INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1

3 15 10 Stopa bezrobocia 13,2 12,0 13,2 11,8 10,20 9,2 5 0 Polska pomorskie p.gdański Stopa bezrobocia w powiecie gdańskim 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6 10,2 10,1 10,0 9,7 9,6 9, Wielkość bezrobocia - powiat gdański

4 Wielkość bezrobocia w gminach powiatu gdańskiego - stan na r. 797 Pruszcz Gdański (m.) 709 Pruszcz Gdański (gm.) 432 Trąbki Wielkie 404 Kolbudy Pszczółki Cedry Wielkie 211 Przywidz 146 Suchy Dąb 3

5 Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. miasto Sopot 834 powiat pucki powiat nowodworski powiat sztumski powiat kościerski powiat gdański powiat lęborski powiat kartuski powiat człuchowski powiat kwidzyński miasto Słupsk powiat malborski powiat tczewski powiat bytowski miasto Gdynia powiat słupski powiat chojnicki powiat starogardzki powiat wejherowski miasto Gdańsk

6 2. Napływy bezrobotnych W I połowie 2014 r. zarejestrowano ogółem 2042 osoby bezrobotne, czyli nastąpił spadek liczby osób nowo zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 526 osób Napływ bezrobotnych w powiecie gdańskim w I połowie 2014 r Pośrednictwo pracy W I połowie 2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 694 oferty pracy z firm mających swoje siedziby na terenie powiatu gdańskiego. 5

7 Liczba ofert pracy pozyskanych w powiecie gdańskim w I połowie 2014 r

8 Oferty pracy zgłoszone z terenu powiatu gdańskiego wg wybranych branż w I połowie 2014 r. Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe Działalność niezidentyfikowana Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do Górnictwo i wydobywanie Informacja i komunikacja Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z zakwaterowaniemi usługami gastronomicznymi Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Pozostała działalność usługowa Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Transport i gospodarka magazynowa Budownictwo Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod., Przetwórstwo przemysłowe

9 Liczba podjęć pracy w powiecie gdańskim w I połowie 2014 r

10 ZAŁĄCZNIKI 9

11 8,0% 7,2% 15,2% 13,6% 11,4% 16,7% 18,3% 23,1% 22,4% 19,9% 20,6% 23,7% Załącznik 1 STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do powyżej Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,0% 7,2% -0,9% 1-3 miesięcy ,2% 13,6% -1,6% 3-6 miesięcy ,1% 16,7% -6,4% 6-12 miesięcy ,4% 18,3% -4,1% miesięcy ,9% 23,7% 3,8% powyżej 24 miesięcy ,4% 20,6% 9,2% 10

12 7,5% 7,0% 12,0% 16,0% 15,1% 19,1% 18,9% 17,9% 16,1% 22,4% 24,6% 23,5% Największa liczba bezrobotnych (769 osób) na dzień 30 czerwca 2014 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Wzrosła liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 9,2% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 miesiąca o 0,9% i obecnie wynosi 232 osoby. 3 Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do powyżej 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,5% 7,0% ,0% 12,0% ,1% 15,1% ,9% 17,9% ,4% 24,6% powyżej ,1% 23,5% 11

13 Najwięcej bezrobotnych (204 osoby) pozostawało bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy i wpisywało się w granice wiekowe lata, z czego 49 osoby stanowili mężczyźni, natomiast 155 osób to kobiety. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. Bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY lat i więcej RAZEM

14 Najwięcej bezrobotnych (252 osoby, z czego 130 kobiet i 122 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy oraz jednocześnie posiadali wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (35 osób, z czego 25 kobiet i 10 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca i posiadało wykształcenie wyższe. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. Bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

15 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 164 osoby (w tym 117 kobiet) pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy posiadających doświadczenie zawodowe od 1 do 5 lat, a najmniej bezrobotnych (9 osób) było bez pracy powyżej do 1 miesiąca i z stażem pracy 30 lat i więcej. Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

16 12,1% 12,5% 10,7% 11,0% 22,6% 22,6% 24,2% 22,5% 30,4% 31,4% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,1% 12,5% 0,4% policealne i średnie zawodowe ,6% 22,6% średnie ogólnokształcące ,7% 11,0% 0,3% zasadnicze zawodowe ,2% 22,5% -1,7% gimnazjalne i poniżej ,4% 31,4% 1,0% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 30 czerwca 2013 r. w powiecie gdańskim struktura bezrobotnych wg wykształcenia zmieniła się nieznacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 31,4%. Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,5%) oraz policealne i średnie zawodowe (22,6%). Najmniej osób posiadało wykształcenie wyższe (12,5%) i średnie ogólnokształcące (11,0%). 15

17 6,7% 9,7% 14,3% 13,9% 19,6% 19,9% 24,5% 26,5% 27,4% 37,5% wyższe Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,7% 14,3% policealne i średnie zawodowe ,6% 24,5% średnie ogólnokształcące ,7% 13,9% zasadnicze zawodowe ,5% 19,9% gimnazjalne i poniżej ,5% 27,4% Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 280 osób, zaś mężczyźni 125 osób. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. 16

18 3. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych r r. 41,4% 39,7% 58,6% 60,3% mężczyźni kobiety Płeć Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. kobiety ,6% 60,3% 1,7% mężczyźni ,4% 39,7% -1,7% W pierwszym półroczu 2014 r. w powiecie gdańskim zmniejszyła się liczba mężczyzn wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do końca analogicznego okresu, ponieważ o 1,7% wzrosła ogólna liczba bezrobotnych kobiet. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych na r. kobiety stanowiły 1956 osób (tj. 60,3% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 1288 (tj. 39,7% ogółu osób bezrobotnych). 17

19 0,6% 11,5% 9,4% 10,2% 15,3% 14,2% 22,1% 19,8% 16,7% 24,9% 22,1% 33,1% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej mężczyźni kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wiek osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,5% 15,3% ,1% 33,1% ,8% 24,9% ,1% 16,7% ,2% 9,4% 60 lat i więcej ,2% 0,6% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała wiek lat (647 kobiet). Najmniej kobiet 12 osób (tj. 0,6% ogółu bezrobotnych) posiadała wiek 60 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 285 osób (tj. 22,1% ogółu bezrobotnych) w wieku lata, a najmniej 132 mężczyzn (tj. 10,2% ogółu bezrobotnych) w wieku powyżej 60 lat. 18

20 4,2% 4,9% 13,5% 13,9% 11,2% 11,6% 16,2% 16,8% 16,0% 16,2% 16,9% 16,4% 22,0% 20,2% 4. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni ze stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,5% 13,9% 0,4% 1-5 lat ,0% 20,2% -1,8% 5-10 lat ,2% 16,8% 0,6% lat ,0% 16,2% 0,2% lat ,2% 11,6% 0,4% 30 lat i więcej ,2% 4,9% 0,7% bez stażu ,9% 16,4% -0,5% Powyższe dane wskazują, że na dzień 30 czerwca 2014 r. w powiecie gdańskim w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (654 osoby, tj. 20,2% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem pracy 19

21 2,9% 7,6% 7,9% 12,2% 15,1% 17,0% 22,2% 1 18,0% 16,3% 16,2% 17,6% 14,0% 18,0% od 1 do 5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (158 osób, tj. 4,9% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu mężczyźni kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 15,1% 1-5 lat ,0% 22,2% 5-10 lat ,0% lat ,3% 16,2% lat ,6% 7,6% 30 lat i więcej ,9% 2,9% bez stażu ,0% 18,0% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała staż pracy od 1 do 5 lat (435 osób, tj. 22,2% ogółu bezrobotnych), zaś najmniej - 56 kobiet (tj. 2,9% ogółu bezrobotnych) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 227 osób (tj. 17,6% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy od 20 do 30 lat, a najmniej 102 mężczyzn (tj. 7,9% ogółu bezrobotnych) miało staż pracy 30 lat i więcej. 20

22 5. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r. 17,2% r. 13,6% 82,8% 86,4% Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,2% 13,6% -3,7% bez prawa do zasiłku ,8% 86,4% 3,7% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu powiatu gdańskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 13,6%. W stosunku do danych z analogicznego okresu udział ten nieznacznie spadł (o 3,7%) Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku wg płci - stan na r. 85,1% 87,3% 14,9% 12,7% mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,9% 12,7% bez prawa do zasiłku ,1% 87,3% 21

23 8,7% 8,4% 11,9% 12,2% 19,6% 20,5% 26,1% 23,2% 33,7% 35,7% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Wyższe Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,4% 2,9% -1,5% policealne i średnie zawodowe ,2% 26,0% -1,2% średnie ogólnokształcące ,0% 19,7% 3,7% zasadnicze zawodowe ,4% 18,8% -1,6% gimnazjalne i poniżej ,1% 32,7% 0,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do r. w powiecie gdańskim nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (146 osób) na dzień 30 czerwca 2014 r. posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (13 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił, w porównaniu do końca analogicznego okresu spadek procentowy w tej grupie osób bezrobotnych o 1,5%. 22

24 8,1% 12,4% 11,2% 9,8% 15,7% 18,0% 18,8% 17,2% 17,4% 22,2% 21,0% 28,0% 1,4% 3,7% 16,2% 16,7% 23,0% 28,4% 24,7% 21,4% 31,1% 33,4% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia wyższe Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,8% 6,0% policealne i średnie zawodowe ,8% 27,4% średnie ogólnokształcące ,3% 17,0% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ,6% 17,8% ,6% 31,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

25 4,1% 10,1% 14,0% 18,9% 16,7% 14,4% 12,7% 23,0% 23,0% 20,9% 21,1% 21,1% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,7% 18,9% 14,0% ,8% 23,0% 16,7% ,2% 23,0% 14,4% ,0% 20,9% 21,1% ,4% 10,1% 21,1% powyżej ,8% 4,1% 12,7% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (94 osoby, tj. 21,0% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 6 do 12 miesięcy, z czego 63 osoby to kobiety (tj. 21,1% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 31 osób mężczyźni (tj. 20,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 44 osoby (tj. 9,8% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, z czego 38 kobiet (tj. 12,7% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 6 mężczyzn (tj. 4,1% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia. 24

26 18,9% 17,7% 28,4% 32,8% 52,7% 49,5% 0,7% 25,6% 22,4% 18,1% 31,3% 51,3% 50,6% 6 5 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku bez stażu Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,3% 28,4% 32,8% 1-5 lat ,1% 18,9% 17,7% 5-10 lat bez stażu ,6% 52,7% 49,5% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (226 osób, tj. 50,6% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, z czego 148 osób stanowiły kobiety (tj. 49,5% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 78 osób stanowili mężczyźni (tj. 52,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 25

27 7,4% 7,3% 15,4% 13,1% 13,0% 16,2% 22,8% 21,2% 18,3% 20,3% 23,3% 21,7% 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,4% 7,3% -0,1% ,4% 13,1% -2,3% ,8% 16,2% -6,6% ,2% 18,3% -2,9% ,3% 23,3% 3,0% powyżej ,0% 21,7% 8,8% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (299 osób) na dzień 30 czerwca 2014 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Ilość tych osób utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, nastąpił w porównaniu do końca analogicznego okresu wzrost w tej kategorii o 3,0% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (94 osoby) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu 30 czerwca 2013 roku spadek o 0,1%. 26

28 3,1% 3,7% 10,6% 12,4% 16,1% 16,8% 17,5% 18,6% 26,5% 23,5% 26,3% 24,9% 8,1% 6,9% 11,3% 16,1% 18,2% 1 16,7% 19,2% 17,8% 23,1% 23,4% 24,0% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,1% 6,9% ,1% 11,3% ,2% ,7% 19,2% ,1% 23,4% powyżej ,8% 24,0% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) i więcej

29 0,6% 10,2% 9,1% 18,0% 1 20,6% 17,9% 21,2% 17,0% 16,1% 26,8% 27,5% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 18,0% 26,8% ,9% 20,6% 27,5% ,8% 1 17,9% ,6% 21,2% 17,0% ,4% 16,1% 10,2% 60 lat i więcej ,7% 9,1% 0,6% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (320 osób, tj. 24,9% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 223 osoby to kobiety (tj. 27,5% ogółu bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji zawodowych) i 97 osób to mężczyźni (tj. 20,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn bez kwalifikacji zawodowych). 28

30 4,9% 6,1% 1,8% 12,3% 10,7% 12,9% 10,6% 15,3% 20,3% 12,9% 17,4% 19,4% 23,1% 32,2% 2,9% 3,4% 10,1% 11,3% 10,8% 11,5% 8,3% 7,9% 16,4% 18,5% 21,2% 18,6% 30,2% 28,8% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogłem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 29

31 Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 15,3% 20,3% 1-5 lat ,6% 17,4% 19,4% 5-10 lat ,3% 12,3% 10,7% lat ,5% 12,9% 10,6% lat ,9% 12,9% 4,9% 30 lat i więcej ,4% 6,1% 1,8% bez stażu ,8% 23,1% 32,2% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 370 osób (w tym 261 kobiet i 109 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych (44 osoby, z czego 15 kobiet i 296 mężczyzn) było ze stażem pracy 30 lat i więcej. 30

32 0,9% 1,4% 2,2% 2,5% 6,4% 4,7% 7,1% 12,5% 28,1% 49,9% 45,3% 38,9% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,9% 1,4% 0,5% ,2% 2,5% 0,3% ,4% 4,7% -1,7% ,5% 7,1% -5,3% ,9% 45,3% -4,6% powyżej ,1% 38,9% 10,8% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych (767 osób) na dzień 30 czerwca 2014 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, w porównaniu do 30 czerwca 2013 roku w tej kategorii nastąpił spadek o 4,6%. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych 31

33 4,2% 5,4% 11,7% 9,2% 11,5% 12,6% 22,1% 20,3% 30,2% 27,7% 24,0% 21,1% 1,7% 1,3% 2,4% 2,6% 6,4% 3,8% 7,2% 7,1% 34,1% 48,2% 43,6% 41,5% (24 osoby) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do analogicznego okresu wzrost o 0,5% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,3% 0,7% ,9% 1,8% ,1% 6,1% ,3% 11,5% ,3% 49,1% powyżej ,1% 30,7% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach i więcej

34 0,6% 4,5% 11,7% 9,7% 17,5% 18,8% 17,9% 18,0% 14,3% 26,8% 26,9% 33,2% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,2% 4,5% 11,7% ,7% 17,5% 33,2% ,0% 18,8% 26,8% ,1% 26,9% 17,9% ,6% 18,0% 9,7% 60 lat i więcej ,4% 14,3% 0,6% Najwięcej długotrwale bezrobotnych (469 osób, tj. 27,7% ogółu osób długotrwale bezrobotnych) było w wieku lata, w tym 104 mężczyzn (tj. 17,5% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) oraz 365 kobiet (tj. 33,2% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). 33

35 8,6% 4,0% 11,7% 16,6% 12,8% 23,7% 27,4% 22,6% 29,1% 43,4% 10,2% 10,6% 9,6% 9,7% 22,5% 21,2% 23,9% 24,3% 33,9% 34,1% Wyższe Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 5 Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,6% 8,6% 11,7% policealne i średnie zawodowe ,2% 16,6% 23,7% średnie ogólnokształcące ,7% 4,0% 12,8% zasadnicze zawodowe ,3% 27,4% 22,6% gimnazjalne i poniżej ,1% 43,4% 29,1% 34

36 2,4% 8,9% 7,9% 8,9% 11,4% 14,5% 16,5% 13,9% 17,6% 19,0% 16,1% 21,3% 18,9% 22,6% 4,0% 4,7% 12,1% 12,5% 12,6% 12,6% 15,3% 16,3% 18,3% 17,1% 17,2% 16,3% 20,5% 20,5% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 578 osób (w tym 320 kobiet i 258 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe Najmniej długotrwale bezrobotnych 165 osób (z czego 141 to kobiety i 24 to mężczyźni) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. 2 Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 35

37 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 8,9% 14,5% 1-5 lat ,5% 16,5% 22,6% 5-10 lat ,3% 13,9% 17,6% lat ,1% 19,0% 16,1% lat ,6% 21,3% 7,9% 30 lat i więcej ,7% 8,9% 2,4% bez stażu ,3% 11,4% 18,9% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 347 osób (w tym 249 kobiet) posiadających doświadczenie od 1 do 5 lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 79 osób (w tym 26 kobiet i 53 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 36

38 4,4% 4,8% 5,1% 5,4% 18,4% 18,9% 30,5% 28,9% 41,7% 42,0% 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła, co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 5 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,4% 4,8% 0,4% policealne i średnie zawodowe ,4% 18,9% 0,5% średnie ogólnokształcące ,1% 5,4% 0,3% zasadnicze zawodowe ,5% 28,9% -1,6% gimnazjalne i poniżej ,7% 42,0% 0,3% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (356 osób) na dzień 30 czerwca 2014 r. w powiecie gdańskim legitymowała się tylko wykształceniem gimnazjalnym i niższym, tj. 42,0% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (41 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego okresu wzrost o 0,4% w ogóle osób bezrobotnych do 50 roku życia. 37

39 4,0% 3,9% 5,6% 6,1% 7,5% 8,6% 6,4% 22,6% 23,0% 17,9% 18,2% 37,5% 33,8% 4,0% 6,0% 1,9% 15,8% 10,1% 22,9% 24,8% 32,0% 36,2% 46,4% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,0% 6,0% policealne i średnie zawodowe ,8% 22,9% średnie ogólnokształcące ,9% 10,1% zasadnicze zawodowe ,0% 24,8% gimnazjalne i poniżej ,4% 36,2% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 38

40 4,5% 7,6% 12,5% 11,2% 14,5% 13,4% 20,1% 20,8% 19,0% 25,6% 25,2% 25,6% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,9% 4,2% 3,5% 1-5 lat ,1% 6,0% 6,3% 5-10 lat ,6% 6,7% 11,2% lat ,0% 19,5% 27,5% lat ,8% 36,8% 3 30 lat i więcej ,2% 20,6% 1 bez stażu ,4% 6,2% 6,5% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 287 osób, (z czego 110 kobiet i 177 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 33,8% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 3 ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 36,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (33 osoby, tj. 3,9% ogółu tych bezrobotnych) z stażem do 1 roku, w tym 13 osób stanowiły kobiety (3,5% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia), zaś najmniej mężczyzn (20 osób, 4,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia) było z stażem pracy do 1 roku. Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

41 4,2% 4,9% 10,6% 12,0% 15,4% 13,4% 19,8% 18,0% 25,2% 25,3% 24,9% 26,4% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,5% 4,2% 4,9% ,2% 10,6% 12,0% ,5% 15,4% 13,4% ,0% 19,8% 18,0% ,2% 25,2% 25,3% powyżej ,6% 24,9% 26,4% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (217 osób, tj. 25,6% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres powyżej 24 miesięcy, z czego było 97 kobiet (tj. 26,4% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 120 mężczyzn (tj. 24,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 38 osób (tj. 4,5% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 18 kobiet (tj. 4,9% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 20 mężczyzn (tj. 4,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). 40

42 7,1% 11,2% 13,8% 14,1% 11,2% 16,8% 21,9% 20,4% 20,9% 22,3% 19,4% 20,9% 5. Niepełnosprawni W określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,1% 11,2% 4,1% ,8% 14,1% 0,3% ,8% 11,2% -5,7% ,9% 20,4% -1,6% ,9% 22,3% 1,4% powyżej ,4% 20,9% 1,5% 41

43 8,2% 13,2% 12,9% 14,9% 11,8% 10,7% 16,5% 2 21,2% 25,9% 24,0% 20,7% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,2% 13,2% ,9% 14,9% ,8% 10,7% ,9% 16,5% ,0% powyżej ,2% 20,7% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (46 osób) na dzień 30 czerwca 2014 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (23 osoby) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca oraz od 3 do 6 miesięcy. 42

44 8,2% 8,2% 12,4% 12,9% 19,0% 29,4% 23,5% 17,6% 28,1% 35,5% 6,6% 6,3% 7,1% 13,3% 10,7% 7,3% 14,8% 16,5% 24,5% 26,2% 33,7% 33,0% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach i więcej Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,3% 8,2% ,7% 8,2% 12,4% ,5% 12,9% 19,0% ,0% 29,4% 35,5% ,2% 23,5% 28,1% 60 lat i więcej ,3% 17,6% 43

45 4,7% 8,3% 3,5% 9,9% 2 20,7% 24,0% 34,1% 37,6% 37,2% 5,1% 6,8% 7,7% 7,3% 21,4% 20,4% 32,1% 28,2% 33,7% 37,4% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (68 osób, tj. 33,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 43 kobiety i 25 mężczyzn Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 44

46 8,2% 8,7% 5,1% 9,2% 9,2% 7,3% 15,8% 14,6% 15,8% 12,1% 22,4% 24,8% 23,5% 23,3% Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,8% 4,7% 8,3% policealne i średnie zawodowe ,4% 2 20,7% średnie ogólnokształcące ,3% 3,5% 9,9% zasadnicze zawodowe ,2% 34,1% 24,0% gimnazjalne i poniżej ,4% 37,6% 37,2% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 77 osób (w tym 45 kobiet i 32 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 14 osób (z czego 10 kobiet i 4 mężczyzn) - ukończyła studia wyższe. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 45

47 8,2% 9,1% 11,8% 16,5% 8,2% 14,9% 5,9% 8,3% 16,5% 15,7% 15,3% 30,6% 34,1% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,7% 8,2% 9,1% 1-5 lat ,6% 11,8% 16,5% 5-10 lat ,1% 8,2% 14,9% lat ,8% 16,5% 30,6% lat ,3% 34,1% 15,7% 30 lat i więcej ,2% 15,3% bez stażu ,3% 5,9% 8,3% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 48 osób posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 15 osób posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 46

48 5,5% 5,6% 9,9% 16,2% 15,2% 18,3% 16,7% 15,5% 22,7% 21,8% 27,5% 25,1% 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,5% 5,6% ,2% 9,9% ,7% 15,2% ,3% 16,7% ,8% 27,5% powyżej ,5% 25,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 30 czerwca 2014 r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 128 osób w powiecie gdańskim które pozostawały bez pracy od 12 do 24 miesięcy. 47

49 8,6% 5,1% 6,9% 12,1% 9,6% 13,5% 12,1% 17,4% 27,6% 26,7% 27,7% 32,8% Struktura osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,6% 5,1% ,1% 9,6% ,6% 13,5% ,1% 17,4% ,8% 26,7% powyżej ,9% 27,7% 48

50 5,2% 6,6% 3,4% 2,0% 1,7% 22,8% 27,6% 22,5% 24,1% 46,1% 37,9% 1,1% 7,6% 2,1% 0,2% 8,8% 23,6% 20,6% 22,1% 24,5% 45,6% 43,8% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg wieku w latach i więcej Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek (w latach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,6% 5,2% 22,8% ,8% 27,6% 46,1% ,5% 37,9% 22,5% ,8% 24,1% 6,6% ,1% 3,4% 2,0% 60 lat i więcej ,2% 1,7% 49

51 6,9% 6,6% 3,4% 12,1% 11,5% 21,6% 24,1% 18,4% 41,9% 53,4% 4,1% 6,7% 11,4% 10,5% 20,1% 20,4% 20,7% 19,1% 43,7% 43,3% Najwięcej bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia (204 osoby, tj. 43,8% ogółu bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia) było w wieku lata, w tym 188 kobiet (tj. 46,1% ogółu bezrobotnych kobiet wychowujących dziecko do 18 roku życia). 5 4 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 50

52 2,2% 2,8% 0,7% 0,2% 8,5% 10,3% 19,0% 19,1% 17,5% 15,7% 26,9% 25,5% 25,3% 26,4% Wykształcenie bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,7% 6,9% 6,6% policealne i średnie zawodowe ,4% 12,1% 21,6% średnie ogólnokształcące ,5% 3,4% 11,5% zasadnicze zawodowe ,1% 24,1% 18,4% gimnazjalne i poniżej ,3% 53,4% 41,9% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 51

53 8,6% 2,0% 1,7% 9,3% 15,5% 19,6% 15,5% 15,7% 17,2% 13,8% 27,6% 25,2% 28,2% Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 15,5% 19,6% 1-5 lat ,5% 27,6% 25,2% 5-10 lat ,7% 15,5% 15,7% lat ,3% 17,2% 9,3% lat ,8% 8,6% 2,0% 30 lat i więcej ,2% 1,7% bez stażu ,4% 13,8% 28,2% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 123 osoby (w tym 115 kobiet) nie posiadających żadnego stażu pracy. Najmniej osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 1 osoba, która posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 52

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Ludność zamieszkała na wsi w województwie pomorskim w latach 2009-2010 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy Zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Aktualna sytuacja na rynku pracy Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Lubań, dnia 19 kwietnia 2018 r. 1 Tło demograficzne 100,0%

Bardziej szczegółowo