RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Powiecie Jeleniogórskim Wnioski

3 1. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim przedstawia sytuację na lokalnym rynku pracy na koniec grudnia 2011roku, liczbę bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2011 i ich strukturę, napływ bezrobotnych wg grup zawodowych i ostatniego miejsca pracy, oraz dane dotyczące zgłoszonych oferty pracy strukturę, stan. Przy opracowaniu Monitoringu wykorzystano następujące źródła: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003r, Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej stan za II półrocze 2011roku, Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - za II półrocze 2011 roku, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Celem opracowania raportu jest sporządzenie aktualnej informacji o podaży i popycie siły roboczej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Niniejszy raport zawiera analizę skali i struktury bezrobocia rejestrowanego w grupach zawodowych (zawodów i specjalności) i popyt na pracę dla poszczególnych zawodów wynikający ze zgłoszonych ofert pracy. Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu analizowane są: Zawody deficytowe to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych posiadających te zawody, Zawody nadwyżkowe to zawody, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób bezrobotnych posiadających te zawody. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzana jest w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, który jest określony ilorazem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie sprawozdawczym. Należy wspomnieć, że od 2 lat w wyniku zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmniejsza się liczba składanych ofert pracy (pracodawcy nie mają obowiązku zgłaszania wolnych miejsc pracy). Od trzech lat w zgłaszanych ofertach pracy dominują oferty w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych: w 2009r oferty - tj.29,3% ogółu ofert w dyspozycji urzędu, w 2010r. 759 ofert - tj. 28,9% - -, w 2011r. 632 oferty - tj. 30,0% ogółu ofert będących w dyspozycji urzędu skierowane do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, a tym samym nie dające prawidłowego obrazu zapotrzebowania na pracę. 3

4 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Jednym z elementów Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodowych). Struktura Klasyfikacji Zawodów i Specjalności obejmuje: 10 wielkich grup zawodowych kod 1 - cyfrowy, 43 duże grupy zawodowe kod 2 - cyfrowy, 132 grupy średnie kod 3 - cyfrowy, 444 grupy elementarne kod 4 - cyfrowy, 2360 zawodów i specjalności kod 6 - cyfrowy Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Na koniec 2011 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym kobiet tj. 48,8 ogółu. Poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy było 915, w tym 464 kobiet. W końcu okresu w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 97 osób, które ukończyły naukę w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji (absolwenci), w tym 57 kobiet. Bezrobotni mieszkańcy Jeleniej Góry w końcu grudnia 2011r. zostali sklasyfikowani w 575 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Tab.1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2010r. 2011r. Bezrobotni zarejestrowani na Struktura dzień w % Grupy zawodowe 31.XII.2010r 31 XII 2011r. 31 XII 2010r. 31 XII 2011r. Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,9 9,7 Posiadający zawód w tym: ,1 90,3 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,2 0,4 2 Specjaliści ,1 9,9 3 Technicy i inny średni personel ,6 16,1 4 Pracownicy biurowi ,0 4,5 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,6 17,9 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,1 0,8 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,8 26,2 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,7 7,3 9 Pracownicy przy pracach prostych ,0 7,2 10 Siły zbrojne W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry zawód posiadało bezrobotnych tj. 90,3%. Wyuczonego zawodu nie posiadało 345 osób tj. 9,7% ogółu zarejestrowanych. W tej grupie 163 osoby to kobiety 4

5 W tabeli poniżej zawarto wykaz 25 zawodów, w których liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych była najwyższa. Tab.2 Bezrobotni z Jeleniej Góry według największej liczby osób zarejestrowanych w końcu grudnia 2011r. w tym Kod Bezrobotni Lp. Nazwa zawodu kobiety absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem Ogółem razem kobiety razem kobiety Sprzedawca Ślusarz Technik ekonomista Murarz Technik mechanik Tokarz w metalu Ekonomista Kucharz Robotnik budowlany Technik budowlany Robotnik gospodarczy Sprzątaczka biurowa Technik prac biurowych Szwaczka Technik żywienia i gospodarstwa domowego Kierowca samo. osobowych Malarz budowlany Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Technik handlowiec Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Kelner Pomoc kuchenna Kucharz małej gastronomii Fryzjer Piekarz Prezentując zjawisko bezrobocia w Jeleniej Górze w końcu 2011r. można wskazać duże grupy zawodowe, tzn. takie, które są oznaczone 2-cyfrowym kodem, w których odnotowano najwięcej osób. Wśród bezrobotnych z Jeleniej Góry, zarejestrowanych w tut. Urzędzie najliczniejszą grupę stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej (kod 2-cyfrowy) sprzedawcy i pokrewni, w której wielkość wskaźnika wynosił 10,2%. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele grup elementarnych (kod 4-cyfrowy) - sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 307 osób. 5

6 Symbol grupy. LP. Tab.3.Struktura bezrobotnych według grup zawodów w Jeleniej Górze stan na 31 grudnia 2011r. Nazwa grupy zawodowej* Liczba zarejestrowanych wg stanu na 31 XII 2011r. udział w ogólnej grupie bezrobotnych (w %) Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu 345 9,7 Posiadający zawód w tym , Sprzedawcy i pokrewni , Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn 319 9,0 i urządzeń i pokrewni 3 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 292 8, Pracownicy usług osobistych 232 6, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 230 6, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce 195 5,5 drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 7 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 171 4, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych 126 3,5 i kultury 9 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 111 3, Kierowcy i operatorzy pojazdów 107 3, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 104 2, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 98 2, Pomoce domowe i sprzątaczki 90 2, Elektrycy i elektronicy 84 2, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 70 2, Średni personel do spraw zdrowia 69 1,9 17 Pozostałe zawody ,4 * według kodu 2-cyfrowego Według 2-cyfrowej klasyfikacji grup zawodów nieco mniejszą liczbę osób bezrobotnych (9,0% - ogółu bezrobotnych) odnotowano w grupie: robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni. Najliczniejszymi grupami elementarnymi oznaczonymi kodem 4-cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli: ślusarze i pokrewni 97 osób, ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 87 osób, mechanicy pojazdów samochodowych- 77 osób W grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (8,2% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry) najliczniejszymi zawodami są: technicy mechanicy 67 osób, technicy budownictwa 51 osób, 6

7 Na kolejnej pozycji w powyższej klasyfikacji znajdowali się: pracownicy usług osobistych to grupa stanowiąca 6,5% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli: kucharze 62 osoby robotnik gospodarczy - 48 osób, kelnerzy - 33 osoby Niepokojąca jest wysoka liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści. W ogólnej liczbie bezrobotnych na koniec grudnia 2011r. 9,9% to osoby zaliczone do grupy specjaliści, w porównaniu do grudnia 2010r. wskaźnik ten zwiększył się o 0,8 punktu procentowego. Na koniec 2011r. zarejestrowanych było ogółem 353 osoby zaliczone do tej grupy w tym 213 to kobiety. W grupie tej dominowali: - specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury ogółem 126 osób tj. 3,5% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry, w najwięcej ekonomistów 62 osoby. Ponadto w ewidencji figurowało 70 specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, wśród których było: 18 inżynierów elektroników. 6 specjalistów ds. ochrony środowiska. W grupie specjaliści nauczania i wychowania (ogółem 64 bezrobotnych) było: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 31osób, pedagogów 25 osób. W grupie specjaliści ds. zdrowia było: fizjoterapeutów 17 osób, pielęgniarek 10 osób. Najniższe wskaźniki zarejestrowanych odnotowano w takich grupach jak: kierownicy ds. zarządzania i handlu (0,12%), przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni (0,09%), kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (0,06%), kierownicy ds. produkcji i usług (0,09%) oraz specjaliści ds. technologii informacyjno - komunikacyjnych (0,22%). W 2011r. zarejestrowało się osób (napływ) zamieszkałych w Jeleniej Górze. W ogólnej liczbie nowych rejestracji przeważają mężczyźni - 54,5% ogółu napływu (3.089 mężczyźni i kobiet). Ponadto zarejestrowało się 386 osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki - absolwentów, którzy nie znaleźli zatrudnienia i dokonali rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, spośród nich 202 osoby to kobiety. W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych odnotowano 704 osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych, w tym 281 kobiet. Stanowiło to 12,4% ogółu populacji poddającej się rejestracji. Tabela nr 4 przedstawia napływ bezrobotnych z Jeleniej Góry w ujęciu wielkich grup zawodowych. Niepokojący jest wysoki udział 12,7% w ogólnej liczbie nowych rejestracji osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści - osób z wyższym wykształceniem. 7

8 Tab.4 Napływ bezrobotnych według grup zawodów w Jeleniej Górze w 2011r. Wielkie grupy zawodowe Ogółem: Napływ bezrobotnych Udział % ,0 Bez zawodu ,4 Posiadający zawód - w tym: ,6 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 21 0,4 Specjaliści ,7 Technicy i inny średni personel ,3 Pracownicy biurowi 229 4,0 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,8 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 45 0,8 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,5 Operatorzy i monterzy maszyn 335 5,9 Pracownicy przy pracach prostych 354 6,2 Siły zbrojne 0 0 Wśród osób bezrobotnych nowo rejestrujących się w 2011r. dominowali przedstawiciele następujących zawodów: sprzedawca 435, ślusarz - 135, technik ekonomista - 124, ekonomista 131, kucharz - 117, robotnik budowlany 105, technik mechanik - 95, murarz - 105, monter podzespołów i zespołów elektronicznych 68, technik handlowiec - 71, technik żywienia i gospodarstwa domowego - 75, technik prac biurowych - 66, tokarz w metalu 71, stolarz - 51, technik budownictwa- 68, pedagog 52, technik hotelarstwa 49,fizjoterapeuta 41. W okresie styczeń grudzień 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, tj 81,9% ogółu zarejestrowanych. W strukturze napływu bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby, które przed nabyciem statusu bezrobotnego pracowały w następujących sekcjach gospodarki: handel hurtowy i detaliczny osób tj. 21,48% ogółu poprzednio pracujących, przetwórstwo przemysłowe 952 osoby tj. 20,51%, budownictwo osoby tj. 9,11%. Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 27 osób, informacja i komunikacja 41 osób, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 41 osób. 8

9 Tab. 5 Struktura napływu bezrobotnych według sekcji PKD w 2011r. Napływ Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych Udział % w 2011r Bezrobotni poprzednio pracujący rodzaj działalności ostatniego pracodawcy: ,0 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 27 0,58 Górnictwo i wydobywanie 0 0 Przetwórstwo przemysłowe ,51 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 61 1,31 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 41 0,88 Budownictwo 423 9,11 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,48 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 287 6,18 Transport, gospodarka magazynowa 124 2,67 Informacja i komunikacja 41 0,88 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 79 1,70 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 107 2,31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 156 3,36 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 308 6,64 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 152 3,28 Edukacja 172 3,71 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 165 3,55 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 81 1,74 Pozostała działalność usługowa 96 2,07 Działalność niezidentyfikowana 373 8, Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Na koniec grudnia 2011 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było ogółem bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, wśród których to kobiety, co stanowiło 49,8% ogółu zarejestrowanych. W ogólnej liczbie to osoby poprzednio pracujące, pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, w tym 722 kobiety. W odniesieniu do liczby bezrobotnych absolwentów, dane wskazały, iż w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na koniec grudnia 2011r. pozostawało 104 bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, w tym 66 kobiet. Bezrobotni zamieszkali w Powiecie jeleniogórskim pozostający w ewidencji w końcu grudnia 2011r. zostali sklasyfikowani w 570 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego na koniec 2011r. w ujęciu wielkich grup zawodowych zaobserwowano, że dominowały osoby zarejestrowane w dwóch grupach tj.: 9

10 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (ślusarz, tokarz metalu, mechanicy pojazdów samochodowych, tkacz, piekarz, szwaczka), w których figurowało osób tj. 29,1% ogółu bezrobotnych z powiatu, oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (kucharz, kelner, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer), których zarejestrowanych było 729 bezrobotnych tj. 17,7%. 1 Tab.6 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Powiatu Jeleniogórskiego w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2010r. 2011r. Wielkie grupy zawodowe: Bezrobotni zarejestrowani na dzień Struktura w % 31 XII 2010r. 31 XII 2011r. 31 XII 2010r. 31 XII 2011r. Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,8 10,0 Posiadający zawód w tym: ,2 90,0 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,1 0,3 2 Specjaliści ,7 6,9 3 Technicy i inny średni personel ,4 11,5 4 Pracownicy biurowi ,6 3,9 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,1 17,7 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,7 1,7 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4 29,1 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,0 8,9 9 Pracownicy przy pracach prostych ,2 10,0 10 Siły zbrojne Na koniec grudnia 2011r. co dziesiąty bezrobotny mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego nie posiadał zawodu osób, w tym 199 kobiet. Zarejestrowani bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego i kursowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Uwzględniając posiadane przez bezrobotnych kwalifikacje można zauważyć, że dominowały osoby w zawodach, zaprezentowanych w poniższej tabeli. Podobnie jak w Jeleniej Górze wśród bezrobotnych przeważali zarejestrowani w zawodzie sprzedawca. Niepokojąca jest duża liczba (pomimo funkcji turystycznej regionu) bezrobotnych, posiadających zawody: kucharz 127 osób, kelner - 67 osób, cukiernik 39 osób czy pokojowa - 37 osób. Wśród bezrobotnych liczna jest także grupa osób w zawodach budowanych: - robotnik budowlany 90 osób, murarz 86 osób. 10

11 Tab.7. Bezrobotni z Powiatu Jeleniogórskiego według największej liczby osób zarejestrowanych w końcu grudnia 2011r. Lp. Kod Nazwa zawodu Bezrobotni w tym zawodu ogółem Kobiety Absolwenci powyżej 12 m-cy Razem Kobiety razem kobiety Sprzedawca Kucharz Ślusarz Robotnik budowlany Murarz Technik ekonomista Tokarz w metalu Kelner Robotnik gospodarczy Technik mechanik Sprzątaczka biurowa Tkacz Piekarz Przędzarz Mechanik pojazdów samochodowych Pomoc kuchenna Krawiec Szwaczka Technik prac biurowych Technik żywienia i gospodarstwa domowego Cukiernik Ekonomista Pokojowa Kierowca samo. osobowego Fryzjer Analiza struktury bezrobotnych według grup zawodowych w Powiecie Jeleniogórskim w badanym okresie wskazała, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób zarejestrowanych miały następujące grupy zawodowe (według 2-cyfrowej klasyfikacji), przedstawiono w tabeli 8: 11

12 Symbol grupy Tab.8.Struktura bezrobotnych według grup zawodów w Powiecie Jeleniogórskim stan w końcu grudnia 2011r. Lp. Liczba zarejestrowanych Duże grupy zawodowe* wg stanu na 31 XII 2011r. Udział w ogólnej grupie bezrobotnych (w %) Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,0 Posiadający zawód w tym: ,0 51 Pracownicy usług osobistych 372 9,0 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 361 8,8 52 Sprzedawcy i pokrewni 333 8,1 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 275 6,7 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 245 5,9 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 231 5,6 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 219 5,3 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 194 4,7 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 174 4,2 91 Pomoce domowe i sprzątaczki 148 3,6 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 134 3,2 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 134 3,2 74 Elektrycy i elektronicy 98 2,4 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 70 1,7 42 Pracownicy obsługi klienta 68 1,7 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 64 1,6 Pozostałe grupy ,3 * według kodu 2-cyfrowego Z powyższej analizy wynika, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2011r. miały następujące grupy (poniżej podano najliczniej reprezentowane zawody - grupa elementarna kod 4 cyfrowy - znajdujące się w obrębie danej dużej grupy): 1. Pracownicy usług osobistych 9,0% ogółu bezrobotnych z powiatu kucharze 127osób, kelnerzy- 67 osób, robotnik gospodarczy 62 osoby fryzjerzy 34 osoby, 2. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 8,8% mechanicy pojazdów samochodowych 107 osób, ślusarze 93 osoby, tokarze w metalu 68 osób, 3. Sprzedawcy i pokrewni 8,1% sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 278 osób, technik handlowiec 34 osoby, 12

13 4. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 6,7% piekarze, cukiernicy i pokrewni 91 osób, stolarze meblowi i pokrewni 58 osób, krawiec 45 osób, szwaczki, hafciarki i pokrewni 42 osoby, 5. Robotnicy budowlani i pokrewni ( z wyłączeniem elektryków) 6,7% murarz 86 osób, hydraulik 30 osób, 6. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5,6% technicy mechanicy 66 osób, technicy budownictwa 32 osoby, technik włókiennik 13 osób. Najmniejszy udział bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego odnotowano w takich grupach jak: kierownicy do spraw zarządzania i handlu (3 osoby), kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 4 osoby, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni - 2 osoby. W 2011r. w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowało się osób bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w tym kobiety. Wśród nowych rejestracji odnotowano 320 osób, w tym 187 kobiet, które zarejestrowały się w tut. Urzędzie w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły (absolwenci). Tab.9. Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według grup zawodów w I półroczu: Wielkie grupy zawodowe Ogółem: Napływ bezrobotnych w 2011r Udział % ,0 Bez zawodu ,6 Posiadający zawód w tym: ,4 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 12 0,2 Specjaliści 486 9,7 Technicy i inny średni personel ,3 Pracownicy biurowi 183 3,7 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,2 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 55 1,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,7 Operatorzy i monterzy maszyn 397 7,9 Pracownicy przy pracach prostych 429 8,6 Siły zbrojne 0 0 W ogólnej liczbie nowych rejestracji, 13,6% stanowiły rejestracje osób bez zawodu 682 osoby w tym 264 kobiety. Wśród rejestrujących się absolwentów 30% to osoby bez zawodu. 13

14 Największy napływ do bezrobocia nastąpił w zawodach: sprzedawca - 296, kucharz - 131, robotnik budowlany 101, murarz 97, piekarz - 89, technik mechanik - 80, technik ekonomista - 91, kelner- 79, ślusarz - 94, mechanik pojazdów samochodowych - 74, tokarz w metalu 64, ekonomista 59, szwacz 43.technik hotelarstwa 41, fizjoterapeuta 38, pedagog 37, inżynier elektronik 23, filolog filologia polska 15, specjalista administracji publicznej 14 osób. Niepokojący jest wysoki udział 9,7% w ogólnej liczbie nowych rejestracji, osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści przeznaczonej dla osób z wyższym wykształceniem. W okresie 12 miesięcy 2011r. zarejestrowało się osób poprzednio pracujących, tj. 82,2% ogółu nowo zarejestrowanych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W strukturze napływu największy odsetek stanowiły osoby, które przed zarejestrowaniem pracowały w następujących sekcjach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe 860 osób tj.20,88% ogółu poprzednio pracujących, handel hurtowy i detaliczny osób tj. 15,76% ogółu poprzednio pracujących, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 502 osoby tj. 12,19% budownictwo osób tj. 9,49%. Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę - 21 osób, informacja i komunikacja 26 osób, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 37 osób. Tab.10 Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według sekcji PKD w 2011r. Napływ Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych Udział % w 2011r Bezrobotni poprzednio pracujący rodzaj działalności ostatniego pracodawcy: ,0 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 63 1,53 Górnictwo i wydobywanie 10 0,24 Przetwórstwo przemysłowe ,88 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 21 0, ,14 Budownictwo 391 9,50 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi , ,19 Transport, gospodarka magazynowa 116 2,82 Informacja i komunikacja 26 0,63 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 39 0,95 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 75 1,82 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 76 1,85 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 159 3,86 14

15 an.nr 10 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 360 8,74 Edukacja 94 2,28 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 152 3,69 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 37 0,90 Pozostała działalność usługowa 68 1,65 Działalność niezidentyfikowana 373 9,06 3. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Bardzo ważnym elementem monitoringu rynku pracy jest analiza ofert pracy pod kątem ich struktury, według zawodów i specjalności oraz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Analiza napływu ofert pracy pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodowych. Od dwóch lat zauważalny jest mniejszy napływ ofert pracy oraz zmniejszający się udział w ogólnej liczbie, ofert finansowanych z Funduszu Pracy (oferty subsydiowane). Tab. 11 Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień Ogółem w tym oferty subsydiowane % udział do Ogółu ofert , , ,1 Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa ogólnej liczby zgłoszonych ofert pracy do Urzędu Pracy. W porównaniu do 2010 roku nastąpił spadek zgłoszonych ofert o 20,4%. W odniesieniu do 2009r. liczba ofert pracy w 2011r. była o prawie 33% mniejsza. Sytuacja ta spowodowana była przede wszystkim dysponowaniem 2011r. mniejszymi środkami finansowanym na aktywizację bezrobotnych niż w latach poprzednich oraz mniejszym zapotrzebowaniem na nowych pracowników. Wpływ na spadek liczby ofert pracy ma także pośrednio obecny stan prawny. Od 2009 roku pracodawcy nie mają obowiązku zgłaszania w Urzędzie Pracy wolnych miejsc pracy. Tab. 12 Struktura ofert pracy w odniesieniu do wielkich grup zawodowych: Wielkie grupy zawodowe Liczba ofert zgłoszonych I XII Ogółem Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi

16 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Z powyższej tabeli wynika, że ponad 39 % miejsc pracy i aktywizacji zawodowej dotyczyło grupy zawodowej pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Dominacja tej grupy zawodowej związana była z uruchomieniem przez tut. Urząd robót publicznych oraz staży, gdzie bardzo często pracodawcy oferowali pracę w zawodzie robotnik gospodarczy, który był najliczniej reprezentowanym zawodem we wszystkich zgłoszonych ofertach ogółem 463 oferty. Drugą pod względem liczby zgłoszonych ofert grupą zawodową byli pracownicy przy pracach prostych 19,2% ogółu ofert - co spowodowane było przede wszystkim realizacją przez tut. Urząd prac społecznie użytecznych. W tej grupie było: dla robotników budowlanych 128 miejsc pracy, dla sprzątających biura 150 ofert. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2011r. przeciętnie 5,1 nowo zarejestrowanych bezrobotnych (4,8 w 2010r.). Najwyższe wskaźniki napływu bezrobotnych przypadających przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy zanotowano w grupach zawodowych: specjaliści - 20,4 nowo zarejestrowanych bezrobotnych; robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 12,9 nowo zarejestrowanych bezrobotnych; technicy i średni personel - 7,6 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Tab. 13 Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy w układzie wielkich grup zawodowych: Wielkie grupy zawodowe Napływ bezrobotnych Zgłoszone oferty 2011r. Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy Ogółem ,1 Bez zawodu Posiadający zawód w tym ,4 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,5 Specjaliści ,4 Technicy i inny średni personel ,6 Pracownicy biurowi ,8 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,2 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,4 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4 Operatorzy i monterzy maszyn ,3 Pracownicy przy pracach prostych ,9 Siły zbrojne 0 0 W okresie styczeń grudzień 2011r. najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w sekcjach PKD: 16

17 ochrona zdrowia i pomoc społeczna 464 miejsca pracy, administracja publiczna 338 miejsc pracy, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca miejsca pracy, handel hurtowy i detaliczny 230 miejsc pracy. Dominacja ofert pracy z wymienionych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności była związana z organizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży w urzędach miast, gmin, instytucjach ochrony zdrowia, placówkach oświatowych Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w mieście Jelenia Góra W 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wpłynęło ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców z Jeleniej Góry. W badanym okresie pracodawcy najczęściej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze poszukiwali osób w następujących zawodach: Lp. Tab.14 Ranking zawodów i specjalności, dla których zgłoszono najwięcej ofert pracy w 2011r. w Jeleniej Górze Nazwa zawodu oferty pracy zgłoszone I XII 2011r. Ogółem w% Ogółem , Robotnik gospodarczy , Sprzątaczka biurowa 92 6, Sprzedawca 87 6, Monter wyrobów z drewna 72 5, Technik prac biurowych 66 4, Technik administracji 41 3, Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 38 2, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 32 2, Przedstawiciel handlowy 28 2, Robotnik budowlany 27 2, Technik mechanik 26 1, Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 26 1,9 niesklasyfikowane Kasjer handlowy 23 1, Inwentaryzator 20 1, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 18 1, Robotnik drogowy 18 1, Pomoc kuchenna 17 1, Sekretarka 13 1, Telemarketer 12 0, Portier 12 0,9 Najwięcej ofert pracy zgłoszonych prze firmy działające w Jeleniej Górze stanowiły oferty w zawodach: robotnik gospodarczy (15,2% wszystkich zgłoszonych ofert pracy w 2011r.), sprzątaczka biurowa (6,8%), 17

18 sprzedawca (6,5%) oraz monter wyrobów z drewna (5,3%). Zaznaczyć tu należy, że większość zgłoszonych ofert w tych zawodach nie wynika z faktycznego zapotrzebowania, lecz z organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży. Analiza struktury ofert pracy według dużych grup zawodowych (według 2-cyfrowego kodu), wskazuje, iż najwyższe wskaźniki zostały odnotowane w grupach zawodowych, które zobrazowano w tabeli nr 15. W analizowanym okresie 2011roku najwięcej ofert pracy (co czwarta oferta pracy) zgłosiły firmy z Jeleniej Góry dla pracowników usług osobistych oferty (kod grupy zawodowej 51) w tym robotnik gospodarczy 205 ofert. Co dziesiąta oferta pracy zgłoszona w 2011r. był skierowana dla grupy zawodowej pomoce domowe i sprzątające (kod grupy zawodowej 91) 140 ofert. Oferty pracy w tych grupach zawodowych, to przede wszystkim praca związana z realizacją robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Dla grupy sprzedawców i pokrewni zgłoszono 158 ofert. Niepokojące jest bardzo mała liczba ofert pracy przeznaczonych dla osób z wyższym wykształceniem. W okresie styczeń - grudzień 2011 dla tej populacji bezrobotnych pozyskano 36 ofert (kod grupy zawodowej 21-26). Na koniec grudnia 2011r. w ewidencji Urzędu Pracy było zarejestrowanych 390 bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry z wyższym wykształceniem. Tab. 15 Struktura ofert pracy według grup zawodowych w Jeleniej Górze zgłoszonych w 2011roku - udział % zgłoszonych ofert w ogólnej liczbie ofert pracy Kod zawodu (*) Duże grupy zawodowe Liczba ofert pracy udział % w ogólnej liczbie ofert pracy Ogółem liczba ofert ,0 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 1 0,07 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 2 0,15 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 16 1,19 22 Specjaliści do spraw zdrowia 6 0,45 23 Specjaliści nauczania i wychowania 3 0,22 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 8 0,60 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 1 0,07 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 2 0,15 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 40 2,97 32 Średni personel do spraw zdrowia 8 0,59 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 89 6,61 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i 7 0,52 pokrewny 35 Technicy informatycy 4 0,30 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 98 7,28 42 Pracownicy obsługi klienta 15 1,11 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 39 2,89 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 16 1,19 51 Pracownicy usług osobistych ,12 52 Sprzedawcy i pokrewni ,73 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 5 0,37 54 Pracownicy usług ochrony 57 4,23 61 Rolnicy produkcji towarowej 4 0,30 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 67 4,97 18

19 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 34 2,52 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 13 0,97 74 Elektrycy i elektronicy 9 0,67 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 13 0,97 wyrobów tekstylnych i pokrewni 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 14 1,04 82 Monterzy 74 5,49 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 27 2,00 91 Pomoce domowe i sprzątaczki ,39 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i 54 4,01 transporcie 94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 24 1,78 95 Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 7 0,52 96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 48 3,56 (*) agregacja wg dużych grup zawodowych ( kod 2 cyfrowy) W tabeli 16 przedstawiono zapotrzebowanie na pracowników według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgłoszone oferty pracy w roku), jednocześnie przedstawiono dane liczbowe dotyczące napływu bezrobotnych wg ostatniego miejsca pracy i liczbę bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry na koniec grudnia 2011roku. W okresie styczeń grudzień 2011r. co piąta oferta pracy wpłynęła od pracodawców reprezentujących sekcje PKD ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 20,7% ogółu ofert w tym okresie. Dominacja ofert w tych sekcjach związana była z organizowanymi robotami publicznymi, pracami społecznymi oraz stażami. Niepokojąca jest mała liczba ofert pracy z sekcji przetwórstwo przemysłowe 7,5% ogółu zgłoszonych miejsce pracy. Na podstawie tych wskaźników przeliczono napływ bezrobotnych z poszczególnych sekcji PKD na 1 zgłoszone miejsce pracy z tych sekcji. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2011r. przeciętnie 4,2 nowo rejestrujących się bezrobotnych z Jeleniej Góry (w 2010 wskaźnik ten był na podobnym poziomie 4,1). Najwyższe wskaźniki napływu bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy zanotowano w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 27,0 nowo zarejestrowanych na 1 ofertę, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 20, 5 nowo zarejestrowanych, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 12,0 nowo zarejestrowanych, przetwórstwo przemysłowe 9,4 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, 19

20 Tab.16 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w Jelenia Góra w 2011roku Wyszczególnienie 20 Bezrobotni zarejestrowani w I XII 2011r. Stan 31 XII 2011 Oferty pracy zgłoszone w 2011r. Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,0 Górnictwo i wydobywanie ,0 Przetwórstwo przemysłowe ,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę ,6 i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,5 Budownictwo ,2 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,0 Transport, gospodarka magazynowa ,6 Informacja i komunikacja ,1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,0 Edukacja ,4 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,4 Pozostała działalność usługowa ,4 Działalność niezidentyfikowana razem: ,4 Dotychczas niepracujący OGÓŁEM: ,2

21 3.2. Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim W 2011 roku firmy działające na terenie powiatu jeleniogórskiego złożyły tylko 759 ofert pracy. W ogólnej liczbie zgłoszonych miejsc pracy 547 ofert było finansowanych przez Urząd tj. 72,1% ogółu ofert (w tym miejsca aktywizacji zawodowej: staże 121, roboty publiczne 166, prace społecznie użyteczne 159). Tak duża liczba miejsc aktywizacji zawodowej zamazuje obraz zapotrzebowania na pracowników w powiecie jeleniogórskim. Pracodawcy z powiatu jeleniogórskiego najczęściej poszukiwali pracowników w zawodach: Tab.17 Ranking zawodów i specjalności, dla których zgłoszono najwięcej ofert pracy w 2011r. w powiecie jeleniogórskim Lp. Nazwa zawodu oferty pracy zgłoszone 2011r. Ogółem w % Ogółem , Robotnik gospodarczy , Robotnik drogowy 60 8, Kucharz* 31 4, Technik prac biurowych* 30 4, Murarz 23 3, Ogrodnik terenów zieleni 22 2, Sprzątaczka biurowa 20 2, Pomoc kuchenna 18 2, Kelner* 17 2, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 14 1, Technik administracji 13 1, Recepcjonista 13 1, Sprzedawca 11 1, Kasjer handlowy 10 1, Monter instalacji wentylacyjnych i 1,3 klimatyzacyjnych Pokojowa 9 1, Robotnik budowlany 7 0, Opiekun w domu pomocy społecznej* 6 0, Przedstawiciel handlowy 5 0, Sekretarka 5 0,6 Źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Najwięcej ofert pracy zgłoszonych w powiecie jeleniogórskim było związanych z takimi zawodami jak: robotnik gospodarczy 34,0% wszystkich zgłoszonych ofert z powiatu robotnik drogowy 8,0 % wszystkich zgłoszonych ofert z powiatu Zaznaczyć tu należy, że większość zgłoszonych ofert w tych zawodach nie wynika z faktycznego zapotrzebowania, lecz z organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży. W analizowanym okresie 2011roku najwięcej ofert pracy (co czwarta oferta pracy) zgłosiły firmy z powiatu jeleniogórskiego dla pracowników usług osobistych ofert (kod grupy zawodowej 51) w tym robotnik gospodarczy 258 ofert. Zapotrzebowanie na w/w zawody wynika w dużej mierze z korzystnych dla pracodawców form aktywizacji osób 21

22 bezrobotnych, jakimi są staże, roboty publiczne i prace społecznie zawodowe, niż rzeczywistej liczby wolnych miejsc pracy. Co dziesiąta oferta pracy zgłoszona w 2011r. był skierowana dla grupy zawodowej robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle i transporcie (kod grupy zawodowej 93) 73 oferty w tym 60 to miejsca pracy dla robotników drogowych. Oferty pracy w tych grupach zawodowych, to przede wszystkim praca związana z realizacją robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Na uwagę zasługuje bardzo mała liczba ofert pracy przeznaczonych dla osób z wyższym wykształceniem. W okresie styczeń - grudzień 2011 dla tej populacji bezrobotnych pozyskano 23 oferty (kod grupy zawodowe 21-26). Na koniec grudnia 2011r. w ewidencji Urzędu Pracy było zarejestrowanych 303 bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego z wyższym wykształceniem. Struktura ofert pracy według grup zawodowych w powiecie jeleniogórskim przedstawia tab. 18. Tab. 18. Struktura ofert pracy według grup zawodowych w powiecie jeleniogórskim zgłoszonych w 2011r. Kod udział % w grupy Liczba ofert ogólnej Nazwa grupy zawodowej zawodów pracy liczbie ofert (*) pracy Ogółem liczba ofert Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branż usługowych 3 0,40 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1 0,13 22 Specjaliści do spraw zdrowia 5 0,66 23 Specjaliści nauczania i wychowania 12 1,58 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 4 0,53 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 1 0,13 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 3 0,40 32 Średni personel do spraw zdrowia 6 0,79 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 24 3,16 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i 15 1,98 pokrewny 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 36 4,74 42 Pracownicy obsługi klienta 15 1,98 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 8 1,05 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 5 0,66 51 Pracownicy usług osobistych ,85 52 Sprzedawcy i pokrewni 30 3,95 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 2 0,26 54 Pracownicy usług ochrony 18 2,37 61 Rolnicy produkcji towarowej 24 3,16 62 Leśnicy i rybacy 1 0,13 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 58 7,64 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 17 2,24 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 8 1,05 wyrobów tekstylnych i pokrewni 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 11 1,45 82 Monterzy 1 0,13 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 10 1,32 91 Pomoce domowe i sprzątaczki 33 4,35 22

23 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i 73 9,62 transporcie 94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 18 2,37 96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 7 0,92 (*) agregacja wg dużych grup zawodowych ( kod 2 cyfrowy) Pracodawcy nie zgłosili żadnych ofert pracy w dużych grupach zawodów, tj: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, kierownicy ds. zarządzania i handlu, kierownicy ds. produkcji i usług, specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych, technicy informatycy, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, elektrycy i elektronicy, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach. Tabela 19 przedstawia strukturę ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców z powiatu jeleniogórskiego w układzie sekcji PKD. W 2011roku najwięcej ofert pracy wpłynęło od pracodawców reprezentujących sekcje ochrona zdrowia i pomoc społeczna - 24,4% ogółu ofert. Kolejno odnotowano w 2011 roku oferty pracy zgłoszone przez firmy związane z sekcją administracja publiczna i obrona narodowa 23,8% ogółu ofert. Wymienione oferty to realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, staży. Niepokojąca jest bardzo mała liczba ofert pracy z sekcji przetwórstwo przemysłowe tylko 19 zgłoszonych ofert. W tabeli poniżej przedstawiono zapotrzebowanie na pracowników według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgłoszone oferty pracy w roku), jednocześnie przedstawiono dane liczbowe dotyczące napływu bezrobotnych wg ostatniego miejsca pracy i liczbę bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego na koniec grudnia 2011roku. Na podstawie tych wskaźników przeliczono napływ bezrobotnych z poszczególnych sekcji PKD na 1 zgłoszone miejsce pracy z tych sekcji. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2011r. przeciętnie 6,6 nowo zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego (w 2010 wskaźnik ten był na podobnym poziomie 6,2). Najwyższe wskaźniki napływu bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy zanotowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe 45,3 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, transport, gospodarka magazynowa 19,3 nowo zarejestrowanych, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 15,1 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. 23

24 Tab. 19 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie jeleniogórskim w 2011roku Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani w I XII 2011r. Stan 31 XII 2011 Oferty pracy zgłoszone w 2011r. Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,5 Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe ,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,5 Budownictwo ,7 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,3 Transport, gospodarka magazynowa ,3 Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,7 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,0 Edukacja ,7 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,6 Pozostała działalność usługowa ,7 Działalność niezidentyfikowana razem: ,4 Dotychczas niepracujący OGÓŁEM: ,6 24

25 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4.1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Podstawowym celem opracowania raportu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest szczegółowa analiza i wyodrębnienie zawodów mających największy wpływ na rynek pracy pod względem liczby bezrobotnych i zgłoszonych ofert pracy, tj. zawodów, w których odnotowano zgłoszenia ofert pracy i rejestracji bezrobotnych. W celu dokonania pełniejszego rozpoznania sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy i wskazania zawodów w najwyższym stopniu generujących bezrobocie został opracowany tzw. wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, który stanowi stosunek liczby ofert do liczby osób zarejestrowanych w określonym czasie. Przyjęto, że zawody o wskaźniku mniejszym niż 0,9 to zawody nadwyżkowe. Zawody, których wskaźnik mieści się między wielkościami od 0,9 do 1,1 to zawody zrównoważone, natomiast zawody o wskaźniku większym niż 1,1 określa się mianem deficytowych. W strukturze zawodowej bezrobocia w Jeleniej Górze dominowały zawody nadwyżkowe 579 zawodów, które stanowiły 83,5% ogółu badanych zawodów. Wśród sklasyfikowanych zawodów - 88, czyli 12,7% ogółu badanych stanowiły zawody deficytowe. Zaledwie 26 zawodów tj. 3,8% wykazało równowagę (rysunek 1). Rysunek 1. Zawody nadwyżkowe, deficytowe i zrównoważone w Jeleniej Górze w 2011r. źródło: dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tabelach, które miały zawierać 30 zawodów nadwyżkowych i 30 zawodów deficytowych (według 6-cyfrowego kodu zawodu) według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) nie uwzględniono maksymalnych deficytów i nadwyżek oraz zawodów tzw. pozostałych. W związku z czym dla Jeleniej Góry wykazano 30 zawodów nadwyżkowych i 23 zawody deficytowe, natomiast w przypadku powiatu jeleniogórskiego w rankingu ujęto 30 zawodów nadwyżkowych i 11 zawodów deficytowych. 25

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2013 Październik 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2011 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo