MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Powiecie Jeleniogórskim Wnioski

3 1. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim przedstawia sytuację na lokalnym rynku pracy na koniec grudnia 2012 roku, liczbę bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2012 r. i ich strukturę, napływ bezrobotnych wg grup zawodowych i ostatniego miejsca pracy, oraz dane dotyczące zgłoszonych oferty pracy strukturę, stan. Przy opracowaniu Monitoringu wykorzystano następujące źródła: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 rok, Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej stan za II półrocze 2012 roku, Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - za II półrocze 2012 roku, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Celem opracowania raportu jest sporządzenie aktualnej informacji o podaży i popycie siły roboczej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Niniejszy raport zawiera analizę skali i struktury bezrobocia rejestrowanego w grupach zawodowych (zawodów i specjalności) i popyt na pracę dla poszczególnych zawodów wynikający ze zgłoszonych ofert pracy. Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu analizowane są: Zawody deficytowe to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych posiadających te zawody, Zawody nadwyżkowe to zawody, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób bezrobotnych posiadających te zawody. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzana jest w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, który jest określony ilorazem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie sprawozdawczym. 3

4 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) jest urzędowym dokumentem w statystyce zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. W listopadzie 2012 roku wprowadzono zmiany do obowiązującego rozporządzenia, w wyniku których zwiększyła się liczba zawodów i specjalności. Obowiązująca po zmianach Struktura Klasyfikacji Zawodów i Specjalności obejmuje: 10 wielkich grup zawodowych kod 1 - cyfrowy, 43 duże grupy zawodowe kod 2 - cyfrowy, 132 grupy średnie kod 3 - cyfrowy, 444 grupy elementarne kod 4 - cyfrowy, 2366 zawodów i specjalności kod 6 - cyfrowy Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Na koniec 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym kobiet tj. 46,5 ogółu. Bezrobotni z Jeleniej Góry zarejestrowani Stan na 31 XII Ogółem Kobiety poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy Dotychczas niepracujące 2011 rok rok W porównaniu do grudnia 2011 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 3,3%. Liczba bezrobotnych kobiet uległa zmniejszeniu 1,6%. Bezrobotnych mężczyzn było nastąpił wzrost o 8,0% ( o 140 osób więcej). Bezrobotni mieszkańcy Jeleniej Góry w końcu grudnia 2012 r. zostali sklasyfikowani w 572 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Tabela. 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2011 r r. Bezrobotni zarejestrowani na Struktura w % Grupy zawodowe 31 XII XII XII XII 2012 Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,7 12,5 Posiadający zawód w tym: ,3 87,5 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi ,4 0,2 urzędnicy i kierownicy 2 Specjaliści ,9 10,7 3 Technicy i inny średni personel ,1 16,0 4 Pracownicy biurowi ,5 4,0 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,9 15,4 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,8 0,9 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,2 28,6 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,3 5,6 9 Pracownicy przy pracach prostych ,2 6,3 10 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 4

5 W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry zawód posiadało bezrobotnych tj. 87,5%. Wyuczonego zawodu nie posiadało 459 osób tj. 12,5% ogółu zarejestrowanych. W tej grupie 221 osób to kobiety. Przy ogólnym wzroście liczby bezrobotnych z Jeleniej Góry o 3,3 %, nastąpił znaczny wzrost liczby bezrobotnych nieposiadających zawodu o 33,0%. W tabeli poniżej zawarto wykaz 25 zawodów, w których liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych była najwyższa. Tab.2 Bezrobotni z Jeleniej Góry według największej liczby osób zarejestrowanych w końcu grudnia 2012 r. w tym Kod Bezrobotni Lp. Nazwa zawodu kobiety Absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem Ogółem razem kobiety razem Kobiety Sprzedawca* Technik ekonomista* Murarz* Ślusarz* Technik mechanik* Kucharz* Tokarz w metalu Robotnik budowlany Ekonomista Technik budownictwa* Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Sprzątaczka biurowa Robotnik gospodarczy Szwaczka Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Pedagog Technik prac biurowych* Krawiec* Malarz budowlany Mechanik pojazdów samochodowych* Technik hotelarstwa* Piekarz* Kelner* Cukiernik* Stolarz* źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 5

6 Symbol grupy. W strukturze bezrobotnych według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, najwyższym udziałem - wynoszącym 7,1% w ogólnej liczbie bezrobotnych, charakteryzował się zawód tj. sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się trzy zawody, osiągające udział w granicach od 2,7% do 2,6%. Były to zawody: technik ekonomista 2,7% ogółu bezrobotnych, murarz 2,7% ogółu bezrobotnych, ślusarz 2,6% ogółu bezrobotnych. W pierwszej dziesiątce najbardziej licznych zawodów znajdują się ponadto zawody: technik mechanik - 2,1% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry, kucharz 1,9% ogółu, tokarz w metalu 1,8% ogółu, robotnik budowlany 1,8% ogółu, ekonomista 1,6% ogółu i technik budownictwa 1,4% ogółu bezrobotnych. Prezentując zjawisko bezrobocia w Jeleniej Górze w końcu 2012 r. można wskazać duże grupy zawodowe ( oznaczone 2-cyfrowym kodem), w których odnotowano najwięcej osób. Tab. 3 Struktura bezrobotnych według grup zawodów w Jeleniej Górze stan w końcu 2012 i 2011 roku. Lp. Nazwa grupy zawodowej* Liczba zarejestrowanych wg stanu na 31 XII 2011r. Liczba zarejestrowanych wg stanu na 31 XII 2012 Udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,5 Posiadający zawód w tym , Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn ,6 i urządzeń i pokrewni 2 52 Sprzedawcy i pokrewni , Średni personel nauk fizycznych, chemicznych ,2 i technicznych 4 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni , , Pracownicy usług osobistych , Średni personel do spraw biznesu i administracji , Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury , Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni , Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, ,8 budownictwie i transporcie Kierowcy i operatorzy pojazdów , Elektrycy i elektronicy , Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych ,4 i technicznych Pomoce domowe i sprzątaczki , Specjaliści nauczania i wychowania , Średni personel do spraw zdrowia , Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych ,9 i przetwórczych 18 Pozostałe zawody ,3 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 6

7 Wśród bezrobotnych z Jeleniej Góry, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, najliczniejszą grupę stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej (kod 2-cyfrowy) robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, dla której wielkość wskaźnika wyniosła 9,6% ogółu bezrobotnych. Najliczniejszymi grupami elementarnymi oznaczonymi kodem 4- cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli: ślusarze i pokrewni 99 osób, mechanicy pojazdów samochodowych- 95 osób, ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 94 osoby. Według 2-cyfrowej klasyfikacji grup zawodów nieco mniejszą liczbę osób bezrobotnych (8,3% - ogółu bezrobotnych) odnotowano w grupie: sprzedawcy i pokrewni. W porównaniu do grudnia 2011 roku, w tej grupie zawodowej nastąpił znaczny spadek liczby bezrobotnych o 16%. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele grup elementarnych (kod 4- cyfrowy) - sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 294 osoby. W grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (8,2% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry) najliczniejszymi zawodami były: technicy mechanicy 95 osób, technicy budownictwa 56 osób, Na kolejnej pozycji w powyższej klasyfikacji znajdowali się: robotnicy budowlani i pokrewni to grupa stanowiąca 7,4% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli: murarz i pokrewni 99 osób, malarze i pokrewni - 46 osób, hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych - 39 osób. W porównaniu do 2011 roku liczba bezrobotnych robotników budowlanych wzrosła o 18%. Niepokojąca jest wysoka liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści. W ogólnej liczbie bezrobotnych na koniec grudnia 2012 r. - 10,7% to osoby zaliczone do grupy specjaliści, w porównaniu do grudnia 2011 r. wskaźnik ten zwiększył się o 0,8 punktu procentowego. Na koniec 2012r. zarejestrowanych było ogółem 392 osoby zaliczone do tej grupy w tym 241 to kobiety tj. 61,5% tej populacji. W grupie tej dominowali podobnie jak w 2011 roku : - specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury ogółem 117 osób tj. 3,2% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry, w najwięcej ekonomistów 59 osób. Ponadto w ewidencji figurowało 87 specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, wśród których było: 13 inżynierów elektroników, 10 inżynierów inżynierii środowiska, 9 inżynierów budownictwa. W grupie specjaliści nauczania i wychowania (ogółem 81 bezrobotnych wzrost o 26% w porównaniu do 2011 r.) było: pedagogów 37 osób, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 26 osób, W grupie specjaliści ds. zdrowia było: fizjoterapeutów 19 osób, pielęgniarek 10 osób. 7

8 Najniższe wskaźniki zarejestrowanych odnotowano w takich grupach jak: kierownicy ds. zarządzania i handlu 3 osoby, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 1 osoba, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 2 osoby. Tabela nr 4 przedstawia napływ bezrobotnych z Jeleniej Góry w ujęciu wielkich grup zawodowych. Tab. 4 bezrobotnych według grup zawodów w Jeleniej Górze w 2011r r. Wielkie grupy zawodowe Ogółem: bezrobotnych w 2011 r. bezrobotnych Udział % ,0 Bez zawodu ,0 Posiadający zawód - w tym: ,0 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,2 Specjaliści ,3 Technicy i inny średni personel ,6 Pracownicy biurowi ,3 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,3 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,8 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,9 Operatorzy i monterzy maszyn ,8 Pracownicy przy pracach prostych ,9 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W 2012 r. zarejestrowały się osoby (napływ) zamieszkałe w Jeleniej Górze. W ogólnej liczbie nowych rejestracji przeważają mężczyźni 55,8% ogółu napływu (3.601 mężczyzn i kobiet). Liczba nowych rejestracji zwiększyła się o 13,8% w porównaniu do 2011 roku. Niepokojący jest wysoki udział 13,3% w ogólnej liczbie nowych rejestracji osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści - osób z wyższym wykształceniem. W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych były osoby nieposiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. Grupa ta to 16,0% ogółu napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry w 2012 roku, dominacja mężczyzn 618. Ponadto zarejestrowało się 389 osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki - absolwentów, którzy nie znaleźli zatrudnienia i dokonali rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 209 kobiet. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2 specjaliści tj. 45,5% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów osób. W grupie tej najbardziej liczne zawody: ekonomista 28 osób, 8

9 pedagog 24 osoby, fizjoterapeuta 10 osób, inżynier inżynierii środowiska- gospodarka wodna i hydrologia 8 osób, specjalista administracji publicznej 6 osób, inżynier elektronik 5 osób. Niepokojący jest wysoki wskaźnik nowo zarejestrowanych absolwentów nie posiadających zawodu co czwarty rejestrujący się w tym okresie ( 118 osób). Wśród osób bezrobotnych nowo rejestrujących się w 2012 r. dominowali przedstawiciele następujących zawodów: sprzedawca 403, technik ekonomista - 163, murarz 154,sluusarz 146, kucharz - 143, ekonomista 124, technik mechanik - 115, robotnik budowlany -111, pedagog 92, technik budownictwa 86, tokarz w metalu 83. W okresie styczeń grudzień 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, tj 84,3% ogółu rejestrujących. W strukturze napływu bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby, które przed nabyciem statusu bezrobotnego pracowały w następujących sekcjach gospodarki: handel hurtowy i detaliczny osób tj. 20,36% ogółu poprzednio pracujących, przetwórstwo przemysłowe 984 osoby tj. 18,08%, budownictwo osoby tj. 12,39%. Liczba rejestrujących się poprzednio pracujących w branży budowlanej wzrosła o 59% w porównaniu do 2011 roku o 251 osób więcej.. Tab. 5 Struktura napływu bezrobotnych poprzednio pracujących według sekcji PKD w latach Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych bezrobotnych Struktura % w 2011r w 2012r Bezrobotni poprzednio pracujący rodzaj działalności ostatniego pracodawcy: ,00 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,50 Górnictwo i wydobywanie 0 1 0,02 Przetwórstwo przemysłowe ,08 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ,68 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,14 Budownictwo ,39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,36 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,62 Transport, gospodarka magazynowa ,98 Informacja i komunikacja ,79 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,78 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,26 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,98 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,37 Edukacja ,03 9

10 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,48 Pozostała działalność usługowa ,46 Działalność niezidentyfikowana ,98 Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: górnictwo i wydobycie 1 osoba, rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 27 osób, informacja i komunikacja 43 osoby, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 62 osoby. 2.2 Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Na koniec grudnia 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było ogółem bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, wśród których to kobiety, co stanowiło 47,9% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do grudnia 2011 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się tylko o 2 osoby. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowani Stan na 31 XII Ogółem Kobiety poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy dotychczas niepracujące 2011 rok rok W odniesieniu do liczby bezrobotnych absolwentów, dane wskazały, iż w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na koniec grudnia 2012 r. pozostawało 101 bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, w tym 56 kobiet. Bezrobotni zamieszkali w powiecie jeleniogórskim pozostający w ewidencji w końcu grudnia 2011r. zostali sklasyfikowani w 561 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności po zmianach. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, zawód posiadało bezrobotnych tj. 88,3%. Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego na koniec 2012 r. w ujęciu wielkich grup zawodowych zaobserwowano, że dominowały podobnie jak w 2011 r. osoby zarejestrowane w dwóch grupach tj.: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (ślusarz, tokarz metalu, mechanicy pojazdów samochodowych, tkacz, piekarz, szwaczka), w których figurowało osób tj. 29,4% ogółu bezrobotnych z powiatu, oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (kucharz, kelner, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer), w których to zawodach zarejestrowanych było 684 bezrobotnych tj. 16,6%. W grupie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych o 6,2% ( o 45 osób mniej ). Niepokojący jest wzrost liczby osób z 10

11 wykształceniem wyższym zaliczanych do grupy specjaliści. Na koniec 2012 roku stanowili oni 7,9 % ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Tab.6 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2011 r r. Wielkie grupy zawodowe: Bezrobotni zarejestrowani na dzień Struktura w % 31 XII 2011r. 31 XII 2012r. 31 XII 2011r. 31 XII 2012r. Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,0 11,7 Posiadający zawód w tym: ,0 88,3 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,3 0,1 2 Specjaliści ,9 7,9 3 Technicy i inny średni personel ,5 12,2 4 Pracownicy biurowi ,9 3,9 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,7 16,6 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,7 1,6 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,1 29,4 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,9 7,7 9 Pracownicy przy pracach prostych ,0 8,9 10 Siły zbrojne ,0 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Na koniec grudnia 2012 r. 483 bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego nie posiadało zawodu w tym 239 kobiet. W porównaniu do 2011 roku liczba bezrobotnych bez zawodu uległa zwiększeniu o 16,7%. Był to najwyższy wzrost w wielkich grupach. Zarejestrowani bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego i kursowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Uwzględniając posiadane przez bezrobotnych kwalifikacje można zauważyć, że dominowały osoby w zawodach zaprezentowanych w poniższej tabeli. Podobnie jak w Jeleniej Górze, wśród bezrobotnych przeważali zarejestrowani w zawodzie sprzedawca 6,8% ogółu bezrobotnych powiatu. Niepokojąca jest duża liczba (pomimo funkcji turystycznej regionu) bezrobotnych posiadających zawody: kucharz 115 osób 2,8% ogółu bezrobotnych, kelner - 62 osoby 1,5% ogółu. Wśród bezrobotnych liczna jest także grupa osób w zawodach budowanych: - robotnik budowlany 81 osób, murarz 96 osób. Tab.7. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego według największej liczby osób zarejestrowanych w końcu grudnia 2012 r. Lp. Kod Nazwa zawodu Bezrobotni w tym zawodu ogółem Kobiety Absolwenci powyżej 12 m-cy Razem Kobiety razem kobiety Sprzedawca*

12 Symbol grupy Kucharz* Murarz* Ślusarz* Robotnik budowlany Technik ekonomista* Tokarz w metalu Piekarz* Kelner* Technik mechanik* Mechanik pojazdów samochodowych* Przędzarz Robotnik gospodarczy Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Krawiec* Sprzątaczka biurowa Ekonomista Pomoc kuchenna Kucharz małej gastronomii* źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Analiza struktury bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie jeleniogórskim w badanym okresie wskazała, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób zarejestrowanych miały następujące grupy zawodowe (według 2-cyfrowej klasyfikacji), przedstawiono w tabeli 8: Lp. Tab.8.Struktura bezrobotnych według grup zawodów w powiecie jeleniogórskim stan w końcu grudnia 2011 r r. Liczba Liczba Udział w ogólnej zarejestrowanych zarejestrowanych grupie Duże grupy zawodowe* wg stanu na wg stanu na bezrobotnych 31 XII 2011r. 31 XII 2012 (w %) Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,7 Posiadający zawód w tym: , Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni , Pracownicy usług osobistych , Sprzedawcy i pokrewni , Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 5 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 6 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych , , , Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni , Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ,0 12

13 9 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych , Średni personel do spraw biznesu i administracji , Kierowcy i operatorzy pojazdów , Pomoce domowe i sprzątaczki , Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury , Elektrycy i elektronicy , Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych , , Pracownicy obsługi klienta ,7 Pozostałe grupy ,9 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze * według kodu 2-cyfrowego Z powyższej analizy wynika, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2012r. miały następujące grupy (poniżej podano najliczniej reprezentowane zawody - grupa elementarna kod 4 cyfrowy - znajdujące się w obrębie danej dużej grupy): 1. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 8,9% mechanicy pojazdów samochodowych 119 osób, ślusarze i pokrewni 100 osób, ustawiacze- operatorzy obrabiarek skrawających do metali 82 osoby, 2. Pracownicy usług osobistych 8,1% ogółu bezrobotnych z powiatu kucharze 160 osób, kelnerzy- 62 osób, robotnik gospodarczy 51 osób fryzjerzy 38 osób, 3. Sprzedawcy i pokrewni 7,9% sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 310 osób, 4. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 6,9% piekarze, cukiernicy i pokrewni 102 osoby, stolarze meblowi i pokrewni 67 osób, krawiec 46 osób, szwaczki, hafciarki i pokrewni 32 osoby, 5. Robotnicy budowlani i pokrewni ( z wyłączeniem elektryków) 6,4% murarz 96 osób, hydraulik i monterzy instalacji sanitarnych 40 osób, 6. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5,8% technicy mechanicy 60 osób, technicy budownictwa 29 osób, technik elektryk 22 osoby, technik elektronik 14 osób. Najmniejszy udział bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego odnotowano w takich grupach jak: kierownicy do spraw produkcji i usług (1 osoba), kierownicy 13

14 w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 2 osoby, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni - 1 osoba. W okresie styczeń grudzień 2012 r. w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowało się osób bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w tym kobiet. W porównaniu do 2011 roku liczba nowych rejestracji osób zamieszkałych w powiecie jeleniogórskim jest niższa o 38 osób. Kobiet zarejestrowało się o 95 mniej. Wśród nowo zarejestrowanych były 253 osoby, które zarejestrowały się w tut. Urzędzie w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły (absolwenci) w tym 138 kobiet. W porównaniu do roku ubiegłego liczba absolwentów rejestrujących się jest mniejsza o 21%. W ogólnej liczbie nowych rejestracji, 16,6% stanowiły rejestracje osób bez zawodu 824 osoby w tym 366 kobiety. Wśród rejestrujących się absolwentów 33% to osoby bez zawodu. W porównaniu do 2011 r. liczba bezrobotnych nie posiadających zawodu i rejestrujących się w 2012 roku wzrosła o 31,2% - o 142 osoby. Tab.9. Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według grup zawodów w latach 2011 i 2012 Wielkie grupy zawodowe Ogółem: bezrobotnych w 2011r bezrobotnych w 2012 Udział % ,0 Bez zawodu ,6 Posiadający zawód w tym: ,4 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,1 Specjaliści ,2 Technicy i inny średni personel ,7 Pracownicy biurowi ,3 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,0 Operatorzy i monterzy maszyn ,8 Pracownicy przy pracach prostych ,7 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Największy napływ do bezrobocia w 2012 roku nastąpił w zawodach: sprzedawca - 324, murarz 131, kucharz 12, ślusarz 91, piekarz - 88, technik ekonomista - 87, robotnik budowlany 87, kelner- 85, technik mechanik 83, mechanik pojazdów samochodowych - 83, tokarz w metalu 72, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych -64, fryzjer 63, pedagog 58, ekonomista 55, technik żywienia i gospodarstwa domowego -52. Niepokojący jest wysoki udział 10,2% w ogólnej liczbie nowych rejestracji, osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści przeznaczonej dla osób z wyższym wykształceniem. Jest to kolejny rok wzrostu rejestracji. 14

15 Struktura napływu bezrobotnych absolwentów z powiatu jeleniogórskiego 253 osobyw układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2,tj. specjalistów 38,0% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów 96 osób. Najwięcej absolwentów zarejestrowało się w zawodach: pedagog 16 osób, nauczyciel wychowania fizycznego 9 osób, ekonomista 7 osób, filolog filologia polska 4 osoby, inżynier elektronik 4 osoby, Co trzeci absolwent z powiatu jeleniogórskiego rejestrujący się w 2012 roku nie posiadał zawodu 84 osoby. Zarejestrowani absolwenci bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa ( dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego. W strukturze napływu bezrobotnych dominowały osoby poprzednio pracujące. W ogólnej liczbie nowych rejestracji w 2012 roku osób poprzednio pracowało - tj. 84,5% ogółu nowo zarejestrowanych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W strukturze napływu największy odsetek stanowiły osoby, które przed zarejestrowaniem pracowały w następujących sekcjach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe 802 osoby tj. 19,10% ogółu poprzednio pracujących, handel hurtowy i detaliczny osoby tj. 17,48% ogółu poprzednio pracujących, budownictwo osób tj. 11,62% ogółu poprzednio pracujących, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 430 osób tj. 10,24% ogółu poprzednio pracujących. Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę - 8 osób, górnictwo i wydobywanie 12 osób, informacja i komunikacja 13 osób. Tab.10 Struktura napływu bezrobotnych poprzednio pracujących z powiatu jeleniogórskiego według sekcji PKD w 2011r. i 2012 r. Udział % Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych bezrobotnych w 2011r w 2012r Bezrobotni poprzednio pracujący rodzaj ,0 działalności ostatniego pracodawcy: Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,26 Górnictwo i wydobywanie ,29 Przetwórstwo przemysłowe ,10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ,19 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami ,10 15

16 oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo ,62 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,48 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,24 Transport, gospodarka magazynowa ,31 Informacja i komunikacja ,31 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,98 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,71 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,88 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,95 Edukacja ,71 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,05 Pozostała działalność usługowa ,76 Działalność niezidentyfikowana ,22 3. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Bardzo ważnym elementem monitoringu rynku pracy jest analiza ofert pracy pod kątem ich struktury, według zawodów i specjalności oraz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Analiza napływu ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodowych. Od dwóch lat zauważalny jest mniejszy napływ ofert pracy oraz zmniejszający się udział w ogólnej liczbie, ofert finansowanych z Funduszu Pracy (oferty subsydiowane). Tab. 11 Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie styczeń grudzień w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień Ogółem w tym oferty subsydiowane % udział do Ogółu ofert , , , ,5 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W porównaniu do 2011 roku nastąpił niewielki wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 7,5%. Od trzech lat dominują oferty pracy w grupie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 36,1% ogółu ofert w 2012 r., 39,1% ogółu ofert w 2011 i 38,6% w 2010 r. oraz w zawodach pracownicy przy pracach prostych co piata oferta w 2012 r., 19,2% w 2011 r. i 15% w 2010 r. Najczęściej występującymi zawodami w tych grupach były: robotnik 16

17 gospodarczy, sprzątająca, robotnik drogowy, technik prac biurowych, sprzedawca. Duża liczba ofert pracy w w/w zawodach była związana z realizacją robót publicznych, staży, prac społecznie użytecznych. Tab. 12 Struktura ofert pracy w odniesieniu do wielkich grup zawodowych: Grupy zawodowe Liczba ofert zgłoszonych w latach: Ogółem Z tego: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Należy jednak zauważyć, że liczba ofert pracy na lokalnym rynku jest niestety wciąż za mała, aby nastąpił spadek bezrobocia w poszczególnych zawodach. Analiza napływu bezrobotnych w 2012 roku według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłaszanych ofert pracy i obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy daje pełny obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tab. 13 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w latach według dużych grup zawodowych Z tego: Ogółem Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy bezrobotnych I XII 2011 rok ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsca pracy bezrobotnych I XII 2012 rok ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsc pracy , , , ,6 Specjaliści , ,8 Technicy i inny średni personel , ,8 Pracownicy biurowi , ,3 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy , ,2 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy , ,0 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,2 Operatorzy i monterzy maszyn , ,2 Pracownicy przy pracach prostych , ,5 Bez zawodu

18 Z danych tych wynika, iż pomimo sporej liczby ofert pracy w niektórych zawodach, liczba zarejestrowanych osób z takimi kwalifikacjami była nadal znaczna. Sytuacja ta była również pochodną braku lub niewystarczających kwalifikacji bezrobotnych, niedostosowanych do oczekiwań pracodawców. Duża grupa osób bezrobotnych nie była zainteresowana podjęciem pracy w wyuczonym zawodzie, szczególnie w przypadku oferowania przez pracodawcę zatrudnienia za minimalne wynagrodzenie lub w przypadku propozycji pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Poniżej przedstawiono zapotrzebowanie pracodawców na pracowników według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgłoszone oferty pracy) z napływem bezrobotnych oraz wyliczono wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy. Tab.14 bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszone miejsce pracy w 2012 roku według sekcji PKD Wyszczególnienie bezrobotnych I XII 2012 Zgłoszone oferty pracy bezrobotnych na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,2 Górnictwo i wydobywanie 13 0 Przetwórstwo przemysłowe ,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów ,5 klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,5 Budownictwo ,6 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,3 Transport, gospodarka magazynowa ,0 Informacja i komunikacja ,0 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,7 Działalność w zakresie usług administrowania i dział. Wspierająca ,9 Administracja publiczna i obrona narodowa; ob. ubezp. Społeczne ,4 Edukacja ,3 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,3 Pozostała działalność usługowa ,6 Działalność niezidentyfikowana Dotychczas niepracujący OGÓŁEM: ,0 18

19 W 2012 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło od pracodawców reprezentujących sekcję administracja publiczna i obrona narodowa 15,9% ogółu ofert oraz z sekcji ochrona zdrowia i pomoc społeczna 12,9% ogółu ofert. Ta sytuacja związana była z faktem organizacji w tych firmach robót publicznych, prac społecznie użytecznych lub staży. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2012 r. przeciętnie 5,0 nowo zarejestrowanych bezrobotnych (5,1 w 2011r.). Największe wskaźniki napływu bezrobotnych przypadających przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy zanotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz - 22,5 nowo zarejestrowanych bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsc pracy; transport i gospodarka magazynowa 12,0 nowo zarejestrowanych budownictwo 11,6 nowo zarejestrowanych Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w mieście Jelenia Góra W 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wpłynęło ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców z Jeleniej Góry. Analiza napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry w 2012 roku według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłaszanych ofert pracy oraz obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy to obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tab. 15 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w 2012 r. - według dużych grup zawodowych w Jeleniej Górze Jelenia Góra z tego: Ogółem Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy bezrobotnych I XII 2012rok ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsca pracy , ,5 Specjaliści ,6 Technicy i inny średni personel ,9 Pracownicy biurowi ,1 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,1 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,3 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,6 Operatorzy i monterzy maszyn ,4 Pracownicy przy pracach prostych ,2 Bez zawodu

20 Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2011 r. przeciętnie 4,2 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2012 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 4,3. Najwyższy wskaźnik wystąpił w grupie specjaliści - 11,6 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy i w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy na 1 zgłoszone miejsce pracy przypadało 10,6 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymuje się wysokie bezrobocie w grupie technicy i inny średni personel na zgłoszoną 1 ofertę pracy przypadało 5,9 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Niskie wskaźniki dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne. W badanym okresie pracodawcy najczęściej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze poszukiwali osób w następujących zawodach: Lp. Tab.16 Ranking zawodów i specjalności, dla których zgłoszono najwięcej ofert pracy w 2012 r. w Jeleniej Górze Nazwa zawodu oferty pracy zgłoszone I XII 2012r. Ogółem Ogółem , Robotnik gospodarczy , Sprzątaczka biurowa 128 8, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 79 5, Sprzedawca 66 4, Robotnik budowlany 52 3, Technik administracji 50 3, Przedstawiciel handlowy 44 3, Opiekun medyczny 40 2, Konserwator budynków 32 2, Monter wyrobów z drewna 30 2, Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 25 1, Magazynier 21 1, Pomoc kuchenna 21 1, Sekretarka 19 1, Kucharz 17 1, Ślusarz 13 0,9 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze % Najwięcej ofert pracy zgłoszonych prze firmy działające w Jeleniej Górze stanowiły oferty w zawodach: robotnik gospodarczy (13,3% wszystkich zgłoszonych ofert pracy w 2012r.), sprzątaczka biurowa (8,5%), Pracownik ochrony fizycznej bez licencji ( 5,3%), sprzedawca (4,4%) oraz robotnik budowlany (3,5%). Zaznaczyć tu należy, że większość zgłoszonych ofert w tych zawodach nie wynika z faktycznego zapotrzebowania, lecz z organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży. 20

21 W tabeli 17 przedstawiono zapotrzebowanie na pracowników według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgłoszone oferty pracy w roku), jednocześnie przedstawiono dane liczbowe dotyczące napływu bezrobotnych wg ostatniego miejsca pracy i liczbę bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry na koniec grudnia 2012 roku. W okresie styczeń grudzień 2012r. co piąta oferta pracy wpłynęła od pracodawców reprezentujących sekcje PKD działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 19,7% ogółu ofert w tym okresie. Dominacja ofert w tej sekcji związana była z organizowanymi robotami publicznymi, pracami społecznymi oraz stażami. Niepokojąca jest mała liczba ofert pracy z sekcji przetwórstwo przemysłowe 8,3% ogółu zgłoszonych miejsce pracy od pracodawców z Jeleniej Góry. Na podstawie tych wskaźników przeliczono napływ bezrobotnych z poszczególnych sekcji PKD na 1 zgłoszone miejsce pracy z tych sekcji. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2012r. przeciętnie 4,3 nowo rejestrujących się bezrobotnych z Jeleniej Góry (w 2011 wskaźnik ten był na podobnym poziomie 4,2). Najwyższe wskaźniki napływu bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy zanotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 18,5 nowo zarejestrowanych na 1 ofertę, budownictwo - 11 nowo zarejestrowanych bezrobotnych na 1 ofertę, transport, gospodarka magazynowa 10,1 nowo zarejestrowanych bezrobotnych na 1 ofertę, przetwórstwo przemysłowe 7,9 nowo zarejestrowanych bezrobotnych na 1 ofertę handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 6,8 nowo zarejestrowanych na 1 ofertę. 21

22 Tab.17 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w Jelenia Góra w 2012roku Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani w I XII 2012r. Stan 31 XII 2012 Oferty pracy zgłoszone w 2012r. bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,5 Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe ,9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją , ,9 Budownictwo ,0 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,5 Transport, gospodarka magazynowa ,1 Informacja i komunikacja ,1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,0 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,5 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,1 Edukacja ,1 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,1 Pozostała działalność usługowa ,1 Działalność niezidentyfikowana razem: ,6 Dotychczas niepracujący OGÓŁEM: ,3 22

23 3.2. Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim W 2012 roku firmy działające na terenie powiatu jeleniogórskiego złożyły tylko 763 ofert pracy i aktywizacji zawodowej. W ogólnej liczbie zgłoszonych miejsc pracy 513 ofert było finansowanych przez Urząd tj. 67,2% ogółu ofert (w tym miejsca aktywizacji zawodowej: staże - 186, roboty publiczne 125, prace społecznie użyteczne 99). Tak duża liczba miejsc aktywizacji zawodowej zamazuje obraz zapotrzebowania na pracowników w powiecie jeleniogórskim. W tabeli 18 przedstawiono napływ bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłoszonych ofert pracy i obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy. Tab. 18 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w 2012 r. - według dużych grup zawodowych w powiecie jeleniogórskim Powiat jeleniogórski I XII 2012 rok bezrobotnych ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsc pracy z tego: Ogółem Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy , ,3 Specjaliści ,2 Technicy i inny średni personel ,5 Pracownicy biurowi ,1 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,4 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,0 Operatorzy i monterzy maszyn ,0 Pracownicy przy pracach prostych ,0 Bez zawodu Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w powiecie jeleniogórskim przypadało w 2011 r. przeciętnie 6,6 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2012 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 6,5. Najwyższy wskaźnik wystąpił w grupie specjaliści - 28,2 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy i w grupie operatorzy i monterzy maszyn na 1 zgłoszone miejsce pracy przypadało 24,0 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymuje się wysokie bezrobocie w grupie technicy i inny średni personel na zgłoszoną 1 ofertę pracy przypadało 14,5 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Niskie wskaźniki dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne. 23

24 Pracodawcy z powiatu jeleniogórskiego najczęściej poszukiwali pracowników w zawodach: Tab.19 Ranking zawodów i specjalności, dla których zgłoszono najwięcej ofert pracy w 2012r. w powiecie jeleniogórskim Lp. Nazwa zawodu oferty pracy zgłoszone 2012r. Ogółem w % Ogółem , Robotnik gospodarczy , Sprzedawca 36 4, Sprzątaczka biurowa 33 4, Kucharz* 27 3, Technik prac biurowych* 22 2, Meliorant 21 2, Ślusarz 20 2, Technik administracji 19 2, Pomoc kuchenna 18 2, Kelner* 18 2, Pokojowa 18 2, Robotnik budowlany 18 2, Spawacz metoda MAG 16 2, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 14 1, Recepcjonista 11 1, Sprzedawca w branż mięsnej 11 1, Spawacz metoda MIG 10 1,3 Źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Najwięcej ofert pracy zgłoszono w powiecie jeleniogórskim dla robotników gospodarczy 26,7% wszystkich zgłoszonych ofert z powiatu. Było to związane z organizowanymi robotami publicznymi, pracami społecznie użytecznymi. Zaznaczyć tu należy, że większość zgłoszonych ofert w tych zawodach nie wynika z faktycznego zapotrzebowania, lecz z organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży. Tabela 20 przedstawia strukturę ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców z powiatu jeleniogórskiego w układzie sekcji PKD. W 2012 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło od pracodawców reprezentujących sekcje administracja publiczna i obrona narodowa 22,9% ogółu ofert i ochrona zdrowia i pomoc społeczna - 12,6% ogółu ofert. Wymienione oferty to realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, staży. Niepokojąca jest mała liczba ofert pracy z sekcji przetwórstwo przemysłowe tylko 74 zgłoszonych ofert, budownictwa 39 ofert. Ponadto w tabeli przedstawiono zapotrzebowanie na pracowników według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgłoszone oferty pracy w roku), jednocześnie przedstawiono dane liczbowe dotyczące napływu bezrobotnych wg ostatniego miejsca pracy i liczbę bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego na koniec grudnia 2012 roku. Na podstawie tych wskaźników przeliczono napływ bezrobotnych z poszczególnych sekcji PKD na 1 zgłoszone miejsce pracy z tych sekcji. 24

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2013 Październik 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo