółem ,2% 67,8% Liczba pracujacych według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Jednostki według wielkości Liczba duŝe średnie małe duŝe średnie pracujących liczba % małe ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) ,4% 33,1% 27,5% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) ,0% 21,5% 10,5% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,0% 16,7% 10,4% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,2% 5,4% 1,5% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,9% 32,0% 6,2% BUDOWNICTWO (F) ,5% 27,3% 33,2% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,2% 30,8% 35,0% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,7% 14,4% 17,9% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) ,2% 30,4% 50,4% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) ,9% 19,8% 20,4% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) ,3% 10,5% 5,2% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,9% 22,1% 23,0% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,1% 28,3% 39,6% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) ,7% 17,1% 18,2% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,8% 17,0% 1,2% EDUKACJA (P) ,7% 49,5% 8,8% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,1% 21,9% 9,0% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,6% 36,6% 21,8% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,7% 11,7% 69,6% Ogółem ,1% 25,2% 18,7% 17

18 Wolne miejsca pracy według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Jednostki według wielkości Wolne miejsca publiczny prywatny duŝe średnie małe pracy liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,0% 51 1,8% 36 3,0% 34 4,6% 34 2,2% 2. SPECJALIŚCI ,1% ,4% ,9% ,4% ,4% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,6% 272 9,8% ,4% 42 5,7% ,1% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,3% 205 7,4% 96 7,9% 41 5,6% ,2% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,0% ,3% 80 6,6% 42 5,7% ,4% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 52-0,0% 52 1,9% - 0,0% - 0,0% 52 3,3% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,6% ,8% ,6% ,0% ,7% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1% 110 4,0% 89 7,3% 28 3,8% 39 2,5% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,4% ,6% 29 2,4% ,1% ,2% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Wolne miejsca pracy według zawodów i sektorów w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Wolne miejsca publiczny prywatny publiczny prywatny pracy liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,0% 49,0% 2. SPECJALIŚCI ,4% 51,6% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,0% 71,0% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,2% 68,8% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,0% 95,0% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,0% 100,0% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,4% 98,6% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,5% 70,5% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,0% 91,0% Ogółem ,5% 78,5% Wolne miejsca pracy według zawodów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Jednostki według wielkości Wolne miejsca duŝe średnie małe duŝe średnie pracy liczba % małe 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,6% 32,7% 32,7% 2. SPECJALIŚCI ,9% 13,7% 23,3% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,4% 11,0% 49,6% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,2% 13,8% 54,0% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,6% 14,0% 59,5% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,0% 0,0% 100,0% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,1% 15,8% 54,1% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1% 17,9% 25,0% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,6% 49,4% 45,9% Ogółem ,5% 20,8% 44,7% 18

19 Wolne miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wolne Sektor Jednostki według wielkości Wyszczególnienie miejsca publiczny prywatny duŝe średnie małe pracy liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) 34-0,0% 34 1,2% - 0,0% 1 0,1% 33 2,1% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,2% ,2% ,7% ,6% 23 1,5% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,1% 1 0,04% 15 1,2% 1 0,1% 1 0,1% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,9% 5 0,2% 4 0,3% 4 0,5% 4 0,3% BUDOWNICTWO (F) ,1% ,6% 21 1,7% ,9% ,8% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,1% ,5% ,6% 44 6,0% ,0% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,0% 154 5,6% 67 5,5% 29 4,0% 134 8,5% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) 109-0,0% 109 3,9% - 0,0% 1 0,1% 108 6,9% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) 96-0,0% 96 3,5% 51 4,2% 25 3,4% 20 1,3% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) 111-0,0% 111 4,0% 17 1,4% - 0,0% 94 6,0% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,3% 52 1,9% 21 1,7% 13 1,8% 28 1,8% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,2% 53 1,9% 6 0,5% 21 2,9% 50 3,2% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) 75-0,0% 75 2,7% 48 3,9% 2 0,3% 25 1,6% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,6% - 0,0% ,4% 21 2,9% 11 0,7% EDUKACJA (P) ,9% 9 0,3% 15 1,2% 23 3,1% 16 1,0% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,5% 77 2,8% ,5% 29 4,0% 68 4,3% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,0% - 0,0% 3 0,2% 98 13,4% 5 0,3% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,1% 44 1,6% 8 0,7% - 0,0% 44 2,8% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Wolne miejsca pracy według sekcji i sektorów w województwie pomorskim Wolne Sektor Wyszczególnienie miejsca publiczny prywatny publiczny prywatny pracy liczba % ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) ,0% 100,0% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,3% 96,7% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,1% 5,9% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,3% 41,7% BUDOWNICTWO (F) ,1% 99,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,2% 99,8% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,0% 67,0% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) ,0% 100,0% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) ,0% 100,0% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) ,0% 100,0% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,1% 83,9% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,2% 68,8% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) ,0% 100,0% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,0% 0,0% EDUKACJA (P) ,3% 16,7% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,8% 34,2% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,0% 0,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,4% 84,6% Ogółem ,5% 78,5% Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wolne Jednostki według wielkości Wyszczególnienie miejsca duŝe średnie małe duŝe średnie małe pracy liczba % ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) ,0% 2,9% 97,1% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,5% 43,4% 3,2% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,2% 5,9% 5,9% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,3% 33,3% 33,3% BUDOWNICTWO (F) ,0% 15,4% 81,7% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,7% 8,1% 61,1% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,1% 12,6% 58,3% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) ,0% 0,9% 99,1% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) ,1% 26,0% 20,8% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) ,3% 0,0% 84,7% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,9% 21,0% 45,2% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,8% 27,3% 64,9% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) ,0% 2,7% 33,3% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,1% 7,2% 3,8% EDUKACJA (P) ,8% 42,6% 29,6% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,9% 12,9% 30,2% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,8% 92,5% 4,7% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,4% 0,0% 84,6% Ogółem ,5% 20,8% 44,7% 19

20 Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim w 2009 r. Nowo Sektor Jednostki według wielkości Wyszczególnienie utworzone publiczny prywatny duŝe średnie małe miejsca liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) ,6% 163 0,8% 26 0,5% 23 0,4% 131 1,1% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) 19-0,0% 19 0,1% 3 0,1% 11 0,2% 5 0,04% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,4% ,5% ,6% ,6% ,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,5% 16 0,1% 70 1,2% 6 0,1% 13 0,1% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,5% 175 0,8% 25 0,4% 246 3,9% 92 0,8% BUDOWNICTWO (F) ,2% ,1% 364 6,4% ,7% ,5% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,1% ,3% ,5% ,2% ,6% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,2% ,9% 186 3,3% 358 5,7% 705 6,0% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) ,8% 697 3,4% 7 0,1% 152 2,4% 560 4,8% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) ,1% ,1% 460 8,1% 185 3,0% 407 3,5% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) ,2% 458 2,2% 181 3,2% 195 3,1% 174 1,5% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,1% 288 1,4% 57 1,0% 101 1,6% 162 1,4% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,3% 886 4,3% 187 3,3% 396 6,3% 369 3,2% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) ,03% ,7% 365 6,4% 86 1,4% ,9% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,5% - 0,0% 446 7,8% 173 2,8% 28 0,2% EDUKACJA (P) ,7% 304 1,5% 267 4,7% ,3% 230 2,0% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,4% 480 2,3% 239 4,2% 246 3,9% 295 2,5% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,3% 94 0,5% 49 0,9% 101 1,6% 182 1,6% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,1% 234 1,1% 29 0,5% 47 0,8% 160 1,4% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i sektorów w województwie pomorskim w 2009 r. Nowo Sektor Wyszczególnienie utworzone publiczny prywatny publiczny prywatny miejsca liczba % ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) ,4% 90,6% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) ,0% 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,8% 96,2% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,0% 18,0% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,8% 48,2% BUDOWNICTWO (F) ,1% 99,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,05% 99,95% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,7% 97,3% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) ,1% 96,9% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) ,2% 99,8% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) ,7% 83,3% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,0% 90,0% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,9% 93,1% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) ,1% 99,9% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,0% 0,0% EDUKACJA (P) ,1% 22,9% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,5% 61,5% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,7% 28,3% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,8% 99,2% Ogółem ,2% 87,8% Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim w 2009 r. Nowo Jednostki według wielkości Wyszczególnienie utworzone duŝe średnie małe duŝe średnie małe miejsca liczba % ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO (A) ,4% 12,8% 72,8% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE (B) ,8% 57,9% 26,3% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C) ,0% 19,7% 38,3% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (D) ,7% 6,7% 14,6% DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (E) ,9% 67,8% 25,3% BUDOWNICTWO (F) ,2% 29,3% 60,5% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE (G) ,3% 22,0% 56,7% TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA (H) ,9% 28,7% 56,4% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (I) ,0% 21,1% 77,9% INFORMACJA I KOMUNIKACJA (J) ,7% 17,6% 38,7% DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K) ,9% 35,5% 31,6% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (L) ,8% 31,6% 50,6% DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M) ,6% 41,6% 38,8% DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N) ,8% 5,4% 71,9% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE (O) ,9% 26,7% 4,3% EDUKACJA (P) ,1% 62,6% 17,3% OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Q) ,6% 31,5% 37,8% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (R) ,8% 30,4% 54,8% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (S) ,3% 19,9% 67,8% Ogółem ,2% 26,4% 49,4% 20

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, wrzesień 2009 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 11 grudnia 2015 r. Notatka informacyjna STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Podstawowe wyniki Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo.

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo. Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także

Bardziej szczegółowo

pracodawców w świetle trzech edycji badań

pracodawców w świetle trzech edycji badań Obraz sytuacji wśród w d kujawsko-pomorskim pracodawców w świetle trzech edycji badań Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w latach 2011-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Opracowanie: Wydział Badań i Analiz Biuro

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim 2009-2016 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z raportu Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim w pierwszym półroczu 2017 roku

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim w pierwszym półroczu 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim w pierwszym półroczu 2017 roku Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 0661

Gmina: Miejscowość: Powiat: 0661 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2012 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Toruń, październik 2015 rok

Toruń, październik 2015 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU część druga Toruń, październik 2015 rok Niniejsza publikacja jest integralną częścią raportu z monitoringu zawodów

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo