MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Powiecie Jeleniogórskim Wnioski

3 1. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim przedstawia sytuację na lokalnym rynku pracy w 2013 roku, liczbę bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2013 roku i ich strukturę, napływ bezrobotnych wg grup zawodowych i ostatniego miejsca pracy, oraz dane dotyczące zgłoszonych oferty pracy strukturę, stan. Przy opracowaniu Monitoringu wykorzystano następujące źródła: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 rok, Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej stan za II półrocze 2013 roku, Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - za II półrocze 2013 roku, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Celem opracowania raportu jest sporządzenie aktualnej informacji o podaży i popycie siły roboczej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Niniejszy raport zawiera analizę skali i struktury bezrobocia rejestrowanego w grupach zawodowych (zawodów i specjalności) i popyt na pracę dla poszczególnych zawodów wynikający ze zgłoszonych ofert pracy. Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu analizowane są: Zawody deficytowe to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych posiadających te zawody, Zawody nadwyżkowe to zawody, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób bezrobotnych posiadających te zawody. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzana jest w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, który jest określony ilorazem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie sprawozdawczym. 3

4 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) jest urzędowym dokumentem w statystyce zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. W listopadzie 2012 roku wprowadzono zmiany do obowiązującego rozporządzenia, w wyniku których zwiększyła się liczba zawodów i specjalności. Obowiązująca po zmianach Struktura Klasyfikacji Zawodów i Specjalności obejmuje: 10 wielkich grup zawodowych kod 1 - cyfrowy, 43 duże grupy zawodowe kod 2 - cyfrowy, 132 grupy średnie kod 3 - cyfrowy, 444 grupy elementarne kod 4 - cyfrowy, zawodów i specjalności kod 6 - cyfrowy Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Na koniec 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym kobiet tj. 46,0 ogółu. Bezrobotni z Jeleniej Góry zarejestrowani Stan na 31 XII Ogółem Kobiety 4 poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy Dotychczas niepracujące 2011 rok rok rok W porównaniu do grudnia 2012 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 9,5%. Liczba bezrobotnych kobiet uległa zmniejszeniu o 10,4%. Bezrobotni mieszkańcy Jeleniej Góry w końcu grudnia 2013 r. zostali sklasyfikowani w 570 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Tab. 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2012 r r. Bezrobotni zarejestrowani na Struktura w % Grupy zawodowe 31 XII XII XII XII 2013 Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,5 13,9 Posiadający zawód w tym: ,5 86,1 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 6 3 0,2 0,1 urzędnicy i kierownicy 2 Specjaliści ,7 10,6 3 Technicy i inny średni personel ,0 15,3 4 Pracownicy biurowi ,0 3,4 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,4 15,2 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,9 1,1 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,6 28,5 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,6 5,3 9 Pracownicy przy pracach prostych ,3 6,8 10 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry zawód posiadało bezrobotnych tj. 86,1% ogółu.

5 Symbol grupy. Wyuczonego zawodu nie posiadało 461 osób tj. 13,9% ogółu zarejestrowanych. W tej grupie 221 osób to kobiety. Przy zmniejszeniu liczby bezrobotnych z Jeleniej Góry o 9,5%, nastąpił wzrost liczby bezrobotnych nieposiadających zawodu o 0,4%. Prezentując zjawisko bezrobocia w Jeleniej Górze w końcu 2013 r. można wskazać duże grupy zawodowe ( oznaczone 2-cyfrowym kodem), w których odnotowano najwięcej bezrobotnych. Tab.2 Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów w Jeleniej Górze stan w końcu 2013 i 2012 roku. Liczba Liczba Udział % w zarejestrowanych zarejestrowanych ogólnej liczbie Nazwa dużej grupy zawodowej* wg stanu na wg stanu na bezrobotnych 31 XII 2012r. 31 XII 2013 Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,9 Posiadający zawód w tym: ,61 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych , ,9 52 Sprzedawcy i pokrewni ,7 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) ,3 Pracownicy usług osobistych ,4 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni ,3 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji ,3 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie , ,9 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni ,8 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych , ,3 91 Pomoce domowe i sprzątaczki ,3 74 Elektrycy i elektronicy ,2 23 Specjaliści nauczania i wychowania ,2 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów ,1 32 Średni personel do spraw zdrowia ,9 Pozostałe zawody ,8 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Podobnie jak w 2012 roku, wśród bezrobotnych z Jeleniej Góry najliczniejszą grupę stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej (kod 2-cyfrowy) robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni co dziesiąty bezrobotny. Najliczniejszymi grupami elementarnymi oznaczonymi kodem 4-cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli: mechanicy pojazdów samochodowych- 101 osób, ślusarze i pokrewni 89 osób, ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 88 osób. 5

6 W grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (7,9 % ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry) najliczniejszymi zawodami były: technicy mechanicy 63 osoby, technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni 50 osób, Według 2-cyfrowej klasyfikacji grup zawodów nieco mniejszą liczbę osób bezrobotnych z Jeleniej Góry (7,7% - ogółu bezrobotnych) odnotowano w grupie: sprzedawcy i pokrewni. W porównaniu do grudnia 2012 roku, w tej grupie zawodowej nastąpił znaczny spadek liczby bezrobotnych o 16,3%. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele grup elementarnych (kod 4-cyfrowy) sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 239 osób. Na kolejnej pozycji w powyższej klasyfikacji znajdowali się: robotnicy budowlani i pokrewni - to grupa stanowiąca 7,3 % ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli: murarze i pokrewni 93 osoby, malarze i pokrewni - 43 osoby, hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych - 38 osób. W porównaniu do 2012 roku liczba bezrobotnych robotników budowlanych zmniejszyła się o 11,4 %. Utrzymuje się jest wysoka liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści. W ogólnej liczbie bezrobotnych na koniec grudnia 2013 r. - 10,6% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry to osoby zaliczone do grupy specjaliści. Na koniec 2013 r. zarejestrowane były ogółem 353 osoby zaliczone do tej grupy, w tym 214 to kobiety tj. 60,6% tej populacji. W grupie tej dominowali podobnie jak w 2012 roku : - specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury osób tj. 3,2% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym najwięcej ekonomistów 50 osób. Ponadto w ewidencji figurowało 80 specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, wśród których było: inżynierów elektroników, inżynierów inżynierii środowiska, inżynierów budownictwa. W grupie specjaliści nauczania i wychowania - 74 bezrobotnych było: 2351 pedagogów 30 osób, 2330 nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 30 osób, W grupie specjaliści ds. zdrowia było: fizjoterapeutów 16 osób, pielęgniarek 12 osób. Najniższe wskaźniki zarejestrowanych odnotowano w takich grupach jak: kierownicy ds. zarządzania i handlu 1 osoba, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 1 osoba, kierownicy do spraw produkcji i usług 1 osoba. Ranking 25 zawodów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry przedstawia tabela nr 3. W strukturze bezrobotnych według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, 6

7 podobnie jak w 2012 roku, najwyższym udziałem wynoszącym 6,4 % w ogólnej liczbie bezrobotnych z Jeleniej Góry, charakteryzował się zawód sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się trzy zawody, osiągające udział w granicach od 2,8 % do 2,6%. Były to zawody: murarz 2,8 % ogółu bezrobotnych, technik ekonomista 2,7 % ogółu bezrobotnych, ślusarz 2,6% ogółu bezrobotnych. Istotnym problemem lokalnego rynku pracy jest rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych. Na koniec 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze było 963 bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, tj. o 79 osób więcej ( tj. wzrost o 8,9% ) niż w końcu grudnia 2012 roku. Dla monitorowania tego zjawiska w układzie zawodów zdefiniowano wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Jest to stosunek liczby bezrobotnych w określonym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec danego okresu do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec tego okresu w tym zawodzie. Tab. 3 Bezrobotni z Jeleniej Góry według największej liczby osób zarejestrowanych i wskaźnik długotrwałego bezrobocia bezrobotnych poprzednio pracujących w końcu grudnia 2013 r. Stan na 31 XII 2013 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety w tym Poprzednio pracujący absolwenci pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Ogółem Kobiety Razem Kobiety Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ogółem , Sprzedawca , Murarz , Technik ekonomista , Ślusarz , Kucharz , Robotnik budowlany , Tokarz w metalu , Technik mechanik , Ekonomista , Technik budownictwa ,30 Pozostali mechanicy pojazdów samochod , Sprzątaczka biurowa ,78 Mechanik pojazdów samochodowych , Robotnik gospodarczy ,58 Kucharz małej gastronomii ,09 7

8 Malarz budowlany , Technik prac biurowych ,63 18 Technik żywienia i gospodarstwa domowego , Krawiec , Szwaczka , Pedagog , Piekarz , Stolarz , Hydraulik , Cukiernik ,43 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W rankingu 25 najbardziej licznych zawodów, na koniec grudnia 2013 roku najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w zawodach: sprzątaczka biurowa, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych, cukiernik, malarz budowlany, tokarz w metalu, sprzedawca. W 2013 roku zarejestrowały się osoby (napływ) zamieszkałe w Jeleniej Górze - w porównaniu do 2012 roku liczba nowych rejestracji była niższa o osób, tj. o 17,5% Od kilku lat w ogólnej liczbie nowych rejestracji przeważają mężczyźni 52,4% ogółu napływu (2.788 mężczyzn i kobiet). W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych były 934 osoby bez zawodu. Grupa ta to 17,6% ogółu napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry w 2013 roku ( w 2012 roku wskaźnik ten był niższy 16,0% ) Tabela nr 4 przedstawia napływ bezrobotnych w tym absolwentów z Jeleniej Góry, w ujęciu wielkich grup zawodowych. Podobnie jak w 2012 roku, wśród nowo zarejestrowanych dominują osoby zaliczone do dużej grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 23,8% ogółu rejestracji. W analizowanym okresie jeszcze w trzech dużych grupach zawodowych wystąpił znaczny napływ bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry: specjaliści 15,6% ogółu rejestrujących się w 2013 roku, technicy i inny średni personel 14,9% ogółu nowo zarejestrowanych, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 14,5% ogółu rejestrujących się. Niepokojący jest wysoki udział 15,6% w ogólnej liczbie nowych rejestracji osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści - osób z wyższym wykształceniem - w porównaniu do 2012 roku wzrost o 2,3 punktu procentowego. 8

9 Tab. 4 bezrobotnych w tym absolwentów szkół według grup zawodów w Jeleniej Górze w 2012 r r. bezrobotnych w 2013 roku Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych w 2012 r. bezrobotnych ogółem Udział % absolwentów ogółem Ogółem: ,0 319 Bez zawodu ,6 89 Posiadający zawód - w tym: ,4 230 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,1 0 Specjaliści ,6 135 Technicy i inny średni personel ,9 32 Pracownicy biurowi ,1 6 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 36 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,8 0 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,8 21 Operatorzy i monterzy maszyn ,8 0 Pracownicy przy pracach prostych ,8 0 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Ponadto zarejestrowało się 319 absolwentów, tj. osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, którzy nie znaleźli zatrudnienia i dokonali rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 176 kobiet. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2 specjaliści tj. 42,3% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów osób. W grupie tej najbardziej liczne zawody: pedagog 17 osoby, ekonomista 15 osób, specjalista ds. org. usług gastronomicznych, hotel. i turystycznych - 6 osób. Zauważalny jest wysoki wskaźnik nowo zarejestrowanych absolwentów nie posiadających zawodu co czwarty rejestrujący się w tym okresie ( 89 osób). Wśród osób bezrobotnych z Jeleniej Góry nowo rejestrujących się w 2013 roku dominowali przedstawiciele następujących zawodów: sprzedawca 310 osób, technik ekonomista 145 osób, ekonomista 137 osób, murarz 115 osób, kucharz 107 osób, ślusarz 98 osób, mechanik pojazdów samochodowych 96 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego 75 osób, technik mechanik 74 osoby, robotnik budowlany 74 osoby oraz pedagog 66 osób. W okresie styczeń grudzień 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, tj 84,9% ogółu rejestrujących oraz 805 osób dotychczas niepracujących. W strukturze napływu bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby, które przed nabyciem statusu bezrobotnego pracowały w następujących sekcjach gospodarki: handel hurtowy i detaliczny osób tj. 18,2% ogółu rejestrujących się, przetwórstwo przemysłowe 772 osoby tj. 14,5% ogółu rejestrujących, budownictwo osób tj. 7,7%. 9

10 Tab. 5 Struktura napływu bezrobotnych poprzednio pracujących według sekcji PKD w latach Sekcje PKD bezrobotnych bezrobotnych Struktura % w 2012 r. w 2013 r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,6% Górnictwo i wydobywanie 1 0 Przetwórstwo przemysłowe ,5% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,3% ,1% Budownictwo ,7% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,2% ,1% Transport, gospodarka magazynowa ,6% Informacja i komunikacja ,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,7% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,1% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,4% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,6% ,3% Edukacja ,6% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,6% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,5% Pozostała działalność usługowa ,6% Działalność niezidentyfikowana ,4% Razem ,9% Dotychczas niepracujący ,1% Ogółem ,0% Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz, parę wodną 15 osób rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 30 osób, informacja i komunikacja 50 osób, W 2013 roku nie zarejestrował się żaden bezrobotny poprzednio pracujący w sekcji górnictwo i wydobywanie. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych na sekcje PKD według ostatniego miejsca pracy w ostatnich latach nie ulega większym zmianom. Na koniec 2013 roku jak i w końcu 2012 roku najwięcej bezrobotnych z Jeleniej Góry, przed zarejestrowaniem w Urzędzie, pracowało na stanowiskach pracy związanych z handlem hurtowym, detalicznym; naprawa pojazdów samochodowych 18,1% bezrobotnych. W dalszym ciągu w ewidencji Urzędu pozostaje duża liczba bezrobotnych poprzednio pracujących w przetwórstwie przemysłowym 16,7 % ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry. Co dziesiąty bezrobotny pracował przed zarejestrowaniem w branży budowlanej. 10

11 Tab. 6 Struktura bezrobotnych z Jeleniej Góry według sekcji PKD w latach Sekcje 31 XII XII 2013 ogółem % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,6% Górnictwo i wydobywanie 1 1 0,0% Przetwórstwo przemysłowe ,7% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,4% ,4% Budownictwo ,2% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,1% ,6% Transport, gospodarka magazynowa ,6% Informacja i komunikacja ,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,7% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,3% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,2% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,8% ,1% Edukacja ,2% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,3% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,5% Pozostała działalność usługowa ,9% Działalność niezidentyfikowana ,3% Razem ,9% Dotychczas niepracujący ,1% Ogółem ,0% 2.2 Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Na koniec grudnia 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, wśród których to kobiety, co stanowiło 47,3 % ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do grudnia 2012 roku liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 284 osoby. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowani Stan na 31 XII Ogółem Kobiety poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy dotychczas niepracujące 2011 rok rok rok

12 Bezrobotni zamieszkali w powiecie jeleniogórskim pozostający w ewidencji w końcu grudnia 2013 roku zostali sklasyfikowani w 558 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności po zmianach. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, zawód posiadało bezrobotnych tj. 86,4%. Tab.7 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2012 r r. Bezrobotni zarejestrowani na Struktura w % Wielkie grupy zawodowe: 31 XII 2012r. 31 XII 2013r. 31 XII 2012r. 31 XII 2013r. Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,7 13,5 Posiadający zawód w tym: ,3 86,5 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 2 0,1 0,1 2 Specjaliści ,9 8, 4 3 Technicy i inny średni personel ,2 12,1 4 Pracownicy biurowi ,9 3,3 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,6 15,7 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,6 1,4 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4 29,1 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,7 7,7 9 Pracownicy przy pracach prostych ,9 8,8 10 Siły zbrojne 1 2 0,0 0,1 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego na koniec 2013 r. w ujęciu wielkich grup zawodowych zaobserwowano, że dominowały podobnie jak w 2012 r. osoby zarejestrowane w dwóch grupach tj.: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (ślusarz, tokarz metalu, mechanicy pojazdów samochodowych, tkacz, piekarz, szwaczka), w których figurowało osób tj. 29,1% ogółu bezrobotnych z powiatu, oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (kucharz, kelner, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer), w których to zawodach zarejestrowanych było 602 bezrobotnych tj. 15,7%. W grupie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych o 12,0% ( o 93 osoby mniej ). Utrzymuje się wysoka liczba osób z wykształceniem wyższym zaliczanych do grupy specjaliści. Na koniec 2013 roku stanowili oni 8,4 % ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Na koniec grudnia 2013 r. 520 bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego nie posiadało zawodu, w tym 258 kobiet. Pomimo zmniejszenia liczby bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego o 6,9% zwiększyła się liczba bezrobotnych nie posiadających zawodu - o 7,7%. Zarejestrowani bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego i kursowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Analiza struktury bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie jeleniogórskim w badanym okresie wskazała, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę 12

13 Symbol grupy osób zarejestrowanych miały następujące grupy zawodowe (według 2-cyfrowej klasyfikacji), przedstawione w tabeli 8: Lp. Tab.8 Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów w powiecie jeleniogórskim stan w końcu grudnia 2012 r r. Liczba Liczba Udział w ogólnej zarejestrowanych zarejestrowanych grupie Duże grupy zawodowe* wg stanu na wg stanu na bezrobotnych 31 XII 2012r. 31 XII 2013 (w %) Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,5 Posiadający zawód w tym: , Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni , Sprzedawcy i pokrewni , Pracownicy usług osobistych , Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni , Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) , Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych , Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni , Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie , Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych , Średni personel do spraw biznesu i administracji , Kierowcy i operatorzy pojazdów , Pomoce domowe i sprzątaczki , Elektrycy i elektronicy , Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych ,2 i kultury Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania , Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych , Średni personel ds. zdrowia , Specjaliści nauczania i wychowania , Pracownicy obsługi klienta ,5 Pozostałe grupy ,7 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze * według kodu 2-cyfrowego Z powyższej analizy wynika, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2013 r. miały następujące grupy (poniżej podano najliczniej reprezentowane zawody - grupa elementarna kod 4 cyfrowy - znajdujące się w obrębie danej dużej grupy): 1. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni: mechanicy pojazdów samochodowych 107 osób, ślusarze i pokrewni 89 osób, ustawiacze- operatorzy obrabiarek skrawających do metali 83 osoby, 2. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych : technicy mechanicy 77 osób,

14 technicy budownictwa 32 osoby, technik elektryk 18 osób, 3. Sprzedawcy i pokrewni: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 276 osób, 4. Robotnicy budowlani i pokrewni ( z wyłączeniem elektryków): murarze 94 osoby, hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 37 osób, 5. Pracownicy usług osobistych: kucharze 149 osób, 5113 kelnerzy - 47 osób, robotnicy gospodarczy 34 osoby. Najmniejszy udział bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego odnotowano w takich grupach jak: kierownicy do spraw produkcji i usług (1 osoba), kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 1 osoba. W strukturze bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, podobnie jak w 2012 roku, najwyższym udziałem wynoszącym 6,3 % w ogólnej liczbie bezrobotnych, charakteryzował się zawód sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się miedzy innymi zawody: kucharz 2,7 % ogółu bezrobotnych, murarz 2,5 % ogółu bezrobotnych, ślusarz 2,2% ogółu bezrobotnych, robotnik budowlany 2,0 % ogółu bezrobotnych. Ranking 25 zawodów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego przedstawia poniżej tabela. Tab.9 Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego według największej liczby osób zarejestrowanych i wskaźnik długotrwałego bezrobocia bezrobotnych poprzednio pracujących w końcu grudnia 2013r. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety Stan na 31 XII 2013 roku w tym Poprzednio pracujący absolwenci pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Ogółem Kobiety Razem Kobiety Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ogółem , Sprzedawca , Kucharz , Murarz , Ślusarz , Robotnik budowlany , Technik ekonomista , Tokarz w metalu ,50 14

15 Piekarz , Technik mechanik ,67 10 Mechanik pojazdów samochodowych , Kelner , Tkacz , Sprzątaczka biurowa ,20 14 Kucharz małej gastronomii , Ekonomista , Pomoc kuchenna ,84 17 Technik żywienia i gospodarstwa domowego , Szwaczka ,22 19 Pozostali mechanicy pojazdów samochod , Krawiec , Technik hotelarstwa , Robotnik gospodarczy , Cukiernik , Przędzarz , Technik budownictwa ,39 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Istotnym problemem lokalnego rynku pracy jest rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych. Na koniec 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze było bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy tj. o 12 osób mniej niż w końcu grudnia 2012 roku. Dla monitorowania tego zjawiska w układzie zawodów zdefiniowano wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Jest to stosunek liczby bezrobotnych w określonym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec danego okresu do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec tego okresu w tym zawodzie. W rankingu 25 najbardziej licznych zawodów w powiecie jeleniogórskim, na koniec grudnia 2013 roku najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w zawodach: kucharz, sprzątaczka biurowa, przędzarz, pomoc kuchenna, technik budownictwa. W okresie styczeń grudzień 2013 roku w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowały się osoby bezrobotne z powiatu jeleniogórskiego, w tym kobiety. W porównaniu do 2012 roku liczba nowych rejestracji osób zamieszkałych w powiecie jeleniogórskim jest niższa o 536 osób, tj. spadek o 10,7%. Kobiet zarejestrowało się o 146 mniej. Wśród nowo zarejestrowanych było 312 osób, które zarejestrowały się w tut. Urzędzie w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły (absolwenci) w tym 192 kobiety. W porównaniu do 2012 roku liczba absolwentów rejestrujących się była wyższa o 23,3%. 15

16 Tab.10. Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według grup zawodów w latach 2012 i 2013 bezrobotnych w 2013 roku Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych bezrobotnych w 2012 r. ogółem Udział % absolwentów Ogółem: ,0 312 Bez zawodu ,9 91 Posiadający zawód w tym: ,1 221 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,1 0 Specjaliści ,5 123 Technicy i inny średni personel ,7 31 Pracownicy biurowi ,2 7 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,4 38 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,8 0 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4 19 Operatorzy i monterzy maszyn ,3 2 Pracownicy przy pracach prostych ,7 1 Siły zbrojne 1 1 0,0 0 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W ogólnej liczbie nowych rejestracji, 17,9% stanowiły rejestracje osób bez zawodu 793 osoby w tym 332 kobiety. W ogólnej liczbie ( 312 osób) rejestrujących się absolwentów 29,2 % stanowiły osoby bez zawodu. Największy napływ osób z powiatu jeleniogórskiego, które zarejestrowały się jako bezrobotne w 2013 roku nastąpił w zawodach: sprzedawca - 257, kucharz 102,murarz 88, mechanik pojazdów samochodowych 87, ekonomista 86, ślusarz 80, technik ekonomista - 80, piekarz - 73, technik mechanik 67, robotnik budowlany 63,, tokarz w metalu 60, pedagog 54, kelner Utrzymuje się wysoki udział 13,5% w ogólnej liczbie nowych rejestracji, osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści przeznaczonej dla osób z wyższym wykształceniem. Jest to kolejny rok wzrostu rejestracji tej populacji bezrobotnych w porównaniu do 2012 roku wzrost o 17,5%. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów z powiatu jeleniogórskiego 312 osób - w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2,tj. specjalistów 39,4% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów 123 osoby. Najwięcej absolwentów zarejestrowało się w zawodach: pedagog 15 osób, ekonomista 14 osób, pozostali specjaliści ds. zarządzania i organizacji 9 osób, specjaliści ds. organizacji usług gastronomicznych, hotel. i turyt. 8 osób, fizjoterapeuta 8 osób. Co trzeci absolwent z powiatu jeleniogórskiego rejestrujący się w 2013 roku nie posiadał zawodu 91 osób. Zarejestrowani absolwenci bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa ( dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego.

17 W okresie styczeń grudzień 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się osób poprzednio pracujących, tj. 84,3% ogółu nowo zarejestrowanych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W strukturze napływu największy odsetek stanowiły osoby, które przed zarejestrowaniem pracowały w następujących sekcjach gospodarki: handel hurtowy i detaliczny osób tj. 14,6 % ogółu poprzednio pracujących, przetwórstwo przemysłowe 599 osób tj. 13,5 % ogółu poprzednio pracujących, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 408 osób tj. 9,2 % ogółu poprzednio pracujących, budownictwo osób tj. 7,4% ogółu poprzednio pracujących. Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: górnictwo i wydobywanie 6 osób, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę - 12 osób, informacja i komunikacja 22 osoby. Tab.11 Struktura napływu bezrobotnych poprzednio pracujących z powiatu jeleniogórskiego według sekcji PKD w 2012r. i 2013 r. Udział % Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych bezrobotnych w 2012r w 2013r Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,9% Górnictwo i wydobywanie ,1% Przetwórstwo przemysłowe ,5% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,3% ,7% Budownictwo ,4% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,6% ,2% Transport, gospodarka magazynowa ,8% Informacja i komunikacja ,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,0% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,4% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,2% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,6% ,5% Edukacja ,9% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,0% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,3% Pozostała działalność usługowa ,3% Działalność niezidentyfikowana ,0% Razem ,3% Dotychczas niepracujący ,7% Ogółem ,0% 17

18 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych na sekcje PKD według ostatniego miejsca pracy w ostatnich latach nie ulega większym zmianom. Na koniec 2013 roku jak i w końcu 2012 roku najwięcej bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, przed zarejestrowaniem w Urzędzie, pracowało na stanowiskach pracy związanych z z przetwórstwem przemysłowym 17,8% ogółu bezrobotnych z powiatu. W dalszym ciągu w ewidencji Urzędu pozostaje duża liczba bezrobotnych poprzednio pracujących w handlem hurtowym, detalicznym; naprawa pojazdów samochodowych 14,1 % ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Co dziesiąty bezrobotny pracował przed zarejestrowaniem w branży związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Tab.12 Struktura bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według sekcji PKD w latach Sekcje 31 XII XII 2013 ogółem % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,4% Górnictwo i wydobywanie ,3% Przetwórstwo przemysłowe ,8% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,2% ,1% Budownictwo ,8% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,1% ,4% Transport, gospodarka magazynowa ,9% Informacja i komunikacja ,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,8% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,5% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,8% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,8% ,3% Edukacja ,1% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,1% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,1% Pozostała działalność usługowa ,3% Działalność niezidentyfikowana ,0% Razem ,2% Dotychczas niepracujący ,8% Ogółem ,0% 18

19 3. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Bardzo ważnym elementem monitoringu rynku pracy jest analiza ofert pracy pod kątem ich struktury, według zawodów i specjalności oraz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Analiza napływu ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodowych. W porównaniu do 2012 roku nastąpił wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 13,9%. Tab. 13 Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie styczeń grudzień w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień Ogółem 19 w tym oferty subsydiowane % udział do ogółu ofert , , , ,4 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Od trzech lat dominują oferty pracy w grupie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 34,5% ogółu ofert w 2013 roku, tj. 36,1% ogółu ofert w 2012 r. oraz 39,1% ogółu ofert w 2011r. oraz w zawodach pracownicy przy pracach prostych 18,7% ogółu ofert w 2013 roku. Najczęściej występującymi zawodami w tych grupach były: robotnik gospodarczy, sprzątająca, robotnik drogowy, technik prac biurowych, sprzedawca. Duża liczba ofert pracy w w/w zawodach była związana z realizacją robót publicznych, staży, prac społecznie użytecznych. Tab. 14 Struktura ofert pracy w odniesieniu do wielkich grup zawodowych: Grupy zawodowe Liczba ofert zgłoszonych w latach: Ogółem Z tego: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Należy jednak zauważyć, że liczba ofert pracy na lokalnym rynku jest niestety wciąż za mała, aby nastąpił spadek bezrobocia w poszczególnych zawodach. Z danych przedstawionych powyżej wynika, iż pomimo sporej liczby ofert pracy w niektórych zawodach, liczba zarejestrowanych osób z takimi kwalifikacjami była nadal znaczna. Sytuacja ta była również pochodną braku lub niewystarczających kwalifikacji bezrobotnych, niedostosowanych do oczekiwań pracodawców.

20 Tab. 15 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w latach według dużych grup zawodowych Ogółem bezrobotnych I XII 2012 rok ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy bezrobotnych I XII 2013 rok ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy , ,8 z tego: Siły zbrojne Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy , ,3 Specjaliści , ,5 Technicy i inny średni personel , ,7 Pracownicy biurowi , ,1 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy , ,6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy , ,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,2 Operatorzy i monterzy maszyn , ,6 Pracownicy przy pracach prostych , ,1 Bez zawodu Analiza napływu bezrobotnych według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłaszanych ofert pracy i w oparciu obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy daje obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2012 r. przeciętnie 5,0 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2013 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 3,8. Było to związane między innymi ze zmniejszonymi rejestracjami bezrobotnych oraz ze zwiększonym napływem ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najwyższy wskaźnik, wystąpił w grupie specjaliści - 13,5 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy i w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy na 1 zgłoszone miejsce pracy przypadało 6,2 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymuje się wysokie bezrobocie w grupie technicy i inny średni personel na zgłoszoną 1 ofertę pracy przypadało 4,7 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Niskie wskaźniki dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne. Najniższy wskaźnik był w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,3. Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w sekcjach PKD: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca miejsc pracy, handel hurtowy i detaliczny miejsc pracy, administracja publiczna i obrona narodowa miejsc pracy, opieka zdrowotna i pomoc społeczna miejsc pracy, edukacja miejsc pracy. Duża liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tych sekcjach była związana z realizowanymi formami wsparcia takimi jak roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne, tj. prace subsydiowane. 20

21 3.1. Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w mieście Jelenia Góra W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wpłynęło ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców z Jeleniej Góry wzrost o 21,4% w porównaniu do 2012 roku. Tab. 16 Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone od pracodawców z Jeleniej Góry w okresie styczeń grudzień w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień Ogółem w tym oferty subsydiowane , , ,8 % udział do ogółu ofert Analiza napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry w 2013 roku według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłaszanych ofert pracy oraz w oparciu obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy to obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tab. 17 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w 2012 r. i 2013 r. - według dużych grup zawodowych w Jeleniej Górze Wielkie grupy zawodowe Ogółem z tego: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy w 2012 r. bezrobotnych I XII ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy 4, ,9 5, ,2 Specjaliści 11, ,8 Technicy i inny średni personel 5, ,2 Pracownicy biurowi 1, ,7 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2, ,3 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 1, ,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 10, ,0 Operatorzy i monterzy maszyn 3, ,0 Pracownicy przy pracach prostych 1, ,8 Bez zawodu Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2012 r. przeciętnie 4,3 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2013 r. wskaźnik ten zmniejszył się i osiągnął poziom 2,9. Zmniejszenie wskaźnika napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsc pracy było wynikiem spadku liczby nowych rejestracji bezrobotnych z Jeleniej Góry o 17,5% mniej oraz wzrostu liczby ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,tj. wzrost o 21,4%. Najwyższy wskaźnik, podobnie jak w 2012 roku wystąpił w grupie specjaliści - 10,8 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy i w grupie rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy na 1 zgłoszone miejsce pracy przypadało 6,1 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymuje się wysokie bezrobocie w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy na zgłoszoną 1 ofertę pracy przypadało 5,0 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. 21

22 Niskie wskaźniki dla pracowników biurowych, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne. W tabeli nr 18 przedstawiono bardziej szczegółową strukturę ofert pracy według dużych grup zawodowych (według 2-cyfrowego kodu). W analizowanym okresie 2013 roku najwięcej ofert pracy 19,4% ogółu zgłosiły firmy z Jeleniej Góry dla pracowników usług osobistych ( kod zawodu 51 ). W następnej kolejności uplasowały się grupy zawodowe: sprzedawcy i pokrewni ( kod zawodu 52 ) 10,9 % ogółu ofert, średni personel do spraw biznesu i administracji ( kod zawodu 33 ) 9,9 % ogółu ofert, pomoce domowe i sprzątające ( kod zawodu 91 ) 9,9 % ogółu ofert. Oferty pracy w tych grupach zawodowych, to przede wszystkim prace subsydiowane - roboty publiczne, prace społecznie użyteczne i realizowane staże. Tab. 18 Struktura ofert pracy według grup zawodowych w Jeleniej Górze zgłoszonych w 2013 r. - udział % zgłoszonych ofert w ogólnej liczbie ofert pracy Kod zawodu (*) Nazwa grupy zawodowe 22 Oferty zgłoszone I XII 2013 Udział % w ogólnej liczbie ofert pracy Ogółem liczba ofert ,0% 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 0,2 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 15 0,8 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 2 0,1 14 Kierownicy w branży hotelarskiej i, handlu i innych branżach usługowych 4 0,2 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 11 0,6 22 Specjaliści do spraw zdrowia 10 0,5 23 Specjaliści nauczania i wychowania 10 0,5 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 40 2,2 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 1 0,1 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 5 0,3 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 15 0,8 32 Średni personel do spraw zdrowia 22 1,2 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 181 9,9 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 23 1,3 35 Technicy informatycy 6 0,3 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 132 7,3 42 Pracownicy obsługi klienta 7 0,4 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 49 2,7 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 35 1,9 51 Pracownicy usług osobistych ,4 52 Sprzedawcy i pokrewni ,9 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 34 1,9 54 Pracownicy usług ochrony 76 4,2 61 Rolnicy produkcji towarowej 7 0,4 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 69 3,8 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 107 5,9 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 5 0,3 74 Elektrycy i elektronicy 19 1,0 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 55 3,0

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2013 Październik 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Seminarium podsumowujące realizację projektu Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11.06.2015 r. Monitoring ZDiN umożliwia przede wszystkim: identyfikację wybranych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo