MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r."

Transkrypt

1 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, wrzesień 2009 r.

2 Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2

3 Spis Treści WSTĘP Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2008 roku Pracujący Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy Podsumowanie Aneks statystyczny Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim w latach Absolwenci szkół wyŝszych w 2008 r Absolwenci w 2008 r. i przewidywani absolwenci w 2009 r. szkół ponadgimnazjalnych Bezrobotni absolwenci ze szkół ponadgimnazjalnych danego powiatu w końcu 2008 r Podsumowanie

4 WSTĘP Raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim w 2008 r. część II zawiera analizę wyników badań popytu na pracę za rok 2008 r. oraz analizę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim w 2008 r. Badania popytu na pracę przeprowadzone zostały przez Główny Urząd Statystyczny i na podstawie tych danych, przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dokonano analizy w niniejszym materiale. Przy opracowywaniu korzystano równieŝ z następujących publikacji: Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2008 r., opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2009 r. oraz Popyt na pracę w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 r. Materiał Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2008 roku zawiera: analizę osób pracujących w końcu grudnia 2008 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, sekcji PKD 2004, sektorów własności i wielkości podmiotów oraz wielkich grup zawodów; analizę wolnych miejsc pracy w końcu grudnia 2008 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, sekcji PKD 2004, sektorów własności i wielkości podmiotów, wielkich grup zawodów, a takŝe według wymaganego dla stanowiska poziomu wykształcenia; analizę nowo utworzonych miejsc pracy w 2008 r. w podmiotach gospodarki narodowej województwa pomorskiego według sektorów ekonomicznych, sekcji PKD 2004, sektorów własności i wielkości podmiotów; aneks statystyczny. Badanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zrealizowane zostało przez powiatowe urzędy pracy całego kraju po raz pierwszy w 2005 r. w ramach monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych (zgodnie z metodologią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Celem tego badania było uzyskanie informacji według zawodów na temat absolwentów w 2005 r. oraz przewidywanej podaŝy absolwentów w 2006 r. szkół dla młodzieŝy i uczelni wyŝszych kształcących w systemie dziennym. Badanie to powtórzono w 2006 r. Od 2007 r. zrezygnowano z realizacji przez powiatowe urzędy pracy badania szkół ponadgimnazjalnych, natomiast analizę absolwentów tych szkół przeprowadza się w oparciu o dane GUS o absolwentach szkół wyŝszych, przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o tablicę wynikowe wygenerowaną z Systemu Informatycznego SYRIUSZ ( JednakŜe w 2007 r. w województwie pomorskim zrezygnowano z analizy absolwentów szkół ponadgimanzjalnych ze względu na błędy w danych w wygenerowanych z SYRIUSZA tablicach. Analiza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim w latach została opracowana w oparciu o dane GUS o absolwentach szkół wyŝszych w 2008 r. (z uwzględnieniem informacji o absolwentach w roku 2007), przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz w oparciu o tablicę wynikową z SYRIUSZ pt. Absolwenci zarejestrowani w PUP w województwie pomorskim według szkół i zawodów w roku 2008 oraz przewidywani absolwenci w roku 2009 (tablica 4.1). Materiał Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2008 i 2009 roku zawiera: analizę absolwentów szkół wyŝszych w roku akademickim 2006/07 i 2007/08 według kierunku studiów oraz trybu studiów i formy własności uczelni; analizę absolwentów w 2008 r. i przewidywaną w 2009 r. podaŝ absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według rodzaju ukończonej szkoły oraz grup zawodów albo zawodów; analizę bezrobotnych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych danego powiatu w 2008 r. Raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim w 2008 r. oraz jego II część są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Wszelkie uwagi, zapytania i wyjaśnienia moŝna zgłaszać telefonicznie (58/ ) lub pocztą elektroniczną na adres 4

5 1. Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2008 roku Opracowanie niniejsze zostało przygotowane na podstawie wyników badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie prowadzone jest w cyklu kwartalnym i ma charakter reprezentacyjny, który umoŝliwia uogólnianie wyników badania. Obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób (od 2007 r. rozszerzony został zakres podmiotowy badania o jednostki małe, zatrudniające od 1 do 9 osób). Badanie popytu na pracę pozwala na uzyskanie informacji na temat popytu zrealizowanego i niezrealizowanego, czyli osób pracujących i wolnych miejsc pracy oraz dane na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Główny Urząd Statystyczny podaje definicje omawianych pojęć: Popyt na pracę to: zagospodarowane miejsca pracy, które są określane liczbą pracujących, wolne miejsca pracy. Wolne miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób. Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. W badaniu popytu na pracę podmioty gospodarki narodowej zostały podzielone według kryterium liczby pracujących na: o o o duŝe jednostki powyŝej 49 osób, średnie jednostki od 10 do 49 osób, małe jednostki do 9 osób. W badaniu popytu na pracę za 2008 r. zastosowano Klasyfikację zawodów i specjalności wprowadzoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz z późniejszymi zmianami). W układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2004 wprowadzonej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.U.Nr 33, poz. 289) prezentowane są dane o miejscu pracy osób pracujących. W opracowaniu zastosowano skróty nazw sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004: - handel handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŝytku osobistego i domowego; - administracja publiczna i obrona narodowa administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne; - obsługa nieruchomości i firm obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. - działalność usługowa - działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. 5

6 1.1. Pracujący Urząd Statystyczny w Gdańsku 1 badaniem popytu na pracę za IV kwartał 2008 roku w województwie pomorskim objął 27,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z tego 12,2% jednostek naleŝało do sektora publicznego, a 87,8% do sektora prywatnego. Biorąc pod uwagę liczbę osób pracujących w jednostkach, w badaniu uczestniczyło 69,4% podmiotów małych, 22,2% podmiotów średnich i 8,4 % podmiotów duŝych. Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, największy udział w badaniu miały jednostki z sekcji handel 31,9%, przetwórstwo przemysłowe 14,8% oraz obsługa nieruchomości i firm 11,1%. Liczba pracujących, w objętych badaniem podmiotach województwa pomorskiego, według stanu na 31 grudnia 2008 r. wynosiła osób, z tego osób (66,9%) z sektora prywatnego i osób (33,1% ) z sektora publicznego. Najwięcej osób pracujących odnotowano w jednostkach duŝych osoby (57,3%), w jednostkach średnich i małych odpowiednio i (24,3% i 18,4%). Biorąc pod uwagę sektory ekonomiczne, wśród pracujących w województwie pomorskim najwięcej osób pracowało w usługach osób (47,0% wszystkich pracujących), w tym większość z sektora publicznego (60,5%) i z duŝych podmiotów (58,0%). Nieco mniej osób pracowało w przemyśle osób (29,7% ogółu), w tym zdecydowana większość z sektora prywatnego (86,8%) i z duŝych jednostek (73,5%). W handlu zatrudnionych było osoby (15,1% wszystkich pracujących), w tym prawie wszystkie osoby (99,5%) pracowały w sektorze prywatnym. W budownictwie natomiast pracowało osób (6,9% ogółu pracujących), w tym (96,4%) z sektora prywatnego i większość z podmiotów duŝych i małych, odpowiednio (40,3%) i (37,8%). Najmniej osób w województwie pomorskim pracowało w rolnictwie osób (1,3% ogółu), w tym (67,2%) z sektora prywatnego oraz (41,0%) z duŝych podmiotów. Struktura pracujacych wg sektorów ekonomicznych województwo pomorskie 6 909osób; 1,3% osób; 29,7% rolnictwo przemysł osób ; 47,0% budownictwo handel usługi osób ; 6,9% osoby; 15,1% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Sektor rolnictwo obejmuje sekcje: A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B Rybactwo. Sektor przemysł obejmuje sekcje: C Górnictwo, D Przetwórstwo przemysłowe, E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. Sektor budownictwo obejmuje sekcję F Budownictwo. 1 Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2008 r., opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2009 r. 6

7 Sektor handel obejmuje sekcję G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŝytku osobistego i domowego. Sektor usługi obejmuje sekcje: H Hotele i restauracje, I Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J - Pośrednictwo finansowe, K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M Edukacja, N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. Największą liczbę pracujących w końcu 2008 r., według sekcji ekonomicznych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004, odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (D) osób, co stanowiło 27,5% wszystkich pracujących w województwie pomorskim; w drugiej kolejności w handlu (G) osoby (15,2%) oraz w edukacji (M) osób (12,7%). Najwięcej osób w pomorskim pracowało w duŝych podmiotach gospodarczych (57,3% ogółu pracujących), w tym najwięcej: w przetwórstwie przemysłowym (D) osób, w edukacji (M) osoby, w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (I) osób, w handlu (G) osób oraz w ochronie zdrowia i pomocy społecznej (N) W sektorze przemysłu i budownictwa, we wszystkich sekcjach największy udział zatrudnionych występował w podmiotach duŝych, szczególnie wysoki w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (E) - 84,8% ogółu pracujących w tej sekcji. W sektorze handlu i usług największy procent zatrudnionych w duŝych podmiotach charakteryzował sekcje pośrednictwo finansowe (J) - 83,6% oraz administrację publiczną i obronę narodową (L) 80,1%. Pracujący według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD 2004) i wielkości podmiotów województwo pomorskie Pracujący ogółem osób 100,00% 80,00% rolnictwo 20,8 43,8 przemysł i budownictwo 1,9 7,3 10,5 13,3 26,2 16,8 37,8 34,6 43,6 17,7 11,2 handel i usługi 1,5 8,1 11,3 8,5 8,3 26,8 18,4 28,9 20,4 60,00% 40,00% 20,00% 37,2 42,0 20,6 35,7 66,6 72,7 84,8 21,9 40,3 33,0 34,8 32,5 21,7 71,1 83,6 20,3 52,8 80,1 47,6 41,1 71,1 30,5 40,7 0,00% A B małe średnie duŝe C D E F G H I J K L M N O Rolnictwo A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B Rybactwo. Przemysł i budownictwo C Górnictwo, D Przetwórstwo przemysłowe, E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, F Budownictwo. Handel i usługi G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŝytku osobistego i domowego, H Hotele i restauracje, I Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J - Pośrednictwo finansowe, K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M Edukacja, N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. 7

8 W jednostkach średnich pracowały osoby (24,3% wszystkich pracujących), w tym najwięcej w edukacji (M) osób, w handlu (G) oraz w przetwórstwie przemysłowym (D) W sekcji edukacja (M) osoby pracujące w jednostkach średnich stanowiły 47,6% i był to największy udział pracujących w podmiotach średnich w ramach poszczególnych sekcji. W podmiotach małych pracowało osób (18,4% wszystkich pracujących), w tym najliczniej w sekcji handel (G) osoby. Największy udział pracujących w podmiotach małych w ramach poszczególnych sekcji odnotowano w sekcji hotele i restauracje (H) 43,6% i w sekcji rybactwo (B) 43,8%. Wśród ogółu pracujących w województwie pomorskim najliczniejszą grupą zawodową stanowili specjaliści (2) i robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7). Liczba pracujących specjalistów wynosiła osoby (21,4% ogółu pracujących). Większość specjalistów pracowała w sektorze publicznym osób (64,8%) i w duŝych jednostkach osób (58,2%). Robotników przemysłowych i rzemieślników było osób (19,1% ogółu pracujących), w 86,6% pracowali oni w sektorze prywatnym i w 64,0% w duŝych podmiotach gospodarczych. Specjaliści (2) byli jedyną wielką grupą zawodową w województwie pomorskim, w której większość pracowała w sektorze publicznym. W pozostałych grupach zdecydowana większość zatrudniana była w sektorze prywatnym. Największy udział zatrudnionych w sektorze prywatnym miała grupa zawodowa pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (5) - 91,2%. Najmniej liczną grupą zawodową osób pracujących w pomorskim byli natomiast rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6) osób, (0,4% wszystkich pracujących). Wśród nich 71,9% pracowało w sektorze prywatnym Pracujący według wielkich grup zawodów województwo pomorskie Pracujący ogółem osób liczba osób sektor prywatny sektor publiczny Przedstawiciele władz publicznych, wyŝsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pracownicy przy pracach prostych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS 8

9 1.2. Wolne miejsca pracy Wolne miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej, bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób. Zgodnie z danymi z Opracowania Sygnalnego Urzędu Statystycznego w Gdańsku z kwietnia 2009 r. Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2008 r. z przebadanych 27,9 tys. podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim, jedynie 2,5 tys. (8,9%) dysponowało w końcu 2008 r. wolnymi miejscami pracy, z tego 87,5% były to jednostki z sektora prywatnego, a 12,5% z sektora publicznego. Liczba wolnych miejsc pracy w województwie pomorskim na koniec 2008 r. wynosiła 7 483, z tego miejsc (83,7%) koncentrowało się w sektorze prywatnym, natomiast miejsc (16,3%) w sektorze publicznym. Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w jednostkach małych miejsc (42,6%) i duŝych miejsca (36,1%), natomiast w jednostkach średnich liczba wolnych miejsc pracy wynosiła miejsc (21,2%). W województwie pomorskim najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w przemyśle miejsc (34,0% ogółu), w tym większość z sektora prywatnego miejsca (88,0%) i z duŝych podmiotów miejsca (54,3%). Niewiele mniej miejsc pracy oferował sektor usług miejsc (32,2% ogółu), w tym większość z sektora prywatnego miejsc (62,3%) i z duŝych jednostek miejsca (46,7%). W budownictwie odnotowano miejsc (21,4% wszystkich oferowanych wolnych miejsc pracy) w pomorskim, głównie z firm prywatnych miejsc (99,9%) i małych miejsc (81,3%). W handlu natomiast wolnych miejsc pracy było 880 (11,8 % ogółu) i wszystkie pochodziły z sektora prywatnego oraz w większości z podmiotów małych 461 miejsc (52,4%). Najmniej wakatów proponowało rolnictwo 49 miejsc (0,7% ogółu), w tym w większości jednostki małe i średnie z sektora prywatnego. Struktura wolnych miejsc pracy wg sektorów ekonomicznych województwo pomorskie 49 rolnictwo 0,7% ,2% ,0% przemysł budownictwo handel usługi ,8% ,4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. 9

10 Według sekcji ekonomicznych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004, największą liczbę wolnych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (D) 2 530, co stanowiło 33,8% wszystkich wolnych miejsc pracy w końcu 2008 r. w województwie pomorskim. W dalszej kolejności w budownictwie (F) miejsc (21,4%) oraz w handlu (G) 880 miejsc (11,8%). DuŜe podmioty gospodarcze oferowały wolne miejsca pracy (36,1% ogółu wolnych miejsc), w tym najwięcej w sekcji przetwórstwo przemysłowe (D) miejsca. W sektorze przemysł i budownictwo, najwyŝszy udział wolnych miejsc pracy w podmiotach duŝych odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (E) 66,7% (10 miejsc) i przetwórstwo przemysłowe (D) 54,2% ogółu wolnych miejsc pracy w tej sekcji (1 372 miejsca). W sektorze handel i usługi, największy procent wakujących miejsc pracy w duŝych podmiotach charakteryzował sekcje: pośrednictwo finansowe (J) 82,2% (125 miejsc), administracja publiczna i obrona narodowa (L) 80,7% (263 miejsca) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna (N) 72,0% (206 miejsc). Jednostki średnie oferowały najmniej wolnych miejsc pracy (21,2% ogółu), w tym najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (D) 524 miejsca. Jednostki małe miały do dyspozycji najwięcej wolnych miejsc pracy (42,6% ogółu), w tym najwięcej z sekcji budownictwo (F) miejsc. Udział wolnych miejsc pracy w podmiotach małych największy był w sekcjach: rybactwo (B) 100,0% (5 miejsc), budownictwo (F) 81,3 (1 300 miejsc). Wolne miejsca pracy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD 2004) i wielkości podmiotów województwo pomorskie 100% 80% 60% 40% rolnictwo 50,0 45, % 0% 4,5 A B małe 20 5 średnie 22 0 duŝe 2 0 przemysł i budownictwo 13,3 25,1 50,0 20,0 20,7 81,3 66,7 50,0 54,2 14,4 4,4 C D E F handel i usługi 4,6 13,2 14,7 19,0 11,5 4,6 27,2 16,4 46,1 52,4 61,5 29,0 40,1 75,2 17,1 82,2 80,7 72,0 33,4 33,5 36,8 43,9 40,8 12,6 14,2 5,0 12,2 G H I J K L M N O Rolnictwo A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B Rybactwo. Przemysł i budownictwo C Górnictwo, D Przetwórstwo przemysłowe, E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, F Budownictwo. Handel i usługi G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŝytku osobistego i domowego, H Hotele i restauracje, I Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J - Pośrednictwo finansowe, K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M Edukacja, N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. 10

11 W województwie pomorskim na koniec 2008 r. zdecydowanie najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla pracowników z grupy zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7) miejsc, co stanowiło 46,1% wszystkich wolnych miejsc pracy. Większość wolnych miejsc pracy dla tej grupy zawodowej oferował sektor prywatny miejsc (93,2%) oraz firmy małe miejsc (50,2%). Dla specjalistów (2) oferowano 957 wolnych miejsc, większość (56,8%) pochodziła z duŝych podmiotów. Najmniej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla grupy rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6) 33 miejsca, (0,4%) wszystkich wolnych miejsc pracy. Dla wszystkich wielkich grup zawodów w pomorskim większość wolnych miejsc pracy w końcu 2008 r. oferował sektor prywatny. Wolne miejsca pracy według wielkich grup zawodów województwo pomorskie Wolne miejsca pracy ogółem liczba osób sektor prywatny sektor publiczny Przedstawiciele władz publicznych, wyŝsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pracownicy przy pracach prostych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. Zgodnie z informacjami Urzędu Statystycznego w Gdańsku najliczniejsza grupa wolnych miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym miejsc (58,2%), w dalszej kolejności dla pracowników z wykształceniem wyŝszym miejsc (14,4%) oraz średnim zawodowym 955 miejsc (12,8%). Najmniejsze grupy wakujących miejsc pracy dotyczyły osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i średnim ogólnym (odpowiednio 3,7%,4,6% i 6,3% wszystkich wolnych miejsc pracy). Struktura wolnych miejsc pracy według wymaganego dla stanowiska poziomu wykształcenia województwo pomorskie stan na koniec 31 grudnia 2008 r. 3,7% 14,4% Wykształcenie: 4,6% 12,8% wyŝsze średnie zawodowe średnie ogólne 6,3% zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe 58,2% Źródło: Opracowanie sygnalne US w Gdańsku, kwiecień 2008 r. 11

12 1.3. Nowo utworzone miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. W 2008 r. powstało w województwie pomorskim nowych miejsc pracy, z tego (87,6%) w sektorze prywatnym, a (12,4%) w sektorze publicznym. Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w jednostkach duŝych (45,2%) i małych (31,3%). W jednostkach średnich utworzono (23,5%) nowych miejsc pracy. W pomorskim najwięcej nowych miejsc pracy powstało w sektorze usług miejsca (36,9%), w tym miejsca (70,3%) w sektorze prywatnym i (41,8%) w jednostkach duŝych. Drugim sektorem, o największej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy był przemysł miejsca (28,5%), w tym takŝe większość w sektorze prywatnym miejsc (95,5%) i w duŝych podmiotach miejsca (53,2 %). W handlu odnotowano nowe miejsca pracy (20,6%), w 100% z firm prywatnych oraz w 55,8% (2 378 miejsc) z duŝych podmiotów. W budownictwie natomiast nowych miejsc pracy było (13,0 % ogółu), w tym miejsca (99,9%) pochodziły z sektora prywatnego i miejsc (50,0% ) z małych podmiotów. Najmniej nowych miejsc pracy utworzono w rolnictwie 209 miejsc (1,0%), w tym w większości w jednostkach małych z sektora prywatnego. Struktura nowo utworzonych miejsc pracy wg sektorów ekonomicznych województwo pomorskie ; 36,9% 209 ; 1,0% ; 28,5% rolnictwo przemysł budownictwo handel ; 20,6% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS ; 13,0% usługi Biorąc pod uwagę sekcje ekonomiczne według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004, w 2008 r. w województwie pomorskim największą liczbę nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (D) miejsc, co stanowiło 27,7% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy, najwięcej w produkcji metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn oraz artykułów spoŝywczych. Poza tym nowe miejsca pracy powstały głównie w sekcjach: handel (G) - 20,6%, budownictwo (F) - 13,0% oraz obsługa nieruchomości i firm (K) - 9,8%. 12

13 Nowoutworzone miejsca pracy według prowadzonej działalności (wybranych sekcji PKD 2004) województwo pomorskie w 2008 r. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) HANDEL (G) BUDOWNICTWO (F) OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI I FIRM (K) POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) EDUKACJA (M) ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA (L) HOTELE I RESTAURACJE (H) DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA (O) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS. 13

14 1.4. Podsumowanie 1. Osoby pracujące w województwie pomorskim w końcu roku 2008 były głównie zatrudnione w sektorze prywatnym (67%) i w duŝych podmiotach gospodarczych (57%). Najwięcej osób pracowało w usługach (blisko 50%) oraz w przemyśle (blisko 30%), głównie w przetwórstwie przemysłowym (około 27% wszystkich pracujących w województwie). Najliczniej zatrudniani byli specjaliści (21%) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (19%). Specjaliści byli jedyną wielką grupą zawodową w województwie pomorskim, w której większość pracowała w sektorze publicznym. W pozostałych grupach zawodów zdecydowana większość zatrudniona była w sektorze prywatnym. 2. W końcu 2008 r. w województwie pomorskim 84% wolnych miejsc pracy koncentrowało się w sektorze prywatnym, 43% pochodziła z jednostek małych. Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w przemyśle (34%), głównie w przetwórstwie przemysłowym oraz w usługach (32%). Zdecydowanie najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla pracowników z grupy zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (46%) oraz dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym (58%). 3. W 2008 r. blisko 90% nowo utworzonych miejsc pracy w pomorskim powstało w sektorze prywatnym, oraz 45% w jednostkach duŝych. Największą liczbę nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (28% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy) oraz w handlu (21%). 14

15 Aneks statystyczny I Liczba pracujących według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim 16 II Liczba pracujących według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2008r.. 17 III Wolne miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim.. 18 IV Wolne miejsca pracy według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2008r V Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim.20 Aneks statystyczny został opracowany w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na podstawie danych z badania popytu na pracę GUS. 15

16 Liczba pracujących według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Jednostki według wielkości Liczba publiczny prywatny duŝe średnie małe pracujących liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,1% ,1% ,8% ,7% ,2% RYBACTWO (B) ,2% 856 0,2% 404 0,1% 233 0,2% 496 0,5% GÓRNICTWO (C) 841-0,0% 841 0,2% 560 0,2% 220 0,2% 61 0,1% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,7% ,3% ,9% ,0% ,7% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,2% ,9% ,0% ,1% 206 0,2% BUDOWNICTWO (F) ,7% ,9% ,9% ,2% ,2% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,2% ,5% ,6% ,6% ,4% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,6% ,5% ,7% ,7% ,5% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,8% ,6% ,6% ,2% ,7% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,5% ,7% ,3% ,3% ,6% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,3% ,0% ,1% ,5% ,3% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,4% - 0,0% ,2% ,3% 367 0,4% EDUKACJA (M) ,8% ,8% ,1% ,9% ,8% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,3% ,2% ,5% ,8% ,2% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,2% ,0% ,9% ,4% ,2% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Liczba pracujących według sekcji i sektorów w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Liczba publiczny prywatny publiczny prywatny pracujących liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,5% 65,5% RYBACTWO (B) ,4% 75,6% GÓRNICTWO (C) ,0% 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,2% 90,8% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,0% 31,0% BUDOWNICTWO (F) ,6% 96,4% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,48% 99,52% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,1% 89,9% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,6% 53,4% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,6% 86,4% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,1% 85,9% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,0% 0,0% EDUKACJA (M) ,7% 4,3% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,7% 21,3% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,6% 48,4% Ogółem ,1% 66,9% Liczba pracujacych według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Jednostki według wielkości Liczba duŝe średnie małe duŝe średnie pracujących liczba % małe ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,0% 37,2% 20,8% RYBACTWO (B) ,7% 20,6% 43,8% GÓRNICTWO (C) ,6% 26,2% 7,3% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,7% 16,8% 10,5% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,8% 13,3% 1,9% BUDOWNICTWO (F) ,3% 21,9% 37,8% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,5% 33,0% 34,6% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,7% 34,8% 43,6% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,1% 11,2% 17,7% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,6% 8,3% 8,1% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,8% 20,3% 26,8% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,1% 18,4% 1,5% EDUKACJA (M) ,1% 47,6% 11,3% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,1% 20,4% 8,5% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,7% 30,5% 28,9% Ogółem ,3% 24,3% 18,4% 16

17 Wyszczególnienie Liczba pracujących według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Liczba pracujących Sektor Jednostki według wielkości publiczny prywatny duŝe średnie małe liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,3% ,7% ,8% ,4% ,9% 2. SPECJALIŚCI ,9% ,2% ,7% ,9% ,4% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,1% ,8% ,4% ,3% ,2% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,2% ,0% ,8% ,3% ,0% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,5% ,8% ,4% ,9% ,5% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,3% ,4% 756 0,2% 385 0,3% 772 0,8% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,7% ,7% ,3% ,3% ,1% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,2% ,3% ,6% ,1% ,1% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,9% ,2% ,9% ,4% ,1% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Liczba pracujących według zawodów, sektorów w województwie pomorskim Wyszczególnienie Sektor Liczba publiczny prywatny publiczny prywatny pracujących liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,6% 80,4% 2. SPECJALIŚCI ,8% 35,2% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,0% 59,0% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,6% 68,4% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,8% 91,2% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,1% 71,9% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,4% 86,6% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,9% 80,1% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,8% 57,2% Ogółem ,1% 66,9% Liczba pracujących według zawodów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wyszczególnienie Jednostki według wielkości Liczba duŝe średnie małe duŝe średnie pracujących liczba % małe 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,0% 21,6% 40,4% 2. SPECJALIŚCI ,1% 29,5% 12,4% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,1% 24,5% 12,4% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,4% 25,4% 17,2% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,9% 22,9% 38,2% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,5% 20,1% 40,4% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,0% 19,5% 16,5% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,3% 16,9% 12,8% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,6% 32,9% 13,5% Ogółem ,3% 24,3% 18,4% 17

18 Wolne miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wolne Sektor Jednostki według wielkości Wyszczególnienie miejsca publiczny prywatny duŝe średnie małe pracy liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,2% 42 0,7% 2 0,1% 22 1,4% 20 0,6% RYBACTWO (B) 5-0,0% 5 0,1% - 0,0% - 0,0% 5 0,2% GÓRNICTWO (C) 2-0,0% 2 0,0% - 0,0% 1 0,1% 1 0,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,4% ,6% ,8% ,0% ,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,7% 7 0,1% 10 0,4% 3 0,2% 2 0,1% BUDOWNICTWO (F) ,1% ,5% 70 2,6% ,5% ,8% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) 880-0,0% ,0% 125 4,6% ,5% ,5% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,1% 217 3,5% 11 0,4% 73 4,6% 134 4,2% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,0% 292 4,7% 161 6,0% 75 4,7% 202 6,3% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) 152-0,0% 152 2,4% 125 4,6% 7 0,4% 20 0,6% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,6% 574 9,2% ,0% ,3% 168 5,3% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,8% - 0,0% 263 9,7% 48 3,0% 15 0,5% EDUKACJA (M) ,5% 19 0,3% 60 2,2% 59 3,7% 28 0,9% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,8% 58 0,9% 206 7,6% 47 3,0% 33 1,0% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,9% 187 3,0% 27 1,0% 28 1,8% 167 5,2% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Wolne miejsca pracy według sekcji i sektorów w województwie pomorskim Wolne Sektor Wyszczególnienie miejsca publiczny prywatny publiczny prywatny pracy liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,5% 95,5% RYBACTWO (B) 5-5 0,0% 100,0% GÓRNICTWO (C) 2-2 0,0% 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,7% 88,3% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,3% 46,7% BUDOWNICTWO (F) ,1% 99,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,00% 100,0% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,5% 99,5% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,3% 66,7% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,0% 100,0% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,1% 92,9% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,0% 0,0% EDUKACJA (M) ,1% 12,9% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,7% 20,3% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,8% 84,2% Ogółem ,3% 83,7% Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wolne Jednostki według wielkości Wyszczególnienie miejsca duŝe średnie małe duŝe średnie małe pracy liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,5% 50,0% 45,5% RYBACTWO (B) ,0% 0,0% 100,0% GÓRNICTWO (C) ,0% 50,0% 50,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,2% 20,7% 25,1% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,7% 20,0% 13,3% BUDOWNICTWO (F) ,4% 14,4% 81,3% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,2% 33,4% 52,4% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,0% 33,5% 61,5% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,8% 17,1% 46,1% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,2% 4,6% 13,2% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,9% 29,0% 27,2% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,7% 14,7% 4,6% EDUKACJA (M) ,8% 40,1% 19,0% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,0% 16,4% 11,5% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,2% 12,6% 75,2% Ogółem ,1% 21,2% 42,6% 18

19 Wolne miejsca pracy według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wolne Sektor Jednostki według wielkości Wyszczególnienie miejsca publiczny prywatny duŝe średnie małe pracy liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,6% 88 1,4% 84 3,1% 5 0,3% 43 1,3% 2. SPECJALIŚCI ,1% 482 7,7% ,1% ,3% 202 6,3% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,6% 326 5,2% 229 8,5% 142 8,9% 132 4,1% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,2% 217 3,5% 134 5,0% 68 4,3% 102 3,2% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,3% ,3% 236 8,7% ,7% ,6% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,6% 26 0,4% 8 0,3% 8 0,5% 17 0,5% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,2% ,3% ,4% ,2% ,3% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,1% 515 8,2% 230 8,5% 153 9,6% 230 7,2% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,4% 566 9,0% 174 6,4% 114 7,2% ,4% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Wolne miejsca pracy według zawodów i sektorów w województwie pomorskim Wolne Sektor Wyszczególnienie miejsca publiczny prywatny publiczny prywatny pracy liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,3% 66,7% 2. SPECJALIŚCI ,6% 50,4% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,2% 64,8% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,6% 71,4% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,6% 95,4% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,2% 78,8% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,8% 93,2% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,0% 84,0% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,7% 91,3% Ogółem ,3% 83,7% Wolne miejsca pracy według zawodów i wielkości jednostek w województwie pomorskim Wolne Jednostki według wielkości Wyszczególnienie miejsca duŝe średnie małe duŝe średnie małe pracy liczba % 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYśSI URZĘDNICY I KIEROWNICY ,6% 3,8% 32,6% 2. SPECJALIŚCI ,8% 22,0% 21,1% 3. TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL ,5% 28,2% 26,2% 4. PRACOWNICY BIUROWI ,1% 22,4% 33,6% 5. PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY ,1% 26,9% 46,0% 6. ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY ,2% 24,2% 51,5% 7. ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY ,8% 19,0% 50,2% 8. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ ,5% 25,0% 37,5% 9. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH ,1% 18,4% 53,5% Ogółem ,1% 21,2% 42,6% 19

20 Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w województwie pomorskim w 2008 r. Nowo Sektor Jednostki według wielkości Wyszczególnienie utworzone publiczny prywatny duŝe średnie małe miejsca liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,7% 143 0,8% 28 0,3% 48 1,0% 84 1,3% RYBACTWO (B) ,0% 48 0,3% 30 0,3% 4 0,1% 15 0,2% GÓRNICTWO (C) 65-0,0% 65 0,4% - 0,0% 63 1,3% 2 0,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,6% ,5% ,0% ,2% ,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,8% 26 0,1% 56 0,6% 24 0,5% 17 0,3% BUDOWNICTWO (F) ,2% ,8% 585 6,3% ,7% ,8% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,0% ,5% ,4% ,7% ,8% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,4% 590 3,2% 75 0,8% 168 3,5% 408 6,3% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,3% 992 5,5% 289 3,1% 229 4,7% 532 8,2% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,0% ,3% 881 9,4% 102 2,1% 168 2,6% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,0% ,5% 707 7,6% 316 6,5% ,5% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,3% - 0,0% 519 5,5% 192 3,9% 39 0,6% EDUKACJA (M) ,9% 107 0,6% 265 2,8% 388 8,0% 116 1,8% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,4% 300 1,7% 256 2,7% 229 4,7% 132 2,0% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,6% 331 1,8% 205 2,2% 255 5,2% 167 2,6% Ogółem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i sektorów w województwie pomorskim w 2008 r. utworzone Sektor Wyszczególnienie miejsca publiczny prywatny publiczny prywatny pracy liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,6% 89,4% RYBACTWO (B) ,0% 98,0% GÓRNICTWO (C) ,0% 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,4% 96,6% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,2% 26,8% BUDOWNICTWO (F) ,1% 99,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,00% 100,00% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,4% 90,6% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,5% 94,5% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,0% 100,0% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,3% 93,7% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,0% 0,0% EDUKACJA (M) ,1% 13,9% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,4% 48,6% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,2% 52,8% Ogółem ,4% 87,6% Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w województwie pomorskim w 2008 r. utworzone Jednostki według wielkości Wyszczególnienie miejsca duŝe średnie małe duŝe średnie małe pracy liczba % ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO (A) ,5% 30,0% 52,5% RYBACTWO (B) ,2% 8,2% 30,6% GÓRNICTWO (C) ,0% 96,9% 3,1% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (D) ,8% 21,4% 24,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (E) ,7% 24,7% 17,5% BUDOWNICTWO (F) ,7% 28,3% 50,0% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (G) ,8% 20,2% 24,0% HOTELE I RESTAURACJE (H) ,5% 25,8% 62,7% TRANSPORT,GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (I) ,5% 21,8% 50,7% POŚREDNICTWO FINANSOWE (J) ,5% 8,9% 14,6% OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (K) ,8% 15,6% 49,6% ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODO-WA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (L) ,2% 25,6% 5,2% EDUKACJA (M) ,5% 50,5% 15,1% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA (N) ,5% 37,1% 21,4% DZIAŁALNOŚĆ USłUGOWA KOMUNALNA,SPOŁECZNAI INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA (O) ,7% 40,7% 26,6% Ogółem ,2% 23,5% 31,3% 20

21 2. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim w latach Absolwenci szkół wyŝszych w 2008 r. W województwie pomorskim w roku akademickim 2007/08 było 22,7 tys. absolwentów szkół wyŝszych, tj. o 2,5 tys. osób (o 12,5%) więcej niŝ w roku wcześniejszym. Najwięcej absolwentów, podobnie jak w roku 2006/07 wystąpiło w grupie kierunków nauki społeczne, gospodarka i prawo. Stanowili oni 41,9% wszystkich absolwentów, tj. o 4 pkt proc. - więcej niŝ rok wcześniej Absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w latach akademickich 2006/ /08 liczba absolwentów Zdrowie i opieka społeczna Usługi Technika, przemysł i budownictwo Nauki społeczne, gospodarka i prawo Nauki humanistyczne i sztuka Nauka Kształcenie 2006/ /08 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Stuktura absolwentów szkół wyższych według kierunków studiów w województwie pomorskim w latach 2006/ /08 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5,7% 6,1% 9,1% 7,4% 9,8% 9,1% 37,9% 41,9% 7,8% 6,6% 23,0% 8,5% 8,7% 18,3% 2006/ /08 Zdrowie i opieka społeczna Usługi Technika, przemysł i budownictwo Nauki społeczne, gospodarka i prawo Nauki humanistyczne i sztuka Nauka Kształcenie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wzrost liczby absolwentów dotyczył większości grup kierunków studiów, największy w przypadku nauk społecznych, gospodarki i prawa, gdzie liczba absolwentów wzrosła o 1,8 tys. osób (o 24,1%) do poziomu 9,5 tys. osób. Na znaczny wzrost liczby absolwentów w tej grupie wpływ miał wzrost liczby absolwentów w podgrupach kierunków studiów takich jak: kierunki ekonomiczne i administracyjne (najwyŝszy wzrost bezwzględny wśród wszystkich podgrup kierunków) z 4,3 tys. osób w roku akademickim 2006/07 do 5,3 tys. osób rok później, tj. o 1,0 tys. osób, o 22,9%; kierunki społeczne wzrost z 2,9 tys. osób do 3,7 tys. osób, tj. o 0,8 tys. osób, o 27,1%. 21

22 Znaczny wzrost liczby absolwentów w roku akademickim 2007/08 widoczny był w ramach grupy kierunków studiów nauka, gdzie odnotowano wzrost liczby absolwentów z 1,3 tys. osób w roku 2006/07 do 2,0 tys. osób rok później, tj. o 0,6 tys. osób, o 48,1% więcej. Na wzrost liczby absolwentów w tej grupie kierunków miał wpływ wzrost w podgrupie kierunków: fizycznej z 0,3 tys. osób w roku akademickim 2006/07 do 0,6 tys. osób rok później, tj. o 0,3 tys. osób, o 84,6%; matematycznej i statystycznej z 0,06 tys. osób, tj. o 0,2 tys. osób, o 328,8%. Spadek liczby absolwentów w roku akademickim 2007/08 wystąpił w grupie kierunków kształcenie, gdzie wszyscy absolwenci naleŝeli do podgrupy pedagogicznej oraz w grupie usługi w podgrupie usługi dla ludności. Spadek ten w porównaniu do roku wcześniejszego wyniósł w podgrupie pedagogicznej 0,5 tys. osób, 10,6 % (z 4,6 tys. osób do 4,1 tys. osób), natomiast w usługach dla ludności liczba absolwentów spadła o 0,2 tys. osób, 14,0% (z 1,5 tys. osób do 1,3 tys. osób). Absolwenci szkół wyŝszych w poszczególnych grupach kierunkach studiów w województwie pomorskim rok akademicki wzrost/spadek Kierunki studiów 2006/ /08 w liczbach bezwzględnych w % Kształcenie, w tym: ,6% Podgrupa pedagogiczna ,6% Nauka, w tym: ,1% Podgrupa biologiczna ,5% Podgrupa fizyczna ,6% Podgrupa matematyczna i statystyczna ,8% Podgrupa informatyczna ,8% Nauki humanistyczne i sztuk, w tym: ,4% Podgrupa artystyczna ,5% Podgrupa humanistyczna ,6% Nauki społeczne, gospodarka i prawo, w tym: ,1% Podgrupa społeczna ,1% Podgrupa ekonomiczna i administracyjna ,9% Podgrupa prawna ,4% Podgrupa dziennikarstwa i informacji ,3% Technika, przemysł i budownictwo, w tym: ,4% Podgrupa inŝynieryjno - techniczna ,0% Podgrupa produkcji i przetwórstwa ,4% Podgrupa architektury i budownictwa ,6% Usługi, w tym: ,7% Podgrupa usług dla ludności ,0% Podgrupa usługi transportowe ,8% Podgrupa ochrony środowiska ,8% Zdrowie i opieka społeczna, w tym: ,0% Podgrupa medyczna ,0% Ogółem absolwenci ,5% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 22

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim 2009-2016 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z raportu Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2009 rok

Toruń, wrzesień 2009 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2008 ROKU cz. II Toruń, wrzesień 2009 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawskopomorskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WUP. Pracodawcy w wybranych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności w województwie kujawsko-pomorskim. w Toruniu.

WUP. Pracodawcy w wybranych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności w województwie kujawsko-pomorskim. w Toruniu. WUP w Toruniu Pracodawcy w wybranych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności w województwie kujawsko-pomorskim Publikacja została przygotowana w ramach projektu Monitoring regionalnego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Raport 2009 r.

Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Raport 2009 r. Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim Raport 2009 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Spis treści 1. Wstęp 7 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 r. Gdańsk, październik 2010 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa,

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa, ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM Warszawa, 08.11.2016 Absolwenci szkół na starcie zawodowym Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, Szkoły ponadgimnazjalne i policealne, Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2012 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Raport opracowany w ramach projektu: Aktualny i Przyszły Profil Gospodarczy Województwa Lubelskiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO A WOLNE MIEJSCA PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ABSOLWENCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO A WOLNE MIEJSCA PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania czerwiec 2016 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach 2010-2013 - relacja popytu i podaży Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17.12.2013 r. Nowe rejestracje bezrobotnych i zgłoszone wolne miejsca

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo.

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo. Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo